You are on page 1of 4

Rije~ urednika

Po{tovani ~itaoci, SADR@AJ
Pred vama je prvi broj bil-
tena zupa.today koji je nastao sa
`eljom da gra|anima @upe pre-
nese poruku va`nosti zajedni- PO^EO PROJEKA
PROJEKAT ''ZAJEDNO
{tva, sloge i saradnje za dobrobit ZA BUDU]NOST @UPE'' ------1
na{e zajednice. Osim ovog, bil-
tenom }emo nastojati prenijeti MI STVARAMO
STVARAMO B OLJU @UPU-1
primjere prakse zajedni~kog rada
i djelovanja koji su unaprijedili OKRUGLI STO ''OK UPIO''
`ivote ljudi u drugim zajednica- @UPLJANE
@UPLJANE --------------------2
ma u svijetu, a na koje bi svi
gra|ani @upe trebali da se ugle- @UPSKO
@UPSKO LJETO --------------2
daju.
Organizacija ''@upa u POSJETA
POSJETA @UPLJANA
@UPLJANA
srcu'' }e objavljivanjem ovog bil- SLOVENIJI
SLOVENIJI -------------------3
tena nastaviti dobru praksu
informisanja gra|ana @upe za- SVI PO KNJIGU ZA NA[U BIB -
po~etu osnivanjem i internet por- LIOTEKU
LIOTEKU ----------------------4
tala www.zupa.today Cilj osni-

Po~eo projekat ''Zajedno vanja organizacije je stvaranje
bolje @upe, a bilten je svakako
jedna od aktivnosti koja }e
PRIMJER ZA BUDU]NOST ---4

MALE AKCIJE
AKCIJE VELIKI DOPRI -
za budu}nost @upe'' nadamo se u budu}nosti doprini-
jeti tom cilju.
Urednica zupa.today
NOS ---------------------------4

SLOGA KU]U
KU]U GRADI ---------4
Na pres konferenciji lioteku''. Osim ovih aktivnosti, Jelka Filipovi}
odr`anoj u prostorijama Doma prema rije~ima gospodina Radu-
Carine 18. 05. 2017. u @upi, lovi}a, bi}e organizovan i rok
organizacija ''@upa u srcu'' je koncert kako bi se promovisalo
ozvani~ila po~etak realizacije
projekta ''Zajedno za budu}nost
zajedni{tvo me|u mladima @upe.
Projektom }e biti i izgra|en Mi stvaramo bolju @upu
@upe''. Projekat finansira Evro- i promotivni materijal koji }e na
pska unija kroz projekat FORS pravi na~in promovisati @upu
Montenegra "Let's Grow To- kao primjer zajedni{tva u cilju U ovom, za mnoge sizifovskom poslu, u koji smo u{li zbog
gether with IPA 2". Konferenciji njenog razvoja. Sve ove akti- toga {to nam je na{ kraj u srcu, na{e mi{ljenje da mala grupa
za novinare su prisustvovali: vnosti na dugi rok, smatra Radu- posve}enih ljudi mo`e da promijeni @upu polako daje svoje rezul-
Menaäd` ç erka FORS Montenegro lovi}, }e dovesti do odr`ivog ra- tate. Inicijativa je nastala iz `elje `upskih intelektualaca da promi-
Tamara Todorovi} i predstavnik zvoja @upe kao krajnjeg op{teg jene svoj zavi~aj, da ga u~ine boljim za `ivot, promijene na~in
''@upa u srcu'' Jovo Radulovi}. cilja, ali i specifi~nih ciljeva pro- razmi{ljanja i svijest @upljana ulivaju}i im povjerenje da njihov kraj
Javnost je na po~etku pressa sa jekta: Uspostavljena zajedni~ka vrijedi mnogo vi{e nego {to to njihova svijest sada mo`e da doku~i.
projektom i predvi|enim aktivno- saradnja faktora razvoja u ost- Ovaj posao u koji smo u{li tra`i stru~nost, znanje ali i vrijeme
stima upoznao Jovo Radulovi}, varivanju odr`ivog razvoja @upe koje svi odvajamo da pomognemo rad udru`enja i projektne
koji je istakao da }e se realizaci- i pobolj{anje nivoa znanja zajed- aktivnosti koje smo zapo~eli. U rad su uklju~eni ekonomisti, pro-
jom projekta uspostaviti bolja nice o na~inima i mogu}nostima grameri, pravnici, arhitekte ~iji su korjeni iz @upe. Da bi bili jo{
saradnja svih aktera u zajednici saradnje na lokalnom i me|unar- uspje{niji potrebna nam je va{a pomo} i u drugim oblastima. Ako
kroz formiranje i rad Savjeta za odnom nivou. Projekat }e trajati imate znanje i `elite pomo}i drago }e nam biti
odr`ivi razvoj @upe, ali i kroz 6 mjeseci i njegova vrijednost je da se upoznamo i zajedno kreiramo projekte
ostale aktivnosti kao {to su: 7.000,00 eura. i planove razvoja na{eg kraja.
objavljivanje biltena kojim }e se Tamara Todorovi} istakla Mi smo tu da razbijamo pre-
prenijeti informacije o projektnim je, ispred FORS Montenegro da drasude, tabue, rje{avamo
aktivnostima i primjerima dobre je projekat "Let's Grow Together dugogodi{nje probleme i
prakse, predavanja na temu with IPA 2" osmi{ljen da po- kreiramo bolju @upu.
zajedni{tva i prezentacije prim- mogne organizacijama koje su Vrijeme je da se svi
jera dobre prakse za pred- imale vrlo malo iskustva ili nima- odu`imo zavi~aju i
stavnike organizacija, ustanova i lo iskustva u povla~enju sredsta- nekim budu}im gen-
mladih u @upi, organizovanje va iz Evropske unije da do|u do eracijama stvorimo uslove koje na{e generacije nijesu imale. Mo`ete
konkursa za najbolji literarni i tih sredstava, kako bi nekim nam pomo}i na razne na~ine, a najbolje va{im znanjem koje nam je
likovni rad na temu ''Zajedno za kvalitetnim projektima dobili potrebno za svaki projekat koji planiramo realizovati. Ako to `elite
budu}nost @upe'', organizovanje sredstva za realizaciju svojih ini- mo`ete nas i kontaktirati na slede}u adresu:
okruglog stola na temu budu}eg cijativa. Osim ovog projekta,
kori{}enja potencijala @upe, pub- kako je istakla gospo|ica To- "@upa u srcu",
likovanje kratkometra`nog doku- dorovi}, podrž` ø ana su jo{ ~etiri Miolje Polje bb,
mentarnog filma ''Zajedno za projekta koje realizuju organi- 81418 @upa
budu}nost @upe'', organizovanje zacije iz ciljnih op{tina uglavnom zupausrcu@gmail.com
izlo`be fotografija i zajedni~ke iz centralnog i sjevernog regiona.
akcije ''Svi po knjigu za na{u bib-

1
Projekat finansira EU Projekat realizuje
www.zupa.today Bilten br. 1 Jul 2017.

O
Î rganizovan okrugli sto na temu ''Pravci daljeg razvoja @upe zasnovani na njenim potencijalimaÆ'’Æ׎” '

Okrugli sto ''okupio'' @upljane
Poruka sa okruglog stola: Neophodno konkretizovati projekte razvoja
Mora~kih planina prema da }e javnost mo}i da vidi ~itavu
njemu mogu da budu dio zamisao i ideju, koja mo`e biti
budu}eg ski centra sa zna~ajna za budu}i razvoj
~ak 10000 le`ajeva. seoskog turizma u samoj @upi.
Resursi `upskih {uma U raspravi je u~estvovao i
su po njemu tako|e Prof. dr Milo Mrki}, stru~njak iz
zna~ajni bez obzira {to oblasti hidroenergetike pred-
se do sada {umama lo{e stavljaju}i u~esnicima okruglog
gazdovalo, a tu je i stola projekat koji je do`ivio i
zna~ajan resurs rude reviziju, a odnosi se na kori{}enje
boksita. potencijala Gra~anice i njenih
Milan Kora}, ñse- pritoka. Profesor Mrki} je pred-
kretar SÑ ekretarijata za stavio i Studiju vodosnabdije-
kulturu, sport, mlade i vanja @upe koja je odavno
socijalno staranje Op- ura|ena, a koja je stopirana iz
{tine Nik{i} je govorio o njemu nepoznatih razloga.
velikom potencijalu @u- Dragan Laketi}, nedavno
pe za stvaranje uspje- nagra|en kao najuspje{niji me-
{nih sportista, ali i o nad`er u dr`avnim firmama,
neophodnosti zajedni- ina~e direktor Crnogorskog elek-
~kog djelovanja na troprenosnog sistema je istakao
za{titi i valorizaciji kul- da treba po~eti od malih projeka-
Konstruktivna rasprava oko 35 u~esnika turnih dobara @upe, pri- ta i tu se testirati da bi vidjeli
tom istaknuv{i svoju koliko svi, kao zajednica, imamo
U sklopu projekta ''Zajedno predsjednik MZ @upa. spremnost da u domenu svog potencijala. Po njemu u pripre-
za budu}nost @upe'' koji finansira Ispred organizacije @upa u rada da puni doprinos. manju projekata treba dobro
Evropska unija kroz projekat srcu u~esnicima se na odzivu Dragan Bojovi} biv{i dire- planirati sve i dobro obratiti
FORS Montenegra "Let's Grow zahvalio Jovo Radulovi}. On je pa`nju na isplativost istih. Isto
Together with IPA 2" 24. m ì aja je istakao da od osnivanja ova tako treba sagledati da li sve ove
u @upi organizovan i okrugli sto organizacija uvi|a gdje su prob- Ni{ta od velikih resursa ideje egzistiraju u prostornim
na temu ''Pravci daljeg razvoja lemi razvoja @upe. Jedan od njih koje @upa ima nije organi- planovima i strategijama.
@upe zasnovani na njenim poten- je prema njegovom rije~ima Marija Mitrovi}, odbornica
cijalima". Okrugli sto je uspio da svakako i mali stepen zajedni{tva zovano na na~in da bi bili u SO Nik{i} izme|u ostalog
okupi stru~njake iz razli~itih i saradnje. ''@upa se dugi niz svi zadovoljni - jedna je od istakla je da u @upi treba imati
oblasti koji su svojim stru~nim godina razdvajala ne samo poli- mnogo vi{e kulturnih doga|aja,
diskusijama dali smjernice za ti~ki ve} i na sve druge na~ine poruka sa okruglog stola. jer to ne{to {to @upi treba.
dalje djelovanje svih aktera tako da je i projekat nastao sa Ilija ^vorovi} je ispred NVO
razvoja @upe. Organizatori okru- ciljem promjene svijesti samih ktor KAP-a i Agencije za energe- ^vorovi}i potomci plemena Ni-
glog stola MZ @upa i organizaci- @upljana, jer bez zajedni~kog tiku se osvrnuo na vodene poten- k{i}i tako|e podr`ao razvoj tur-
ja ''@upa u srcu'' su se cijale i potencijale za izma u @upi isti~u}i da je ova
potrudili da sve protekne u razvoj turizma naro~ito organizacija uradila Crkvu ovog
najboljem redu i na nivou D Ä olazi vrijeme kad @upa mora biti pripremlje- planinskih masiva @upe, bratstva koja upotpunjuje taj
najbolje organizacije. na prvo organizaciono i kadrovski za proces tako|e pozivaju}i na sadr`aj.
Oko 35 u~esnika ulaska u Evropsku uniju, kako bi na pravi zajedni{tvo i plansko Natalija Matija{evi} kao
najprije je pozdravio pred- na~in privukla pretpristupne i fondove djelovanje. Biti uporan, stru~njak iz oblasti za{tite `ivo-
sjednik MZ @upa Dra-
Evropske unije kroz kvalitetne projekte. @upa slo`an istrajan i raditi tne sredine i agronomije osvrnula
goljub Radulovi} koji je projekat po projekat, se u svom izlaganju na zna~aj
istakao da @upa raspola`e jednostavno mora da nastavi dalje poru~io je gospodin Bo- razvoja biopoljoprivrede isti~u}i
zna~ajnim potencijalima promovi{u}i zajedni{tvo i potencijale koje jovi}. primjer proizvo|a~a u regionu
za razvoj naglasiv{i da je neosporno ima, naglasio je Jovo Radulovi}. Privrednik Velimir koji su zaokru`ili vi{e razli~itih
ovaj kraj ostao nerazvijen Ze~evi} je kao inicijator, vidova odr`ive proizvodnje u
i pasivan zahvaljuju}i prije u~esnicima predstavio svojim selima.
svega neaktivnosti samih mje- djelovanja nema pravog puta.'' projekat na kojem ve} rade pro- Marina Kova~evi} najavila
{tana, kao i @upljana koji su Opse`nu i sveobuhvatnu jektanti uz podr{ku organizacije je ispred NVO Morakovo uskoro
mogli poslednjih decenija sa svo- viziju razvoja `upskog kraja u zapo~injanje projekta koji }e
jih dr`avni~kih pozicija da dopri- svom izlaganju u~esnicima je Uskoro }e biti zavr{en tako|e biti finansiran od strane
nesu razvoju. predstavio Radosav Rako idejni projekat ure|enja Evropske unije, naglasiv{i da je
''Naravno nikako ne smije- Nik~evi} dipl. ing`enjer {umarst- nedavno u @upi osnovan i Agro-
mo da pre|emo preko ne ba{ va. Gospodin Nik~evi} je kao Gra~anice u cilju turisti~ki klaster koji }e raditi na
naklonjenog odnosa lokalne veliki po{tovalac i poznavalac stvaranja turisti~ko - razvoju turizma u @upi.
samouprave i dr`ave prema svake stope @upe naglasio je da @upski privrednik Migo
najve}oj i najbogatijoj MZ u ni{ta od velikih resursa koje ona rekreacione oblasti sa Bojovi} poru~io je da se moraju
Crnoj Gori.'' Zbog toga, prema ima nije organizovano na na~in biciklisti~kim, pje{a~kim konkretizovati projekti i jasno
rije~ima Radulovi}a svi moraju da bi bili svi zadovoljni. stazama... definisati na~ini realizacije istih.
da shvate da razvijena @upa Prenose}i iskustva sa Alpa Na kraju su u~esnici do{li
zna~i razvijen Nik{i} i razvijena gospodin Nik~evi} je istakao da @upa u srcu i MZ @upa. Radi se o do zajedni~kih zaklju~aka: neo-
Crna Gora. prirodni resursi @upe ne zaostaju idejnom projektu ure|enja phodnosti formiranja Lokalnog
O~ekujemo mnogo bolju za vode}im zimskim centrima. Gra~anice u cilju stvaranja tur- Savjeta za odr`ivi razvoj, izrade
saradnju u narednom periodu od Grupa stru~njaka u kojoj je i isti~ko - rekreacione oblasti sa Strategije razvoja @upe, rada na
Op{tine Nik{i}, ali i dr`avnih gospodin Nik~evi} je analizirala biciklisti~kim, pje{a~kim staza- zavr{avanju konkretnih projeka-
organa, jer samo zajedni~ki izme|u ostalog i vodene potenci- ma, terenima za tenis, golf, ali i ta i formiranju radnih grupa u
mo`emo realizovati zamisli i jale @upe smatraju}i da su ne botani~kim ba{tama i drugim pojedinim oblastima, koje }e biti
projekte koji }e unaprijediti @upu mali za proizvodnju elektri~ne sadr`ajima. Idejni projekat }e biti zadu`ene za stvaranje boljih
u svim segmentima, zaklju~io je energije. Prostori Lukavice i gotov do sredine septembra tako uslova za razvoj @upe.

2
Projekat finansira EU Projekat realizuje
www.zupa.today Bilten br. 1 Jul 2017.

Primjeri dobre prakse. Kako to drugi rade.

Posjeta @upljana Sloveniji
Pod~etrtek, iako mala opš{tina sa 3500 stanovnika i 4 puta manjom teritorijom od @upe, primjer je kako
treba raditi. Nije te{ko zaklju~iti koliko sve u ovoj op{tini funkcioni{e.
Posjeta delegacije @upe ulicama i prostorima na kojima
Sloveniji zapo~ela je posjetom ne mo`ete da prona|ete niti
crnogorskom konzulu Vojislavu jedan papiri}. Isto je i sa
Kova~u. Delegaciju su ~inili odr`avanjem zelenila. @upan Pe-
Predsjednik MZ @upa Dragoljub ter je goste iz @upe proveo i kroz
Radulovi}, ~lan savjeta MZ puteve i djelove op{tine kuda se
Dragan Mi}kovi} i ~lanovi orga- manje prolazi, a koji su poko{eni
nizacije "@upa u srcu" Velimir i sre|eni. Sve slu`be su organi-
Ze~evi} i Jovo Radulovi}. zovane po principu pla}anja
Vi{e nego srda~an prijem i usluga i privatno javnog partner-
razgovor sa konzulom bio je pri- stva {to o~igledno daje rezultate.
lika da se gospodin Kova~ upoz- @upljani su imali priliku da
na sa planiranim aktivnostima obi|u i veliku sportsku halu koja
koji se sprovode u MZ @upa sa je sagra|ena od EU fondova. Kao
ciljem sprovo|enja planiranih i sve u op{tini se `upan je organi-
projekata na razvoju ove mjesne zovao da sve funkcioni{e sa min-
zajednice. Velika srda~nost iska- imumom zaposlenih. Tako je i sa
zana je i kroz spremnost konzóula upravljanjem ovom salom. Salu
Kova~a da pomogne rje{avanje odr`ava samo jedan zaposleni, a
nekih infrastrukturnih problema njome upravlja Turisti~ka organi-
sa kojima se @upa suo~ava, ali i zacija koja ima dva zaposlena.
da kroz obezbje|ivanje kontaka- Motor razvoja ovog mjesta
ta u Sloveniji pomogne boljoj Na fudbalskom terenu u Pod~etr
Pod~etr teku je svakako termalna voda i hotel
saradnji sa sli~nim zajednicama Terme Olimija visokog nivoa
u cilju ve}eg u~e{}a u projektima nas je @upan poveo u obilazak prekorno sa dobrom organizaci- kvaliteta i usluge. Radovi na jo{
Evropske unije. pojedinih ustanova, objekata i tu- ijom koja se od `upana Petera jednom hotelu, koji su u toku,
Drugi dan @upljani su isko- risti~kih mjesta ovog kraja. Prvi Misje prenosi na sve ostale. svakako }e jo{ vi{e pove}ati
ristili da posjete jednu od najor- od njih su svakako {kola i vrti}. Njegovo liderstvo u zajednici kao uspje{nost ovog malog mjesta. U
ganizovanijih i najuspje{nijih Projektovani da funkcioni{u za- da je prelazno, a i sam `upan ovoj maloj op{tini trenutno ima
op{tina u Evropi. Prvi utisak koji jedno sa zajedni~kom kuhinjom. ka`e da prvo u svojoj ku}i voli preko 10 miliona eura zapo~etih
do`ivite kada do|ete u Pod~etr- Djeca ove op{tine imaju svakod- urednost, a onda to o~ekuje i u radova tako da Pod~etrtek jo{
tek je da je ovo veoma ure|eno nevne obroke u restoranu, koji je samoj op{tini. nije dostigao maksimum svog
mjesto, skladnih i nenametljivih napravljen u sklopu {kole. Ne Fascinira podatak da je u razvoja.
objekata koji kao da su dio preli- postoji u ovim objektima nijedan ~itavoj op{tini za svako doma- Nakon obilaska ovih obje-
jepe prirode ovog zaista nev- metar neiskori{}enog prostora. }instvo napravljena kanaliza- kata `upan je @upljane ugostio u
jerovatnog krajolika. Tu su svla~ionice, moderno ciona mre`a i pre~ista~i. Mjesto restoranu koji se nalazi kod golf
Mali centar Pod~etrteka je opremljene u~ionice i tehni~ke koje je geografski poput @upe terena, koji tako|e privla~i veliki
primjer arhitekture koja je u slu- sale, sala za fizi~ko... Pored rije{ilo je to na vrlo prakti~an broj turista. Vrhunska hrana,
`bi prirode i turizma ovog kraja. same {kole postoji teren za male na~in. Osim ovog rije{en je i sis- ljubazno osoblje, pogled na
Nije te{ko zaklju~iti koliko sve u sportove i teren za veliki fudbal tem upravljanja otpadom. Zbirni besprekorno odr`avane terene i
ovoj op{tini funkcioni{e. Ure|ena sa atletskom stazom. Sve novo- centar organizovan kao privatno prijateljski razgovor sa `upanom
dvori{ta, javne povr{ine, putevi i gradnja finansirana sredstvima javno partnerstvo je mjesto gdje Misjom upotpunili su nezabo-
kilometri biciklisti~kih staza, iz evropskih fondova i bud`eta je otpad potpuno selektiran. Svi ravni utisak o mjestu i ljudima
javna rasvjeta, podzemna strujna op{tine. Podatak da su podru~na stanovnici op{tine su u obavezi Pod~etrteka.
mre`a, asfaltirani putevi do odjeljenja {kole sva renovirana i da donesu otpad i to odvojeno Zaklju~ak je da }e se sarad-
svakog doma}instva samo su dio imaju svoje sportske terene i staklo, papir, plastiku, gume, nja @upe sa ovom op{tinom sva-
ispravnog prostornog planiranja. sadr`aje upotpunjava sliku stan- travu, granje, elektri~ni otpad, kako nastaviti, a nama @upljani-
Ni{ta ovdje nije suvi{no, a sve je ja u {kolstvu ove zajednice. metal... Nepo{tovanje ovog prav- ma ostaje da uzvratimo gosto-
iskori{}eno. I tako je na samo u Nakon obilaska {kole obi{li ila nosi kaznu 150 eura. Svaki primstvo, nadamo se ljetos kada
op{tini nego i kod doma}instava. smo Dom Zdravlja i Dom starih, stanovnik Pod~etrteka mora da i o~ekujemo dolazak delegacije
Sklad prirode i ~ovjeka. vrlo funkcionalne manje objekte plati mjese~no do 30 eura za Pod~etrteka u @upu.
Vrijedni i ljubazni doma}ini koji zadovoljavaju potrebe Po- komunalne usluge. Odgovor da
poput doma}instva Mraz gdje su d~etrteka. Sve funkcioni{e bes- sve funkcioni{e ogleda se u ~istim
posjetioci iz @upe bili smje{teni
primjer su kako se mo`e dobro
`ivjeti na svom doma}instvu. Ovi
ljudi su povezali turizam i
@UPSK O LJETO
poljoprivredu da bi stvorili sebi Program de{avanja u 2017.
odli~ne uslove za `ivot. Turista 1. Atletska trka sa zabavnim pro-
sa ovog mjesta mo`e samo da gramom - 30. jul (Plato ispred MZ @upa,
iza|e zadovoljan i sa `eljom da Organizator MZ @upa)
opet do|e.
Veliku ~ast i gostoprimstvo
2. Koncert Zajedno za budu}nost
koju je @upljanima ukazao go- - 30. jul (Plato ispred MZ @upa,
spodin Peter Misja, `upan Organizator "@upa u srcu")
Pod~etrteka, tako|e je te{ko 3. Seoske sportske igre-
opisati. @upan se sa svojim povla~enje konopca, plovka, skok u dalj,
timom od 3 zaposlena potrudio NEDJELJA, 30. jul u 17h po~inje atletska trka i
da prenese svoja iskustva u radu,
ma{tovite igre... - Organizator "@upa u
srcu" bogat kulturno-umjetni~ki program
na~ine organizacije i funkci-
onisanja slu`bi u op{tini. 4. Izlo`ba fotografija @upe i @upljana - Organizator "@upa u srcu"
Odluka da do|emo i vidimo 5. Izlo`ba likovnih i literarnih radova na temu zajedni{tva - Organizator "@upa u srcu"
u praksi primjer uspje{ne op{tine 6. Poetsko ve~e - Organizator MZ @upa
pokazala se ispravnom i kada

3
Projekat finansira EU Projekat realizuje
www.zupa.today Bilten br. 1 Jul 2017.

PRIMJER ZA MALE AKCIJE
BUDUÆ] NOST VELIKI
MZ @upa - Svi na ekskurziju DOPRINOS
Zahvaljuju}i inicijativi MZ
@upa koja je obezbijedila ve}i dio
nov~anih sredstava @upa je neda-
vno bila primjer kako zajedni~ka
akcija mo`e da se organizuje i
sprovede za dobro svih a pona-
jvi{e `upske djece. Osim MZ @upa
i O[ ''Du{an Bojovi}'' akciju su
pomogle i firme Veletex, Uniprom,
Rapax, LD gradnja, Nik{i}ki mlin,
Don security, Minipek, Gradnja Organizacija @upa u srcu je
in`injering, Uniprom pekara, zapo~ela realizaciju projekta
Milovi} company, Arterija studio, ''Male akcije - Veliki doprinos''
7. avgust, Rudkop, Ramel, 18. jul, koji se finansira od strane Fonda
Crveni krst, J.Z.U Dom zdravlja, za aktivno gra|anstvo, kroz pro-
Bumech CG, Aki&Akebonu d.o.o. gram Gra|anske akcije.
Od pojedinaca akciju su Cilj projekta je pove}anje
nov~ano pomogli: Seka Toma- anga`ovanosti gra|ana @upe u

O
rganizacija @upa u srcu je u sklopu projekta ''Zajedno za {evi}, Veselinka Pavlovi}, Akse- razli~itim manjim akcijama koje
budu}nost @upe'' kojeg finansira Evropska unija kroz uti~u na dobrobit zajednice, kako
projekat FORS Montenegra "Let's Grow Together with bi se pove}ala svijest i ve}ine
IPA 2" zapo~ela akciju ''Svi po knjigu za na{u biblioteku''. Cilj akcije gra|ana @upe o zna~aju gra|a-
je da se prikupi {to ve}i broj knjiga potrebnih za Biblioteku ''Dr \uza nskog aktivizma.
Bulatovi}'' koja se nalazi u prostorijama O[ ''Du{an Bojovi}'' u @upi. Nedovoljno anga`ovanje
Ideja je da se akcijom poka`e primjer zajedni{tva time {to bi gra|ana u @upi na rje{avanju
svaki zaposleni @upe donirao bar po jednu knjigu za biblioteku. Osim problema, koji ne zahtijevaju ne-
njih knjigu ili knjige mogu donirati i svi ostali koji podr`avaju ovu ka velika sredstva, a zna~ajno
akciju. pobolj{avaju `ivot u zajednici,
Knjige mo`ete kupiti u nekoj od knji`ara i donijeti li~no u @upu jeste evidentno. ^esto za rje{a-
u prostorije Mjesne kancelarije u Miolju Polju ili u samostalnu vanje problema u zajednici i nije-
trgovinsku radnju MSD u Carinama. su potrebna neka velika nov~ana
Ukoliko `elite da donirate nov~ani prilog za kupovinu knjiga to sredstva. Ipak usljed neaktivnos-
mo`ete u~initi uplatom na `iro ra~un NVO ''@upa u srcu'' br. 510- ntije [undi}, Vesna Miju{kovi}, ti gra|ana mali problemi ostaju
93223-22 sa naznakom sponzorstvo za kupovinu knjiga. kao i 23 radnika Rudnika Boksita. nerije{eni, a neaktivnost gra|ana
Za one koji su u inostranstvu, a `ele da se uklju~e u akciju Tako|e, akciju su pomogli svi i nezainteresovanost za problem
molimo da nas kontaktiraju na mail zupausrcu@gmail.com ili viber zaposleni u O[ "Du{an Bojovi}", u zajednici se pove}ava.
00382 69 435 785 kako bi se dogovorili oko na~ina realizovanja kao i roditelji. Gra|ani ~esto nijesu svjes-
donacije. Ovom akcijom koja je ni koliko pokretanje rje{avanja
Mogu se donirati neke od knjiga koje se nalaze na spisku zapo~eta u novembru 2016. godine malih problema u zajednici mo`e
potrebnih knjiga ili se mo`e donirati knjiga po izboru donatora. Na MZ je uspjela da svu djecu dovede donijeti koristi samoj zajednici i
svakoj knjizi }e biti napisano ime i prezime donatora, a spisak svih u isti polo`aj. Akcija za primjer da njima samima.
donacija }e biti objavljen na portalu zupa.today. Akcija traje do 20. @upljani mogu sve samo kad se Projektom se `eli podsta}i
avgusta 2017. godine. slo`e. gra|anski aktivizam kroz inici-
Na{a MZ je tokom pro{le i ranje rje{avanja nekoliko manjih
SLOGA KU]U GRADI ove godine realizovala ve}i broj
akcija namijenjenih mla|em na-
ra{taju po~ev od stipendije za
problema kako bi se uticalo na
bolju komunikaciju i aktivizam
gra|ana @upe. Projektom }e biti
Idealna zajednica ne postoji, ali je zajedni~ki rad osnova uspjeha najboljeg studenta iz @upe, jed- inicirana izgradnja mosta na
Pri~e o primjerima dobre obezbje|uje mjesto sna`noj nokratne nov~ane naknade za prvu Gra~anici, ~i{}enje deponije,
prakse i zajedni{tva koje se zajednici. bebu koja je ro|ena ove godine, za rekonstrukcija toaleta kod O[
objavljuju na portalu zupa.today To i je bit zajedni{tva - pri- mali{ane iz vrti}a "Ma~ak" obezbi- ''Du{an Bojovi}'' u Liverovi}ima i
su pri~e iz kojih svako treba i hvatanje drugog onakvog kakav jedili su tobogan, ljulja{ku, klack- pokretanje manifestacije seoskih
mo`e da izvu~e pouku kako bi jeste. Idealna zajednica ne posto- alicu, DVD i muzi~ku liniju, dok su sportskih igara u @upi sa nam-
prvo porodica, a onda i @upa kao ji, jer }e uvijek biti druga~ijih. njihovim starijim drugarima iz jerom da one postanu tradi-
zajednica do`ivjela svoj razvoj. Gra|ani @upe treba da zavire u Osnovne {kole "Du{an Bojovi}" cionalne. Ukupna vrijednost pro-
Bez sloge u zajednici nema per- poklonili klavijaturu. jekta je 2.000,00 eura.
spektive.
Nepostojanje zajedni{tva je Uspjeh jednog ~lana zajednice
glavni preduslov za socijalno trebao bi biti uspjeh cijele
nazadovanje koje je nadalje izvor zajednice. Tu ne bi smjelo biti
mnogih kriminalnih de{avanja. Iz mjesta zavisti, ve} bi to tre-
tog razloga izgradnja slo`ne bao biti ponos cijele @upe.
zajednice se vidi kao sredstvo
unapre|enja socijalne pravde,
li~ne dobrobiti i smanjivanja neg-
ativnih posljedica otu|enih poje- svoja srca izbace zavist, ljubo-
dinaca. moru i pakost iz njega, a ostave
"Zajednica/zajedni{tvo je prostor za saradnju sa kom{i-
ne{to {to zajedno radimo. To nije jama i zemljacima. Uspjeh jednog
samo kontejner", govori sociolog ~lana zajednice treba da bude
Dejvid Brejn. Infrastruktura, pu- uspjeh cijele zajednice. Tu ne bi
tevi, kanalizacija, struja i stam- smjelo biti mjesta zavisti, ve} bi
beni prostori su okvir u sklopu to trebalo da bude ponos cijele
koga `ivimo. Upravo unutar tog @upe.
okvira ljudi zajedno rade one I na kraju za uspjeh zajed-
stvari koje im omogu}avaju da nice bitni su obrazovanje i ku}no
`ivot na~ine boljim za sebe i vaspitanje. Stoga, gra|ani @upe,
svoju porodicu. Ljudi koji zajed- u~ite svoju djecu ljudskim vrijed-
no rade na zajedni~kim razumije- nostima i vrednovanjima kako bi
vanjima i o~ekivanjima je ono {to stvorili bolje mjesto za `ivot.
î rganizacije ''@upa u srcu'' i
Sadr`aj ovog biltena isklju~iva je odgovornost o Izdava~: @upa u srcuÈç
Izvr{šni direktor: Jovo Radulovi}
ni na koji se na~in ne mo`e smatrati da odra`ava stavove Evropske unije i Bilten broj 1
Glavni urednik: Jelka Filipovi}
FORS Montenegra. Tira`: 1500 komada

4
Projekat finansira EU Projekat realizuje