You are on page 1of 20
W ids Ll A I > a Odkazy redakcie Peter Keles — Bénoves nad B, Sin Soha} — Mor, Lieskoré a Paret Vofacl a biGsia =. {ibata— Bromo n. Hronom © monastic tats wd PL, Redabets aicoslé aon aie v sbuinfin Usiedia SNA & Pre potas orers veka? tne gave sen me elrcroineh donor dh, Be y obof, fA. % eee aenee Store Viv 6K naindmncin SN ra’ 4,eeey Val svieanjet r= Trent 1 Ghaite adLern eeeke Tteratirs. (Sn sey aaae Pioshal anes el ol Ld ped, Obh a anette oe i sien Tadky, — Dobrod, $7 ferme qaoinostiack pete aos at Adamase — Latenee. Anton Jin Ds kj — Harichovee anata, Nakefke ise body Blew. nr aero MAM eke voieacks) abalénie 1 aeratefost Je wfeviln iporioweh ietey su TSH lelckich dasopier, obigde mri x en SVG ate af beta fab Syilskej Nove) Va ovina". Sem lena ARCS. Coren oie naBladatostva Nas Llab Ketter node Prd Frits Th, Adon in 26 Utes py ge Oto» ate nan. ae a i” sade ay yee ns" asters pmpagona ante AJ aids ¥ arvoklabe Koptiaiee a Vs¥aate si Witsie informdeie of {fabujem us eopmeds fo slekamn pred Vilom Urcky — Sadany sakalatstava Nate yoke, Prala qlaitfoe, tao ake som site Mae otenin sa mdzet» sta ak pede Me Wel vhm, 38 Morayy maja wfky zine abvolyuiete perelitechvicks @ gate ‘oin8 sthy, Skolaké veletanie sa YéSlav Cesaek « Drahovee, ores. Basie inforaeie ae teckin rovinin’ Jin Do. vfeviku fyortorich_pRotey ps etceké dani Teteck wy som Konda etd naibaite odbotks Sloe hi bidate sa w ollnéky SKA y Plea Tatu alert torokiab, reeks Augustin P.. Repvstoe, Morave- Bideandv tstadds. Podrobné pokyny tiéastnikem uake] prvej letecke) stitaze! V prvom Gisle Letechjch novia vant ame sited, v amine prebibi€ a reer rausesich vrstvach mathe Tu. Podmientou sétate bolo, r6kat najmene! 19 predolatiteor, Ktori > 31. marca ooukitu predotad ma elf toes € 4 120 Ks (potaine 8D Kes, dtenovia ARCS, samestaane! fteck’bo _octoru Misterstvat Poverenictra dapravy, Coskostovenshch qoralialim volact etch ma ickews ot Dotto) spertsoe & iso ‘Tym, Kier} ndin we casa adeesy predpladicfoy vanamateme, fe do sare buda prijs ten viedy. ak nim psinliseni dberattla wyrevnald prodolatnd do 3, marey 1% jenyer odimientam. poleti deneesim Hietalom de. Praty aloha do ne fotecké este eldone Vien toron Leis edort VToMTO CisLe PEINASAME, grain ser} packtree}wxdng (Latte Kipitt) — Pty ob preonjome (La Foch) — Oftvé leo @ SSSI Tulgramy — Sorel pace exempral — Zprloy pro matinee — lony oldie Beka (Sion Feito) ~ Skok ree eee esd (Lie, prof. De M. KiB) — Taterbl niin pana (lo. Boe. erat) — Tur werekted efanirol — Astrutcie eraaye ft. Senko) — ltr é ateat — Parleresa Aympla we SuiSart —— Shrtore marie ZIcPONT, — timneil moth wtbtih — 2a repre Sécay — Co ede senilon? — Uabrudie SNA tt shndshorj dvotytdemntk » Vychdes Maat 1,4 19 win! « Mal a yydarata TETECKY ODBOR POYERENICTVA DOFHAVY zm spoluprce SHCA ¥ Brisane Nadieje rang nl" © “Zobpoitng sdipes tonopinn: Tag, A. deranee 6 etiba: Brains, Sirora 14, om B04 's Ministries Manor 4 icfon 6115, 6147 © Dnt Pato se rine Brattae&. 9580 © Prada: ei ok 120 ew po rob 60 re donee ABCS, rmestuncor Lilo Sake Minsavaite «rapt dap $3 Gr er» epatorene 6 Belasd iy Sind elated orleans teria sm (Hie tte 1 aan, Da tahoe, keat Set Peter) sr Bratitne 2 Tt Iiebees stk Gob Drv, Vor 37, Coe Hl 3 Bes ROCNIK 1 18 MAREC 1948, 61810 6 Laas Kone Na prahu novej plachtaérskej sezény eta solfsela Sbat dakar * ilooh weehkost fa pripraventy aby Hikavé sehraka dina, Je} psi! ea ley pie he tol, ke iy: de ove) seeing Placktérowekreba. dh oly Utada prifoloné «0 viotko a nich ehfha, aby sa srokoInfw svedomin mobly yzaies takes, a wits tin! a Roni ons ue | skrutha 12 datas, ytlteny fap 82 Go mali orinest ndrodné a. celo~ ‘voment, pestle sa namontulé,vet- sUdine pecieky? Co otahdvame at fait aa naneve nats, y9lett al ag Hportordhe organleadnthe Vedenia Tach avedach selmykne” Ne to protekon? tke tro tha teach debeel vole Vlasiny letecky program v3zadule tolld dthdednd teareda. » praktic- KG Tlachdpegeave, tore vjkonnyehplachtiroy o> fad sa prgears ut no aretefom on shock odkoroy ra roky TSS. 1846 a Drioravavané doméce » sahromigns 947. (tabufka 1). Od rok 1S v3 Sétate, Cloveh ani nertach vaimat snalalé vSkony stile tépalice ten iethy tie nddhernt plany. Narodne dencls, Téte okelvoat pripilom Dlacktérake proteky maid yx Kenaé zimema plachlérskemo stats ¥ re- {HE v mill Cloitatne pretehy v au- bu 1965 va Sivan, Kory sdgasoe porsiujem ra media) kameh vo ‘voit dovensKthe plachtlestva Seetovy val placktenls ebm ri ne peukazuje na nutost Sporiorsch plachidrsych pedhikon a pretekor, Mord tak seemenite.podpeesi Ich discipin » 40 ori nemale| mie. sdravd séfetivont aatich nllotoy. statky tecbnichdhe rica, Uvenend rey cutine nadleh pilot Yyhony sa 2vfslly, Kh vised, Pa - Medenik ve si vell verskeno plachtarstya, Ko sm rontonl of kanule, fe plachtir nenoletuld ut bbex cite, ale podta predom stano- venghe pldnws Zleavd ital svySule Tetecké sedemostt. Nebude orto pF onganizevant pretekor rv Wiel retordaych vseledkey aii pravidlé retake netraba sostait> S toho Madiss, ale tak, aby rarucle {ys oceily stile g nedinaynd prete- Karaka ast, Tinto spisobom vy choviene Apartovcoveideaiston, kor ‘nud yet othe trby SNA. PhachlGrideatite v2dy 20 snail poe {HIE vikon svoiho sinera, Poteeba movsck pravidi Pravilé pretehov a jdtinseh tet ‘eich dincipin trobapripraif vx dom na olympiskil sutai, Pravials iminuloretajch pretehor adi 3 al bor wlodks snot, na Stranica e rorpriti nowé sivot {> ako mad horskym terénom tak ‘O(a Ci bras EDM Par ‘nj népadom. Nig Je stkiy neskoro Siting Se a'y © etal att dl Sere hrrap lull migra SR ee Tinted cty eiiakon cient eine, 5 Pea cee Me kee ol ore pees Se ee nee Radi by ame Sireke} plachticske’ Trobe ua utit eprévec Krai, madva., Nest ddetl or ale Je act Tabs oe settee EG ee Sieh wit Tees ates i Tatafehotolnoatt Teske sod View pene poe okt s tras ie paces fa estes ht mataume soem sath an sede pokey any fr beet deere cov fe parce a ore ec torn, LO at tr 4 ber vidu, lebo myslim, Ze sotva by pes geese piel ware, Un Oy @ Sen's lien elu, fo ny ‘ehutou pores, ie dey ate: aaat ani ¥ saith wakeeneh te Sires peti papaiine cet ro eoeen) ee ta Shope tal eft ras ce Vis) Cas Seer red oe fey suuconert Yom, fe 13°" tnt y neseslerchem preent at kay ine pris ea mpratald_ Je povlaeten ieee “Ht ad Reinet se Kini) ante vne Bete marl scat she eas mastic veut orcas tnbe'y mange potoat erevenieg tml tea netics meankcnyefieboaea? Tom ot atiate ip tn even not edriall mn skeen Tans ‘hurttor pest aby betee” seal ley fotinedeation se bolo ak hy hai ete Tonge cote ie felis ar Gleason to ane owt hee a ra ret a Oven lle on) 1 Prac je | Oat Me | ar | ol ac | L. Vaetha Titer arma alert masay — hovorh fpotivais, pracuie xa horickovite na technickem 2dokenalem velonského materia Padaky, ktorfch dDtetiost weeny misulé Yeina, bolo Ged teoba zdokonalit, Tovirne an pratkaly. yedlomns, ky moby dedat bojusicey armide fo nablokonalelsie ada. na orke zatneresovant osety inendancie si 2adaly pediky, tore tletia bejuicerajednotiveony €o nalvidite bospoEnoot = doko told paddhové opertct Tednow % t¥ehto tovarn, kiord 2a by eelkove) Konstrokeie pelaka ivule} tojay mala raivaell podet mechanloky sa zazmamendes aabdé SVjodntvok, Jo Fionvar Parachatereakesin gr sbutotnad Gancst Company, Manchester, Comneetient, Dalsin votmi dtiezittm starétom Je USA. Tito dela ore vitazaé spe= grim", ma lorem sa shila. sald JonvekS anmfdy naivisit pofst fe- te abnezndinysh podmioack, Tw te Konalgen naikos. nee Jeb Dewnos€ ne Gh Odbornit tito tordme stalrm sti~ flak, Tonio rim" sx wlkéa do Vick: fiom tak sdokonalll sreio weoblr- ddiasilow 6208 bg. Specidine fo tioto patria reel nagepiio, Pri pvhtraje umoties sprtvne pororn: ahotovert padakey sa arsne dbalo ale praznost) a peynost) thane froeh pedaienol © priusdoe) polly ad. grimen” keontechgs oa sion rat ee 4 adokonalenie celkovsho pout. Pacis, titi sete Se Disa poanaky: Bentrolujl sa Kombindcica ‘eho toch podmte- site presvscoventm padsta a prak- nok aa doviahlo tho Eo nord padSie {tekgin vpekitanfta pri soskeku ‘votrabaie 0 HM) percent mene) sedade Vota, loveho griestoru y letadte 2 fo 020 Ie fate delanin née viethich, shy retcontTolil ako doterae postfrané nasi mladl paraetiat! mobil samt batt, cenit ysboré stastnost tele par Pro itidiam « Kontesla wx wfsobs dilow + erin, Jean tohoratnich cpadaka.belp (rein poxavie Nenerol~ leteck¥eh ace Suda lek uz moet 16 redo, ng hiorfel sa alstujd hileky yaakiba- 481 Mov 24 half eapevod mer Neat SAIADY Met mora aly ed Brishé tedren ma" maatny: Navin fe veduktor, okolo Moho st ude Batt pen punter adore ral, da Meth a le spafovacon tusivon SAIAD p10 34-day a rogulataé. zarndenia Ton ratte, Mefor sa wrzaateie aoe ME, PumOy 8 rorulatad zaradenie ctyéaine talsn prisnirom em), avteftcl, weal Tatpomacne Ferg EK feet Fete pehajh an diye trommisngm hein vy Je duty, ioho Gatie netidi wxduen 4efom, Spaoracia tarbina NATAD Ku Kompresora, Motor ‘a2l_990 kz Pvishldza” do dvahy: ore doprarné eave rt stats 100 Le Speichs Heddle AIESPHED ANBASADOR, alien pg onstornom refime moto- | mesto.d¥oeh vestovfeh motoroy 11-7000 obants, = OR ks) Ci Besor Centar 4, Storky sk praeuje ma modornseh paslihceh firmy Pionesy Parachute Company 2, Perajutsta Je proesven ma soskal, 3 Padi prod sockokom vial taba okoaale wrikofet, Sis 8255 ke, ior rrviale sk@tobny sriin* do- statnine elie bezpeenoi€ newt adhe 4. Pekusny soskek « padaove} vezo, Vite de... Pale tatistiky ameriehsoh Iodingeh fa lsechjch spolctostt y roku 1047 Preoestovalo modal Amerikow a Ba opon 25M sib. Z tah 1000%0 0400 preecle deca, LETECKE HOVINY Jey vine lerctv » Sovicuon Ruski oa te ef obfabe! bln ho letect * soln orgeni ‘Tito madi rnndiened, vdkow dosiabli sovietski sp. i avedii 1a skutogmost, te do. tadiathe Vetkej vlasteneckej vajny utverili 124 medaina redngeh rekoritoy POCIATRY KUSKFHO LETECTVA. Potiatky ruskcho letcetva siahaja daleke do_hir- rie a peve aprivs 0 pokusoch ai Koy stariie ako hol prvj pokus brates Montgol- fieroveoy. V histéris nshého letectva str sas vfanaénim menamé slavayeh rishjels fen ov ako si: Lomonosoe, ktory ui ¥ roku 1754 soatrojil model helikoptéry, Wale} tvorea pra luc} tabutky Mendelejen, otoe ruskeho leteetea Zakovskij, xakladate! nauky v raketovom lietant Golkovaki, vynatesea peecho ruskiho Ketadla Motajskij 2 mnohi ini. Ktori poledili 28k voja a slivy ruského leveetva STALINOY! SOKOLI satipll Vierwhy-sorkleh on eee chel npr 2S evtetien ‘even FAT sechidete eet Vera efacasee < ich na lietad Mais bear veja veleiethe Sporta. Ab deta pets cniahect soul irene ‘Vivedoval on slay Intec premysel a y- Chovaly aa tnichy.odvabnych Ieteon, Mors. o- sicteh§ fad nasfva Stlinon iat soksimiy pre jee Valence poremunente 8 leteetvo rch maadede. Vedenie 3 tea et) aetaee Stee os yodTa hesla: Od modela k vet Najkeaitich sfaledkov dlasiahli sovietshi letel pre- letmi tee severny pol. s posidkou hruiney Se- vietskeho svaen Chalova u Gromovi Lietadle Cha- Ton foray pol 20. jie 1937 2 pre stilo ber zastivky na letisti Portland ¥ Severne} Amerike. Liciadle. preletelo traf, dlhi 8.582 km. fe Fe fn 500 hin mene] ake sede ever} nilin, ktoi' preleteli severny pal i Sam Franch Prletch 10.148 han insta tak ta stali delitefmi diafkewehn | svetoveho rekon 2ENY V SOVIETSKOM LETECTVE. wove}, Ktord » roku 749.203 km. Je milo by Jena» prete- rt oosddkalietadla last” ms eho hel prcctcla hee aati ts Toetadlla bol Dae jletak Fok. Sport Eee eee Tatransky acrokbub. oditartoval/s Prickopnicke prica Svitu — Rudell Bartek predsedom Talranstého aeroklbu ) p:isch shitluch asolyyrale = Aerob Svit podéva carévu 0 sje) tinnesti — Smelé pliny do budt- eno STATRANSKY. AEROKLUBS — NAIVACSE NA SLOVENSKU? V4 dino Lateef nevin wronsiit se roahovor uésho todsktora s pred ‘Solem pachideskshe plbore yo Bic te JanZokom, kia sme pial 9 ohnkach, Kore viedly xnkanreh Yeh Aeverhyel raceenthoy x saloel Ijeidticho serebiviu a¢ Slovensky, Fined a to sme orien: ryshod: tue Usteedatho sshorm SNA o setrd- Jeni advrhu AeroHaby Sy, Mord Fiala) slafeninaerokdobes Si int. Sv. Mikalis, Poomd inset toll spolofajmy nepom Tacransks stokinh*. Pro lopli porezumenie nvidzame, Fe « spemeifeh ose eh, okzem Baiosiee-Stlinebi'y zalotené cdothy ENA. Préineuin keioninor seroLinhu Sit yoda ly at ale mostra inom 0 Epenové letectv, oni, 1 definitonennu aledonin Vatean= ‘rok elon. valnom Shromabdeni, tore bolo neds 2 fobraken 1018 gt eer aiternowanse Navalnom shromaadont Tateansken fcroklubs pedalt spring Hin Jeduolivgeh olboroe Sei Moré jasne vkizaly aktiita raladgen hacer g pote opriy= fond potladovols Ahdiek pod. Sodnotasin a Ako praceii:plachtéri vo. Site, ¥ cokw 197 rakonaleplachtbn were Klub Sri wpe tse Barter, oe am aaliotalt 20 hadin. Oeste Kad poet rykuaanseh skidok, Siyri shithy G16 B okt ak. Obrom thy protkailo sa Best Ivachetroy 5 Klaika ma set, Ako sa dozyedimes aerosiniy Sit Lit. t= Mikulis Voprad, ‘Tatra luo ome rob sae mah, tor roshodne trispojs elle. fi aie oleltonis Ani moterors odor nerahita V polonied andre 187 sania teo- retick# wwerike motorsv Htanio Ktordho a s6eastal Shite te prim tow, Pa shontaulteoneicksho cviku nreile sa F praktokian w= miele ovTka et, pillows vievie. 18 fekventantos, tues Kons boly aj siptt Menéac V rine ryeviku pileloy rykonalo sy SHH Jew y kovom srvant 9 hdl prodoede reas Cimmose mtorovéhy edbora. st ¥8ah ecbmodail it ae wer newssh niletox, Yrhwel lrdovseeh tet A olentadajely preter sho. ay Fanuc predKoforaria na ing toy be tale dosiablo ax 7M fotow w treani 22 hain 0 tina. Z foho bolo B31 a jednod ed. preletr, do je ash prepneiae na Kilomire 30.40 km se pheriom cite nichole slo % previ tosozvaleadha rel. sed Rudolf Bartekss Kory ada sin pevodals waa, Kel sme le ain) Sinnosth wallet na oboe ski obec, Kezmarok, Lerves 4 8 Hovd:¥ro sou of vedo de badem daloavelny 2. selenie nilen sake. roel estatnyeh funkbiondeyr snl mmo a Ee teato vk Tatcansky evehlab™ Wade: jeden “selenite evoklabor + republic”, Ary mu to 20 sien te 3} frekventan- Jedomiestoy, Vorackeillyevitey vetted cololrovene) Koaitrakeie-Ket- lo dvidielae. jeduoncenteens s {ah and} Sacthy plitons. Rein Startovaci navijak ZL-19471 Automobilové sivody, mirodns. podnih Otro: kkotice, dol do propramu nia tento role vy. hotovenie. Stareovacicho wetijak, aby sa edstrinil. nedostatok navijaker. tory sa Pocituje hlacne na Slovenske. Podvorok navijaka porostiva ro svarovancho ré- tan, Na tonto 9 otofne upernené dve ope va ‘reachode 1,7 im. Pnenmatiky ma Former 0020; Potvook Je sparen) sion ‘opernym kolieskom, kioré sla pre promies Saale neeilatpe Meee Pot materal nevis | MleEnf vor an Koliesko tact o 180" hore a | raisii Eapom. Zavevenie mavijaka’ fe prevedent frutomatickjm, sivesom na galovy fap. Pri pre Widske si Kold sklopen’ + celf navijak spociva tha Styroch nohich, Na pohen navijacicho bubna slitt motor PRAGA- AB." Te" to. stvortaktny, shora riadeny. radov vouion chladeay Sertvdice 9 y$kone 130 HP pri 2000 ot/min. magnetovém zapafovanin ole jomv motorovej skin. Spojente matora « navija: im bubnom je prevediené pomoeoa. hydraulicke} ft trove] apejky, prevodove} shrine bee riadenia ‘fchlosti. Pemocou trece} spojky sx. prea I Brey thn Jenie motora's navjacim bubnom a wfshet sa po. Zeapetnewael divodoy je nimontovanesekase Elatok Stariu smn, He spodka sa nechd mnferue pre- iy Han So crated cntine tein Loevats Hydctnlicch Spe sl0al as timente || Pro fakin cbelutm navijala je tats sicthfeh niraror, Kore se syakytnd pofas Hart rfehlomerem, Kory ukesnjepribana rjelont Prevodovi skrifa shift ta suttenie otitok navi Tietadla Tak oleje sa kontrola porsocot tak Fee baba ama proved. Ls. 'Nu nae buen oa dt mavindt 1900 ee Thon ie ote setisign bdo Mer jonomerafs Ayam iho SO ae i ale cilvt. | Hitorom a elektrickym Strtérom pre Table apd Perera ete en oA concn Fn ages feblest ABA hmhod. NajryBia dor da tyvu Laneaset, iueé je y sluk= ichios€ vo vleke 190 hm Meh spolofvonti Plight. Refueling a. Najryltin richlov€ ~ lets Limited, Tonio pokeend. lly tor Seromblay 200 kim 2a od, ‘oto deuha Konait Sx 2 podneta mi- ioersiva civioghs letectva_ a. toto Inka. ie cdogrorand rumor) Kami Ortruhaednérovand rend Koeanim ns pehyteaie velnyia strandch, “Xs zpiatoénom ele do i Barts gumerfarlanom Chvostor’ Tyatavante aad Sesaraym Atiantt- Atteriky. bude tankovat vo “vtech blocky normdlneh> revedenis, Sti- gm =” Pekan. co sl pr om meridlane nekoeo hitfgn leeba pripersend ke teapu fo tif ma zapad od takovace) sta ¥ teveh bedoeh, Vette’ Jo omntteny Pod volonim Kapitins J.T. Poeeo, ulee Shann bradiacin Mepham, kioré snidal Ktor) Je povercns vedeskn poke) steomblard ryehlové mi prioustnd tankoynct) lethy BLO-A-C. ¥ Kem ° imiers. Roznitie 1213 m, dka 629 do, prolote Liberater @— AHYD 1m, vfiha 120 m, nos plceha 1330 Acantekf oceda x Monitaty ma th zalabenie nesnej ploehy 185 londfaske Tete, Opueiee Montceat ela’ siha prdvdnaho Wotadla 125 dha & fobraira, deracil lo Lond ke, vin Homi za tery 25 leavoat A:ITA yi feet OY km 4 hod locale O50 mick. pei acd 10D mif ed brcha N. ehlosti $24 kmbod, “Minimdlna anda pomoene. wakes vo reducha, Kono ss utkladn, Celkova dftha preitnie Pewnl- teh ki jo 8341000 bm, Jeon or Tet: tue priomerne Tetel 630 Ing. Ferdinand Teebichavsky Zaujimavé konStrukcie nakladnsch lietadiel V-minatom tisie Levecksch norin sme si povedali o lerecke) nétladne} doprace vieobeene, 0 Je) aghodich a predpoktadoch do tet ral sme tha Te ajbeEne Anglickt konitrakein nékladného Tietailla pres obsah Inéneho priestorw 82.57 mi, laknd ploela tule BRISTOL FREIGHTER". Na seat od 20.63 me teats peciiee od anal Tesginee poate, NOTRE 4 ip 24 ae ie pedvorku. Ako vidiet x obrizku, otvor prema 2 Pratt & Whitney Double Wasp Re eee & startovacom sykone 2130 HP. Véha préaducho Ketadla < 12:00 be 10.000 ke 22.200 ke CESTOVN RYCHLOST VYSE 225. km/hod tet 6400 ken Francés’ rystavovali na js honitrake wormatoravy vzdukay bor, ve CAC (Societe Nuionsle. de jaues_ an Contec}. Cor cn ako sa avedeng top. mange, skontienoralt 1 Kenecom von TECHNICKE UDAJE LIETADLA: Regpitic 1.0 my dléks 305m, Gisah trap pre sodne} éssti nove rapa tale aby a tovar mobo! ete moze pripotttat 12 m* ¥ hornom priestare Priamo premiestit 2 nakladneho wuts, Pripomins Lo%a plocka 41 a. nim to. shstofne obrobue riesenie ovorau Gr POHONNE JEDNOTKY: 4. motory veduchom santa, nemeckshe ndkloducho lietadla, sa poste! chladens dvojhv 0 Htqrtovacim y3konom hej vojny. Bristol Freighter sykonal_lansktho 1600 HP. Maximilna véba 28 fetw 40.000 kg, cox: oka apesni cesin po eclej Severnej a Juzme| tovns rfehilont 300 km hod, dolet 2.000 km. Amerike. Protoks je vybaveny povajm podvoe Okrem welt (9po% ji lnke Ttadl fy Kom, mide pristavat 1a mene) Keath. tistach, Je zva8¢ vhoduy pre doprava nakladnt Vocita sx + provadzkorsint yr « pol tomy Dale} sti uy firmy Glenn ay pre Manin, = ‘Consolidated Vallee, ktoré. vptvor hewn @ eke ekonomické typy naklad> Bristol Fr y pres Wright CW:32, tors wnesie’ 10.000 libier 1675 HP vysin Cestouné eh vil ‘Americk# konstrukela FAIRCHILD .,PACKET ikls este a posleduej vejuy. Otvor pre vyklo ct je amiesteny. veads, pre r¥ehle a labké pre: Mladaiie wovaru 2 nikladného auta jednoduch presunmitim do Titadla, 20 yaks podlahy ata a lietadla. Obsalyetadla je 95. obsaher normilucho Zelezaienche voaiia a Aleks Toinej plochy je 1143 ‘TECHNICKE UDAJE LIBTADLA. VeikE hommbanlovacie tale 0% toaieh ospiitie $2.46 m, dlzka 21.67 m, vk 8.03 m. <0 Sveum; turhoyrutors mn! pride « EE Slavenshi plachtdei snemovali... Slovensha pluchtieske suiversita” — Su line hostile « ditoch 1415. fchradra. etupeoy viethich stick slevendkcho hbeamotorovcho letectva. organizovanch u Slovenskeho saroducho aacroklubu, 2a peitomnosti zistupeu Poversaietva dopravy, Ktore feprosentoral astupee Li? Ing. predsedneivo SNA Pritomns deleg Illi zprdvy funkcioniroy sko a} zpriv UPV-SNA. « kore) vy bere majdoletitejie state, Vgcvikovi Ginnost an rok 1947 je shemuta ¥ tabutke, do. Kiorej viak ie je moins sahriit aj eels rossah Specidlncho vyeviku 3 Konnyeh placltdrov, viehovs nosseh ueitefow hevm, lietania, ¥¥- ‘ch pilvioy, techn. spriveow a dobes poiliel na veut vik, lek ory Kew letecke] bonne] sfehovy. Stranik 585? 18° tov 4915 49.4 Sah IBC 21 31» 1D Bratishva 3237 18, 218016 17 43 83 Ban. Bystrica 59°27" ae kt aay a 9 Vay 577 8h eso. 146 28 1838 252s). 928174 3a 11817 & 1 B30, 24 23, 4s 8 or ade Ue 1 ear, e768 ay 10'S su. 49 Stan LAST a7 botow HATH HA HAN BIC WD, Ds De if je najmi fat, e me takmer 15.000 letow boty tha (Vsmitetne a 1 tazke), — 60 diva vefmi vysok§ pomer hespetuosta avodt © evedernitem a ukiznenom sptaobe vfevika. Z podstatnych tispechor irche aspoii sirutne spomonit tieto: = myienie tiroone wykoansch plochtdror, ~ tispechy slovenskych plachtdrow vo Svajctarsiu, naviewanie stykor so sahranivuje plachtirmi. —Hlokonalonis ietadlonche park, = demi «es @ 6 we, trash shod. ické aavedenie’ wScrikore) Ypecializri — lispeing pomer bespeénonti prevadshs.. Neispechom budéi nati plachairi eelit » roku 1948: plinotivou proposicion hezmororoého letectra vietleymi roa i moderne) propasicie. allie math toons ddovenatich ‘Skennsch plachtéror: reorganiziciou share spolupracornitor ro vsboroch plackaar. sskych odborot « koordiniciou mextelirskymi jednorhaani. fre. rok 1958) Bol opt avelens | dteri,prededs Lay Stcjshal a spola s nim nov§ Ostreduy plachtitsky ysbor. sorta wea t seredtenfch a obctarfeh placitérstyeh. pescoraihow, Verime, e spontinne} vili tebe sshorw podart sa pripat perate sae} slovenske} mlidedi a dosiahnut rekordné vykouy ¥ bezmo- terovem letcetve ua Slovensku, hie mi fs. letectve mohutny Kider rskonngeh leteos. “al Kalendér leteccjch podaikoy, ‘Mésenjch FA, x0 dia 28. |. 1948 19. 11908 Mosnivodnd place ‘tarakenreteky FAT Samodas speriadaSajtieesky”aezokiu TBS 196 lp Concours dE sea~ dello”, Npenboren Ried 7M, Hotaneste, S88 98 ation”, usporinds Pranediska Spologoost pes reavo}.Iotectea, Kaba PD, §, Medrindrodné lrecké mre- icy periada Cinque Porte Firing Clabes Lampe, Anaticke. Modléeske reteky. BM, 2 Cape de la Mucins de Monaco", pre vodné. modaly ‘s gamers ‘pokenom (Menace) 6, Pohdr Henrvho Bares. ore Tica + mechatiekyn, motores swsporada Frasetacky secekleh 3H, 7-8 KUL, modeindreda? mee ‘ine + Eaton Bray, A AR Howdynoe polde pre modoly Imechaniek/in moterom (La noky kraj ~ podta peopoxielt ko» minolom eka). August. Kefdovetak anelo-holandske SHAR pee votrano a mately = eo ‘gyn motoreay waperiada,Krée ovakf olandky ‘aeroklab, August, Sila setter Benolass Hh Tandeks, Mesindredad lotnckS mle es, ueporadand. M Teieskn Mabon 1, & Medainivond leteekd a Ty nm ltithWatwiek, wapanids Britghy“krdfevshy aeroklub agent Eid eonnaval iternat= ‘al, eaporiada Motor Yacht Rh {da te Note dave Cannes 2.9, Modaiérodad Yotokd rally sox Jenskéhi pitbejs, —asporiadant Fravetaskym secektebom, BAA A, Modelérsha vfstiva © Mvaak, Za reportdzou do Sloveny de alse advo yy otodkyeh worl fem mopar. azda ¥ wioktorom % eunikor y_lepe. obstib Moke pride shad © sebe brian Jodnel 2 DaSieh airet- nfl petrol, naeraa tak pe trvtna} ~~ texts. Poviete Hiunotstro! Nai, ako ebeote Ale nebudete ant ¥ nshow prioado oravl, Niraday point Slorena ans aviv neds, oraz BY Ue malo sidt desi ¢_ peroentich, Arojroénom pldne, e¥btudo de Dudiena +. atd. Ale nebade, Navitvil’ sme Slovenu pre ‘lobo cnlkom Tndhe, teefom Tile lotedkfeh -norta peinin: ‘i sino na prved strane reper bn Trendanskgeh Tepli Hovorlly s4 tam o zapojnt tista = ‘Trenéianshe.Biskapiee Davide) leeeked pre vida Au sme d Kern veci. Sl veun je 7 TronGing a Trends fe'pe Bbkaniduc ae to Fiogé! Boll ame avedavt fo isto | aba i roahodnatio C83. “A te bade, prio, 1 néladad Teteckidoprava, len asab- nd?" — spytal sa nds nedot= avo sdstopen sivedatho th (ote p. Litman. Taratiio nis te, Taka otéeku ta len 1 oscboou depraven- Jo ak 026, ale f0 by so dose fall preaneite.Informcie w C84, Jo mnnkio daily, bods a niet noddvar To by nao ted vefiat wvite- fis’ "ronvravel oa. Fai Litman, Pre nds, ako pre podate a ‘ochedne site Gla nildad- ind letecksdoprava. Predstavie sh Ze sake zislelky outala {nota do Esra, Paletiny, do Analicke aif, Casto ox stiva, ‘1 miekedy treba dodat sovar ‘ najkration termine, shy emo spokorit.zakaznihor, Prive lerae odchidza make ete do Bena, kde pedivame tover do eta Tako dan ‘Se Ithy wt za nlehotko dt do ‘kif, postal st re tovar vient 6 etal", wAko viet, mbto tuna teteekow sletha do cadainy, Nebolo po= {rabab pouilf Hletado, labo ma ‘SEaanom dodaai nerAletate Asie seve zabal, o's f edoslall y najvBtbom poried- thu AKG ak Belo prekvepeate rilemcu Ket! mamlesto Iitok hailey balikech tely cde sirdby. Tovar tail preshi- Gea niko Stem a nee ‘svedomit usktadsovacl vale Iterom Hite si neoprdvnene elev nbi‘virebele sae Iai! ho svolian.pravds. ta- ‘oj, aki zikaznilenecakat, To te mim pry doprave Hsia- lcm rik mento ‘Ale letekd dopreva lacneiia Ske oprava vaaor, alebe ‘orak Nuh ket mim d¢ dorinny, te Jeng nds cite odréidra od ‘ravidelee} mélladoc} ftoche} ‘dopeary: pomerne stk cee fas a4 eklad, V opatnom orie ‘page by sme aol Jedan zisel- Ki meposilal do cudetny via Kom, slobe lodou, Zao Wisk, Hed treba tovar ichle dodat, Je doprava Mer fadlom neocenttefad, Ay som nerabudol padokait: \V eciom private poutivame Nictailo pravidelne @ to. pr aster poily a vaorkow de ‘uz, Tu natn rob Hetaeo vidatné slutty, Maslin viak. ie by neikdilo, heby te twerejal v Letecksen movie Imich spOseb odosielania stv, Najo fe treba vgrozumie€ ve einost, kedy Jo mateptio odo. Sat ist, aby bot EAs mies fe, Nckedy se tod 1 nds sth ve, Ze Hela, Mord poste rar do tshdha, eet! brave ¥ ten ded, Kedy Met ple Sema V tom pripade Je sal: Tieio shinenost! mime pe TV veddel 0 pte Brandt, kor! ted eAdasta fddbe oshovers Podakoralt sean olf Onsale nai ee niekofko wind de odehoda slaka roto sme su rosbohll ma aioe orko mnie K firme Nowera. ‘de nds vital reel propa fatadho «lichen pn Behrei- fer, Kir je akrewod silotom trettianskel edbodky a ante- Fe llela so Sokotom, slast- nim listadlom Samy Neher Poinfornevalt ame ta 0 2v0t6 ¥ tronélanskej oboe a 5 ra- doafou sane veali na vole la Nehera odd pre edbot ke postait hangir 23 pol ina, Tak to m4 byt Sme presvedieni, 3e keby viethy stile pedniky tak podeore= aly acrokiuby, emusely by. Tso aCe DE Lira modelérom 1. FAL uvitza vo srejom kalendch Ieteckjch polaitey uasleiorad a Aoldreke sitaie: 2 Molkindveded proidky modeloy istadiel badd opAt | v0 Srastiars a to ¥ Beneve ¥ september! toby teks, Oreaniadcia provedie Sraiiar- ‘ky nbreday aorokioh, 11 jamin boty v Tare (Franca she) preieky modeloy teindel, wx- ‘evant pretehamni sNového roku”. Si- (aiile sa ten v ormotan ch modeion « rysoksm Sarton ‘ua lanka, Vitazom peetokev se slat Valde 2 actokluba Nastessenrai- age dasom 180 sekind, Mosel Star= oval ¢ 99 m lotkom. Ako druby sa wuniestiandmy Merimet OL A. Pari). Protekey a eilasnily 20 pretekivey, Ma, mnsledovanlaboday Driklad ore nasty modeléroy. 4, Modelis. poieky opohdr .Wacke- Miotd™ ‘badd nallakom aurusta ¥ USA, eakefko. postadngar vitazom \Webio prevekor a tak al diltefom oben stal aa Ameridan, 2%, fobrutra aeporiads seroktab liehy.(Franedasko) pretoey moder lov sUacontrotie V kategorti oA” ripiitaié so modely + motorom bake 690 em% ¥ halogoril bea 19 dar. 8u to prvé wrotoky tobto druha vo Franedasky, 4, Sportovd homlala ARCS sehviita dng 2 Uobeuien 1817 20 oficlny &s, fakord tet modelu Yilama Hadeca Beatislarska odbotha do novel price Da 22, TL 1048 mala odbotta So emabého udredubhe™ antokluba ¥ Bratislave svoje H. rindae valaé ee j odb toveho radeu Ing. Jaruaka a infel. Stearse sa potakoval za vadens podpora Pev. dopeary, MNO a estat: ‘fm, Po tomte.polal avo} referkt {ajomnit Lips, Spamenal prekay, wed sa siavaid do cevty nate) sdtofke shodnoll pedes* Honey. Vriteranio jodnolivgeh — odborov peda} T- Kopdélh, wodtel modeltror, tors spomeanl, ke rok 1647 bol me- danikom ¢ slovenskem modeltrstee, Maeno do 14 ka wfsladkow v sits. ach a ¥ sabe Borseh rysokovf- emnfch moteloy, Modelést odbodk> redew doy a ball tajrddne sient Konkuréwtm ti m= Jom potia aa ealoitatnreh pretekoel y Bratislaye, Za slachideor pedal apeiva prelieds TR Siamka, Zo orivy vyavith, te vo sseriki tole whe 100 Sonos, ktott previedil 2150 Mearvor, alietall 324 hein «12 min, Chinom palietand tat je 1901 km a stk 10 km Vit nad 2000 prokeiall ma, vibe nad 30 prokemall $7 Krde q mal 1000 m0 42 Eri), Celkoyo' odbor syeritil 2A, $7 B14 G, 8 DI, 5 DE 9 DB takie Iratilavek} olbor mi fora: 1 pile tor o rileborssin C, 10 dlifeh Je ‘a tito. skate dokonale riorave- ich, Do resist t rekordoy va tazaumenaly tito rbordy: previ anle 2200 w Slamka, ele? tot 7 im Ploika, 1790 m beersienia a 95 ‘em trait a, ED Vavrord, Mord ie Saposng, V" zaiatofnlckom fer tole) Hiakow, Wort nalftal 8906 lovor tryant 848 hod Jeri bolo 6 1 henom yo 406 boda, Pi th motorevsho olborw au shéastill ‘iadiach, kde baal © peed Litrtig, L vate sodemniste Veporiadalt lek exklue_predndtok? Hors mardtoeovale 48 pilot, Hakow. Stay motoraryeh pater u edbotky do trae 108. Vetni rola, ‘kizal olor 100% bexpeénovt, Pax raluthilehy odbor vykzal tle pek- ‘nd inmost, 22 Bakoy pevviedle 100 oka ber aajmonle)nekody. Vetkou mierea prispeli K prevagie all iohto peri, Zoriva_ pebladniha Mitela sharajo exelomitd horpoda- ronie. Kiah mi 600 platincieh tle nor a iehe tanost étorani hacsie pehnim obratom 720000 Kis, Bp skondeal referhion a alele- nf obwlativi, bol jednompsetne avolonf noes stor ¥ dele « onved= Geagm predendon Dr. ¥. Yarrom, imiestopredsedevia:. Dr. Wkovié Ing. Gat «Stefan Pletko, tajomnte M- Lips, predseda medalirov L, Kops- ehtiror R. Slama, motori= ror Kyasniéka, V_ bodicom roku odlt odboéha na aide nadobul- tartfelskisenost plait 100% wyti- Bend proram Vo vefnjeh advrhoeh bel peat nk ‘yh ma dopinenie meoa ma Silénie or Aerotlah”, ako a} zraienie aby mohli lptie Wlohy, Zo aavaloatia ely saslané pondraraé telogramy . porerentko= vi doprary Besokowi, ministrovi mi rodve} brany arm, gen. Svobedori fako a prodvedevi ARCS miss m..s. SNA. Pov. Bysiica Da 12 Th, OAS bots side yall strombddonie eabodky SEA» Dow: Bystie, Veuttvame tat patenost Inforanoa€ nai verenont » Ginn fon toto odbedts. Za ving} ast Blown ote inuddonie predveds 8. Koa inom prekiky, kicré sa stayas do cess ofbotke a shotace xsi fan pete. Prot. Filadelt, prededa mode ‘keno odboru” produiesl, 46 ten!) aber Jo pomerne aajsabsly 1dpe- faci f nedostatkom — pracovndhe, ‘niowin 4 materia, napeiok toma ‘ria spkenal pekay kus price. €1 gerika sa ryeviélo I plates 0 skiikow A, 6B jeden Dy, Kiors aonall 1280 start trast 3 a motorers oibor podal aprigu I. Znlva. Po gonerilnes oprare dos ‘tcojow Pier nadal vfevih y auiit= te Dockédeke na Woiite ila ¥3- adala od Hace vole. eytrralant madionin rr leteekd prtcu, Pots erik su previedo 168 Bart fevant 436 boda. Spotreba. bora ‘ota O80 itor, 12 tiakor 5 ape ‘hom slotio sxdiky slot ture ifch lisadie. Motorow odbor sa abéastalleteckfeh sy ine «© stl Za vzdene pocheneaie x ved= gery indir eto, ry i vMladniha M, Stauth pou azaleas ride bosoordzeni, Odbotka ma 192 plain Catkows brat Gall AMARA Ke Finnniae prostaiedky a4 roalefors'y itduotliesm oflorem pods pote Po skonteal referdcy a ‘udleal sbsclatriag bol jodnompselae ay Teng mors vibor "Bele = oore sm pracosnikem 8 Kocksnon, V5— tor tvorin start pracovatel a nieko Ko navfeh tankeiontrow x rador tulad elonoe Do baddenostt oabetea pitnaje pe- stari€ vlastnd motorené Tite, she Stara¢ mand iotnADh ye lashthroe ‘motors, ws cvldt kider placid porasskebystriekem okoll YALNE SHROMAZDENIE EMY V tisha 2, foluatra bole» Vieitanoeh “salad” sbromaldont Usiredngho motororého sshoru SNA 24 Want detention 2 celeho Slow ska "Sa prortame Bolo. pods zpraes 0 hntoatk motorovshe fl 4 2a ininuly To, uletenle absolae te stony a yobs nove Mo ta oe 108 V sshotu dia 28, fubr, konaly me redoomay. Ae sa deloestt dohodl spolecaom postene rokovant 1 tavili kandidatn Hsing pee mim v6 oly. V Mlavng dei pordd, 2, febr, 2 pritomesti vietk¥es dole siov zo. Slovenska, etver_yalné Shromabdenie EMV" detoraj eho rededa hi, C. Debt, lors privtal prtommgeh a oritroile sa programa, Zpriva 6 Hinges motorovshe ole a pedal prodsela Debmir, Kier? hodoorl dosiahnaté wJsledky ¥ aie ‘alo ‘roku: Vtoky 1947 bol sa pilotor fo din 1.1. 17 142 a Kon fom roku dil 59: Pilotnéme $- eviku 4a pedro elke 338 Sia Kor, 2 ktarveh sealing shite aloe Ele 224 Vykoaalo an 30010 Sartor > ticato sa BSIGN ho [Nt tog 1888 bol neve tonto Gat rd wvbor: Fri Kvasnidiea, prodeeda ake fankelondst a 10elemis yyher 2 Artegiter.jeduoiiegeh oback. Novenveloas predsed yf Dieievond sau overs owl tome, dea a0. sietkfeh sl yymasomil gaavovat tm avefado= ‘ani ndsho Spmetivého ewetsa_ ku one Strain dda astév ieoho alli, Po volngeh ntvitoeh sa vata matdenie OMY stent, Novd odbetka SNA ¥ Lagenet, Opies ster SNA aa svoom Fiaduow zasadnat dia 2-maree 4.8, ce Pree Gat vig Medovak, Ry injemnik. Dotoraz pribtiendeh, Ble. ney ie Ti, Nvorslo2ene) odbotke dt jek dalle) price ng Seen lowe ej myitionky: 9a malom jaénow po- Irani Polime vet adara. alatenie nove) odbeeky ¥ Dubaic. Patradngsgor SNA. ma sade sede} sehddake seh! zalatenie wweved_odbvaky Dabnie, Preder- om neve) edbedky sa atal ta Pavellt, poduradsadon Maron» ‘ajcmufiem Uetan, Cinnest edbatky SNA ww Sve, Medxi nob, verejasmt butte. aymi a Sporiorfmt spofkam peer 0 Brite lo popredia tamoisia ol Iosks Slovene niadnchn ers. Mab. Pe prekotiant sadiatodajel adkowti vyviin odbc afubni dinsoat sta vin sa medei_popredaé slovenské boty, Loleetvo md x0 Seite — 5 modersom —priemystovom strvlisku = ravé predpeatady + praeuien! Imlided, ork si wredomaje dloi- ost utitoéns} mimopednikoves a. owt. Pa usporiadant deh vetkeh Ieieckie sltynost a yyradeat no s$eh motorevfeh pilotoy dochides tek peknfn wfaledkons aria} ade Aerokiab v9 Svité mt des 480 eee ‘del Ketadiel 5 vetrodey, 4 Masks. 0 je poknsa) prostriodLom & bop acl aril, Y kuraoeh pre motoroysehy alebo eanotocorseh piloton st Bade | axe Mle} wekeaforat, 6 afubuje prt ‘1 fenamand einen aj amt rok, ‘mks, Zaslali ste uz Dee Poistoviia -PRAVDAS grafické a vydavatel’sk6 podniky SLOVAN nérodny_podnik BRATISLAVA ZVOLEN, sevecistw 1294 filtitka Tras renych easopis ageh a ap Prevadza vsetky druhy leteckého poistenia Ta sa CENTROKOOPERACIA u®. spol. y BRATISLAVE, Gork¢ho 17 EXPORT IMPORT Tel.: 6025, 6925, 6149 Telegramy: Centria Reprezentcia: Praha TI., Bolsanova 7/111. poseh. Pel. 236-40

You might also like