You are on page 1of 16

BEZPATNA GAZETA TORUSKA | NR 99 | 17 LISTOPADA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKAD 25 000 EGZ.

www.tylkotorun.pl

Taki jest Tylko Toru

Nic nie musisz


rozumie
CSW od niedzieli jest bram do miasteczka Twin Peaks
i twrczoci Davida Lyncha. Na tyle dobr, e sam
artysta by zaskoczony wystaw wasnych prac

Tylko Toru . 17 listopada 2017


6
2 FELIETON DZIE DOBRY!
W ydawca T ylko T oru korzysta z usug i poleca usugi kancelarii prawnej P aza i W splnicy
stopka redakcyjna
Redakcja Tylko Toru
#Zrozumienie resie. Udzia Michaa Zaleskie-
go w konwencji #Porozumie-
czego radnego czy nowych
zasadach ustalania porzdkw Toru, ul. Skodowskiej-Curie 41
redakcja@tylkotorun.pl
nia wzbudzi w Toruniu yw sesji, mogcych rozdmucha je Wydawca
dyskusj. Decyzja o wejciu do do absurdalnych rozmiarw. Fundacja MEDIUM
grona doradcw nowej forma- Skoro zmian w samorzdzie Redaktor naczelny
MARCIN CZYNIEWSKI
cji Jarosawa Gowina staje si nie da si unikn, bo taka jest Radosaw Rzeszotek
Przewodniczcy Rady Miasta Torunia jednak zrozumiaa po lekturze wola obozu rzdzcego, trze- Sekretarz redakcji
projektu ustaw dotyczcych ba zrobi wszystko, by miay ukasz Piecyk (tel. 733 842 795)
Z prezydentem Torunia prbuje odgadn polityczne samorzdu. Obok pomysw w miar sensowny ksztat. I pre- Redaktor wydania
wsppracuj od 15 lat i, sowo sympatie Michaa Zaleskiego dobrych i wartych dyskusji zydent Zaleski waciwie zdefi- Kinga Baranowska
honoru, nie znam jego poli- na podstawie kalendarza jego znalazo si tam kilka niebez- niowa rodowisko, ktre moe Dzia reportau i publicystyki
tycznych pogldw. Prezydent spotka czy osb, ktrym ci- piecznych i niezrozumiaych. w tym pomc. Zaangauje w to Robert Kamiski
traktuje je jako prywatn spra- ska rce, moe rwnie dobrze Wspomn tylko o tych, ktre swoje dowiadczenie i autory- Dzia informacyjny
w, nie rozmawia o nich, nie odda si astrologii. Przez te mog sparaliowa funkcjo- tet, godzc si na skrajne oceny Micha Ciechowski, Katarzyna Ochocka,
afiszuje si nimi, a ju na pewno lata nabraem te pewnoci, e nowanie rad gmin przyszej tego kroku. To nieduy koszt za Piotr Gajdowski
nie podejmuje na ich podsta- prezydent nie robi niczego dla kadencji: przeniesieniu upraw- to, by zapewni samorzdom Kultura
wie adnych decyzji. Jeli kto siebie i z myl o wasnym inte- nie kontrolnych na pojedyn- swobod i sprawno dziaania. Micha Ciechowski
Sport
Karol ebrowski

Cytat numeru Zdjcia


ukasz Piecyk


Korekta
Piotr Gajdowski
REKLAMA
Justyna Tobolska
(GSM 603 285 530)
Iwona Zuchniak
(GSM 500 324 572),
Po ubiegym sezonie chcemy Karol Przybylski
(GSM 665 169 292),
przede wszystkim zapewni sobie spokoj- Magorzata Kramarz

ne utrzymanie (miech). Powanie jednak


(GSM 607 908 607),
Agnieszka Korzeniewska

mwic, patrzc na nasz skad i zawod-


(GSM 534 206 683)
reklama@tylkotorun.pl
nikw, ktrzy nas wzmocnili, mamy Skad
Studio Tylko Toru
prawo celowa w najwysze miejsca. Druk
Drukarnia Polska Press Bydgoszcz
Myl, e faza play-off bdzie naszym
minimum.
ISSN 4008-3456
Redakcja nie odpowiada za tre ogosze.
Jacek Frtczak, ***
Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia
menader Klubu Sportowego Toru 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Fundacja MEDIUM zastrzega, e
dalsze rozpowszechnianie materiaw opublikowa-
nych w Tylko Toru jest zabronione bez zgody
wydawcy.

Tylko Toru . 17 listopada 2017


4 LUDZIE MOEMY POMC DWULETNIEJ DZIEWCZYNCE

Przekamy Zosi umiech


Dwulatka z Torunia zmaga si z chorob. Jak? Nie wiadomo. Lekarze jeszcze nie postawili jasnej diagnozy
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk
Rehabilitacja, specjalna dieta ness poprowadzi maraton zumby,
i trudne prby stawiania na nki a nasi wolontariusze zbiera bd
to codzienno maej Zosi. Wraz do puszek Fundacji Zotowianka
z rodzicami jedzi po caej Polsce, datki dla chorej dziewczynki.
by w kocu mc pozna przyczyn W trakcie tego wydarzenia
powstania hipotonii miniowej, zorganizowana zostanie rwnie
czyli obnionego napicia mini. loteria fantowa. Jak podkrela dy-
Walczy, by widzie umiech na rektorka szkoy, kilka osb ju za-
twarzach najbliszych. deklarowao wsparcie tej inicjaty-
wy. Wci jednak poszukiwane s
Na wiat Zosia Kryszewska kolejne firmy czy przedsibiorstwa,
przysza zgodnie z terminem - ktre zechc okaza swoje wielkie
w dziewitym miesicu ciy. Od serca. Wsparcie finansowe na le-
lekarzy dostaa najwicej - dziesi czenie Zosi z pewnoci si przyda.
punktw - w oceniajcej stan no- - Dzieci do trzech lat z progra-
worodka skali Apgar. Komplikacji mu wczesnego wspomagania roz-
nie zapowiadao nic. Dziecko roz- woju korzysta mog maksymalnie
wijao si prawidowo. Niepokojce przez dwie godziny tygodniowo,
objawy rodzice dostrzegli dopiero a jest to zdecydowanie za mao
w sidmym miesicu ycia. podkrelaj rodzice Zosi. Do-
- Crka miaa problem z prze- datkowo w Toruniu brak jest inte-
krceniem si na bok tumaczy gracyjnego obka. Oboje jestemy
mama Kinga Kryszewska. Leka- daje Remigiusz Kryszewski, tata j poszukiwania pomocy za grani- gnozowania choroby wymaga od aktywni zawodowo, a takie miejsce
rze, ktrzy j pniej badali, nic nie dziewczynki. Ponadto wiczy na c. rodziny wielu wyjazdw i licznych cho w pewnym stopniu mogoby
podejrzewali. pice oraz uczy si mwi podczas Mimo wielu przeciwnoci losu bada, ktre pochaniaj sporo nas wesprze w opiece.
Dziewczynka, w porwnaniu do specjalnych zaj logopedycznych. Zosia jest radosnym dzieckiem. pienidzy. A liczy si kady grosz, Dziewczynka wymaga cao-
swoich rwienikw, ruchowo nie Co dwie-trzy godziny podajemy Cho nie mwi i sama nie chodzi, dlatego jako sotys staram si orga- dziennego nadzoru, rehabilitacji
rozwijaa si prawidowo. Specjali- jej take specjalnie skomponowane potrafi raczkowa i siada. Ska- nizowa wydarzenia, dziki ktrym i wielokierunkowej stymulacji.
ci jednak zapewniali rodzicw, e posiki. dow tego maego zwycistwa jest ludzie dobrej woli bd mogli wes- Odpowiednia terapia moe wic
stopie rozwoju u kadego dziecka Choroba jednak sprawia, e profesjonalna terapia i wsplne prze leczenie wnuczki. da jej realn szans na popraw
moe si rni. nie przybiera na wadze. Dwulet- wiczenia z rodzicami. Wsparcie pynie do rodziny stanu zdrowia. Przekazujc symbo-
Do dzi rodzice dwulatki nie nia dzi dziewczynka way osiem - Jak najwicej staramy si wy- take ze strony dyrektorki Szkoy liczn zotwk, przekaemy Zosi
znaj przyczyny tych zaburze. kilogramw tyle, co dziewicio- kona w formie zabawy tumaczy Podstawowej w Cierpicach, ktra umiech.
Jedc od roku po szpitalach, od- miesiczne dziecko. Najwikszym mama dziewczynki. - Zosia bardzo podja si zorganizowania na tere-
wiedzajc specjalistw, za wszelk problemem jest brak jasno posta- lubi si huta, czsto wic wycho- nie placwki charytatywnego ma- Zosia naley do Fundacji Zotowianka.
cen prbuj je ustali. Niedugo wionej diagnozy. Choroba spowo- dzimy z ni na plac zabaw. ratonu zumby. Dla wpat z 1% KRS: 0000308316
te bdzie uczestniczya w kolej- dowaa hipotoni miniow, przez Duo serca w opiek nad wnucz- - Serdecznie zapraszamy wszyst-
nym ju obozie rehabilitacyjnym. co dziecko nie moe odpowiednio k wkada take jej dziadek, sotys kich chtnych ju 9 grudnia na Gdy chcesz wesprze Zosi:
Z nim jednak wi si codzienne napina mini. Jaka moe by tego Cierpic w gminie Wielka Nieszaw- godz. 17 do wzicia udziau w wy- Spdzielczy Bank Ludowy Zakrze-
podre do Wojewdzkiego Szpita- przyczyna? Jak podkrelaj rodzice, ka. jtkowym tanecznym wydarzeniu, wo 25 8944 0003 0002 7430 2000
la Dziecicego w Bydgoszczy. Ka- objawy u dziewczynki jednoznacz- - Zosia jest moim oczkiem w go- poprzez ktre chcemy wesprze 0010
dego dnia Zosia rehabilitowana jest nie nie sugeruj jednej choroby. wie i jestem w stanie zrobi dla niej leczenie dwuletniej Zosi dodaje
rwnie w domu. Gdy metody bada i konsultacji ze wszystko mwi Ryszard Kryszew- dyrektorka Ewa Baszkiewicz. W tytule przelewu wpisa naley:
- Kilka razy dziennie crka specjalistami w kraju si wyczerpi, ski. Potrzebuje jednak duo wi- Paulina Sielska-Kamierczak z to- darowizna dla Zofia Kryszewska
musi mie robione masae do- pastwo Kryszewscy nie wyklucza- cze oraz staej opieki. Prba zdia- ruskiego klubu Gracja Lady Fit- k/211
REKLAMA

Tylko Toru . 17 listopada 2017


6 DZIEJE SI CENTRUM SZTUKI WSPCZESNEJ PRZEYO PRAWDZIWE OBLENIE

Zaczynaem jako malarz


Twrca Twin Peaks otworzy w Toruniu wystaw swoich prac
Piotr Gajdowski | fot. ukasz Piecyk
medytacji. Dziki niej zyskuje si podczas trzech sesji w okolicach
dostp do czystej wiadomoci. miejscowoci Becket w Massachu-
Ona jest jak klucz, ktry otwiera setts. Gboko w lasach Becket po-
drzwi do gbszego, wewntrznego czuem, e w kocu opuszcza mnie
wymiaru ycia. Uwalnia kreatyw- ciemno i doznaem ponownego
no, rado, energi, mio i po- zjednoczenia ze sw artystyczn
kj mwi David Lynch. - Gdy natur. To tam rozpocz si dla
zaczniesz medytowa, opuszcz ci mnie okres odnowy i intensywnej
stres, niepokj, zo i traumatycz- pracy twrczej deklaruje artysta.
ne wspomnienia. Medytacja trans- Fotografie Crewdsona nawizuj
cendentalna nie jest religi, nie jest do XIX-wiecznego malarstwa, po-
te skierowana przeciwko adnej ruszajc tematy samotnoci i od-
religii. osobnienia.
Dzie po wernisau odbyo si - W fotografii szukam pikna
drugie spotkanie Davida Lyncha i tajemnicy mwi dziennikarzom
z publicznoci powicone wa- Gregory Crewdson.
nie medytacji transcendentalnej. Wrd inspiracji wymienia
By dosta si do Dworu Artusa, m.in. malarstwo Edwarda Hoppe-
gdzie odbyo si spotkanie z twr- ra, ale take twrcw filmowych
c Twin Peaks, fani czekali ju od takich jak Alfred Hitchcock.
witu. Sam wernisa przycign - Gregory jest fotografem, ale
take wielu fanw, ktrzy szczelnie pracuje jak reyser filmowy m-
wypenili parter CSW. Jedna z osb wi dyrektor festiwalu Camerimage
przysza nawet z... piekiem, bo- Marek ydowicz. Gdy pierwszy
haterem znanym z Miasteczka raz zobaczyem jego zdjcia, pomy-
Twin Peaks. laem: ten go jest jak ze wiata
Lynchowi towarzyszy nowo- Davida Lyncha.
jorski fotograf Gregory Crewd- Ekspozycja fotografii Gregory-
son, ktrego prace mona znale ego Crewdsona Cathedral of the
w najsynniejszych galeriach wia- Pines bdzie dostpna w Centrum
David Lynch przyjecha do To- take mniej znane dziea artysty: - W 2000 r. Marek odwiedzi ta. Crewdson realizuje swoje po- Sztuki Wspczesnej do 7 stycznia.
runia, by w Centrum Sztuki filmy krtkometraowe, wideokli- mnie w domu i spyta, czy przyje- mysy w domach i na ulicach ma- Wystaw Silence and Dynamism
Wspczesnej w ramach festiwa- py, reklamy oraz utwory muzyczne. chabym do Polski na festiwal Ca- ych amerykaskich miasteczek, Davida Lyncha mona oglda
lu otworzy najwiksz wystaw - Szukam rnych rodkw wy- merimage. Powiedziaem: tak, ale starannie aranujc kompozycje w CSW do 18 lutego. Obydwie wy-
swoich prac plastycznych Silence razu dla swoich pomysw. Zaczy- mam dwa warunki. Pozwolicie mi z rozmachem reysera filmowego. stawy zorganizowano w ramach
and Dynamism. Towarzyszy mu naem jako malarz i chciaem by fotografowa stare fabryki i pikne Prezentowany w CSW cykl Cathe- Midzynarodowego Festiwalu Fil-
amerykaski fotograf Gregory przede wszystkim malarzem. Film kobiety noc - wspomina pierwsz dral of the Pines (201314) powsta mowego Camerimage.
Crewdson, ktrego surrealistycz- przyszed pniej - mwi David wizyt w Polsce David Lynch.
ne kompozycje budz skojarzenia Lynch na konferencji prasowej To wszystko reyser znalaz
z twrczoci synnego reysera. przed wernisaem Silence and w odzi, ktra przez wiele lat go-
Dynamism. Wartoci tej piknej cia festiwal Camerimage. Przypo-
Wystawa Silence and Dyna- wystawy jest, e zebrano tu wszyst- minaa mu przemysow Filadelfi,
mism prezentujca pozafilmowy ko razem. Wielu z tych starszych
dorobek Davida Lyncha, przysza prac nie pamitaem. To dla autora ktra bya inspiracj jego modoci.
w idealnym momencie tu po moe by inspiracja na przyszo. To byo naprawd brudne
sukcesie kontynuacji serialu Twin Na pewno obejrz to wszystko jesz- miasto mwi.
Peaks, ktry po latach przypo- cze raz. Zapytany, czy odbiorcy jego
mnia publicznoci tego reysera. Kuratorem wystawy jest Ma- filmw powinni mie jakie teore-
Silence and Dynamism skupia si rek ydowicz twrca i dyrektor tyczne przygotowanie, by dobrze
na osigniciach Lyncha w dziedzi- festiwalu sztuki operatorskiej Ca- zrozumie jego twrczo, arto-
nie fotografii, sztuk plastycznych, merimage, od ktrego zacza si wa: - Nic nie musisz rozumie, by
muzyki i animacji. Ekspozycja zaj- przygoda Lyncha z Polsk. Ame- mie z tego przyjemno.
muje cae pitro i obejmuje ok. 400 rykaski reyser zrealizowa m.in. Reyser mwi sporo take
litografii, rysunkw, obrazw olej- w odzi (i z polskimi aktorami) o medytacji transcendentalnej, kt-
nych, zdj tworzonych przez niego swj ostatni penometraowy film r uprawia od ponad 40 lat.
od lat 50. a po prace najnowsze. Inland Empire, tam take chcia - Medytuj dwa razy dziennie
W skad retrospektywy wchodz postawi studio filmowe. i nigdy nie przegapiem adnej
REKLAMA

Tylko Toru . 17 listopada 2017


8 WRACAMY DO TEMATU DZIKI LUDZIOM DOBREJ WOLI UDAO SI WYREMONTOWA DACH

Zima w domu ciepym i suchym


Straciy matk, a dach ich domu nadawa si wycznie do generalnego remontu. Matylda i Tymoteusz
oraz ich opiekunka Anna zwrcili si do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc. Efekt?
Robert Kamiski | fot. ukasz Piecyk (archiwum)
O tragicznej mierci Beaty i god- wspczucia mwi Matylda.
nej podziwu postawie jej przyja- Chcemy tylko normalnie mieszka.
ciki Anny pisalimy w lipcu. Za- eby nam si nie lao na gow.
miecilimy rwnie apel, proszc Zbirka pienidzy rozpocza
o zbirk pienidzy na remont si jeszcze w lipcu. Zorganizowano
dachu. rwnie koncert charytatywny dla
nowej rodziny Anny.
Zmara nagle Beata (l. 47) po- - Wierzyam w ludzi, ale to, co
zostawia dwoje dzieci: 13-letni nas spotkao, przeroso wszelkie
Matyld i 17-letniego Tymoteusza. moje oczekiwania wyznaje Anna
Zaopiekowaa si nimi przyjacika Lamers. Udao si zebra cz-
Beaty Anna. Gdyby nie to, dzieci nie a 60 tys. z! A to oznaczao, e
trafiyby do domu dziecka. moglimy nie tylko wyremontowa
Anna nie wahaa si ani chwili. dach, ale i wymieni okna. Cieszy-
Byo dla niej oczywiste, e dzie- my si bardzo, bo rwnie na okna
ci zostan z ni. e nie ma mowy czas by najwyszy. Miay ponad 40
o adnym domu dziecka. Beata zro- lat.
biaby to samo dla niej. Cz pienidzy pochodzi-
Blisza i dalsza rodzina dzieci a z koncertu, cz z aukcji dzie
nie wykazaa zainteresowania ich sztuki. Mnstwo od prywatnych
losem. Anna Lamers wzia to na
siebie. Sama te zapacia za po- darczycw. W akcj zaangaowao
grzeb przyjaciki. si wiele osb.
- Chciaam, by dzieci zostay - Chc podzikowa imiennie
w swoim domu mwi Anna. przede wszystkim Dorocie Nijak-
Dlatego nie wziam ich do siebie. -Bujanowskiej, ktra aukcj wymy-
To ich dom rodzinny. Tu si uro- lia, przygotowaa i w caoci zor-
dziy i wychoway. To dom, w kt- ganizowaa dodaje Anna Lamers.
rym mieszkaj od zawsze. Tu cho- Osobne podzikowania nale si
dz do szkoy, tu maj przyjaci. rwnie Rafaowi Rupniewskiemu
Nie chciay go opuszcza. S z tym Matylda i Anna ogromnie si ciesz z remontu. z Klubu Lizard King, ktry umo-
miejscem bardzo zyte. To bya liwi organizacj koncertu. Chc te
nasza wsplna decyzja, e to tutaj podzikowa firmie Altom, ktra
Dom, w ktrym Anna chce wraz ktrej intencj bya zbirka pieni- remont dachu, poniewa woda laa na wymian okien daa nam due
bdziemy mieszka. Chciaam, by
nam si uoyo i jak dotd jest fan- z dziemi tworzy rodzin, wyma- dzy na remont. Rwnie i w tym si do mieszkania strumieniami upusty. Musz przyzna, e ludzie
tastycznie. ga generalnego remontu. Wybudo- wzgldzie rodzina dzieci nie wspar- i z kadej strony odpada tynk do- zachowali si rewelacyjnie. Za-
Prcz troski o relacje z dziemi wany w 1972 r., nie by poddawany a Anny. Matylda i Tymoteusz daje Anna Lamers. Dokonalimy rwno znajomi, jak i ofiarodawcy
Anna miaa jeszcze inne zmartwie- od tamtego czasu adnym pracom. niestety nie maj po matce renty, szacunkowej wyceny. anonimowi. Wiem ju, e zim sp-
nie. Czekao j znacznie bardziej Zwaszcza katastrofalny by stan poniewa nie bya ona ubezpieczo- Aby przedsiwzicie zakoczyo dzimy w domu ciepym i suchym.
przyziemne wyzwanie: zatroszcze- dachu. na. To dlatego Anna musiaa sama si pomylnie, potrzebowali zebra Dziki wszystkim ludziom dobrych
nie si o sam budynek, ktrego stan Anna z pomoc przyjaci zor- opaci koszty pogrzebu. ok. 30 tys. z. serc. Bardzo wam wszystkim ser-
pozostawia wiele do yczenia. ganizowaa akcj charytatywn, - Musielimy zacz zbirk na - Nie oczekiwalimy litoci ani decznie dzikuj!
REKLAMA

Tylko Toru . 17 listopada 2017


DZIE DOBRY!

10 KULTURA KULTURALNE WIECI

Piosenka ci nie da zapomnie


Na ekranie kochali si w niej najwiksi amanci przedwojennego kina. Trudno si dziwi.
Torunianka Helena Grosswna, wielka gwiazda polskiego filmu, bya prawdziw piknoci
Robert Kamiski
W Toruniu ma rondo swojego waa w 1935 r., w cigu kilku lat wy- okazuje si by mao znana?
imienia i tablic pamitkow stpia w kilkunastu produkcjach - Oczywicie, e najwiksza
wmurowan w cian Szkoy Pod- u boku takich saw jak Adolf Dym- przyznaje Elbieta Komassa. Tyl-
stawowej nr 6, ktrej bya uczen- sza i Eugeniusz Bodo. W czasie II ko kto o tym wie? Bo mode poko-
nic. Mogoby si wydawa, e wojny wiatowej dziaaa w akow- lenia na pewno nie. Dopiero wraz
naturaln kolej rzeczy szkoa ta skim podziemiu i walczya w po- z zawieszeniem tablicy w 2016 r.
powinna nosi jej imi. Zwaszcza wstaniu warszawskim. Po wojnie dzieciaki si o niej dowiedziay.
e dotd nie ma adnego. Nie jest nie zgodzia si, by wstpi do Sprawa nadania imienia szkole
to jednak wcale oczywiste. PZPR. Oznaczao to koniec dalszej jest jednak otwarta.
kariery. Zagraa wprawdzie w kilku - Wysuchamy gosu rady peda-
Mionicy starego kina pami- produkcjach z lat 60., ale by to ju gogicznej, samorzdu uczniowskie-
taj j doskonale. Starsi torunia- tylko jej abdzi piew. Zmara 1 lip- go, rodzicw i wtedy zdecydujemy
nie zapewne te. A modsi? C ca 1994 r. w Warszawie. mwi Anna Kara, dyrektorka SP
Grosswna urodzia si 25 listopa- Grosswna bya osob wszech- 6. Wiem, e nie brak i innych pro-
da 1904 r. w Toruniu. Mieszkaa stronnie utalentowan. Nie miaa pozycji, np. prof. Leona Jemano-
przy ul. Lipowej (dzi Kociuszki). wprawdzie aktorskiego dyplomu, wicza, ktry ma nieopodal kowej
W miejscu rodzinnego domu ak- ale kiedy do swojego czarujcego swoj ulic.
torki znajduje si dzi rondo jej umiechu dodawaa brawurowy Trzeba przyzna, e jak na jedno
imienia. Pniej przeprowadzia taniec i niemae zdolnoci wokalne miejsce kandydatw sporo. Bo gdy-
si na ul. Wodn (obecnie PCK). (miaa bardzo przyjemny sopran), by jeszcze doda stojcych w nieco
Chodzia do Szkoy Podstawowej czynio to z niej aktork wybitn. dalszej kolejce: Leszka Balcero-
nr 6 przy ul. kowej. Do dzi za- Nie ulegao wtpliwoci, e jest na wicza, Bogusawa Lind, Grayn
chowaa si ksiga dokumentujca najlepszej drodze do wiatowej ka- Szapoowsk czy Janusza Leona
wpis modej Helenki Gross w po- riery. Zwaszcza e ju kupia bilet Winiewskiego, ktrzy take uczyli
czet uczniw szkoy. na statek do Hollywood. Byo to si w tych murach, to jest w czym
- Zapisaa si do naszej szkoy 1 w styczniu 1940 r. Wyjazd jednak uczci szko, do ktrej chodzia? ka, i tancerka dusza artystyczna. wybiera.
kwietnia 1911 r. mwi Elbieta Ko- nie doszed do skutku. Wojna Czy jednak poprzestanie na
massa, nauczyciel bibliotekarz z SP Zapisaa si rwnie w dziejach - Nasza szkoa w ogle nie ma Moim zdaniem naleaoby nada skromnej tablicy nie zatrze z cza-
nr 6. Pozostaa w tych murach do polskiej kinematografii jeszcze ina- patrona dodaje Elbieta Komassa. jej imi raczej szkole, ktra ma za- sem pamici o wielkiej gwiedzie?
roku 1918. czej: to jej sowa zarejestrowano Tak byo od 1906 r. Zawsze bya to cicie artystyczne. To idealna pa- A moe ju teraz mao kto o niej
W 1924 r. zataczya w przedsta- jako pierwsze na polskiej tamie po prostu Szkoa Podstawowa nr 6, tronka dla kina czy teatru. Zwasz- sysza? Na szczcie jest piosenka.
wieniu Ksiniczka Czardasza na dwikowej. bez patrona (z wyjtkiem lat 1966- cza e jest to osoba mao znana Trwalsza ni wszystkie tablice ra-
scenie Teatru Miejskiego (obecnie Czy posta Heleny Grosswny 1993, kiedy nosia imi Hanki Sa- Mao znana? Najwiksza ak- zem wzite. Ktra ci nie da zapo-
Teatr Horzycy). W filmie debiuto- zasuguje na to, by jej imieniem wickiej). Grosswna to bya i aktor- torka, jaka wywodzi si z Torunia, mnie.

Na dnie japoskiej filianki


Kiedy z mioci zrobio si pie- innego nie ma. warto. A jak nie lubi? Nie trzeba
przenie?. No, kiedy? Prosz bar- Dzieje si jednak jako tak, e si zaraz fatygowa do teatru. Wy-
dzo: mona sprbowa swoich si. raz po raz, na wasny uytek, szu- starczy zwyke lusterko. Kto jednak
Skrzywienie krgosupa to abs- bierze po pysku, uwaa to za nor- Jedynym constans s drzwi, za kamy prawdy. Nawet jeli miaaby pjdzie, ten zrozumie, skd wziy
trakcyjna sztuka niewtpliwie m, ten, ktry po pysku daje, nawet ktrymi jest No wanie, co? Co by to prawda przez mae p. No si te wszystkie powysze pytania.
o czym. O czym, co warto po- ju tego nie zauwaa. I bodaj naj- kto chce. Moe sukces? Moe szef? i gdzie ona? Ot, jest i prawda: na ***
dejrze. O dzi. Jakie jest to dzi? waniejsze: nikt nikogo nie sucha. Moe mira kariery, czymkolwiek dnie japoskiej filianki. Premiera przedstawienia
To chaos ukadajcy si w porz- Bo ju dawno sztuka ta posza w za- ona jest? Moe inny wspczesny Czasem przecie si zamylamy, Skrzywienie krgosupa w rey-
dek bezsensu. Nie ma ju od niego pomnienie. Smutny, acz oczywisty boek? W kadym razie tego, co pijc herbat. Odpywamy, mimo serii Karoliny Kirsz odbya si 10
odwrotu. Bo czy od bycia ofiar symptom naszych czasw. za drzwiami boimy si. Parali- e ten wielki kto nie spuszcza z nas listopada w Teatrze im. Horzycy
mona uciec? Antypody czowieczestwa roz- uje nas myl, e ju nie moe by oka. No i niech si gapi. W ciepej w Toruniu (Scena na Zapleczu).
Akcja toczy si dzi. Bardzo dzi. cigaj si szeroko. Chyba zbyt sze- inaczej. Tak ju jest, e jest jak jest. filiance herbaty jest prawda. Sztuk Ingrid Lausund przeoy
Na scenie dzieje si duo, gono roko. Bo ci biedacy (a moe my?) Amen. Spektakl dopenia muzyka gra- Pawe Adamski, scenografi i ko-
i szybko. Kto na czyj widok naj- nie s ju w stanie si poapa, ani Drzwi nas wcign, to znw wy- na na ywo: kontrabas i harfa. Nie- stiumy zaprojektowaa Ola Szem-
chtniej by si porzyga, kto inny co jest co, ani kto jest kto. Pytania, pluj. Czasem wejdziesz na czwora- za, ciekawa, dopasowana. pruch, muzyk skomponowa Jacek
czuje delikatny zapach tczy. Jeden jakie padaj raz po raz ze sceny, kach, czasem wyprostowany z god- Czy sztuk Ingrid Lausund war- Mazurkiewicz. Wystpili: Mago-
przegryzby drugiemu krta, inny pozostaj bo musz bez odpo- noci niemale. I ten przeraajcy to zobaczy? Jeden z bohaterw rzata Abramowicz, Julia Sobiesiak,
by uciek do Irlandii ziemi obie- wiedzi. Bo kto niby miaby si dzi ryk syren przypominajcy o po- mwi, e podtekst to najsilniej- Maciej Raniszewki, Grzegorz Wi-
canej swoich marze. Ten, ktry poway na odpowied na pytanie: rzdku wiata. Poddaj si mu, bo sza bro. Jak kto lubi podtekst, to niewski, Bartosz Wony. (RK)
REKLAMA

Tylko Toru . 17 listopada 2017


CO SYCHA W MIECIE? DZIELNICE 11

Zamiast samochodu Prg mocno zwalniajcy


ry zapewni kierowcom 105 miejsc
postojowych. Na parterze przewi-
dziano specjaln stref dla osb
niepenosprawnych. Tam take
znajd si przystanki autobusowe, Zbyt wysokie krawniki na dro- Jak podkrela Marcin owicki,
Na obrzeach Torunia ju wkrtce powstan parkingi pomieszczenia techniczne, w tym dze rowerowej przy skrzyowaniu ktry sprawuje rwnie funkcj
typu park & ride dyspozytornia Miejskiego Zakadu ul. Watzenrodego i ul. Freytaga to
problem nie tylko cyklistw, ale
radnego okrgu na Wrzosach, mia-
Komunikacji czy toalety. Jak infor- sto planuje na JAR-ze wybudowa
Micha Ciechowski | fot. Biuro Architektoniczne ComProjekt muje rzeczniczka prasowa Miej- take pieszych. Mieszkacy osie- mieszkania przeznaczone dla se-
skiego Zarzdu Drg, zagospoda- dla JAR interweniuj w tej spra- niorw.
rowany zostanie rwnie okalajcy wie w Miejskim Zarzdzie Drg, - Czsto s to osoby nieporusza-
budynek teren. liczc na szybkie rozwizanie pro- jce si tak sprawnie, jak dwudzie-
- Powstanie droga dojazdowa, blemu. sto-, trzydziestolatki tumaczy.
a take zjazdy z ul. Dziewulskiego Szczegln uwag trzeba wic
i Szosy Lubickiej dodaje Agniesz- - Wystajcy krawnik, na kt- zwrci na niwelowanie barier ar-
ka Kobus-Psko. Naturaln zie- ry trzeba uwaa przy wchodzeniu chitektonicznych, take na ulicy,
lon barier w postaci lasu oddzie- z pasw na chodnik, jest irytujcy aby zadba o ich bezpieczestwo.
lone zostanie rwnie drugie takie komentuje spraw mieszkanka Zapoznana ze spraw rzecznicz-
miejsce przy ul. Olimpijskiej. osiedla. O ile wzkiem podbij, ka Miejskiego Zarzdu Drg w To-
Tam powstanie przestrze na tak synek jadcy rowerkiem musi runiu uspokaja.
140 samochodw oraz 24 punkty si zatrzyma, podnie go i dopie- - Uskoki midzy jezdni ul.
dla rowerw, a wszystko to zloka- ro ruszy dalej. Kto niestety znw
Watzenrodego a ul. Freytaga czy
lizowane bdzie na dwch pozio- nie pomyla.
Wedug cyklistw osobie po- innymi bocznymi drogami to stan
mach. Cao obejmie monitoring. przejciowy informuje Agnieszka
Za dwa lata w czterech punk- pozostawienia swoich pojazdw Trzeci z obiektw powstanie ruszajcej si rowerem wygodniej
tach miasta powstan wielkopo- w specjalnie do tego przystosowa- jest pokona wspomniane miejsce, Kobus-Pesko. - Wynika z faktu, e
przy skrzyowaniu ul. Gagarina
wierzchniowe parkingi, poprzez nych miejscach i skoni ich do sko- z Szos Okrn. Na trzech pozio- zjedajc znajdujcym si obok na jezdni ul. Watzenrodego braku-
ktre magistrat chce zmniejszy rzystania z komunikacji miejskiej. mach udostpnionych zostanie 150 niszym progiem na chodnik. je warstwy grnej, czyli cieralnej,
liczb samochodw nie tylko w re- - Rozwizanie to musi by na miejsc parkingowych. W przyszo- - Prawidowo wykonany prze- z mieszanki mineralno-asfaltowej.
jonie starwki, ale take na osie- tyle atrakcyjne, by zarwno turyci, ci za budynek bdzie mia szans jazd, ktry czy si z pasami, Nie ma jej tam celowo, poniewa
dlach, w ktrych brakuje miejsc jak i mieszkacy chcieli skorzysta na rozbudow o kolejny poziom. powinien mie zniwelowany kra- trwa budowa osiedla. Dowz sprz-
postojowych. Obiekty cznie po- z transportu autobusowego i tram- Styl parkingu przy ul. Tury- wnik mwi Marcin owicki, tu czy materiaw znacznie by j
mieszcz ponad 560 samochodw. wajowego, a auto mogli zostawi na stycznej znaczco bdzie si rni mieszkaniec osiedla. Obecne jego uszkodzi.
parkingu poza centrum tumaczy od pozostaych. Tam bowiem nie wymijanie moe skoczy si dla Zanim wic na drodze pojawi
Ptle przy ul. Dziewulskiego, ul. Anna Kulbicka-Tondel, rzecznicz- przewidziano obiektu zadaszonego. rowerzysty niebezpieczn kolizj si ostatnia warstwa asfaltu, kra-
Olimpijskiej, ul. Gagarina (wizu- ka Urzdu Miasta. Na pewno 46 miejsc, w tym 3 dla osb niepe- z pieszym. A jadcy prawidowo wniki w dalszym cigu bd trak-
alizacja) oraz ul. Turystycznej to stworzona zostanie specjalna tary- nosprawnych, znajdowa si bdzie cyklici, przy kontakcie z wysokim towane jako prg zwalniajcy, sta-
w tych czterech lokalizacjach po- fa, dziki ktrej posiadacze biletu w pobliu ptli autobusowej. progiem, naraeni s na bolesny jc si zmor rowerzystw i czsto
wstan miejsca, ktre maj odci- MZK ze wskazanego biletomatu Parkingi typu park & ride przy- upadek. wspdzielcych z nimi chodnik
y ruch samochodowy w Toruniu. bd parkowa za darmo. jy si ju m.in. w Bydgoszczy Problem w tym miejscu mog pieszych.
Projekt park & ride, czyli Parkuj Przy ul. Dziewulskiego powsta- i w Krakowie. Idea ta jednak nie mie obecnie take osoby porusza-
i jed, zachci ma kierowcw do nie parking dwupoziomowy, kt- przypada do gustu wrocawianom. jce si na wzkach inwalidzkich. (MC)
REKLAMA

Tylko Toru . 17 listopada 2017


12 DZIELNICE CO SYCHA W MIECIE?

Rzd wyremontuje nam dworce


Dworce Toru Miasto i Toru Wschodni zostan wyremontowane dziki inicjatywie rzdu i PKP
Piotr Gajdowski | fot. ukasz Piecyk
Dworce kolejowe Toru Mia- 2023 r. wiceminister infrastruktury
sto i Toru Wschodni wreszcie i budownictwa odpowiada, e jest
doczekaj si remontw. Oby- to niemoliwe, bo nie ma na to pie-
dwa obiekty zmodernizuje PKP nidzy. Teraz sytuacja wyglda zu-
w ramach Programu Inwestycji penie inaczej.
Dworcowych. Inwestycje zostan - Mam nadziej, e moje zabiegi
sfinansowane z budetu pastwa si do tego przyczyniy deklaruje
i PKP S.A. dzi posanka.
Przedstawiciel PKP S.A. zastrze-
- Potwierdzam, e dworce To- ga, e Program Inwestycji Dworco-
ru Miasto i Toru Wschodni zo- wych dotyczy wycznie dworcw.
stay objte Programem Inwestycji Oznacza to, e ca reszt moder-
Dworcowych informuje Szymon nizacj samej linii kolejowej i prze-
Hupty, rzecznik prasowy Mini- budow ukadu drogowego miasta
sterstwa Infrastruktury i Budow- powinni zaj si samorzdowcy
nictwa.
w porozumieniu ze spkami PKP
Kiedy dokadnie zacznie si mo-
dernizacja, jeszcze nie wiadomo. w ramach projektu BiT City II.
Program zakada remonty ok. 200 Tymczasem losy tego porozumie-
obiektw w caym kraju do 2023 r. nia dugo byy niepewne.
- Przetarg na stworzenie doku- - Sprawa rzeczywicie przez
mentacji projektowej bdzie ogo- duszy czas tkwia w miejscu, ale
szony w pierwszej poowie 2018 r. w kocu udao si nam uzgodni
informuje Tomasz Le z PKP S.A. wersj porozumienia z PKP S.A.
O remontach toruskich dwor- Dworzec Toru Wschodni nie jest wizytwk miasta. Czekamy jeszcze na uzgodnienia
cw mwio si od dawna. Wedug z PLK. Po podpisaniu porozumie-
zaoe programu BiT City II po nie pojawiy si adne konkrety. zmieni tego nawet gruntowny re- kilkukrotnie interweniowaa po- nia z PLK bdzie mona rozpocz
remoncie w 2015 r. dworca Toru Chocia obydwa obiekty obsuguj mont pl. 18 stycznia i budowa wza sanka Anna Sobecka (PiS). Jeszcze postpowanie na przygotowanie
Gwny, ktrym zarzdza miasto, rocznie nawet do 2 mln pasaerw, przesiadkowego, w ramach ktrej w marcu tego roku na jej interpe- dokumentacji projektowej dla tego
mia przyj czas na dworce zarz- podrujcych m.in. do Poznania, powstaa kadka z dworca Toru lacj o uwzgldnienie modernizacji przedsiwzicia uspokaja rzecz-
dzane przez PKP. Mimo podpisania Olsztyna i Bydgoszczy, od lat po- Miasto na perony tramwajowe. dworca Toru Wschodni w Kra- niczka Urzdu Miasta Anna Kul-
listu intencyjnego w tej sprawie zostaj w opakanym stanie. Nie W sprawie toruskich dworcw jowym Programie Kolejowym do bicka-Tondel.

Rozbudowa tramwaju ju pewna


Chocia najtasza oferta przekroczya budet o poow, przetarg na
rozbudow linii tramwajowej udao si rozstrzygn
Miejski Zakad Komunikacji ogosi wyniki korskiego na odcinku od al. Jana Pawa II do
przetargu na przebudow torowiska tram- al. Solidarnoci ma tam by wydzielony pas
wajowego od al. Jana Pawa II do Waw gen. tramwajowo-autobusowy. Remont czeka take
Sikorskiego. Za najkorzystniejsz uznano krtkie odcinki torowisk przy ul. Kraszewskie-
ofert hiszpaskiej firmy Balzola, ktra wy- go, Czerwonej Drodze i ul. Chopina. Rozebra-
cenia prace na 66,9 mln z. ne zostan lepe tory w al. Jana Pawa II, czyli
pozostao po linii tramwajowej przez most
Do rozstrzygnicia przetargu mogo w og- im. Pisudskiego w kierunku dworca Toru
le nie doj. Okazao si, e oferty wszystkich Gwny, uywane dzi w razie wypadkw i do
startujcych w nim firm znacznie przekracza- zawracania taboru. Magistrat zapewnia jed-
y zakadany budet. Urzdnicy szacowali, e nak, e nie wyklucza to ewentualnej budowy
warto projektu nie przekroczy 39,5 mln z, linii przez most w przyszoci.
z czego 37 mln z miao pochodzi ze rodkw Projekt przewiduje budow trzeciego ju
Unii Europejskiej. Brakujce pienidze osta-
tecznie si znalazy i przetargu nie uniewa- cznika midzy torami gwnych tras red-
niono. nicowych w miecie w odlegoci 600 m.
W ramach inwestycji zmieni si ukad ko- Pierwszy to nieuywany obecnie cznik na
munikacyjny w okolicy pl. Rapackiego. Prze- ul. Uniwersyteckiej, kolejny znajduje si w al.
budowa dotyczy przede wszystkim al. Jana Solidarnoci ten ma by powizany z plano-
Pawa II. Na odcinku od mostu im. Pisud- wan budow linii tramwajowej na tzw. osiedle
skiego do pl. Niepodlegoci powstanie w- JAR, ktra pobiegnie od pl. NOT i dalej Szos
ze tramwajowo-autobusowy, a w czci od Chemisk. To samo zadanie miaby spenia
Waw gen. Sikorskiego do Czerwonej Drogi nowy cznik, cho pojawiaj si pytania o za-
nowy dwutorowy odcinek torowiska, ktry sadno takiej inwestycji.
bdzie kolejnym cznikiem midzy trasami Zgodnie z warunkami przetargu cao
tramwajowymi ze wschodu na zachd miasta. projektu ma by zrealizowana do koca 2020 r.
Zmodernizowane zostan take Way gen. Si- (PG)

Tylko Toru . 17 listopada 2017


ZDROWOTNE SPRAWY MIESZKACW TORUNIA ZDROWIE 13

Wszystko bdzie dobrze


Na wyjazd do niemieckiej kliniki, skd niedawno wrci Olu, szykuje si trzyletni Ja
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk
Serduszka chopcw s w dobrych laj, maj wiadomo, e syn b-
rkach may Olek Magiera, po dzie w dobrych rkach.
narodzinach i pierwszej opera- - Szpital ten oferuje o wiele lep-
cji poowy serduszka, jest ju sz opiek ni ta, ktr otrzyma
w domu. Przed ni stoi dopiero moglibymy w Polsce dodaje oj-
Ja uczyski, ktry od narodzin ciec chopca. Jestemy wic pozy-
rwnie zmaga si z hipoplazj tywnie nastawieni.
serca. Ju w styczniu pojedzie do Jedna komora serduszka po
tej samej Kliniki Uniwersyteckiej operacji bdzie musiaa pracowa
w Munster, oddajc si w rce naj- za cae serce. W ramach operacji,
lepszego dziecicego kardiologa oprcz korekty wady, poszerzone
w Europie. zostan ttnice pucne.
- Musimy czeka podsumowu-
Monika i Tomasz Magierowie j rodzice chopca. Dbamy, aby
w przyszo nie wybiegaj. Ciesz Ja si nie zazibi, poniewa kada
si z tego, co jest tu i teraz. Olu infekcja mogaby przekreli nasze
zdrowo ronie, patrzc kadego szanse na zabieg.
dnia piknymi, duymi oczyma na Operacje w niemieckiej klinice
kochajcych rodzicw. Pierworod- s dla obu chopcw jedyn szans
ny syn jest spenieniem ich naj- na uratowanie malutkich serdu-
skrytszego marzenia tego, o ktre szek. Aby rodziny mogy tam wyje-
walczyli kilka ostatnich miesicy. cha, przez kilka miesicy zarwno
- Tu po narodzinach synek ich najblisi, jak i mieszkacy To-
przeszed pierwsz operacj ser- runia, a take osoby z caej Polski,
duszka mwi Monika, mama wsplnie si jednoczyli i zbierali
chopca. Termin drugiej, spord niezbdne pienidze. Ponad 350
trzech etapw, wyznaczony jest na tys. z dao szans Olusiowi, 150 tys.
Rodzina uczyskich szykuje si do wyjazdu.
marzec. Wtedy te lekarze postaraj z za Jasiowi. Za kilka lat sami bd
si stworzy mu serce jednokomo- mogli przekona si jednak, e dla
rowe. A co pniej? Jeeli wszystko jc si do kolejnej walki o zdrowie, jedynej komory serduszka przewi- ka i ukasz uczyscy. Dwa dni nas ich serduszka s naprawd bez-
pjdzie zgodnie z planem, z takim s jednak dobrej myli. dziana jest na stycze 2018 r. Dzi wczeniej powinnimy by ju na cenne.
serduszkiem bdzie mg normal- - Niedugo dowiemy si, ile b- chopiec czuje si dobrze. Pod ko- oddziale, aby synek mg przej
nie funkcjonowa. dziemy musieli uzbiera na kolejne niec listopada wraz z mam i tat jeszcze ostatnie badania. Staramy
Nad jego zdrowiem czuwa etapy operacji dodaj. Z pewno- wyjedzie do odzi, na kontrol do Chopcom mona przekaza swj 1%
bd lekarze. Obecnie co dwa ty- ci kwota ta nie wyniesie tyle, ile kardiologa. Jeeli nie bdzie kom- si nie mie obaw, jednak za ka- podatku:
godnie chopiec badany jest przez potrzeba byo uzbiera na pierwszy plikacji, za dwa miesice wyruszy dym razem drobny niepokj si KRS 0000266644, a w polu informacji
kardiologa. W przyszoci za Olek zabieg. w jedn z najwaniejszych podry pojawia. dodatkowych: ZC 8019 Jan uczy-
bdzie musia zwraca uwag na Niezbdn sum 150 tys. z uda- swojego ycia. Rodzice trzylatka nie kryj za- ski
niewskazany dla niego wikszy wy- o si zebra rodzicom Jasia u- - Termin dostalimy na jede- dowolenia z szansy na operacj KRS 0000290273, cel szczegowy:
siek fizyczny. Jego rodzice, szyku- czyskiego, dla ktrego operacja nastego stycznia mwi Moni- w niemieckiej klinice. Jak podkre- Aleksander Magiera

Razem... dla potrzebujcych


Bdzie okazja do zabawy, wsplnych obchodw wiatowego Dnia Walki z AIDS i do wsparcia stowarzyszenia Razem
Katarzyna Ochocka | fot. ukasz Piecyk
Stowarzyszenie Wolontariuszy Rozmowa z Arturem Murasem naprawd heteroseksualni odkry-
Razem z Torunia rokrocznie or- na temat koncertu bya te okazj waj, e maj HIV ju wtedy, gdy
ganizuje koncerty charytatywne do poruszenia problemu wirusa rozwinie si u nich AIDS. Zdarzaj
z okazji wiatowego Dnia Walki HIV. si przypadki, gdy ludzie zakaeni
z AIDS. Tak bdzie i tym razem. - Praca naszego stowarzyszenia buduj zwizki, a pniej rodzin
30 listopada w Od Nowie wystpi polega m.in. na uczulaniu ludzi, by i wci yj w niewiedzy, a co gor-
zespoy Mikromusic i RYE, a do- nie prowadzili nieostronego trybu sza zakaaj partnera i dzieci.
chd przeznaczony zostanie na ycia - mwi. - Robimy wszystko, Kolejn niepokojc tendencj
prospoeczne dziaania stowarzy- by uwiadamia, jak grony jest
szenia. przygodny seks, branie narkotykw jest znaczny wzrost zakae m-
i inne czynniki niosce ryzyko za- czyzn majcych kontakty seksualne
Grupa Mikromusic czy jazz, kaenia HIV. z mczyznami. wiadomo dale-
trip-hop, rock, a nawet muzyk lu- Niestety, jak wynika z informa- ko rozwinitej medycyny niejako
dow. Zesp nagra sze krkw, cji prof. dr. hab. Andrzeja Gadysza uspakaja te osoby, ktre zwyczajnie
a koncert w Od Nowie bdzie oka- z Akademii Medycznej we Wro- przestaj obawia si zakaenia.
zj do zaprezentowania publicz- cawiu, zajmujcego si chorobami W rodowisku homoseksualnym
noci pyty Tak mi si nie chce, zakanymi w Polsce, w cigu ostat- zakaeniom HIV czsto towarzyszy
ktrej premiera odbya si 30 pa- nich 25 lat HIV rozpoznano u ok. 15 kia, ktra obecnie przeywa rene-
dziernika. Jako support wystpi ze- tys. osb. Szacuje si, e rzeczywista sans. Nabywa si j gwnie przez
sp RYE, ktry cho dziaa od nie- ich liczba moe by trzy razy wy- kontakty oralne. Wielu homosek-
dawna, jest mieszank wybuchow sza! Wirus coraz czciej rozprze- sualistw myli, e taki stosunek
tworzon przez wietnych muzy- strzenia si przez osoby, ktre nie nie niesie ryzyka zakaenia HIV. S
Badania na obecno wirusa HIV s bezpatne.
kw. Podczas koncertu usyszymy wiedz, e s nosicielami. w ogromnym bdzie - nie stosujc
ich autorskie kawaki w klimatach Heteroseksualici dowiaduj si
rockowo-bluesowych. o zakaeniu HIV znacznie p- prezerwatyw, naraaj si i na ki,
katorem ze stowarzyszenia Razem. tworz Pawe Sas (klawisze), An- i na HIV.
- Jestemy muzykami, ktrzy - Nasze teksty pisze Adam Supicki, drzej Markuszewski (bas) i Mirek niej ni narkomani czy mczyni
na co dzie graj w innych for- o skonnociach homoseksualnych. Pamitajmy, e badania na obec-
ktry jest te wokalist i gitarzyst. Cichy (perkusja). no wirusa s bezpatne. Niestety
macjach, ale poczya nas wspl- - Ci ostatni maj wiadomo
na pasja tworzenia - mwi Artur Kady z nas ma ogromny wkad Bilety na koncert (pocztek ryzyka i czciej decyduj si na ba- Polska w porwnaniu do innych
Muras, ktry gra na gitarze elek- w twrczo grupy, bo wsplnie o godz. 18.30) mona zakupi za 30 dania kontynuuje Artur Muras. - pastw europejskich nadal jest da-
trycznej i akustycznej w RYE i jest wymylamy arane naszych kawa- z, w dniu koncertu bd dostpne Wszystko przez niestosowanie pre- leko w tyle, jeli chodzi o liczb wy-
jednoczenie czonkiem oraz edu- kw. Oprcz mnie i Adama zesp za 40 z. zerwatyw podczas stosunku. Tak konywanych testw.
Tylko Toru . 17 listopada 2017
14 ZA MIEDZ WIECI Z REGIONU

Wszystkie cztery zwrotki hymnu


Ten jeden dzie w roku przypomina nam, e jako nard nie zawsze bylimy wolni. I komu t wolno zawdziczamy
Robert Kamiski | fot. ukasz Piecyk
Osiecka Grupa Teatralno-Wokal- z okazji Dnia Dziecka (czerwiec
na przygotowaa przedstawienie 2011 r.), Krlewn niek (czer-
z okazji Narodowego wita Nie- wiec 2012 r.), Kopciuszka (czer-
podlegoci. 11 listopada zosta wiec 2013 r.), monta sowno-mu-
uczczony stosownie do swojej zyczny z okazji kanonizacji Jana
rangi. Pawa II (maj 2014 r.), Babciu,
opowiedz mi bajeczk (2014 r.),
Osiecka Grupa Teatralno-Wo- monta sowno-muzyczny pt. Mi-
kalna dziaa od 2010 r. Jej pomy- sterium Paschalne Niedziela Pal-
sodawczyni jest Ewelina My- mowa (2016 r.) i wiele innych.
tlewska, cho wrd zaoycieli by Grupa tradycyjnie organizuje
rwnie znany animator kultury te przedstawienia z okazji Dnia
z gminy Obrowo Micha Kokot. Niepodlegoci. Nie inaczej byo
Do pomysu natychmiast zapalili i w tym roku.
si mieszkacy Osieka nad Wis: - 11 listopada to wito bardzo
nauczyciele, rodzice i wszyscy, kt- wane dodaje Ewelina Mytlew-
rzy pragnli wypowiedzie si arty- ska. Przygotowujemy si do nie-
stycznie. go szczeglnie starannie. I to nie
Grupa skada si z dwch zespo-
tylko w wymiarze artystycznym,
w: wokalnego i teatralnego. cz-
nie naley do niej ponad 50 osb. ale i edukacyjnym. Staramy si
- Przede wszystkim staramy si nie tylko piewa, ale kad pie
czy pokolenia mwi Ewelina przybliy suchaczom. Jej histori,
Mytlewska. Skupiamy czonkw twrcw, okolicznoci powstania.
w kadym wieku. I stosownie do W tym roku na przykad postano-
tego dobieramy repertuar. Warto Grupa skada si z dwch zespow: wokalnego i teatralnego. wilimy rozpocz od hymnu Pol-
podkreli, e s to ludzie pracujcy ski, ktry wykonalimy w caoci.
zawodowo, std czsto jest im trud- Wszystkie cztery zwrotki. Kady
no wykroi troch czasu na prby. uruchamiaj wyobrani. Poza tym Wane, by kady mia poczucie, e nia 2011 r. w kociele parafialnym mg piewa, poniewa sowa byy
Staram si jednak by wyrozumia- daj szans uczenia si komunika- dokada wasn cegiek. e reyse- w Osieku nad Wis. Publiczno wywietlone na cianie z pomoc
a. Najwaniejsze, e chc. tywnoci i wsppracy. No i oczy- rujemy wsplnie. przyja przedstawienie bardzo cie- rzutnika. Podobnie byo z innymi
Grup tworz ludzie, ktrych wicie integrujemy si. Po prostu Dopenianie si modych i bar- po, co byo dla grupy zacht do pieniami i wierszami. Jestemy
czy zamiowanie do sceny i sztu- si lubimy. dziej dojrzaych artystw owocuje dalszej pracy i przygotowywania oczywicie nastawieni na nasz
ki. Ich pasj, mimo najrniejszych Ta rnorodno wiekowa musi wieloma interesujcymi poetycko- kolejnych przedstawie. ma ojczyzn, ale nie zapominamy
zawodw jakie wykonuj, jest teatr wiza si oczywicie z najrniej- -muzycznymi projektami. Wrd innych spektakli, ktre o tej wielkiej. Osobicie uwaam,
i muzyka. szymi propozycjami i sugestiami W istocie lista przedsiwzi ar- grupa stworzya, warto wymieni: e to bardzo wane, by godnie ob-
- Bardzo lubimy si spotyka samych czonkw grupy co do re- tystycznych, jakie udao si grupie Kawiarniane wspomnienia chodzi 11 listopada. Upamitnia
dodaje Ewelina Mytlewska. Za- pertuaru. zorganizowa, jest duga. z okazji beatyfikacji Jana Pawa II to niesamowite wiadectwo. Bo nie
jcia s inspirujce dla wszystkich. - Bardzo mnie cieszy, kiedy spo- Pierwszym spektaklem byy (maj 2011 r.), inscenizacje wierszy wszystkie pokolenia w naszej histo-
Twrczo pobudzaj kreatywno, tykam si z rnymi inicjatywami. jaseka, ktre odbyy si 6 stycz- Jana Brzechwy i Juliana Tuwima rii rodziy si wolne. Pamitajmy.

Tylko Toru . 17 listopada 2017


WIADOMOCI ZE SPORTOWYCH AREN SPORT 15

Bez ryzyka nie ma sukcesw


O czasie po zapewnieniu utrzymania w PGE Ekstralidze, zmianach kadrowych i celach na nowy
sezon - z Jackiem Frtczakiem, menaderem Klubu Sportowego Toru, rozmawia Karol ebrowski
Karol ebrowski | fot. ukasz Piecyk
jej pracy. Udao si speni cel, ale Wanie dlatego. Chcemy sprbo-
musiaem jeszcze raz przemyle, wa rzeczy nieszablonowych. By
czy w razie kolejnych kopotw moe podjlimy ryzyko, ale bez
bd w stanie pomc zespoowi. ryzyka nie ma sukcesw. Dlaczego
Doszedem jednak do wniosku, e Rune ma nie powtrzy takiego se-
wyszedem z tego mocniejszy, a do- zonu, a moe nawet jedzi jeszcze
datkowo jako sowny czowiek nie lepiej? Ja jestem o niego spokojny
chciaem ama umowy pomidzy i powtarzam w tej kwestii jedno
mn a zarzdem, wic decyzja mo- zdanie: Po owocach ich poznacie.
ga by tylko jedna.
W zespole nie ma za to Adriana
Kiedy w takim razie pojawi si Miedziskiego, ktry przenis
projekt druyny w sezonie 2018? si do Czstochowy. Na jego kon-
Prawd mwic, to w lipcu, kie- ferencji poegnalnej powiedzia
dy pierwszego dnia pojawiem si pan, e w przypadku pozostania
w klubie. Musimy jednak rozr- menaderem na rok 2019, wanie
ni dwie kwestie rozmowy z po- od Adriana rozpocznie pan budo-
tencjalnie nowymi zawodnikami wanie skadu. To bardzo odwane
a pomys na zmian pewnych rze- stwierdzenie.
czy. Przedstawiem wizj szkieletu Rzeczywicie. Powiedziaem te
druyny, ktra wraz z podjtymi jednak, e kady zawodnik nieza-
w pniejszym czasie rozmowami lenie od tego, czy posiada uprzy-
stawaa si coraz bardziej rzeczy- wilejowany status wychowanka,
wista. musi zapewni odpowiedni po-
ziom sportowy. Jestem przekonany,
To oznacza, e Jason Doyle, Niels e Adrian w najbliszym sezonie
Kristian Iversen i Rune Holta to wykona sportowy krok do przodu
zawodnicy pierwszego wyboru, i dlatego za rok bdziemy chcieli go
o ktrych myla pan ju w lipcu? przekona do powrotu na Motoare-
Nie bd si angaowa w retoryk n.
pierwszego, drugiego czy trzeciego
Udao si panu odpocz po emo- wyboru. Jestem bardzo zadowolo- Cho do pierwszego meczu ligo-
cjach zwizanych z dwumeczem ny, e ostatecznie to wanie ci za- wego jeszcze troch czasu, to na
z Wybrzeem Gdask? wodnicy doczyli do nas. koniec pozwol sobie spyta o cele.
I tak, i nie. Odpoczywaem podczas O co bdzie walczy druyna z To-
pracy w swojej firmie, tak wic na Szczeglnie elektryzujc kwesti runia w sezonie 2018?
rzeczywisty relaks czasu nie byo. by transfer ulowca majcego Po ubiegym sezonie chcemy
polskie obywatelstwo. Czy by te- przede wszystkim zapewni sobie
Przed rewanem w Gdasku nie mat Szymona Woniaka zamiast spokojne utrzymanie (miech). Po-
by pan przekonany co do swojej Runego Holty? wanie jednak mwic, patrzc na
przyszoci, 8 padziernika wieczo- Nie byo. nasz skad i zawodnikw, ktrzy


rem staa si ona ju jasna
Nie do koca.

W takim razie sucham.


Przez ponad miesic przerwy po-
midzy lig a baraami wypadem
z ulowego rytmu. Po pierwszym
meczu w Toruniu przeyem we-
wntrzny szok. Nie tak sobie to Przez ponad miesic przerwy pomidzy
zaplanowaem. Ten tydzie po-
midzy spotkaniami by dla mnie
lig a baraami wypadem z ulowego rytmu.
Po
bardzo trudny. Pojawi si znak pierwszym meczu w Toruniu przeyem wewntrz-
zapytania przy tym co robi, dua
niepewno, a przecie jako mena- ny szok.
der powinienem dawa przykad
wiary, e zadanie zostanie wykona- nas wzmocnili, mamy prawo celo-
ne. Na szczcie znalazy si osoby Porozmawiajmy wic o tym, co jest. wa w najwysze miejsca. Myl,
w Toruniu i Zielonej Grze, ktre Dlaczego zdecydowa si pan na e faza play-off bdzie naszym mi-
pomogy mi wrci na waciwe 44-latka, ktry co prawda ostatni nimum. Jeeli uda si zrealizowa
tory. Przestaem czyta spekulacje sezon mia dobry, ale w takim wie- w 100% prac, ktr sobie zaoy-
mediw, ktrych wtedy pojawiao ku ze stabilizacj formy moe by limy, to o wynik sportowy jestem
si mnstwo i skupiem si na swo- ju rnie? spokojny.

Czempionat
na rce Wojciecha Kaczmarka list chcemy robi czego byle jak. Taka
intencyjny potwierdzajcy organi- impreza sportowa wymaga odpo-
zacj w naszym miecie tej imprezy wiednich przygotowa i powinna

dla Torunia
w sierpniu 2019 r. zosta zorganizowana tak, aby bya
- Mistrzostwa moglimy zorga- zapamitana na wiele lat.
nizowa ju w tym roku mwi Dlaczego ubiegano si o organi-
Wojciech Kaczmarek, organizator zacj MP w roku 2019, a nie 2018?
Mistrzostwa Polski w siatkw- toruskiego festiwalu siatkwki - Powody s dwa jubileusz
ce plaowej kobiet i mczyzn plaowej Plaa Gotyku. Wyda- dziesiciolecia Play Gotyku oraz
w roku 2019 odbd si w grodzie rzenie miao odbywa si w Raci- rok przedolimpijski odpowiada
Kopernika. borzu, ale nie speniono tam wy- Wojciech Kaczmarek. To sprawi,
mogw Polskiego Zwizku Piki e w Toruniu bdziemy mogli go-
Decyzja o przyznaniu Torunio- Siatkowej. Zwrcono si do nas, ci krajow czowk siatkwki
wi tego sportowego wydarzenia jako organizatora najlepszych wy- plaowej.
zapada w Spale, gdzie przewod- darze siatkwki plaowej w na- Organizacj Mistrzostw Polski
niczcy Wydziau Siatkwki Pla- szym kraju, o bycie zastpc, lecz zajmie si AZS UMK.
owej Rafa Popiech przekaza nie zgodzilimy si, poniewa nie (K)
Tylko Toru . 17 listopada 2017

Related Interests