Odvjetničko društvo/Law firm

BELOŠA & JUKIĆ
OD BELOŠA & JUKIĆ j.t.d., 10 000 Zagreb, Martićeva 31c, upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080664033
OIB: 84682050680, IBAN: HR3623400091110342479 otvoren kod PBZ d.d. Zagreb, članovi društva: Tomislav Beloša i Hrvoje Jukić

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
Ulica grada Vukovara 78
10 000 ZAGREB

Zagreb, 29.09.2017.god.

Klasa: UP/I-006-04/17-01/25

Podnositelj: REPUBLIČKI SINDIKAT RADNIKA HRVATSKE Kneza Mislava 11/2, 10000
Zagreb, OIB: 32288800710, koga zastupa odvjetnik Hrvoje Jukić iz Odvjetničkog
društva Beloša & Jukić j.t.d., Zagreb, Martićeva 31 c

PODNESAK PODNOSITELJA

I) Podnositelj dostavlja Naslovu punomoć za zastupanje kojom je opunomoćio
odvjetnika Hrvoja Jukića iz Odvjetničkog društva Beloša & Jukić, j.t.d. na zastupanje u
predmetnom upravnom postupku.

II) Naslov je dana 24.07.2017. godine donio rješenje o prekidu predmetnog postupka.
Postupak je pokrenut prijavom podnositelja za upis promjene osoba ovlaštenih za
zastupanje Podnositelja. Prijavu je podnijela osoba ovlaštena za zastupanje podnositelja
i uz prijavu je dostavljena sva zakonom propisana dokumentacija.

Naslov je već odavno bio dužan donijeti odluku po navedenoj prijavi, a svaku daljnju
prijavu (bez obzira tko se legitimirao kao podnositelj) rješavati u novom predmetu.
Naslov nije ovlašten vršiti medijaciju između osoba koje tvrde da imaju ovlaštenje
podnijeti prijavu, već je dužan donijeti odluku o svakoj konkretnoj prijavi prema
redoslijedu kako je ista podnesena i prema dokumentaciji zaprimljenoj uz prijavu.

Stoga je Naslov neovlašteno odgodio donošenje odluke po prijavi podnositelja i u ovaj
postupak uključio navodnu prijavu od 30.06.2017. podnesenu od strane Željka
Vidakovića. Ako je Željko Vidaković podnio nekakvu prijavu Naslovu u nekom
drugom postupku tada Naslov neosnovano spominje istu, jer je ista trebala biti
rješavana u tom drugom postupku, a ne predstavljati razlog za odgađanje

tel: 01/5522-605, fax: 01/5522-606, Odvjetnici: Tomislav Beloša i Hrvoje Jukić
uredovno vrijeme: uto-čet 13-17 sati Voditeljica ureda: Dina Korboni
postupanja po prijavi podnositelja. Ovo tim više što prema saznanju podnositelja ta
navodna druga prijava nije sadržavala zakonom propisane podatke te je povučena.

III) Naslov je također neosnovano prekinuo postupak do okončanja sudskog postupka
kojeg je Željko Vidaković (predstavljajući se kao predsjednik IO podnositelja) pokrenuo protiv
tuženika Marije Jukić, Domagoja Mendeše i Jasmine Nikolić tužbom kojom osporava
zakonitost upisa promjene osoba ovlaštenih za zastupanje podnositelja. Dakle, sud prekida
postupak zbog spora oko aktivne legitimacije za podnošenje predmetne prijave.

Ovo rješenje Naslova je nezakonito zbog čega je podnositelj pokrenuo upravni spor
pred Upravnim sudom u Zagrebu. Razlog nezakonitosti postupanja Naslova je
pogrešna primjena čl. 55. ZOUP-a. Naime, pitanje aktivne legitimacije za podnošenje
prijave mora riješiti Naslov u ovom postupku, a ne općinski sud.

Sukladno odredbi iz čl.174 Zakona o radu udruge i udruge više razine koje djeluju na
teritoriju Republike Hrvatske ili u dvije ili više županija upisuju se u registar udruga koji se
vodi u ministarstvu. Sukladno čl. 7 i 10 Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra
udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj prijavu mora
predati Naslovu osoba ovlaštena za zastupanje udruge. Stoga je Naslov bio dužan utvrditi
da li je predmetnu prijavu podnijela osoba ovlaštena za zastupanje udruge, a ne
prekinuti postupak kako bi se to utvrdilo sudskim putem. Sud nije ovlašten donijeti
takvu odluku niti ima bilo kakvo zakonsko ovlaštenje donijeti odluku iz nadležnosti
upravnih tijela.

Upravo tako je odlučio i Općinski sud u Novom Zagrebu u postupku broj: P-
679/2017, koji se oglasio nenadležnim i odbacio tužbu Željka Vidakovića (koji se
predstavio kao predsjednik IO podnositelja).

Dokaz: presuda Općinskog suda u Novom Zagrebu broj: P-679/2017 od
14.09.2017.

Stoga nema niti činjeničnih niti pravnih razloga da Naslov dalje odgađa donošenje
odluke po prijavi podnositelja.

IV) Ako protivno gore istaknutom stavu podnositelja i gore navedenim zakonskim
odredbama Naslov ustraje na prekidu postupka i nastavi odgađati donošenje odluke o
promjeni osoba ovlaštenih za zastupanje podnositelja, podnositelj će nastaviti trpjeti veliku
štetu zbog blokade poslovanja. Naime, podnositelju je blokiran rad zbog postupanja
razvlaštenih osoba Ivana Majdaka i Željka Vidakovića koji opstruiraju rad podnositelja na
način da poduzimaju radnje bez važećih odluka tijela podnositelja:
 imenuju na nestatutaran način nove sindikalne povjerenike i smjenjuju legalno
izabrane povjerenike,
 otvaraju nove poslovne račune te blokiraju pristup starim i novim poslovnim
računima podnositelja osobama koje su sukladno ugovoru o radu dužne obavljati
svoje radne zadatke kao i trećoj osobi koja je u registru udruga upisana kao
ovlaštena osoba,
 oduzimaju autorizacije radnicima koji rade u računovodstvenim i drugim
programima bez kojih je onemogućen rad pojedinim radnicima sukladno njihovim
ugovorima o radu,
 ukidaju fiksne telefonske linije i sjedištu i drugim poslovnim prostorijama
podnositelja te ukidaju mobilne linije radnicima i profesionalcima sindikata,
 pokušavaju otkazati poslovni prostor koji je ujedno i registrirano sjedište Sindikata,

tel: 01/5522-605, fax: 01/5522-606 Odvjetnici: Tomislav Beloša i Hrvoje Jukić
uredovno vrijeme: uto-čet 13-17 sati Voditeljica ureda: Dina Kapitarić
 prijete radnicima otkazivanjem ugovora o radu u slučaju neposluha, i dr.

Sve ovo je posljedica propusta ovlaštenih osoba Naslova da donesu zakonito rješenje u
primjerenom roku. Broj propusta u ovom postupku i način postupanja Naslova ukazuje na
moguće pristrano i neprofesionalno postupanje. Stoga, ako Naslov bez odgode ne postupi po
zakonu podnositelj će smatrati Naslov odgovornim za svu štetu koja mu nastupi te će se
potruditi da temeljito utvrdi da li je postupanje svakog pojedinog službenika Naslova bilo u
skladu s etičkim kodeksom državnih službenika, kao i njihovu eventualnu kaznenopravnu
odgovornost.

Slijedom navedenog, predlaže se da Naslov bez odgode stavi izvan snage rješenje o
prekidu postupka i donese odluku o promjeni osoba ovlaštenih za zastupanje
podnositelja sukladno prijavi podnositelja od 28.06.2017.

Podredno, ako Naslov protivno stavu podnositelja i jasnim zakonskim odredbama, i dalje
smatra da nema potrebe nastaviti postupak, tada je prema okolnostima slučaja i gore
istaknutim činjenicama razvidno da podnositelj trpi veliku štetu te nema zapreka da Naslov
temeljem dokumentacije dostavljene uz prijavu donese privremeno rješenje sukladno čl.100
ZOUP-a., kojim će privremeno prihvatiti promjenu osoba ovlaštenih za zastupanje
podnositelja kako je to zatraženo, a kasnije to rješenje uvijek može zamijeniti rješenjem
kojim se rješava u upravnoj stvari.

REPUBLIČKI SINDIKAT RADNIKA HRVATSKE
po punomoćniku:

tel: 01/5522-605, fax: 01/5522-606 Odvjetnici: Tomislav Beloša i Hrvoje Jukić
uredovno vrijeme: uto-čet 13-17 sati Voditeljica ureda: Dina Kapitarić