11/17/2017 Gmail - Upit Faktografa o optužbama na račun MRMS-a

Ana Benacic <ana.benacic@gmail.com>

Upit Faktografa o optužbama na račun MRMS-a
javnost <javnost@mrms.hr> Fri, Oct 27, 2017 at 12:27 PM
To: Ana Benacic <ana.benacic@gmail.com>

Poštovana,

po pitanju promjene podataka o osobama ovlaštenim za zastupanje te naknadnim izmjenama i dopunama statuta i
sjedišta Republičkoga sindikata radnika Hrvatske unutar samoga sindikata osporeno je pitanje legitimiteta određenih
osoba za poduzimanje bilo kakvih pravnih radnji u ime sindikata, odnosno za podnošenje prijave za upis promjene
podataka sindikata u registar udruga, na način da su službeno pokrenuti sudski sporovi te podnesene i kaznene
prijave.

Pravo radnika na slobodno organiziranje i udruživanje u sindikate i udruge poslodavaca zajamčeni su kao temeljna
prava i slobode nizom međunarodnih instrumenata kojih je Republika Hrvatska strankom, Ustavom Republike
Hrvatske te na tim temeljima u cijelosti uređeni Zakonom o radu.

Ministarstvo osobito napominje da je kao upravno tijelo dužno poštovati članak 3. Konvencije Međunarodne
organizacije rada br. 87 o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje, koja je po snazi iznad zakona, a kojim
se određuje da udruge radnika i poslodavaca imaju pravo donositi svoje statute i pravila, potpuno slobodno birati
svoje predstavnike, organizirati svoje upravljanje i djelatnosti i utvrditi svoje programe, a javne vlasti se moraju
suzdržavati od svakog uplitanja koje bi ograničavalo to pravo ili ometalo njegovo zakonito ostvarivanje.

Također se napominje da Statut sindikata predstavlja demokratsko očitovanje volje članova sindikata - organizacije u
koju se radnici učlanjuju po svom slobodnom izboru, stoga tijelo ovlašteno za registraciju nema nikakve ovlasti
kontrolirati i provjeravati činjenice koje se tiču unutarnjih postupaka i donošenja akata udruga koje traže upis u
registar udruga, što uključuje zabranu odlučivanja rješenjem o osobama ovlaštenim za zastupanje sindikata u slučaju
kada ima saznanja o tome da o tome postoji službeni spor unutar sindikata, kao što je ovdje slučaj, jednako kao i
mogućim postupanjima članstva i/ili tijela sindikata protivno odredbama statuta sindikata, te bi takvo ponašanje
Ministarstva predstavljalo direktno kršenje prava radnika na slobodno organiziranje i udruživanje, odnosno temeljnih
konvencija Međunarodne organizacije rada.

Iz tih razloga, a kako propisuje i Zakon o radu, moguća je jedino sudska zaštita članskih prava na način da član
udruge može tražiti sudsku zaštitu u slučaju povrede svojih prava utvrđenih statutom ili drugim pravilima udruge.

U tome smislu, s obzirom da je unutar sindikata međusobno osporeno pitanje legitimiteta osoba ovlaštenih za
zastupanje sindikata za poduzimanje bilo kakvih pravnih radnji u ime sindikata, a koje za daljnje postupanje
ministarstva nedvojbeno predstavlja prethodno pitanje, bez čijeg rješavanja nije moguće riješiti upravnu stvar, ovo je
Ministarstvo, u nemogućnosti, odnosno radi nedozvoljenosti odlučivanja o unutarnjem pitanju sindikata, odnosno o
osobama ovlaštenim za zastupanje sindikata te statutarnom postupanju tijela sindikata, moralo u skladu s pozitivnim
propisima Republike Hrvatske, kojima se regulira upravni postupak, prekinuti upravni postupak upisa do donošenja
pravomoćne odluke nadležnog suda kojom se rješava o prethodnom pitanju ili sporazumnoga rješavanja unutarnjeg
pitanja sindikata.

O nadležnostima Ministarstva sve stranke u sporu su višekratno obaviještene i upoznate s razlozima iz kojih
Ministarstvo mora postupati na određeni način, kako to propisuje zakon i Konvencija, te su upućene da prema
zakonu, zaštitu prava moraju tražiti na sudu, s obzirom da je to jedino tijelo koje je ovlašteno meritorno provesti
dokazni postupak i odlučiti o valjanosti rada tijela, općih akata ili odluka sindikata.

Ukoliko je u postupanjima tijela ili članova unutar sindikata došlo do niza nezakonitih radnji, zaštitu prava potrebno je
i jedino moguće potražiti pred drugim nadležnim tijelima Republike Hrvatske ovisno o prirodi povrede prava, bilo da je
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d3f64d4927&jsver=M-xhRWn0lp0.en.&view=pt&msg=15f5d5f35c3451e5&q=ministarstvo%20rada&qs=… 1/3
11/17/2017 Gmail - Upit Faktografa o optužbama na račun MRMS-a

riječ o zloupotrebi ovlaštenja ili postojanja određenoga kaznenoga djela.

Stoga po ovom pitanju Ministarstvo postupa u potpunosti u granicama svojih ovlasti kao upravnoga tijela i u skladu
pozitivnim propisima te međunarodnim konvencijama koje reguliraju specifično pravo radnika na slobodno
organiziranje i udruživanje u sindikate te nije tijelo koje je ovlašteno za odlučivanje o predmetnim sporovima unutar
sindikata, iz kojih razloga i ne može biti odgovorno za posljedice koje proizlaze iz postupanja tijela sindikata, koja
moguće ugrožavaju opstojnost samoga sindikata, već u tome pitanju postoji odgovornost tijela sindikata isključivo
prema članovima sindikata koji se dobrovoljno udružuju i samostalno odlučuju o ustroju i poštivanju statuta sindikata.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava izražava nadu da će članovi sindikata mirnim putem, sporazumno, riješiti
postojeće sporove i na taj način omogućiti postupanje Ministarstva i upis promjena podataka sindikata o kojima nema
spora.

S poštovanjem,

Kabinet ministra

From: Ana Benacic [mailto:ana.benacic@gmail.com]
Sent: Wednesday, October 25, 2017 3:25 PM
To: javnost
Subject: Upit Faktografa o optužbama na račun MRMS-a

Poštovani,

molila bih Vas da se očitujete o dopisu koji je Republički sindikat radnika Hrvatske (RSRH) uputio saborskim
zastupnicima, Vladi i SDP-u, ali i Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Dopis se, dakako, tiče sumnje u
pogodovanje Ministarstva rada i mirovinskog sustava smijenjenom vodstvu sindikata, odnosno Ivanu Majdaku i Željku
Vidakoviću, kod upisa promjene osoba ovlaštenih za zastupanje tog sindikata.

1. Zašto ste odbili novoizabrano vodstvo?

1. Odvjetnici RSRH navode da je MRMS neosnovano prekinuo postupak do okončanja sudskog postupka kojeg je
Željko Vidaković (predstavljajući se kao predsjednik IO podnositelja) pokrenuo protiv tuženika Marije

Jukić, Domagoja Mendeše i Jasmine Nikolić tužbom kojom osporava zakonitost upisa promjene osoba ovlaštenih za
zastupanje podnositelja. Sud se, kao što su predviđali u sindikatu, proglasio nenadležnim. Kako to komentirate i na
čemu se Vaša odluka o prekidu postupka upisa temelji, s obzirom da sud nije nadležan za upis u registar koji se vodi
pri MRMS, već upravo Vaše Ministarstvo optuženo za pogodovanje Majdaku i Vidakoviću?

2. Kako komentirate činjenicu da je nedonošenje odluke o upisu u registar blokiran rad sindikata već mjesecima, što
stvara objektivne probleme njihovom članstvu?

3. Kako komentirate najavu da će Ministarstvo, ukoliko se nastavi oglušivati na zahtjec sindikata za upisom u registar,
prijaviti Vaše službenike nadležnim institucijama zbog kaznene odgovornosti te kršenja etičkog kodeksa državnih
službenika?

4. Pravni zastupnici sindikata požalili su se da Majdak i Vidaković:

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d3f64d4927&jsver=M-xhRWn0lp0.en.&view=pt&msg=15f5d5f35c3451e5&q=ministarstvo%20rada&qs=… 2/3
11/17/2017 Gmail - Upit Faktografa o optužbama na račun MRMS-a

- na nestatutaran način imenuju nove sindikalne povjerenike i smjenjuju legalno izabrane povjerenike,

- otvaraju nove poslovne račune te blokiraju pristup starim i novim poslovnim računima podnositelja osobama koje su
sukladno ugovoru o radu dužne obavljati svoje radne zadatke kao i trećoj osobi koja je u registru udruga upisana kao
ovlaštena osoba,

- oduzimaju autorizacije radnicima koji rade u računovodstvenim i drugim programima bez kojih je onemogućen rad
pojedinim radnicima sukladno njihovim ugovorima o radu,

- ukidaju fiksne telefonske linije i sjedištu i drugim poslovnim prostorijama podnositelja te ukidaju mobilne linije
radnicima i profesionalcima sindikata,

- pokušavaju otkazati poslovni prostor koji je ujedno i registrirano sjedište Sindikata,

- prijete radnicima otkazivanjem ugovora o radu u slučaju neposluha, i dr.

Kako to komentirate i na koji se način članovi sindikata mogu zaštititi od ovakvih opstrukcija?

5. U sindikatu također navode da im je zbog ovih prijepora sa starim vodstvom ukinuta mrežna stranica, RSRH.hr. To
je točno i lako provjerljivo, stoga Vas molim da mi odgovorite kada će MRMS reagirati na ove prijave?

Zahvaljujem unaprijed!

S poštovanjem,

Ana Benačić

--

Ana Benačić

novinarka portala Faktograf.hr

Trg bana Josipa Jelačića 15,

osnivači: GONG i Hrvatsko novinarsko društvo

mob. +385996776002

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d3f64d4927&jsver=M-xhRWn0lp0.en.&view=pt&msg=15f5d5f35c3451e5&q=ministarstvo%20rada&qs=… 3/3