You are on page 1of 1

1. Podaj i omów trzy prawa Newtona.

Podwieszenie ciała za pomocą wiotkich cięgien stwarza punktu 0 jest równy sumie geometrycznej momentów
Pierwsza zasada dynamiki (zasada bezwładności) tzw. podpory kierunkowe tych sił względem tego samego punktu.
Istnieje taki układ odniesienia, w którym jeżeli na ciało jednostronne, bo cięgna mogą być tylko rozciągane. 11. Wypadkowa dwóch sił równoległych
nie działa żadna siła, lub siły Reakcje S1 i S2 działają na ciało
wzdłuż tych cięgien, zgodnie z rysunkiem. zgodnie skierowanych.
działające na to ciało równoważą się, to ciało zachowuje
stan spoczynku lub porusza się Oparcie o gładką i chropowatą powierzchnię.
ruchem jednostajnym po linii prostej. W przypadku oparcia ciała o gładką powierzchnię (styk Dowolny przestrzenny układ sił znajduje się w
ΣFi = 0 → v = const. (=0) punktowy) występuje jedna równowadze jeśli sumy rzutów
Wypadkowa dwóch sił równoległych zgodnie wszystkich sił na trzy osie układu są równe zeru i suma
Taki układ nazywamy inercyjnym. reakcja RA, prostopadła do powierzchni styku. Jeżeli
skierowanych działa równolegle do tych sił i momentów wszystkich sił
Prawo to orzeka, że ciało nie przyspiesza samo z siebie; powierzchnia będzie
ma zwrot zgodny ze zwrotami tych sił. Jej wartość jest względem trzech osi układu jest równa zeru.
przyspieszenie musi być chropowata, to wystąpią dwie składowe reakcji RA:
równa sumie wartości tych sił, a jej
narzucone z zewnątrz. Ciała spoczywające dążą do normalna do powierzchni N i
linia działania dzieli wewnętrznie odległość między
20. Przestrzenny układ sił równoległych.
przebywania w stanie spoczynku, styczna siła tarcia T. Środek sił równoległych.
liniami działania sił w stosunku
ciała poruszające się dążą do utrzymania tego ruchu Utwierdzenie całkowite. Punkt C mający tę własność, że przechodzi przez niego
proporcjonalnym do wartości tych sił.
bez zmiany prędkości. Ten opór Gdy chodzi o zupełne unieruchomienie ciała, wtedy
stosuje się utwierdzenie 12. Para sił i moment pary sił. stale wypadkowa W=R
ciał wobec zmian stanu ruchu nazywa się danego układu sił równoległych P niezależnie od
bezwładnością (inercją). całkowite. Ciało sztywne na płaszczyźnie ma trzy Układ dwóch sił równoległych o równych
kierunku tych sił (przy
Druga zasada dynamiki <zmienności ruchu> stopnie swobody, a więc wystąpi wartościach, lecz różnych zwrotach nazywamy niezmiennych punktach przyłożenia i wartości sił)
Jeżeli na ciało o masie m działają siły niezrównoważone reakcja R o dwóch składowych Rx i Ry oraz moment parą sił. nazywa się środkiem sił
o wypadkowej F, to ciało utwierdzenia M. Rozważając Płaszczyzna, w której leżą obie siły, jest płaszczyzną równoległych.
porusza się ruchem przyspieszonym z przyspieszeniem całkowite unieruchomienie ciała w przestrzeni, należy pary sił. Ramieniem pary sił Moment siły wypadkowej W=R względem dowolnego
a, takim że a = F/m. zastosować takie utwierdzenie, nazywamy odległość między liniami działania obu sił. punktu równa się sumie
F=ma które przedstawia sześć więzów. Wystąpi wtedy reakcja Warunek równowagi par sił. momentów układu sił względem tego samego punktu
Trzecia zasada dynamiki <akcji i reakcji> R o trzech składowych Rx, Ry Dowolna liczba par sił działających w jednej (twierdzenie Varignona).
Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą FAB, to ciało i Rz oraz moment utwierdzenia M o trzech składowych płaszczyźnie lub w płaszczyznach równoległych Współrzędne punktu C obliczamy opierając się na
B działa na ciało A siłą FBA Mx, My i Mz . jest w równowadze wtedy, gdy algebraiczna suma ich twierdzeniu Varignona. Wartość
równą co do wartości bezwzględnej, lecz przeciwnie Ciało podparte na prętach zamocowanych przegubowo momentów jest równa zeru. momentu względem osi y wypadkowej R przyłożonej do
skierowaną, co wyrażamy wzorem: na obu końcach Każdą parę sił możemy zastąpić wektorem momentu sił punktu C równa jest
FAB = -FBA (prętach przegubowych). i odwrotnie - każdy wektor momentu My = -RXc przy czym R = ΣPi. Moment siły Pi
Siły te są jednakowe co do wielkości i skierowane Ciało sztywne można także unieruchomić przez sił możemy zastąpić parą sił, jeśli tylko iloczyn wartości przyłożonej w punkcie przyłożenia wynosi
przeciwnie, lecz nie znoszą się ani nie podparcie na prętach zakończonych siły i odległości między siłami Miy = -Pixi. Obróćmy teraz wszystkie siły tak, aby stały
równoważą, gdyż przyłożone są do różnych ciał. przegubami. Jeżeli pominiemy ciężary własne prętów i wynosi M. się równoległe do osi x nie zmieniając przy tym ich
Mechanika oparta o prawa Newtona w zupełności tarcie w przegubach, to Moment pary sił uważamy za dodatni, jeżeli para dąży punktów przyłożenia. Porównując sumę momentów
wystarcza do opisu wszystkich reakcje na ciało będą działać wzdłuż tych prętów SA, do obrócenia swego ramienia w stronę wszystkich sił względem osi
zjawisk mechanicznych, w których występują prędkości SB i SC , zgodnie z rysunkiem. przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Jeżeli para y do odpowiedniego momentu wypadkowej przyłożonej
znacznie niższe niż prędkości 4. Pojęcie skalara i wektora (rodzaje dąży do obrócenia swego ramienia w do punktu C otrzymujemy trzecią
światła – dotyczy to inżynierskich zastosowań mechaniki wektorów). stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara, to jej współrzędną środka sił równoległych:
moment uważamy za ujemny.
w budowie maszyn. Moduł wektora a = AB = a
Wektor momentu pary sił M0 jest prostopadły do
21. Środek ciężkości brył - współrzędne.
Rozróżniamy trzy rodzaje wektorów: Zagadnienie wyznaczania Środków ciężkości brył, figur
płaszczyzny działania obu sił a jego zwrot
- wektory związane z punktem ( wektory uczepione) płaskich i linii wiąże się Ściśle z
określa się za pomocą zasady śruby prawoskrętnej.
2.Podaj i omów zasady statyki. - wektory związane z prostą (wektory ślizgające się, zagadnieniem wyznaczania Środka sił równoległych,
Moment pary sił jest niezależny od wyboru punktu 0 i
Statykę, jako dział dynamiki oparto na następujących
wektory
jest wielkością stałą. Jego wartość gdyż najczęściej spotykanym
Wektory swobodne –Są określone przez moduł, zwrot przykładem sił równoległych są siły ciężkości (tj. siły
zasadach (aksjomatach), których się nie równa się iloczynowi wartości jednej z sił pary i
udowadnia, a przyjmuje jako pewnik.
oraz
odległości między siłami (ramienia pary). przyciągania cząstek ciała materialnego
kierunek równoległy do ich linii działania. Oznacza to, że przez kulę ziemską), skierowane prosto do środka
Zasada pierwsza (zasada równoległoboku). Działanie Jako wektor swobodny odkładamy go z dowolnego
wektor swobodny można dowolnie przemieszczać, ziemi. Siły te możemy traktować jako
dwóch sił P1 i P2 można punktu płaszczyzny pary sił.
równolegle do kierunku jego działania. równoległe, gdyż wymiary ciał rozpatrywanych w
zastąpić działaniem jednej siły R, działającej na ten sam 13. Równoległe przesunięcie sił. zastosowaniach technicznych są bardzo
punkt, będącej przekątną Dla dowolnej siły P przyłożonej w punkcie A i punkcie B
równoległoboku ABCD zbudowanego na wektorach sił małe w porównaniu z promieniem kuli ziemskiej. Siły
oddalonym o h wyznaczono ciężkości są szczególnym przypadkiem
P1 i P2. płaszczyznę π <rys. 26>. W punkcie B przykładamy
Wypadkową R wyznaczamy ze wzoru : sił objętościowych, a więc działają na każdy element
równoważący się układ sił równoległych objętości danego ciała.
Zasada druga. Jeśli do ciała przyłożone są dwie siły, to do wektora P o wartościach równych P. Para sił –P i P
równoważą Określony poprzednio środek sił równoległych w
tworzy moment równy M zaczepiony odniesieniu do sił ciężkości nazywamy
się one tylko wtedy , kiedy mają tę samą linię działania, w dowolnym punkcie płaszczyzny π, a więc np. w
te same środkiem ciężkości. Ciężar ciała, czyli wypadkową sił
punkcie B. W efekcie siła P została ciężkości, możemy uważać za
wartości liczbowe i przeciwne zwroty (rys.2) przesunięta do punktu B, w którym działają dwa
Aby siły te równoważyły się, muszą być spełnione przyłożony stale w środku ciężkości C, niezależnie od
wektory: siła P i moment pary sił M. położenia ciała.
zależności Oznacza to że układy z rysunku a i c są równoważne.
Zasada trzecia. Skutek działania dowolnego układu sił, 22. Warunek statycznej wyznaczalności
przyłożonego do ciała nie zmieni się, jeśli do tego kratownic – przykłady.
układu dodamy Kratownica ABC składa się z trzech prętów
lub odejmiemy dowolny układ równoważących się sił P2 zakończonych przegubami. Dla utworzenia
i –P2 czyli nowego węzła potrzebne są 2 pręty.Z zasady tworzenia
tzw. układ zerowy (rys.3) nowych węzłów wynika związek:
Wynika stąd następujący wniosek: każdą siłę działającą 6. Dodawanie i mnożenie wektorów 14.Układ sił, którego siły leżą w jednej p=2w-3. Jest to związek, który musi być spełniony, aby
na ciało sztywne można kratownica była niezmienna geometrycznie,
przesunąć dowolnie wzdłuż jej linii działania.
Iloczyn skalarny dwóch wektorów ab jest to skalar równy płaszczyźnie nazywamy układem płaskim.
iloczynowi czyli inaczej, sztywna w swej płaszczyźnie. Warunek
Przesuwając równolegle wszystkie siły danego układu
Zasada czwarta (zasada zesztywnienia). modułów wektorów składowych przez cosinus kąta sztywności jest konieczny ale niewystarczający w
Jeżeli ciało odkształcone znajduje się w równowadze do jednego punktu 0 otrzymuje się
zawartego między nimi. pewnych przypadkach, jedna część kratownicy może
jedną siłę R równą ich sumie geometrycznej i jedną parę
pod być przesztywniona, druga zaś niedostatecznie sztywna
działaniem pewnego układu sił, to również pozostanie w o momencie M0 równym sumie
( np. b+c).
równowadze ciało doskonale sztywne (nieodkształcalne) momentów tych par sił, ogólnie dla układu
przestrzennego 23. Rodzaje sił działających na
identyczne z poprzednim, pod działaniem tego samego
układu sił.
kratownice. Siły działające na kratownicę w jej
Zasada piąta ( zasada działania i przeciwdziałania). płaszczyźnie w węzłach powodują powstawanie sił
Każdemu działaniu towarzyszy równe co do wartości o wprętach. Ponieważ każdy z prętów znajduje się w
przeciwnym zwrocie i leżące na tej samej prostej równowadze, przyłożone do niego siły muszą być równe
przeciwdziałanie co do wartości, przeciwne co do kierunku i muszą
Zasada szósta (zasada oswobodzenia od więzów) 7. Analityczne wyznaczanie wypadkowej działać wzdłuż osi pręta.a) pręt rozciągany (siła
Każde ciało można oswobodzić z więzów, zastępując przestrzennego układu sił zbieżnych. skierowana zawsze „ od węzła”),b) pręt ściskany (siła
ich działanie Zbieżne układy sił: skierowana zawsze „ do węzła”),Znajomość powyższych
reakcjami, a następnie rozpatrując jako ciało swobodne, Płaski lub przestrzenny układ sił zbieżnych P1, P2, .. Pi, 15. Wyjaśnić pojęcie wektora i momentu sił jest niezbędna do projektowania kratownic.
znajdujące się pod działaniem sił czynnych i biernych. ..Pn głównego. 24. Analityczne wyznaczanie sił
przyłożonych do jednego punktu 0 można zastąpić Dowolny układ sił, działających na ciało sztywne, o działających na pręty w kratownicy –
3. Omów stopnie swobody, więzy i jedną siłą liniach działania leżących w jednej omówienie przykładu.
wypadkową P przyłożoną w tymże punkcie i równą
reakcje (przykłady). sumie
płaszczyźnie możemy zastąpić wektorem głównym R, 25. Pojęcie prętów zerowych – przykłady.
Każde ciało doskonale sztywne mogące poruszać się w przyłożonym do dowolnie wybranego Pręty zerowe - pręty kratownic (płaskich lub
geometrycznej tych sił. środka redukcji O oraz momentem głównym Mo
przestrzeni nazywamy Analityczny sposób wyznaczenia wypadkowej przestrzennych) w których wartości sił
ciałem swobodnym. względem środka redukcji O. Wektor główny normalnych wynoszą zero. Aby określić położenie
przestrzennego układu sił zbieżnych R jest równy sumie geometrycznej wszystkich sił układu.
Stopniem swobody nazywa się możliwość wykonania polega na wyznaczeniu składowych wypadkowej Px, Py prętów zerowych najczęściej nie ma
ruchu ciała niezależnego od i Pz w prostokątnym układzie potrzeby przeprowadzania obliczeń, gdyż wystarcza
innych ruchów. współrzędnych Oxyz. analiza geometrii samej kratownicy i
Punkt materialny ma na płaszczyźnie dwa, a w umiejscowienia obciążeń zewnętrznych. Określenie
przestrzeni trzy stopnie swobody. położenia prętów zerowych przed
Moment główny Mo względem środka redukcji O
rozpoczęciem obliczeń analitycznych znacznie
Ciało doskonale sztywne ma na płaszczyźnie trzy, a w
jako początku układu współrzędnych Oxy upraszcza sam proces obliczeń.
przestrzeni sześć stopni
jest równy sumie momentów danych sił układu
swobody.
względem punktu O. Wektor momentu głównego Mo 26. Metoda graficzna wyznaczania sił w
Trzy stopnie swobody ciała sztywnego na płaszczyźnie kratownicach – omówienie przykładu.
jest wektorem o jednej składowej w kierunku wersora k,
oznaczają możliwość dwóch W przypadku kratownicy złożonej z dużej liczby prętów
czyli
przesunięć niezależnych w kierunku osi x i y oraz metoda analityczna ze względów
prostopadły do płaszczyzny Oxy i wektora głównego R.
możliwość obrotu ciała w Wartość liczbową wypadkowej P oraz jej cosinusy rachunkowych staje się kłopotliwa i dlatego w praktyce
płaszczyźnie Oxy. Sześć stopni swobody ciała w kierunkowe wyznaczamy ze
16. Redukcja płaskiego układu sił do
stosuje się zwykle metodę wykreślną.
przestrzeni oznaczają możliwość Wzorów jednej siły wypadkowej - linia działania Sposób postępowania oparty na tej samej zasadzie.
trzech niezależnych przesunięć w kierunku osi x, y i z wypadkowej. 27. Metoda Cremony, zasady i kolejność
oraz możliwość niezależnego Równanie linii działania wypadkowej wyznacza się z postępowania (przykład).
obrotu ciała wokół tych osi. warunku, że moment siły wypadkowej
Istnieją różne sposoby ograniczenia ruchu ciała – są to względem początku układu równa się momentowi Zasady:
tzw. więzy. głównemu M0 równemu sumie momentów 1. kratownica musi być kratownicą prostą.
Więzy i reakcje: danych sił względem początku układu współrzędnych. 2. siły zewnętrzna przyłożone na zewnątrz węzła są
Więzami nazywamy warunki ograniczające ruch ciała w uczepione tylko w węzłach
17. Omówić cztery przypadki redukcji zewnętrznych konturu kratownicy.
przestrzeni. 8. Równowaga płaskiego i przestrzennego układu sił
Wprowadzenie więzów jest równoznaczne z działaniem zbieżnych.
płaskiego układu sił. 3. istnieje co najmniej 1 obciążony węzeł, w którym
na ciało sił biernych, czyli Geometryczny warunek równowagi (metoda W układzie mogą zachodzić cztery przypadki: zbiegają się dwa pręty (od tego
reakcji. Najczęstszymi sposobami podparcia ciał geometryczna) płaskiego układu sił 1) R ≠ 0 i M0 ≠ 0 układ sprowadza się do wypadkowej o węzła zaczynamy konstrukcję)
sztywnych są: przegub walcowy, zbieżnych brzmi: aby układ sił zbieżnych działających w linii działania według wzoru (34) 4. przyjmujemy kierunek obchodzenia prętów w węźle
przegub kulisty, podpora przegubowa stała, zawieszenie jednej płaszczyźnie 2) R ≠ 0 i M0 = 0 układ sprowadza się do wypadkowej np. wg ruchu wskazówek zegara.
na cięgnach wiotkich, znajdował się w równowadze, wielobok utworzony ze przechodzącej przez środek 5. kierunek obchodzenia węzłów zgodny z kierunkiem
oparcie o gładką i chropowatą powierzchnię, wszystkich sił tego układu redukcji 0 obchodzenia prętów.
utwierdzenie całkowite, podparcie na musi być zamknięty. 3) R = 0 i M0 ≠ 0 układ sprowadza się do pary sił 6. przy przechodzeniu od węzła do węzła musi być
prętach zamocowanych przegubowo na obu końcach. Analityczny warunek równowagi (metoda analityczna) leżących w płaszczyźnie Oxy możliwość wyodrębnienia
Przegub walcowy. płaskiego układu sił 4) R = 0 i M0 = 0 układ jest w równowadze. następnego z dwoma niewiadomymi.
Ciało sztywne jest osadzone na walcowym sworzniu zbieżnych (czynnych i reakcji więzów) brzmi 18. Równowaga dowolnego płaskiego KOLEJNOŚĆ POSTĘPOWANIA:
przechodzącym przez kołowy następująco: aby siły zbieżne leżące układu sił.- trzy sposoby zapisu. 1. sprawdzenie warunku kinematycznej niezmienności i
otwór wykonany w tym ciele. Po pominięciu siły tarcia w jednej płaszczyźnie były w równowadze, sumy rzutów Warunki równowagi dowolnego płaskiego układu sił statycznej wyznaczalności.
jako małej w porównaniu z siłą tych sił na osie układu otrzymuje się przyrównując do zera 2. przyjęcie podziałki <skala> długości i sił.
normalną R do powierzchni styku linia działania tej współrzędnych muszą być równe zeru wektor i moment główny względem środka redukcji. R=0 3. wyznaczenie reakcji.
reakcji będzie przechodziła przez 9. Moment siły względem punktu. i M0 = 0 co prowadzi do 3 4. wykreślenie zamkniętego wieloboku sił zewnętrznych
oś sworznia. Występujące dwie reakcje Rx i Ry Moment siły względem punktu równań algebraicznych:rys1. i wewnętrznych <plan
stanowią dwie niewiadome i Moment siły P względem punktu 0 nazywamy odłożony Płaski dowolny układ sił znajduje się w równowadze Cremony>, zaczynając od węzła w którym schodzą się
umożliwiają wyznaczenie wartości reakcji R i jej z punktu 0 wektor M0, równy jeżeli sumy rzutów wszystkich sił na co najwyżej 2 pręty.
kierunku. iloczynowi wektorowemu promienia wektora osie układów są równe zeru i moment wszystkich sił 29. Metoda Culmana wyznaczania sił w
Przegub kulisty. względem dowolnego punktu
W celu unieruchomienia punktu podparcia w przestrzeni
r i wektora siły P. kratownicach (przykład).
płaszczyzny działania tych sił jest równy zeru. Są to metody znajdowania sił w prętach kratownic,
stosuje się przeguby kuliste, Istnieją inne sposoby zapisania równań równowagi
które krępują swobodę przesunięć, ale umożliwiają szczególnie dogodne w przypadkach, gdy
płaskiego układu sił: chodzi o określenie sił w niektórych tylko prętach. Obie
obrót wokół dowolnej osi. Ich - Jeżeli moment układu sił względem dwóch punktów
zakończenie jest wykonane w kształcie kuli, która jest te metody nazwać można ogólnie
Z przyjętego określenia momentu siły względem punktu jest równy zeru oraz rzut sił na oś metodami przecięć w odróżnieniu od poznanych
osadzona w łożysku kulistym. wynikają następujące własności: nieprostopadłą do odcinka łączącego te punkty jest
W wyniku pominięcia sił tarcia w przegubie kulistym poprzednio metod polegających na
- wektor Mo jest prostopadły do płaszczyzny określonej równy zeru, to płaski układ sił jest w rozpatrywaniu równowagi sił w wyciętych myślowo
powstaje reakcja R o dowolnym wektorami r i F o zwrocie równowadze.rys 2.
kierunku w przestrzeni, przechodząca przez środek kuli i węzłach kratownicy i nazywanych
określonym regułą śruby prawoskrętnej, - Jeżeli moment układu sił względem trzech punktów nie dlatego metodami węzłów. Metoda Rittera:
mająca trzy niezależne - symbol momentu Mo musi być opatrzony indeksem, leżących na jednej prostej jest
składowe Rx, Ry i Rz. Jako równania równowagi lewej części kratownicy
wskazującym punkt, względem którego równy zeru , to płaski układ sił jest w równowadze. weźmiemy równania momentów
Podpora przegubowa przesuwna (rolkowa). moment jest obliczany, ponieważ moment ten zależy od
Ponieważ opór przy przesuwaniu takiej podpory w względem punktów O1, O2, O3, w których parami
wyboru tego punktu, przecinają się linie działania sił S1, S2, S3.
kierunku poziomym jest bardzo - wartość momentu, jako moduł wektora, jest określona
mały, przyjmuje się, że linia działania reakcji jest W ten sposób w każdym z równań występować będzie
wzorem. tylko jedna niewiadoma.
prostopadła do płaszczyzny
poziomej (przesuwu). Zakładamy, że wszystkie pręty są rozciągane.
Podpora przegubowa stała. gdzie: sin( r,F ) – kąt Równania momentów względem punktów O1, O2, O3
W przypadku zastosowania podpory przegubowej stałej między wektorami r a F, sprowadzonymi do wspólnego mają odpowiednio postać, które
koniec podparcia ciała punktu pozwalają wyznaczyć szukane wartości sił w prętach:
sztywnego może się obracać dookoła osi przegubu, ale 10. Moment siły względem dowolnego S1h1 + Pp1 – Rar1 = 0 // S1 = ... /// S2h2 + RAr2 – Pp2
nie może się przemieszczać
19. Równowaga dowolnego = 0 /// S2 = ... /// -S2h3 – Rar3 + Pp3 = 0 /// S3 = ....
punktu w przestrzeni (twierdzenie
w dwóch kierunkach. Przy założeniu, że w przegubie nie przestrzennego układu sił. Metoda Culmanna:Druga metoda Culmanna, oparta
Varignona). Moment siły P względem punktu 0, w Warunki równowagi dowolnego przestrzennego układu jest na analogicznej zasadzie jak Rittera i polega
ma tarcia, linia działania
układzie n sił otrzymuje się przyrównując naprowadzeniu przekrojów przez kratownicę.Tok
reakcji R przechodzi przez punkt A. Powstają dwie
Kartezjańskim zgodnie z rachunkiem wektorowym do zera wektor i moment główny względem środka postępowania przy tym sposobiejest następujący:
niezależne od siebie składowe
można przedstawić jako iloczyn – wyznaczenie sił w więziach podporowych dla całej
reakcje Rx iRy. Rozważając podporę przegubową stałą redukcji R=0 i M0 = 0 co prowadzi do
wektorowy dwóch wektorów gdzie rx x2 x1 ry y2 kratownicy,
w przestrzeni należy 6 równań algebraicznych:
y1 rz z2 z – dokonanie myślowo przekroju przez trzy pręty,
zauważyć, że koniec podparcia B nie może się
przemieszczać w trzech kierunkach i – zrównoważenie wypadkowej sił zewnętrznych oraz sił
dlatego występują trzy niezależne składowe reakcje Rx, w więziach podporowych
Twierdzenie Varignona działających na jedną z odciętych części kratownicy
Ry iRz.
Moment siły wypadkowej P przestrzennego układu sił przez trzy siły w przeciętychprętach, za pomocą zadania
Zawieszenie na cięgnach wiotkich.
zbieżnych względem dowolnego Culmanna