You are on page 1of 11

GV: Nguyễn Thị Thủy

COMPARISONS
I. Adjectives and Adverbs:
 Mét tÝnh tõ bao giê còng bæ nghÜa cho mét danh tõ vµ chØ danh tõ. Nã ®øng
ngay tríc danh tõ ®ã. Trong tiÕng Anh chØ cã mét danh tõ duy nhÊt ®øng sau
danh tõ mµ nã bæ nghÜa ®ã lµ: galore ( nhiÒu, phong phó, dåi dµo).
VÝ dô:
There are errors galore in the final exam.
- Mét phã tõ bao giê còng bæ nghÜa cho:
+ Mét ®éng tõ - mét tÝnh tõ - vµ mét phã tõ kh¸c.
VÝ dô:
He runs very fast.
verb adv adv

She is terribly beautiful.
Adv adj

- Adj + ly = adv nhng ph¶i cÈn thËn v× kh«ng ph¶i bÊt cø tõ nµo cã ®u«i ly ®Òu
lµ phã tõ. Mét sè c¸c tÝnh tõ còng cã tËn cïng lµ ly.
VÝ dô:
Lovely, friendly, lonely.
- Mét sè c¸c côm tõ më ®Çu b»ng giíi tõ ®Ó chØ ®Þa ®iÓm, thêi gian, ph¬ng tiÖn
hµnh ®éng, t×nh huèng hµnh ®éng còng ®îc coi lµ phã tõ. VÝ dô: in the office.
- Mét sè c¸c phã tõ cã cÊu t¹o ®Æc biÖt nh soon, very, almost.
- VÞ trÝ c¸c phã tõ trong tiÕng Anh t¬ng ®èi tho¶i m¸i nhng còng cã nh÷ng phøc
t¹p. Cã mét sè quy luËt nh sau:
+ C¸c phã tõ bæ ng÷ sÏ thêng xuyªn ®øng ë cuèi c©u theo thø tù u tiªn:
*0 chØ ph¬ng thøc hµnh ®éng (®u«i ly),
*1 chØ ®Þa ®iÓm (here, there, at school...),
*2 chØ thêi gian,
*3 chØ ph¬ng tiÖn hµnh ®éng,
*4 chØ t×nh huèng hµnh ®éng.
+ Mét phã tõ kh«ng bao giê ®îc ®øng xen vµo gi÷a ®éng tõ vµ t©n ng÷.
VÝ dô:
I have terribly a headache. (c©u sai v× phã tõ ®øng xen gi÷a ®éng tõ
vµ t©n ng÷ )
+ NÕu trong c©u chØ cã phã tõ chØ thêi gian th× nã thÓ ®øng lªn ®Çu c©u.
VÝ dô:
In 1975 I graduated but I didn’t find a job.
+ C¸c phã tõ chØ tÇn sè (always, sometimes...) thêng bao giê còng ®øng tríc
®éng tõ chÝnh khi nã lµ ®éng tõ hµnh ®éng, nhng bao giê còng ®øng sau
®éng tõ to be.
VÝ dô:
- They have often visited me recently.
- He always comes in time.
Nhng: The president is always in time.
II. Degrees of comparison:
1. Equal comparisons: (equal degree)
1

He runs faster than I (do). kh«ng ®îc phÐp lµ ®¹i tõ nh©n xng t©n ng÷ ( lçi c¬ b¶n). He speaks Spanish more fluently than I .§»ng sau phã tõ so s¸nh nh than vµ as ph¶i lµ ®¹i tõ nh©n xng chñ ng÷. E. I am three years older than you are.Ý “bằng nhau. * Note: . This chair is more comfortable than the other. Comparatives: * Short adjectives and adverbs: S1 + be/ V + adj/ adv (short) + er + than + noun/ pronoun E. Today is hotter than yesterday. Eg: John’s grades are higher than his sister’s. (-) S1 + be not / Aux verb+ as/so + adj/adv + as + S2 + aux E.g: He is not as/so old as my father. * Long adjectives and adverbs: S1 + V + more + adj/ adv (long) + than + noun/ pronoun E. ta có thể thêm much. It’s much cheaper. Mai is as beautiful as her mother.g: Her husband is twice as old as she (is). a lot. He drives more carefully than I (do).g: He is more intelligent than I (am). 3.So sánh kém hơn: S + V + less + Adj/ Adv + than + noun/ pronoun Eg: This book is less difficult than that one. a little vào trước so sánh hơn Eg: Let’s go by car.GV: Nguyễn Thị Thủy * Form: (+) S1 + be/ V + as + adj / adv + as + S2 + aux E.g: He is as old as my father. Today is hotter than yesterday. . This year’s exhibit is less impressive than last year’s. Superlatives: 2 . far. như nhau” có thể đuqược thay thế bằng cách diễn đạt khác: S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun Ex: My house is as high as his = My house is the same height as his Tom is as old as Mary = Tom and Mary are the same age Adj noun Heavy/ light weight wide/ marrow width deep/ shallow depth long/ short length big/ small size old age 2.Để nhấn mạnh. Her illness was far more serious than we thought at first. He ran less quickly than Bill. . He visits his family less frequently than she does. He doesn’t drive as/so carefully as I (do). .We use equal degree when we want to emphasize how many times this object is more than that one. He drives as carefully as I (do). a bit.Đại từ làm chủ ngữ luôn được sử dụng sau “as”: You are as old as he .Lu ý: . .g: You are thinner than he (is).

late Later Latest (time)/ last (thứ tự) 4. four times …. hưn hoặc kém + S1 + V + as many/ much + N as noun/ pronoun S1 + negative V as/ so few/ little + E. mỗi lúc một hơn 3 .1.Tính từ 1 âm tiết tận cùng là « e » câm :chỉ thêm ‘r’/ ‘st’ : .Ta phải xác định danh từ số ít hay số nhiều để dùng much hay many 6. / further (thời gian) old Older (về tuổi tác) oldest/ eldest 6.Tính từ một âm tiết tận cùng là 1 phụ âm đơn (trừ : w. Fred ate three times as many oysters as Barney. Jerome has half as many records now as I had last year. z) đứng trước một nguyên âm đơn thì gấp đôi phụ âm cuối + er/ est : big – bigger. twice. tận cùng là : y. much more most 4. gấp đôi gấp ba. little less least far Farther (khoảng cách) farthest/ furthest 5.biggest . kém mà dùng cho so sánh bằng much noun Subject + verb + béi sè + + noun + as + as + pronoun many Bội số có thể bao gồm: half. Nga is the most intelligent of all the students. At the clambake last week. Comparions with nouns Danh từ cũng có thể được dùng làm so sánh trong cấu trúc so sánh bằng. bad/badly/ ill worse worst 2. le.GV: Nguyễn Thị Thủy S + be/V + the + adj/ adv (short) + est + in (danh từ số ít) the most + long adjective/ adverb + of (danh từ số nhiều) the least + adjective/ adverb E. et. Those shoes are the least expensive of all. Cấu trúc này không dùng cho so sánh hơn.càng. Eldest (về cấp bậc hơn tuổi tác) Near Nearer Nearest (khoảng cách) 7 Next (thứ tự) 8. + S1 + V + more/ fewer/ less + N + than noun/ pronoun E. I have collected fewer stamps than he has. ow. x. 5.g He has collected more stamps than I have. three times. Double comparisons: 6. * Qui tắc thêm “er/ est” vào sau tính từ: . Cheetah runs the fastest in the world. . good/ well better best 3.g: Nam is the tallest student in my class. Thisdictionary costs twice as much as the other one. So sánh gia bội (so sánh gấp nhiều lần) Là loại so sánh gấp rười. er ta biến đổi như tính từ ngắn : clever – cleverer – cleverest Happy – happier – happiest quiet – quieter – quietest . Càng ngày …. I don’t have as/ so many friends as he does.g He earns as much money as I do.Tính từ 1 âm tiết kết thúc bằng :phụ âm +y : đổi y thành i + er/ est Dry – drier/ driest * Iregular adjectives/ adverbs No Equal degree Comparative Superlative 1.Tính từ 2 âm tiết.

... than that one.. she becomes.........…………. (slow) 11...……… than it was yesterday...Với động từ: the more……........ the adj/ adv + er S-V Ex: The richer he gets...………………………. (easy) 13....…....... He is twice . The Nile is the ...…………. ……………than his friend........ Grace is . Choose the best option to complete the following sentences: 1........... the more he loves me...... He drives ..GV: Nguyễn Thị Thủy + Short adjective/ adverb: adj/ adv + er and adj/ adv + er + Long adj/ adv: more and more + adj/ adv  Children spend more and more time watching TV.. The sooner you take your medicine. I read ....................... the weaker he is The darker it gets.as you....2. 6........ .... Càng ngày càng it ….....……..4 Càng ít …..... than mine.......………………….………………. (old) 12....... the more + adj/ adv S-V Ex: The more beautiful she is.......... (long) 5.. than English.......... Chinese bicycles are ... The weather today is .. girl in our class.................... than Japanese ones. the more graceful she is.. the less I like him............ today than it was yesterday.... + Long adj/ adv: The more + adj/ adv S-V......... the less + adj …. (bad) 6.. the more miserable her husband is... (comfortable) 2..…………………..... 6. river in the world.………….... Ho Chi Minh is the ... Mathematics is ............ Your flat is . The more you study. the colder it is.... (hot) 4........ (careful) 9. She sings .. (noisy) 15. (big) 8....3. càng kém…. city in Viet Nam. càng ngày càng kém Với tính từ ngắn hay tính từ dài...... ...... Ex: The more she smile..………………………....…………. (fat) 14. than my sister....……. This exercise is .……………………….. thì càng kém Với tính từ ngắn cũng như tính từ dài: The lesS + adj …......... ta theo công thức dưới đây: Less and less + adj/ adv Eg: My father becomes lass and less strong...... the better you will feel.... Give the correct form of the adjectives and adverbs in brackets: 1.............Với động từ: The less ….... in this school..……....... The more she smiles .. (beautiful) 10. 6.............................. EXERCISES: EXERCISE 1.. Note: Nhiều khi 2 vế không cùng một loại tính từ ngắn hay dài mà lẫn lộn nhau.. (Cô ấy càng ngày càng béo) She becomes more and more beautiful/ He is more and more studious.....…............... the less hard-working students are. the less…. the more …… Ex: The more I hate him... (Trẻ con càng ngày càng dành nhiều thời gian cho ti vi)  She is getting fatter and fatter.............………... Nam is ............ the smarter you will become.. 4 ..... This chair is ... student of all.... (large) 3... My cold is ...... Ex: The less difficult the lesson is..………………..... the more I look at her.. Ex: The less I live with him. . thì càng ít.…….. The more she sings...... (difficult) 7... Càng …thì càng: (so sánh cấp tiến) + short adj/ adv: The adj/ adv + er S – V..........than that one....... (good) EXERCISE 2. ....………………….......

. ... A. most D.......... most intelligent D...... much big as D... important than B.. more beautifully 8. I’m more young than her.. so difficult as it was last month C. Jim is the .. D.... A.. heavier D... the most important D...... Both A & B are correct 15.. long D.... more serious than C.. A. the longest C. Of the five students.. as much money as C.... best B.... Both are informative articles............... the more hot C. more heavy B. more serious B.. A. as many money than D..... the prettier 11... This year it isn’t colder than last year... more heavier 5 .………… girl in our town.. A...... D. are fast as 6. hot and hot B. hotter and hotter 18..... Albert Einstein’s contributions to scientific theory were . cleverer D... as bigger as B.. more difficult as it was last month..... A.. The more expensive/ the more comfortable D... fast as C. they sell.. higher and higher 22. the most products B......... those of Galileo and Newton. long B...... more serious as D. . A........ so rapidly as C....... A.. This year it isn’t as cold as last year... than wood. Mary. as difficult as it was last month. the more intelligent C.... Most/ most D...... The better will be your English C.... more rapid 3. The problem seems to be ..... we know.. A. A... The more expensive/ the comfortabler B. but this one is . A...... A. his wife... most beautiful D.... I’m as younger as her... the most intelligent 25.......... The more manufacturers advise.GV: Nguyễn Thị Thủy A.. A. The most expensive/ the most comfortable C.. cheetahs but they are more efficient runners. More/ more 17...... clever B.... The better your English will be 9.. Prices get .. The better becomes your English D. D. C.. cleverest C.. we read..... more intelligent B...... highest and highest C... B.. The better is your English B. more and more high D. The most/ the most B.... The Nile River is ………………… of all.... more and more serious 20.... more clever 10. I’m more younger than her.. the prettiest B. A.... . A... ....... mine. the most pretty C...... most graceful D.... the most graceful C.. it is. longer B... faster 19.......... the products more C... Of the two shirts... A. shortest C. B.. Your house is . Mary is ........ better 7. This year it is colder than last year. more fast D. the best C. the more graceful 2. A...... as heavy C. The test is not ………………… A. A.......... fast D. prettier D... The harder you learn. as rapidly as B. in his class.. Impalas cannot move as . the more products D.... She is older than me...... Last year it wasn’t as cold as this year. 14. longest 16. more beautiful B. A. A.. 13.. faster than B..... longest D.. as rapid as D.. C. A. more fast B. a car is ..... as many money as B. I’m younger than her... more fast than C... B. not many times big 12. Peter can not earn ..... Let’s go swimming. The less expensive/ the more comfortable 24.. Peter usually drives . more graceful B. Steel is ... this one is . many times as big as C..... as much money than 21. Hotels have developed …………………… restaurants.. She is the . A...... . It gets . most products 23.. high and high B. beauty C.. more and more hot D... The more/ the more C.. Can Tho bridge is the …………………… one in the South of Viet Nam..... This year it is as colder than last year.. longer 4. as important as 5.. A... more important C.

. the best B. so bad 30.. more and more attractive 28. more smart 11. The larger the apartment. not so convenient than D. the most beautifully 6.. quieter 13. which is ……………….(good) EXERCISE 4: Choose the best option to complete each sentence: 1. the soonest B. ………………. angrier and angrier D. The faster we walk. the highest D. A.. As the conversation went on. the sooner we will be back. A. more beautifully C.………….. most expensive 3. My bags seemed to get …………………. A. expensive D. most crowded 7. we will get there. worse B. worst C. the rent. as clear as you can B. the more large C. the soon C.. The faster / the more nervous 14. as beautiful D. earlier D. A. Of the four dresses. As I waited for my interview. You must explain your problems …………. “ Why did you buy these oranges? ” “They were ………. It’s too noisy here. Can we go somewhere …………………? A. A.……… (bad) 6. A. Bill is ……………… A. less crowded C. A super market is …………………… a shopping center. the smarter C. expensive B. as expensive C.. I became …………………. the more soon D. much and more attractive D. Everyone says that Joan is…………... more lazy and lazier 12.. A. The faster / the nervous B. Viet Nam becomes …………………… to foreign tourists. The streets are getting more and …………… these days. the more angry C..... the higher 8. the most cheapest 5. more expensive C. the greater 2. the most large 15. ” A.……… to find a job (hard) 2.the time passes. he became …………………. the happiest C. A. more and most attractive B. She sat there quietly. She plays the piano …………… as she sings. A... …………… the crime rate. The larger the city.. as bad D. crowded B. more smarter D. A. Tim’s grades are …………………… than John. A. the more D. Travelling is becoming …………………. The …………………… we start. the most C. as clearly as you can C. the more attractive C... This car is …………………… than mine. A. happiest 10. cheapest ones C. A. the largest D.. Since she has been in England. happier D. not so expensive 29.. more crowded D.. Pil is ……………… person we know. earliest C.population. expensively D. The more fast / the nervous C. As the day went on the weather got ………………….. the. less convenient as B.…. less convenient than C.……… (big) 3. as clear than you are D. A. more and more angry B..Finally she exploded. It’s becoming …………………. higher C. Which woman are you going to vote for? –I’m not sure. noisier B. The fast / the more nervous D. A. I could find. more noisy D. more early EXERCISE 3: Complete the sentences using “Double” Comparatives 1.………(nervous) 5. highest B. China is the country with………………….... the cheapest ones D. more and more lazy C. the most angry 6 . the larger B. as beautifully B.expensive? A.………… (talkative) 8.. but during all that time she was getting……………. cheapest B. more quiet C.………as I carried them (heavy) 4. …………….………(expensive) 7.. lazier and lazier B. less expensive B. her English has got ……………. as clearly as you are 9.GV: Nguyễn Thị Thủy 26. the sooner 4. lazier and more lazy D.. but I have just finished half of it. the most convenient as 27.. smarter B. A. The hole in your pullover is getting …………………. early B. the happier B.I feel ! The deadline of my thesis is coming...

I B. A. deeper as D. so intelligent as D. A. A. likely 40. good or bad D. careful as B. less D. My brother was feeling tired last night. than B. A. the same D. as soon as D. to compare with 37. so he went to bed…………. faster and economical as D. more than C. _______ you will do. as that of B. it is certain that in the future some things will be very different. more fast and economical than B.The salary of a bus driver is much higher _______ a teacher.The deep oceans contain some of the ______ of all living creatures. good B.. A. so intelligent that 27. A. as same B. alike B.I would rather do any job ______ be jobless.Jane is ______ age as Mary. more C.we thought at first. No one else in the class plays the guitar ______ John. as much money as C.Peter is ______ student in my class. A. much better D. are alike D. more seriously as B. A. than that of C. better than 36.Mary and her mother do not _______. the good or the bad C. the most careful D. than D. twice as big as B. for D. as big as twice 21. Lam cannot earn _______ his wife. are alike C. A. has been 34. A. as many money as B. A. the same 32. the economic conditions today are _______ they were in the past. no sooner as C. like 41. as seriously as B. then B. more carefully C. A. earlier than 19. The town was nearer _____ we thought it would be. the Indian Ocean _______ the Alantic Ocean. as deep as B. strangest B. A. stranger 26. A. look alike D. that C. A.This shirt and that one ______. so well as D.I’ll be there _______ I can. A. the best 29. A. are like C. sooner as B. is B.I want to buy some shoes _______ the ones you have on. tallest 25. soonest as 31. as like as D. the best than 24.What’s the ______ film you’ve ever seen. as many money than D. A. my D. A. much more good B. A. alike B. strange C. as strange as D. like B. more serious than D. The hardest / the best D. will be D. A. as two times big as D. carefully as 28. the talllest D. as soon as 22. look like C. better D. than 23. as serious than 18.. The more / the much C.It is not so hot today as it ______ yesterday. mine 38. Her grandfather’s illness was…………………. is the same deep as C.Jane is not _____ her brother. better or worse 17. beeter than B. as well B. The harder / the better B.GV: Nguyễn Thị Thủy 16. the most same C. as early as C more earlier as D.Lili cannot swim as fast as ______ can.. as D. more intelligent as B.Mr. His house is _______ mine. more fast and more economical than C.My car is _______ yours. For ………………. was C. The more hard / the more good 20. A. me C. faster and more economical than 39. as much money than 35. as twice big as C. as far as C. A._______ you study for these exams.I like Enlish ______ French. more early than B. taller than B. the better or the worse B. A.. is as deep as 7 . intelligent as C. A. much better than C. more same 30.usual.He drives as ______ his father does.Despite its smaller size. so than 33. A. so tall as C. best C.

its higher C. more large and comfortable than D. more quickly C.The ______ accident in the history of the city occurred last night on the Freeway. but it costs _____ as the other one. different B. quicklier D. Tired / the least hard B. are little C.He finished the test _______ of all. most rapidly D.It’s becoming ______ to find a job.Sharon ______ from other women I know.You can take ______ as you want. more rapidly 49. the expensive / the comfortabler B. A.GV: Nguyễn Thị Thủy 42. as much C. Mr. ” 8 . the less C. B and C 47. and buses use more energy per passenger ______ . the older / the weakest D. than trains do 66. so much D. A. differsD. A.The more I got to know Tom.His house is _____ mine. more difficult and more B. furthur D. as are trains D. is divided into four compartments. is more beautiful D. larger and more comfortable than B.______ the man gets. As much as C. the higher its B. the most rapidly C. as quickly more 50. farther C.“would you like to try this hat?” “Have you got one ______. A. more / higher B. are very 54. too many 45. than those C. A.Many chemicals react ______ in acid solutions. A. Unlikely D. alike enough 62. airplanes. Dislike 63. Not alike B. the most / the higher C. the most expensive /the most comfortable C. trains do B. same D. A. As many as B._______ 100 billion stars are in the Milky Way.Of all the candidates. The tireder / the harder D. worst 48. ______ freezing temperature. the largest and more comfortable than 59. whales do not have a sense of smell. A. than that D. rapidly B. ______ that of other ruminants. As most as 60. A._______ a car is. A. the qualified less C. the most little qualified D. _______ I liked him. the fewer 53. like 64. are so like B. far B. as trains C. the least qualified 57. as many D.______ electricity you use. the more / the higher 52.The stomach of a cow. _______ your bill will be. are so alike C. the less expensive / the more comfortable 58. A.This one is prettier. ______ you concentrate. as different C.______ you are. least B. as much as B. is beautiful B. is so beautiful as 46. A. the older / the weaker C. most and more difficult D. A. Hung is probably ______. as many B. the more expensive / the more comfortable D. the most large and comfortable than C. A. The more tired / the harder C. more quick B. the most beautiful C. twice as many 44. Linda _______ ._______ other mammals. badest B. worse D. are more B. A. A. are too alike D. A. higher of its 65. are much D.The lab is _____ from the bus stop than the library. higher than its D. As more as D. the more / the high D. more different 43.Automobiles. Unlike C. ______ it is. more difficult than 51.The room in the front ______ noisier than those in the back. A. the more old / the more weak B. A. A.Of the two sisters. twice as much C.The CDs here are more expensive ______ over there.These two girls ______ that I can’t tell them apart. similar C. than this 61. The tired / the harder 55.most bad C.The larger the drop of water. A. ______ he becomes. A. A. older / weaker 56. those B. the less qualified B. A. likely B. the least D. more and more difficult C.

A B C D 17. A B C D 7. A B C D 5. the more he succeeds. you are easier C. She is much more intelligent than Nam does. In this class. the second richest person D. Frank plays tennis worse of all the players. A B C D 2. 2.The younger you are. A B C D 11. A B C D 20. A B C D 16. the easy 70. A B C D 3. A. His knowledge of English grammar is quite well. Like D. second richest person B. a wider brim than 67. That lesson is a most difficult of all the lessons. He felt very bad. The maid was careful to keep the room cleanly. A. the students are talking more loudlier than the teacher.GV: Nguyễn Thị Thủy A. This summer is hotter and winder than last summer. Mr. the richest second person C. the easier D. The last story was as interested as the other ones. 9 . That brown chair is most comfortable than this one. easier B. whales are mammals. When EXERCISE 6. A B C D EXERCISE 7: Combine the ideas given into a double comparative: 1-As he got older. The more rich he is. 1. Lan is the most pretty of all the girls.  ………………………………………………………………………………………………………. A B C D 19._______ porpoises and dolphins. with a wider brim B. The most he tries. This girl is the most beautiful of the two daughters that he has. a wider brim C. She can pronounce English words more correct than she could last term. A B C D 9. easier / than C. A B C D 18. Does your country have worse weather as this? A B C D 10. You should practise English oftener to be a better speaker of English. Ha Anh can now speak English more well than the last time I met him. the richest the second 69. A B C D 8. Slater’s house is biger than ours. the more miserable he gets. easy / than B.A cat would be _______ to look after ______ a dog. A B C D 12. wich a wider brim D.He worked hard. As B. the most confused we got. Identify the mistake in each sentence by choosing a suitable option. A B C D 13. A. A B C D 4. A B C D 14. Mr.The Duke of Westminster is _______ . A B C D 6. Mender learned English rapidly and easy. A B C D 15. the easiest / than 68. The harder we studied. _______ it is to learn. A. easy / to D. Also C. he became more and more bad-tempered.

. She had lots of friends  ……………………………………………………………………………………………………….When I write fast. the best B. the more D. more beautifully C.  ………………………………………………………………………………………………………. “ Why did you buy these oranges? ” “They were ………. A.  ……………………………………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………. smarter B. the soonest B. 5. as clearly as you are 9. The faster we walk. as beautiful D.. as clear than you are D...….She visited many countries.  ……………………………………………………………………………………………………….. the rent. the highest D. the happiest C. most crowded 7.. as beautifully B. A. 11. happier D. You must explain your problems ………….... more expensive C. He feels more tired.  ………………………………………………………………………………………………………. 7. highest B.. A lot of people admire her. ” A.  ………………………………………………………………………………………………………..When we think of the exam.  ………………………………………………………………………………………………………. it becomes more and more dangerous. She plays the piano …………… as she sings.. A. less crowded C. cheapest B..I don't spend much time with my family because I work so hard.. crowded B. 12. more smarter D.. 6. A.  ………………………………………………………………………………………………………. the cheapest ones D. The larger the apartment. The larger the city.expensive? A.. the higher 8. expensive B. the. A.The idea becomes less attractive as I think about it more.. 8. as clearly as you can C.  ………………………………………………………………………………………………………. higher C.The traffic moves very slowly as more cars come into the city.. 16. my writing becomes illegible.  ………………………………………………………………………………………………………. Of the four dresses. the most C. which is ………………. more crowded D. 17. happiest 10.He works harder. her English will be very good. Pil is ……………… person we know. 3.GV: Nguyễn Thị Thủy  ………………………………………………………………………………………………………. 9.The service of a hotel depends on how expensive it is.. The streets are getting more and …………… these days. Which woman are you going to vote for? –I’m not sure. the most cheapest 5. 14. the more soon D. the happier B. 10.. we will get there.  ……………………………………………………………………………………………………….If she stays in England a long time. the greater 2. 4. …………… the crime rate. A. A.…………. 15. Everyone says that Joan is…………. the soon C.  ………………………………………………………………………………………………………. Bill is ……………… 10 . we get more and more excited.. EXERCISE 8: Choose the best answer: 1. more smart 11..  ……………………………………………………………………………………………………….She sings well.. most expensive 3. A.The value of a picture depends on how famous the artist is.How well I sleep depends on how late I go to bed. as clear as you can B..As this road gets busier. I could find. expensively D. the temperature becomes high. the sooner 4. cheapest ones C.When you get near to the Equator. the smarter C. the most beautifully 6.

A. but during all that time she was getting…………….we thought at first. The more / the much C. The hardest / the best D. the more angry C.. A. The harder / the better B. angrier and angrier D. Can we go somewhere …………………? A.usual. A.population. more and more lazy C. more seriously as B. more serious than D. Nobody is happy than Miss Snow is. lazier and more lazy D. Her grandfather’s illness was…………………. The faster / the nervous B. the larger B. more early than B. more noisy D. It’s becoming hard and harder to find a job. more quiet C. better or worse 17.. The more hard / the more good 20. lazier and lazier B. (much) 23. the largest D. The more fast / the nervous C.GV: Nguyễn Thị Thủy A.I feel ! The deadline of my thesis is coming. A. ………………. He needs many more sugar than I do. the good or the bad C. His house is _______ mine.. A. more and more angry B. but I have just finished half of it.. The faster / the more nervous 14. (harder) 25. A. China is the country with…………………. noisier B. more lazy and lazier 12. quieter 13. She sat there quietly. earlier than 19. The more you have.Finally she exploded. ( happier) 22. as two times big as D. A. the most large 15. twice as big as B. It’s too noisy here. the better or the worse B. as serious than 18. the most you want. For ………………. as seriously as B. A. so he went to bed…………. My brother was feeling tired last night. _______ you will do._______ you study for these exams. The fast / the more nervous D. (The more) 11 . as early as C more earlier as D. as big as twice 21. the more large C. good or bad D.. it is certain that in the future some things will be very different. Does Mary feel weller today than she did yesterday? (better) 24. as twice big as C. the most angry 16.the time passes. ……………..