You are on page 1of 4

47-2017(11) 03-07-17 18:53 Page 1

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 65 19 2017 API. Y. 47 (3364)

,

M \ \-
, . ^ \ r
. ^ . . -
. \, \
^ . \ -

,
.

^ r
, \ \. \
.
, ,
,
.
\ , ,
r -
: x -
\ \. -
,
.
. , , -
, r
, \ .
47-2017(11) 03-07-17 18:53 Page 2

O AOTOO TH KYPIAKH (\. 14-22)


\
\, , a d e -
, c . \ F d e
, f F e
, d F f d a -
, c d g a
d , \ c c d e
e . s b d , a d
, d d ,
\ , z c
e z d
.

( ) . -
, \,
\ \,
. ^ , -
,
,
, -
, , .
^
-
, . \
q r ,
,
\ , -
. .
\ ,
, , -
, -
, \ -
,
. .
r -
. ,

186
47-2017(11) 03-07-17 18:53 Page 3

M \A
\, r , -
, ,
, F -
, , F -
F , -
. q, \
, , \
. , r -
, ,
, \
r ,
. \ , -
.
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA).

. -
.
, r .
, -

\ ,
. , ,
,
.
^ ^ , -
.
, \
\ \ r -
. ^ \ r -
r (.
16,13-19). r
, ,
, ,
\. ^ \ r

187
47-2017(11) 03-07-17 18:53 Page 4

19 2017:
\ ( .. .), ( 304). ^ ( 272)
.
oH: ^: \A: \. 14-22 E: . 16-21.
H EOMENH KYPIAKH: 26 , .
\A: \. 1-7 E: . 18-27.

r ,
.
, ^ , -
, . .
\ , \ . -
, r
, ,
, ,
,

. \. \. \..

\ \
\ ()
8
\ \
( ., 1421 ., . 248)
^ , ,
, r . \-
r
. -
,
8 .

OMIIA TH NH KYPIOY: K 6.00 ..


K, ^I. N ^A E (. A) \A. \A
^E.
NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

188

You might also like