You are on page 1of 9

BULKANG

MAYON
MGA MAGAGANDANG
POOK SA
PILIPINAS
MGA
maKASAYSAYANG
POOK SA
PILIPINAS
PROYEKTO
SA SIBIKA
Ipinasa ni: Ernest Reycor Haquias