You are on page 1of 2

DIGITAL Kinesisk maktkamp

Nätjättarna ALIBABA
detta område och ger därför inhemska internet­
Kinas president Xi företag större friheter. Men det beror delvis på
Jinping kontrollerar

OCH
att innovationen skapar möjlighet att mer effek­
både medborgarnas

utmanar
nätvanor och inter- tivt övervaka befolkningen”, säger Christopher
netbolagen. Balding, ekonomiprofessor vid Beijing University

TENCENT
till Veckans Affärer.

partiet
Detta märktes bland annat genom de nya

ÄR STÖRST
användarvillkoren som meddelandetjänsterna
Wechat och QQ presenterade för sina 963 miljo­
ner respektive 662 miljoner användare i oktober.
Det räcker nu med en förfrågan från myndig­
Kinas internetjättar har växt sig heterna för att ägarföretaget Tencent ska dela
med sig av mejl, telefon, id-nummer, kreditkort,
lika starka som de amerikanska. platstjänster och annan information till myndig­
Det gillar inte kommunistpartiet. heterna. Administratörer hålls nu ansvariga för
vad som skrivs i privata gruppchatter och histo­
Maktkampen påverkar nu såväl Kinas högst

STATEN
rik har använts som bevisföring i flera rättsfall,
inhemska som utländska bolag. även mot utlänningar. värderade
Professor Balding framhåller att myndig­
av JOJJE OLSSON heternas ökade kontroll över mjukvaror är ett
bolag 2007 ...
stort hinder för utlandsexpansion. I Taiwan, där 1. Petro China
VID DEN NITTONDE partikongressen i slutet av jag själv bor, undviker merparten av öns 23 miljo­ 2. Industrial and
oktober höll president Xi Jinping en enmans­ ner kinesisktalande invånare att använda Wechat Commercial Bank
show och stärkte sin makt betydligt. Han blev den av denna anledning. I stället är det japanska ap­ of China
förste kinesiska ledaren sedan Mao Zedong att pen Line som gäller. 3. China Life Insurance
skriva in sitt namn i kommunist­ Utvecklingen hänger samman 4. China Construction
partiets konstitution, och bröt med Xi Jinpings uttalade över­ Bank

”INNOVATIONEN
mot
även mot praxis genom att inte tygelse om att kommunistpartiet, 5. Sinopec  
utse någon efterträdare. för att behålla sitt maktmonopol,
Xi Jinping kommer nu att SKAPAR MÖJLIGHET inte bara behöver kontrollera
... och

KAPITALET
styra Kina i minst ett årtionde
till. Därför var det lovande när
ATT MER EFFEKTIVT landets militär, utan även nyckel­
områdena inom landets ekonomi. 2017
han under det 3,5 timmar långa ÖVERVAKA För bara ett årtionde sedan var
BEFOLKNINGEN.”
1. Alibaba
öppningstalet sade sig vilja Kinas största företag uteslutande
2. Tencent
förvandla Kina till ”ett land av statliga jättar inom bank, olja
3. Industrial and
innovatörer”, där privata och eller telekom.
Commercial Bank
utländska företag ska ges större Men i dag är Kinas två högst
of China
betydelse och bättre tillgång till marknaden. Men värderade företag e-handelsjätten Alibaba och
4. China Construction
samtidigt underströk han att kommunistpartiet IT-koncernen Tencent. De har dessutom expan­
Bank
måste ta kommandot över ekonomin och spela en derat sin verksamhet till traditionellt statliga
5. Petro China  
avgörande roll i samhället för att möta de många områden som finans, transport och medier.
utmaningar som landet står inför.
Under Xi Jinpings drygt fem år vid makten PARTICELLER HAR ETABLERATS i allt fler
har partiets inflytande över den privata sektorn privata företag och fått större befogenheter. De
stärkts och internet blivit hårdare reglerat. Enligt ska ge kommunistpartiet insikt i verksamheten
Freedom House har Kina sedan 2015 världens och se till att partiets riktlinjer efterföljs. Detta
minst fria internet efter länder som Kuba, oroar många chefer inom internet- och teknik­
Saudiarabien och Syrien. Inför partikongressen sektorn i Kina, som menar att branschen varit så
blockerades Whatsapp som en av de sista stora framgångsrik det senaste årtiondet tack vare att
västerländska sociala medierna i Kina. statliga företag – delvis av okunskap och skepsis –
Än värre blir det när virtual private network hållit sig utanför.
för privat bruk förbjuds nästa år. Denna av­ Men inte längre. I oktober rapporterade
giftsbelagda programvara har länge varit Wall Street Journal att kommunistpar­
F OTO : M A R K S C H I E F E L B E I N , A N DY W O N G / T T

sista livlinan ut till det fria internet. När tiet nu pressar några av landets största
förbudet offentliggjordes i somras sade internetföretag – inklusive Alibaba, Ten­
Tysklands ambassadör Michael Clauss cent och Baidu – på ägarandelar. Partiet
att vpn är avgörande om Kina vill ”kunna ska ha efterlyst en andel på omkring 1 pro­
utnyttja internationellt samarbete inom cent, som även skulle innebära viss makt
forskning och utveckling samt akademiskt och över beslutsfattande och operativ verksamhet.
kulturellt utbyte maximalt”. Dessa så kallade ”special management shares”
Jack Mas Staden Shenzhen framhålls ofta som Asiens har redan materialiserats i ett par mindre kine­
e-handelsjätte Silicon Valley: sociala medier som Wechat väcker siska internetföretag, och verkar nu som modell
Alibaba är ett
av bolagen som
avund världen över för allt från kontantlösa betal­ även för de större.
över-vakas. ningar till integration i yrkesvärlden. ”Många pekar på att partiet bara kräver en
”Kinas myndigheter vill se innovation inom andel på 1–2 procent. Men det är jämförbart

18.  VECK ANS AFFÄRER V E C K A N S A F FÄ R E R   .1 9
Maktkamp
DIGITAL
Beijing. Men närmandet innebär
även risker:
”Det är inte svårt att föreställa
sig hur detta för med sig risker
gällande redovisningsregler eller
att partiet använder företagen
för sina egna syften. Riskerna
som detta kan innebära för inves­
terare är klart underskattade.”
Även för utländska företag
finns risker.
I augusti rapporterade
Reuters att chefer från över ett
dussin europeiska företag i Kina
träffats för att diskutera statlig
inblandning i deras affärer.
Cheferna kände en ”tilltagande
press” att ändra villkoren i sina
samriskbolag. Kommunistpar­
tiet efterlyser större inflytande
i frågor rörande investeringar
Kinas president Xi Jinping med att italienska maffian tar en enprocentig och operativ verksamhet, bland annat genom att
t v och Tencents vd Pony ägarandel. Ingen ifrågasätter vem som är den inkludera partitjänstemän i styrelsen.
Ma t h hälsade på Tim
Cook i USA år 2015. riktiga auktoriteten”, säger Christopher Balding. Uppgifterna fick återigen den tyske ambassa­
Och i oktober i år var I september utfärdades även ett policydoku­ dören Michael Clauss att kommentera den ökade
Applechefen i Beijing. ment där Xi Jinping uppmuntrade privat företa­ politiska pressen som ett ”potentiellt enormt
gande, men påminde landets entreprenörer om problem”, och tillägga att ”många utländska före­
att de först och främst måste vara patrioter och tag är väldigt oroade”.
följa partiets vägledning.
Risken är att alla stora privata företag förr eller I SOMRAS trädde även en kontroversiell lag om
senare måste upplåta en ägarandel åt kommu­ cybersäkerhet i kraft, vilken kräver att teknik­
nistpartiet. Faktum är att ju tidigare detta sker, företag verksamma i Kina också måste lagra data
desto fler fördelar kan företaget få jämfört och information på servrar inom landets
med konkurrenter som säger ifrån. gränser, som på förfrågan ska göras till­
Professor Balding tror att motstånd gänglig för myndigheterna.
är lönlöst: Omfattande protester från utländ­
”Partiet har företagens licenser helt ska affärsorganisationer fick Kina att
i sin hand. Så för företagen är detta bok­ gå med att gradvis införa lagen under
stavligen en fråga om liv och död.” arton månader. Men många frågetecken
kvarstår vad gäller såväl skydd av användar­
FLERA INTERNETFÖRETAG som tidigare inte uppgifter som intellektuella rättigheter.
följt direktiven uppifrån har på olika sätt straffats För många utländska företag är den kinesiska
eller helt förlorat sin rätt att verka. För att visa marknaden så viktig att de går händelserna i
vem som bestämmer så drabbades Tencent, Sina förväg.
och Baidu i september av dryga böter på grund Linkedin censurerar sitt flöde särskilt för Kina,
av ”falska nyheter” och ”förbjudet material” som samtidigt som Facebooks ingenjörer utvecklar en
sades cirkulera på deras plattformar och utgöra mjukvara för censur som ska lämnas över till en
en fara mot den ”nationella säkerheten”. kinesisk aktör. Microsoft, Amazon och IBM har
Drygt 30 större kinesiska statliga företag gått samman med kinesiska företag för att skapa
listade i Hongkong har under de senaste åren lagt molnbaserade tjänster baserade i Kina. Apple har
till uppgifter i sina bolagsord­ gått steget längre genom att ta bort vpn-tjänster
ningar om att partiet, inte från App Store i Kina, och investerat drygt 8 mil­
F OTO : T E D S . WA R R E N / T T, P E K I N G U N I V E R S I T Y

staten, spelar en ”kärnroll” i jarder kronor i ett fysiskt center för datalagring
”RISKERNA SOM DETTA företagens ledning. Likaledes på servrar i södra Kina.
KAN INNEBÄRA FÖR har över 35 teknikföretag
listade i Hongkong och USA
Apples vd Tim Cook medgav i augusti att
situationen i Kina ”inte är idealisk”, men att
INVESTERARE ÄR KLART – inklusive Sina och Baidu – un­ företaget följer lokala lagar och regler vart man
UNDERSKATTADE.” der de senaste åren etablerat
particeller under tystnad.
än gör affärer.
Efter att Xi Jinping stärkt sin och partiets
Detta, skrev Financial Times makt över Kina under den nittonde partikon­
i oktober, på grund av rädsla att skrämma bort gressen riskerar bestämmelserna för utländska
utländska investerare eller samarbetspartner. företag i branschen att bli allt hårdare.
Christopher Balding understryker att det för­ Likaledes kommer kontrollen över internet
visso ur ett finansiellt perspektiv är positivt för och inhemska teknikföretag utan tvekan intensi­
kinesiska teknikföretag att ha en bra relation till fieras.  

VECK ANS AFFÄRER  . 21