DEFINISI AKHLAK Disini saya akan menerangkan definisi akhlak dari pelbagai sudut iaitu; Mengikut Kamus Dewan

;ia bermaksud budi pekerti,kelakuan,watak,pengetahuan berkaitan kelakuan tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik atau jahat. Mengikut Mafhum kata kata Aishah yang dirumus dari sabda Nabi Muhammad s.a.w berkaitan akhlak Baginda: Seterusnya mengikut Istilah ; segala tingkah laku perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan,apabila dilakukan tidak perlu lagi berfikir panjang setelah tingkah laku diamalkan sekian lama dan diterima masyarakat sebagai sebahagian dari cara hidup Menurut Islam pula ia beerti satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip -prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah .

A. AKHLAK Ada dua pendekatan untuk mendefenisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik (kebahasaan) dan pendekatan terminologi (peristilahan). Akhlak berasal dari bahasa arab yakni khuluqun yang menurut loghat diartikan: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian denga perkataan khalakun yang berarti kejadian, serta erat hubungan dengan khaliq yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti diciptakan. Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara khaliq dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk. Secara terminologi kata "budi pekerti" yang terdiri dari kata budi dan pekerti. Budi adalah yang ada pada manusia, yang berhubungan dengan kesadaran, yang didorong oleh pe mikiran, rasio atau character. Pekerti adalah apa yang terlihat pada manusia karena didorong oleh hati, yang disebut behavior. Jadi budi pekerti adalah merupakan perpaduan dari hasil rasio dan rasa yang termanifestasikan pada karsa dan tingkah laku manusia. Sedangkan secara terminologi akhlak suatu keinginan yang ada di dalam jiwa yang akan dilakukan dengan perbuatan tanpa intervensi akal/pikiran. Menurut Al Ghazali akhlak adalah sifat yang melekat dalam jiwa seseorang yang menjadikan ia dengan mudah tanpa banyak pertimbangan lagi. Sedangkan sebagaian ulama yang lain mengatakan akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam didalam jiwa seseorang dan sifat itu akan timbul disetiap ia bertindak tanpa merasa sulit (timbul dengan mudah) karena sudah menjadi buday sehari-hari a Defenisi akhlak secara substansi tampak saling melengkapi, dan darinya kita dapat melihat lima ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu : Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini berarti bahwa saat melakuakan sesuatu perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur dan gila. Ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang

dimana kedua-duanya sama-sama membahas tentang baik buruknya tingkah laku dan perbuatan manusia. sejalan dengan ciri yang keempat. Bahwa limu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia yang dapat dinilai baik atau buruk. etika mengalami kesulitan. ETIKA Dari segi etimologi (ilmu asal usul kata). Keempat. Persama memang ada karena an kedua-duanya membahas baik dan buruknya tingkah laku manusia. etika bersumber pada akal pikiran dan filsafat. Apabila kita menlusuri lebih mendalam. ethos yang berarti watak kesusilaan ata adat. dilihat dari segi sumbernya. tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. maka kita dapat menemukan secara jelas persamaan dan perbedaan etika dan akhlak. dimana akhlak mempunyai basis atau landasan kepada norma agama yang bersumber dari hadist dan al Quran. Etika merupakan sinonim dari akhlak. Etika membahasa tentang tingkah laku manusia. penentu dan penetap terhadap suatu perbuatan tersebut akan dinilai baik. Tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia disetiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Perbuatan akhlak adalah perbutan yang dilakukan atas dasar kemauan. Selain akhlak kita juga lazim menggunakan istilah etika. Sedangkan etika menurut filasafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. etika berfungsi sebagai penilai. Ada orang berpendapat bahwa etika dan akhlak adalah sama. sedangkan akhlak lebih kepada yang bersifat praktis. dilihat dari segi objek pembahasannya. pilihan dan keputusan yang bersangkutan. ilmu pengetahuan tentang asas -asas akhlak (moral). maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan . Disini kita harus bisa membedakan antara ilmu akhlak dangan akhlak itu sendiri. Kedua. Para ahli dapat segera mengetahui bahwa etika berhubungan dengan empat hal sebagai berikut. Ilmu akhlak adalah ilmunya yang hanya bersifat teoritis. Dengan ciri-ciri yang demikian itu. bukan main-main atau karena bersandiwara Kelima. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yakni ethos yang berarti adat kebiasaan. etika berasal dari bahasa yunani. bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesunggunya. perbuatan akhlak (khususnya akhlak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena keikhlasan semata-mata karena Allah. absolut dan tidak pula universal. Keempat. Sebagai hasil pemikiran maka etika tidak bersifat mutla. Ketiga. Sedangkan perbedaannya sumber norma. Sedangkan yang dimaksud kebiasaan adalah kegiatan yang selalu dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan seperti merokok yang menjadi kebiasaan bagi pecandu rokok. terhina dsb. Persamaan diantara keduanya adalah terletak pada objek yang akan dikaji. dilihat dari segi fungsinya. mulia. B. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. terhormat. bukan karena dipuji orang atau karena ingin mendapatkan suatu pujian. Akan tetapi dalam usaha mencapai tujuan itu. karena pandangan masing masing golongan dunia ini tentang baik dan buruk mempunyai ukuran (kriteria) yang berlainan. etika berupaya membahas perbutaan yang dilakukan oleh manusia. etika bersifat relatif yakni dapat berubah-rubah sesuai tuntutan zaman.mengerjakannya. buruk. Pertama. dilihat dari segi sifatnya.

Hamzah.dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. etika memandang tingkah laku perbuatan manusia secara universal (umum). 2004 ‡ Yaqub. ataupun perwatakan dan keperibadian. Menurut pandangan ahli filsafat. Sedangkan moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia. yakni etika lebih banyak bersifat teori. MORAL Moral berasal dari bahasa latin yakni mores kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Majid. 1996 ‡ Sinaga. Norma moral dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan betul salahnya sikap dan tindakan manusia.multiply. ada pula berbedaannya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Moral menyatakan ukuran. . yang bermaksud khusus kepada 'character'. Sedangkan dalam bahasa Indonesia moral diartikan dengan susila. dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Istilah moral senantiasa mengaku kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Istilah etika berasal dari perkataan Greek 'ethos'. " kajian filosofikal terhadap moraliti". 1988 (artikel ini disadur dari persentasi pada mata kuliah akhlak tasawuf) http://grms. Antara etika dan moral memang memiliki kesamaan. etika menjelaskan ukuran itu. kalau dalam pembicaraan etika. Pengatar Studi Akhlak. mana yang baik dan mana yang wajar. sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. khususnya dikalangan yang meminggirkan agama di dalam kehidupan mereka. Shea (1988 : 17) pula mendefinasikan etika sebagai "prinsip prinsip bertingkahlaku yang mengawal individu atau profesyen" dan sebagai "satu standard tingkahlaku ". baik buruknya sebagai manusia. Pertama. Jakarta : PT Raja Grafmdo Persada. bangsa dan agama telah menekankan norma moral yang berlandaskan ketinggian akhlak mereka yang mengamalkannya. Gluck (1986 : 176) telah mendifinasikan etika sebagai. Bandung : CV Diponegoro. - Fakhry. Manakala istilah etika dikalangan teknokrat merujuk kepada kajian -kajian mengenai isu-isu 'standard moral' yang melibatkan para teknokrat yang boleh membantu meningkatkan integriti profesyen mereka. Etika Islam.com/journal/item/26 Etika terlalu banyak diberikan oleh pelbagai pihak dari semasa ke semasa. Dengan kata lain etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Inti pembicaraan tentang moral adalah menyangkut bidang kehidupan manusia dinilai dari baik buruknya perbutaannya selaku manusia. C. Namun. Etika kerja dapat disimpulkan sebagai pand uan tingkahlaku yang diikuti oleh manusia yang mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan. Etika Dalam Islam. Tidak mengira negara. Namun demikian. sedangkan moral secara lokal. sedangkan dalam pembicaran moral tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Hasanudin dan Zaharuddin. untuk menentukan nilai perbutan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio.

Keberkesanan prinsip etika terletak pada individu itu sendiri. dan tentram sehingga sejahtera batiniah dan lahiriyah. damai. Etika seharusnya dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Sumber-sumber moral kini datang dari set etika yang dihasilka n oleh ketentuan akal manusia dan pengkajian terhadap kehidupan manusia. teratur. Jika dalam etika penilaian baik buruk berdasarkan pendapat akal pikiran. Tanpa disiplin diri dan kekuatan mental yang tinggi seseorang itu tidak dapat mencapai tahap etika yang dikehendaki. http://www. Uraian tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa etika. Perbedaan lain antara etika. susila dan akhlak sama. sedangkan moral dan susila bersifat local dan individual. . sedangkan moral dan susila menyatakan ukuran tersebut dalam bentuk perbuatan. dapat dikatakan bahwa etika. Namun demikian etika.Dalam masyarakat moden sekarang ini norma keagamaan semakin ditinggalkan dan masyarakat lebih menuju kepada kemajuan material untuk mencapai kesenangan hidup. moral. susila dan akhlak tetap saling berhubungan dan membutuhkan. yaitu menentukan hokum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik-buruknya. Oleh itu. Hubungan etika kerja profeesional dengan kehidupan manusia digunakan untuk mengawal tingkahlaku ahli professional dalam bentuk menyuruh melakukannya dan meninggalkan perkara yang mendatangkan kesalahan samaada di sisi undang-undang negara mahupun statusnya sebagai professional. dan susila dengan akhlak adalah terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. aman. moral dan susila berasala dari produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat dan . Penutup Akhirnya dilihat dari fungsi dan peranannya. etika kerja professional merupakan satu landasan kepada masyarakat yang membolehkan teknokrat mengawal tingkahlakunya sendiri serta membolehkan masyarakat sosial mengawasi dan menilai setiap tindak tanduk mereka dari semasa ke semasa. moral. Kesemua istilah tersebut sama-sama menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik.com/doc/9694475/definisi 3. maka pada moral dan susila lebih banyak bersifat praktis. maka pada akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan baik buruk itu adalah al-qur'an dan al-hadis.scribd.dalam apa jua tindak tanduk. Jika etika lebih banyak bersifat teoritis. Etika menjelaskan ukuran baik-buruk. moral dan susila terlihat pula pada sifat dan kawasan pembahasannya. moral. dan pada moral dan susila berdasarkan kebiasaan yan g berlaku umum di masyarakat. Etika memandang tingkah laku manusia secara umum. Secara kesimpulannya dapatlah kita simpulkan bahawa etika itu wujud dalam diri seseorang itu dengan adanya disiplin dan kekuatan diri individu itu sendiri. Perbedaaan antara etika.

Studia Islamica. Antara isu utama dalam etika ialah pencarian summum bonum. 1987. Akhlak Muslim. Jakarta Rifa'i. Ilmu Budaya Dasar. Surabaya.blogspot. Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam. Bandung. Ahmad. Pt Giri Mukti Pasaka. Jakarta.[1] . CV Pustaka Setia. Jakarta. 1999. Yogyakarta. 1981. Budipekerti/Etika dengan Ajaran Islam. Yogyakarta http://kuliahpai. Akhlak Tasawuf. Hukum Adat dalam Tanya Jawab. Al-Jazairi. Etika dalam Islam. Yunahar.html Etika (melalui Latin ethica daripada bahasa Greek kuno [ ] "falsafah moral") merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Semarang. Lentera. Nata. 1999.com/2009/02/akhlak-etika-dan-moral. iaitu "kebaikan yang terbaik". Dengan kata lain jika etika. Zarkasji Abdul. Kuliah Akhlak. Ilyas. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Mustofa. iaitu kehidupan yang bernilai atau memuaskan. Mohammad. Aangkasa. 300 Hadits Bekal Dakwah dan Pembina Pribadi Muslim. Jakarta. Wicaksana. Supan dkk. 2003. Al-Ikhlas. 1987. Kalam Mulia. Mengenal Etika dan Akhlak Islam. Salam. Sementara akhlak berasal dari wahyu. Bakry. yang dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral oleh banyak ahli falsafah. Oemar. yakni ketentuan yang berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis. Tindakan yang betul dikatakan mengakibatkan kebaikan terbaik. 1994. moral dan susila berasal dari manusia sedangkan akhlak berasal dari Tuhan. Masyhur. Lembaga Studi Filsafat Islam. Mudlor. Syekh Abu Bakar. Daftar Pustaka Achmad. Antara aspek utama etika ialah "kehidupan baik". 1978. 2003. manakala tindakan tak bermoral dikatakan menghalangnya. Bandung. Meninjau berbagai Ajaran. Kahar. Ridwan. Ghalia Indonesia. Kusumamihardja. Halim.baik bagi kelangsungan hidup manusia. Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh. Tt. Abuddin. 1986. Liputan etika adalah lebih luas daripada manganalisis apa yang betul dan salah seperti yang sering dianggap.

dengan kata lain aturan atau pola tingkah laku yang di hasilkan oleh akal manusia. Moral di pakai untuk perbuatan yang sedang di nilai. salah.wikipedia. baik. Etika tidak berpegang pada apa yang dinamakan "tanzil Tuhan" atau "wahyu Tuhan" terhadap jawapan akhir atau menyelesaikan isu-isu moral tertentu. iaitu analisis konsep-konsep seperti ini dan justifikasi pertimbangan (pernyataan. benar. kejahatan.Etika berkaitan dengan konsep-konsep moral seperti kebaikan. tanggungjawab. kewajipan. dakwaan) yang melibatkan konsep-konsep tersebut.org/wiki/Etika ETIKA Etika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang di lakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. sedangkan etika di pakai untuk system nilai yang ada. II. Namun demikian dalam hal etika dan moral memiliki perbedaan Dengan demikian tolak ukur yang di gunakan dalam moral untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat. Etika dan moral sama artinya tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. AKHLAK . Etika berbeza dengan agama. Etika bersifat relative yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. dan lainnya yang berlaku di masyarakat. http://ms. atau buruk. Etika adalah teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik bukannya amalan. keadilan. salah. Etika mengkaji fakta. Jika pengertian etika dan moral tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya kita dapat mengatakan bahwa antara etika dan moral memiliki obyek yang sama yaitu sama sama membahas tentang perbuatan manusia untuk selanjutnya di tentukan posisinya baik atau buruk. menganalisisnya dan merumuskan apakah tingkah laku yang sebetulnya. kebiasaan. pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat di katakan benar. kehendak. Dengan adanya etika pergaulan dalam masyarakat akan terlihat baik dan buruknya. III. MORAL Suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari ssifat peranlain.

kemudian menetapkannya apakah perbuatan tersebut tegolong perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk atau berisi pembahasan dalam upaya mengenal tingkahlaku. Misalnya jujur. tabi¶at. Karena itu adat istiadat masyarakat menjadi standar dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan. 2. santun dan sebagainya. 3. Baik dan buruk akhlak didasarkan kepada sumber nilai. Misalnya kikir. sehingga telah menjadi kepribadiannya. bukan karena di puji orang atau karena ingin mendapat suatu pujian. karena itu yang menjadi . Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dengan menggunakan tanpa pemikiran. yaitu apakah perbuatan tersebut tergolong baik atau buruk. perangai. Misalnya berpakaian minim di pantai Kuta Bali itu biasa saja. Sejalan dengan ciri yang ke-4 perbuatan akhlak (khususnya anak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah SWT. artinya tingkahlaku. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam diri seseorang. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya. iri hati. Sebaliknya apabila buruk disebut akhlak yang buruk atau akhlakul mazmumah. zalim. Apabila perbuatan spontan itu baik menurut akal dan agama. bukan bermain-main atau karena bersandiwara. 4. Moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik buruk yang diterima umum atau masyarakat. Adapun 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak adalah: 1. Sedangkan menurut istilah. maka tindakan itu disebut akhlak yang baik atau akhlakul karimah (akhlak mahmudah).Di samping akhlak dikenal pula istilah moral dan etika. Perbuatan akhlak adalah perbutan yang di lakukan dengan sesungguhnya.dianggap tidak melanggar norma karena budaya itu diterima masyarakat. 5. yaitu Al Qur¶an dan Sunnah Rasul. Dengan demikian akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan. kemudian memberikan hukum kepada perbuatan tersebut. 1. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. dengki. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. rendah hati. tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar (atas dasar dan keinginan diri sendiri) tanpa paksaan.Akhlak adalah pembahasan tentang perbuatan-perbuatan manusia. dusta dan sebagainya. pemurah. akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnung lagi. Pengertian Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq. adil.

Inilah yang menjadi misi diutusnya Rasul sebagaimana disabdakannya : ³ Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. moral dan etika Perbedaan antara akhlak dengan moral dan etika dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat jika masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik maka baik pulalah nilai perbuatan itu. sebab keimanan harus ditampilkan dalam prilaku nyata sehari-hari.´(Hadits riwayat Ahmad) Secara umum dapat dikatakan bahwa akhlak yang baik pada dasarnya adalah akumulasi dari aqidah dan syari¶at yang bersatu secara utuh dalam diri seseorang. 2. baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. suatu perilaku yang tidak disukai Allah. yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Perbedaan antara akhlak.Beribadah kepada Allah. Apabila aqidah telah mendorong pelaksanaan syari¶at akan lahir akhlak yang baik. 1. c. Oleh karena itu berusaha dan berdo¶a merupakan dua sisi tugas hidup manusia yang bersatu secara utuh dalam aktifitas hidup setiap muslim. Akhlak kepada Allah a. atau dengan kata lain akhlak merupakan perilaku yang tampak apabila syari¶at Islam telah dilaksanakan berdasarkan aqidah. maka etika lebih bersifat teoritis sedangkan moral bersifat praktis. sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Berzikir kepada Allah melahirkan ketenangan dan ketentraman hati. Akhlak kepada Allah. akhlak merupakan cermin dari apa yang ada dalam jiwa seseorang. yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi. karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukkan terhadap perintah Allah. Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al Qur¶an dan Sunnah Rasul. yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembah-Nya sesuai dengan perintah-Nya. dan Lingkungan. B. d.Berdo¶a kepada Allah. sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi. Karena itu akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang. Sesama manusia.Berzikir kepada Allah.Orang yang tidak pernah berdo¶a adalah orang yang tidak menerima keterbatasan dirinya sebagai manusia karena itu dipandang sebagai orang yang sombong . karena ia mampu menembus kekuatan akal manusia. Do¶a merupakan inti ibadah. yaitu memohon apa saja kepada Allah. Moral bersifat lokal atau khusus dan etika bersifat umum. . Kekuatan do¶a dalam ajaran Islam sangat luar biasa.Tawakal kepada Allah. Jika dibandingkan dengan moral. Dalam pandangan Islam. b.standar baik dan buruk itu adalah akal manusia. Dengan demikian standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal.

maka akan lahir wibawa pada orang tua. yaitu menanamkan nilainilai moral kepada anak-anak sebagai landasan bagi . Demikian sebaliknya. Sikap tawaduk melahirkan ketenangan jiwa. (2) Syukur. meringankan beban. Apabila kasih sayang telah mendasari komunikasi orang tua dengan anak. menjadi surga bagi penghuninya. dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. yaitu prilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. oleh karena itu tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong. Akhlak kepada keluarga Akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkann kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komuniksai. yaitu rendah hati di hadapan Allah. kaya atau miskin.Tawaduk kepada Allah. Berbuat baik kepada ibu bapak dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan antara lain : menyayangi dan mencintai ibu bapak sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut. Dengan demikian rumah bukan hanya menjadi tempat menginap. tetapi betul-betul menjadi tempat tinggal yang damai dan menyenangkan. selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya. Melalui komunikasi seperti itu pula dilakukan pendidikan dalam keluarga.keakraban. Syukur dengan ucapan adalah memuji Allah dengan bacaan alhamdulillah. Komunikasi yang didorong oleh rasa kasih sayang yang tulus akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. b. Akhlak kepada sesama manusia a.Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah. Akhlak kepada ibu bapak Akhlak kepada ibu bapak adalah berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan dan perbuatan. Akhlak kepada diri sendiri (1) Sabar. sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturan -Nya. dan keterbukaan di antara anggota keluarga dan menghapuskan kesenjangan di antara mereka.e. yaitu rendah hati. yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. tidak mau memaafkan orang lain. mentaati perintah. 2. Mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah Yang Maha Kuasa. Dari komunikasi semacam itu akan lahir saling keterikatan batin. menjauhi larangan dan ketika ditimpa musibah. muda. menjauhkan dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain . serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha. orang tua. (3) Tawaduk. akan lahir kepercayaan orang tua pada anak oleh karena itu kasih sayang harus menjadi muatan utama dalam komunikasisemua pihak dalam keluarga. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. c.

Ia merupakan sebahagian daripada proses masalah yang lebih besar yang meliputi pencarian masalah serta pembentukan masalah.pendidikan yang akan mereka terima pada masa-masa selanjutnya. Penyelesaian masalah berlaku apabila sebuah organisma atau sistem kecerdasan buatan tidak tahu bagaimana menuju daripada satu keadaan yang diberikan kepada satu keadaan sasaran yang diingini. penyelesaian masalah telah ditakrifkan sebagai satu proses kognitif yang berperingkat tinggi dan yang memerlukan pemodulatan serta pengawalan kemahiran-kemahiran yang lebih rutin atau asas (Goldstein & Levin. 3. http://dewon. Goldstein F. .org/wiki/Penyelesaian_masalah Sila senaraikan dan huraikan tahap -tahap perkembangan Kohlberg? 5. C.com/2007/11/03/kategori-19/ sumber www. Disorders of reasoning and problem-solving ability. Dianggap sebagai fungsi intelektual yang paling rumit. 1987). S. A. Berakhlak kepada lingkungan hidup adalah menjalin dan mengembangkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitarnya. Teori Penaakulan Moral Kohlberg Perkembangan manusia berlaku mengikut 3 tahap tertentu. Tiga tahap dalam Teori Penaakulan Moral Kohlberg Tahap 1 Penaakulan Moral Pra-konvensional ‡ Pertimbangan berdasarkan keperluan individu & peraturan Peringkat 1: Orientasi hukuman-patuh ‡ Peraturan dipatuhi untuk mengelakkan hukuman. Diller (Ed. & Levin H.). Neuropsychological rehabilitation.wordpress. Meier. & L. mengelola dan melestarikan alam. Benton. Dalam M. http://ms. (1987). Misi tersebut tidak terlepas dari tujuan diangkatnya manusia sebagai khalifah di muka bumi. Akhlak kepada lingkungan Misi agama Islam adalah mengembangkan rahmat bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam dan lingkungan hidup.. ‡ Peringkat 2: Orientasi ganjaran individu ‡ Keperluan individu yang menentukan salah dan betul.yaitu sebagai wakil Allah yang bertugas mamakmurkan. London: Taylor & Francis Group. ‡ Pertolongan adalah atas dasar mengharapkan balasan.bung-hata Penyelesaian masalah merupakan sebahagian pemikiran.wikipedia.

http://yanpiaw0. 1988 m. ‡ Peringkat 4: Orientasi mengekal susunan sosial ‡ Berdasarkan undang-undang yang mutlak. nilai tradisional. harapan keluarga. . undang-undang masyuarakat.com/kpli/ Pembentukan masyarakat berakhlak dan mempunyai kerohanian yang tinggi merupakan salah satu agenda utama negara. pihak berkuasa dihormati dan susunan sosial dikekalkan. Hasrat ini telah diuaruarkan melalui wawasan 2020 yang antara lainnya berhasrat untuk me lahirkan masyarakat yang kukuh dengan sifat -sifat kerohanian dan mempunyai moral yang progresif dan dinamik.Tahap 2 Penaakulan Moral Konvensional ‡ Pertimbangan adalah berdasarkan persetujuan orang lain. Peringkat 3: Orientasi kanak-kanak baik (good boy-nice girl orientation) ‡ Berdasarkan apa yang dipersetujui oleh orang lain tentang dirinya sebagai baik. Aspirasi ini telah termaktub dalam sistem pendidikan negara sejak sekian lama seperti yang dinyatakan dalam Laporan Kabinet Mengkaji Semula Perlaks anaan Dasar Pelajaran Kebangsaan 1979: «mereka bukan sahaja perlu cekap bahkan dapat berfikir dan bertindak dengan baik sama ada secara sendiri mahupun secara beramai -ramai dengan berpandukan kepada punca -punca akhlak yang mulia« (Pusat Perkembangan Kurikulum. dan kesetiaan kepada Negara.tripod.s 35 ). Tahap 3 Penaakulan Moral Pra-konvensional Peringkat 5: Orientasi perjanjian sosial ‡ Kebaikan ditentukan oleh piawaian hak individu. Peringkat 6: Orientasi prinsip etika universal ‡ Kebaikan dan kebenaran ditentukan oleh hati nurani seseorang individu & melibatkan konsep abstrak seperti keadilan. yang ditentukan oleh sosialnya. marual insan dan kesamaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful