You are on page 1of 35

j*k

j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k

SULIT 1249/1

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA


SEKOLAH MENENGAH
KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

SKEMA PEMARKAHAN SEJARAH


KERTAS 1

1 B 21 A
2 A 22 B
3 A 23 A
4 D 24 A
5 B 25 C
6 C 26 D
7 A 27 C
8 A 28 B
9 D 29 B
10 C 30 C
11 B 31 D
12 A 32 C
13 D 33 B
14 D 34 B
15 A 35 C
16 C 36 A
17 C 37 D
18 D 38 B
19 B 39 D
20 D 40 D

1249/1 SULIT
j*k

SULIT 1 1249/2

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010


ANJURAN
PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
SEKOLAH
MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

PERATURAN PEMARKAHAN SEJARAH 1249/2

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 16 halaman bercetak

1249/2 SULIT
j*k

SULIT 2 1249/2
PANDUAN PEMERIKSAAN
SEJARAH KERTAS 2
PERCUBAAN SPM 2010
Bahagian A (Soalan Struktur)

1. Setiap soalan diperuntukan 10 markah.

2. Cara penandaan dengan menanda (√) pada setiap isi atau point.
Contoh : Soalan 1a – Mengapakah orang Islam bercadang untuk menziarahi \
kota Makkah. (2 markah)

F1 - Terletaknya Kaabah √ 1
F2 - Kaabah menjadi pusat ibadat bagi orang Islam √ 1
F3 - Makkah tempat asal bagi orang Muhajirin √ 1

(MARKAH MAKSIMUM DIPERUNTUKAN 2 MARKAH WALAUPUN


PELAJAR MEMBERIKAN LEBIH DARIPADA 2 ISI )

Bahagian B (Soalan Esei)

1. Calon mesti menjawab dalam bentuk esei (karangan). Jawapan dalam


bentuk
nota diberi markah setengah daripada markah yang diperuntukkan.

2. Tanda / dalam skima bermakna pilihan (ambil satu sahaja) dan beri markah.

3. Pastikan setiap fakta (F), atau huraian (H) atau Contoh (C) diberi markah
sekali sahaja.

4. Gunakan simbol-simbol penandaan yang seragam dan selaras seperti tanda


√,

(_________ ) untuk isi yang diterima dan diberi markah.

5. Gunakan juga perkataan yang sesuai dengan kesalahan seperti jawapan


kabur, tidak berkaitan,terpesong dan lain-lain yang berkaitan.

6. Markah kecil (bagi pecahan soalan a, b, c) ditulis dibahagian bawah setiap


soalan seperti soalan 5a) 6//

7. Jumlah markah bagi tiap-tiap soalan ditulis di bawah sekali dan


digelungkan, contohnya 16.

1249/2 SULIT
j*k

SULIT 3 1249/2
8. Jumlah markah daripada setiap soalan yang diperiksa hendaklah juga diisi di
dalam borang markah yang dilampirkan.

9. Untuk mengelakkan kesilapan menjumlah markah,buatlah rumusan


dibahagian bawah setiap soalan.
Contoh: soalan 5 a) 5 + 5b) 5 + 5c) 6 = 16

10. Markah penuh ditulis di bahagian atas hadapan dan digelungkan 60.

11. Tuliskan jumlah soalan dijawab kalau soalan kurang daripada empat.Tuliskan
RUBRIC kalau tidak mengikut arahan kertas soalan (Jawab lebih daripada 3
soalan dalam bahagian B).

12. Perkiraan peratus:

Jumlah markah Kertas 1(40) + Jumlah markah Kertas 2 (100) X 100 = %


Markah
140

13. Peratus markah disesuaikan dengan grading yang ditetapkan oleh JPN.

1249/2 SULIT
j*k

SULIT 4 1249/2
Soalan Butiran Markah
1 (a) F1 Siddiq /berkata benar 1
F2 Amanah /dipercayai 1
F3 Tabliq /menyampaikan 1
F4 Fatanah /bijaksana 1
[Mana-mana 3 x 1 m] [3m]

1 (b) F1 Perbuatan baginda sentiasa dipercayai 1


F2 Tidak pernah berbohong 1
[Mana-mana 1 x 1 m] [1m]

1 (c) F1 Membantu isteri memasak 1


F2 Menampal pakaian yang koyak 1
F3 Melayan anak 1
F4 Membersihkan rumah 1
F5 Anak-anak diberikan pendidikan agama secukupnya 1
F6 Menjadikan diri sebagai teladan kepada anak-anak 1
F7 Mengamalkan cara hidup yang sederhana 1
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

1 (d) F1 Memikirkan tentang kehidupan masyarakat 1


F2 Berusaha mencari suatu cara untuk dapat mengubah nilai
yang dipegang oleh masyarakat 1
F3 Mengasingkan dirinya daripada masyarakatnya 1
F4 Mengasingkan diri untuk beribadat 1
F5 Mendapatkan tempat beribadat yang sunyi dan tenang 1
F6 Menyerahkan diri kepada Allah 1
F7 Memikirkan masalah yang dihadapi oleh kaum Quraisy 1
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

1 (e) F1 Mendapat ilmu 1


F2 Menambahkan ilmu 1
F2 Sesuatu bangsa itu akan berilmu 1
F4 Mencapai kejayaan yang cemerlang 1
F4 Meningkatkan tamadun 1
F5 Membina masyarakat 1
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

1249/2 SULIT
j*k

SULIT 5 1249/2
Soalan Butiran Markah
2 (a ) F1 Imigran miskin dari China 1
F2 Tidak mampu membiayai perbelanjaan mereka ke
Tanah Melayu 1

[ Mana-mana 1 X 1] [1m]

2(b) F1 Sistem pengambilan kakitangan 1


F2 Sistem pengambilan rumah kongsi 1

[ 2 X 1] [2m]

2(c) F1 Galakan kerajaan kolonial British 1


F2 Penghijrahan mereka tidak ditentang orang Melayu 1
F3 Kekayaan sumber alam/bijih timah 1
F4 Tanah subur 1
F5 Kemakmuran ekonomi 1
F6 Kestabilan politik 1
F7 Permintaan tinggi untuk buruh/sumber tenaga manusia 1
( Mana-mana jawapan yang munasabah) 1

[ Mana-mana 2 X 1] [2m]

2(d) F1 Petempatan berbeza mengikut kaum/orang Melayu di


luar bandar/orang Cina di bandar/India di ladang 1
F2 Pekerjaan berbeza mengikut kaum/orang Melayu
sebagai petani/orang China peniaga/orang India ladang 1
F3 Bahasa pertuturan berbeza mengikut kaum 1
F4 Sistem pendidikan vernakular 1
F5 Ketidakseimbang pendapatan antara kaum 1
( Mana-mana jawapan munasabah) 1

[ Mana-mana 3 X 1] [3m]

2(e) F1 Bertoleransi antara kaum 1


F2 Bekerjasama antara kaum 1
F3 Rukun tetangga disertai pebagai kaum 1
F4 Wujud kawasan kejiranan yang terdiri pelbagai kaum 1
F5 Ziarah menziarahi di antara pebagai kaum 1
F6 Merayakan perayaan kaum lain 1
(Mana-mana jawapan yang munasabah) 1

[ Mana-mana 2 X 1] [2m]

1249/2 SULIT
j*k

SULIT 6 1249/2
Soalan Butiran Markah
3(a) F1 Akta yang memperuntukkan penggabungan negeri-negeri dalam 1
Malaysia.
[1 x 1] [1m]
3(b) F1 Parlimen Britain 1
F2 Parlimen Tanah Melayu 1
F3 Dewan Perhimpunan Singapura 1
F4 Majlis Undangan Sarawak 1
F5 Majlis Undangan Sabah 1

[ Mana-mana 2 X 1] [2 m]

3(c) F1 Semua urusan negara luar menjadi urusan Kerajaan Persekutuan 1


F2 Agama Islam sebagai agama Persekutuan
F3 kecuali Sabah/Sarawak 1
F4 Agama lain bebas diamalkan 1
F5 Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan/bahasa lain boleh
digunakan 1
F6 Bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi hingga 10 tahun selepas
Hari Malaysia bagi Sabah/Sarawak 1
F7 Sabah/Sarawak mempunyai kuasa kawal hal ehwal imigresen 1
F8 Sabah/Sarawak mempunyai kuasa kawal perkhidmatan awam 1
F9 Sarawak peroleh 24 kerusi/Sabah 16/Singapura 15 kerusi
parlimen 1
F10 Rakyat Sabah/Sarawak dapat taraf sama dengan orang Melayu
Semenanjung Tanah Melayu 1

[ Mana-mana 2 X 1] [2 m]

3(d) F1 Lord Brassey/Pengarah Syarikat Borneo Utara 1


F2 Sir Malcolm MacDonald/Gabenor Jeneral Asia Tenggara 1
F3 Dato’ Onn Ja’afar 1
F4 Lim Yew Hock 1
F5 David Marshall 1
F6 Lee Kuan Yew 1
[ Mana-mana 2 X 1] [2 m]
3 (e) F1 Bebas daripada ancaman komunis 1
F2 Bebas daripada penjajahan Inggeris 1
F3 Pasaran lebih luas 1
F4 Dapat manfaatkan sumber kekayaan bahan mentah bersama 1
F5 Menggalakkan pelaburan 1
F6 Menggalakan perkembangan industri pertanian 1
F7 Penurunan kadar kemiskinan 1
F8 Kemajuan negeri-negeri anggota 1
F9 Integrasi nasional 1
(Mana-mana jawapan munasabah)
[ Mana-mana 3 X 1] [3 m]

1249/2 SULIT
j*k

SULIT 7 1249/2

Soalan Butiran Markah


4(a) Nyatakan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memajukan
Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
F1 Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka(DBP) 1
F2 Bangsa"Melancarkan Minggu/Bulan Bahasa 1
F3 Melancarkan slogan “Bahasa jiwa Bangsa” 1
F4 penubuhan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu
sebagai bahasa pengantar 1
F5 Meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan 1
F6 Bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris telah ditukarkan
kepada bahasa kebangsaan 1
F7 Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia 1
F8 Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah
menggantikan bahasa Inggeris 1
F9 Bahasa Melayu digunakan di mahkamah 1
[Mana-mana 2x1 m] [2 m]

4(b) Apakah objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan? 1


F1 memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan 1
F2 memupuk/memelihara keperibadian kebangsaan 1
F3 memperkaya/mempertingkat kualiti kehidupan
F4 Aspek kemanusian/kerohanian diseimbang dengan pembangunan 1
sosioekonomi
F5 Menjadi panduan dalam membentuk/mengekalkan identiti negara 1
Malaysia
[Mana-mana 2x1 ] [2 m]

4(c) Berikan dua prinsip utama Dasar kebudayaan Kebangsaan


F1 Kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang 1
F2 Unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh
diterima 1
F3 Islam sebagai unsur yang terpenting 1
[Mana-mana 2x1 m]
[2 m]
4(d) Pada pandangan anda, apakah langkah-langkah yang telah dilakukan
oleh kerajaan untuk menggalakkan sukan di peringkat sekolah
F1 Sukan merupakan aktiviti kokurikulum yang sangat digalakkan
F2 Majlis Sukan Sekolah-Sekolah telah ditubuhkan 1
F3 Menyediakan kemudahan fizikal/padang/gelanggang di sekolah 1
F4 Menyediakan peralatan sukan di sekolah 1
F5 Menyediakan guru-guru yang mahir dalam bidang sains sukan 1
(Mana-mana jawapan yang munasabah) 1

[Mana-mana 2x1 m] [2 m]

1249/2 SULIT
j*k

SULIT 8 1249/2

4(e) Sebagai seorang pelajar, cadangkan cara-cara untuk memupuk


perpaduan di kalangan pelajar pelbagai kaum melalui sukan di sekolah
F1 Membuka penyertaan pelbagai kaum dalam sesuatu acara sukan 1
F2 Menubuhkan kelab penyokong pasukan sukan sekolah yang terdiri
daripada pelbagai kaum 1
F3 Tidak membenarkan sesuatu acara sukan hanya disertai oleh satu
kaum sahaja 1
F4 Memperkenalkan acara sukan yang dikuasai oleh orang Melayu
kepada kaum lain 1
F5 Memperkenalkan acara sukan yang dikuasi oleh kaum lain kepada
orang Melayu 1
F6 Mewujudkan acara sukaneka yang melibatkan pelbagai kaum 1
F7 Semua pelajar pelbagai kaum bekerjasama untuk menaikkan nama
sekolah melalui acara sukan 1
(mana-mana jawapan yang munasabah)
[Mana-mana 2x1 m] [2 m]

1249/2 SULIT
j*k

SULIT 9 1249/2

Soalan Butiran Markah


5 (a) F1 Kesuburan tanah 1
F2 Tujuan pertanian/penanaman 1
F3 Kemudahan bekalan air minuman 1
F4 Air untuk kegunaan harian/ membasuh/memasak 1
F5 Air untuk menyiram tanaman 1
F6 Sumber makanan/ hasil protein/menangkap ikan 1
F7 Kemudahan pengangkutan 1
F8 Kemudahan perhubungan 1
F9 Tujuan keselamatan 1
F10 Tanah sungai/selut diguna untuk membina rumah 1
F11 Keagamaan 1
F12 Pertahanan 1
F13 Perdagangan 1
[Mana-mana 6 x 1 m] [6m]

5 (b) F1 Pembinaan terusan untuk mengairi tanaman 1


F2 Teknologi pembajakan 1
F3 Penciptaan cangkul 1
F4 Penciptaan sabit 1
F5 Penggunaan batas untuk penanaman 1
F6 Alatan pertanian dibuat daripada besi 1
F7 Kalender untuk menentukan musim menanam 1
F8 Penciptaan tenggala untuk membuat batas 1
F9 Terusan dibina untuk mengelakkan banjir 1
F10 Kolar kuda untuk membolehkan kuda menarik tenggala
kayu/kereta kuda/kereta sorong beroda 1
F11 Penyisir tanah 1
F12 Sistem penanaman secara bergilir untuk menjaga kesu-
buran tanah 1
F13 Kawasan bukit di teres untuk pertanian 1
[Mana-mana 7 x 1 m] [9m]

5(c) F1 Membuka rancangan tanah/ Felda 1


F2 Memajukan tanah terbiar 1
F3 Pertanian sebagai perniagaan 1
F4 Galakan melanjutkan pelajaran dalam pertanian 1
F5 Beri biasiswa 1
F6 Beri subsidi kepada petani 1
F7 Guna teknologi moden 1
F8 Memperkasakan peranan agensi pertanian/Mardi/Risda 1
(Mana-mana jawapan yang munasabah) [5m]

1249/2 SULIT
j*k

SULIT 10 1249/2

Soalan Butiran Markah


6 (a) F1 Menerusi aktiviti perdagangan 1
F2 Catatan China mengatakan orang Arab/Parsi mempunyai
pusat perniagaan/petempatan di Canton/Amoy 1
F3 Pedagang Arab menguasai perdagangan laut/Pelabuhan
Iskandariah di Mesir hingga China 1
F4 Perdagangan berterusan di rautau ini setelah kemunculan
Islam 1
F5 Pedagang Arab ke China singgah di pelabuhan utama di Asia
Tenggara/Pelabuhan Selat Melaka kerana strategik/ di tengah
laluan perdagangan 1
F6 Menunggu perubahan angin monson ke China 1
F7 Menetap beberapa bulan sebelum menerus perjalanan ke –
China 1
F8 Membina perkampungan yang berfungsi sebagai tapak
perdagangan/mengumpul barangan dagangan/membeli
barang mewah dari China 1
F9 Contoh perkampongan Ta shih di Sumatera Utara 1
F10 Orang Arab berkahwin dengan wanita tempatan 1
F11 Masa menunggu diguna unruk berbincang dan berintaraksi
dengan pedagang tempatan /Asia Tenggara tentang
kepercayaan/agama 1
F12 Nilai murni Islam diperlihatkan oleh pedagang/pendakwah 1
F13 Menarik minat orang tempatan mendalami agama
Islam 1
F14 Kejujuran menjalankan perniagaan/mementingkan
kebersihan/berhemah tinggi menarik minat masyarakat dan
pedagang tempatan 1
F15 Persamaan bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia
Tenggara dengan di Semenanjung Tanah Arab 1
F16 Perkataan Arab pada tulisan jawi diambil daripada
Bahasa Arab 1
F17 Resam dan budaya Melayu banyak dipengaruhi budaya
Arab 1
F18 Contoh amalan menghormati tetamu/muzik Melayu
seperti dabus/tarian zapin 1
F19 Karya tempatan mengatakan pengislaman raja di Asia
Tenggara dilakukan oleh Shaikh Arab 1
F20 Contoh Hikayat Raja-raja Pasai – pendakwah pertama tiba
di Pasai sufi berketurunan Arab Shaikh Ismail berjaya
mengislamkan Raja Pasai merah Silu/Malik al Salleh 1
F21 Raja Patani Phaya Tu Nakpa diislamkan oleh Sheikh Said 1

[ Mana-mana 9 x 1m] [ 9 m]

1249/2 SULIT
j*k

SULIT 11 1249/2

6 (b) F1 Dikemukakan Emanuel Gadinho Eredia/S.Q Fatimi 1


F2 Khan Fo/Canton/Guang Zhou menjadi pusat perniagaan
terkenal pedagang Arab Islam 1
F3 Jalinan hubungan ini membolehkan Islam dikembangkan di
kalangan peniaga China 1
F4 Pedagang China Islam berdagang di Asia Tenggara
menyebarkan Islam kepada masyarakat tenpatan 1
F5 Berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang
tinggal di Canton/Amoy pada 876M ke Asia Tenggara 1
F6 Penemuan Batu Bersurat di Sungai Tersat Kuala Berang
Terengganu 1
F7 Penemuan batu nesan bertarikh 1028M 1
F8 Menunjukkan Islam telah sampai ke Pantai Timur Tanah
Melayu sebelum abad ke 13 1
F9 Islam dibawa oleh mubaligh China Islam menerusi Laut China
Selatan 1
F10 Terdapat persamaan unsur senibina China dengan unsur
senibina masjid di Nusantara /Kelantan/Melaka/Pulau Jawa 1
F11 Dakwaan Islam berkembang dari China melalui Champa 1
F12 persamaan bumbung masjid dengan rumah ibadat
Cina/pagoda/bahagian hujung perabung yang mementik 1
F13 Pengaruh atap genting China dan warna merah dan kuning
pada kayu pintu/tingkap masjid 1
F14 Jubin lantai/dinding/tangga dan kolah air di masjid 1

[Mana-mana 6 x 1 m] [6 m]

6 (c) F1 Pedagang Arab berhemah tinggi 1


F2 Mempamerkan kejujuran dalam urusan perniagaan 1
F3 Amalan nilai murni seperti kejujuran/amanah 1
F4 Menurut tindakan raja yang memeluk Islam 1
F5 Perkampongan Arab memudahkan interaksi pedagang
Islam Arab dengan masyarakat tempatan 1
F6 Hubungan tradisi yang lama antara pedagang Arab
dengan Tanah Melayu 1
F7 Amalam agama Islam mudah diikuti oleh orang
Melayu 1
M ( Mana-mana jawapan yang munasabah) 1

[Mana-mana 5 x 1 m] [5 m ]

1249/2 SULIT
j*k

SULIT 12 1249/2

Soalan Butiran Markah


7(a) Huraikan idea perjuangan Gerakan Islah (m/s 49-50)
F1 Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia 1
H1a Memajukan ekonomi orang Melayu 1
H1b Memajukan pendidikan orang Melayu 1
H1c Memajukan politik orang Melayu 1
H1d Memajukan sosial orang Melayu 1
F2 Menyematkan sikap mengkritik penjajah 1
F3 Mengkritik raja/pembesar Melayu 1
H3a yang tidak berperanan penting dalam memajukan orang
Melayu 1
F4 Menubuhkan beberapa buah madrasah 1
F5 Menjalankan sistem pendidikan Islam 1
H5a yang meliputi pendidikan untuk dunia dan akhirat 1
H5b Memberi peluang kepada pelajar perempuan untuk
mendapatkan pendidikan 1
[ Mana-mana 9 x 1 m] [9 m]
7(b) Nyatakan halangan yang dihadapi oleh Gerakan Islah(m/s 50)
F1 Gerakan ditentang oleh Kaum Tua/golongan alim ulama 1
F2 Golongan Kaum tua telah menguasai masyarakat dengan
fahaman 1
H2a Islam itu adalah tentang akhirat 1
H2b menekankan tentang ilmu fardhu ain sahaja 1
F3 Hanya dapat bergerak dengan baik di Negeri-negeri Selat
sahaja 1
F4 undang-undang telah dikeluarkan di negeri-negeri Melayu 1
H4a bagi menghalang pengaruh Kaum Muda 1
H4b undang-undang tidak membenarkan sebarang kegiatan
dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaran Sultan 1
H4c undang-undang tidak membenarkan risalah/buku Kaum
Muda dibawa masuk 1

[ Mana-mana 6x1m] [6 m]

7(c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah British turut


memberi tekanan kepada Gerakan Islah.

F1 Ingin mengekalkan pengaruh Kaum Tua 1


F2 Gerakan Islah mengkritik penjajah/British 1
F3 Gerakan Islah akan meningkatkan pengetahuan orang Melayu 1
F4 Gerakan Islah akan membangkitkan semangat nasionalisme 1
F5 Bimbang akan berlaku kestabilan politik 1
F6 tidak mahu orang Melayu memajukan diri 1
F7 Mahu orang Melayu mengikut kehendak British 1
(Mana-mana jawapan yang munasabah)

[ Mana-mana 5x1m] [5 m]
1249/2 SULIT
j*k

SULIT 13 1249/2

Soalan Butiran Markah


8(a) F1 Sistem pemerintahan beraja 1
F2 Pemilihan mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia 1
F3 Yang di-Pertuan Agong bertindak berasaskan perlembagaan 1
F4 Yang di Pertuan Agong menerima nasihat daripada perdana
Menteri 1
F5 Baginda tidak boleh bertindak sendirian 1
F6 Kecuali perkara tertentu yang perlukan budi bicara 1
F7 Tonggak keagungan kerajaan malaysia 1
F8 Simbol keutuhan negara 1
F9 Simbol perpaduan rakyat 1
F10 Memberikan keseimbangan kepada raja yang menaungi 1
rakyat/rakyat yang dinaungi oleh raja
[ Mana-mana 5x1m] [5 m)
8(b) F1 Sebagai Ketua negara 1
F2 Mengetuai tiga badan kerajaan. 1
F3 Mengetuai Badan Perundangan (Legislatif)/Badan
Pemerintahan (Eksekutif)/Badan Kehakiman (Judisiari) 1
F4 Yang di-Pertuan Agong komponen penting parlimen 1
F5 Baginda mempunyai kuasa memanggil dan membubarkan 1
Parlimen 1
F6 Memperkenankan undang-undang sebelum diwartakan 1
F7 Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata
F8 Berkuasa mengampunkan/menangguhkan sesuatu hukuman 1
terhadap kesalahan dibicarakan oleh Mahkamah Tentera
F9 Bertanggungjawab menjaga/memelihara kedudukan dan hak 1
istimewa orang Melayu 1
F10 Menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu mengadakan mesyuarat
H11 Bagi membincangkan tentang keistimewaan, kedudukan, 1
kehormatan dan kemuliaan Raja-Raja Melayu 1
F12 Merupakan ketua agama Islam bagi negeri baginda 1
sendiri/Pulau Pinang/ Melaka/Wilayah 1
Persekutuan/Sarawak/Sabah
F13 Melantik Perdana Menteri 1
F14 Melantik dan melucutkan jawatan Jemaah Menteri/Timbalan
Menteri setelah mendapat nasihat Perdana Menteri 1
F15 Mengisytiharkan undang-undang darurat di bawah ‘Undang-
undang X’ jika mendapati keselamatan negara terancam
F16 Melantik Pengerusi dan tiga orang ahli Suruhanjaya Pilihan 1
Raya/ahli Perkhidmatan Kehakiman/Pengerusi dan Timbalan
Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 1
F17 Melantik Peguam Negara 1
F18 Melantik Ketua Audit Negara 1
F19 Mempunyai kuasa tertinggi untuk mentauliahkan duta-duta 1
negara kita
[ Mana-mana 9x1m] [9 m]

1249/2 SULIT
j*k

SULIT 14 1249/2

8(c) F1 Lambang pemerintahan Raja Berperlembagaan 1


F2 Tonggak keagungan negara 1
F3 Simbol keutuhan negara 1
F4 Lambang perpaduan rakyat 1
F5 Memantapkan kewibawaan institusi beraja di negara kita 1
F6 Unsur penting dalam parlimen 1
F7 Melindungi kepentingan rakyat 1
[ Mana-mana 6x1m] [6 m]

1249/2 SULIT
j*k

SULIT 15 1249/2
9(a) F1 Faktor politik 1
H1a Kemunculan nasionalisme 1
H1b Negara-negara kecil di Eropah telah bersatu dan 1
H1c Membentuk sebuah negara bangsa yang lebih besar 1
H1d Contohnya Jerman dan Itali 1
H1e Jerman dan Itali menyertai kuasa besar Eropah 1
H1f Seperti Britain / Perancis / Austria-Hungary / Rusia 1
H1g untuk mendapatkan tanah jajahan 1
H1h kuasa-kuasa besar ini sanggup berperang 1
H1i bagi membuktikan kekuasaan masing-masing 1

F2 Pakatan negara-negara Eropah 1


H2a Persaingan antara kedua-dua pakatan mengancam 1
H2b perimbangan kuasa dunia 1
H2c Perikatan Kuasa Tengah / Triple Alliance 1
H2e Dianggotai oleh Jerman / Austria-Hungary / Itali 1
H2f Turut disertai Turki dan Bulgaria 1
H2g Pakatan Bertiga / Tripple Entente 1
H2h Terdiri daripada Britain / Perancis / Rusia
Serta Itali / Jepun 1

F3 Faktor ekonomi 1
H3a Persaingan kuasa-kuasa merebut peluang ekonomi 1
H3b Persaingan sengit akibat Imperialisme Baru 1
H3c Untuk membentuk lingkungan pengaruh masing-masing 1
H3d Bagi mendapatkan bahan mentah dan 1
H3e Memasarkan barangan siap. 1
F4 Faktor Segera 1
H4a Pembunuhan Archduke Ferdinand / pewaris tahta Austria-
Hungary 1
H4b Oleh seorang pengganas Serbia. 1
H4c Austria dengan sokongan Jerman 1
H4d Telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia. 1
H4e Serbia disokong oleh Sekutunya Rusia / Perancis. 1
H4f Serangan terhadap Perancis melalui negara berkecuali iaitu
Belgium 1
H4g Telah menimbulkan kemarahan Britain. 1
H4h Britain yang sememangnya bermusuhan dengan Jerman turut
campur tangan. 1
H4i Britain meminta bantuan Amerika Syarikat. 1
H4j Jerman turut menyerang kapal dagang Amerika Syarikat. 1
[ Mana-mana 7x1m] [7 m]

1249/2 SULIT
j*k

SULIT 16 1249/2
9(b) F1 Politik 1
H1a Tamatnya pemerintahan beraja di Eropah 1
H1b Persidangan Damai pada bulan Jun 1919 1
H1c Membawa kepada termeterinya Perjanjian Versailles. 1
H1d Peta Eropah telah berubah 1
H1e Terbentuknya beberapa buah negara baru 1
F2 Pembentukan Liga Bangsa 1
H2a Untuk menggalakkan keamanan dan 1
H2b Kerjasama antarabangsa 1
H2c Menjamin keselamatan bersama 1
H2d Keahlian liga termasuk negara-negara bersekutu 1
H2e kecuali Amerika Syarikat dan 1
H2f Negara-negara berkecuali 1
H2h Gagal menjamin kesejahteraan dunia 1
F3 Ekonomi 1
H3a Negara-negara yang berperang mengalami inflasi 1
H3b Hutang peperangan yang tinggi 1
H3c Disebabkan perbelanjaan perang yang terlalu besar 1
H3d Pada akhir peperangan, pakatan Bertiga membelanjakan US 1
H3e $125 bilion 1
H3f Perikatan Kuasa Tengah membelanjakan US $60 bilion 1
H3g Juga membawa masalah pengangguran 1
H3h Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika Syarikat / Jepun 1
H3i Ini dirasai oleh negara-negara Eropah terutama Britain
Iaitu sebuah negara industri yang menguasai peratusan 1
H3j terbesar dalam perdagangan dunia
Britain hilang satu per tiga perdagangan dunia 1
F4 Sosial 1
H4a Kehilangan nyawa yang begitu ramai 1
[ Mana-mana 8x1m] [8 m]

9(c) F1 Jangan menyerang negara lain sewenang-wenangnya 1


F2 Mendamaikan negara-negara yang berada diambang peperangan 1
F3 Badan pengaman dunia mesti bertindak bijak mengelakkan 1
peperangan 1
F4 Tidak memihak kepada mana-mana negara yang terlibat dalam 1
perang 1
F5 Menghapuskan kuasa veto yang dimiliki oleh kuasa-kuasa besar
F6 Menghentikan perlumbaan senjata 1
F7 PBB mesti bertindak adil kepada semua negara 1
F8 Mengharamkan pemilikan senjata nuklear
F9 Mengharamkan pembangunan senjata nuklear 1

(Mana-mana jawapan yang munasabah) 1


[ Mana-mana 5x1m]
[5 m]

1249/2 SULIT