You are on page 1of 18

~.

-, J

. I

0- a::-:.i I S········ "

.:. ..... [ ....• I

. . "

1 receea base 16 preparac~rQnes

'1m igenes y t"exto~, I,;s-abe! 'Perijll:es http://coci't;~\aenrn,jsll:ama'ril~a.blogspot.com(

alca'nt'arisa@hotM,ail.oom

g

------=-- ~ -

(

1, En u n DOl~ ,[Oon€wno.\S tos hU€VQi-S 1: ~iiad~/toO$ U'2 ~itiO de leCI1 e. 2,. 7<.auamo~ un Il'mon- Y anla(Umos a la mezCJa.,

'~iFl - u 1'''''', - '1" - d - -' I! ;J Il<.,.. J' -

~. ,un pe~~:LQ!LhW' ',,~' sa~ ,,' ~t mos,

q._, 'F~natm~nte',! ar~~di rno~ lOS 150 ,~T [je' harJ'ru~ ~y. vo~vem-D-S ~ 'b~iT con iErJt?fg1'd'~ para G,u,a 'hO flO'S qUeJ\den griUhHj,lS •

.'5. De;,a-N1:Os' 'reposar ell amo~dQ {roij~~~ U!"la hora, p~ra ,Que 'cq]:a, CUe-fpC.

6., '?a~,ado -eSte t!\empo~. €i'tlgrijSa!MoS' UtJ:a ,s;~lrte;n de PEfrf~'1 b@jIQ can ,tociin-o:, 0, eon U't1(f$ ,got.(lSi d,e ao~;t:e de, OUV~.

,. ''POnemCf$ un pocina de mesa ,en !ij sarten eusndo 6.ste bien CIl!I,lietrt:ei "I di'$tribUimo~ b(jI~I1, mnVJ'etldo ~a S"ra~t1 en eodas dir-eccio,t"heS'l para Que lie' masars~ r€pcH't":a .((:fe:be quedt)'fi I[Jll:)a, caPiI muy f~fi,a,.

8. CI!Ja:ndG ~os oot-des se Va)l'a,n 's:€Datand\O de Ie saift~f!:j .ser-a ,renal de' que

,~.stan caSi nStas. -

'9. P,a<samos un ouCh'ill ~O .,ailtededor p·8lra sePfJl,ra'l!'IO melo):',! Qgirr¥'a mos bIen d~ un, bCHrde~, y con I',~ mariO~ I,e d~mog I,a vuett'~. 'TamibJ1en puede vo~te,a,r;Sie con UfJi tailO'4l g~r:~""itOm ~!as.

zo, CUQihdo lOS 1 ~gter'Qiles ~sten dOl1"ados-, 1I,etir.grmot,; Y ro11'OCglmru' 'robre un p~artO".

11., 'RelOtrdmOis ,el Iti'f'oceso h~ ~got.a'r 11,015 itFjte,die'l)te's

• •

,

,R. J

,~'iI£'ill-in""," ~' ,~ ;r,II~I_:~.J1

1. PaTtimOs de 2. r~liI.oas Ya ,jelt€lOifr'acfas"

2. En' tlO bOI me-ZCM~mo~ 1 mitid de mtli!'lJiOotOn \j 2 cucn:afardilS deil i(H ~irlibar. Bart~rnos ~aStq que se fe'dUZ'La ,21, UOi31 'crem~ ~' res~:rv:almos:"

,3,,, Aparte ~ en mrD' 'tHj~,! i'l11~~amO;[; (,f cuc~a1f'adQlS de Q~e$lo de' Untali'; COOl mit:ade'$' die

~ ,FJ; , 00' 'i"'i.4!-.";'"" , .... ..:11' ....... "..;1 ,f' ....,.'", .... ,... +;o"i;1i" . i'!I"";u~li'i.oi"f;iI': -m~u· · ..... ,.jUI,:' rl!:<~II"II~!uaiii< c' ";1: ~i ,~~.;;i iPi:;.""'1' _i;. !~..:!~,.

iii]: M..:' ""'F;+",~-·'FlI~ ~-' h,~", ""OIe>:i'lI1 7111.C 'iJ C'"~li h.d .... JG;e+A h"'~h "","""';10.. A· "t;" 'd'-' ·FI"i'" '"J. ·c·uc··!h, , . ...Ii_", 'if. I· "",,,~J l~m!U~, ~Q! '~'Q c;C' U ~,'I;i' ,il!ii;,.v ~ ·Crf,! I; '~ .... J!;lh 'lLI!u 1I;:i;;!<"~ ",,~i!:O! ~ I ~iU! ~ '!..\!}"-'!IQll ,e'I,JC' ,!fflui;i .. ". ' .. I J,EI rall;JJ~~

,g la 'cYema ~nt~'ji"i~r, ,SU a;V'eru€Hlf(3e! para qUi~ no se 'ba}e' I~ tl~CI.

5. [)ob~Qim03 Ir,e fillo~ en '~l> porm~t:u'jo un t:rjat:lgUlo Y reuen~trKAS con ~e' crenflta' de quest)

'ii!''''''';i!!I~IiFi;~Ah

(. ~u~_u~'~U.~1I _

~. S:@r'-vi rnO's; co til' Iia tiig,t@ mOht-ada 're'bt'~hte y ra crem'g de' metorowl1 que, t..e,hi~,m.'o!li t~serva,dal e

]ngrecUetrt;es~ '$ .2" fTi ioas

'. J. trocJt!o de ques;o de ,A,rZUa + '1,ou6al t;j'~ d:ullce de membrl'l!o + ~iTo.pe d,e c~ra mfdQ

'.: ,1 pa ~ill Uoos (OpCiOfi!,a i! preSenFtaCiom

8

1, 'f)tt'ft1d'iem,og ias fH~oas en Uih\i3 superf'ACi~ Plana"

2., Gatt-amos u nos dadO$' ds' eueso de, Arl~a~ .., lOS vo~ocC!!mO$ en e'l cef)'iftrlo de' la -Fluoa.. 3. A,fiqd~mos tijmbie~! unos dQida-s de dUlce de m:emIDri'no! encImch

'~., '~o.g€MOS ~aI FMHl'Jia 'forrnl,:wh10 u ~ J~H3Gue'50 sa qUitO '1: $loet-affiOS tel'S ooroll1!$ 'C;CJtII ~e'

- .-" ,..:I ~ -- -'1'"111 .

~)!uQa -u€ un PEiiI_ ~~ ro,

5., DeC-ord!mO's call ,sir-ope. d)~ Carame[o ':I.s'€w~mQS.

"nia~"";~£:i,~a'[-i 1- ~I ~ ~ltAl~l~ ~ J! ~v.',.;I! I!I

'. 1 p~Ch ~ga ,die po~~o pe.qY€'5a'

+ 1 p~quete peQueno de b\aOOtl etl,da d)OS"

'+ Que-so r,eUedo ,par'el ,grijtihar

+ be.on~me'l (}!Io USie prep~rijda.. meircel '?arm~I~~

'1. 'Preparamo"~ 2: 'Pi! toas con Ilia masi31 basica ~ ndl'cada en !,a fie,Ceta 14I'IO,fMS i('j:e EtltfO,ido'!' z, Coreamos ~a, pect)ttg'i d'e pono en dlad~s m~dia nos, Y lOS- d'O'f;a~mos :~n Urtt(3' ,si~r~!, con, OttillS' ,~S' de acei't~ ,d~' 01 ~va,.

J. S.~Ip:~mell'ta mos, of' louall:"l'~O pf\Strdaitl ,el CO~(H" resado, ia6a~h1l0S e,~ :baco Il. 'RCmDlV€1mO$. '~ E.n un Pa'l!' d~ m-~tl urosi, 'te'ndrBtrflo$:' e~ baron dtlf,a do '1 s~r'al nora de ~nadk' las I~mih~ de c-if)alMP,fnones (p~W~Qlmente !ijS' cassm oS" pOr ab!,J;!'Jd1:HJte ag:u~~ 'f escurrl m OSl'

,51., 'RfmO'Ve:mQ~ y m~"ten~mO$ a ·ru~go media. dura Me un ,per de ro.~tl u,ros ~ haSte que"

A' h:" h n. 'n,~·

queue ~J,eh .' ecno, ·~'.Jra:rnQ~

6~" ''P'@r:U:~roQiS I~ mi.t'ad de ,eSte reneh;o en ell ceneo de Utl~ ,:r.:mQa~ if p'legamo$ 11m b'0()1"des ha'C:Jal @-1 cenero,

''J. Cnib'1I'imO$ ~as fU'IIO-aS con beCham~~ "i Queso ra~ I ado, y gra'ti names en e'l homo a 200~ dU1l',a,nt~' unos 5 m ~nutOs!, 0. I'l.asta q ue €II g't,adnado. quede 'b~'en doradO. , ,8. US'tas pa,ra ,8:efVi1l'.,

01 ID

o

--

11

"nia~"";~£:i,~al[-i 1- ~I ~ ~ltAl~l~ ~ J! ~v.',.;I! I!I

12

;1,.' Panimos die q, fWoas pfepaj:r~das CO~ ~a r€Cet'~ 'base .

. 2. En tin 'bQI~' melclarnOs €'I ChOCho~atte,. Ilia nla~'ldl[la Y' ~ai CUCnalf,adta de "a,'t~. Lo ru.ndi mos ,a,l ~a,pl,o m,alfl.a.~ 0 en e~ tniCrool1dlis! a peQuenos i·tlt€rv'a!O~ .de tieml.po!, '1

ate, 'he'-r' , ed-'-,

..... ,-" - . 1· I ' _ ...... -. '

p_> _ C '_"'~ m· ' Qi., .

s, 'Q'btenida la sa ~sa de;ct~oco late ca,l iente,! montamos ~q 1):qta" 'Parr'a euo, eonemos liO$ 10'0' mW:U(~rOS' ,en un bO~ Y' COtfliEH~mOS a batik con ~~S' 'v~rntas'., CUijodo CQ;jtiEl' ~tura de' creme, ,q,nadi mos ,ei ~UCalr:, y ,S',eguUr:aOos b,artre!1d'o hasta Que, que-die bJ',en montada. 'I" ,fJll"lp~&ta m os, COIOC<;fiid\D las' fi noas dob'~adas 'fOrrrlia tldO ttjahg.tJII,'Q'S', l1iu1amOIs con !a s'cusa die Ctl;OCOIM>S: ca~~',ente y -c!e-oor,amrlos COlt) ~a tlQfti31 me h$Gd'a ,s-erVimolS con ia ij~Ud~ ere una' rfH5iinga paI$te1€'ra')

.13

"nia~"";~£:i,~al[-i 1- ~I ~ ~ltAl~l~ ~ J! ~v.',.;I! I!I

,~ 2: 'fU toes

'rf ~onchas d~e y_; ~mon 'iIO'lI'~'· '.

+ 1. "trO'l::O' d€{ qussc d~' 4rZ'Ua

+ b€lchame~

1, D:.'ibend€m(]\S. eo una fu~ntej 2, f~ u~@S prepaf~da5' OOn I~ reCietij 'ba,ge. 2. C(HOCa;mOS' una II,Oilafl~ de JarnDn 'wrK: en 'e! CeUltro' d~'la fl'l ~OeJi.

::. '."]i. ~ ,;oIl:I' _.. ........ .. .-II - - . .. d' .j, 'S'"' ......'1'

W'. ,~I'i!au~ mos un erocreo ,l.:4iE' Q uese - -, ,e, iO:;!i,ir"JJii31 en-i...;,'ma.,

q.;. C.~ibli"imoS COil 'O:tr~ IOl1ch\a de Ja'rfI.Dr. ),orf'i.:.

5. Ce-r-lf'Q'IDD'S !a fi UClcrl, vouv~etuj()o ~o'S J IDCtrtUflO~' ~acic ,e~ cerrttOl"

6. CtJlbrim'Os con ss rs,e becname'l "I ijflijdimOSi Q'ueso ra U(ttQ\Ct 'J., G'fati'namos etl ~~ horOD du;r,a'~ 5, m ~f;I ueos Y' ~rvimos.

15

.. nia~ .... ;~£:i.~a.[-i 1- ~I ~ ~ltAl~l~ ~ J! ~v.',.;I! I!I

'. ¥OO ,m! ~ill i-t'!f£t5: i~f.e 'ba'tidO ,die choCOlate' WS€ CO'I,aC@o En ergy} + :2 'CnlCO@iradas' de >6i:l:uC'ar

16

J. En un bOi; Imez:cnilHflOS eu bCltkfo de caCao y: 10$ IIlUe\ilos,. !.ad mos,

J. Apo-d1iroo:s' areSt'QI rn&c[~ 'batidg, ~I ~~~:H"j la hairit1~ y un penl'zto de ,sa'~ Y b!;~tr,mm de'

de !~Ulev(J' h~ .o'btener' una crema bJen I ~g,eda, .. y sin grumd$,. ,. Dej a'm-os reposar d u:r~n~' ,1 t10~'(r,2h ~pf'oximad'amente,

~. 'Pasach:i' esee 'tiern,pG! PreptH',:~rem OS' las ~I ~Q;aSr.

5. Et!lgr,(Jlsamo~ u na carteo de.'lDe'rfl~1 'b IilJ 0' con Urias !Otas de d'Ceite< de.' 101 iV-ih tua,~dO este

'b.'\o.li'i; ,....'·:i;I'of:il"l~ ::.~;,; ... u:";"i"'i.s~' .. I", p .......... 'lln i"M;i'ii Iii. creme t~h-.~.,.lI.r.1 u "-£IFI"fdamc~a iIfj,.A.\""",h-."""I:'" I:::. ,': J'!U,~, iJ,.,ql h .. ~ I",",,",,-'~ yll '<;I!U~ I,"!\""', ,U ~ l;,;!N..;oi , oi.!o '!!;.,VI' ~'I:I' I - '''''I'II~'!'Ii iii;.l!\I,',!-""'-q,u .... j' 1 .~ 1i;I1""~' '_" _-"',1' .. , .... ' ~11'~'!f~-'I,',!""..\:J' ,1l;Ii

sar-tet'Y en ,fOrma "de ,CfrcU!O\~ ,parij que' se ~tre;m-'fa bie-o.,

6. DeJi3ImO,!;. UiI"lOS S'egUr:rd\O'S al~ ,ru~go" h;qSt~a que ve!9mos Que' lOS 'bomes' se 'Villi ,s:e,lOara-ndQ, ,,_ COf:l M~ a'Yl~d'.a de Ufi'~ p~,~al e Eilu::hiillO d'e ou nt~ 'redotlda~ separdmos 'bl'$!1 10$ bGrd~iS"

8, . .A8arramols de U 0 if?>ttr6m o la fHioQI con I,a matlo~ y rapi'daruent:e 'VQ~t-e'{jmfiS:.

-D~ ,. dl- - 1 d .

. .... - ,_ _.", ._ ' .. -.- - I' --. - -. _ ..

9', . ~ijmi()~ :-,Of{ilr pDf e~ O't'J'iO :_,c _'.01; 'I ret~ramo\§:~

1.0. ~pe:timos hcSt~ agptar ~tigredie-rrtes.

~~je'mpre ari(,'€'S ,ete pon~r a t1ora1l' C~da H 1 toa j 'i.NJlw'mo'S ,a, engrasa1l' la S'i!flf'1;)en con aceh.:~' ,ete o~~Va,.

*jIjo~ I,a nora d~' p1lieseri-teH-,~ se puede S€WJ'r U1tT'tad',a con m erme~a dla, de f)iesa j COV'"lroO en las i mag-f'nes',.

17