You are on page 1of 2

4.5.

JEDNADBATANGENTEINORMALEUTOKIKRIVULJERM10

Jednadbatangenteutoki(x0,y0)funkcijef(x)imajednadbu y y 0 = f (x 0 )(x x 0 )

1
Normalanagraffunkcijef(x)utoki(x0,y0)imajednadbu y y 0 = (x x 0 )
f (x 0 )

Primjer1.Odredijednadbetangenteinormalenagraffunkcije f ( x ) = x 3 x + 2 utokisapscisom1.

odredimokoordinatutoke f (1) = 13 1 + 2 = 2 tejetokeT(1,2)

odredimoderivacijufunkcije f ' ( x ) = 3x 2 1 .Koeficijentsmjeratangenteje k = f ' (1) = 3 12 1 = 2

jednadbatangente y y 0 = k (x x 0 ) je y 2 = 2(x 1) odnosno y = 2x

1
jednadbanormale y y 0 = (x x 0 ) je y 2 = 1 (x 1) odnosno y = 1 x + 5
k 2 2 2

k2 k1
Kutdvijukrivuljajekutizmeutangenatanakrivuljeunjihovomsjecitu tg =
1 + k1 k2

gdjesu k1 = f1 ( x0 ) , k2 = f2 ( x0 ) koeficijentismjeratangenatautokipresjeka(x0,y0)

Primjer2.Odredikutpodkojimsesijekukrivulje y = x i y = x 2 utoki(1,1).

odredimokoeficijentesmjeratangenataprveidrugekrivuljeuzadanojtoki

o k 1 = f 1' (1) = ( x ) x =1 =
1
2 x
x =1 =
1
2

o ( )
k 1 = f 1' (1) = x 2 x =1 = 2x x =1 = 2

1 3
2
k k1 2 = 2 = 3 ikutiznosi = 3652'12' '
raunamo tg = 2 =
1 + k 1k 2 1 2 4
1+ 2
2

Primjer3.Odredijednadbutangenteinormalenakrivulju f ( x ) = x 3 + 3x utokiT(2,2).

Rjeenje: t...9x + y 16 = 0, n...x 9 y 20 = 0 .

Primjer4.Odredijednadbutangenteinormalenakrivulju f ( x ) = ln (x + 2 ) utokisjecitukrivuljes

ordinatnomosi.

Rjeenje: T (0 , ln 2), t...x 2 y + 2 ln 2 = 0 , n...2 x + y ln 2 = 0 .

3 2 9 3
Primjer5.Podkojimsekutomsijekukrivulje y = x 2 4 i y = x x + akojeapscisatokeukojoj
4 2 4
sekrivuljesijekupozitivna.

Rjeenje: T(1,3), k 1 = 2, k 2 = 3 = 45 .

x
Primjer6.Utokamapresjekakrivulje y = ipravca 2 x + y = 0 povuenesutangente.Podkojim
x +1
sekutomsijeku?
3
Rjeenje: T1 (0 ,0), T2 ( ,3), k1 = 1, k 2 = 4 = 305736 .
2
2
Primjer7.Ukojimtokamafunkcije f ( x ) = x 3 + x tangenteimajukoeficijentsmjera1?
3
1 1
Rjeenje: T1 (1, ), T2 (1, ) .
3 3
x
Primjer8.Kojikutzatvaranormalafunkcije f ( x ) = povuenautokiT(1,y)funkcijeiosix?
2x
1
Rjeenje: tg = = 153266 .
2
Primjer9.Odredikutpodkojimsesijekukrivulje y = x 2 1 i y = x 2 2 x 3 .
2
Rjeenje: tg = = 123144 .
9
2x
Primjer10.UtokiT(1,y)povuenajetangentanakrivulju y = .Podkojimkutomsijeeosx?
x 1
1 1
Rjeenje: y = x + = 153266 .
2 2