You are on page 1of 39

PENATARAN

PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS) /


PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
(PBD)
KERANGKA KONSEP
PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

KURIKULUM PEMBELAJARAN (PEDAGOGI) PEPERIKSAAN

Pengajaran dan Pembelajaran


Pentaksiran
Assessment Assessment Assessment
As Learning For Learning Of Learning
Standard Kandungan UPSR
1. PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
Standard Pembelajaran Ujian Bulanan/
Tahap (Band)/ SPM
Peperiksaan Pertengahan/
Standard Evidens/Descriptor
Akhir Tahun
Prestasi
2. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
3. PAJSK - Kokurikulum
4. PAJSK SEGAK

5. PENTAKSIRAN PUSAT
Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)

BAHAGIAN PEMBANGUNAN LEMBAGA PEPERIKSAAN


BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN (BPSH)
KURIKULUM (BPK) (LP)

2
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Dilaksanakan mulai 2011 berdasarkan


Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3
Tahun 2011 bertarikh 29 Julai 2011
Dapatan Audit Akademik Sekolah

Guru belum melaksanakan proses menaksir.


Kefahaman guru dalam menaksir kemahiran murid berpandukan
DSKP perlu dipertingkatkan.
Penyediaan instrumen / kaedah pentaksiran kurang sesuai. Banyak
bergantung pada buku kerja.
Cetakan pelaporan prestasi murid perlu dibuat pada akhir tahun.
Aspek pemantauan perlu kerap dilaksanakan oleh pihak pentadbir
sekolah.
PENTAKSIRAN PENDIDIKAN

Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat keputusan


(professional judgement) tentang produk sesuatu program pendidikan
(prestasi murid)

Satu proses mendapatkan


maklumat

Tentang apa yang


murid:
tahu
boleh buat
boleh amalkan

Guru membuat keputusan


tentang prestasi murid

5 5
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

KOMPONEN AKADEMIK KOMPONEN BUKAN AKADEMIK

PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN PAJSK (BKK) PSIKOMETRIK (BPSH)


(LP) SEKOLAH (BPK)

KPM (Bahagian Pembangunan Kurikulum)


JPN (Sektor Pengurusan Akademik)
Mesyuarat Penyelarasan
dengan Ketua Sektor PPD (Unit Akademik)
Pengurusan Akademik Mesyuarat JK Kurikulum
Negeri
Mesyuarat JK Kurikulum
JK Pasukan Petugas PS Daerah
JK Pasukan Petugas PS

JK Pasukan Petugas PS
Kegunaan Jenis Fungsi
Formatif:
Guru merancang, Pelaksanaan dalam proses
membina, mentadbir, pdp. Pentaksiran untuk
memeriksa, merekod dan pembelajaran (assessment
Contoh instrumen: for learning)
melapor
Kuiz, lembaran kerja,
laporan projek

Sumatif:
Dalam bilik darjah untuk Pentaksiran tentang
menentukan pencapaian Pelaksanaan pada akhir pembelajaran (assessment
tahap penguasaan murid unit, bulan, penggal dan of learning)
tahun.
Proses PdP yang menggunakan
pelbagai pendekatan/ strategi Pelaporan
Merekod Tahap
Kemajuan Penguasaan
Pentaksiran menerusi pelbagai instrumen
Murid Murid (TP)
dan pertimbangan profesional bagi
menetapkan TP
KRITERIA PENCAPAIAN YANG
BERASASKAN SETIAP KELOMPOK
STANDARD KANDUNGAN DAN
STANDARD PEMBELAJARAN
YANG DITETAPKAN
TAFSIRAN TAHAP PENGUASAAN SECARA UMUM

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons
1 terhadap perkara yang asas.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta
2 menjelaskan apa yang telah dipelajari.

Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.
3
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara
4 sistematik.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau
secara sistematik serta tekal dan bersikap positif.
5
Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada
situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.
6
BENTUK PENTAKSIRAN

PENTAKSIRAN FORMATIF

PENTAKSIRAN SUMATIF
PERBEZAAN
Semasa PdP Berlaku pada akhir suatu tempoh
pembelajaran

Pelaporan dalam bentuk


deskriptif Pelaporan dalam bentuk
skor/gred
Dilaksanakan secara
berterusan Berkala

Maklumat membantu
Maklumat menunjukkan
meningkatkan kualiti PdP
tahap pencapaian murid

Tindakan susulan
INSTRUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM
PENTAKSIRAN SEKOLAH / PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

1. PEMERHATIAN
Instrumen yang memerlukan murid melaksanakan tugasan dengan
cara melihat atau mengawasi sesuatu perkara secara berkala atau
berjadual tentang apa yang dihasratkan.
2. PERSEMBAHAN
Instrumen yang bersifat lebih fleksibel melibatkan tugasan
menyeluruh yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan
sikap dalam pelbagai situasi dan konteks. Persembahan meliputi
komponen praktikal sesuatu mata pelajaran dengan menentukan
bagaimana murid menggabungkan teori dan amali.
3. PROJEK-
Tugasan dilaksanakan dalam aktiviti pembelajaran dalam satu tempoh masa yang
ditetapkan. Boleh dilaksanakan secara individu atau berkumpulan.
4. PRODUK
Murid melaksanakan atau membuat atau menghasilkan satu produk
5. AMALI
Mempraktikkan atau melakukan apa yang telah dipelajari dalam bentuk teori.
6. TUGASAN BERTULIS/KARYA PENULISAN
Murid menghasilkan laporan/dokumen/karya kreativiti dalam bentuk
penulisan mengikut spesifikasi dan format
7. PENSEL DAN KERTAS/UJIAN BERTULIS
Instrumen yang menggunakan item objektif atau subjektif
8. LEMBARAN KERJA
9. SOAL JAWAB
10. KUIZ
11. SENARAI SEMAK
12. LATIHAN/TUGASAN RUMAH
Mendapatkan gambaran Memahami tujuan mereka
tentang perkembangan belajar dan mengetahui
murid kemajuan pembelajaran
Menilai keberkesanan mereka
PdP Meningkatkan motivasi
Membantu memperbaiki dan keyakinan diri
PdP Mendapat maklum balas
Membantu perancangan tentang tindak susul
tindakan susulan yang perlu dilakukan
PEMENTORAN PENYELARASAN PEMANTAUAN PENGESANAN
NOTA

TIADA UJIAN SETARA DI


PERINGKAT DAERAH, NEGERI ATAU
SEKOLAH CONTOHNYA UJIAN
BULANAN SETARA

UJIAN PERTENGAHAN DAN AKHIR


TAHUN DILAKSANAKAN DI
SEKOLAH SEBAGAI PENTAKSIRAN
SUMATIF
SASARAN 2017

Semua sekolah berada pada


Tahap 3
(Tahu, Faham dan Boleh Buat)
dalam pelaksanaan pembelajaran
dan pentaksiran bilik darjah.

19
BAGAIMANA MENGAKSES
PS / PBD
bpk.moe.gov.my

Peneraju Pendidikan Negara


PEREKODAN TAHAP PENGUASAAN MURID

TIDAK SECARA DALAM TALIAN

MENGGUNAKAN APLIKASI MS EXCEL

GURU PERLU MEMBUAT PENTAKSIRAN APABILA


LENGKAP MENGAJAR SATU KELOMPOK STANDARD
KANDUNGAN DAN PEMBELAJARAN

REKOD DISIMPAN DI SEKOLAH UNTUK:


- TINDAK SUSUL
- PELAPORAN KEPADA PIHAK BERKEPENTINGAN

Peneraju Pendidikan Negara


Ciri-ciri Utama
Komprehensif
Mengandungi senarai sedia ada (built-in list)
Salin dan tampal data TP Keseluruhan dari templat
PS mata pelajaran
Pelaporan individu secara autojana

Templat disediakan mengikut jenis sekolah


Sekolah Kebangsaan
Sekolah Jenis Kebangsaan
Sekolah Agama Bantuan Kerajaan
Pendidikan Khas
TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN BAGI MATA PELAJARAN
TAFSIRAN TAHAP PENGUASAAN SECARA UMUM
TAHAP
PENGUASAAN
STANDARD TAFSIRAN

Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi
1 Tahu respons terhadap perkara yang asas.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah


serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.
2 Tahu dan Faham

Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada


3 Tahu, Faham dan Boleh Buat suatu situasi.

Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau
4 Beradab (nilai peribadi - norma secara sistematik.
kehidupan)
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif.
5 Beradab Terpuji (tertib boleh
membantu)
Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif
6 Beradab Mithali
serta boleh dicontohi.
(role model)
TERIMA KASIH

39