You are on page 1of 1

ƒ¡Ä¡ý ¾¡ƒ¤ø குழுவகத ¾Á¢úôÀûǢ¢ý ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷

,
துணணைததணலைணமையயாசிரியர்கள, ஆசிரியர்கள ¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸ò
¾¨ÄÅ÷,ÁüÚõ «¾ý ¦ºÂĨÅ¢É÷ «¨ÉÅÕõ ´ÕÁ¢òÐ
டதததயா/டததின/திர/திரமைதி/குமையாரி_________________________
அவர்கணள

¿¢¸úìÌ ÅÕ¨¸ ÒâÔÁ¡Ú «ýÒ¼ý «¨Æ츢ý§È¡õ.
¾¢¸¾¢ : 06 ஆகஸட 2017 (ஞயாயிற்றுக¸¢Æ¨Á)
§¿Ãõ : ¸¡¨Ä Á½¢ 7.30
þ¼õ : பளள வளயாகம
¾í¸û ÅÕ¨¸ þ󿢸úìÌ §ÁÖõ º¢ÈôÀ¢¨Éî §º÷ìÌõ. ¿ýÈ¢.
தமிழ்ப்பள்ளியய நமத யதர்வ.