You are on page 1of 2

Republika e Kosovs

Republika Kosova-Republic of Kosovo


Qeveria Vlada-Government

Ministria e Arsimit, e Shkencs dhe e Teknologjis/ Ministarstvo za Obrazovanje, Nauku i Tehnologiju/ Ministry of
Education, Science and Technology

UDHZIMI PR PUBLIKMET DHE BOTIMET SHKENCORE N REVISTAT ME IMPACT FACTOR

N baz t Ligjit pr Veprimtari Krkimore Shkencore Nr. 04/L - 135, dat, 28.03.2013 Pr
Departamentin e Shkencs dhe Teknologjis MASHT bazuar edhe n Programin Kombtar t
Shkencs t Republiks s Kosovs 2010 2015, i miratuar nga KKSH, m 30.03.2010, dhe dokumentet
n prdorim t DSHT; Fondet e MASHT pr Botime Shkencore, Aplikacioni pr Botime dhe Publikime
Shkencore dhe Udhzime t tjera pr krkimet dhe hulumtimet shkencore dhe inovacionin nxjerr kt:

1. Objektivat

Ky Udhzim ka pr qllim rregullimin dhe qartsimin n mnyr specifike te procedurave te aplikimit pr


mbulimin e shpenzimeve pr publikime shkencore n revista te indeksuara ne Web of Science dhe
Scopus me faktor ndikimi (impact factor) pozitiv n t gjitha fushat e krkimit-shkencor q promovojn
dhe avancojn arritjet e shkencore n Republikn e Kosovs (shih LVKSH (Neni 5) pika 1.18.

2. Kriteret e prgjithshme
DSHT mbulon shpenzimet e publikimeve pr revistat shkencore, revista te indeksuara ne Web of Science
dhe Scopus me faktor ndikimi (impact factor) pozitiv te autoreve, te cilt punt e tyre krkimore i
realizojn ne Kosove.

a) Aplikanti duhet t dokumentoj se punimi i tij ( tyre) sht publikuar n revistat sipas piks I.
b) Mbulohen deri ne 80 % e shpenzimeve t publikimeve.
c) Abstraktet e punimeve do te publikohen ne ueb faqe te MASHT
d) Aplikanti me deklarate te noterizuar do te dshmoj se nuk ka sponzor tjer.
e) Aplikanati duhet te dshmoj transakcionin e pagess.
3. Kriteret e vlersimit
DSHT dhe Kshilli Shkencor bazuar n Programin Kombtar t Shkencs do te mbshtes publikimet
nga gjitha fushat e prioritare. Rankimi brenda fushs se caktuar do te behet sipas lartsis se
faktorit te ndikimit.

4. Procedurat formale t aplikimit


Aplikacioni i plotsuar
Fusha shkencore e publikmit shkencor
Abstrakti i punimit
Punimin e plote, per dosje.

DSHT-MASHT do t mbikqyr ann formale t aplikimit. Aplikacionet q nuk jan t kompletuara, q


kan mangsi formale ose q nuk jan n prputhje me kriteret e prcaktuara n konkursin e MASHT-it
ose me ato t prcaktuara me kt Udhzim pr aplikim nuk do t merren parasysh.