You are on page 1of 1

Abdul Halim Ali (2011) Pengantar Teori Dan Kritikan Sastera.

Selangor : Persatuan Penulis


Budiman Malaysia.

Abdullah Hassan .(2005), Rancana Linguistik. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Arbak Othman, (tanpa tarikh), Permulaan Ilmu Linguistik, Kuala Lumpur.

Hamzah Hamdani Dan Siti Aisah Murad (Penyelenggara). (2004) Kesusasteraan Melayu Moden
(1920-1940) Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Ismail Yusof (2008) Kesusasteraan Melayu Lama Dan Baru : Penerbit Universiti Utara Malaysia.

Mohd Taib Osman (2007) Cerita Jenaka Melayu. Kuala Lumpur . Yayasan Karyawan.

Mustafa Mohd Isa (1999) Kajian Teks Melayu Klasik Terpilih. Kuala Lumpur : Utusan Publications
& Distributors Sdn Bhd.

Siti Hawa Haji Salleh (2009) Kelopak Pemikiran Sastera Melayu. Bangi Selangor : Penerbit
Universiti Kebangsaan Malaysia.