You are on page 1of 1

ORGANITZADOR GRÀFIC: NARRACIÓ (resumir

)
Nom:
Dibuixa i escriu una frase per cada part de la narració.

INTRODUCCIÓ

DESENLLAÇ

NUS