You are on page 1of 2

1. Mt van an ton c p sut ci t bng 500 PSI din tch ca Orifice bng 0.

110 inches vung, tc


r r cc i cho php khi tin hnh kim tra bng kh l:
a.10 bt/pht. b.20 bt/pht c.30 bt/pht d.40 bt/pht
e. 60 bt/pht

2. Mt van an ton c seat c ch to bng phi kim loi th tc r r cho php l:


a.0 bt/pht. b.20 bt/pht c.30 bt/pht d.40 bt/pht
e. 60 bt/pht

3. Cng thc no sau y l ng:


a. SET PRESSURE = CDTP BACK PRESSURE.
b. SET PRESSURE = BACK PRESSURE - CDTP
c. CDTP = SET PRESSURE - BACK PRESSURE
d. CDTP = BACK PRESSURE - SET PRESSURE
e. CDTP = SET PRESSURE + BACK PRESSURE

4. CDTP l p sut test van an ton :


a. Trng thi ng. b. Trng thi tnh. c.trng thi test online d. trng thi van ang lp trn
thit b. e. c trng thi ng v tnh.

5. Tiu chun dng kim tra bm ly tm l:


a. API-600. b.API-610. c.API-620. d.API-630. e. API- 520

6. Khi tin hnh cn chnh ng trc bm v ng c:


a. khng kh soft foot. b.kh soft foot trc. c. kh soft foot sau.
d. kh soft foot ch dng cho bm. e. phng php ny khng dng cho h cn chnh ng trc

7. Sai s cho php trong qu trnh cn chnh ng trc ph thuc vo:


a. Sai s ca ng h so. b. tc lm vic ca bm c. k thut vin vn hnh
d. k thut vin sa cha. e. k thut vin cn chnh
8. Seal lm kn trn bm c tc dng:
a.Cho lu cht i qua n b.lm kn trc. b.lm kn v. c. Lm kn gia trc v v.
d.lm kn bnh cng tc.

9. Phng php cn chnh ng trc bng FACE + RIM:


a. ng h Face l o hng knh b.ng h RIM l o o.
c.ng h FACE l o o mt u. d. c a.b.c cng ng.
e. c a.b.c cng sai

10. Van iu p trn thit b tch c tn gi vit tc no sau y:


a. PSV. b. SV c. PRV d. PCV. e.CV

11. Trong qui trnh bo dng ca cc thit b trong nh my lc du c bao nhiu loi bo
dng:
a. 1. b. 2 c. 3 d. 4 e.5.

12. Bo dng nh k l:

1
a.bo dng khi thit b bo li.
b. bo dng theo yu cu ca ngi vn hnh.
c. bo dng khng c k hoch trc.
e. bo dng c k hoch, xc nh thi gian theo tng thit b.