You are on page 1of 1

1. Tidak terlibat dengan aktiviti 2.

Bertolak ansur dan berintegriti


merosakkan diri
3. Bersemangat setia negara 4. Amahan dan jujur
5. Siap diri dengan teknologi terkini 6. Ikhlas membantu orang lain
7. Mempertahan kedaulatan bangsa 8. Berkorbankan masa dan tenaga
dan negara
9. Berpegang teguh kepada nilai- 10.Berbangga sebagai rakyat
nilai agama Malaysia
11.Berusaha meningkatkan ilmu dan 12.Tabah menghadapi cabaran
kemahiran
13.Berdaya saing 14.Tidak melakukan perbuatan yang
ditegah oleh agama
15.bertanggungjawab 16. Sopan santun dan bertatasusila