You are on page 1of 24

SPM SEMINAR 2014

P. PERAKAUNAN
Ms. Shalini

Made possible by

!
!

TOPIK

1) Klasifikasi-klasifikasi akaun
2) Imbangan Duga
3) Prinsip Catatan Bergu
4) Penyata kewangan
5) Persamaan Perakaunan
6) Pembubaran Perkongsian
7) Syarikat Berhad – Akaun Permohanan, Akaun Modal & Akaun
Bank
8) Akaun Pengeluaran
9) Titik Pulang Modal
10) Tafsiran Kewangan
11) Belanjawan Tunai
12) Rekod Tak Lengkap
13) Pelarasan

OBJEKTIF

Memastikan pelajar-pelajar dapat memahami konsep asas dan topik –
topik yang boleh dikatakan penting bagi SPM 2014(ini bukan tips 100%
tetapi topik yang PENTING sahaja dan yang harus ditekankan).

HASIL PEMBELAJARAN

Pelajar sekurang-kurangnya mendapat serba sedikit pengetahuan asas
dan topik- topik yang PENTING yang harus dititik beratkan ketika
mengulangkaji subjek perakaunan,

AKTIVITI

Tunjuk ajar
Aktiviti pelajar
Mini Test

! 2

Hasil . Belanja . 1) KLASIFIKASI AKAUN . Liabiliti . Kontra ! ! ! DEBIT ! KREDIT T! ! ! ASET ! LIABILITI ! ! ! EKUITI PEMILIK BELANJA ! ! ! ! ! HASIL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EKUITI ! ! PEMILIK ! ! ! ! MODAL (+/ -) UNTUNG ! ! BERSIH/RUGI BERSIH - ! AMBILAN ! ! 3 . Ekuiti Pemilik . Aset .

HASIL -KENDERAAN ! TERAKRU ! -PERABOT ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SENARAI!LIABILITI! ! ! ! ! ! LIABILILITI LIABILITI ! BUKAN ! SEMASA SEMASA ! T! ! -PEMIUTANG ! -OVERDRAF BANK ! -BELANJA-BELANJA -PINJAMAN BERCAGAR ! TERAKRU ! -PAJAK GADAI -HASIL-HASIL ! ! ! ! TERDAHULU ! ! ! ! 4 .! SENARAI ASET ! ! ! ! ! ! ASET! ! ASET! BUKAN! SEMASA! ! SEMASA! ! T! T! ! ! -PREMIS ! -STOK AKHIR ! -MESIN DAN JENTERA -PENGHUTANG ! -BANGUNAN ! -BANK -SIMPANAN TETAP ! -TUNAI -LEKAPAN ! -BELANJA.BELANJA &LENGKAPAN ! TERDAHULU -ALATAN PEJABAT ! -HASIL.

PERUNTUKAN HUTANG RAGU (WUJUD & TAMBAH) - ! 5 .DERMA -DISKAUN DIBERI . ! SENARAI!BELANJA!&!HASIL! ! ! ! ! ! ! ! BELANJA HASIL -KADAR BAYARAN -BELANJA AM -BELANJA MEMBAIKI -UNTUNG KASAR KENDERAAN -UNTUNG ATAS -BIL-BIL UTILITI PELUPUSAN -GAJI -KOMISEN DITERIMA -UPAH -DIVIDEN DITERIMA -INSURANS -FAEDAH ATAS -KOMISEN DIBAYAR SIMPANAN TETAP -DIVIDEN DIBAYAR -UPAH ATAS BELIAN .FAEDAH DITERIMA -INSURANS ATAS BELIAN -DISKAUN DITERIMA\ -BELIAN -PERUNTKAN HUTANG -RUGI KASAR RAGU (KURANG) -RUGI ATAS PELUPUSAN -BELANJA SUSUT NILAI ASET BUKAN SEMASA -BELANJA HUTANG RAGU -FAEDAH ATAS PINJAMAN -PROMOSI -ANGKUTAN MASUK -ANGKUTAN KELUAR .

1) Menyemak ketepatan catatan urus niaga 2) Menyemak ketepatan pengiraan 3) Menyemak ketepatan proses pengeposan 4) Memudahkan penyediaan Penyata Kewangan Format Imbangan Duga :.Bentuk “T” dan Berlajur ! 6 .SENARAI AKAUN KONTRA ! ! ! ! ! ! KONTRA ! T! ! ! AMBILAN! ! ! ! ! PULANGAN!JUALAN! ! ! ! ! PULANGAN!BELIAN! ! ! ! DISKAUN!DITERIMA! ! ! ! DISKAUN!DIBERI! ! SUSUT!NILAI!TERKUMPUL! ! PERUNTUKAN!HUTANG! RAGU! ! Akaun Kontra mengurangkan nilai akaun Induk. 2) IMBANGAN DUGA Fungsinya :.

IMBANGAN DUGA PADA 31/12/2009 BUTIRAN! DEBIT! KREDIT! Belian! X! ! Jualan! ! X! Pulangan!masuk/jualan! X! ! Pulangan!keluar/belian! ! X! Sewa!diterima! ! X! Modal! ! X! Pinjaman! ! X! Simpanan!tetap! X! ! Tunai! X! ! Gaji! X! ! Stok!!1/1/2010! X! ! Angkutan!masuk! X! ! Diskaun!diterima! ! X! Bank! X! ! Premis! X! ! Kadar!bayaran! X! ! Ambilan! X! ! Penghutang! X! ! Pemiutang! ! X! Insurans! X! ! Faedah!atas!pinjaman! X! ! Alat!tulis! X! ! Faedah!simpanan!tetap!! ! X! Hutang!lapuk! X! ! Peruntukan!hutang!ragu(wujud!&! X! ! tambah)! Peruntukan!hutang!ragu(tolak)! ! X! Angkutan!keluar! X! ! Lengkapan! X! ! Kenderaan! X! ! Susut!nilai!terkumpul!lengkapan! ! X! Susut!nilai!terkumpul!kenderaan! ! X! Hutang!lapuk!terpulih! ! X! Diskaun!Diberi! X! ! Sewa!dibayar! X! ! ! XXXX! XXXX! ! 7 .

3) PRINSIP CATATAN BERGU ! ! ! Senario! Debit! Kredit! ! ! ! ! Jualan!kreditL!Menjual!secara!kredit!kepada!ABC! PenghutangLABC! Jualan! ! ! ! Belian!kredit!–!Membeli!secara!kredit!daripada!XYZ! Belian! Pemiutang!–!XYZ! ! ! ! Jualan!tunai!! Tunai! Jualan! ! ! ! Belian!tunai! Belian! Tunai! ! ! ! Modal!tambahan!–!membawa!masuk!perabot!ke! Perabot! Modal! dalam!perniagaan! ! ! ! ! Membayar!segala!belanja!secara!tunai!atau!cek! Belanja! Tunai/Cek! ! ! ! Menerima!segala!hasil!secara!tunai!atau!cek! Tunai/Cek! Hasil! ! ! ! Mengambil!tunai/cek!untuk!kegunaan!sendiri! Ambilan! Tunai/Cek! ! ! ! Mengambil!barangniaga!untuk!kegunaan!keluarga! Ambilan! Belian! ! ! ! Membayar!hutang!XYZ!dengan!tunai!atau!cek! PemiutangLXYZ! Tunai!/!Cek! ! ! ! Menerima!hutang!daripada!ABC!secara!tunai!atau! Tunai! Penghutang!ABC! cek! ! ! ! Memulangkan!barang!kepada!XYZ!! PemiutangLXYZ! Pulangan! belian/keluar! ! ! ! BarangLbarang!dipulangkan!oleh!ABC! Pulangan! Penghutang!abc! masuk/jualan! ! ! ! Pindah!tunai!dari!bank!ke!pejabat!(KONTRA)! Tunai! Bank! ! ! ! Pindah!wang!dari!pejabat!ke!bank!(KONTRA)! Bank! Tunai! ! ! ! Mengambil!barang!untuk!tujuan!promosi! Promosi! Belian! 4) PENYATA KEWANGAN -terdiri daripada Penyata Pendapatan & Kunci Kira-Kira ! 8 .

Perniagaan!Ying!Ying! Penyata!Pendapatan!bagi!tahun!berakhir!!31/12/2012! ! ! RM! RM! RM! RM! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jualan! ! ! ! XX! Tolak:!!!!!!!!Pulangan!jualan! ! ! X! ! !!!!!!Diskaun!diberi! ! ! X! ! ! ! ! ! XX! !!!!!!JUALAN!BERSIH! ! ! ! XX! Tolak:!!!!!!!KOS!JUALAN! ! ! ! ! !!!!!Stok!awal! ! ! !!!!!!!!X! ! !!!!!Belian! ! !!!!!!!!X! ! ! Tolak:!!!!!!!Pulangan!belian! !!!!!!X! ! ! ! !!!Diskaun!diterima! !!!!!!X! ! ! ! ! !!!!!!!!X! ! ! !!!! !!!!!!!!X! !!!!!!!! ! !!!!BELIAN!BERSIH! !!!!!!!!X! ! ! Tambah:!!!Angkutan!masuk! !!!!!!!!X! ! ! ! Duti!atas!import! !!!!!!!!X!! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cukai!atas!belian! !!!!!!!!X! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Insurans!atas!belian! !!!!!!!!X! ! ! ! Upah!atas!belian! !!!!!!!!X! ! ! KOS!BELIAN! !!!!!!!!X! ! ! Kos!barang!untuk!dijual! !!!!!!!!X! !!!!!!!!! !Tolak:!!!!!!!Stok!akhir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! XX! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!KOS!JUALAN! ! XXXX! ! UNTUNG!KASAR! ! ! Tambah:!!!!HASIL! !!!!!!! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Komisen!diterima! !!!!!!!X! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sewa!diterima! !!!!!!!X! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Faedah!diterima/Faedah!atas!simpanan! !!!!!!!X! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hutang!lapuk!pulih! !!!!!!!X! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Untung!atas!pelupusan!aset! !!!!!!!X! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Peruntukan!hutang!ragu!(pengurangan)! !!!!!!!X! ! ! ! ! ! ! XX! Tolak:!!!!!!!!BELANJA! ! XXXX! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gaji! !!!!!!!!!X! ! !!! Sewa!dibayar! !!!!!!!!!X! ! ! Insurans! !!!!!!!!!X! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Iklan! !!!!!!!!!X! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Komisen!diberi! !!!!!!!!!X! ! ! Hutang!lapuk! !!!!!!!!!X! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Angkutan!keluar! !!!!!!!!!X! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rugi!atas!pelupusan! !!!!!!!!!X! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Peruntukan!hutang!ragu!(tambah/wujud)! !!!!!!!!!X! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Belanja!susut!nilai! !!!!!!!!!X! !!!!!!!!X! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! XXXXX! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!UNTUNG!/RUGI!BERSIH! ! 9 .

KUNCI!KIRALKIRA!PADA!31/12/2004! ! RM! RM! RM! RM! ASET!!BUKAN!SEMASA! ! ! ! ! Premis! ! ! ! X! Lengkapan! ! ! X! ! (L)!susut!nilai!terkumpul!lengkapan! ! ! X! X! ! ! ! ! ! Kenderaan! ! ! X! ! (L)!susut!nilai!terkumpul! ! ! X! X! ! ! ! ! ! Perabot! ! ! ! X! ! ! ! ! XX! ! ! ! ! ! ASET!SEMASA! ! ! ! ! Stok!akhir! ! X! ! ! Penghutang! X! ! ! ! (L)!Peruntukan!hutang!ragu! X! X! ! ! Bank! X! ! ! Tunai! X! ! ! Segala!hasil!terakru! X! ! ! Segala!belanja!terdahulu! X! ! ! ! ! XX! ! ! ! ! ! TOLAK:!LIABILITI!SEMASA! ! ! ! Pemiutang! X! ! ! Overdraf!bank! X! ! ! Segala!hasil!terdahulu! X! ! ! Segala!belanja!terakru! X! ! ! ! ! XX! ! ! ! ! MODAL!KERJA! ! XXX! ! XXXXX! ! ! ! ! DIBIAYAI!OLEH:! ! EKUITI!PEMILIK! ! Modal! X! (+)/(L)!Untung!bersih/!rugi!bersih! X! ! (L)!Ambilan! XX! Modal!akhir! X! ! X! LIABILITI!BUKAN!SEMASA! ! Pinjaman! XXX! ! ! ! ! XXXXX!! ! ! 10 .

MODAL AKHIR = Modal Awal + untung bersih – ambilan = Modal Awal – rugi bersih – ambilan 6. KOS BARANG UNTUK DIJUAL = Stok awal + Kos belian 8. Kos Jualan = [Stok awal +(belian –pulangan belian-diskaun diterima + angkutan masuk+duti atas import+ insurans atas belian+ upah atas belian)] – STOK AKHIR 2. MODAL KERJA = ASET SEMASA – LIABILITI SEMASA 5. NOTA UNTUK PENYATA PENDAPATAN DAN KUNCI KIRA – KIRA 1. Untung kasar = Jualan bersih – Kos Jualan Jualan bersih > Kos jualan = UNTUNG KASAR Jualan bersih < Kos jualan = RUGI KASAR 3. UNTUNG BERSIH = Untung kasar + semua HASIL – semua BELANJA HASIL > BELANJA = UNTUNG BERSIH HASIL < BELANJA = RUGI BERSIH 4. KOS BELIAN = Stok awal +(belian –pulangan belian-diskaun diterima + angkutan masuk+duti atas import+ insurans atas belian+ upah atas belian) 7. Kos Jualan = Kos barang untuk dijual – stok akhir 5) PERSAMAAN PERAKAUNAN A = L + EP ! A = Aset L = Liabiliti EP = Ekuiti Pemilik ! 11 .

Soalan 4 SPM 2012 6) PEMBUBARAN PERKONGSIAN ! ! ! 12 . Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik Aset = Liabiliti + [ Modal + { Untung Bersih} – Ambilan] Aset = Liabiliti + [ Modal + { Hasil – Belanja} – Ambilan] Analisis SPM :.

(Dipetik drpd: E-nota Prinsip Perakaunan 2010 online. Soalan 3 SPM 2009 kj 7) SYARIKAT BERHAD Syarikat Berhad Terbitan Modal ! Dividen ! Modal Akaun Permohonan Dividen Interim Modal Berdaftar/Dibenarkan Akaun Modal Saham Dividen Akhir Modal Diterbitkan Akaun Bank Modal Belum Diterbitkan Modal Berbayar ! 13 .Soalan 5 SPM 2005.Cikgu Sila) Kurangan dalam Akaun Modal Pekongsi -rugi realisasi yang besar -nilai aset yang diambil alih terlalu tinggi -Baki kt Akaun Semasa sedikit atau baki dt Akaun Semasa besar -Jumlah ambilan yang banyak -Sumbangan modal yang rendah Analisis SPM :.

Soalan 6 SPM 2008. Soalan 5 SPM 2010(Pengiraan modal & Dividen). Soalan 3 SPM 2012 ! 14 .Soalan 4 SPM 2005 (Merekod). Dt Akaun Permohonan Saham Biasa/Keutamaan Kt Akaun Bank Analisis SPM :. Soalan 6 SPM 2011 (Penguraan Modal & Dividen) 8) AKAUN PENGELUARAN Kos Bahan Langsung = Stok awal bahan langsung + Belanja Belian Bahan Langsung – Stok Ahir Kos Prima = Kos bahan langsung + Kos buruh langsung + belanja langsung Kos Pengeluaran = Kos bahan langsung + kos buruh langsung + kos overhed + Kerja dalam proses awal – Kerja dalam proses akhir Analisis SPM:. Soalan 4 SPM 2006 (Pengiraan modal).Soalan 2 SPM 2005.** CARA MEREKOD TERBITAN SAHAM 1) Apabila saham diterbitkan Dt Akaun Permohonan Saham Biasa/Keutamaan Kt Akaun Modal Saham Biasa/Keutamaan 2) Apabila wang diterima dan dibankkan Dt Akaun Bank Kt Akaun Permohonan Saham Biasa/Keutamaan 3) Apabila wang lebihan dipulangkan kepada pemohon yang tidak berjaya. Soalan 4 SPM 2008 (Dividen &KKK).

! 15 .

! 16 .

(Dipetik drpd: E-nota Prinsip Perakaunan 2010 online – Cikgu Sila) 9) TITIK PULANG MODAL ! Satu tahap kuantiti pengeluaran apabila jumlah hasil sama dengan jumlah kos ! Volum pengeluaran yang tidak memberi sebarang untung atau rugi ! Untung adalah sifar ! Jumlah hasil hanya mampu menampung kos. PENGIRAAN TITIK PULANG MODAL ! Terdapat 2 kaedah iaitu :- (1) Kaedah Margin Sumbangan (2) Kaedah Graf (1) Kaedah Margin Sumbangan ! 17 .

slideshare.net/norhayah80) ! 18 . (2) Kaedah Graf Untung / (Rugi) = Hasil Jualan – Jumlah Kos Jumlah kos = Kos Tetap + Kos Berubah Kos Berubah = Bilangan unit dijual x Kos Berubah Seunit Hasil Jualan = Bilangan unit dijual x Harga Jualan Seunit Jumlah Hasil Jualan – Jumlah Kos = 0 Jumlah Hasil Jualan = Jumlah Kos (Dipetik drpd: http://www.

Soalan 4 SPM 2007. ! 19 . Analisis SPM : Soalan 4 SPM 2009(graf).Soalan 4 SPM 2011.Tujuannya adalah untuk mengukur prestasi dan kedudukan kewangan perniagaan antara tempoh perakaunan atau antara perniagaan yang sama jenis.bermaksud menganalisis Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-Kira.Pelajar perlu menguasai formula bagi ketiga-tiga nisbah:- (1) Nisbah Untung – untuk mengetahui kadar untung/pulangan yang diperolehi (2) Nisbah Kecairan – mengukur kemampuan perniagaan membiayai tuntutan hutang jangka pendek (liabiliti semasa) dan menyediakan tunai apabila diperlukan (aset semasa) (3) Nisbah Kecekapan – menunjukkan kecekapan pihak pengurusan dari segi pengurusan stok Analisis SPM :. Soalan 5 SPM 2006 11) BELANJAWAN TUNAI Analisis SPM:. Soalan 6 SPM 2006) 10) Tafsiran Kewangan . .Soalan 6 SPM 2012. Soalan 6 SPM 2010. .

(Dipetik drpd: E-nota Prinsip Perakaunan 2010 online – Cikgu Sila) ! 20 .

Menggunakan pendekatan Kunci Kira. 12) REKOD TAK LENGKAP Kaedah Perbandingan .Kira ! UNTUNG BERSIH = MODAL AKHIR – MODAL AWAL ! UNTUNG BERSIH = MODAL AKHIR + AMBILAN – MODAL TAMBAHAN – MODAL AWAL ! ! ! ! ! 21 .

topik pelarasan bagi tahun ini Fokus kepada pelarasan-pelarasan berikut berserta dengan pengeposan ke lejar. Soalan 3 SPM 2010. Soalan 3 SPM 2007. 1) Belanja Terdahulu & Terakru 2) Hasil Terdahulu & Terakru 3) Hutang Lapuk 4) Hutang Lapuk Terpulih 5) Peruntukan Hutang Ragu – wujud. tambah. ! 22 . Soalan 6 SPM 2009. ! ! 13) PELARASAN Pelajar harus menitikberatkan topik. tolak 6) Peruntukan susut nilai Aset Bukan Semasa Analisis SPM : Soalan 5 SPM 2011.

Catatan Jurnal untuk pelarasan Senario Debit Kredit Belanja Belanja Terdahulu (AS) Belanja (PP) Terdahulu Belanja Belanja (PP) Belanja Terakru(LS) Terakru Hasil Hasil (PP) Hasil Terdahulu(LS) Terdahulu Hasil Terakru Hasil Terakru(AS) Hasil (PP) Hutang Hutang Lapuk (PP) Penghutang(AS) Lapuk Hutang Lapuk Bank/ Tunai (AS) Hutang Lapuk Terpulih Terpulih (PP) Peruntukan Belanja Hutang Peruntukan Hutang Hutang Ragu(PP) Ragu (KKK) Ragu(wujud & tambah) Peruntukan Hutang Ragu Peruntukan Hutang Ragu Belanja Hutang Ragu (kurang) (KKK) (PP) Peruntukan Belanja susut nilai (PP) Peruntukan Susut Susut Nilai Nilai (KKK) Aset Bukan Semasa ! 23 .

! ! ! ! ! ! SELAMAT MAJU JAYA UNTUK SPM 2014!!!! ! ! ! ! ! ! 24 . ASET BELANJA HASIL TERAKRU TERDAHULU LIABILITI BELANJA BELANJA TERAKRU TERDAHULU ! ! ! ! ASET BD HA LIABILITI BA HD ! ! *** Sila tumpukan perhatian pada Akaun Pelupusan Aset Bukan Semasa.