You are on page 1of 6

NAME:_________________________________________________

MINI TEST

Nyatakan klasifikasi- klasifikasi akaun tersebut kepada aset, liabiliti,
ekuiti pemilik, hasil dan belanja.

No Butiran Klasifikasi
1 Kenderaan
2 Alatan Pejabat
3 Komisen diterima terakru
4 Alat tulis
5 Tunai
6 Stok akhir
7 Overdraf bank
8 Faedah atas pinjaman
terdahulu
9 Faedah atas simpanan terakru
10 Diskaun diterima
11 Modal
12 Pelaburan
13 Promosi
14 Sewa diberi

Nyatakan akaun-akaun induk bagi akaun-akaun kontra berikut:

No Akaun Kontra Akaun Induk
1 Pulangan jualan
2 Pulangan keluar
3 Ambilan
4 Diskaun diberi
5 Diskaun diterima
6 Peruntukan Hutang Ragu
7 Peruntukan Susut Nilai

Soalan 1 Imbangan Duga berikut dipetik daripada buku Perniagaan Jane pada 31 Mei 2012. (b) Kunci Kira-Kira pada 31 Mei 2012. (iii) Kadar bayaran terakru RM420. Debit Kredit Modal 30 150 Belian dan Jualan 45 000 102 149 Pulangan jualan dan pulangan belian 1 809 2 190 Gaji 26 800 Belanja am 6 000 Insurans 4 500 Sewa 6 500 Kadar bayaran 2 350 Promosi 3 210 Belanja kenderaan 1 870 Hutang lapuk 250 Diskaun 450 610 Ambilan 7 510 Tunai 2 420 Bank 1 560 Penghutang dan pemiutang 32 100 42 000 Stok 1 Jun 2011 18 950 Lengkapan(kos) 13 500 Susut nilai terkumpul kenderaan 3 400 Kenderaan 15 400 Susut nilai kenderaan 5 240 Peruntukan hutang ragu 1 320 188 619 188 619 Maklumat tambahan: (i) Stok pada 31 Mei 2012 dinilai RM41 200 pada harga kos dan RM87 680 pada harga pasaran. (v) Peruntukan hutang ragu diselaraskan pada kadar 5% atas baki penghutang. (vii) Kadar susut nilai adalah seperti berikut: . . (vi) Sepanjang tahun kewangan. (ii) Sewa dibayar setiap suku tahun. barang niaga telah diambil untuk tujuan berikut: -Promosi RM600 and Kegunaan peribadi RM 350. Sewa dibayar termasuk RM600 bagi suku tahun berakhir 30 Jun 2012. .Kenderaan 20% setahun atas kos.Lengkapan 15% setahun atas baki berkurangan. Anda dikehendaki menyediakan: (a) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Mei 2012. (iv) Hutang sebanyak RM525 dihapuskan sebagai hutang lapuk.

Anda dikehendaki menyediakan: (a) Jadual persamaan perakaunan mengikut format seperti di bawah. Soalan 2 (SPM 2012) Encik Daud memulakan perniagaan DON Enterprise pada 1 Januri 2012 dengan membawa asset berikut: RM Perabot 3 000 Kenderaan 37 000 Tunai di bank 12 000 Urusniaga berikut berlaku sepanjang bulan Januari 2012. Wang tersebut dimasukkan ke dalam akaun bank perniagaan. (ii) Bayar sewa dengan cek RM600 (iii) Jual barang niaga berkos RM 800 secara kredit pada harga RM1 900 (iv) Bayar pemiutang dengan cek RM 2 850 dan terima diskaun RM150 (v) Terima cek daripada penghutnag berjumlah RM 1 270 (vi) Pemilik membawa masuk tunai RM3 00 ke dalam perniagaan dan dibankkan (vii) Sekeping cek yang diterima daripada penghutang RM507 telah dipulangkan oleh bank dengan bertanda “ Rujuk Penyuruh Bayar”. (viii) Pemilik telah mengeluarkan cek RM610 untuk kegunaan peribadi. (ix) Perniagaan telah meminjam daripada bank sebanyak RM 5 000. (i) Beli barang niaga secara kredit RM 3 500.                                                                                                        ASET                                                                =          LIABILITI              +                            EKUITI  PEMILIK   Perabot   Kenderaan   Bank   Penghutang   Stok   Pemiutang   Pinjaman   Modal   Ambilan   U/Bersih   RM   RM   RM   RM   RM   RM   RM   RM   RM   RM                                                                   .

Kesemua saham telah dilanggan dan dibayar penuh semasa permohonan. Bagi tahun berakhir 31 Disember 20X0. lembaga pengarah telah mengisytiharkan dividen interim pada kadar 3% hanya kepada saham keutamaan. Anda dikehendaki: (a) Mengira: (i) Modal Dibenarkan (ii) Modal Diterbitkan (iii) Modal Berbayar (iv) Dividen Interim (v) Dividen Akhir (b) Merekodkan terbitan saham dalam akaun-akaun berikut: (i) Akaun Permohonan Saham Biasa (ii) Akaun Permohonan Saham Keutamaan (iii) Akaun Modal Saham Biasa (iv) Akaun Modal Saham Keutaman (v) Akaun Bank . lembaga pengarah telah mengisytiharkan dividen akhir bagi saham keutamaan dan dividen akhir bagi saham biasa pada kadar 10%.Soalan 3 Modal dibenarkan bagi Syarikat Litar Ekspress Berhad terdiri daripada 3 000 000 unit saham keutamaan 7% bernilai RM2. Pada 1 Julai 20X0 Syarikat Litar Ekspress Berhad telah bersetuju untuk menerbitkan 2 000 000 unit saham keutamaan 7% dan 4 000 000 saham biasa pada nilai tara.00 sesaham dan 7 000 000 unit saham biasa RM1.00 sesaham. Pada 1 Oktober 20X0.

Pada 31 Julai 2000.Soalan 4 Sheela dan Keesha merupakan dua orang pekongsi dalam sebuah Perkongsian SK Fancy. (iv) Liabiliti lain turut dijelaskan sepenuhnya. manakala Akaun Semasa dipindahkan ke Akaun Modal setiap pekongsi. (v) Kos yang terlibat semasa pembubaran ialah RM1 600 (vi) Akaun Tunai dipindahkan ke Akaun Bank. Berikut adalah Kunci Kira-Kira perkongsian mereka pada tarikh tersebut. mereka bersetuju untuk membubarkan perniagaan perkongsian mereka. Mereka membahagikan untung sama rata. Kunci Kira-Kira pada 31 Julai 2000 RM RM Aset Bukan Semasa Ekuiti Pemilik Premis 320 000 Akaun Modal: Perabot 13 000 Sheela 250 000 Kenderaan 54 000 Keesha 250 000 Akaun Semasa Aset Semasa Sheela 65 580 Stok 8 500 Keesha(dt ) 8 000 Penghutang 7 500 Bank 200 000 Liabiliti Semasa Tunai 500 Pemiutang 5 920 Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman bank 40 000 603 500 603 500 Maklumat tambahan: (i) Semua aset bukan semasa dijual pada harga RM40 000 kecuali premis telah diambil alih oleh Sheela. (ii) Jumlah yang dikutip daripada penghutang adalan RM7 000 dan baki penghutang dijelaskan oleh Sheela. (iii) Pemiutang dijelaskan sepenuhnya dengan bayaran RM4 900. .

akaun berikut: Akaun Induk Akaun Kontra Jualan Penghutang (c) Maklumat berikut diperoleh daripada slip gaji En Thomas. Gaji pokok RM6 600 Elaun-elaun RM1 500 Zakat RM 450 KWSP RM 726 Hitungkan gaji bersih En Thomas. Anda dikehendaki menyediakan: (a) Akaun Realisasi (b) Akaun Modal Pekongsi (bentuk beruangan) (c) Akaun Bank Soalan Tambahan (Biasanya soalan jenis sebegini adalah Soalan 1 di mana terdapat beberapa soalan ringkas yang boleh merangkumi Topik Tingkatan 4 dan Tingkatan 5) (a) Catatkan urus niaga berikut ke dalam Jurnal Am (abaikan keterangan) 8 Okt 2011 Mengambil barangniaga untuk tujuan promosi RM 650. . (vii) Pekongsi yang mengalami kurangan modal hendaklah membawa masuk wang tunai sendiri ke dalam perniagaan. (d) Nyatakan dokumen yang terlibat bagi setiap urus niaga berikut: Urus Niaga Dokumen Jualan kredit kepada Syarikat Limbo Invois terkurang catat daripada Limmy Ent. (b) Nyatakan akaun kontra bagi akaun.