You are on page 1of 11

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

BBG 33103 – PENGURUSAN KEWANGAN
DAN
PERAKAUNAN SEKOLAH

PANJAR WANG RUNCIT
(PWR)

NAMA PELAJAR : GHAZALI B JAAFAR
CB100009

BADRUL HISHAM BIN MD.KELING
CB 100018

MHD & MOHD DARWAZI BIN ABD
WAHID
CB 100024

PROGRAM : PROGRAM KHAS
PENSISWAZAHAN GURU
BESAR (PKPGB)

Pengurusan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan
PKPGB UTHM

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGURUSAN PENDIDIKAN) PENSYARAH : PUAN HJH SAREBAH BINTI WARMAN PANJAR WANG RUNCIT Pengenalan Panjar wang runcit diwujudkan untuk memudahkan pihak sekolah melakukan pembelian-pembelian runcit dengan segera. Objektif Selepas mengikuti topik ini diharapkan peserta akan dapat: Memahami pengendalian panjar wang runcit Mengenalpasti had perbelanjaan dan kawalan terhadap panjar wang runcit Mengetahui proses mewujudkan panjar wang runcit Menambahbaikan tatacara penyelenggaraan panjar wang runcit Definisi Adalah sejumlah wang diberi kepada pegawai perakaunan untuk membolehkannya membuat pembayaran kecil yang segera dan perbelanjaan runcit tanpa mempertanggungkannya terlebih dahulu kepada satu vot/mana-mana jenis kumpulan wang yang diselenggarakan. Pengurusan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan PKPGB UTHM . Seseorang Pengetua/Guru Besar haruslah memahami pengendaliannya untuk mengelakkan daripada pembaziran dan penyalahgunaan wang tunai.

PANJAR i. Panjar Wang Runcit . Panjar 1 / 12 / 3 / 12 . AP 3( c) iv. Panjar Gaji . AP 3(b) iii. Panjar Unit . AP 3(d) dan TPKPS Bab 8 Pengurusan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan PKPGB UTHM . AP 3(a) sekolah-sekolah ii.

Panjar Wang Runcit boleh dibelanjakan untuk semua jenis Kumpulan Wang yang diselenggarakan oleh sekolah.00 secara tunai.00 hendaklah dibuat daripada panjar wang runcit sekolah yang melakukan perbelanjaan itu. Negeri masing-masing Pengurusan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan PKPGB UTHM . Namun demikian bagi pembelian yang melebihi RM50. Panjar Wang Runcit seboleh-bolehnya digunakan untuk pembelian runcit yang kurang daripada RM50.00 boleh juga dilakukan secara tunai jika praktik dan berfaedah. PROSES MEWUJUDKAN PWR Kebenaran untuk mewujudkan PWR di sekolah hendaklah diperolehi daripada PTJ masing-masing seperti yang berikut: JENIS SEKOLAH PUSAT TANGGUNGJAWAB Sekolah Berasrama Penuh Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Sekolah Menengah Teknik Bahagian Teknik & Vokasional Sekolah Rendah/ Menengah Jabatan Pendidikan Negeri Sekolah Harian PTJ Sendiri Jabatan Akauntan Negara. Dengan seberapa yang boleh semua pembayaran bil yang tidak melebihi RM50. Bagi sekolah-sekolah yang tidak menyelenggarakan Kumpulan Wang SUWA maka wang pendahuluan Panjar Wang Runcit bolehlah dikeluarkan daripada Kumpulan Wang Kerajaan butiran LPBT/LPK.PENJELASAN Panjar Wang Runcit sekolah merupakan sejumlah wang pendahuluan yang pada permulaannya dikeluarkan daripada Kumpulan Wang SUWA di bawah butiran yang tidak dikhaskan untuk sesuatu tujuan tertentu seperti kantin atau pelbagai.

Cek v. Sebagai satu kawalan dalaman Pengetua/Guru Besar hendaklah mengeluarkan satu surat penurunan kuasa secara rasmi bagi pegawai yang mengendalikan PWR seperti di Lampiran PWR 4 (AP 69) Merekodkan Penerimaan Sebaik sahaja cek untuk panjar wang runcit dikeluarkan daripada Kumpulan Wang berkenaan (Pendahuluan/Rekupmen) butir-butir berikut hendaklah dicatatkan di bahagian penerimaan di buku Tunai PWR dengan maklumat berikut: i. No. Setiap permohonan tambahan hendaklah disertakan rekupmen PWR tiga (3) bulan berturutan dengan menggunakan boring seperti di Lampiran PWR 2. Amaun ini. Permohonan panjar wang runcit hendaklah dibuat dengan menggunakan boring seperti di lampiran PWR 1 Selepas kelulusan diperolehi. Tarikh ii. Baucer ( yang menyokong pengeluaran cek) iv. hendaklah ditunjukkan sebagai pendahuluan dari kumpulan wang SUWA/Kerajaan dan dicatatkan sebagai aset dalam Lembaran Imbangan bagi akaun yang berkenaan. Amaun Pengurusan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan PKPGB UTHM . sekolah perlu menyediakan satu baucar bayaran untuk mengeluarkan wang daripada kumpulan wang yang telah diluluskan. TATACARA PENYELENGGARAAN PANJAR WANG RUNCIT Buku Tunai Panjar Wang Runcit Segala urusniaga tunai hendaklah direkodkan ke dalam buku tunai PWR seperti di Lampiran PWR 3. Paras Panjar wang runcit boleh ditambah apabila perlu tertakluk kepada kelulusan pusat tanggungjawab masing-masing. No. Perihal (Pendahuluan/Rekupmen) iii.

Setiap pembayaran daripada panjar wang runcit hendaklah disokong dengan baucer kecil yang bernombor siri berturutan ( sila rujuk Lampiran PPWR 5 ). Baucer asal rekupmen disimpan di dalam fail baucer kumpulan wang berkaitan. Bil-bil tunai boleh diterima sebagai baucer kecil. tetapi bil-bil ini perlu disahkan oleh Pengetua/Guru Besar dan diberikan nombor secara berturutan mengikut siri baucer kecil. Pengurusan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan PKPGB UTHM . buku tunai sekolah perlu dirujuk untuk memastikan peruntukan bagi butiran- butiran perbelanjaan berkenaan adalah mencukupi. Baucer salinan rekupmen berserta baucer kecil dan dokumen- dokumen sokongan hendaklah disimpan dengan siri baucer yang sama dalam fail PWR. Merekod Pembayaran Setiap pembayaran daripada panjar wang runcit hendaklah dicatatkan di Bahagian Pembayaran Buku Tunai Panjar Wang Runcit seperti yang berikut: o Tarikh pembelian dibuat o Perihal pembelian o Nombor baucer kecil o Jumlah pembayaran mengikut jenis-jenis peruntukan o Jumlah Besar o Jumlah pembayaran mengikut kumpulan wang (sila rujuk Lampiran PWR 3). Setiap baucer kecil hendaklah disahkan dan diluluskan oleh Pengetua/Guru Besar.Pembayaran Sebelum sesuatu pembayaran di buat daripada panjar wang runcit.

Tujuannya adalah untuk mencukupkan semula paras panjar wang runcit dengan mengenakan perbelanjaan kepada butiran-butiran dalam kumpulan wang berkaitan Pihak sekolah perlu mengawasi baki panjar wang runcit. Perbelanjaan yang direkup itu. buku tunai panjar wang runcit hendaklah diimbangkan dan jumlah yang telah dibelanjakan hendaklah direkupkan. maka rekupmen perlulah dibuat dengan menyediakan baucer bayaran bagi setiap kumpulan wang. Pengurusan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan PKPGB UTHM . hendaklah dikenakan kepada butiran perbelanjaan dibawah kumpulan wang berkaitan.00 serta disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Pastikan pemeriksaaan terhadap kedudukan PWR dilaksanakan oleh Pengetua/Guru Besar sama ada sebulan sekali atau semasa proses rekupmen. minyak mesin rumput. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mempastikan: Baki wang dalam tangan bersamaan dengan baki yang dinyatakan di dalam buku tunai PWR. fotostat.Rekupmen Rekupmen ialah proses mendapatkan semula wang yang telah dibelanjakan melalui panjar wang runcit. Jika perbelanjaan melibatkan lebih daripada satu kumpulan wang. dan lain-lain perbelanjaan yang wajar dan tidak melebihi RM50. catatan perlu dibuat di Bahagian Penerimaan Buku Tunai Panjar Wang Runcit. Apabila baki wang tersebut hampir habis. Recupmen boleh dibuat lebih daripada sekali dalam sesuatu bulan. KAWALAN TERHADAP PANJAR WANG RUNCIT Pastikan Panjar Wang Runcit hanya digunakan untuk tujuan pembelian runcit seperti setem. Apabila cek-cek rekupmen ditunaikan.

pemeriksaan ini hendaklah dijalankan oleh pegawai yang dilantik di sekolah berkenaan PENUTUPAN BUKU TUNAI PANJAR WANG RUNCIT Pastikan buku Tunai PWR ditutup dan diimbangkan. Jumlah wang dalam tangan dicampur dengan semua baucer kecil yang belum direkup hendaklah sama dengan paras panjar yang diluluskan. Pengurusan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan PKPGB UTHM . Baki wang dalam tangan akan ditunjukkan sebagai asset/harta di Lembaran Imbangan bagi penyata kewangan kumpulan wang yang berkenaan. Pastikan rekupmen dibuat sebelum/pada 31 Disember supaya baki PWR adalah bersamaan dengan pendahuluan PWR yang diluluskan. Pastikan tandatangan Pengetua/Guru Besar terdapat dalam Buku Tunai PWR sebagai bukti semakan ini telah dijalankan. Apabila PWR dikendalikan sendiri oleh Pengetua/Guru Besar.

Perbelanjaan Panjar Runcit yang belum direkupkan mengikut jenis-jenis kumpulan wang Kumpulan Wang Kerajaan RM XXX Kumpulan Wang SUWA RM XXX Kumpulan Wang Asrama RM XXX RM XXX Jumlah Panjar wang runcit seperti pendahuluan panjar RM XXX dikeluarkan Yang dilulus oleh Pusat Tanggungjawab TATACARA MEMPERAKUKAN PANJAR WANG RUNCIT YANG TIDAK DIREKUPKAN PADA PADA 31 DISEMBER Sekiranya wang pendahuluan panjar dikeluarkan daripada Kumpulan Wang SUWA dan keseluruhan amaun yang belum direkup ialah perbelanjaaan wang SUWA maka tindakan seperti yang berikut hendaklah dilakukan. o Amaun yang belum direkup hendaklah diambilkira dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan sebagai perbelanjaan dalam tahun semasa. Baki wang dalam tangan RM XXX b. o Baki wang dalam tangan hendaklah ditunjukkan sebagai aset di Lembaran Imbangan Kumpulan Wang SUWA.PENYATA KEDUDUKAN PANJAR WANG RUNCIT AKHIR TAHUN Sediakan satu penyata/Sijil PWR seperti di bawah. Sekiranya wang pendahuluan panjar dikeluarkan daripada Wang SUWA dan amaun yang belum direkupkan merupakan perbelanjaan yang melibatkan lebih daripada satu kumpulan. maka tindakan berikut perlulah diambil: Pengurusan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan PKPGB UTHM . disediakan sebelum atau pada 31 Disember setiap tahun kewangan: a.

pembaziran.00 secara tunai. o Baki wang dalam tangan hendaklah ditunjukkan sebagai aset/harta diLembaran Imbangan di kumpulan Wang SUWA. Pengetua/Guru Besar hendaklah mengendalikan urusan panjar wang runcit ini dengan teratur dan sempurna supaya mengelakkan daripada penyalahgunaan supaya mengelakkan dariapada penyalahgunaan. Untuk tujuan ini.akaun Belum Bayar”di Lembaran Imbangan Kumpulan Kerajaan/Asrama di bawah liabiliti/tanggungjawab kepada PWR di Kumpulan Wang SUWA (sila rujuk Lampiran PWR 6) MENYIMPAN SELAMAT WANG RUNCIT Pengetua/Guru Besar/Pegawai yang diberi kuasa hendaklah menyimpan wang tunai dengan selamat dalam peti besi/cabinet berkunci. Pengurusan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan PKPGB UTHM . dan kehilangan wang tunai. Kegagalan mengendalikan akaun panjar wang runcit dengan baik akan mengakibatkan dan memberi kesan kepada penyediaan penyata kewangan tahunan sekolah. KESIMPULAN Pengendalian panjar wang runcit memudahkan pihak sekolah melakukankan pembelian-pembelian runcit yang segera dan kurang daripada RM50. o Jumlah ini perlu ditunjukkan sebagai . o *Amaun yang belum direkupkan daripada kumpulan Wang Kerajaan/Asrama (mengikut perbelanjaan yang telah dibuat) o Jumlah perbelanjaan seperti di butiran atas (*) hendaklah ditunjukkan sebagai ‘Akaun Belum Terima” dalam Lembaran Imbangan di bawah aset/harta di kumpulan Wang SUWA daripada Kumpulan Wang Kerajaan/Asrama. panjar wang runcit perlulah diimbangkan dan didapatkan semula sepenuhnya sebelum atau pada 31 Disember.

LAMPIRAN Pengurusan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan PKPGB UTHM .