You are on page 1of 6

Soalan 1

a) Jadual Taburan bagi Jenis Haiwan Kesayangan

Jenis Haiwan Kekerapan Sudut Sektor (⁰) Peratusan (%)
Arnab 9 9/35 x 360 = 92⁰ 92/360 x 100 = 26%
Guinea Pig 3 3/35 x 360 = 32⁰ 32/360 x 100 = 8%
Hamster 7 7/35 x 360 = 72⁰ 72/360 x 100 = 20%
Ikan 7 7/35 x 360 = 72⁰ 72/360 x 100 = 20%
Kucing 9 9/35 x 360 = 92⁰ 92/360 x 100 = 26%
Jumlah 35 360⁰ 100%

b) Carta Pai bagi Jenis Haiwan Kesayangan

26% 26%

Arnab
Guinea Pig
Hamster
Ikan
8%
Kucing
20%

20%

c) Carta pai diatas menunjukkan jumlah peratusan bagi jenis haiwan kesayangan untuk 35
orang pelajar. Haiwan yang kerap dijadikan sebagai haiwan kesayangan ialah arnab dan kucing
dengan peratusan yang sama, 26%. Haiwan seterusnya yang kerap dijadikan sebagai haiwan
kesayangan ialah ikan dan hamster dengan perbezaan peratusan sebanyak 6% daripada arnab dan
kucing iaitu 20%. Guinea pig adalah haiwan yang jarang dijadikan sebagai haiwan kesayangan dengan
peratusan hanya 8%.
Soalan 2

Histogram
a) Taburan kekerapan bagi perbelanjaan pelajar untuk produk haiwan mereka

10
9
8
7
6
5
Jumlah Pelajar
4
3
2
1
0
50-119 120-189 190-259 260-329 330-399 400-469
Perbelanjaan (RM/sebulan)

b) Nilai mod perbelanjaan

Mod perbelanjaan ialah RM120 – RM189 kerana mempunyai jumlah pelajar yang terbanyak.

c) Taburan kekerapan bagi perbelanjaan pelajar untuk produk haiwan mereka

Perbelanjaan Titik tengah perbelanjaan Kekerapan
50 – 119 84.5 5
120 – 189 154.5 9
190 – 259 224.5 7
260 – 329 294.5 3
330 – 399 364.5 2
400 – 469 434.5 4

Poligon Kekerapan
10
9
8
7
6
5
Kekerapan
4
3
2
1
0
84.5 154.5 224.5 294.5 364.5 434.5
Berdasarkan poligon kekerapan diatas, jadual menunjukkan taburan perbelanjaan produk haiwan
kesayangan. Kebanyakkan pelajar membelanjakan tidak lebih daripada RM300 untuk membeli
produk haiwan peliharan mereka iaitu seramai 24 orang. Manakala hanya 6 orang pelajar yang
membelanjakan lebih daripada RM300 untuk membeli produk haiwan peliharaan mereka.
Soalan 3

a) Min piawai masa pemasangan

Min = 18+15+17+22+12+20+19+15+20+25+16+13 = 17.66
12

Median piawai masa pemasangan ( n = 12)

Median = ½ (n + 1)
= ½ (12 + 1)
= 6.5

Mod piawai masa pemasangan

Mod adalah 15 dan 20 (bimodal data)

Sisihan piawai masa pemasangan

X X-ẍ (X - ẍ)²
18 18 – 17.66 = 0.34 (0.34)² = 0.1156
15 15 – 17.66 = -2.66 (-2.66)² = 7.0756
17 17 – 17.66 = -0.66 (-0.66)² = 0.4356
22 22 – 17.66 = 4.34 (4.34)² = 18.8356
12 12 – 17.66 = -5.66 (5.66)² = 32.0356
20 20 – 17.66 = 2.34 (2.34)² = 5.4756
19 19 – 17.66 = 1.34 (1.34)² = 1.7956
15 15 – 17.66 = -2.66 (-2.66)² = 7.0756
20 20 – 17.66 = 2.34 (2.34)² = 5.4756
25 25 – 17.66 = 7.34 (7.34)² = 53.8756
16 16 – 17.66 = -1.66 (-1.66)² = 2.7556
13 13 – 17.66 = -4.66 (-4.66)² = 21.7156
Jumlah = 212 156.6672
ẍ = 212/12 = 17.66 (X - ẍ)/n – 1 = 156.6672/12-1
= 14.2424

Sisihan = √14.2424
= 3.7739

b) Pekali kepencongan pearsondan = 3(Min – Median) = 3(17.66 – 6.5)
Sisihan 3.7739
= 8.8715

Kepencongan bagi taburan masa pemasangan adalah positif.
Soalan 4

a) Perbelanjaan pelajar untuk produk haiwan kesayangan mereka

Perbelanjaan Kekerapan Upper Boundary Kekerapan kumulatif
50 – 119 5 119.5 5
120 – 189 9 189.5 14
190 – 259 7 259.5 21
260 – 329 3 329.5 24
330 – 399 2 399.5 26
400 – 469 4 469.5 30
Jumlah 30

Perbelanjaan
35

30

25

20
Perbelanjaan
15

10

5

0
119.5 189.5 259.5 329.5 399.5 469.5

b) Kuartil pertama
¼ (30+1) = 7.75
- Kuartil pertama adalah pada posisi ke 8 (bundarkan 7.75)
- Oleh itu, RM189.5 adalah pada kedudukan nombor 8

Kuartil kedua
¾ (30+1) = 23.25
- Kuartil ketiga adalah pada posisi ke 23 (bundarkan 23.25)
- Oleh itu, RM329.5 adalah pada kedudukan nombor 23

Kari Julat antara kuartil = 329.5 – 189.5
= 140
Soalan 5

a) Gambar Rajah pokok untuk Rabu, Khamis, dan Jumaat

b) Kebarangkalian kereta api tiba tepat pada masa selama dua hari daripada tiga hari

P (OO) = 0.95 x 0.95 = 0.903

c) Kebarangkalian kereta api lewat tiba pada salah satu daripada tiga hari tersebut