You are on page 1of 2

Công ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

Mất mát dự ứng lực do biến dạng neo và sự trượt của cáp dự ứng lực với
các thiết bị neo ∆fpA
Sau khi được kéo căng đến ứng suất cần thiết, cáp dự ứng lực cần phải
được neo vào bê tông thông qua các thiết bị neo. Đối với hầu hết các hệ thống dự
ứng lực kéo sau, việc neo cáp sẽ làm phát sinh một số mất mát bổ sung nội lực
(hay ứng suất) cáp do sự ép sát hay biến dạng của các khối nêm. Biến dạng neo
gây ra sự co ngắn của chiều dài các bó cáp dạng tao thường thay đổi trong khoảng
∆A = 3 -10mm và giá trị phổ biến là ∆A = 6mm .
Hình 2.26 thể hiện ảnh hưởng của biến dạng neo đến sự thay đổi lực cáp ở
gần các neo. Chiều dài của cáp bị ảnh hưởng bởi sự tụt neo phụ thuộc vào ma
sát giữa cáp và ống gen. Nếu ma sát nhỏ, chiều dài bị ảnh hưởng có thể là rất lớn.
Chiều dài cáp bị ảnh hưởng bởi sự tụt neo được tính theo quan hệ sau (Hình 2.26):

Trong đó, P là mất mát nội dự ứng lực trong cáp. Với giả thiết là mất mát
dự ứng lực do ma sát trên một đơn vị chiều dài cáp là hằng số và bằng p , mất mát
lực dự ứng lực là
∆P = 2plset
Chiều dài ảnh hưởng bởi biến dạng neo là

Giá trị p được tính từ biểu đồ thay đổi lực trong cáp.
Một cách đơn giản để tính toán mất mát dự ứng lực do sự trượt neo là, giả
thiết chiều dài ảnh hưởng của sự trượt ở neo bằng chiều dài cáp, L , và sự trượt
neo gây ra một biến dạng đều trên chiều dài này. Như vậy,
∆fpA =
Độ lớn của mất mát dự ứng lực do biến dạng neo nằm trong khoảng 2 đến
6% của ứng
suất trong cáp khi được kéo. Giá trị dự kiến được khuyến nghị là 3%.

http://vietnam12h.com

Công ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam Hình 2.com .26 Ảnh hưởng của sự biến dạng neo đến sự thay đổi nội lực cáp http://vietnam12h.