You are on page 1of 12

BҦNG MINH HӐA QUYӄN LӦI BҦO HIӆM

MAXX - PHÚC LӜC THӎNH VѬӦNG
Ĉ̿u t́lâu dài, v·ng vàng sinh lͻi
Maxx - Phúc Lͱc Thͣnh V́ͻng k͗t hͻp linh ho̹t gi·a b̻o v͟vjÿ̿u t́, giúp b̹n yên tâm ho̹ch ÿͣnh và thΉc hi͟n k͗ho̹ch tài chính
lâu dài.
Maxx - Phúc Lͱc Thͣnh V́ͻng là s̻n ph́m b̻o hi͛m:
Ŷ Có khҧnăng mang lҥi lӧi nhuұn trong dài hҥn, ÿӗng thӡi bҧo vӋtài chính cho bҥn trӑn ÿӡi, tuy nhiên cNJng tiӅm ҭn rӫi ro khi thӏ
trѭӡng ÿҫu tѭgһp bҩt lӧi
Ŷ Cho phép bҥn linh hoҥt lӵa chӑn và chuyӇn ÿәi giӳa 3 quӻ
Ŷ Chӫÿӝng trong kӃhoҥch ÿҫu tѭvӟi quyӅn lӧi ÿҫu tѭthêm
Ŷ Giúp bҥn hoàn toàn yên tâm vӟi khoҧn ÿҫu tѭÿѭӧc quҧn lý chuyên nghiӋp bӣi các chuyên gia hàng ÿҫu

Ngѭӡi ÿѭӧc bҧo hiӇm : AA
Bên mua bҧo hiӇm : AA

B̻ng minh hͥa quy͙n lͻi b̻o hi͛m này không có hi͟u lΉc thay th͗Hͻp ÿͫng b̻o hi͛m. Các quy͙n lͻi ÿ́ͻc minh hͥa t̹i B̻ng minh
hͥa quy͙n lͻi b̻o hi͛m này ch͡ÿ͛tham kh̻o và s͕có th͛thay ÿͭi tùy thuͱc vào các y͗u tͩÿ̿u t́, sͩphí b̻o hi͛m ÿ́ͻc ch̽p nhͅn,
các giao dͣch liên quan và các ÿi͙u kho̻n vjÿi͙u ki͟n cͿa Hͻp ÿͫng b̻o hi͛m. Mͥi quy͙n lͻi và giao dͣch s͕ÿ́ͻc Công ty thΉc hi͟n
và chi tr̻phù hͻp vͳi các ÿi͙u kho̻n vjÿi͙u ki͟n cͿa Hͻp ÿͫng b̻o hi͛m ÿmÿ́ͻc BͱTài chính phê duy͟t.

*SI36340236IR43* *DT$NB-SUPPDOC* V05

Hӑvà tên Tѭvҩn Tài chính : VNJThӏPhѭѫng
Mã sӕÿҥi lý : 36340
Giҩy phép sӕ : 01003
Minh hӑa sӕ : SI36340236IR43
Ngày in : 07/04/2014 18:58:28
Văn phòng : Khu vӵc Hà Nӝi

ĈiӋn thoҥi: (08) 5416 6888 Fax: (08) 5416 1818 hiӋn ÿang cung cҩp các sҧn phҭm bҧo vӋtài chính và dӏch vөquҧn lý tài Lƭnh vӵc kinh doanh: Bҧo hiӇm nhân thӑvjÿҫu tѭtài chính sҧn cho hàng chөc triӋu khách hàng trên toàn thӃgiӟi. Cam kӃt ÿҫu tѭlâu dài tҥi ViӋt Nam: là doanh nghiӋp 100% vӕn nѭӟc ngoài ÿҫu tiên ÿѭӧc cҩp phép kinh doanh bҧo hiӇm nhân thӑtҥi ViӋt Nam (6/1999). CÔNG TY TNHH MANULIFE (VIӊT NAM) THÔNG TIN DOANH NGHIӊP Ĉӏa chӍ: Manulife Plaza......... Manulife Financial là Tұp ÿoàn tài chính hàng ÿҫu thӃgiӟi có trөsӣ TP...vn USD (tính ÿӃn 31/01/2014...manulife...thành viên cӫa Tұp ÿoàn tài chính hàng ÿҫu thӃgiӟi Manulife Financial có trөsӣchính tҥi Canada vӟi hѫn 125 năm kinh nghiӋm toàn cҫu.. quҧn lý tәng giá trӏcác quӻhѫn 563 tӍÿ{la Mӻ (tính ÿӃn 31/12/2013) .1 tӹ Website: www....... vӯa giúp Quý khách hoҥch ÿӏnh kӃ hoҥch ÿҫu tѭvӯa cung cҩp sӵbҧo vӋtài chính dài hҥn... Maxx . vӳng vàng sinh lӧi Manulife ViӋt Nam . vӟi hѫn 125 năm kinh nghiӋm hoҥt ÿӝng toàn cҫu.7...... GIÁ TRӎCÁC QUӺĈҪU TѬCÓ THӆTĂNG LÊN HOҺC CljNG CÓ THӆ GIҦM. ĈҪU TѬTÀI CHÍNH CHӬA ĈӴNG RӪI RO..tӵhào là công ty bҧo hiӇm nhân thӑnѭӟc ngoài ÿҫu tiên có mһt tҥi ViӋt Nam tӯnăm 1999 và luôn nҵm trong nhóm 3 công ty bҧo hiӇm nhân thӑhàng ÿҫu tҥi thӏtrѭӡng ViӋt Nam..... P.. MAXX ... BҦNG MINH HӐA NÀY KHÔNG PHҦI LÀ HӦP ĈӖNG BҦO HIӆM Chӳký Bên mua bҧo hiӇm: ...PHÚC LӜC THӎNH VѬӦNG Ĉҫu tѭlâu dài. KHÁCH HÀNG CÓ QUYӄN ĈѬӦC NHҰN TҨT CҦLӦI NHUҰN CljNG NHѬGÁNH CHӎU TҨT CҦKHOҦN LӚDO CÁC RӪI RO TӮHOҤT ĈӜNG ĈҪU TѬNÀY...... Chӳký Tѭvҩn Tài chính: .Phúc Lӝc Thӏnh Vѭӧng là sҧn phҭm bҧo hiӇm nhân thӑliên kӃt ÿѫn vӏÿyng phtÿӏnh kǤ.. Q.......com..... Nguӗn: Thomson Reuters). Trang: 1 / 11 .. Giҩy phép thành lұp và hoҥt ÿӝng: Sӕ13GP/KDBH ngày 24/01/2005 Sӭc mҥnh tài chính vӳng chҳc: trӣthành mӝt trong nhӳng công ty bҧo Vӕn ÿiӅu lӋ: 800 tӹÿӗng hiӇm nhân thӑlӟn nhҩt thӃgiӟi vӟi tәng sӕvӕn hóa thӏtrѭӡng là 34... Quý khách vui lòng tham khҧo Bҧn cáo bҥch ÿӇhiӇu rõ chính sách ÿҫu tѭtrѭӟc khi quyӃt ÿӏnh lӵa chӑn tӹlӋphân bәÿҫu tѭgiӳa các Quӻ. luôn nҵm trong nhóm 3 công ty bҧo hiӇm nhân thӑhàng ÿҫu tҥi thӏtrѭӡng ViӋt Nam..HCM chính tҥi Canada....... 75 Hoàng Văn Thái....... Tân Phú.

........ Chӳký Tѭvҩn Tài chính: ....... KǤÿӏnh giá tuân thӫtheo quy ÿӏnh cӫa Công ty nhѭng ÿҧm bҧo không ít hѫn 1 tuҫn 1 lҫn... tiӅn gӱi ngân hàng & các hình thӭc khác 40% 60% QuӻPhát TriӇn: Mang lҥi các cѫhӝi ÿҫu tѭvӟi sӵtăng CәphiӃu & các hình thӭc ÿҫu tѭliên quan ÿӃn cәphiӃu 50% 80% Tӯcao ÿӃn trѭӣng vӕn trong thӡi hҥn ÿҫu tѭtrung ÿӃn dài hҥn...... .................PHÚC LӜC THӎNH VѬӦNG Ĉҫu tѭlâu dài.. Tәng giá trӏtài sҧn ròng cӫa Quӻ Giá mua ÿѫn vӏQuӻ Giá mua ÿѫn vӏQuӻ= Giá bán ÿѫn vӏQuӻ= Tәng sӕÿѫn vӏQuӻÿmphát hành vào Ngày ÿӏnh giá (1 .% chênh lӋch Giá mua & Giá bán) Ghi chú .."Giá mua cӫa ÿѫn vӏQuӻ" là giá mӝt ÿѫn vӏQuӻkhi Công ty mua cӫa Bên mua bҧo hiӇm..... Tài sҧn cӫa Quӻliên kӃt ÿѫn vӏsӁÿѭӧc chia nhӓthành nhiӅu phҫn bҵng nhau gӑi ljÿѫn vӏQuӻ. vӳng vàng sinh lӧi Mӭc ÿӝrӫi ro Tӕi Tӕi Các Quӻliên kӃt ÿѫn vӏvà Mөc tiêu ÿҫu tѭ Các loҥi tài sҧn ÿҫu tѭ và Lӧi nhuұn thiӇu ÿa dӵkiӃn QuӻCân Bҵng: Mang lҥi các cѫhӝi ÿҫu tѭvӟi sӵbҧo CәphiӃu & các hình thӭc ÿҫu tѭliên quan ÿӃn cәphiӃu 40% 60% Vӯa phҧi toàn và phát triӇn vӕn ӣmӭc trung bình.. Trái phiӃu..."Giá bán cӫa ÿѫn vӏQuӻ" là giá mӝt ÿѫn vӏQuӻkhi Công ty bán cho Bên mua bҧo hiӇm...... tiӅn gӱi ngân hàng & các hình thӭc khác 0% 30% ƔĈӏnh giá tài sҧn Quӻ: Công ty sӁxác ÿӏnh giá trӏtài sҧn ròng cӫa các Quӻvào Ngày ÿӏnh giá.. ĈҪU TѬTÀI CHÍNH CHӬA ĈӴNG RӪI RO. Trái phiӃu.... tiӅn gӱi ngân hàng & các hình thӭc khác 20% 50% vӯa phҧi QuӻTăng Trѭӣng: Mang lҥi các cѫhӝi ÿҫu tѭvӟi sӵ CәphiӃu & các hình thӭc ÿҫu tѭliên quan ÿӃn cәphiӃu 70% 100% Cao tăng trѭӣng vӕn trong dài hҥn cho các nhjÿҫu tѭ...... GIÁ TRӎCÁC QUӺĈҪU TѬCÓ THӆTĂNG LÊN HOҺC CljNG CÓ THӆ GIҦM. Trang: 2 / 11 ..... KHÁCH HÀNG CÓ QUYӄN ĈѬӦC NHҰN TҨT CҦLӦI NHUҰN CljNG NHѬGÁNH CHӎU TҨT CҦKHOҦN LӚDO CÁC RӪI RO TӮHOҤT ĈӜNG ĈҪU TѬNÀY. Trái phiӃu. BҦNG MINH HӐA NÀY KHÔNG PHҦI LÀ HӦP ĈӖNG BҦO HIӆM Chӳký Bên mua bҧo hiӇm: ....... MAXX .

.......(*) Ɣ Hình thӭc ÿҫu tѭlinh hoҥt: Tùy thuӝc vào mӭc ÿӝѭu tiên tài chính và quyӃt ÿӏnh ÿҫu tѭvào tӯng thӡi ÿiӇm...Cân Bҵng. Ĉyng Quӻliên kӃt ÿѫn vӏÿӇchuyӇn ÿәi các tài sҧn sang mӝt Quӻliên kӃt ÿѫn vӏmӟi có cùng các mөc tiêu ÿҫu tѭ.... vӟi ÿiӅu kiӋn Hӧp ÿӗng cӫa Quý khách thӓa ÿҫy ÿӫcác yêu cҫu theo quy ÿӏnh cӫa Công ty.... KHÁCH HÀNG CÓ QUYӄN ĈѬӦC NHҰN TҨT CҦLӦI NHUҰN CljNG NHѬGÁNH CHӎU TҨT CҦKHOҦN LӚDO CÁC RӪI RO TӮHOҤT ĈӜNG ĈҪU TѬNÀY. Quý khách có thӇgӱi Ĉѫn yêu cҫu ÿӃn Công ty ÿӇtҥm ngӯng ÿyng phí...(*) Ɣ ChuyӇn ÿәi Quӻ: Mӭc tӕi thiӇu mӛi lҫn chuyӇn ÿәi Quӻÿѭӧc áp dөng theo quy ÿӏnh cӫa Công ty.... NӃu giá trӏÿѫn vӏQuӻcòn lҥi trong tài khoҧn thҩp hѫn mӭc tӕi thiӇu quy ÿӏnh này....... (*) Xin xem ÿi͙u kho̻n ÿ͛bi͗t thêm chi ti͗t.. Phát TriӇn và Tăng Trѭӣng . khi ÿyhӧp ÿӗng cӫa Quý khách vүn ÿѭӧc xem là còn hiӋu lӵc trong thӡi gian tҥm ngӯng ÿyng phí.... ĈҪU TѬTÀI CHÍNH CHӬA ĈӴNG RӪI RO.PHÚC LӜC THӎNH VѬӦNG Ĉҫu tѭlâu dài....... Ɣ Thѭӣng duy trì hӧp ÿӗng: Khoҧn tiӅn thѭӣng bҵng 360% Phí bҧo hiӇm cѫbҧn ÿӏnh kǤquy năm vào thӡi ÿiӇm cҩp hӧp ÿӗng ÿѭӧc phân bәvào cuӕi Năm kӹniӋm hӧp ÿӗng thӭ15 dѭӟi hình thӭc các ÿѫn vӏQuӻÿѭӧc mua thêm..... Quý khách có thӇlinh hoҥt chӑn tӯ1 ÿӃn 3 Quӻ. vӳng vàng sinh lӧi CÁC QUYӄN LӦI Ɣ QuyӅn quyӃt ÿӏnh ÿҫu tѭvào tӯng Quӻ: Tùy theo kӃhoҥch ÿҫu tѭcӫa mình... BҦNG MINH HӐA NÀY KHÔNG PHҦI LÀ HӦP ĈӖNG BҦO HIӆM Chӳký Bên mua bҧo hiӇm: ... Chӳký Tѭvҩn Tài chính: ... Quý khách có thӇrút tӯng phҫn Giá trӏtài khoҧn tӯcác tài khoҧn ÿҫu tѭvào bҩt cӭlúc nào.. nӃu Quý khách muӕn tҥm ngӯng ÿyng phí cӫa Hӧp ÿӗng bҧo hiӇm trong mӝt khoҧng thӡi gian vì bҩt cӭlý do gì....... MAXX ..... Quý khách có thӇgia tăng khoҧn ÿҫu tѭnӃu nhѭnҵm trong giӟi hҥn mӭc phtÿҫu tѭthêm tӕi ÿa hàng năm và các ÿiӅu kiӋn liên quan ÿmÿip ӭng ÿҫy ÿӫ... Ɣ QuyӅn lӧi tӱvong: Trong thӡi gian Hӧp ÿӗng bҧo hiӇm vүn còn hiӋu lӵc. Ɣ Khoҧn tiӅn mһt luôn có sҹn: Khi có nhu cҫu rút tiӅn mһt. Quý khách có thӇchuyӇn ÿәi giӳa các Quӻvào bҩt kǤlúc nào.(*) Ɣ Gia tăng khoҧn ÿҫu tѭlinh hoҥt: Trѭӡng hӧp Quý khách có nhu cҫu ÿҫu tѭthêm.và mӭc phân bәtӕi thiӇu khoҧn ÿҫu tѭvào mӛi Quӻlà 20%. nhѭng Quý khách phҧi tuân thӫtheo các quy ÿӏnh vӅsӕtiӅn rút tӕi thiӇu và sӕtiӅn tӕi thiӇu còn lҥi trong tài khoҧn. Quý khách cҫn chuyӇn toàn bӝgiá trӏnày sang Quӻkhác......(*) Ɣ Phí bҧo hiӇm linh hoҥt: Tӯnăm thӭhai trӣÿi... GIÁ TRӎCÁC QUӺĈҪU TѬCÓ THӆTĂNG LÊN HOҺC CljNG CÓ THӆ GIҦM.. Trang: 3 / 11 . NӃu Giá trӏhoàn lҥi cӫa Hӧp ÿӗng bҧo hiӇm tҥi thӡi ÿiӇm tҥm ngѭng ÿyng phí vүn còn ÿӫÿӇtrang trҧi cho các khoҧn phí khҩu trӯhàng tháng. CÁC BIӊN PHÁP BҦO VӊVÀ GIA TĂNG QUYӄN LӦI BÊN MUA BҦO HIӆM: Công ty ÿѭӧc phép áp dөng các biӋn pháp dѭӟi ÿky ÿӇbҧo vӋvà gia tăng quyӅn lӧi Bên mua bҧo hiӇm: a... QuyӅn lӧi tӱvong sӁlà tәng cӫa SӕtiӅn bҧo hiӇm và Giá trӏhoàn lҥi..

.. giӟi tính và STBH nhân vӟi tӹlӋrӫi ro 200% bҧng tӹlӋtӱvong tiêu chuҭn ÿiӅu kiӋn sӭc khӓe cӫa Ngѭӡi ÿѭӧc bҧo hiӇm) (*) (thӇhiӋn trên Trang hӧp ÿӗng) Công ty ÿang sӱdөng Phí khi rút tiӅn mһt tӯng phҫn Tѭѫng ÿѭѫng vӟi Phí chuyӇn ÿәi Quӻtrong năm tѭѫng ӭng Phí liên quan ÿӃn Quӻliên kӃt ÿѫn vӏ Phí hiӋn tҥi Mӭc ÿҧm bҧo tӕi ÿa Chênh lӋch Giá mua & Giá bán 5% 5% Phí quҧn lý Quӻ 2%/năm 2.. II....... (b)... IV trӣÿi) (cho các Năm hӧp ÿӗng thӭI.... II.. Không tăng hѫn 15% hàng năm so vӟi phí năm Phí chuyӇn ÿәi Quӻ(ÿӗng/ mӛi lҫn chuyӇn) Các lҫn chuyӇn sau ÿy: 50... KHÁCH HÀNG CÓ QUYӄN ĈѬӦC NHҰN TҨT CҦLӦI NHUҰN CljNG NHѬGÁNH CHӎU TҨT CҦKHOҦN LӚDO CÁC RӪI RO TӮHOҤT ĈӜNG ĈҪU TѬNÀY... e... Công ty sӁthông báo vӟi Bên mua bҧo hiӇm........ (*) Các chi phí này ÿ́ͻc kh̽u tr΃hàng tháng vào tài kho̻n tính theo giá mua ÿ˿n vͣQuΏ... CÁC PHÍ LIÊN QUAN Phí hӧp ÿӗng Phí hiӋn tҥi Mӭc ÿҧm bҧo tӕi ÿa 90%/60%/30%/0% 90%/70%/40%/0% Phí ban ÿҫu cho Phí bҧo hiӇm cѫbҧn ÿӏnh kǤ (cho các Năm hӧp ÿӗng thӭI.000 Tăng tӕi ÿa 15% mӝt năm Phí bҧo hiӇm rӫi ro (tùy thuӝc vào tuәi. (e).........PHÚC LӜC THӎNH VѬӦNG Ĉҫu tѭlâu dài... Trang: 4 / 11 .. Chӳký Tѭvҩn Tài chính: . III..000ÿ/lҫn trѭӟc Công ty có thӇthay ÿәi các mӭc Phí.. nhѭng không vѭӧt quá mӭc ÿҧm bҧo tӕi ÿa... Chia tách hoһc sáp nhұp các ÿѫn vӏQuӻliên kӃt ÿѫn vӏhiӋn có..... Công ty s͕thông báo cho Bên mua b̻o hi͛m b͉ng văn b̻n 3 ngày tŕͳc khi áp dͽng. BҦNG MINH HӐA NÀY KHÔNG PHҦI LÀ HӦP ĈӖNG BҦO HIӆM Chӳký Bên mua bҧo hiӇm: .. (c).. Thay ÿәi tên cӫa Quӻliên kӃt ÿѫn vӏ... ĈҪU TѬTÀI CHÍNH CHӬA ĈӴNG RӪI RO. MAXX .. Ngӯng ÿӏnh giá Quӻliên kӃt ÿѫn vӏvà các giao dӏch liên quan ÿӃn Hӧp ÿӗng bҧo hiӇm trong trѭӡng hӧp Trung tâm giao dӏch chӭng khoán và/hoһc Sӣgiao dӏch chӭng khoán mà Quӻliên kӃt ÿѫn vӏÿang ÿҫu tѭvào bӏtҥm thӡi ÿunh chӍgiao dӏch... (*) Ĉͩi vͳi bi͟n pháp (a)..... Ít nhҩt 3 tháng trѭӟc khi áp dөng biӇu phí thay ÿәi.. IV trӣÿi) Phí ban ÿҫu cho Phtÿyng thêm MiӉn phí MiӉn phí Phí quҧn lý hӧp ÿӗng (ÿӗng/tháng) (*) 25.... vӳng vàng sinh lӧi b. III... d. Các biӋn pháp khác theo yêu cҫu cӫa cѫquan nhà nѭӟc có thҭm quyӅn và theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt..5%/năm MiӉn phí 2 lҫn chuyӇn ÿҫu tiên trong mӝt năm.... c. GIÁ TRӎCÁC QUӺĈҪU TѬCÓ THӆTĂNG LÊN HOҺC CljNG CÓ THӆ GIҦM.

.000 ÿӗng Ĉӏa chӍ: Tóm tҳt minh hӑa quyӅn lӧi bҧo hiӇm TiӅn tӋ: Ĉӗng QuyӅn lӧi Phí bҧo hiӇm Chi tiӃt sҧn phҭm Thӡi gian bҧo hiӇm bҧo hiӇm hàng năm QuyӅn lӧi bҧo hiӇm cѫbҧn Ɣ QuyӅn lӧi bҧo hiӇm khi tӱvong (bҧo ÿҧm) ÿ͗n tuͭi 99 70...915.....PHÚC LӜC THӎNH VѬӦNG Ĉҫu tѭlâu dài....... Chӳký Tѭvҩn Tài chính: .000 Tәng Phí bҧo hiӇm cӫa các sҧn phҭm bҧo hiӇm cѫbҧn 6........000 6....... KHÁCH HÀNG CÓ QUYӄN ĈѬӦC NHҰN TҨT CҦLӦI NHUҰN CljNG NHѬGÁNH CHӎU TҨT CҦKHOҦN LӚDO CÁC RӪI RO TӮHOҤT ĈӜNG ĈҪU TѬNÀY.000............000.. BҦNG MINH HӐA NÀY KHÔNG PHҦI LÀ HӦP ĈӖNG BҦO HIӆM Chӳký Bên mua bҧo hiӇm: ...... Trang: 5 / 11 . vӳng vàng sinh lӧi Bҧng minh hӑa quyӅn lӧi bҧo hiӇm này ÿѭӧc thiӃt kӃdành cho: Bên mua bҧo hiӇm/ Ngѭӡi ÿѭӧc bҧo hiӇm : AA Tuәi: 35 Ngày sinh: 11/11/1978 Giӟi tính: Nӳ NghӅnghiӋp : SӕCMND/HӝchiӃu: SӕtiӅn bҧo hiӇm : 70.. GIÁ TRӎCÁC QUӺĈҪU TѬCÓ THӆTĂNG LÊN HOҺC CljNG CÓ THӆ GIҦM.... MAXX ...915..................000 ĈҪU TѬTÀI CHÍNH CHӬA ĈӴNG RӪI RO.....

. ÿһc biӋt là các quyӅn lӧi không ÿҧm bҧo phөthuӝc vào kӃt quҧÿҫu tѭcӫa các Quӻ.......... vӳng vàng sinh lӧi Phí bҧo hiӇm ÿѭӧc ÿyng ÿӃn hӃt năm hӧp ÿӗng khi Ngѭӡi ÿѭӧc bҧo hiӇm ÿӫ35 tuәi Hàng quý Nӱa năm Phí bҧo hiӇm cѫbҧn theo các ÿӏnh kǤÿѭӧc áp dөng Hàng tháng Hàng năm (Không áp dөng) (Không áp dөng) Phí bҧo hiӇm cӫa sҧn phҭm bҧo hiӇm cѫbҧn 692.... GIÁ TRӎCÁC QUӺĈҪU TѬCÓ THӆTĂNG LÊN HOҺC CljNG CÓ THӆ GIҦM..... Chӳký Bên mua bҧo hiӇm: .......000 Phí bҧo hiӇm cӫa các sҧn phҭm bҧo hiӇm bәtrӧ Tәng Phí bҧo hiӇm theo các ÿӏnh kǤÿѭӧc áp dөng 692....... Tôi cam kӃt ÿmkhai báo trung thӵc tҩt cҧnhӳng thông tin cá nhân cӫa tôi. các khoҧn phí tӕi ÿa. sau khi trӯÿi chi phí y tӃ/kiӇm tra sӭc khӓe (nӃu có).... Ngày : ...........000 6...... kèm theo bҧn gӕc cӫa các hóa ÿѫn thu phí bҧo hiӇm (nӃu có)..... và bӝHӧp ÿӗng bҧo hiӇm. MAXX ....... tôi ÿmÿӑc vjÿmhiӇu các thông tin trong Bҧng minh hӑa quyӅn lӧi bҧo hiӇm... Tôi hoàn toàn hiӇu khi tham gia sҧn phҭm này vjÿӗng ý gӱi Ĉѫn yêu cҫu bҧo hiӇm ÿӃn Công ty......... Bҧn cáo bҥch và HiӃn chѭѫng khách hàng............... Trong thӡi hҥn hai mѭѫi mӕt (21) ngày kӇtӯngày Bên mua bҧo hiӇm nhұn ÿѭӧc bӝHӧp ÿӗng bҧo hiӇm. Ĉӗng thӡi.......................... nӃu chѭa có bҩt kǤquyӅn lӧi bҧo hiӇm nào ÿѭӧc chi trҧ(kӇcҧcác quyӅn lӧi bҧo hiӇm bәtrӧ)....... Sau khi nhұn ÿѭӧc ÿҫy ÿӫcác tài liӋu............ Bҧng minh hӑa quyӅn lӧi bҧo hiӇm này chӍcó giá trӏÿӃn ngày 07/05/2014 và sӁÿѭӧc ÿtnh kèm vӟi bҧn Phân tích nhu cҫu tài chính...... KHÁCH HÀNG CÓ QUYӄN ĈѬӦC NHҰN TҨT CҦLӦI NHUҰN CljNG NHѬGÁNH CHӎU TҨT CҦKHOҦN LӚDO CÁC RӪI RO TӮHOҤT ĈӜNG ĈҪU TѬNÀY.... 2........... không có lãi.000 6.....915.......... thì Bên mua bҧo hiӇm có quyӅn tӯchӕi tham gia bҧo hiӇm bҵng cách gӱi văn bҧn thông báo ÿӃn Công ty.. Hӑ& tên ÿҥi lý : ............... Bҧng câu hӓi phân tích mӭc ÿӝchҩp nhұn rӫi ro và HiӃn chѭѫng khách hàng..... ĈҪU TѬTÀI CHÍNH CHӬA ĈӴNG RӪI RO...PHÚC LӜC THӎNH VѬӦNG Ĉҫu tѭlâu dài.......915. bҧn Phân tích nhu cҫu tài chính. Chӳký Tѭvҩn Tài chính: . Trang: 6 / 11 . Công ty sӁhoàn trҧlҥi phí bҧo hiӇm ÿmÿyng........ BҦNG MINH HӐA NÀY KHÔNG PHҦI LÀ HӦP ĈӖNG BҦO HIӆM Chӳký Bên mua bҧo hiӇm: ....000 TӹlӋÿҫu tѭvào các Quӻ QuӻCân Bҵng QuӻPhát TriӇn QuӻTăng Trѭӣng % 100% 0% 0% Lѭu ý: 1............. Ĉҥi lêÿmgiҧi thích ÿҫy ÿӫcác ÿһc ÿiӇm cӫa hӧp ÿӗng..

841 300 264 100% 11.756 11. BҦNG MINH HӐA NÀY KHÔNG PHҦI LÀ HӦP ĈӖNG BҦO HIӆM Chӳký Bên mua bҧo hiӇm: ...915 4.756 11.000 12/47 6...000 6/41 6..915 300 540 100% 6.915 4.915 4..841 300 180 100% 11.756 70.756 11.841 300 216 100% 11...681 70.. MAXX .915 6.607 70... GIÁ TRӎCÁC QUӺĈҪU TѬCÓ THӆTĂNG LÊN HOҺC CljNG CÓ THӆ GIҦM.756 70.915 70...841 4...000 4/39 6.756 11..756 11..075 300 168 70% 9.000 20/55 6..000 18/53 6.756 70.915 4..000 5/40 6.915 4.756 70.915 4.000 ĈҪU TѬTÀI CHÍNH CHӬA ĈӴNG RӪI RO.915 4.532 70.841 300 384 100% 11.PHÚC LӜC THӎNH VѬӦNG Ĉҫu tѭlâu dài.000 2/37 6.....000 19/54 6.756 70. Chӳký Tѭvҩn Tài chính: ..841 300 324 100% 11....915 6..915 300 576 100% 6......149 300 156 40% 7.915 70.841 300 288 100% 11.756 70.841 300 348 100% 11.756 70.607 7.756 70.000 14/49 6.915 4..000 3/38 6...000 17/52 6.756 11.841 300 192 100% 11...756 11. vӳng vàng sinh lӧi Bҧng minh hӑa quyӅn lӧi bҧo hiӇm này ÿѭӧc thiӃt kӃdành cho: Bên mua bҧo hiӇm/ Ngѭӡi ÿѭӧc bҧo hiӇm : AA Tuәi: 35 Ngày sinh: 11/11/1978 Giӟi tính: Nӳ SӕtiӅn bҧo hiӇm : 70.841 300 252 100% 11..756 70..841 2... Trang: 7 / 11 ...915 4.000 7/42 6.841 300 312 100% 11.915 6.841 300 228 100% 11..756 70.915 300 432 100% 6..756 11...915 4..915 70.000 8/43 6. KHÁCH HÀNG CÓ QUYӄN ĈѬӦC NHҰN TҨT CҦLӦI NHUҰN CljNG NHѬGÁNH CHӎU TҨT CҦKHOҦN LӚDO CÁC RӪI RO TӮHOҤT ĈӜNG ĈҪU TѬNÀY...000 13/48 6.915 6.915 300 492 100% 6..000.915 70.756 70.915 4.915 70.000 9/44 6...000 ÿӗng Bҧng minh hӑa TiӅn tӋ: Ngàn ÿӗng Phҫn trăm Tәng Phí bҧo Phí bҧo hiӇm ÿѭӧc phân bәvào QuyӅn lӧi Năm Phí bҧo Phí bҧo Phí quҧn Phí bҧo tӯng quӻliên kӃt ÿѫn vӏ Phí Phí bҧo hiӇm hiӇm (cѫbҧn + tӱvong HĈBH/ hiӇm cѫ hiӇm ÿyng lý hӧp hiӇm rӫi ban ÿҫu cѫbҧn ÿѭӧc ÿyng thêm) QuӻCân QuӻPhát QuӻTăng bҧo ÿҧm Tuәi bҧn thêm ÿӗng ro phân bә ÿѭӧc phân bә Bҵng TriӇn Trѭӣng (1) 1/36 6...000 15/50 6.000 10/45 6...756 11.756 11...000 16/51 6.532 5..756 70.224 300 0 10% 5.915 4.841 300 408 100% 11..841 6.000 11/46 6.915 4...915 4.681 9.756 11..756 11.915 300 468 100% 6.915 6.915 4......

141 253..138 195...690 379. BҦNG MINH HӐA NÀY KHÔNG PHҦI LÀ HӦP ĈӖNG BҦO HIӆM Chӳký Bên mua bҧo hiӇm: .813 226..209 169.381 33.734 172.563 156.. GIÁ TRӎCÁC QUӺĈҪU TѬCÓ THӆTĂNG LÊN HOҺC CljNG CÓ THӆ GIҦM.037 104.446 343...577 381..424 20/55 281..120 5.964 138..141 19/54 267..414 37.....113 6/41 57.563 14/49 172.011 309..027 84.678 124..366 458.383 2/37 12..275 13...281 10/45 111.964 196.308 16/51 226..334 417.684 93.808 85.057 57..011 18/53 253.120 5.446 343..363 323.507 52.577 (**)311.113 115..690 379.281 167.808 85.678 194..731 146..521 223...329 140.810 503.275 13.141 323. KHÁCH HÀNG CÓ QUYӄN ĈѬӦC NHҰN TҨT CҦLӦI NHUҰN CljNG NHѬGÁNH CHӎU TҨT CҦKHOҦN LӚDO CÁC RӪI RO TӮHOҤT ĈӜNG ĈҪU TѬNÀY.000.577 311.138 195.684 23.964 68.695 211....507 52.964 12/47 141.120 75.780 21.213 11/46 126..192 3/38 21.334 417.381 103.135 351.308 283..813 17/52 239.381 5/40 45..446 413.329 70..363 253.563 226....780 4/39 33..964 68.780 91..135 ĈҪU TѬTÀI CHÍNH CHӬA ĈӴNG RӪI RO..366 458.678 124... vӳng vàng sinh lӧi Bҧng minh hӑa quyӅn lӧi bҧo hiӇm này ÿѭӧc thiӃt kӃdành cho: Bên mua bҧo hiӇm/ Ngѭӡi ÿѭӧc bҧo hiӇm : AA Tuәi: 35 Ngày sinh: 11/11/1978 Giӟi tính: Nӳ SӕtiӅn bҧo hiӇm : 70.414 37.192 12..684 23.000 ÿӗng TiӅn tӋ: Ngàn ÿӗng QUYӄN LӦI ĈҪU TѬKHÔNG BҦO ĈҦM (GIÁ TRӎTÀI KHOҦN) TӘNG GIÁ TRӎTÀI TӘNG QUYӄN LӦI BҦO HIӆM TӰ Năm KHOҦN VONG BAO GӖM QUYӄN LӦI RÚT HĈBH/ (KHÔNG BҦO ĈҦM) BҦO ĈҦM VÀ KHÔNG BҦO ĈҦM TIӄN Tuәi QuӻCân Bҵng QuӻPhát TriӇn QuӻTăng Trѭӣng (2) (3) = (1) + (2) MҺT Thҩp(*) Cao(*) Thҩp(*) Cao(*) Thҩp(*) Cao(*) Thҩp(*) Cao(*) Thҩp(*) Cao(*) 1/36 5. Chӳký Tѭvҩn Tài chính: .521 223.695 13/48 156.213 111...057 7/42 70.424 337..734 15/50 (**)213.192 82.695 141..810 573..690 449.964 126..209 239.329 8/43 84.734 242..057 127.209 169..037 174.027 9/44 97.366 528.135 281.281 97...383 5...813 296.PHÚC LӜC THӎNH VѬӦNG Ĉҫu tѭlâu dài. Trang: 8 / 11 ..037 104.308 213..113 45. MAXX .424 267..810 503...275 83..507 122.521 293..011 239..731 216..027 154.213 181.334 487...731 146...383 75.414 107.138 265..363 253.808 155.

........ BҦNG MINH HӐA NÀY KHÔNG PHҦI LÀ HӦP ĈӖNG BҦO HIӆM Chӳký Bên mua bҧo hiӇm: . Vui lòng xem chi tiӃt vӅ phí ban ÿҫu tҥi trang 4...... MAXX . Ɣ Tәng phí bҧo hiӇm ÿӏnh kǤ: bao gӗm Phí bҧo hiӇm cѫbҧn ÿӏnh kǤvà Phí bҧo hiӇm cӫa (các) sҧn phҭm bәtrӧ(nӃu có).... các khoҧn phí khҩu trӯ hàng tháng vjҧnh hѭӣng cӫa các khoҧn phí này ÿӕi vӟi các quyӅn lӧi cӫa mình....894...PHÚC LӜC THӎNH VѬӦNG Ĉҫu tѭlâu dài... Phí bҧo hiӇm ÿѭӧc phân bә Ɣ Phí bҧo hiӇm cѫbҧn ÿѭӧc phân bә: là phҫn còn lҥi cӫa Phí bҧo hiӇm cѫbҧn ÿӏnh kǤsau khi khҩu trӯphí ban ÿҫu. nhѭng nӃu khách hàng vүn tiӃp tөc duy trì hӧp ÿӗng và hӧp ÿӗng cӫa khách hàng vүn tiӃp tөc có hiӋu lӵc thì các quӻsӁvүn ÿѭӧc tiӃp tөc ÿѭӧc ÿҫu tѭvà có thӇsinh lӧi sau ÿy.. Ɣ Quý khách hàng cҫn chҳc chҳn rҵng Hӧp ÿӗng bҧo hiӇm này ÿip ӭng ÿѭӧc các nhu cҫu và khҧnăng tài chính cӫa mình. Bҧng minh hӑa này chӍminh hӑa quyӅn lӧi trong 20 năm. vӳng vàng sinh lӧi (*) Các mӭc tӹlӋthu nhұp thҩp và cao cӫa các Quӻÿѭӧc giҧÿӏnh nhѭbҧng QuӻCân Bҵng QuӻPhát TriӇn QuӻTăng Trѭӣng bên ÿky... Phí bҧo hiӇm ÿyng Ɣ Phí bҧo hiӇm cѫbҧn ÿӏnh kǤ: là Phí bҧo hiӇm cӫa hӧp ÿӗng chính ÿѭӧc ghi trong Trang hӧp ÿӗng hay Xác nhұn thay ÿәi hӧp ÿӗng (nӃu có)...... Trang: 9 / 11 ....... ĈҪU TѬTÀI CHÍNH CHӬA ĈӴNG RӪI RO.. KHÁCH HÀNG CÓ QUYӄN ĈѬӦC NHҰN TҨT CҦLӦI NHUҰN CljNG NHѬGÁNH CHӎU TҨT CҦKHOҦN LӚDO CÁC RӪI RO TӮHOҤT ĈӜNG ĈҪU TѬNÀY.. NӃu quý khách hàng muӕn ÿѭӧc cung cҩp thêm thông tin hoһc làm rõ thêm vӅsҧn phҭm..... GIÁ TRӎCÁC QUӺĈҪU TѬCÓ THӆTĂNG LÊN HOҺC CljNG CÓ THӆ GIҦM.....4% 2.... GHI CHÚ Ɣ Quý khách hàng cҫn tӵÿinh giá tҩt cҧcác quyӅn lӧi theo hӧp ÿӗng cӫa mình..2% 8. Các mӭc này có thӇbӏthay ÿәi do chênh lӋch giӳa giá mua và giá bán hoһc do sӵgia tăng cӫa các khoҧn phí. Lѭu ý: Ɣ Theo Thông tѭsӕ135/2012/TT-BTC cӫa BӝTài Chính vӅviӋc hѭӟng dүn triӇn khai sҧn phҭm Bҧo HiӇm Liên KӃt Ĉѫn Vӏ...2% 8. xin hãy liên hӋvӟi chúng tôi hoһc ÿҥi lý cӫa chúng tôi..000) ÿmÿѭӧc bao gӗm ӣcӝt QuyӅn lӧi ÿҫu tѭkhông bҧo ÿҧm..... Ɣ Giá trӏhoàn lҥi cӫa Hӧp ÿӗng bҧo hiӇm tҥi bҩt kǤthӡi ÿiӇm nào sӁbҵng tәng Giá trӏtài khoҧn cӫa các Quӻliên kӃt ÿѫn vӏtrӯÿi các khoҧn nӧ phí (nӃu có).... hiӇu rõ cách phân bәPhí bҧo hiӇm...... Ɣ Phí bҧo hiӇm ÿyng thêm: là khoҧn phí cӫa Bên mua bҧo hiӇm ÿyng thêm ngoài Phí bҧo hiӇm cѫbҧn ÿӏnh kǤ.6% 1.. Chӳký Tѭvҩn Tài chính: ..85% (**) Khoҧn thѭӣng duy trì hӧp ÿӗng vào cuӕi năm thӭ15 (VND 24. Thҩp Cao Thҩp Cao Thҩp Cao 3.35% 8...

vӳng vàng sinh lӧi Ɣ Phí bҧo hiӇm ÿyng thêm ÿѭӧc phân bә: là toàn bӝPhí bҧo hiӇm ÿyng thêm.... GIÁ TRӎCÁC QUӺĈҪU TѬCÓ THӆTĂNG LÊN HOҺC CljNG CÓ THӆ GIҦM.....PHÚC LӜC THӎNH VѬӦNG Ĉҫu tѭlâu dài. Chӳký Tѭvҩn Tài chính: ... Các khoҧn phí này không ÿѭӧc bҧo ÿҧm và có thӇthay ÿәi tùy theo tӯng thӡi ÿiӇm. Trang: 10 / 11 . Công ty sӁthông báo cho khách hàng ít nhҩt 90 ngày trѭӟc khi áp dөng.... Ɣ KӃt quҧhoҥt ÿӝng cӫa các Quӻliên kӃt ÿѫn vӏtrong quá khӭdùng ÿӇtham khҧo và không phҧi là cѫsӣÿӇÿҧm bҧo chҳc chҳn vӅkӃt quҧ hoҥt ÿӝng cӫa các Quӻliên kӃt ÿѫn vӏtrong tѭѫng lai.......... BҦNG MINH HӐA NÀY KHÔNG PHҦI LÀ HӦP ĈӖNG BҦO HIӆM Chӳký Bên mua bҧo hiӇm: . Ɣ Mua mӝt Hӧp ÿӗng bҧo hiӇm nhân thӑÿyng phí hàng năm là mӝt cam kӃt dài hҥn...... MAXX ..... Tӹsuҩt ÿҫu tѭdӵkiӃn Ɣ Các tӹsuҩt ÿҫu tѭÿѭӧc nêu trong Bҧng minh hӑa này chӍlà giҧÿӏnh.... Quý khách hàng không nên duy trì hӧp ÿӗng chӍtrong thӡi gian ngҳn hҥn vì các khoҧn chi phí ban ÿҫu rҩt cao... Ɣ Giá trӏcӫa Quӻcó thӇthҩp hѫn sӕphí bҧo hiӇm ÿmÿyng và phөthuӝc vào kӃt quҧcӫa các khoҧn ÿҫu tѭvào Quӻliên kӃt ÿѫn vӏ.. Ɣ Giá cӫa các ÿѫn vӏQuӻliên kӃt ÿѫn vӏcó thӇtăng hoһc giҧm. KӃt quҧhoҥt ÿӝng cӫa Quӻliên kӃt ÿѫn vӏKHÔNG ĈѬӦC BҦO ĈҦM... Các khoҧn phí Ɣ Phí bҧo hiӇm rӫi ro và các khoҧn phí khác ÿѭӧc minh hӑa ӣmӭc hiӋn hành.. KHÁCH HÀNG CÓ QUYӄN ĈѬӦC NHҰN TҨT CҦLӦI NHUҰN CljNG NHѬGÁNH CHӎU TҨT CҦKHOҦN LӚDO CÁC RӪI RO TӮHOҤT ĈӜNG ĈҪU TѬNÀY....... Ɣ Phҫn phí bҧo hiӇm không ÿѭӧc phân bәvào các ÿѫn vӏQuӻ(ÿylà Phí bҧo hiӇm trӯÿi Phí bҧo hiӇm ÿѭӧc phân bә) ÿѭӧc sӱdөng ÿӇtrҧhoa hӗng cho ÿҥi lý và bÿҳp các chi phí thiӃt lұp hӋthӕng triӇn khai sҧn phҭm Bҧo HiӇm Liên KӃt Ĉѫn Vӏ..................... ĈҪU TѬTÀI CHÍNH CHӬA ĈӴNG RӪI RO......

...627 11.. bҧn Phân tích nhu cҫu tài chính. Ĉӗng thӡi...63% 10..20% 0.236 2009 31.036 11. ĈҪU TѬTÀI CHÍNH CHӬA ĈӴNG RӪI RO.. Trang: 11 / 11 ...90% 31/12/2008 8..955 9. vӳng vàng sinh lӧi Giá các Quӻliên kӃt ÿѫn vӏqua các năm (Ĉѫn vӏ: ÿӗng) Tӹsuҩt ÿҫu tѭthӵc tӃhàng năm cӫa các Quӻ QuӻCân QuӻPhát QuӻTăng QuӻCân QuӻPhát QuӻTăng Năm Năm Bҵng TriӇn Trѭӣng Bҵng TriӇn Trѭӣng 13/06/2008 8.... BҦNG MINH HӐA NÀY KHÔNG PHҦI LÀ HӦP ĈӖNG BҦO HIӆM Chӳký Bên mua bҧo hiӇm: ...428 2012 17.20% 23.920 11. ÿһc biӋt là các quyӅn lӧi không ÿҧm bҧo phөthuӝc vào kӃt quҧÿҫu tѭcӫa các Quӻ.510 2013 19.......90% 20.90% 31/12/2009 11........778 2010 3.019 7. Bҧn cáo bҥch và HiӃn chѭѫng khách hàng..70% 31/12/2012 12...50% -14... Chӳký Tѭvҩn Tài chính: ..345 8.. các khoҧn phí tӕi ÿa...70% -5. KHÁCH HÀNG CÓ QUYӄN ĈѬӦC NHҰN TҨT CҦLӦI NHUҰN CljNG NHѬGÁNH CHӎU TҨT CҦKHOҦN LӚDO CÁC RӪI RO TӮHOҤT ĈӜNG ĈҪU TѬNÀY.265 13.10% 31/12/2010 12.80% 24. tôi ÿmÿӑc vjÿmhiӇu các thông tin trong Bҧng minh hӑa quyӅn lӧi bҧo hiӇm.....50% 1..PHÚC LӜC THӎNH VѬӦNG Ĉҫu tѭlâu dài.. Tôi hoàn toàn hiӇu khi tham gia sҧn phҭm này vjÿӗng ý gӱi Ĉѫn yêu cҫu bҧo hiӇm ÿӃn Công ty. MAXX ..584 8.60% 31/12/2013 15..486 8..00% 59....576 10..506 2008 5.52% 10..518 Bình quân năm 11.00% 31/12/2013 Tôi cam kӃt ÿmkhai báo trung thӵc tҩt cҧnhӳng thông tin cá nhân cӫa tôi....80% 39..20% 28.. GIÁ TRӎCÁC QUӺĈҪU TѬCÓ THӆTĂNG LÊN HOҺC CljNG CÓ THӆ GIҦM. 85.181 10...92% Tӯ13/06/2008 .00% -15.......313 10.30% -21..00% 68.822 8. Ĉҥi lêÿmgiҧi thích ÿҫy ÿӫcác ÿһc ÿiӇm cӫa hӧp ÿӗng...40% 48.90% 31/12/2011 10...398 14.793 2011 -9.