You are on page 1of 6

PAU Cdigo: 33

XUO 2016

HISTORIA DA ARTE

OPCIN A
1) Escolle das destas tres lminas (ata 4 puntos por
cada unha) e analiza cada unha das obras escollidas
empregando o seguinte esquema: // Escoge dos de estas
tres lminas (hasta 4 puntos por cada una) y analiza cada
una de las obras escogidas empleando el siguiente
esquema:
a.- Clasificacin sinalando, se procede, cultura/
estilo/movemento; cronoloxa; ttulo; e autor (ata un
punto) // Clasificacin sealando, si procede, cultura/
estilo /movimiento; cronologa; ttulo; y autor (hasta un
punto).
b.- Anlise do seu contexto histrico-artstico (ata un
punto).// Anlisis de su contexto histrico-artstico
(hasta un punto).
c.-Xustificacin da clasificacin e comentario da obra
seguindo os enfoques metodolxicos da Historia da
Arte (ata dous puntos).// Justificacin + de la
clasificacin y comentario de la obra siguiendo
enfoques metodolgicos de la Historia del Arte (hasta
dos puntos)

2) De estas ocho definiciones elige slo cuatro y contstalas (hasta 0,50 puntos por cada una)
// Destas oito definicins elixe s catro e contstaas (ata 0,50 puntos por cada unha.
1.- Qu es un aparejo perpiao?/ Que un aparello perpiao?
2.- Qu entendemos por veladura? / Que entendemos por veladura?
3.- A qu llamamos bodegn?/ A que chamamos bodegn?
4.- Define capitel corintio./ Define capitel corintio.
5.- Qu es un contrafuerte?/ Que un contraforte?
6.- Qu entendemos por arco formero? / Que entendemos por arco formeiro?
7.- A qu llamamos color primaria? / A que chamamos cor primaria?
8.- Define cornisa. / Define cornixa
PAU Cdigo: 33

XUO 2016

HISTORIA DA ARTE

OPCIN B
1) Escolle das destas tres lminas (ata 4 puntos por
cada unha) e analiza cada unha das obras escollidas
empregando o seguinte esquema: // Escoge dos de estas
tres lminas (hasta 4 puntos por cada una) y analiza cada
una de las obras escogidas empleando el siguiente
esquema:
a.- Clasificacin sinalando, se procede, cultura/
estilo/movemento; cronoloxa; ttulo; e autor (ata un
punto) // Clasificacin sealando, si procede, cultura/
estilo /movimiento; cronologa; ttulo; y autor (hasta un
punto).
b.- Anlise do seu contexto histrico-artstico (ata un
punto).// Anlisis de su contexto histrico-artstico
(hasta un punto).
c.-Xustificacin da clasificacin e comentario da obra
seguindo os enfoques metodolxicos da Historia da
Arte (ata dous puntos).// Justificacin de la
clasificacin y comentario de la obra siguiendo
enfoques metodolgicos de la Historia del Arte (hasta
dos puntos)

2) De estas ocho definiciones elige slo cuatro y contstalas (hasta 0,50 puntos por cada una)
// Destas oito definicins elixe s catro e contstaas (ata 0,50 puntos por cada unha.
1.- Qu es un aparejo perpiao?/ Que un aparello perpiao?
2.- Qu entendemos por veladura? / Que entendemos por veladura?
3.- A qu llamamos bodegn?/ A que chamamos bodegn?
4.- Define capitel corintio./ Define capitel corintio.
5.- Qu es un contrafuerte?/ Que un contraforte?
6.- Qu entendemos por arco formero? / Que entendemos por arco formeiro?
7.- A qu llamamos color primaria? / A que chamamos cor primaria?
8.- Define cornisa. / Define cornixa
PAU Cdigo: 33

SETEMBRO 2016

HISTORIA DA ARTE

OPCIN A
1) Escolle das destas tres lminas (ata 4 puntos por
cada unha) e analiza cada unha das obras escollidas
empregando o seguinte esquema: // Escoge dos de estas
tres lminas (hasta 4 puntos por cada una) y analiza cada
una de las obras escogidas empleando el siguiente
esquema:
a.- Clasificacin sinalando, se procede, cultura/
estilo/movemento; cronoloxa; ttulo; e autor (ata un
punto) // Clasificacin sealando, si procede, cultura/
estilo /movimiento; cronologa; ttulo; y autor (hasta un
punto).
b.- Anlise do seu contexto histrico-artstico (ata un
punto).// Anlisis de su contexto histrico-artstico
(hasta un punto).
c.-Xustificacin da clasificacin e comentario da obra
seguindo os enfoques metodolxicos da Historia da
Arte (ata dous puntos).// Justificacin + de la
clasificacin y comentario de la obra siguiendo
enfoques metodolgicos de la Historia del Arte (hasta
dos puntos)

2) De estas ocho definiciones elige slo cuatro y contstalas (hasta 0,50 puntos por cada una)
// Destas oito definicins elixe s catro e contstaas (ata 0,50 puntos por cada unha.
1.- Qu es el bside?/ Qu a bsida?
2.- Qu entendemos por arco fajn? / Que entendemos por arco de faixa?
3.- A qu llamamos friso?/ A que chamamos friso?
4.- Define planta de cruz griega./ Define planta de cruz grega.
5.- Qu es un torso?/ Que un torso?
6.- Qu entendemos por veladura? / Que entendemos por veladura?
7.- A qu llamamos perspectiva jerrquica? / A que chamamos perspectiva xerrquica?
8.- Define jamba. / Define xamba.
PAU Cdigo: 33

SETEMBRO 2016

HISTORIA DA ARTE

OPCIN B
1) Escolle das destas tres lminas (ata 4 puntos por
cada unha) e analiza cada unha das obras escollidas
empregando o seguinte esquema: // Escoge dos de estas
tres lminas (hasta 4 puntos por cada una) y analiza cada
una de las obras escogidas empleando el siguiente
esquema:
a.- Clasificacin sinalando, se procede, cultura/
estilo/movemento; cronoloxa; ttulo; e autor (ata un
punto) // Clasificacin sealando, si procede, cultura/
estilo /movimiento; cronologa; ttulo; y autor (hasta un
punto).
b.- Anlise do seu contexto histrico-artstico (ata un
punto).// Anlisis de su contexto histrico-artstico
(hasta un punto).
c.-Xustificacin da clasificacin e comentario da obra
seguindo os enfoques metodolxicos da Historia da
Arte (ata dous puntos).// Justificacin de la
clasificacin y comentario de la obra siguiendo
enfoques metodolgicos de la Historia del Arte (hasta
dos puntos)

2) De estas ocho definiciones elige slo cuatro y contstalas (hasta 0,50 puntos por cada una)
// Destas oito definicins elixe s catro e contstaas (ata 0,50 puntos por cada unha.
1.- Qu es el bside?/ Qu a bsida?
2.- Qu entendemos por arco fajn? / Que entendemos por arco de faixa?
3.- A qu llamamos friso?/ A que chamamos friso?
4.- Define planta de cruz griega./ Define planta de cruz grega.
5.- Qu es un torso?/ Que un torso?
6.- Qu entendemos por veladura? / Que entendemos por veladura?
7.- A qu llamamos perspectiva jerrquica? / A que chamamos perspectiva xerrquica?
8.- Define jamba. / Define xamba.
CONVOCATORIA DE XUO

Opcin A:
1) Escolle das destas tres lminas: Despois do Sermn, Paul Gauguin, Postimpresionismo, ltimo terzo
do sculo XIX. A creacin de Adn aceptarase tamn Capela Sixtina, Miguelnxel Renacemento,
primeira metade do sculo XVI. A Anunciacin e a Visitacin de Reims, Gtico sculo XIII aceptarase
tamn sculos XIII-XIV; (ata 4 puntos por cada unha) analiza cada unha das obras escollidas
empregando o seguinte esquema.
a.- Clasificacin sinalando, se procede, cultura/estilo/movemento; cronoloxa; ttulo; e autor (ata un
punto) // Clasificacin sealando, si procede, cultura/estilo/movimiento; cronologa; ttulo; y autor (hasta
un punto).
b.- Anlise do seu contexto histrico-artstico (ata un punto).// Anlisis de su contexto histricoartstico
(hasta un punto).
c.-Xustificacin da clasificacin e comentario da obra seguindo os enfoques metodolxicos da historia da
arte(ata dous puntos).// Justificar la clasificacin y comentar la obra siguiendo enfoques metodolgicos de
la historia del arte (hasta dos puntos)
2) Das oito definicins elixe s catro e contstaas (ata 0,50 puntos por cada unha).

Opcin B:
1) Escolle das destas tres lminas: A Venus de Cnido, Praxteles, Grecia, Arte clsica, sculo IV
aceptrase tamn sculos V-IV. Impresin sol nacente, Claude Monet, Impresionismo, ltimo terzo
sculo XIX. San Miguel de Celanova, Prerromnico -aceptarase tamn arte mozrabe, sculo X; (ata 4
puntos por cada unha) analiza cada unha das obras escollidas empregando o seguinte esquema.
a.- Clasificacin sinalando, se procede, cultura/ estilo/movemento; cronoloxa; ttulo; e autor (ata un
punto) // Clasificacin sealando, si procede, cultura/ estilo /movimiento; cronologa; ttulo; y autor (hasta
un punto).
b.- Anlise do seu contexto histrico-artstico (ata un punto).// Anlisis de su contexto histricoartstico
(hasta un punto).
c.-Xustificacin da clasificacin e comentario da obra seguindo os enfoques metodolxicos da historia da
arte(ata dous puntos).// Justificar la clasificacin y comentar la obra siguiendo enfoques metodolgicos de
la historia del arte (hasta dos puntos)
2) Das oito definicins elixe s catro e contstaas (ata 0,50 puntos por cada unha).

CONVOCATORIA DE SETEMBRO

Opcin A:
1) Escolle das destas tres lminas. Sopa Campbell's, Andy Warhol, pop art, segunda metade so sculo
XX; Templo da Victoria ptera, Calcrates, arte grega clsica, sculo V aceptarase tamn IV; e Interior
de Santa Comba de Bande, arte visigoda, sculo VII. (Ata 4 puntos por cada unha). Analiza cada unha
das obras escollidas empregando o seguinte esquema.
a.- Clasificacin sinalando, se procede, cultura/ estilo/ movemento; cronoloxa; ttulo; e autor
(ata un punto) // Clasificacin sealando, si procede, cultura/ estilo/ movimiento; cronologa;
ttulo; y autor (hasta un punto).
b.- Anlise do seu contexto histrico-artstico (ata un punto).// Anlisis de su contexto histrico-
artstico (hasta un punto).
c.-Xustificacin da clasificacin e comentario da obra seguindo os enfoques metodolxicos da
historia da arte (ata dous puntos).// Justificar la clasificacin y comentar la obra siguiendo
enfoques metodolgicos de la historia del arte (hasta dos puntos)
2) Das oito definicins elixe s catro e contstaas (ata 0,50 puntos por cada unha).

Opcin B:
Escolle das destas tres lminas. Interior de Santa Mara de Oseira, arte do Cster aceptarase
Romnico final ou Protogtico, sculo XII-XIII; Amor sacro e amor profano, Tiziano, Renacemento,
sculo XVI aceptarase tamn XV; e Impresin sol nacente, Claude Monet, Impresionismo, ltimo
terzo sculo XIX. (Ata 4 puntos por cada unha). Analiza cada unha das obras escollidas empregando o
seguinte esquema.
a.- Clasificacin sinalando, se procede, cultura/ estilo/ movemento; cronoloxa; ttulo; e autor
(ata un punto) // Clasificacin sealando, si procede, cultura/ estilo/ movimiento; cronologa;
ttulo; y autor (hasta un punto).
b.- Anlise do seu contexto histrico-artstico (ata un punto).// Anlisis de su contexto histrico-
artstico (hasta un punto).
c.-Xustificacin da clasificacin e comentario da obra seguindo os enfoques metodolxicos da
historia da arte(ata dous puntos).// Justificar la clasificacin y comentar la obra siguiendo
enfoques metodolgicos de la historia del arte (hasta dos puntos)
2) Das oito definicins elixe s catro e contstaas (ata 0,50 puntos por cada unha).