You are on page 1of 8

ΝΕΑ

ΑΝΩ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΤΕΥΧΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 55
Λάκωνος 9 (Πάρκο ΚΑΠΑΨ) • Τηλ.6944914529 • email: anoampelokipi@gmail.com •facebook: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ •www.anoampelokipi.gr
Διανέμεται δωρεάν - Νοέμβρης 2017

Η συμμετοχή μας στις διαδικασίες και τους αγώνες του συλλόγου
είναι εγγύηση για θετικές εξελίξεις
ΟΛΟΙ Στη Γενική Συνέλευση Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017
Ώρα 11 πμ Πάρκο ΚΑΠΑΨ (Λάκωνος 9)

Σ
΄ αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο λείο και πράσινο), Γηροκομείο Αθηνών
των μνημονίων, της λιτότητας, της ανερ- (πλήρης επαναλειτουργία), προσφυγικά Πα-
γίας κλπ., αλλά και της γενικότερης ανη- νόρμου (κήρυξη ως διατηρητέων), κυκλο-
συχητικής, αβέβαιης και επικίνδυνης κα- φοριακή μελέτη (μονοδρομήσεις – πεζοδρο-
τάστασης ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή μας μήσεις), Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή κ.λπ.
(Μέση Ανατολή) στην οποία οι ιμπεριαλιστι-
κές αντιθέσεις βρίσκονται σε μεγάλη όξυνση. 2)Για να αναπτυχθούν ακόμη πιο πολύ οι πολιτι-
στικές μας δραστηριότητες (αγκαλιάζοντας όλο
Είναι ανάγκη να αγκαλιάσουμε ακόμη πιο και περισσότερους γείτονες), μέσα από τα πολ-
πολύ τον ιστορικό σύλλογό μας, που κόντρα λά πολιτιστικά τμήματά μας, και τις εκδηλώσεις
στο ρεύμα του ατομικισμού και της απο- μας (στο σύλλογο, στα πάρκα, στο θεατράκι κλπ.).
γοήτευσης, προβάλλει και στηρίζει τις πα-
νανθρώπινες αξίες της ειρήνης, επικοινω- 3)Για να εκφραστεί σε ακόμη μεγαλύτε-
νίας, αλληλεγγύης και της συλλογικότητας. ρο βαθμό η αλληλεγγύη μας, στις οικογέ-
νειες της γειτονιάς μας, που αντιμετωπί-
Όλοι μπορούμε και πρέπει να πα- ζουν πρόβλημα αξιοπρεπούς διαβίωσης.
ρευρεθούμε, να συζητήσουμε και
να συναποφασίσουμε τη δράση μας 4)Για να συμβάλλουμε από κοινού και με
άλλους φορείς στην αντιμετώπιση των με-
1)Για να δοθούν λύσεις στις διεκδικήσεις γάλων κοινωνικών ζητημάτων (ειρήνη, παι-
μας: Πάρκο ΚΑΠΑΨ (Αίθουσα στο σύλλο- δεία, υγεία, ρατσισμός, φασισμός κλπ.).
γό μας, Λέσχη Φιλίας), οικόπεδο ΔΕΗ (Σχο-

Συνεχίζουμε τις δραστηριότητες στην Να αξιοποιηθεί επιτέλους το οικόπεδο της ΔΕΗ ως Σχολείο και Πράσινο
αίθουσα του πάρκου ΚΑΠΑΨ
(Τριφυλλίας και Λάμψα) (Είσοδος από οδό Λάκωνος 9) Ε ίναι θετικό ότι ως αποτέλεσμα των μακρόχρονων
(πάνω από 25 χρόνια), αγώνων όλων των φορέων και
κατοίκων, το οικόπεδο της ΔΕΗ συνολικής έκτασης 8,6
μές (πρόσφατο υπόμνημά μας 16325/24-10-2017), η Δ/
νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πρόσφατο υπόμνημά
μας 21014/23-10-2017) αντί να πετάει ο ένας το μπαλά-
Δευτέρα: στρεμμάτων, επί της οδού Λάμψα (πίσω από το Γηροκο- κι στον άλλο σχετικά με ένα θέμα (Δηλαδή αν είναι ανα-
4.30 μμ ~ 5.30 μμ Δημοτικοί χοροί νηπίων (4-6,5 ετών) μείο Αθηνών) γκαίο το νέο σχολείο) που όλοι στο πρόσφατο παρελθόν
5.30 μμ ~ 7.30 μμ Δημοτικοί χοροί αρχαρίων (ενηλίκων) α) αποχαρακτηρίστηκε από «μεγαθήριο στέγασης κεντρι- έχουν εκφράσει θετική άποψη πρέπει να συνεργαστούν
6.30 μμ ~ 8.30 μμ Δημοτικοί χοροί λίγο προχωρημένων κών υπηρεσιών της ΔΕΗ» και χαρακτηρίστηκε ως σχολείο ώστε σύντομα να ανεγερθεί το νέο σύγχρονο σχολείο.
7.30 μμ ~ 10.30 μμ Δημοτικοί χοροί πολύ προχωρημένων (τα 6 στρέμματα) και ως πράσινο (τα 2,6 στρέμματα) με
το ΦΕΚ 46/30-1-2003.
Τρίτη: β) Οι Κτιριακές Υποδομές (ΚτΥπ) –πρώην ΟΣΚ- απαλλοτρί-
Κλιμακώνουμε τους αγώνες μας
5.30μμ ~ 6.30 μμ Ζωγραφική για παιδιά ηλικίας 4 ~ 6 ετών ωσαν ήδη τα 6 στρέμματα για σχολείο, μετά την κατάθε-
6.30 μμ ~ 7.45 μμ Ζωγραφική για παιδιά ηλικίας 6 ~ 9 ετών ση για λογαριασμό της ΔΕΗ στις 19/11/2014 του χρημα- Μετά από πρόσκληση του συλλόγου μας πραγματοποιή-
6.00 μμ ~ 7.30 μμ Χορωδία για ενήλικους τικού ποσού των 1.800.000 ΕΥΡΩ (6 στρέμματα * 300 € / θηκε κοινή σύσκεψη φορέων και κατοίκων την Τετάρτη 1
8.30 μμ ~ 11.30 μμ Θεατρικό εργαστήρι για ενήλικες μ2 = 1.800.000 €) με το ΦΕΚ 402/31-12-2014. Δυστυχώς Νοεμβρίου.
όμως με ευθύνη όλων των αρμοδίων [Δήμου Αθηναίων, Συμμετείχαν εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου
Τετάρτη: Υπουργείου Παιδείας (Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ- Άνω Αμπελοκήπων, της Ένωσης Γονέων 7ης κοινότητας,
5.15 μμ ~ 6.15 μμ Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά 1ης και σης Α΄ Αθήνας), Κτιριακών Υποδομών], δεν προχωρούν οι των συλλόγων Γονέων 107, 104 Δημοτικών σχολείων,
2ας Δημοτικού διαδικασίες της ανέγερσης του νέου σύγχρονου σχολείου του 16ου Γυμνασίου και 16ου Λυκείου, του Συλλόγου
6.30 μμ ~ 7.30 μμ Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά ηλικίας 4 που τόσο ανάγκη έχει η περιοχή μας, ενώ με ευθύνη του Εργαζομένων στο Γηροκομείου Αθηνών, του Αθλητικού
~ 6 ετών Δήμου Αθηναίων δεν προχωρούν οι διαδικασίες απαλλο- Συλλόγου Πέρα Κλουμπ , του συλλόγου Κρητών Αμπε-
τρίωσης των 2,6 στρεμμάτων για πράσινο. λοκήπων της επιτροπής αλληλεγγύης κατοίκων και της
Πέμπτη: Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων.
5.00 μμ ~ 7.00 μμ Πολυφωνικό τραγούδι Μπροστά σ΄ αυτή την απαράδεκτη κατάσταση ο Σύλλο- Από όλους κρίθηκε αναγκαία για να επιτευχθούν οι στό-
8.00 μμ ~ 10.30 μμ Κινηματογράφος γός μας για μια ακόμη φορά απαιτεί: χοι μας, η συνέχιση και κλιμάκωση των αγώνων μας (Πα-
α) για τα 2,6 στρέμματα ως πράσινο ραστάσεις στους αρμόδιους, συγκεντρώσεις, πορείες κα-
Παρασκευή: Από το Δήμο Αθηναίων (πρόσφατο υπόμνημά μας με τοίκων, γονέων, μαθητών κλπ.).
5.15 μμ ~ 6.15 μμ Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά αριθ πρωτ Δήμου Αθηναίων 308922/24-10-2017) να Επόμενη Σύσκεψη φορών και κατοίκων
ηλικίας 4 ~ 6 ετών απαλλοτριώσει άμεσα τα 2,6 στρέμματα σύμφωνα άλ- Τετάρτη 29/11/2017 ώρα 8μμ.
6.30 μμ ~ 7.30 μμ Θεατρικό παιχνίδι για προνήπια λωστε με επανειλημμένες κάθε χρόνο ομόφωνες αποφά-
σεις του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2007 (Απόφαση πορεία 107 δημοτικου
Σάββατο: 2052/19-11-2007), και της 7ης Δημοτικής Κοινότητας
2.30 μμ ~ 4.00 μμ Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά ηλικίας 8 ~ (π.χ. 45/2014), αλλά και πολλές υποσχέσεις του Δημάρ-
10 ετών χου Αθηναίων κ. Καμίνη.
Να συμπεριληφθεί δηλαδή το ανάλογο ποσό απαλλοτρί-
Κυριακή: ωσης των 780.000,00 ΕΥΡΩ (2,6 στρέμματα * 300 € / μ2 =
6.00 μμ ~ 11.00 μμ Θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων 780.000,00 €) στον επικείμενο προϋπολογισμό 2018 του
προχωρημένων "Άπλετοι Κήποι" Δήμου Αθηναίων και φυσικά να κατατεθεί το ποσόν υπέρ
της ΔΕΗ.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την συμμετοχή σας β) Για το 6 στρέμματα ως σχολείο
στα παραπάνω τμήματα στο τηλέφωνο 6946 509575 Όλοι οι αρμόδιοι δηλαδή ο Δήμος Αθηναίων (πρόσφατο
(Ντίνα Κλεφτοδήμου) Υπόμνημά μας 308922/24-10-2017), οι Κτιριακές Υποδο-
Η διάσωση του Γηροκομείου Αθηνών παραμένει ζητούμενο

Το Γηροκομείο Αθηνών , που ιδρύθηκε το 1864 (στη γει-
τονιά μας , επί των οδών Λάμψα και Λεωφ Κηφισίας
εγκαταστάθηκε το 1906), που δεν διέκοψε τη λειτουργία του
5)  Για  να  τηρείται  αυστηρά  η  διάταξη  του  καταστατικού 
λειτουργίας  του  Γηροκομείο  «το  50%  των  γερόντων  να  εί-
ναι άποροι».
ούτε στη διάρκεια της κατοχής , συνεχίζει να βρίσκεται σε
πολύ δύσκολη κατάσταση. 6) Για να κηρυχθεί η χρήση του χώρου για Γηροκομείο (και
φυσικά τα κτίρια που έχουν μεγάλη αρχιτεκτονική αξία)
Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της προσωρινής διοίκησης ως διατηρητέα. Παράλληλα έτσι θα προστατευθεί αυτός ο
, που ορίστηκε τον Οκτώβριο 2016 από το Δήμο Αθηναίων όμορφος πολύτιμος χώρος που απειλείται από μεγάλα οικο-
(πρόεδρος από τον Απρίλιο είναι ο Γιώργος Σαγρεδάκης , που νομικά συμφέροντα
είναι και μέλος του Δ.Σ του συλλόγου μας), για να βελτιω-
θούν οι συνθήκες διαβίωσης των τροφίμων (καλύτερη σίτιση Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της ανθρωπιστικής –  οικονο-
κλπ), για να πληρώνονται οι εργαζόμενοι , για να ξεκινήσουν μικής  κρίσης,  με  τους  άστεγους,  νεόπτωχους,  ανέργους 
κάποιες διαδικασίες εξυγίανσης του Γηροκομείου , να  αυξάνονται  συνεχώς,  είναι  ακόμη  μεγαλύτερη  η  ανά-
Συνεχίζουμε επομένος τους αγώνες μας από κοινού γκη διάσωσης του Γηροκομείου Αθηνών ώστε να εκπληρώ-
Η διάσωσή του και η πλήρης επαναλειτουργία του πα- και με άλλους φορείς   νεται ο βασικός σκοπός του που είναι:
ραμένουν σε εκκρεμότητα.
1) Για να πραγματοποιηθούν οι  απαραίτητες  εργασίες  συ- Άρθρο 2: «Η Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών είναι 
Συγκεκριμένα λειτουργούν μόνο 3 πτέρυγες σε σύνολο 9. ντήρησης  –ανακαίνισης,  ώστε να επαναλειτουργήσουν όλες φιλανθρωπικό  σωματείο,  το  οποίο  έχει  σκοπό  κυρί-
Φιλοξενούνται 110 ηλικιωμένοι, ενώ πριν 10 χρόνια ήταν οι αίθουσες. ως  την  δωρεάν  αρωγή,  διαμονή,  σίτιση,  ιατρική  παρα-
περίπου 400. Οι εργαζόμενοι είναι 100 ενώ πριν 10 χρόνια κολούθηση,πρόσκαιρη  νοσηλεία, …  κλπ.,  προσώπων 
ήταν περίπου 350. Το χρέος του Γηροκομείου ανέρχεται σε 2)  Για  να  αλλάξει  το  νομικό  πλαίσιο,  ώστε  να  διευκολύ- ενδεών,  τα  οποία  δεν  έχουν  κανένα πόρο ζωής και αδυνα-
40 εκατομμύρια (προς το ΙΚΑ , εφορία, εργαζόμενους στο Γη- νονται  οι  έλεγχοι  και  παρεμβάσεις των αρμόδιων  φορέων  τούν να εργασθούν ένεκα ασθενείας ή γήρατος   ….κ.λπ.».
ροκομείο). –  υπερκείμενων  αρχών  (Κυβέρνηση , Περιφέρεια  Αττικής 
Ο Συλλογός μας χρόνια τώρα δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον ,  Δήμος  Αθηναίων),  σε  περίπτωση  κακοδιοίκησης  –κακο- Η  εξυγίανση  και  πλήρης  επαναλειτουργία του  Γηροκομεί-
για τις εξελίξεις στο Γηροκομείο, πρώτα και κύρια γιατί έτσι διαχείρισης. ου,  ώστε  να συνεχιστεί το τεράστιο κοινωνικό του έργο, θε-
μπορούν να βρουν μια διέξοδο ηλικιωμένοι συμπολίτες μας ωρείται και ιστορικά αναγκαία ως χρέος  στη  μνήμη  όσων 
, κύρια άποροι. 3) Για να διασφαλιστεί η χρηστή - διαφανής διαχείρηση ανθρώπων  ευεργέτησαν  το  Γηροκομείο  με  τα κληροδοτή-
της τεράστιας περιουσίας του Γηροκομείο Αθηνών (περίπου ματα.
Παράλληλα ο χώρος του Γηροκομείου αποτελεί μια πράσινη 1000 ακίνητα)
όαση για τη γειτονιά μας. Είναι ένας πανέμορφος χώρος 55 Η πρόνοια για την Τρίτη ηλικία δεν είναι φιλανθρω-
στρεμμάτων ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περί- 4)  Για  να  μειωθούν  τα  τροφεία,  που  είναι  πολύ  υψηλά  πία, αλλά δικαίωμα και όταν αυτό το δικαίωμα κατα-
πατο , παιχνίδι για τα παιδιά μας , επικοινωνία, πολιτιστικές ιδιαίτερα  αυτή  την  περίοδο της έντονης οικονομικής και  πατείται, πρέπει να διεκδικείται.
δράσεις , συναναστροφή με τους ηλικιωμένους κλπ. ανθρωπιστικής κρίσης.

Να θεσμοθετηθεί ως πεζόδρομος το τμήμα της οδού Λουκά Μπέλλου
( από οδό Τριφυλλίας έως οδό Λάκωνος) Αίθουσες στο ΚΑΠΑΨ για το παιδί
• Μία αίθουσα αξιοποιείται από το <<μεγάλο μας
σπίτι>> που υποστηρίζεται από το Δήμο Αθηναίων
οχημάτων εκτάκτου ανάγκης καθώς και των οχημάτων στις
ως χώρος δημιουργικής απασχόλησης για παιδία
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ παρόδιες ιδιοκτησίες (ιδιωτικοί σταθμοί στάθμευσης), δεν
0~4 ετών
1699/20-10-2017 ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού τα τροχοφόρα
Ώρες λειτουργίας :
μπορούν από την οδό Λάκωνος να στρίβουν αριστερά προς
Δευτέρα 10.00 π.μ. ~ 1.00 μ.μ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ την οδό Λουκά Μπέλλου.
Τρίτη , Τετάρτη , Πέμπτη , Σάββατο 4.00 μ.μ ~ 7.00
Η προτεινόμενη εκ μέρους σας με το υπ’ αριθ. πρωτ.
μ.μ
Προς: 74193/13-3-2017 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως «Δη-
1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος μιουργία διάβασης πεζών - απλή διαγράμμιση οδού», δεν
• Μία αίθουσα αξιοποιείται ως βρεφική - νηπιακή
2) Δ/νση οδοποιΐας – αποχέτευσης και κοινοχρήστων θα λύσει το σοβαρότατο πρόβλημα που δημιουργείται με
βιβλιοθήκη για ηλικίες 0 ~ 5 ετών.
χώρων τα τροχοφόρα που από την οδό Τριφυλλίας στρίβουν προς
Ώρες λειτουργίας :
οδό Λουκά Μπέλλου.
Τρίτη , Τετάρτη , Πέμπτη ,Παρασκευή
Κοιν:
10.00 π.μ ~ 5.00 μ.μ
1) Δήμαρχο Αθηναίων κ. Καμίνη
Σάββατο 10.00 μ.μ ~ 2.00 μ.μ
2) Αντιδήμαρχο Αστικής Υποδομής, κατασκευών και
κτιριακών έργων κ. Γιώργο Χρ. Αποστολόπουλο
• Μία αίθουσα αξιοποιείται ως παιδική εφηβική
3) Πρόεδρο 7η Δημοτικής κοινότητας κ. Γαβρίλη
βιβλιοθήκη για ηλικίες 6 ~ 15 ετών
Ώρες λειτουργίας :
Θέμα: Θεσμοθέτηση ως πεζοδρόμου του τμήματος της
Τρίτη , Τετάρτη , Πέμπτη ,Παρασκευή
οδού Λουκά Μπέλλου (από οδό Τριφυλλίας έως οδό Λάκω-
10.00 π.μ ~ 5.00 μ.μ
νος)
Σάββατο 10.00 μ.μ ~ 2.00 μ.μ

Π
• Αίθουσες αξιοποιούνται ως συμβουλευτικός
αρακαλούμε να κινήσετε όλες τις διαδικασίες ώστε να
σταθμός από το τμήμα ψυχολογικής υποστήριξης
χαρακτηριστεί ως πεζόδρομος το μικρό τμήμα της οδού
και συμβουλευτικής του Δημοτικού Βρεφοκομείου
Λουκά Μπέλλου
Αθηνών
(από οδό Τριφυλίας έως οδό Λάκωνος).
Με αυτό τον τρόπο (όπως αναλυτικά περιγράψαμε
και στο με Αριθ. Πρωτ. 330152/2016 υπόμνημά μας), θα
αποτρέψουμε την κίνηση των τροχοφόρων από την οδό
Τριφυλλίας προς οδό Λουκά Μπέλλου, για να φτάσουν στην
οδό Πανόρμου αποφεύγοντας το φανάρι της Πανόρμου και
Λαρίσης.
Η σημερινή μεγάλη κίνηση των τροχοφόρων προς
την οδό Λουκά Μπέλλου δημιουργεί σοβαρότατο κίνδυνο
για του πεζούς (κατοίκους, μαθητές κλπ), αφού εξαναγκά-
ζονται να περπατούν στο δρόμο από την έλλειψη πεζοδρο-
μίου σε αρκετά σημεία της οδού Λουκά Μπέλλου (στενά
πεζοδρόμια, ύπαρξη δέντρων κλπ).
Η εκτίμηση της αρμόδιας Δ/νσης οδοποιίας (έγγραφό σας
προς 7η Δημοτική Κοινότητα με αριθ. πρωτ. 357337/11-11-
2016) πως «η προτεινόμενη πρόταση του συλλόγου μας,
δεν θα είναι λειτουργική αφού θα αποκόψει κυκλοφοριακά
το τμήμα της οδού Λουκά Μπέλλου μεταξύ Τριφυλλίας
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο μετρό
και Οδυσσέα Ζωχίου, και θα εμποδίσει την πρόσβαση των
Πανόρμου Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 από

α) Επιτροπή αλλυλεγγύης κατοίκων του
Επιμέλεια-Σελιδοποίηση: Η Συντακτική επιτροπή: Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων και από
Μενέλαος Ζωίδης Αγγέλου θανάσης ,Βοζικάκης Γίωργος , Ζαχαροπούλου Ελένη , Ζωίδης Μιχάλης , Κάκκος
menzoidd@gmail.com β)το Δίκτυο Αλληλεγγύης & Αντίστασης 7ου
Παναγιώτης ,Κλεφτοδήμος Δημήτρης , Παπαδήμα Ελένη
διαμερίσματος
Νίκος Καζαντζάκης (1883 -1957) «Ό,τι δεν συνέβη ποτέ, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε αρκετά».

Ε
ξήντα χρόνια μετά το θάνατό του (26-10-1957) ο Νί- να υψωθείς από τη λάσπη της γης στον αμάλαγο αιθέρα του
κος Καζαντζάκης παραμένει ένας από τους πιο πολυ- ουρανού. ν’ αρνηθείς απόλυτα το ζώο μέσα σου, και άσαρ-
συζητημένους , πολυδιαβασμένους και αγαπημένους κος πια, άυλος, να ενωθείς με το θεό σου». «Πώς πρέπει να
συγγραφείς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια. αγαπούμε το Θεό γέροντά μου ;» ρωτάει ο Μανολιός τον
Εκατοντάδες Έλληνες και ξένοι είναι οι μελετητές του Καζα- παπα – Φώτη στο Χριστό που ξανασταυρώνεται. «Αγαπώ-
ντζάκη και του έργου του. Για πολλούς που βρίσκονται στην ντας τους ανθρώπους παιδί μου». Και πώς αγαπούμε τους
ηλικία των εξήντα και κάτι, τα έργα του συντρόφεψαν την ανθρώπους:» «Μοχτώντας να τους φέρουμε στο σωστό
εφηβεία τους, διαβάστηκαν ξανά και ξανά, εστιάζοντας σε δρόμο». «Και ποιος είναι ο σωστός δρόμος;» «Ο ανήφορος».
διαφορετικά στοιχεία κάθε φορά και βλέποντάς τα από δι-
αφορετική οπτική γωνία. Μπορεί κανείς να τον θαυμάζει, Η πιο συχνή κεντρική μορφή στο έργο του Καζαντζά-
να συμφωνεί, να αμφισβητεί ή και να διαφωνεί με την κο- κη είναι η μορφή του ασκητή που απαρνιέται τις ομορφιές
σμοθεωρία του. Ένα όμως είναι βέβαιο: είναι ξεχωριστός. της ζωής όσο και να τις αγαπάει. που παλεύει να υψωθεί
κατακόρυφα ως τον ουρανό και ν’ αντικρίσει το Θεό που λα-
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 18 Φεβρουα- τρεύει. που θυσιάζει, απόλυτα ελεύθερα και συνειδητά, τη
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα εγκαθίσταται μόνιμα (όσο
ρίου 1883. Τις εγκύκλιες σπουδές του έκανε στην ιδιαίτερη ζωή για χάρη της ιδέας που πίστεψε την αλήθεια της. Κι αν
του το επέτρεπαν τα ταξίδια του) στην Αίγινα (1933-1944).
πατρίδα του και στη Νάξο, όπου κατά τη διετία 1987-1899 πολλοί από τους ήρωές του ξέρουν από την αρχή πως κυνη-
είχε καταφύγει η οικογένειά του, λόγω της κρητικής εξέ- γούν το αδύνατο, αυτό δεν τους κάνει να δειλιάζουν, κάθε
Το 1945 γίνεται πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Εργατικής
γερσης εναντίον των τουρκικών δυνάμεων κατοχής. Το άλλο! Γιατί το κατέχουν καλά: αυτός ο δίχως ελπίδα αγώνας,
Ένωσης και το 1946 ονομάζεται υπουργός άνευ χαρτοφυ-
1902 ήρθε στην Αθήνα και άρχισε να φοιτά στη Νομική με μοναδικό έπαθλο τον αγώνα τον ίδιον, αυτός είναι που
λακίου στην κυβέρνηση Φ. Σοφούλη, για σχεδόν 2 μήνες.
Σχολή. Πήρε το δίπλωμά του το 1906 και τον ίδιο χρόνο δίνει την αξία στον άνθρωπο. Η περήφανη ψυχή δεν κατα-
Προβάλλεται η υποψηφιότητά του ως Ακαδημαϊκού αλλά
αρχίζει η σταδιοδρομία του στα γράμματα και στη σκέψη. δέχεται να περιμένει κέρδη και αμοιβές για τον αγώνα της.
τελικά δεν εκλέγεται. Επίσης, εμποδίζεται από πολιτικούς
Συνεργάζεται με το περιοδικό «Πινακοθήκη» και την εφη-
συντηρητικούς κύκλους η υποψηφιότητά του για το βρα-
μερίδα «Ακρόπολις», όπου δημοσιεύει χρονογραφήματα Ο Νίκος Καζαντζάκης είχε ένα στόχο από τον οποίο
βείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Μεταξύ των ετών 1946-48 ζει στη
με το ψευδώνυμο Ακρίτας. Το 1906 δημοσιεύει το πρώτο δεν παρεξέκλινε ποτέ και με τίποτε. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΟΣ. Σε
Γαλλία, αρχικά στο Παρίσι και στη συνέχεια στην Αντίμη.
του βιβλίο, Όφις και Κρίνο με το ψευδώνυμο Κάρμα Νιρ- μια επιστολή του γράφει: «Ο Όμηρος έγραψε 15.000 στί-
Εργάζεται ως σύμβουλος επί θεμάτων λογοτεχνίας στην Ου-
βαμή. Το βιβλίο, για πρωτόλειο έκανε μεγάλη εντύπωση. χους, εγώ θα γράψω 30.000 ( η Οδύσσειά του αποτελείται
νέσκο. Για το μυθιστόρημά του «Ο τελευταίος πειρασμός»
«Ποίημα νεανικό και νοσηρό, ωραίο και θανάσιμο… σελί- από 33.333 στίχους). Πρέπει να τον ξεπεράσω. Ο Σαίξπηρ
η Εκκλησία ζητά το διωγμό του ενώ το Βατικανό εγγράφει
δες όπου σφύζει αίμα δημιουργικόν και παραληρεί πυρε- έγραψε 35 τραγωδίες έμμετρες 35 έργα τραγωδίες και κω-
το βιβλίο στον πίνακα των απαγορευμένων αναγνωσμά-
τός καλλιτεχνικού ονείρου… είναι αι πρώται εκδηλώσεις μωδίες, πρέπει να τα ξεπεράσω». Τα κάντα μου θα γίνουν
των. Tο 1956 τιμάται με το παγκόσμιο βραβείο ειρήνης
της ευαισθησίας του νεαρού καλλιτέχνου, όστις με τον 80». «Τρεις μέθοδες ανακάλυψεν ο άνθρωπος» έγραψε.
στη Βιέννη και με το κρατικό βραβείο θεάτρου στην Αθήνα
καιρόν θα δημιουργήσει έργο ωραία και τα γεννήματα της Η μία: να δίνεται ολόκληρος στις σειρήνες και να σαπίζει,
ιδεώδους και αρτίας τέχνης…» γράφει ο Κωστής Παλαμάς. Η άλλη: να μη δίνεται και ν’ αγιάζει,
Ο Νίκος Καζαντζάκης είναι από τους πολυγραφότε-
Η Τρίτη: του Οδυσσέα: δεμένος στο κατάρτι να χαίρεται τη
ρους συγγραφείς. Έγραψε μυθιστορήματα, μελετήματα,
Από το 1907 – 1909 είναι εγκατεστημένος στο Παρί- χαρά του ανθρώπου, που δεν προδίνει την αξιοπρέπειά του.
θεατρικά, τα ταξιδιωτικά, παιδικά, ποίηση, πλούσια επιστο-
σι για ανώτερες σπουδές στα νομικά. Παράλληλα παρα-
λογραφία. Ανάμεσα στα δημοφιλέστερα μυθιστορήματά
κολουθεί μαθήματα του Ανρί Μπερξόν από τον οποίο και Ο θάνατος τον απασχόλησε πολύ γιατί ήταν η μονα-
του είναι : ο «Αλέξης Ζορμπάς», ο «καπετάν Μιχάλης», «ο
επηρεάστηκε βαθύτατα. Το 1910 εγκαθίσταται στην Αθήνα δική δύναμη που η υπεράνθρωπη δυναμικότητά του δεν
Χριστός ξανασταυρώνεται», « ο τελευταίος πειρασμός», ο
μαζί με τη Γαλάτεια Αλεξίου. Μεταφράζει Νίτσε, Μπερξόν, μπορούσε να καταπολεμήσει. «Ξυπνώ ξημερώματα. Ζεύ-
Φτωχούλης του Θεού», η «Αναφορά στον Γκρέκο» (βασικά
Δαρβίνο, Τζέημς, Μπίχνερ, Πλάτωνα. Το 1914, μέσω των γουμαι στη δουλειά, βιάζομαι να διατυπώσω ολάκερη την
αυτοβιογραφικό βιβλίο). Ο τύπος του Καζαντζάκη ως στο-
δραστηριοτήτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου, γνωρίζεται με ψυχή μου, πριν πεθάνω, να μην αφήσω παρά λίγα κόκκα-
χαστή και λογοτέχνη έχει προσεταιριστεί πολλές ιδιότητες:
τον Άγγελο Σικελιανό. Ταξιδεύουν για ενάμιση μήνα στα μο- λα στο χάρο, να πάρει κόκκαλο και διόλου ψυχή…». Στο τε-
του μυστικού του ηθικού, του αιρετικού, του αμφίλογου ως
ναστήρια του Αγίου Όρους. Προσπαθεί να ασχοληθεί βιο- λευταίο του έργο, Αναφορά στο Γκρέκο, γράφει: «Διάλεξα.
προς τη σταθερότητα των θέσεών του. Οπωσδήποτε αυτό
ποριστικά με μεταλλευτικές επιχειρήσεις για ένα μήνα στην Και τώρα αρχίζει το δειλινό πάνω στους λόφους. Μεγάλω-
που τον συνέπαιρνε πάντοτε είτε ως προοπτική είτε ως
Πράστοβο της Μάνης, μαζί με τον μεταλλωρύχο Γιώργη σαν οι ίσκιοι, γέμισε ο αέρας πεθαμένους. Η μάχη σκολά-
πραγματικότητα ήταν ο ρόλος του διαμορφωτή συνειδήσε-
Ζορμπά. Το 1919 διορίζεται διευθυντής στο Υπουργείο Πε- ζει. Νίκησα; Νικήθηκα; Τούτο μονάχα ξέρω: είμαι γεμάτος
ων. Υπήρξε αμετακίνητος ως προς το διαπλαστικό ρόλο που
ριθάλψεως με σκοπό τον επαναπατρισμό των Ελλήνων του πληγές, όλες στο στήθος. Έκαμα ό,τι μπόρεσα, παππού, πε-
πίστευε ότι οφείλει να έχει ένας στοχαστής μέσα στον κό-
Καυκάσου. Από το 1922-1924 η ζωή του είναι γεμάτη ταξί- ρισσότερο, καθώς μου παράγγειλες, απ’ ότι μπόρεσα, να μη
σμο του και απέναντι στο ανθρώπινο πεπρωμένο. Σταθερή
δια και συναντήσεις με προσωπικότητες διεθνούς κύρους. σε ντροπιάσω. Και έρχομαι τώρα πια που τέλεψεν η μάχη
πρόθεσή του μέσα σε όλα του τα έργα ήταν να πλαστουρ-
να ξαπλώσω δίπλα σου, να περιμένουμε μαζί κι οι δύο τη
γήσει, να δημιουργήσει πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς.
Το 1925 ταξιδεύει στη Σοβιετική Ένωση, στην Ισπανία, Δευτέρα Παρουσία. Φιλώ το χέρι σου, φιλώ τον ώμο το δεξί
στην Ιταλία, στην Αίγυπτο και στο Σινά ως ανταποκριτής σου, φιλώ τον ώμο το ξερβό σου, παππού, καλώς σε βρήκα».
Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τον απασχολού-
των εφημερίδων «Ελεύθερος Τύπος» και «Καθημερινή».
σαν ήταν αν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει κυρίαρχος του πε-
Το 1928 μαζί με τον Ελληνορουμάνο πεζογράφο Πανά- Στις 26 Οκτώβρη του 1957, στο Φράιμπουργκ, έκλει-
πρωμένου του. Τα έργα του χαρακτηρίζουν η ειλικρίνεια,
ϊτ Ιστράτι μιλούν σε συγκέντρωση στο θέατρο «Αλάμπρα σε τον κύκλο της ζωής του. Ο τάφος του στο Ηράκλειο
η ευθύτητα, η συνέπεια όχι στην ιδέα αλλά στην έρευνα,
οργανωμένη από το Δημήτρη Γληνό για την πορεία και τα της Κρήτης, στην Τάμπια Μαρτινέγκο είναι όσο γίνεται
ένταση στοχασμού, μυθοποιητική ικανότητα. Χαρακτηρι-
επιτεύγματα της σοσιαλιστικής επανάστασης στη Ρωσία. πιο λιτός. Δυο τρεις τεράστιες ακατέργαστες πέτρες κι
στική επίσης είναι η βαθιά του πνευματική αγωνία μπρο-
Ακολουθεί δικαστική δίωξη του οργανωτή και των ομιλη- ένας ξύλινος σταυρός. Χαμηλά γραμμένο το: «Δεν ελ-
στά στα κεντρικά προβλήματα της ύπαρξης και της γνώσης.
τών. Στο διάστημα 1929-1933 ταξιδεύει συνεχώς στη Γερ- πίζω τίποτα. Δεν φοβούμαι τίποτα. Είμαι λέφτερος>>.
Ποιο είναι το χρέος του ανθρώπου σύμφωνα με την πίστη
μανία, Γαλλία και Ισπανία. Οι εντυπώσεις του είναι απο-
του Καζαντζάκη ; «Να παλέψεις να μετουσιώσεις την ύλη σε
τυπωμένες και δημοσιευμένες σε βιβλία του με τίτλους: Ελένη Παπαδήμα Φιλόλογος
πνεύμα. να αγωνιστείς να κάνεις ολάκερη τη σάρκα ψυχή.
«ταξίδι στην Αγγλία», στην Κίνα, στη Ρωσία κ.λ.π. Για ένα

ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ
βγει κανένα σπίτι ,κανένα μαγαζί
,κανένα χωράφι στο σφυρί.
Αποφασίστηκε η παρέμβαση σε

Έ γινε στις 4 Νοέμβρη 2017 με επιτυχία η πανελλαδική
κινητοποίηση των κινήσεων και πρωτοβουλιών κατά των
πλειστηριασμών. Σήμερα δεν υπάρχει καμιά προστασία της
ομοσπονδίες σωματεία ώστε
να πάρουν και οι εργαζόμενοι
την υπόθεση στα χέρια τους.
λαϊκής κατοικίας και περιουσίας. Δεν απαγορεύει ακόμη και Επίσης αποφάσισε διαμαρτυρίες
το πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας. Με το 3ο μνημόνιο που έξω από τις τράπεζες και τα
έχει ψηφιστεί γίνεται ποιο εύκολη η αρπαγή της κατοικίας συμβολαιογραφεία.
από τις τράπεζες το κράτος και τα κερδοσκοπικά funds. Με το
4ο μνημόνιο εισάγει τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς , Στόχοι του κινήματος είναι:
για να ξεπεράσουν όπως νομίζουν το σκόπελο του κινήματος • Η κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου για τους
,να διασφαλίσουν τις τράπεζες και να ανοίξουν ένα νέο πεδίο ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
κερδοφορίας για τις αγορές. • Η θεσμοθέτηση της πραγματικής προστασίας της λαϊκής

Α πέναντι σ'αυτή τη κατάσταση έχει αναπτυχθεί ένα
κίνημα αντίστασης σ'όλη τη χώρα. Παρά τις διώξεις στη
Θεσσαλονίκη και στο Άργος το κίνημα δεν έχει επιτρέψει

κατοικίας και περιουσίας.
Η κατάργηση των διατάξεων του κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας που περιορίζουν τα δικαιώματα του
την αρπαγή λαϊκών σπιτιών και περιουσίας. Ανάγκασε οφειλέτη και δίνουν προτεραιότητα στις τράπεζες.
ειρηνοδικεία και συμβολαιογράφους να μην μπορούν να • Η άμεση παύση κάθε δίωξης αγωνιστών του κινήματος
πάρουν αποφάσεις. Ακόμα και η τελευταία απόφαση των ενάντια στους πλειστηριασμούς λαϊκής κατοικίας και
συμβολαιογράφων να μη συμμετέχουν στους ηλεκτρονικούς περιουσίας.
πλειστηριασμούς είναι αποτέλεσμα αυτού του αγώνα.

Σ την πανελλαδική συνέλευση που έγινε το απόγευμα
της κινητοποίησης συζητήθηκε πώς θα απλώσει αυτό
το κίνημα σε κάθε πόλη σε κάθε γειτονιά ώστε να βρεθεί
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Αμπελοκήπων και η Επιτροπή
Αλληλεγγύης θα βρεθεί δίπλα σε κάθε γείτονα που έχει το
πρόβλημα και κινδυνεύει το σπίτι του και η περιουσία του.
Αγαπητοί Γείτονες
γίνετε μέλη του Συλλόγου
Η εξαμηνιαία συνδρομή ειναι 10 ευρώ
αλληλέγγυο σε κάθε πληττόμενο και να μην επιτρέψει να
Κάκκος Παναγιώτης.
Β ΟΛΕΣ

Το πολυτεχνείο ζει Να επανέλθει η στάση
λεωφορείων στην αρχική της
ΣΕ ΤΙ ΚΟΣΜΟ ΖΟΥΜΕ
Ο ξεσηκωμός στο Πολυτεχνείο το 1973 θέση

Π Κ
αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός, μια
άει αρκετός καιρός που η στάση των λεωφορείων, άθε χρόνο πεθαίνουν στις από 500 εκατομμύρια δολάρια
μεγάλη σελίδα στην ιστορία της πάλης του
η οποία βρισκόταν στο πάνω μέρος του Πάρκου αναπτυσσόμενες χώρες 12 έκαστος.
λαού σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους
ΚΑΠΑΨ, μεταφέρθηκε πιο πίσω επί της Τριφυλίας, εκατομμύρια παιδιά. Το 55% των

Λ
της νεώτερης ιστορίας της Ελλαδας.Κρατάει
χωρίς καν να μεταφερθεί και το στέγαστρο της. θανάτων αυτών οφείλεται στην όγω κακής διατροφής
ανοιχτό το παράθυρο της ψυχής μας για
Πολλοί γείτονες αναζητούν τη σκοπιμότητα μιας κακή διατροφή υποφέρουν από χρόνια
μια όμορφη ζωή σε μια κοινωνία που θα
τέτοιας ενέργειας των υπεύθυνων φορέων. Ένα όμως έλλειψη θρεπτικών στοιχειών

Α
ικανοποιεί τις ανάγκες μας.Μας διδάσκει
είναι σίγουρο, με τη μεταφορά αυτή της στάσης, νθρωποι ένας στους πέντε στις που τους προκαλεί αναιμία δύο
να μη μένουμε απαθείς, να μην καθόμαστε
δημιουργούνται πολλά προβλήματα στην κίνηση των αναπτυσσόμενες χώρες, πάσχει δισεκατομμύρια άνθρωποι
φρόνιμοι στην αδικία, να μην περιμένουμε
αυτοκινήτων επί της οδού Τριφυλίας και υπάρχει από χρόνιο υποσιτισμό. Συνολικά

Ι
να μας χαρίσουν αυτά που δικαιούμαστε αλλά
μεγάλος κίνδυνος ατυχήματος για τους συμπολίτες επηρεάζονται 777 εκατομμύρια σοπεδώθικε τα τελευταία 40
μαχητικά και οργανωμένα να διεκδικούμε.
μας, όταν θέλουν να περάσουν στην απέναντι πλευρά άνθρωποι χρόνια, το 20% του δάσους του
Το Πολυτεχνείο είναι ζωντανό γιατί παρά
του δρόμου μετά την αποβίβασή τους. Αμαζονίου (πνεύμονα της γης)
την απόσταση του ιστορικού χρόνου τα

π
Κατά τη γνώμη μου η στάση των λεωφορείων πρέπει

Σ
συνθήματά του" Ψωμί- Παιδεία - Ελευθερία- ερισσότερο από το 35% του
να επανέλθει στην αρχική της θέση το συντομότερο ε 780 εκατομμύρια ανέρχονται
Εθνική ανεξαρτησία- Λαϊκή κυριαρχία- παγκόσμιου πληθυσμού) δεν
δυνατόν, πριν πληρώσουν το λάθος άνθρωποι που δεν οι άνθρωποι που δεν έχουν
Θάνατος στο φασισμό- Έξω οι βάσεις" έχουν πρόβαση σε εγκαταστάσεις
φταίνε σε τίποτα. πρόσβαση σε καθαρό-πόσιμο νερό,
παραμένουν επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε. υγεινής (Στοιχεία ΠΟΥ, UNICEF)
Γ.Β. Ως αποτέλεσμα των ελλείψεων
Η ιστορία της χώρας μας έχει γραφτεί με
Το Πάρκο ΚΑΠΑΨ αυτών, περίπου 2.200 παιδιά

Ι
τους αγώνες και τις θυσίες όλων όσων " δεν
διαίτερα ανησυχιτικό είναι το πεθαίνουν κάθε μέρα από σχετικές
συνεμορφώθησαν προς τας υποδείξεις " και χρειάζεται το σεβασμό και
τη φροντίδα όλων μας γεγονός ότι σύμφωνα με την ασθένειες.
44 χρόνια μετά μας διδάσκει ότι αρκεί ο λαός
έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης

Ε Μ
να ΘΕΛΕΙ να παλέψει και τότε ΟΛΑ τα μπορεί!
ίναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις εκατοντάδες αν- 2016» που δημοσιεύεται κάθε δυο ε τα στοιχεία του Διεθνή
θρώπους να χαίρονται το Πάρκο της γειτονιάς μας χρόνια από το WWF ο παγκόσμιος Οργανισμού Μετανάστευσης
Γιατί τέτοια αδιαφορία; το ΚΑΠΑΨ.Τα δέντρα, που έχουν μεγαλώσει, να ακούς
πληθυσμός των ψαριών, πουλιών, (ΔΟΜ) 4.901 μετανάστες και

Τ
τις χαρούμενες φωνές των παιδιών και τα κελαηδή- πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους το
ο Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθη- θηλαστικών, αμφιβίων και
ματα των πουλιών. Χρειάζεται όμως το Πάρκο και 2016 διαπλέοντας τη Μεσόγειο για
ναίων, ως αποτέλεσμα των μακρόχρονων ερπετών έχει ήδη μειωθεί κατά
το σεβασμό όλων μας, τη φροντίδα μας. Να το κρα- να φθάσουν στις ευρωπαϊκές ακτές
αγώνων φορέων και κατοίκων με την υπ’ 58% μεταξύ 1970 και 2012.
τούμε ζωντανό, να μην καταστρέφουμε το πράσινο.

0
αριθ. 522/6-3-2-14 ομόφωνη απόφαση του
Με διάλογο πρέπει να λύνονται οι αριθμός των αμυντικών

Τ
υιοθέτησε μια σειρά από θετικές προτάσεις ο πλουσιότερο 1% του
αντιθέσεις μεταξύ των γειτόνων. δαπανών παγκοσμίως το 2016
- δράσεις στην κατεύθυνση υλοποίησης του παγκόσμιου πληθυσμού
Πολλοί γείτονες διαμαρτύρονται για τα σκυλιά τα ανήλθε σε 1.686 δισ. δολάρια
Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή
οποία πηγαίνουν σε όλο το Πάρκο. Μια λύση είναι να έχει υπό τον έλεγχο του το μισό

Σ
Δυστυχώς όμως έμειναν όλες μα όλες κυριο-
βρεθεί ένας περιορισμένος χώρος για αυτά. Ο Σύλλο- παγκόσμιο πλούτο (50,8%). ε ολόκληρο τον πλανήτη τα
λεκτικά στα χαρτιά.
γος μας σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων πρέπει αρχέγονα δάση περιορίζονται
Ακόμη και η ομάδα εργασίας που προβλέ-

Α
να αναζητήσει λύσεις και σε αυτό το πρόβλημα. Το νέρχονται Σε 5.200 οι ενώ μέσα στα επόμενα 10-20 χρόνια
πονταν (μάλιστα επικαιροποιήθηκε και με
Πάρκο επιβάλλεται να είναι καθαρό και να μπορούν εκατομμυριούχοι που κατέχουν αναμένεται η εξαφάνιση μερικών
νεότερη απόφαση υπ’ αριθ. 686/25-6-2015)
να το απολαμβάνουν μικροί και μεγάλοι με ασφάλεια. χιλιάδων ειδών ζώων και φυτών.
δυστυχώς δεν συστάθηκε ακόμη. περιουσιακά στοιχεία ύψους πάνω
Γ.Β

ΦΑΕΙΝΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ
Τέχνη Η Γέννηση της Όπερας μιουργηθεί μέσα στον κύκλο. Οι δημιουργοί της είχαν αρχικά πι-
στέψει ότι κατάφεραν να ζωντανέψουν την μουσική των Ελλήνων Εγώ πάνα μέσα μου κουβαλάω ένα

Θ
και να επαναφέρουν την ενότητα λόγου και μουσική. άλογο που καλπάζει , μια τριανταφυλλιά που
α μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι η όπερα αυτό το
Οι πρώτοι δημιουργοί της όπερας αντλούσαν τα θέματα τους κυ- ανθίζει , ένα ολόγιομο φεγγάρι κι έναν ήλιο
εντελώς ξένο για μας τους Έλληνες είδος το οποίο στηρίζεται
ρίως από την αρχαία Ελληνική μυθολογία , ενώ ο χαρακτήρας των που με φωτίζει.
στην άρρηκτη σχέση μουσικής και λόγου , προήλθε από την αρ-
χαία Ελληνική μουσική πρώτων έργων ήταν βουκολικός. Στα πρώτα βήματα η όπερα πα-
ρουσιαζόταν υπό μορφή απαγγελίας (stil recitativo) δηλαδή στην Ατενίζω ένα αστέρι που άλλοτε πλησιά-
Κι όμως η γέννηση της όπερας ήταν το αποτέλεσμα μιας προ-
αρχική της μορφή κυριαρχούσε ο λόγος. και όχι η μουσική, ο ρόλος ζει και άλλοτε απομακρύνεται . Τις πεταλούδες
σπάθειας αναβίωσης της αρχαίας ελληνικής μουσικής και γενικό-
της οποίας ήταν συμπληρωματικός και σε μορφή υπόκρουσης. που φυλάνε αέρινα τ' ανθάκια της νεραντζιάς
τερα του αρχαιοελληνικού ήθους και ύφους.
Ολόκληρο τον 17ο αιώνα η όπερα σχηματοποιείται κι ενσωμα- και ανθρώπους που ανεβοκατεβαίνουν την
Προερχόμενο από την λατινική λέξη όρους , η όπερα εντάσσε-
τώνει νέα στοιχεία , όπως το δράμα την ποίηση , το χορό , την ηθο- ανηφόρα και την κατηφόρα κουβαλώντας τις
ται στο μουσικό κίνημα της αναγέννησης (1600 - 1750) το οποίο
ποιία κ.α. Πατέρας της όπερας θεωρείται ο Αντώνιο Μουτεβέρτνι. έννοιες μιας γενιάς.
αναπτύχθηκε με επίκεντρο την Ιταλία και θεωρείται η συνέχεια
του αναγεννησιακού ρεύματος στην ζωγραφική , την αρχιτεκτο- Παρουσίασε την πρώτη του όπερα Ορφέα και τον επόμενο χρόνο
την Αριάδνη, άλλα έργα του είναι ο Άδωνις , οι γάμοι του Αινεία , Όταν φεύγει το σκοτάδι και ο ήλιος ανατείλει
νική και τις πλαστικές τέχνες , ενώ σχεδόν όλη η μουσική και η
η επιστροφή του Οδησσέα στην πατρίδα και άλλα που δεν σώζο- όλα τα έντομα της γης, με φούρια τρέχουν να
συνθετική τέχνη βρισκόταν υπό τον έλεγχο της παντοδύναμης
νται. Αν και η όπερα γεννήθηκε στην Φλωρεντία , τα επόμενα χρό- κρυφτούν , ενώ τα πετούμενα παίρνουν θέση
εκκλησίας.
νια υπήρξε καθαρά υπόθεση της Ρώμης , στη συνέχεια στη Νάπο- στα δέντρα και στα σύρματα και το θεό υμνούν.
Στο πλαίσιο της αποτίναξης του καταπιεστικού και μη δημι-
λη που καλλιεργεί την όπερα σερία, δηλαδή την όπερα με σοβαρό Ξεκινώ τη μέρα μου σιγοσφυρίζοντας και σι-
ουργικού θρησκευτικού σκοταδισμού του μεσαίωνα (395 - 1450)
περιεχόμενο και αυστηρή δομή. Παρόλο που στα πρώτα βήματα γοτραγουδώντας. Χαίρομαι γιατί θυμάμαι πως
και την προσπάθεια της αναβίωσης του αρχαίου Ελληνικού ιδε-
η όπερα ήταν υπόθεση μεμονωμένων δημιουργών , αργότερα πέ- έχω μέσα μου ένα άλογο που καλπάζει , μια τρι-
ώδους στην τέχνη, την φιλοσοφία και γενικότερα στη σκέψη
ρασε στα χέρια μεγάλων ηγεμόνων της αυλής και των Αυτοκρατό- ανταφυλλιά που ανθίζει , ένα ολόγιομο φεγγά-
, είχε συσταθεί στα τέλη του 16ου αιώνα, γύρω στα 1590 ένας
ρων , που ανέλαβαν τη χρηματοδότηση πολυτελών παραστάσεων. ρι κι έναν ήλιο που με φωτίζει.
καλλιτεχνικός και πνευματικός κύκλος στη Φλωρεντία , με σκο-
Σιγά σιγά η όπερα ξεφεύγει από τα σύνορα της Ιταλίας , περνά στη Αγάπη, έρωτας , ενέργεια, φαντασία, ρυθμι-
πό ακριβώς την αναγέννηση του αρχαίου Ελληνικού πνεύματος,
Γαλλία , την Αγγλία και φτάνει τελικά να κατακτήσει όλη την Ευρώπη. κά, κυκλικά, αρμονικά, αφού γεμίσουν το κελά-
Μέλη του ήταν , ο Κόμης Κόρσι, ο ποιητής Οκτάβιο ΡΙνουτσίνι ,
ρι της καρδιάς κραδαίνοντας ξεπροβάλουν και
ο μουσικός Ιάκωβος Πέρι , ο συνθέτης Κατσίνο και μερικοί από
Ιστορία της Ευρωπαϊκής μουσικής ξεχύνονται μακριά , ατέλειωτα χρυσά βεγγαλι-
τους οποίους ήταν μέλη της Καμεράτας, ενός ομίλου που είχε δη-
Σαράντης Πιτσάς δάσκαλος κλασικού χορού κά. <<Ευαγγελία Γαβριήλ>>

Εκδηλώσεις του Συλλόγου μας στο ανοιχτό θεατράκι (Φλώρου) Έφυγε ο σ. Νίκος Κακουλάκης
4/11/2017
Η χορωδία του Συλλόγου μας Η απώλεια του γείτονα μας και δραστήριου μέλους του Πολιτιστικού Συλλόγου
Τετάρτη 28 Ιουνίου Πραγμα- Άνω Αμπελοκήπων σ. Νίκου Κακουλάκη είναι μεγάλη γιατί ‘’Μεγάλος’’ ήταν
τοποίησε με μεγάλη επιτυχία και ο Νίκος σε όλη του τη ζωή. Πάντα ευαίσθητος, χαιρόμασταν τις συζητήσεις
εκδήλωση με τραγούδια του μαζί του, πάλεψε για τις ιδέες του, ανήσυχος για την πολιτική κατάσταση και
Ζαμπέτα. την αριστερά, αδέκαστος και με συγκρούσεις στην υπηρεσία του δείχνοντας
στην πράξη πως πρέπει να στέκεται ένας δημόσιος υπάλληλος απέναντι σε πιέσεις - συκοφαντίες
Στο πιάνο ο υπεύθυνος της χο- κλπ της πολιτικής ηγεσίας, πάντα παρών στους αγώνες της ΕΜΔΥΔΑΣ και στους πολιτικούς αγώνες.
ρωδίας μας Φώτης Κοπανιτσά- Ακόμη και την τελευταία φορά που τον είδα (αν και καταβεβλημένος) είχε τις ανησυχίες του και
νος . η κουβέντα κύλησε ‘’ξεχνώντας’’ προς στιγμή το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Ο
Γιάννης Σταματογιάννης Μπουζούκι , Νίκος Γεωργακόπουλος Μπουζούκι , Βασί- τελευταίος χαιρετισμός στον σ. Νίκο δόθηκε στη πολιτική κηδεία του στο νεκροταφείο Παπάγου
λης Κούλογλου κιθάρα , Σπυρος Ρήγος κιθάρα. την ΔΕΥΤΕΡΑ 6/11, ώρα 14:30μμ. Δ.Κλεφτοδήμος
Να πεζοδρομηθεί η οδός Μαιανδρουπόλεως (από Λαρίσης έως Καρύστου) Τιμήσαμε την Σοφία Βέμπο και τον
Μίμη Τραϊφόρο
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ του 104ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Μαιανδρουπόλεως 42)
Δ/ντης του 104ου Δ.Σ. Αθηνών Χρήστος Σκουτέλας Τετάρτη 25 Οκτωβρίου στην αίθουσα Λάκωνος 9

Η Ελένη Παπαδήμα γραμματέας του συλλόγου μας
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - φιλόλογος μίλησε για την επέτειο της 28 Οκτωβρίου 1940

Ο Βασίλης Τραϊφόρος μας παρουσίασε στιγμιότιπα από τη
ζωή της Βέμπο και τ ου θείου του Τραϊφόρου
Προς: 1. Δήμο Αθηναίων, Περιφέρεια Αττικής έλευση μαθητών, iii) απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2017
Η χορωδία του συλλόγου μας τραγούδησε τραγούδια της
Γ. να εξετάσετε παράλληλα το αίτημά μας για τοποθέτηση
Σοφίας Βέμπο
Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, κινητών εμποδίων (και όχι σταθερών, εφόσον αυτό αντι-
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 7/02-02-2017 (ΑΔΑ: βαίνει στην υποχρέωση διασφάλισης απρόσκοπτης κίνησης
6ΗΤΣΩ6Μ-4ΝΟ) απόφασης του Συμβουλίου της 7ης Δημο- οχημάτων εκτάκτου ανάγκης) από τη μία πλευρά της οδού
τικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων, των παρεμβάσεων –στη συμβολή Μαιανδρουπόλεως-Καρύστου-, προκειμέ-
τοπικών φορέων (Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Αμπελοκή- νου να αποτραπεί η διαμπερής κίνηση των οχημάτων στην
πων, 104ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Σύλλογος Γονέων οδό Μαιανδρουπόλεως και να διαφυλαχθεί η ασφάλεια
104ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών) και τελικά με το Α.Π. πρωτίστως των μικρών μαθητών του 104ου Δημοτικού Σχο-
118018/26-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως λείου Αθηνών, που εισέρχονται και εξέρχονται από το σχο-
& Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων προς την λείο τους από την οδό Μαιανδρουπόλεως.
Περιφέρεια Αττικής, η οδός Μαιανδρουπόλεως –από Λα-
ρίσης έως Καρύστου- έχει ενταχθεί στην τροποποίηση του Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε όπως επιληφθείτε του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως των Αθηνών θέματος άμεσα, με συναίσθηση του κινδύνου που διατρέ-
για τη θεσμοθέτησή της ως πεζόδρομος. Ωστόσο, η εξέλιξη χουν καθημερινά μικρά παιδιά, με τους προτεινόμενους ή
αυτή-αν και σημαντική- δεν αρκεί για να λύσει το πρόβλη- όποιον άλλο προσφορότερο τρόπο διαθέτετε.
μα του κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος στην είσοδο του Εκδήλωση με το ΄΄Μεγάλο μας σπίτι''
104ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών επί της οδού Μαιαν- Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Λάκωνος
δρουπόλεως, αρ. 42. Μετά τιμής,
9 εκδήλωση από το ''Μεγάλο μας σπίτι΄΄ σε συ-
Η οδός Μαιανδρουπόλεως, μεταξύ Λαρίσης και
νεργασία με το σύλλογο μας με αφορμή τα δύο χρόνια λει-
Καρύστου, είναι από καιρό διαμορφωμένη ως πεζόδρομος
τουργίας του Μεγάλου Σπιτιού στην αίθουσα επί του πάρκου
(στρωμένη με πλάκες πεζοδρομίου, παγκάκια εκατέρωθεν Η πρωτοβουλία των παιδιών και των δασκάλων του
ΚΑΠΑΨ Προβλήθηκε το φιλμ ''Μεγαλώνοντας με βηματάκια''
της οδού, πεζούλια με πράσινο, τσιμεντένιες μπάλες), πα- 104 Δημοτικού σχολείου να ‘‘ντύσουν’’ με χρώματα και
Το μεγάλο μας σπίτι δημιουργήθηκε από μια ομάδα ψυχανα-
ρότι δεν ήταν θεσμοθετημένη ως τέτοιος. Το γεγονός αυτό συνθήματα τον πεζόδρομο της οδού Μαιανδρουπόλεως
λυτών , ψυχολόγων , ειδικών παιδαγωγών για να προσφέρει
δεν εμποδίζει τους οδηγούς των οχημάτων να τη χρησιμο- δημιουργεί ευχάριστα συνσαισθήματα στου διαβάτες και
ένα χώρο ανοιχτό στην κοινότητα για την υποδοχή και την
ποιούν για να «κόψουν δρόμο», προκειμένου να αποφύ- δείχνουν την διάθεση των παιδιών που θέλουν να ζουν σε
κοινωνικοποίηση πολύ μικρών παιδιών (0-4 ετών) και των
γουν το φανάρι στη διασταύρωση των οδών Λαρίσης και μια ζωντανή όμορφη πόλη.
γονιών τους , όπου μπορούν να εκφραστούν ερωτήματα που
Πανόρμου. Είναι προφανές ότι ούτε η θεσμοθέτηση της
προκύπτουν με τον ερχομό ενός παιδιού στην οικογένεια
οδού ως πεζόδρομου θα αποτρέψει την κυκλοφορία των
οχημάτων, κυκλοφορία που ενέχει μεγάλο κίνδυνο για τους
μαθητές του παρακείμενου 104ου Δημοτικού σχολείου, ιδι-
αίτερα κατά την ώρα προσέλευσης και αποχώρησής τους
από αυτό. ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε θερμά:
Α. να επισπευστούν οι ενέργειες θεσμοθέτησης της οδού Κάθε Πέμπτη Ώρα 5μμ ~ 7 μμ
Μαιανδρουπόλεως, στο τμήμα μεταξύ Λαρίσης και Καρύ- Στην αίθουσα Λάκωνος 9 του Πάρκου ΚΑΠΑΨ
στου, ως πεζόδρομου (Τριφυλλίας και Λάμψα)
Δάσκαλος: Αλέξανδρος Μαγκλάρας
Β. να τοποθετηθεί ανάλογη σήμανση στις εισόδους του εν
λόγω τμήματος της οδού i) για πεζόδρομο, ii) για συχνή δι- «Το πολυφωνικό τραγούδι στηρίζει τη μελωδική του ανά-
πτυξη στην πεντατονία. Οι ρόλοι που εμφανίζονται στα πο-
λυφωνικά τραγούδια της Ηπείρου είναι:

Ημερήσιες εκδρομές •Παρτής: Αυτός έχει τη βασική μελωδική γραμμή του τρα-
γουδιού
Με μεγάλη επιτυχία (υπεύθυνες Βίκυ Κλεφτοδήμου και
•Γυριστής: Τραγουδιστικός ρόλος απόλυτα αυτοσχεδιαστι-
Ιωάννα Καπαράκη), πραγματοποιήθηκαν ημερήσιες εκδρο-
κός
μές του Συλλόγου μας
• Κλώστης: Τραγουδιστικός ρόλος αντίστοιχος του γυριστή,
Κυριακή 14 Μαίου 2017 Στην Ακροκόρινθο , Λουτράκι
αλλά σε τονική περιοχή μια οκτάβα ψηλότερα.
(Μονή Οσίου Παταπίου και λίμνη Βουλιαγμένης)
•Ισοκράτης: Ο ρόλος αυτός αποτελεί τη βάση του πολυφω-
Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 Στο χωριό Χρισσό (Μουσείο πα-
νικού σχήματος, εκτελώντας αποκλειστικά ισοκράτημα στην
ραδοσιακών φορεσιών) και στο πανέμορφο Γαλαξίδι
τονική του κομματιού
Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 Στη λίμνη Στυμφαλίας - Φενεό
• Ρίχτης : Η διαδικασία του ριξίματος στηρίζεται κύρια στα
- Λίμνη Δόξα - Μοναστήρι Αγ. Γεωγίου
επιφωνήματα (αχ, ωχ…)
Λίμνη Στυμφαλία

Α.Ο ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Λαρίσης 42 Αμπελόκηποι www.peraclub.gr
Σωματείο αναγνωρισμένο Μέλος ΕΠΟ - ΕΠΣΑ Τηλ. 6970408841 - 6977626309

Ο ιστορικός σύλλογος για σωστή και υγιή διέξοδο στα προβλήματα που
άλλη μία χρονιά ανοίγει την αντιμετωπίζει η νεολαία μας.
αγκαλιά του για να υποδεχθεί Μέσα από τον αθλητισμό τα παιδιά διαπαι-
τους νέους της περιοχής μας. δαγωγούνται, μαθαίνουν να γυμνάζονται να
Στις Ακαδημίες του Συλλόγου περίπου 90 αθλη- αγωνίζονται, να συνεργάζονται, να σέβονται
τές ηλικίας από 5 έως 18 ετών συνδυάζουν τον τους συναθλητές τους και τους αντιπάλους
αθλητισμό με την διασκέδαση, ενώ παράλληλα τους, να βελτιώνονται και φυσικά προετοι-
το ανδρικό τμήμα αγωνίζεται με επιτυχίες στο μάζονται για την ομαλή ένταξή τους στην κοι-
πρωτάθλημα της Γ Κατηγορίας της ΕΠΣ Αθηνών. νωνία. Ευχαριστούμε τους γονείς που τόσα
Ο πρόεδρος της Περα Κλουμπ Παυλόπουλος χρόνια μας εμπιστεύονται και μας στηρίζουν.
Θεόδωρος μας δήλωσε: Μεγάλο μας παράπονο είναι πως σε όλο το
Σε εποχές δύσκολες για όλους μας η ΠΕΡΑ έβδομο διαμέρισμα δεν υπάρχει γήπεδο πο-
ΚΛΟΥΜΠ συνεχίζει το έργο της, που την καθιέ- δοσφαίρου προσβάσιμο στις ερασιτεχνικές
ρωσε στην συνείδηση όλων των κατοίκων του ομάδες.
εβδόμου διαμερίσματος, στη διάρκεια περίπου
ενός αιώνα από την ίδρυσή της. ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΕΝ ΤΟ ΖΗΤΑ Η ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ.
Πιστή στις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι και της ΤΟ ΖΗΤΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΟΛΟΙ ΟΙ
ευγενής άμιλλας η ομάδα μας προσφέρει μία ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
Κάθε Πέμπτη 8.15μμ.
Συναυλία της ΦΙΛ.Ο.Ν (Φιλαρμονικής ορχήστρας Νέων)
Στην αίθουσα του πάρκου ΚΑΠΑΨ (Λάκωνος 9) 23/2/2017

Σ υναντιόμαστε και φέτος , μετά από την πετυχημένη προηγούμενη σεζόν ,
για να ζήσουμε όλοι οι κάτοικοι μαζί ( με ελεύθερη φυσικά είσοδο) τη μαγεία
του κινηματογράφου αλλά και τις πλούσιες εκδηλώσεις που προγραμματίζουμε
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 23 Φλεβάρη 2017 στην
αίθουσα Λάκωνος 9 (πάρκο ΚΑΠΑΨ) Συναυλία της ΦΙΛ.Ο.Ν (Φιλαρμονικής
ορχήστρας Νέων) με 40 και πλέον μουσικούς.
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Μινα Καλαποθάκη 6974896062 Μάχη Λαούδη 6944623306 Νικηφόρος Ζυγούρης 6972266499 Νι-
κήτας Δημέας 6944738640 Πανωραία Λαχανά 6932779104

Εκδήλω σ η αφ ι ε ρ ω μέ ν η σ τ ην Αφ ρ ι κή
Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 στο θεατράκι

Π ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
πολύ ωραία εκδήλωση από την κινηματο-
γραφική ομάδα του συλλόγου μας , σε συνερ-
γασία με το πολιτιστικό κέντρο Αφρικανικής
Τέχνης και πολιτισμού ΑΝΑΣΑ , τον ΕΞΑΝΤΑ του
Γιώργου Αυγερόπουλου και το συγκρότημα
Batayanka, Ήταν μια μοναδική βραδυά-festival
αφιερωμένη στην πολυπολιτισμικότητα , την
Αφρική και τον πολιτισμό της , με προβολή ται-
νίας ( το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ ''Δέλ-
τα'' οι βρώμικες δουλειές του πετρελαίου),
συναυλία , μουσικοχορευτική παράσταση με
ρυθμούς από τη Δυτική Αφρική και αφρικάνι-
κη κουζίνα. Τιμητική εκδήλωση για τον Κώστα Σαραντίδη
Για έναν σπουδαίο Έλληνα, ένα ΘΡΥΛΟ, με την μυθιστορηματική ζωή, τον Κώ-
100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ στα Σαραντίδη,
Πραγματοποιήθηκε ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΝΗ 2017, 8.00μμ άκωνος 9, Πάρκο ΚΑΠΑΨ
ΠΕΜΠΤΗ 9 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΗ 2017,8.30μμ Σε συνεργασία με την πρεσβεία του Βιετνάμ στην Ελλάδα,
Λάκωνος 9, πάρκο ΚΑΠΑΨ, ελεύθερη είσοδος. και προβολή της ταινίας «BIET ΚΩΣΤΑΣ» του σκηνοθέτη Γιάννη Τριτσιμπίδα, για
τον Έλληνα που έγινε μύθος στα βουνά του Βιετνάμ, παρουσία της Πρέσβειρας
του Βιετνάμ στην Ελλάδα Tran Thi Ha Phuong και του "πρωταγωνιστή" της Κώ-
στα Σαραντίδη.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΦΙΣΑΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, Η ΜΗΤΡΑ
ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ»

ΠΕΜΠΤΗ 9/11/2017: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/11/2017:
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ από το Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑ-
συγγραφέα του εξαιρε- ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ σε τραγούδια
τικού μυθιστορήματος της μετεπαναστατικής Ρωσίας
«Οχτώβρης», (Εκδόσεις (Διεύθυνση Ιωάννης Βρυζά- ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Worksongs Project
Δίαυλος), Κώστα Τζα- κης, ακαδημαϊκή εποπτεία
τζάνη Χαρίκλεια Τσοκανή, Επ.Καθη- Πραγματοποιήθηκε με επιτυ-
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ γήτρια) χία στο σύλλογό μας την Πέ-
ΠΡΟΒΟΛΗ & ΑΦΙΕ- Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗΣ ΣΤΗΝ μπτη 11 Μάη 2017 συναυλία
ΡΩΜΑ στους πρωτοπόρους Σοβιετικούς σκη- ΤΕΧΝΗ & ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ: Μέσα από τη μα- με τραγούδια της δουλειάς
νοθέτες (επιμέλεια & παρουσίαση Παναγιώτης τιά & τα κείμενα των Β. Μαγιακόφσκι, Τ. Ρίντ, απ’όλο τον κόσμο.
Μανιάτης) Κ. Βάρναλη, Ν. Καζαντζάκη & Δ. Φωτιάδη , συ- Το μουσικό πρόγραμμα και το
νεργασία της επιτροπής κινηματογράφου & της οπτικό υλικό που παρουσιά-
ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ με μουσική & τραγού- θεατρικής ομάδας του Συλλόγου (κείμενα & πα- στηκε είναι αποτέλεσμα χρό-
δια εμπνευσμένα από την οκτωβριανή επα- ρουσίαση) νων ιστορικής, λαογραφικής
νάσταση (επιμέλεια & παρουσίαση Νίκος Χα- ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ με διεθνή τραγούδια και μουσικολογικής μελέτης.
τζηελευθερίου, συμμετέχουν οι μουσικοί Άννα του αγώνα και της επανάστασης (επιμέλεια &
Σαρτζίδου, Δημήτρης Βουτσάς, Σοφία Μαυρο- ενορχηστρώσεις Στέφανος Χατζηαναγνώστου,
γενίδου, Όσβαλντ Αμιράλης, Περουλής Σακελ- συμμετέχουν οι μουσικοί Ηρώ Στεργίου, Αμέ-
λαρίδης, Νίκος Χατζηελευθερίου). ρισσα Φτούλη, Σπύρος Βεργής, Στέφανος Χα-
Εκδήλωση για την Παλαιστίνη
τζηαναγνώστου).
Πραγματοποιήθηκε στο σύλλογο μας την Πέμπτη 23/3/2017

• Προβλήθηκε η ταινία << ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ >>
• Παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της πεσβείας της Παλαιστίνης με σύντομο
χαιρετισμό
• Χόρεψε το χορευτικό συγκρότημα της Γενικής ένωσης Παλαιστινίων φοιτητών
Αθήνας
Εκδηλώσεις του Συλλόγου μας , στο πάρκο ΚΑΠΑΨ - 2017
Συνεχίζοντας την παράδοση , πραγματοποιήσαμε και φέ- Οι φωτιές του Αη Γιάννη του Κλήδονα
τος πολύ ωραίες εκδηλώσεις στο αγαπημένο μας πάρκο ΚΑ- Παρασκευή 23 Ιουνίου
ΠΑΨ (Τριφυλλίας και Λάμψα) , που ως γνωστό δημιουργήθη-
κε ως αποτέλεσμα των μακρόχρονων αγώνων των κατοίκων Η συμμετοχή ήταν και φέτος πολύ μεγάλη Επικράτησε πολύ
κέφι και χορός ιδιαίτερα πολύ χάρηκαν τα παιδιά πηδώντας
Το μεγάλο λαϊκό γλέντι τη φωτιά
Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017
Για μια ακόμη χρονιά πραγματοποιήθηκε η κορυφαία
εκδήλωση του συλλόγου μας με πολύ μεγάλη συμμετοχή (
πάνω από 1500 κάτοικοι), κέφι και χορό . Χόρεψαν με πα-
ραδοσιακές φορεσιές τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου
μας με δασκάλα την Αγγελική Καραγιώργου , χορούς από
Μουργκάνα , Χίο και Θράκη με θέμα ''Τα πανηγύρια του Μουσική βραδυά
Αλωνάρη΄΄ Επίσης χόρεψε και το τμήμα πολυφωνικού τρα- Τετάρτη 5 Ιουλίου
γουδιού του συλλόγου μας με δάσκαλο τον Αλέξανδρο Μα- Συνδιοργανώσαμε για μια ακόμη χρονιά με το εξαίρετο ερ-
γκλάρα. γαστήρι ελληνικής Μουσικής του ΟΠΑΝΔΑ (Δήμου Αθηναί-
ων) (βιολί, μπάσο,πλήκτρα,μουζούκι,κρουστά,ακορτνεόν)
πολύ ωραία εκδήλωση - μουσική βραδυά με γνωστά εξαί-
ρετα τραγούδια. Ο Σύλλογος μας διέθεσε τα τραπέζια και τι
καρέκλες ενώ κέρασε τσίπουρο.

Μυθικές περιπλανήσεις
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ανοιχτό θεατρικό παιχνί-
δι από το τμήμα θεατρικού παιχνιδιού του συλλόγου μας
με υπεύθυνες τις δασκάλες Αριάδνη Ζωίδη , Ξένη Ασημακο-
πούλου , Παναγιώτα Σταθάκου. Θέμα Μυθικές περιπλανή-
σεις ‘’ Ένας επιστήμονας ψάχνει , ερευνά , θέλει να μάθει
τα πάντα για τη μυθολογία. Στην προσπάθεια του για νέες Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μουσικούς που μας συνόδευ-
Ακολούθησε πραγματικό λαικό γλέντι - ξεφάντωμα απ'τους ανακαλύψεις εγκλώβισε κάποιους μυθικούς ήρωες στο πα- σαν στο κέφι και τον χορό. 1) Αρβανίτης Δημήτριος Λύρα
κατοίκους. ρόν , στο τώρα μέσα στο πάρκο. Αποστολή μας Να ελευθε- Θράκης και Δράμας , τραγούδι , γκαιντα 2) Φραγκίσκος Τζι-
Μας διασκέδασαν για μια ακόμη χρονιά (μαζί αυτή τη φορά) ρώσουμε τους ήρωες για να συνεχίζουν να ζουν τις ιστορίες ωτάκης Κυθνιώτικο βιολί , τσαμπούνα, τραγούδι 3)Γκελντής
, οι εξαιρετικές οικογένειες μουσικών ( πάντα παραδοσιακά τους , τους μύθους τους. Γιώργος κρουστά , Παριανή τσαμπούνα , τραγούδι 4) Σκι-
, αυθεντικά τραγούδια) οι Λαλητάδες (οικογένεια Ρίζου) και αδάς Βαγγέλης Γκάιντα , τσαμπούνα, λαούτο, τραγούδι 6)
η οικογένεια Κώτσικα Συγκεκριμένα οι μουσικοί ήταν Δη- Νίκας Γιώργος Γκάιντα Θράκης-Μακεδονίας 7) Τρανός Γιώρ-
μητρης Κώτσικας κλαρίνο Δημήτρης Ρίζος κλαρίνο Γιώργος γος Γκαιντα Θράκης-Μακεδονίας 8) Κιουρτσόγλου Στέφα-
Κώτσικας βιολί Θανάσης Κώτσικας κρουστά Δημήτρης Ρίζος νος Γκαιντα Θράκης-Μακεδονίας 9) Αλεξανδρόπουλος Αλέ-
λαούτο Δημήτρης Τσίπρας τραγούδι Ματίνα Ρίζου τραγούδι ξανδρος Γκαιντα 10) και οι <<Φυσιλάτες>>!!!
, κρουστά.

Ευχαριστούμε τους καταστηματάρχες της περιοχής μας , για
τα δωράκια που παραχώρησαν για τη λαχειοφόρο

<< Το θεατρικό παιχνίδι ως μια ψυχοπαιδαγωγική
διαδικασία δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να παίζουν και
να επικοινωνούν στην ομάδα με βάση τις ανάγκες τους
, τα ενδιαφεροντά τους , κινητοποιώντας τη έμπνευση
των ιδεών , την φαντασία τους , το αρπόοπτο και το τυ-
χαίο. ΄Πρόκειται για ένα δημιουργικό συμβάν , ένα θέα-
τρο του αυθορμητισμού , της επινόησης , της σωματικής
έκφρασης και της ενεργητικής συμμετοχής >>

Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Ι Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Τ Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Το χορευτικό του συλλόγου μας παρέα με τον
εξαίρετο λυράρη της Καρπάθου Ζωγραφίδη
Σύσκεψη φορών και κατοίκων σική Παρασκευή (κέρασμα) επί τόπου ρακόμελου.
Τετάρτη 29/11 8μμ. Με θέμα το οικόπεδο της ΔΕΗ
Κοπή πίτας Κυριακή
Κινηματογραφικη προβολή Πέμπτη 30/11 8.15μμ. 15 Ιανουαρίου 2018 Ωρα 11πμ Λάκωνος 9 (Πάρκο ΚΑΠΑΨ)
ΠΟΥ ΠΑΩ ΘΕΕ ΜΟΥ; (2016, διάρκεια 86’) Σύντομη ομιλία , χαιρετισμοί (ευχές για τον καινούριο χρό-
Ιταλική κωμωδία, σκηνοθεσία Τζενάρο Νουνζιάντε νο, τραγούδια από τη χορωδία του συλλόγου μας.

Επίσκεψη στο Μουσείο του Πανεπστημίου Αθηνών Βιβλιοπαρουσιάσεις
Κυριακή 3/12/2017 ώρα 12.30μμ. Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 Ωρα 8μμ Λάκωνος 9 (πάρκο
ΚΑΠΑΨ) Θα παρουσιάσουμε το τελευταίο βιβλίο του γεί-
Ημερήσια εκδρομή Κυριακή 10/12 στο Βοτανικό κήπο τονα μας και μέλος του συλλόγου μας Λαοκράτη Βάσση με
Χαιδαρίου και στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας τίτλο << Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ >>

Αργεντίνικη Βραδυά Πέμπτη 14/12 8.15μμ Ελαφοκυνηγός
Προβολή ταινίας ΜΠΑΡ «ΕΛ ΤΣΙΝΟ» Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 Ωρα 9μμ Για μια ακόμη
Μουσική, χορός , αφιέρωμα στο τάνγκο χρονιά θα γίνει στο όμορφο κέντρο της γειτονιάς μας '' Ελα-
φοκυνηγος'' η αποκριάτικη χοροεσπερίδα του συλλόγου μας
Χριστουγεννιάτικο παζάρι
στο σύλλογο μας θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 16 και Κυ- Επίσκεψη στο μουσείο της πόλης των Αθηνών
ριακή 17 Δεκέμβρη 2017 με πολύ όμορφα δώρα Κυριακή 4/2/2018 ώρα 11πμ.

Καλωσορίζουμε το Δωδεκαήμερο Κούλουμα στο ΚΑΠΑΨ
χειμερινό ηλιοστάσιο Όπως κάθε χρόνο θα γιορτάσουμε τα Κούλουμα την καθαρά
στο πάρκο ΚΑΠΑΨ Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 Ωρα 7μμ Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 με ζωντανή μουσική , παρα-
Χορεύουμε γύρω από τη φωτιά Ζωντανή παραδοσιακή μου- δοσιακή φασολάδα και νηστίσιμα
Θέσεις του Πολιτισ τικού Συλ λόγου για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή
Εγγύηση για θετικές εξελίξεις αποτελεί η συνέχιση και κλιμάκωση των ενωτικών μας αγώνων.

Ο Σύλλογός μας αγωνίζεται μαζί με το ρέμα (ανοιχτό) του Ιλισσού ποταμού, και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 7)Η παραχώρηση όλης της έκτασης των 965
την Επιτροπή Αγώνα για το Μητρο- σημαντικές εκτάσεις ψηλού και πυκνού πρα- νέου ΠΔ προστασίας του Υμηττού. στεμμάτων (εντός του πυρήνα του Πάρκου)
πολιτικό Πάρκο Γουδή, και άλλους σίνου που εμπλέκονται με καλλωπιστικές 2) Έγκριση και εφαρμογή του Σχεδίου Γενι- στους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου
φορείς για την δημιουργία ενός Πάρκου διαμορφώσεις αλσυλλίων. Στο Πάρκο ζουν κής Διάταξης. όπως προβλέπει ο Νόμος 732/77.
υψηλού πρασίνου (με ευεργετικά αποτελέ- παπαγάλοι, κότσυφες, καλόγεροι, καρδερί- 3) Η σύσταση Ενιαίου Δημόσιου Φορέα Δια- 8) Η απαγόρευση ανέγερσης νέων κτιρίων
σματα στο κλίμα της περιοχής και την ατμο- νες, φλώροι, καρακάξες, τσαλαπετεινοί κλπ. χείρισης του Πάρκου. (και φυσικά και του γηπέδου του Παναθηνα-
σφαιρική ρύπανση), με ήπιες χρήσεις πολιτι- γ) Ιστορικότητα του χώρου: Σ’ αυτό το χώρο 4) Η απαγόρευση κάθε διαμπερούς κίνησης ϊκού) σ’ όλη την έκταση του Πάρκου.
σμού και αθλητισμού. διαδραματίστηκαν το κίνημα του Στρατιω- και παράνομης στάθμευσης στον πυρήνα 9)Η απομάκρυνση όλων των στρατοπέδων
α) Ο χαρακτήρας του Πάρκου: Η συνολική τικού Συνδέσμου το 1909 και η εκτέλεση το του Πάρκου. που άλλωστε είναι σχεδόν ανενεργά.
έκταση είναι 4.000 στρέμματα. Από αυτά 1922 των έξι που κατηγορήθηκαν ως υπαί- 5)Η απομάκρυνση του Μπάντμιντον (σε
στα 2.500 έχουν εγκατασταθεί Νοσοκομεία, τιοι της μικρασιατικής καταστροφής. Υπήρξε εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ με αριθμ. Ζητάμε:
Υπουργεία, Πολυτεχνείο κλπ. Στα υπόλοιπα επίσης χώρος εκτέλεσης πολιτικών κρατου- 1970/2012) και της ΕΠΟ (Επαγγελματική Πο- 1) Από την Κυβέρνηση, που έχει την κύρια
1.500 στρ. εγκαταστάθηκαν από τις αρχές μένων, μετά τον εμφύλιο, με τελευταία την δοσφαιρική Ομοσπονδία). ευθύνη, να επιδείξει την κατάλληλη πολιτική
του 20ου αιώνα στρατόπεδα που περιλαμ- εκτέλεση του Ν. Μπελογιάννη και των συ- 6)Η μη κατασκευή τεράστιου υπόγειου πάρ- βούληση για να υλοποιηθεί το Μητροπολιτι-
βάνουν μεγάλους ελεύθερους χώρους σε ντρόφων του το 1952. κινγκ (1000 θέσεων) στο κέντρο του πυρήνα κό Πάρκου Γουδή.
πολύ καλή κατάσταση. Ο ρόλος των στρατοπέδων ήταν καθορι- του πάρκου όπως προβλέπει το ΣΓΔ γιατί δεν 2)Από το Δήμο Αθηναίων να εφαρμόσει επι-
β) Το φυσικό περιβάλλον: Πρόκειται για τη στικός και στην επιβολή της δικτατορίας το θα υπάρχει πλέον υψηλό πράσινο ενώ οι τέλους την ομόφωνη απόφαση του Δημοτι-
μόνη θέση που το βουνό (ο Υμηττός), εισχω- 1967. ανάγκες των επισκεπτών καλύπτονται με τα κού Συμβουλίου με αριθ. 522/6-3-2014 που
ρεί ομαλά στην πόλη. Στο χώρο υπάρχουν: δ) Βασικές προτεραιότητες είναι: προβλεπόμενα τέσσερα υπαίθρια πάρκινγκ επικαιροποιήθηκε με τη νεώτερη απόφαση
1) Η ολοκλήρωση της Στρατηγικής Μελέτης περιφερειακά του πάρκου. με αριθ. 686/25-6-2015.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ Η ΠΡΟΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΔΟΜΗΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Το κόστος της καταστροφής από την πλημμύρα,

Σ την εποχή των μνημονίων, εκτός από
την φτωχοποίηση που βιώνουμε, η
ιδιωτικοποίηση- εκποίηση των δημόσι-
ύστερα από πολύχρονους αγώνες των
κοινωνικών και οικολογικών .κινημάτων
και κατοχύρωναν τη θεσμοθέτηση του
τείχαν συλλογικό-
τητες και πολίτες οι
οποίοι εκδήλωσαν
Η πόλη
δεν έχει
που έπληξε τη Δυτική Αττική και ιδιαίτερα τη
Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο είναι τεράστιο.
Χάθηκαν άνθρωποι, καταστράφηκαν σπίτια,
ων κοινωνικών αγαθών και των δημό- Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή-Ιλισί- τη θέληση τους να ΖΩΗ επιχειρήσεις και υποδομές. Θρήνος, απελπισία,
σιων ελεύθερων χώρων παίρνει πρω- ων. Επισημαίνουμε όμως ότι, προς το προασπίσουν με χωρίς και ανείπωτος πόνος διακατέχουν τους ανθρώπους
τοφανείς διαστάσεις για τη χώρα μας, παρόν, οι εξαγγελίες αυτές δρουν ως όλους τους τρό- πάρκα που επλήγησαν, ιδιαίτερα όσους έχασαν τους
που συνοδεύεται με την σταδιακή εκ- τροχοπέδη στην πορεία που είχε δρομο- πους τον μοναδικό οικείους τους.
θεμελίωση του θεσμικού πλαισίου της λογηθεί για την υλοποίηση του Πάρκου. μεγάλο ελεύθερο Πέρα από την άμεση οικονομική στήριξη, που
περιβαλλοντικής προστασίας. Ένα γεγονός, που δυσκολεύει ακό- χώρο, ανάσα της πρέπει να έχουν οι πληγέντες, οι αρμόδιοι
Το λεκανοπέδιο της Αθήνας αποτελεί μη περισσότερο τα πράγματα, είναι πόλης μας. χρειάζεται:
το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλί-
επιβεβαιώνει τα παραπάνω. Οι τελευ- ου της Επικρατείας η οποία ακυρώνει Πρόσφατα, την Κυ- Να πάρουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα, για
ταίοι μεγάλοι ελεύθεροι χώροι βρίσκο- την ισχύ του Προεδρικού Διατάγματος ριακή 5 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα.
νται στο στόχαστρο επιχειρηματικών 187/Δ/2011 στις περιοχές των δήμων, με επιτυχία περιήγηση στο χώρο Γουδή.
συμφερόντων και απειλούνται με συρ- που προσέφυγαν εναντίον του Με δε- Όσοι συμμετείχαν, είχαν την ευκαιρία Να σταματήσουν την κατάληψη ή κάλυψη της
ρίκνωση και τσιμεντοποίηση δομένο αυτό έχει δημιουργηθεί μια ιδι- να γνωρίσουν τη χλωρίδα, τα κτίρια κοίτης των ρεμάτων.
Για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, οι όμορφη κατάσταση, η οποία μπορεί να και την ιστορία της περιοχής, να εκτι-
γνωστές εξαγγελίες του Πρωθυπουρ- αρθεί οριστικά μόνο με την ολοκλήρω- μήσουν τις πολλαπλές ωφέλειες που Να πάρουν σοβαρά το θέμα των πλημμυρών, και
γού, για τη χωροθέτηση του γηπέδου ση των διαδικασιών έγκρισης ενός νέου θα προσφέρει η ολοκλήρωση του Μη- προπαντός,να πάψουν να ευνοούν την αυθαιρεσία.
του Παναθηναϊκού στην περιοχή Γουδή, Προεδρικού Διατάγματος. τροπολιτικού Πάρκου Γουδή-Ιλισσίων
που δεν έχουν αναιρεθεί, προϋποθέ- Για αντιμετωπιστούν τα παραπάνω η στους κατοίκους της Αθήνας Να τοποθετήσουν τις ανθρώπινες ζωές πάνω από
τουν την κατάργηση όλων των νομοθετι- Επιτροπή Αγώνα οργάνωσε συσκέψεις οικονομικά ή άλλα συμφέροντα.
κών ρυθμίσεων οι οποίες κατακτήθηκαν και συγκεντρώσεις στις οποίες συμμε- Γ.Β
Γ.Β
Γ.Β