You are on page 1of 16

BEZPŁATNA GAZETA POWIATU BYDGOSKIEGO | NR 91 | 24 LISTOPADA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 40 000 EGZ.

|

www.pozabydgoszcz.pl

Kulą w płot?
Program budowy nowych strzelnic w każdym powiecie
prawdopodobnie ruszy w styczniu. Tak przynajmniej
twierdzi resort obrony. Zainteresowanie wśród
mieszkańców może być spore. Sęk w tym, że samorządy
praktycznie nic na ten temat nie wiedzą

. 24 listopada 2017
3
Poza Bydgoszcz
2 DZIEŃ DOBRY

stopka redakcyjna
Redakcja „Poza Bydgoszcz” Łukasz Piecyk Sport Justyna Tobolska Studio Poza Bydgoszcz
Toruń, Skłodowskiej-Curie 41 Redaktor wydania Karol Żebrowski (GSM 603 285 530), Druk
redakcja@pozabydgoszcz.pl Kinga Baranowska Zdjęcia Paweł Skraba Drukarnia Polska Press Bydgoszcz
Kontakt do redakcji Dział reportażu i publicystyki Łukasz Piecyk (GSM 661 903 202), ISSN 4008-3456
GSM 733 842 795 Robert Kamiński Michał Ciechowski REKLAMA Małgorzata Kramarz Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Wydawca Dział informacyjny Dyrektor działu reklamy (GSM 607 908 607) ***
Fundacja MEDIUM Micha Ciechowski Karol Przybylski reklama@pozabydgoszcz.pl Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Fun-
Redaktor naczelny Piotr Gajdowski (GSM 665 169 292), Korekta
dacja MEDIUM zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie
Radosław Rzeszotek Kultura Iwona Zuchniak Piotr Gajdowski materiałów opublikowanych w “Poza Bydgoszcz” jest
Sekretarz redakcji Michał Ciechowski (GSM 500 324 572), Skład zabronione bez zgody wydawcy.

Poza Bydgoszcz . 24 listopada 2017
TEMAT NUMERU 3

Kulą w płot?
Program budowy nowych strzelnic w każdym
powiecie prawdopodobnie ruszy w styczniu
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Miałyby powstać na potrzeby cy- kiwały, ponieważ Polacy chcą się
wilne, choć raport Najwyższej rozwijać pod kątem strzeleckim –
Izby Kontroli wskazuje, że bar- tłumaczy poseł Jan Krzysztof Arda-
dziej przydałyby się w wojsku. nowski. - Daje ona możliwość prze-
Ministerstwo Obrony Narodowej kazania dotacji samorządom, które
od 1 stycznia chce wprowadzić chciałyby mieć u siebie taki obiekt.
program dofinansowania budo- A istnienie odpowiednio wypo-
wy nowych oraz rewitalizacji już sażonych strzelnic jest ważne, aby
istniejących strzelnic w każdym uczyć się bezpiecznego strzelania.
powiecie. Czy jednak są nam one Jak podkreśla poseł, który sam
niezbędne? należy do Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego Ziemi Dobrzyńskiej,
Projekt ten ma podnieść spraw- obecnie obserwujemy renesans ta-
ność fizyczną społeczeństwa i upo- kich grup, które mogłyby ćwiczyć
wszechnić sport strzelecki wśród na zmodernizowanych obiektach.
dzieci, młodzieży i dorosłych. Swoje strzelnice w niewielkiej licz-
Wpisuje się to w projekt ustawy bie ma wojsko, czasami też komen-
o dochodach jednostek samorządu dy policji, a pozostałe służby mun- Według wiceministra Michała Dworczyka w Polsce po 2018 r. powstanie 380 strzelnic.

[ ]
terytorialnego, który mówi o moż- durowe czy bractwa z dostępem do
liwości współfinansowania kosztów nich mają już problem. formalnie istnieje tylko jedna, całe sto – tłumaczy. – Nie są one Ewentualne koszty dotacji dla jed-
inwestycji przez MON. Co o projekcie, który według przeznaczona dla uczniów Zespołu w stanie sprostać potrzebom osób nostek samorządu terytorialnego
- Mamy zabezpieczone środki MON-u ma ruszyć już za półtora Szkół Zawodowych w Koronowie. chcących z nich korzystać. Strze- zostaną pokryte z budżetu resortu
i jesteśmy na eta- miesiąca, wiadomo Pozostałe trzy – w Różannie, Przy- lectwo staje się coraz modniej- obrony. Czy ministerstwo wesprze

4
pie wprowadzania w praktyce? rzeczu oraz znajdująca się w gmi- sze – zarówno to rekreacyjne, jak również finansowo samorządy, kie-
zmian prawnych – - Nasza wiedza nie Białe Błota, wykorzystywana i sportowe. Bezpieczeństwo pań- dy strzelnice będą już funkcjono-
mówił we wrześniu na temat projektu przez Komendę Wojewódzką Poli- stwa w dużej mierze może zależeć wać?
w TVP Info wice- jest znikoma, zna- cji w Bydgoszczy, są nieczynne lub od wyszkolonego w tej kwestii spo- - Łatwo jest coś wymyślić, jed-
minister obrony na tylko i wyłącznie niedostępne dla mieszkańców. łeczeństwa. nak równie prosto jest zrzucić od-
Michał Dworczyk. - łącznie tyle strzel- z przekazów me- - Póki istniała strzelnica w Trzę- Strzelnice dostępne mają być dla powiedzialność i koszty na inne
Chcielibyśmy, żeby dialnych – tłumaczy saczu, zainteresowanie było bardzo każdego pełnoletniego obywatela. organy – komentuje poseł Paweł
w każdym powiecie nic znajduje się Wojciech Porzych, duże, zarówno wśród młodzieży, Czy jednak miejsca te będą w pełni Szramka.
poza jedną kompa- w powiecie bydgo- starosta powiatu jak i dorosłych – wspomina Wie- bezpieczne? Ile może kosztować budowa
nią wojsk obrony skim bydgoskiego. – Je- sław Lebiedew z Sekcji Strzeleckiej - W każdym takim obiekcie są lub modernizacja już istniejących
terytorialnej i jed- żeli jednak plany Dobrcz. – Można nawet powie- doświadczeni instruktorzy, a samo strzelnic? Według „Gazety Wy-
ną szkołą średnią te dojdą do skutku, dzieć, że chętnych do uprawiania miejsce jest zawsze odpowiednio borczej” koszt projektu to nawet 2
prowadzącą klasy wojskowe była mam nadzieję, że w całości zostaną tego sportu było za dużo. zabezpieczone – tłumaczy Paweł mld zł. Głos w sprawie zabrali tak-
również jedna strzelnica - otwarta one sfinansowane z budżetu pań- Jak pokazuje przykład, zapo- Szramka. – Przed wejściem zaś że działacze Partii Razem, których
dla wszystkich, prowadzona przez stwa. My, jako powiat, nie mamy na trzebowanie na strzelnice w regio- sprawdzane są dowody osobiste. zdaniem zamiast wkładać dzieciom
samorząd. to środków. nie jest. Podkreśla to także poseł Według resortu obrony party- i młodzieży w rękę broń, warto
W jakim stopniu MON będzie Jak podkreśla rozmówca, strzel- Paweł Szramka z Kukiz’15, zawodo- cypowanie w kosztach inwestycji pieniądze te przeznaczyć na zwięk-
partycypował w środkach? Tego nice istniejące w Bydgoszczy w zu- wy żołnierz. na wniosek gminy jest możliwe. szenie dostępności miejsc we wciąż
jeszcze nie ustalono. pełności spełniają zapotrzebowania - Z ponad dwustu strzelnic w ca- Jak czytamy w ustawie, projekt nie przepełnionych przedszkolach
- Ustawy tej samorządy ocze- regionu. W powiecie bydgoskim łej Polsce dziś dostępnych jest nie- generuje kosztów bezpośrednich. i żłobkach.
REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 24 listopada 2017
4 EDUKACJA

Telewizja nie kłamie
Reforma oświaty weszła w życie trzy miesiące temu. To dość czasu, by pokusić się o pierwsze podsumowania.
Pytamy, czy nauczyciele w powiecie bydgoskim w efekcie likwidacji gimnazjów stracili pracę
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Co do pierwszych efektów refor- przyznać, że rzeczywiście miały
my zdania są skrajnie podzielone. miejsce. Pozostałych udało się tak
Minister edukacji Anna Zalewska poprzesuwać, by reformę wdrożyć
mówi, że miejsc pracy wręcz przy- jak najmniej boleśnie. Nie wszyscy
było, a prezes ZNP Sławomir Bro- mieli pełen wymiar godzin i te etaty
niarz, że w samym tylko kujaw- trzeba było pouzupełniać. Sytuację
sko-pomorskim zwolniono 439 poprawia coraz częstsze orzecznic-
nauczycieli. two o indywidualnym toku naucza-
nia niektórych uczniów. Wówczas
Zgodnie z prawami elementar- można tymi godzinami dopełniać
nej arytmetyki ktoś się mylić musi. etaty. Powoduje to wprawdzie sy-
Pytanie jest proste: zwolniono czy tuację, w której nauczyciele prze-
nie? Sprawdziliśmy. mieszczają się z jednej szkoły do
Większość gmin, do których drugiej, ale na razie to konieczność.
zwróciliśmy się z tym pytaniem, Co będzie w roku 2019, kiedy gim-
odpowiada przecząco. Jak na przy- nazja zostaną wygaszone całkowi-
kład w Koronowie. cie – nie wiadomo.
- U nas nie zwolniono nikogo – Dodajmy jednak, że reforma do-
mówi burmistrz Koronowa Stani- piero rusza i na razie wszystkich jej
sław Gliszczyński. – Zatrudniliśmy efektów nie widać. Dopiero po cał-
nawet kilku nauczycieli, którzy mu- kowitym wygaśnięciu gimnazjów
sieli objąć nowo utworzone godzi-
będziemy w stanie realnie ocenić
ny w klasach siódmych.
Dodajmy jednak, że nie są to Przed reformą nauczyciele obawiali się utraty pracy. jej skutki. Wydaje się, że wtedy
nowe etaty w sensie ścisłym, a je- zwolnienia nauczycieli będą nie-
zyki i chemii. Póki co jednak uda- gląda w Dobrczu. lu oświaty fińskiej da najlepsze re- uniknione.
dynie etaty cząstkowe. Często ich ło się tak wszystko ustawić, że nikt - U nas nie zwolniono nikogo zultaty – dodaje wójt Szala. – Obec-
liczba rzeczywiście jest minimalna. - Należy zwrócić uwagę na jesz-
zwolniony nie został. – mówi Krzysztof Szala, wójt gmi- nie powinniśmy koncentrować się cze jeden istotny aspekt: za reformą
- Niektóre siódme klasy w naszej W podobnym duchu wypowia- ny Dobrcz. – Godziny rozdzielo- doposażeniu sal przedmiotowych.
gminie są bardzo nieliczne – mówi nie poszedł wzrost subwencji na
da się także zastępca wójta gminy no między wszystkich nauczycieli. W Dobrczu w połowie szkół trzeba oświatę – dodaje burmistrz Tere-
Ewa Chytła, dyrektorka Miej- Białe Błota Jan Czekajewski. Nie bez znaczenia jest również odbudować pracownie, które funk-
sko-Gminnego Zespołu Eduka- sa Substyk. – W Solcu do 12 mln
- W gminie Białe Błota żaden fakt, że wielu nauczycieli odeszło cjonowały, zanim wprowadzono zł, jakie otrzymaliśmy na oświa-
cji w Koronowie. – Na przykład nauczyciel ani pracownik obsługi na emerytury. Klasy są wprawdzie gimnazja, przed rokiem 1999.
w siódmej klasie w szkole w Sitow- w wyniku reformy oświaty pracy mniejsze niż kiedyś, ale jest to wina Nie wszędzie jednak w powiecie tę, zmuszeni byliśmy dołożyć aż 7
cu jest tylko dziewięć osób, a w Wi- nie stracił. Były nawet przyjęcia, i to demografii, a nie reformy. Taka sy- bydgoskim kadry nauczycielskie mln zł, czyli ponad połowę. Dalsze
toldowie raptem pięć. Nie da się w każdej ze szkół. Tak więc refor- tuacja potrwa jeszcze kilka lat, aż pozostały nietknięte. W Solcu Ku- podwyżki są równie nieuniknione.
ich połączyć z inną klasą, bo póki ma nie dotknęła nas bezpośrednio. dojdą do głosu roczniki, które ro- jawskim np. były osoby, z którymi I z całą pewnością subwencja ich
co innej nie ma. To pierwszy taki Poza tym warto zwrócić uwagę na dzą się w wyniku programu 500+. nie przedłużono umów. nie pokryje.
rocznik. Wygląda to, prawdę mó- obecną zwyżkową koniunkturę de- Za siedem lat okres kryzysowy po- - To nauczyciele, którzy mie- Innymi słowy: póki co nikogo
wiąc, jak nauczanie indywidualne. mograficzną. Mamy np. podwójne winien minąć. li podpisane umowy tylko na czas w wyniku reformy nie zwolniono,
Niektórzy nauczyciele muszą spe- klasy czwarte. To również działa Prognoza brzmi optymistycznie. określony – mówi Teresa Substyk, ale koszty wzrosły niebotycznie.
cjalnie przyjeżdżać na te kilka go- pozytywnie na uzupełnianie etatów Rzecz oczywiście w tym, czy ten- burmistrz Solca Kujawskiego. – I w tym względzie wśród włodarzy
dzin. Ktoś musi te cząstkowe etaty dodatkowymi godzinami. dencja wzrostowa się utrzyma. Były to wprawdzie jednostkowe powiatu bydgoskiego panuje pełna
obsłużyć. Dotyczy to zwłaszcza fi- Równie korzystnie sytuacja wy- - Uważam, że dążenie do mode- przypadki, ale trzeba uczciwie zgoda.
REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 24 listopada 2017
LUDZIE 5

Tu chodzi po prostu o dobro
Na co dzień są bezinteresowni i niewidoczni. Nie oczekują za swą pracę nagród ani pochwał. Ich celem jest niesienie pomocy
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Rozdano statuetki Stalowych młodszych zabiera na wycieczki
Aniołów w konkursie dla osób do kina, na kręgle, do zoo. Bywają
wyróżniających się w działalności wyjazdy nawet stuosobowe. Prócz
społecznej. Plebiscyt zorganizo- tego Anita Jaszkowska prowadzi
wał Urząd Marszałkowski w To- świetlicę dla dzieci, organizując za-
runiu. jęcia integracyjne: teatralne, spor-
towe, plastyczne, kreatywne.
W konkursie wyróżniane są - Działamy głównie dzięki dar-
najaktywniejsze osoby tworzące czyńcom prywatnym – dodaje Ani-
i realizujące nowatorskie rozwiąza-
nia w zakresie opieki nad rodziną, ta Jaszkowska. – Ale także dzięki
troski nad dzieckiem, a także dzia- naszym rewelacyjnym wolontariu-
łające na rzecz aktywizacji osób szom. To sukces nas wszystkich.
wykluczonych społecznie. Równie I wielka motywacja do dalszej pra-
cenione jest wspieranie idei wolon- cy. Docenienie zawsze napędza.
tariatu. Co ich skłania do niesienia bez-
Wyróżnieni to ludzie na co interesownej pomocy innym? Cza-
dzień mało widoczni, niezabiegają- sem są to własne trudne doświad-
cy o rozgłos. Ich praca odbywa się czenia.
w cieniu, a oficjalne wyróżnienia - Sama miałam niełatwą sytu-
spotykają ich nieczęsto. Nagrody ację rodzinną – przyznaje Anita
wręczono najlepszym zespołom Jaszkowska. – Musiałam po śmier-
i osobom udzielającym się społecz- Anita Jaszkowska odbiera Stalowego Anioła. ci mamy zaopiekować się trójką
nie 17 listopada w Collegium Maxi- młodszego rodzeństwa. Byłam
mum UMK w Toruniu. Paleta możliwości, jakie proponuje ją się niepotrzebne. Nasze zajęcia go wyróżnienia – mówi Anita Jasz-
seniorom, jest imponująca: robią wykorzystują ich doświadczenie. kowska z Fundacji „Gibulus” z Ko- zmuszona zrezygnować z pracy za-
- Warto podkreślić, że to jedy- wodowej. To właśnie pchnęło mnie
na taka nagroda w naszym woje- wspólne filmy (sami piszą scenariu- Każdy wnosi coś od siebie. Twór- ronowa. – Na pewno jednak cieszy,
wództwie – mówi jedna z laureatek sze, sami są też operatorami, reży- czo spełniamy marzenia. Wiek nie że dostrzeżono naszą działalność. na drogę niesienia pomocy innym.
tegorocznych Stalowych Aniołów serami, oświetleniowcami), wydali ma nic do rzeczy. Zawsze jest czas Fundacja „Gibulus” działa cha- Laureaci konkursu otrzymali li-
Emilia Malczyk. – A zatem dla osób własną książkę z wierszami, w radiu na zdobycie nowych umiejętności. rytatywnie na wielu polach: organi- sty gratulacyjne, nagrody pieniężne
nagrodzonych ma wartość szcze- robią swoje słuchowisko. Laureaci Stalowych Aniołów zuje korepetycje przedmiotowe dla oraz pamiątkowe statuetki Stalo-
gólną. - Działalność naszej fundacji skupiają się na codziennych wy- dzieci, zarówno wyrównujące, jak wych Aniołów.
Emilia Malczyk jest animator- zasadza się na pomysłowości – do- zwaniach, nie wypatrując nagród i rozwijające, zbiera fundusze na Pełna lista nagrodzonych znaj-
ką w Fundacji Kultury „Rozruch” daje Emilia Malczyk. – Staramy się ani pochwał. Dla wielu ta nagroda świąteczne paczki dla podopiecz- duje się na stronie internetowej
w Bydgoszczy. Prowadzi projekty uaktywniać osoby starsze, które była zaskoczeniem. nych z tych rodzin, w których wy- Urzędu Marszałkowskiego w Toru-
artystyczne z osobami starszymi. często są samotne i bywa, że czu- - Nie spodziewaliśmy się takie- stępuje niepełnosprawność, naj- niu.
REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 24 listopada 2017
6 REGION

Rozkręca się budowa S5
Spektakularne odkrycia archeologiczne nie zatrzymały robót budowlanych na S5
Piotr Gajdowski | fot. GDDKiA

Zwłoki niemieckiego żołnierza przywiązane drutem kolczastym do drzwi i resztki dawnego cmentarza ewangelickiego – m.in. takie niespodzianki czekają drogowców
na budowie S5.

Przyspieszają prace na drodze Szubin – Jaroszewo i Jaroszewo – boty ziemne. długi. kolczastym. To ciekawostka dla ar-
ekspresowej S5. Wojewoda wydał węzeł Mielno (granica wojewódz- Dyrektor bydgoskiej GDDKiA - Wszystkie terminy zostaną cheologów i lokalnych miłośników
właśnie ostatnie, brakujące po- twa), bo to one najwcześniej dosta- zapewnia, że prace na wszystkich dochowane - mówi Jarosław Go- historii.
zwolenie na budowę, co oznacza, ły decyzje ZRID. odcinkach prowadzone są zgodnie łębiewski. - Przed wejściem wyko- Na trasie zlokalizowany był rów-
że wykonawca może rozpocząć - Tam bardzo zaawansowane nawcy na plac budowy cały teren nież dawny cmentarz ewangelicki,
roboty na całej trasie. są roboty ziemne, nasypy, wykopy. z harmonogramem i nie spodzie- jest dokładnie badany przez arche- skąd wydobyto szczątki zmarłych.

‘‘
Bardzo ładnie widać już, jak wa się żadnych opóźnień, chociaż ologów. Zdarzają się nie- Aktualnie są one poddawane spe-
- Kilka dni temu wojewoda rosną obiekty inżynierskie. spodzianki, ale nie mają cjalistycznym ekspertyzom an-
wydał zezwolenie na realizację in- Na drogach serwisowych one wpływu na zasadniczy tropologicznym, a następnie pla-
westycji drogowej (tzw. ZRID) dla ułożono pierwsze warstwy proces budowlany. Spekta- nowany jest ponowny pochówek
odcinka Tryszczyn – Białe Błota bitumiczne – mówi dyrek- kularnego odkrycia doko- w miejscu uzgodnionym z Parafią
– mówi Jarosław Gołębiewski, dy- tor bydgoskiej GDDKiA. nano w Żołędowie, gdzie Ewangelicko-Augsburską w Byd-
rektor bydgoskiego oddziału Ge- – W lipcu wydano ZRID-y znajdował się obelisk po- goszczy.
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. – Nie marnujemy cza-
dla odcinków Nowe Marzy
– Dworzysko, Dworzysko
P rzed wejściem wykonaw święcony zamordowanym -
jeńcom radzieckim. Wie-
Na początku listopada okazało
się, że budowę wesprze finansowo
su: wykonawca już oczyszcza teren – Aleksandrowo i Aleksan- cy na plac budowy cały teren jest dzieliśmy, że coś tam może Unia Europejska. Dofinansowanie
po wyciętych lasach i przygotowuje drowo – Tryszczyn. Trwają być i faktycznie znaleziono uzyskał odcinek Białe Błota – Miel-
front dla robót ziemnych. Teren jest -
na nich aktualnie zaawan- dokładnie badany przez archeolo dwa ciała, które zostały już no (granica województwa) o dłu-
już po pracach saperskich. sowane roboty ziemne, pra- pochowane na pobliskim gości 54 km, czyli blisko połowa
Cała inwestycja podzielona zo- cujemy też nad usuwaniem gów .Z ,
darzają się niespodzianki ale cmentarzu komunalnym. całego przebiegu S5 w naszym wo-
stała na siedem odcinków obej- kolizji energetycznych. Po rozszerzeniu planu ba- jewództwie.
mujących blisko 130 km kujawsko- Na odcinku Białe Błota – nie mają one wpływu na zasadniczy dań przez Wojewódzkiego - Umowa na ten odcinek jest
-pomorskiego przebiegu trasy. Dla
każdego z nich wojewoda wyda-
Szubin, dla którego ZRID
wydano w sierpniu, robo- proces budowlany . Konserwatora Zabytków
okazało się, że w tej samej
już podpisana. Teraz opracowywa-
ny jest wniosek na dofinansowanie
wał osobne decyzje o pozwoleniu ty przygotowawcze są na okolicy znaleziono kolejne odcinka Nowe Marzy – Bydgoszcz
na budowę – pierwsze wydano ukończeniu. Najpierw trzeba było zdarzyły się już kłopoty z podwy- kilka ciał, tym razem żołnierzy nie- – mówi Jarosław Gołębiewski.
w kwietniu, więc roboty dopiero cały teren sprawdzić pod względem konawcami – jedna z firm zeszła mieckich. Co ciekawe, jedno z nich Dotacja w wysokości 716 mln zł
się rozkręcają. Najbardziej zaawan- saperskim, weszli też archeolodzy. z placu budowy, zostawiając spore było przywiązane do deski – naj- pokryje niemal połowę całkowitej
sowane prace trwają na odcinkach Tu również rozpoczynają się już ro- prawdopodobniej drzwi – drutem wartości inwestycji.

Poza Bydgoszcz . 24 listopada 2017
DOBRCZ 7

Sto dwadzieścia jeden
Zdał licencję i od razu wystar- dwudniowych zawodów. W trakcie
tował w zawodach. Zakończył je jazdy na jego plecach już z oddali
spektakularnym drugim miej- widać było numer 121, czyli datę
scem w kategorii SMYK, jadąc urodzenia - 21 września - z dodaną
w Bud-Rem-Stal Otwartych Mi- z przodu jedynką.
strzostwach Województwa Ku- Zarówno w jego treningach, jak
Czarny sport dla ośmioletniego Maksa jest wielką pasją. Czy rośnie nam następca jawsko-Pomorskiego Pit Country i w zawodach aktywnie uczestni-
Tomasza Golloba? 2017 w Głażewie. Jak podkreśla czą także rodzice.
trener młodego mieszkańca Gą- - Praktycznie co weekend je-
Michał Ciechowski | fot. nadesłane decza, jest w nim potencjał, któ- steśmy w innym miejscu Polski
ry za kilka lat zaowocować może – podkreśla mama chłopca. – Cie-
wielkim sukcesem. szymy się, że Maks godzi naukę
i sport. Wie, że edukacja jest na
Maksymilian Pawełczak na co pierwszym miejscu. Sport to jego
dzień uczy się w trzeciej klasie drugi świat.
Sportowej Szkoły Podstawowej nr Po jednej z rywalizacji odbywa-
31 w Bydgoszczy. Już od najmłod- jącej się niedaleko Rybnika moto-
szych lat pasjonował się piłką noż- cykl nadawał się do gruntownego
ną. Zrezygnował z niej niedawno, przeglądu.
na rzecz największej miłości – żuż- - Do wymiany było wszyst-
la. Miesiąc po ósmych urodzinach ko, co się kręci – tłumaczy tata.
zdał licencję i na zawodach wsiadł – Zmieniać łożyska musieliśmy
na swój pierwszy miniżużlowy nawet w kolumnie kierowniczej.
motocykl. Od czego się jednak za- Doprowadzenie motocykla po za-
częło? wodach do porządku wymaga od
- Pojechaliśmy na rodzinny pik- nas wiele pracy.
nik do Głażewa, miejsca, w którym W sobotę 11 listopada Maks
istnieją cztery tory pit bike’ów, czy- wziął udział w pierwszych w Pol-
li dla niewielkich motocykli o sto-
sunkowo dużej mocy – tłumaczy sce zawodach na toruńskiej Moto-
Violetta Pawełczak, mama chłop- arenie – w flat tracku, czyli żużlu
ca. – To właśnie tam po raz pierw- amerykańskim, zdobywając dru-
szy chwycił bakcyla. gie miejsce w swojej kategorii. Jak
W sumie Głażewo odwiedził podkreślają jego rodzice, połą-
z rodzicami dwa razy. Niedługo czenie crossu z żużlem przypadło
po ostatniej wizycie otrzymał swój chłopakowi do gustu.
własny motocykl. Od przyszłego sezonu Maks
- Jeździliśmy na treningi każ- prawdopodobnie rozpocznie tre-
dego dnia po szkole – śmieje się ningi w Gdańsku, gdzie będzie
Krzysztof Pawełczak, tata Maksa. – mógł bardziej zaangażować się
W weekendy również nam nie od- w motocross.
puszczał. Po czasie wyszła inicjaty- - Jest to bardzo kosztowny sport
wa spróbowania sił w miniżużlu. – dodaje Krzysztof Pawełczak. –
Zapisaliśmy go więc do szkółki A nikt nie chce sponsorować tak
Jacka Woźniaka. młodych zawodników. Z pewno-
Dziś ośmiolatek łączy te dwie ścią jednak z tego nie zrezygnuje-
dyscypliny, trenując je na zmianę. my, bo motory są dla Maksa całym
W przydomowym garażu znajdują światem.
się cztery profesjonalne maszyny, Podkreśla to także trener, który
w tym dwa motocykle żużlowe trenuje z ośmiolatkiem z Gądecza.
o pojemności 124 cm³ oraz kawa- - Maks jest zdyscyplinowany
saki kx60. i wie, czego chce – mówi Jacek
Do egzaminu na licencję pit Woźniak, trener BTŻ Polonii Byd-
bike podszedł, kiedy skończył goszcz. – Widać potencjał, moż-
osiem lat. Tuż po nim wziął udział liwości i talent. Trzeba więc go
w zawodach, zdobywając wysokie, szlifować, a z pewnością w przy-
drugie miejsce w swojej kategorii, szłości wyjdzie z niego prawdziwy
a także w klasyfikacji generalnej diament.

Dziesięć pytań o historię Rozmawiali o gruntach
W gminie Dobrcz opracowywany
jest regulamin dzierżawy grun-
kryteria. Przedstawiono je obec-
nym na spotkaniu mieszkańcom.
Dorośli, młodzież i dzieci uczcili narodowe święto odzyskania niepodległości tów. Spotkanie konsultacyjne Wśród pięciu kryteriów zna-
w tej sprawie zorganizowane zo- lazły się zapisy dotyczące: odle-
Na boisku, na rowerze, a także nowiły prace plastyczne uczniów ostatecznie został zwycięzcą rywa- stało 9 listopada. głości gospodarstwa od wydzier-

[ ]
na scenie – mieszkańcy gminy klas czwartych oraz piątych przed- lizacji. żawionego miejsca, powierzchni
Dobrcz uczcili Narodowe Świę- stawiające godło, a także bohate- Najlepszym bramkarzem oka- - Celem wydarzenia było przed- użytków rolnych w gospodarstwie
to Niepodległości. W sobotę 11 rów narodowych, wykonane przez zał się Tomasz Jendruszewski, zaś stawienie rolnikom z terenu gminy rodzinnym zainteresowanego, in-
listopada na kompleksie orlika uczniów klasy trzeciej. najskuteczniejszym zawodnikiem propozycji nowych tensywności pro-
w Dobrczu spotkali się piłkarze, Tradycją świętowania odzyska- zasad dzierżawy dukcji zwierzęcej

5
Daniel Richter. Nagrodę przyzna-
a na ścieżce rowerowej cykliści nia przez Polskę niepodległości ziem – tłumaczy oraz wieku rolnika.
podczas XI Bydgoskiego Rowe- w szkole jest rozstrzygnięcie kon- no także najstarszemu zawodniko-
Łukasz Dzięgiel, Punktowane będzie
rowego Rajdu Niepodległości. kursu patriotycznego. Co roku wi, którym był Zygmunt Dysarz, specjalista z Urzę- także to, że rolnik
uczniowie klas siódmych i gim- siedemdziesięcioletni miłośnik du Gminy Dobrcz. został wywłaszczo-
W przeddzień święta o wy- nazjalnych odpowiadają na dzie- piłki nożnej. – Dzięki temu mo- ny ze swoich ziem
darzeniach sprzed prawie wieku sięć pytań związanych z historią. W 99. rocznicę odzyskania gliśmy w większym kryteriów muszą w trakcie budowy
uczniowie rozmawiali w szkołach. Zwycięzcy, a w tym roku było to przez Polskę niepodległości prze- gronie wysłuchać spełniać osoby drogi S5.
W Szkole Podstawowej w Dobrczu aż dwanaście osób, odpowiedzieli jechali przez gminę Dobrcz rów- wniosków i opinii ubiegające się - Po przedsta-
odbyła się uroczysta akademia, bezbłędnie na wszystkie pytania. nież miłośnicy rowerów. W trak- osób zaintereso- wieniu kryteriów
którą przygotowali uczniowie klas Tym samym otrzymali ocenę bar- wanych. Finalnie o ziemię przez wójta oma-
cie XI Bydgoskiego Rowerowego chcemy wprowa- wialiśmy je wraz
szóstych, a także drugich i trzecich dzo dobrą z historii. Rajdu Niepodległości odwiedzili
gimnazjum. Na piątkę spisali się także spor- dzić procedurę przetargową, od- z mieszkańcami – dodaje przedsta-
Aleksandra Trella akompanio- towcy, którzy 11 listopada na orli- Borówno oraz Pyszczyn, gdzie wzorowaną na tej organizowanej wiciel urzędu. – Było to pierwsze
wała młodym artystom prezen- ku rozegrali Turniej Piłki Nożnej złożyli symboliczne znicze, upa- przez Krajowy Ośrodek Wsparcia takie spotkanie, abyśmy mogli po-
tującym przed uczniami pieśni o Puchar Wójta Gminy Dobrcz. miętniając bohaterów, którzy od- Rolnictwa. znać zdanie mieszkańców. Kolejne
patriotyczne, w przygotowanym Na boisku stanęło pięć drużyn: dali życie za wolną Polskę. Osoby ubiegające się o ziemię zaplanowane zostało na grudzień.
słowno-muzycznym montażu. Desafio, Wawrzyniaki, Wudzyn, należącą do gminy musiałyby więc
spełnić określone punktowane (MC)
Oprawę wizualną występu sta- Kozielec oraz GLKS Dobrcz, który (MC)
Poza Bydgoszcz . 24 listopada 2017
8 KORONOWO

Druhna Marta
nie mogą wyjść z podziwu. To z ich
szacunku wziął się pomysł, żeby
zaproponować Martę do wzięcia
udziału w plebiscycie. Jej zaangażo-
wanie jest godne podziwu i naśla-
dowania. Nigdy nie ma czasu dla
siebie – dla innych zawsze.
Pomysłowość, poświęcenie i darowanie innym swego Druhna Marta Kontna od 10 lat
czasu. Zuchy z Koronowa czerpią z tego pełnymi garścia- jest drużynową VIII Koronowskiej
Gromady Zuchowej „Dudusie”.
mi. Wyrosną na dojrzałych, świadomych harcerzy. Komu - Prowadzę zbiórki od dawna
i staram się to robić najlepiej, jak
to zawdzięczają? potrafię – mówi druhna Marta
Kontna. – Chcę, by było różnorod-
Robert Kamiński | fot. archiwum prywatne nie. Są więc zbiórki taneczne, ry-
cerskie, pokazy ratownicze, lekcje
Kujawsko-Pomorska Chorągiew osoby, którym idea harcerstwa jest gotowania, szycia, spotkania z po-
ZHP ogłosiła plebiscyt „Niezwy- bliska. licjantami, z ratownikami, którzy
czajni”. Można oddawać swoje Lista nominowanych została uczą nas udzielania pierwszej po-
głosy na wielu harcerzy z naszego opublikowana 13 listopada. mocy. Były także zbiórki wprowa-
województwa i tylko na jedną ko- Swoje głosy na poszczególnych dzające dzieci w świat nauki, np.
ronowiankę: druhnę Martę Kont- kandydatów można oddawać po- chemii. Jednak przedsięwzięciem,
ną. przez stronę internetową www. które powiodło się nam jak dotąd
kp.zhp.pl. W głosowaniu wziąć najlepiej, było uczestnictwo w jar-
Celem konkursu jest promocja udział może każdy. Jeden głosu- marku cysterskim. Przygotowałam
najlepszych działań i inicjatyw za jący może oddać tylko jeden głos dla zuchów średniowieczne stroje
rok harcerski 2016/2017. na daną osobę w każdej kategorii. (nauczyłam się specjalnie w tym
Plebiscyt obejmuje cztery kate- Ogłoszenie wyników nastąpi pod- celu szyć na maszynie). Okazuje
gorie: drużynowy, praca z kadrą, czas uroczystej Gali Niezwyczaj- się, że największą atrakcją dla dzie-
aktywność obywatelska, efektywne nych w Bydgoszczy. ciaków było spanie na sianie! Oczy-
zarządzanie. Nad przebiegiem kon- W kategorii „drużynowy” do wiście nie dokonałabym tego bez
kursu czuwa specjalnie w tym celu plebiscytu zgłoszono druhnę Martę pomocy rodziców, którym jestem
powołana kapituła. Potrwa on do 18 Kontną z Hufca Koronowo. niezmiernie wdzięczna za okazy-
grudnia. Głosowanie na poszcze- - W uzasadnieniu napisano, że waną życzliwość.
gólnych kandydatów jest możliwe druhna Marta Kontna jest uoso- W grupie druhny Marty jest
do 10 grudnia. bieniem skromności – mówi Beata 25 zuchów w wieku od 4 do 10 lat.
W plebiscycie biorą udział czyn- Bardzińska, sekretarz i organiza- Zapanowanie nad nimi to z pew-
ni instruktorzy Związku Harcer- torka plebiscytu. – Każdy korono- nością prawdziwe pedagogiczne
stwa Polskiego lub osoby nieposia- wianin zna jej „niebieskie” zuchy. wyzwanie.
dające stopnia instruktorskiego, ale Są obecne na każdej uroczystości - Nie postrzegam tego jak wy-
pełniące w ZHP funkcję instruk- w mieście. Druhna Marta jest in- zwania – dodaje druhna Marta. –
torską, które w roku harcerskim struktorką z prawdziwego zda- Dla mnie to forma spełniania się.
2016/2017 były inicjatorami lub or- rzenia. Jej zbiórki są różnorodne, Nic tak mnie nie cieszy, jak świado-
ganizatorami wyjątkowego przed- a system gwiazdek i sprawności, mość, że moje niegdysiejsze zuchy
sięwzięcia. Kandydatów zgłaszały jaki stosuje, sprawdza się w prakty- są obecnie dorosłymi harcerzami.
drużyny harcerskie lub inne jed- ce znakomicie. Każda zbiórka jest A zostaje nimi znakomita więk-
nostki ZHP, rodzice oraz wszelkie inna. Rodzice i opiekunowie dzieci szość moich podopiecznych.

Coś ważnego dzieje się w Twojej gminie?

Napisz lub zadzwoń!
Nasi dziennikarze czekają na Twoje informacje
Dobrcz
Koronowo
Nowa Wieś Wielka
Osielsko
Białe Błota
Solec Kujawski
Sicienko
Dąbrowa Chełmińska

red. MICHAŁ CIECHOWSKI
red. ROBERT KAMIŃSKI
tel. 665 884 554 tel. 780 080 848
m.ciechowski@pozabydgoszcz.pl
r.kaminski@pozabydgoszcz.pl

Poza Bydgoszcz . 24 listopada 2017
OSIELSKO 9

Szukając harmonii
Wyłącz myślenie, skup się na chwili obecnej. Troski pozostaw poza sobą.
Wycisz się i skoncentruj. Na tym właśnie, w dużym uproszczeniu, polega joga
Robert Kamiński | fot. pixabay.com (ilustracyjne)
Zajęcia hathajogi prowadzone są grodą jest sama satysfakcja, że np. jach aktywności fizycznej są tacy,
w świetlicy w Maksymilianowie udało się opanować kolejną asanę którzy praktykować nie powinny?
w gminie Osielsko w poniedział- (specjalna pozycja ciała służąca - Osoby po urazach, świeżo
ki i czwartki o godz. 19. Udział medytacjom jogi). Tu nie ma po- przebytych schorzeniach kręgo-
wziąć może w nich każdy. Nie- równywania się. słupa itp. nie mogą uczestniczyć
zależnie od wieku i… tempera- - Jest to szczególnie ważne, że w naszych zajęciach, to oczywi-
mentu. nie znamy rywalizacji – dodaje in- ste – dodaje Bożena Cieślewicz.
struktorka. – Nie ma świadomości – W takich wypadkach wymagane
Joga to jeden z systemów filo- tak jak w sporcie, że ktoś na nas jest przedstawienie zaświadcze-
zofii indyjskiej skupiający się na patrzy z boku. nia od lekarza, pozwalającego na
związkach umysłu z ciałem. To Zajęcia w Maksymilianowie uczestnictwo w statycznej gimna-
trening ciała, duchowa dyscyplina prowadzone są już czwarty sezon. styce.
oraz przestrzeganie pewnego ka- Wielu osiągnęło poziom zaawan- Czy zdarzają się osoby, które
nonu zasad moralnych. sowany. nie chcą uczestniczyć w zajęciach,
Wszystkich aspektów jogi - Ćwiczący bardzo się zmienia- ponieważ nie pozwalają im na to
oczywiście wymienić nie sposób. ją na korzyść – mówi Bożena Cie- przesądy religijne?
- Istotą jogi jest dążenie do ślewicz. – Nie chodzi tylko o to, że - Raczej nie miałam do czynie-
uspokojenia umysłu – mówi Bo- Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
chudną. Ich ciała stają się bardziej nia z takim przypadkiem. Osoba,
żena Cieślewicz, instruktorka jogi, sprężyste, silniejsze, zdrowsze. Są która się zgłasza na zajęcia, zwykle
prowadząca zajęcia w Maksymilia- również aspekt profilaktyki zdro- – podkreśla instruktorka. – Ma- osoby, które ćwiczą już od trzech wie, czym jest joga i że nie ma ona
nowie. – Joga to trzy podstawowe wotnej. Osoby ćwiczące są znacz- łymi nakładami można osiągnąć lat regularnie dwa razy w tygodniu. nic wspólnego z wyznawaną wiarą.
komponenty: koncentracja, relaks nie zdrowsze. Czują się po prostu znakomite rezultaty. Generalnie One zrobiły oczywiście największe Spokój umysłu jest celem każdego,
i świadomy oddech. Scalenie ich lepiej. joga to zmiana stylu życia. Ta postępy. Nie zmienia to jednak niezależnie od tego, w co wierzy.
w jedno to droga, na której poszu- Do podjęcia praktyki jogi prze- praktyka ma bowiem wpływ na faktu, że co roku chętnie przyjmu- Również temperament nie ma
kuje się harmonii ciała i umysłu. konuje przede wszystkim fakt, wszystko. jemy początkujących. Jeszcze parę znaczenia. Niektórym się wydaje,
W praktyce oznacza to przede że nie ma tu żadnych wymagań Zajęcia, mimo że wiążą się wolnych miejsc mamy. Uczestni- że jak ktoś jest cholerykiem, to nie
wszystkim działania neutralizują- sprzętowych. Wystarczy nieco z wysiłkiem fizycznym, różnią czące osoby są głównie w wieku powinien brać udziału w tak „spo-
ce stres. wolnej przestrzeni i zwykła mata od idei sportu w sposób znaczą- senioralnym 50+. Praktykę bo- kojnych”, statecznych zajęciach.
- Joga w równym stopniu trosz- lub koc. I to już wszystko. A ćwi- cy. Sport to wynik, a w jodze nie wiem można rozpocząć zawsze. Rzecz w tym, że jak jest cholery-
czy się o ciało, jak i o ducha – do- czyć można dosłownie wszędzie. ma elementu rywalizacji. Nie ma Czy są przeciwwskazania? Czy kiem, to powinien tym bardziej –
daje Bożena Cieślewicz. – Posiada - To jedno z dobrodziejstw jogi też medali, pucharów. Jedyną na- podobnie jak przy innych rodza- uśmiecha się Bożena Cieślewicz.

Poszukujemy
przedstawicieli
handlowych
do sprzedaży powierzchni
reklamowej
Zadzwoń 796 302 471
Poza Bydgoszcz . 24 listopada 2017
10 BIAŁE BŁOTA i SOLEC KUJAWSKI

Święta za kratkami
Wójt Maciej K. w areszcie pozostanie do 25 grudnia
Z ofiary stał się podejrzanym
Do 8 lat pozbawienia wolności grozi mieszkańcowi
Inowrocławia, który zaalarmował białobłockich poli-
cjantów o fałszywym rozboju
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Najpierw mieli mu pociąć twarz rozmowy mundurowi zauważyli, że
rę związane było z moim przesłu- nożykiem, później przewrócić na twarzy ma tylko powierzchowne
chaniem – tłumaczy Agnieszka P., i bić po całym ciele. Jak się okaza- zadrapania. Co więcej, wskazywana
sekretarz gminy. – Informacje, któ- ło, relacja mężczyzny dalece od- przez niego ulica, na której doszło
re podały media, związane z 48-go- biegała od tego, co ustalili funk- do zdarzenia, jest drogą gruntową
dzinnym pobytem w areszcie, są cjonariusze policji z Białych Błot. i oprócz śladów po oponach po-
nieprawdziwe. W środę rano już jazdów nie było widać żadnego in-
byłam w pracy. Sprawy jednak ko- Zdarzenie miało miejsce pod nego śladu świadczącego o tym, że
mentować szerzej nie będę. koniec października, w godzinach ktoś mógł na niej leżeć czy też się
Sekretarz nie odpowiedziała wieczornych. Wtedy to mundurowi szamotać. Dodatkowo piasek był
nam więc na pytanie nawiązujące otrzymali informację o rozboju na mokry, a ubranie poszkodowanego
do jej wypowiedzi sprzed dwóch jednej z ulic w miejscowości Ciele. czyste.
miesięcy, kiedy podkreślała, że nie - Zastali tam czterdziestolat- Na miejsce zdarzenia przyje-
wydaje jej się, aby w Urzędzie Gmi- ka, który twierdził, że został na- chało pogotowie, które zabrało
ny dochodziło do nadużyć. padnięty i okradziony – tłumaczy mężczyznę do szpitala na badania.
Obecnie w gminie obowiązki podkom. Przemysław Słomski To tam funkcjonariusze przyjęli
wójta pełni jego zastępca – Jan Cze- z Komendy Wojewódzkiej Policji oficjalne zawiadomienie o popeł-
kajewski. Jak zapowiedział w paź- w Bydgoszczy. - Z jego relacji wy- nionym przestępstwie. Z czasem
W połowie grudnia prokura- - Czekamy na potrzebne w spra- dzierniku w rozmowie z dziennika- nikało, że pracuje w branży budow- jednak nabierali coraz większych
tura podejmie kolejną decyzję wie akta i będziemy kontynuować rzem „Poza Bydgoszcz”, w styczniu lanej i chciał dojechać autem na wątpliwości co do okoliczności
w sprawie wójta gminy Białe prowadzone postępowanie do- planuje przejść na emeryturę. Czy spotkanie z klientem. W związku zdarzenia.
Błota. O dalszych losach samego wodowe – tłumaczy. – W kontek- gmina pozostanie więc bez włoda- z problemem ze znalezieniem od- - Sprawdziliśmy ulicę, na której
Urzędu Gminy postanowi wo- ście zabezpieczonych dokumen- rza? powiedniego adresu poprosił o po- miał stawić się pokrzywdzony – re-
jewoda. Na razie żadna decyzja - W takim wypadku wojewoda moc dwóch przechodniów. lacjonuje podkom. Słomski. – Ona
tów będą również przesłuchiwani
jeszcze nie zapadła. Jak więc obec- będzie zmuszony powołać osobę Ci za przekazanie informacji nie istnieje.
świadkowie. W połowie grudnia pełniącą obowiązki wójta gminy
nie wygląda sytuacja w samorzą- podjęta zostanie kolejna decyzja. mieli zażądać pieniędzy. Czterdzie- Następnego dnia, po wnikliwej
dzie gminnym? – tłumaczy Adrian Mól, rzecznik stolatek twierdził, że dał im 5 zł. rozmowie z czterdziestolatkiem,
Wójt święta spędzi więc za krat- prasowy wojewody. – Propozycja
kami. Sekretarz gminy Agnieszka Suma ta jednak im nie wystarczyła. wyszło na jaw, że zgłoszenie było
Dwumiesięczny areszt tymcza- musi zostać przedstawiona premier Mężczyźni mieli go pociąć noży- fikcyjne. Policjanci na podstawie
sowy dla Macieja K. miał się za- P., której postawiono zarzuty prze- Beacie Szydło i to ona powoła na
kroczenia uprawnień służbowych kiem po twarzy, przewrócić i bić po zgromadzonego materiału dowo-
kończyć 27 listopada. Jak podkre- stanowisko tymczasowego włoda- całym ciele. dowego przedstawili mu zarzut
śla Agnieszka Adamska-Okońska, w celu osiągnięcia korzyści ma- rza.
jątkowej przez wójta, odpowiada – W wyniku napadu poszko- zawiadomienia o niepopełnionym
prokurator z Prokuratury Okręgo- Jak podkreśla rzecznik, w Urzę- dowany miał stracić kilkaset zło- przestępstwie oraz składania fał-
wej w Bydgoszczy, najważniejszym z wolnej stopy. Maksymalna kara, dzie Wojewódzkim nie zapadły
jaką przewiduje za to kodeks karny, tych, dokumenty i bankomatową szywych zeznań. Za te przestępstwa
celem dla organów ścigania było jeszcze żadne decyzje w tej sprawie. kartę – dodaje podkom. Słomski. grozi do 8 lat pozbawienia wolno-
przedłużenie aresztu zatrzymane- to do 10 lat pozbawienia wolności. Sytuacja monitorowana jest na bie- - Mężczyzna przekazał policjan- ści.
mu do 25 grudnia. - Zatrzymanie przez prokuratu- żąco. tom rysopis sprawców. W trakcie (MC)

Konstruktywnie i do rzeczy
W czasie sesji soleckiej Rady Miasta poruszono m.in. kwestie związane z reformą edukacji
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
kańcy wypowiedzieli się w kwestii szona rozpatrzyć te irracjonalne śniejsze udostępnienie wskazują
przebiegu drogi. Wygrała opcja tra- żądania, powołać specjalną komisję godz. 6.50.
sy przez las. Warianty z ekranami rewizyjną. W takim wypadku należałoby
i ograniczeniem hałasu odpadły. Komisja podjęła uchwałę, że jednak zatrudnić dodatkowy per-
Na sesji omówiono również skarga jest bezzasadna. Odrzucono sonel, a także zamykać placówkę
sytuację nieczynnych wyrobisk ją w całości. wcześniej, co jest wymuszone obo-
w Makowiskach. Ustalono strategię W czasie sesji poruszono rów- wiązującą liczbą godzin pracy. Oso-
działania w sprawie zanieczyszcze- nież kwestie awarii oświetlenia biście nie uważam tego za zasadne.
nia wyrobisk rtęcią i stwierdzono przy ul. Dworcowej, awarii windy Byłam niedawno w przychodni
konieczność doprowadzenia wodo- przy nowym dworcu, przeznacze- o godz. 7.30. Były dwie osoby. Dla
ciągu do jednego z gospodarstw. nia funduszy na zbudowanie placu
Kolejnymi tematami były dzia- czekających zrobiliśmy specjalny
zabaw i siłowni na Osiedlu Leśnym.
łania oświatowe, a także dotyczące Zdano relację z prac nad projek- przedsionek osłonięty pleksi. Skoro
pomocy społecznej, ochrony śro- tami budowy siłowni połączonej jednak nie rozwiązało to kwestii,
dowiska i gospodarki komunalnej. z placami zabaw przy ul. Bojowni- pochylimy się jeszcze nad tym pro-
Określono wydatki na budowę ków o Wolność i Demokrację i przy blemem.
oświetlenia na odcinku ul. Granicz- ul. Ugory. Obrady zakończyły wolne wnio-

‘‘
na – Piłsudskiego, a także na Osie-
dlu Leśnym. Zrezygnowano z wy- Pewien mieszkaniec zażądał wglądu
datków na rozbudowę Centrum
Na sesji Rady Miasta omówiono budowę ul. Ogrodowej i złożeniu w każdy podpisywany przeze mnie do-
Aktywności i Edukacji dla potrzeb
działalność za okres czerwiec- wniosku na budowę zjazdu z ul. biblioteki. kument. Rada była zmuszona rozpa-
-październik. Burmistrz Solca Unii Europejskiej. Poinformowa- Uchwałami Rady Miasta prze-
Kujawskiego Teresa Substyk zdała no, że nie doszedł do skutku prze- trzyć te irracjonalne żądania.
kształcono szkoły gminne: Zespół
sprawozdanie z aktualnego stanu targ na remont budynku po dawnej Szkół i Szkołę Podstawową nr 4
budżetu oraz prognoz budżetu na szkole zawodowej przy ul. 23 Stycz- w szkoły podstawowe ośmioletnie.
rok przyszły. nia. W tej sprawie zostanie ogło- Rada Miasta podkreśliła, że wy- Teresa Substyk
szony nowy przetarg. datki majątkowe pozostają na tym burmistrz Solca Kujawskiego
Omówiono działalność inwesty- Przypomniano, że w omawia- samym poziomie.
cyjną. Poinformowano o przyzna- nym okresie doszło do podpisania Odniesiono się również do skar-
niu pozwolenia na budowę parkin- porozumienia w kwestii budowy gi, jaką wniesiono na działalność Omówiono problem wcze- ski, w czasie których zwrócono
gu przy ul. Garbary, wyznaczeniu przeprawy promowej na Wiśle oraz pani burmistrz. śniejszego otwierania przychodni uwagę na możliwość usprawnienia
miejsca na targowisko oraz podpi- że odbyło się spotkanie w sprawie - Rzecz dotyczyła pewnego w okresie jesienno-zimowym. działalności urzędu oraz przedys-
saniu umowy na wykonanie doku- budowy drogi ekspresowej S10. mieszkańca, który zażądał wglądu - Ta sprawa żyje od pewnego kutowano temat projektu wsparcia
mentacji na budowę nawierzchni - W tej sprawie przeprowadzili- w każdy podpisywany przeze mnie czasu – mówi Teresa Substyk. – partnerskiego miasta Basztanka
ulic na Osiedlu Leśnym. Przedsta- śmy konsultacje społeczne – mówi dokument – wyjaśnia burmistrz Obecnie przychodnia jest otwiera- z Ukrainy w pisaniu strategii roz-
wiono ogłoszenie o przetargu na burmistrz Teresa Substyk. – Miesz- Teresa Substyk. – Rada była zmu- na o godz. 7. Postulujący jej wcze- woju.
Poza Bydgoszcz . 24 listopada 2017
12 NOWA WIEŚ WIELKA

Środki zewnętrzne zmieniają gminę
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka aplikował o środki na modernizację oczyszczalni ścieków
oraz budowę przedszkola w Brzozie. Na lata 2014-2020 otrzymał ponad 6,5 mln zł
oprac. Michał Ciechowski | fot. nadesłane
Dzięki środkom z Unii Europejskiej urząd mógł dofinanso- – Warto podkreślić, że jesteśmy du na zbyt wysokie wyniki naszych
wać budowę przedszkola w Brzozie. jedynym samorządem w naszym szkół na egzaminach zewnętrznych
województwie, któremu udało się jesteśmy pozbawieni możliwości
tego dokonać. ubiegania się o środki unijne pra-
Gmina nie zapomina również wie we wszystkich potencjalnych
o mieszkańcach, realizując działa- konkursach w tym obszarze.
nia społeczne i edukacyjne, na któ- Oprócz wnioskowania o dofi-
re pozyskuje środki zewnętrzne. nansowanie z ZIT-ów, do zdobycia
Jeszcze w tym roku planowany środków unijnych udało się wyko-
jest nabór wniosków związanych rzystać także członkostwo w Lokal-
z rozwojem usług opiekuńczych nej Grupie Działania „Trzy Doliny”.
w ramach ZIT BTOF, w którym - Po wprowadzeniu na szcze-
udział weźmie Gminny Ośrodek blu ministerialnym dodatkowych
Pomocy Społecznej. Gmina ubie- kryteriów ograniczających możli-
gać się będzie o pozyskanie środ- wość ubiegania się o pieniądze na
ków o sumie ponad 68 tys. euro. obiekty sportowe wycofaliśmy się
Oprócz projektu edukacyjnego, z wcześniej planowanej moderni-
realizowanego w Brzozie, w lip- zacji boiska w Nowej Wsi Wielkiej
cu bieżącego roku przedstawiciele – przypomina włodarz gminy. -
Urzędu Gminy aplikowali o środki W zamian za to złożyliśmy wniosek
unijne w konkursie współfinanso- o „modernizację placu integracyj-
wanym z Europejskiego Funduszu nego służącego mieszkańcom i pa-
Społecznego. rafianom Nowej Wsi Wielkiej”.
Na inwestycje lokalne i projekty a także szybkie skanalizowanie 96,5 tys. zł, co stanowi 84,51 proc. - Wnioskowaliśmy o dofinanso-
Prądocina i zamknięcie oczyszczal- całkowitych wydatków. Dzięki temu na terenie gminy
miękkie gmina Nowa Wieś Wiel- wanie projektu pod nazwą „Kom- powstanie plac przeznaczony do
ka, jako członek Zintegrowanych ni ścieków w Dziemionnie, która - Tym samym z puli środków petentni i aktywni w systemie edu-
aktualnie obsługuje tereny w jej w wysokości 1 mln 554 tys. 474 euro organizacji plenerowych imprez
Inwestycji Terytorialnych Bydgo- kacji i na rynku pracy”, na kwotę
pobliżu – tłumaczy Leszek Lato- „przyznanych na inwestycje” w na- integrujących mieszkańców. Pro-
sko-Toruńskiego Obszaru Funk- prawie 215 tys. zł – dodaje wójt
cjonalnego, pozyskała środki, siński, sekretarz gminy. – Wartość szej gminie pozyskaliśmy 1 mln 508 Wojciech Oskwarek. – W ramach jekt formą nawiązywać będzie do
dzięki którym może rozwijać swo- tego projektu to ponad 9,4 mln zł, tys. 755 euro: ponad 1 mln euro na zadania doposażymy szkoły w No- obecnych dożynek, koncertów czy
je działania. Wysokość zdobytych z czego otrzymamy ponad 4,5 mln oczyszczalnię ścieków i 454 tys. 281 wej Wsi Wielkiej w nowoczesne odbywających się wydarzeń spor-
z Unii Europejskiej dofinansowań zł dofinansowania. euro na przedszkole – wylicza wójt narzędzia Technologii Informacyj- towo-rekreacyjnych. Przy jego re-
wynika m.in. z liczby osób, które Wciąż trwa również budowa gminy Wojciech Oskwarek. - Sta- no-Komunikacyjnych (TIK), po- alizacji wykorzystany zostanie te-
zamieszkują gminę. sześciooddziałowego przedszko- nowi to 97,06 proc. tych środków. dejmiemy się realizacji doradztwa ren, który dziś częściowo należy do
la oraz przebudowa przylegającej Pozostałą kwotę ponad 192 tys. zł edukacyjno-zawodowego związa- parafii.
Kwota, która trafiła do samorzą- do budynku Szkoły Podstawowej przeznaczymy na kolejne zadanie nego z wyborem dalszych kierun- Przedsięwzięcie to przewiduje
du z przeznaczeniem inwestycyj- w Brzozie. Projekt ten otrzymał inwestycyjne – termomoderni- ków kształcenia uwzględniającego powstanie sceny wraz z niezbęd-
nym, wyniosła ponad 1,5 mln euro. dofinansowanie w kwocie prawie 2 zację budynku wielofunkcyjnego potrzeby rynku pracy czy podnie- nym zapleczem technicznym,
O środki te aplikowano dla dwóch mln zł, co stanowi 26,5 proc. kwoty w Brzozie. siemy kompetencje nauczycieli przed nią zaś zostanie utwardzony
zadań realizowanych w Brzozie: całkowitej. Gmina Nowa Wieś Wielka już w zakresie korzystania ze wspo- plac i zamontowane miejsca do sie-
modernizacji oczyszczalni ścieków - Połączone z nim przedsię- w sierpniu złożyła wniosek o dofi- mnianych narzędzi. dzenia. Prace przy tej inwestycji nie
oraz budowy przedszkola. wzięcie pod nazwą „Mali przed- nansowanie tego projektu. Wnio- Ponadto w ramach projek- pominą modernizacji zieleni, która
Głównym celem pierwszej z in- szkolacy, duże możliwości”, będące skowana kwota wynosi prawie 198 tu kształtowane będą w szkołach zostanie uporządkowana i uzupeł-
westycji jest zwiększenie drożności integralną częścią inwestycji budo- tys. zł, przy całkowitej wartości za- umiejętności interpersonalne i spo- niona w nowe nasadzenia.
oczyszczalni istniejącej, utrzyma- wy przedszkola, finansowane jest dania rzędu ponad 749 tys. zł. łeczne uczniów oraz właściwe po- - Ubiegamy się o 212 tys. zł z puli
nie na poziomie wymaganym przez z Europejskiego Funduszu Społecz- - Aktualnie kończy się pozy- stawy – kreatywność, innowacyj- środków unijnych, które zostaną
prawo polskie oraz europejskie nego – dodaje Leszek Latosiński. tywne rozpatrywanie wniosku, co ność oraz nauka pracy zespołowej. wzmocnione niezbędnym wkła-
oczyszczonych ścieków, a także – Realizowane będzie po oddaniu w efekcie pozwoli nam osiągnąć - Należy dodać, że jednym dem własnym – podsumowuje wójt
umożliwienie porządkowania go- do użytku nowego obiektu w roku stuprocentowe wykorzystanie puli z podstawowych kryteriów umoż- gminy. - Złożony przez nas wniosek
spodarki ściekowej na terenie gmi- szkolnym 2018/2019. środków przyznanych gminie w ob- liwiających ubieganie się o środki otrzymał akceptację na poziomie
ny. Projekt ma na celu wyrównanie szarze Zintegrowanych Inwestycji z przeznaczeniem na kształcenie Lokalnej Grupy Działania. Jesteśmy
- Zakończenie tej inwestycji szans edukacyjnych pięćdziesięciu Terytorialnych Bydgosko-Toruń- ogólne są osiągane wyniki eduka- przekonani, że uzyskamy pozytyw-
umożliwi podłączenie poprzez dzieci w wieku od trzech do sześciu skiego Obszaru Funkcjonalnego cyjne – podkreśla sekretarz gminy. ną opinię Urzędu Marszałkowskie-
kolektory tłoczno-grawitacyjne lat zamieszkujących gminę. War- w ramach RPO, czyli na inwesty- - Ponieważ środki przeznaczane są go i w przyszłym roku inwestycję tę
innych miejscowości w gminie, tość jego dofinansowania to ponad cje – tłumaczy Leszek Latosiński. na wyrównywanie szans, ze wzglę- zrealizujemy.
REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 24 listopada 2017
DĄBROWA CHEŁ. i SICIENKO 13

Dąbrowa Chełmińska 1939
Rekonstrukcja prawdy historycznej dotycząca lat 1939-1945 zawsze
jest bolesna. Żaden z historyków nie wątpi jednak, że potrzebna
Robert Kamiński | fot. Instytut Filmowy UTH
Instytut Filmowy Unisławskie-
go Towarzystwa Historycznego
przystąpił do realizacji filmu do-
kumentalnego o zbrodniach do-
konanych na mieszkańcach Dą-
browy Chełmińskiej, jakie miały
miejsce w 1939 r.

Unisławskie Towarzystwo Hi-
storyczne zostało założone w 2003
r. przez Sebastiana Bartkowskiego.
Celem działalności UTH jest po-
znawanie historii przede wszyst-
kim ziemi chełmińskiej oraz popu-
laryzowanie wiedzy. Towarzystwo
skupia nie tylko profesjonalnych
historyków, ale i miłośników dzie-
jów Polski, uczniów, studentów,
nauczycieli. Łączy ich wspólna Pierwsze zdjęcia dotyczyły ekshumacji i aresztowań mieszkańców Dąbrowy Chełmińskiej.
pasja poszukiwania prawdy o prze-
szłości. Główna oś tematyczna filmo- Nauki PAN/PAU w Krakowie. wspomnienia. Wiele z nich zosta- Realizowane przez UTH fil-
Istotną formą działalności UTH wej produkcji Instytutu Filmowe- Poszukujemy również naocznych nie wykorzystanych w filmie, co my emitowane są w całej Polsce:
jest Instytut Filmowy, który reali- go UTH to tzw. zbrodnia pomor- świadków, których relacje wyko- go bardzo uwiarygodni. Z kolei do w Warszawie, Krakowie, Sztutowie
zuje filmy dokumentalne. Instytut ska. Na ten temat powstały filmy: rzystujemy potem przy realizacji. samego udziału w nagraniu udało oraz oczywiście w naszym woje-
ma ogromne znaczenie dla popula- „Bocień – oblicza nazistowskiego Obecnie Instytut Filmowy UTH nam się odszukać i zaprosić rodzi- wództwie, np. w Muzeum Ziemi
ryzacji wiedzy historycznej o ziemi okrucieństwa”, „Eksterminacja in- kręci film pt. „Eksterminacja lud- ny ofiar.
chełmińskiej. Pierwszą jego reali- Chełmińskiej w Chełmnie.
teligencji pomorskiej 1939-1945”, ności cywilnej Dąbrowy Chełmiń- Budżet filmu jest bardzo skrom- Zadanie jakie postawił przed
zacją był dokument o Bocieniu, „Króliki z Ravensbruck” oraz „Ma- skiej – Jesień 1939”. Autorem sce- ny – tylko 10 tys. zł.
miejscowości niedaleko Chełmży, sobą Instytut Filmowy UTH, jest
kabryczna noc. Inowrocław 1939”. nariusza i reżyserem jest Sebastian - Jak na tego typu produkcję to
gdzie w czasie II wojny światowej niewątpliwie trudne, ale też po-
- Do każdego z filmów przygo- Bartkowski. doprawdy niewiele – przyznaje Se-
znajdował się podobóz Stutthofu. towujemy się niezwykle starannie - To historia 53 osób wymordo- bastian Bartkowski. – Większość trzebne. Z punktu widzenia nauki
Później zrealizowano kolejne filmy. – podkreśla Sebastian Bartkowski. wanych w 1939 r. w Dąbrowie Cheł- przeznaczamy na rekonstrukcję historii to wręcz obowiązek.
- Z punktu widzenia popula- – Obowiązkowa jest kwerenda źró- mińskiej – mówi reżyser. – Udało mundurów oraz na dojazdy do Mieszkańcy Dąbrowy Chełmiń-
ryzacji wiedzy film jest znacznie dłowa w takich miejscach jak Insty- nam się odszukać żyjących świad- świadków. Połowę tej kwoty otrzy- skiej uczestniczący w zdjęciach zło-
atrakcyjniejszy od książki – mówi tut Pamięci Narodowej w Gdańsku ków. W samej Dąbrowie znaleźli- maliśmy od gminy Dąbrowa Cheł- żyli w ten sposób hołd pomordo-
Sebastian Bartkowski, reżyser i Bydgoszczy, Muzeum Martyro- śmy kilku. Reszta jest rozproszona mińska, która jest bardzo zainte- wanym w 1939 r. Film będzie trwał
i pomysłodawca UTH. – Ma dużo logii „Pod Zegarem” w Lublinie, po całej Polsce. Skontaktowaliśmy resowana poznawaniem swoich ok. 45 minut. Premiera w kwietniu
większy zasięg. Muzeum Stutthof czy Archiwum się ze wszystkimi, nagraliśmy ich dziejów. 2018 r.

O drzewach, dla drzew
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sicienku wzięli udział w proekologicznym projekcie
oprac. Michał Ciechowski | fot. nadesłane
Napisanie pracy literackiej, wy- wstało siedemdziesiąt prac, a naj- Jej wyniki poznamy jednak pod ko-
konanie plakatów i konkurs re- lepsze z nich zostały nagrodzone niec listopada.
cytatorski to trzy z wielu zadań i zaprezentowane na wystawie pla- Zorganizowany w przeddzień
wchodzących w skład projektu, styczno-literackiej „Drzewa «Pana święta odzyskania przez Polskę nie-
którego podjęli się uczniowie z Si- Tadeusza»”. podległości Gminny Konkurs Re-
cienka w ramach akcji „Gościu, O drzewach rozprawiano rów- cytatorski „O, cóż jest piękniejszego
siądź pod mym liściem – sekretne nież na lekcji przyrody. Na za- niż wysokie drzewa” zainteresował
życie drzew”. Akcja miała zostać jęciach uczniowie klas IV-VIII miłośników poezji. Na scenie za-
uroczyście zwieńczona Gmin- przygotowywali plakaty „Co każdy prezentowało się ponad trzydziestu
nym Konkursem Recytatorskim o drzewach wiedzieć powinien...” uczestników z klas VII oraz gimna-
w połowie miesiąca. Ze względu oraz „Gdyby drzewa umiały mó- zjalnych z Wojnowa i Sicienka oraz
na dużą liczbę podejmowanych wić... - (nie tylko) ekologiczne z klasy VII ze Strzelewa.
inicjatyw przedłużono ją o dwa wskazówki dla ludzi”. W najbliższym czasie na
tygodnie. Nie zabrakło również wyprawy uczniów czeka kolejne zadanie –
w teren, w trakcie której rozpo- tym razem zajęcia terenowe „Hej!
Pomysł na projekt zrodził się znawano liście drzew i krzewów, Grabie w dłoń”, które odbędą się
z obserwowanej w Puszczy Biało- korzystając z aplikacji mobilnej La-
wieskiej sytuacji drzew. Jego celem 27 listopada. Młodzież z klasy VII,
sów Państwowych.
było uświadomienie młodzieży Uczestnicy trwającego ponad wyposażona w odpowiednie na-
znaczenia tych roślin w przyrodzie miesiąc wydarzenia mieli okazję rzędzia, będzie grabić liście przy
i w życiu człowieka. Inspiracją sta- założyć własną hodowlę kaszta- sicieńskich kasztanowcach. Zanim
ła się m.in. książka „Sekretne życie nowców zwyczajnych. To właśnie to jednak nastąpi, młodzież weźmie
Uczniowie aktywnie włączali się w działania szkolnego projektu.
drzew” Petera Wohllebena, dzię- te warsztaty wzbudziły największy udział w licznych dedykowanych
ki której promowane było wśród W ramach działań polonistycz- pomysłowość w ujęciu tematu i bo- entuzjazm. projektowi lekcjach historycznych,
uczniów czytelnictwo. nych uczniowie klas IV-VI wzięli gactwo szaty graficznej. - Drzewkami opiekowała się na których uczniowie poznają taj-
- Realizujemy w szkole wiele udział w Szkolnym Konkursie Lite- Podczas lekcji plastyki ucznio- każda z klas – wyjaśnia Monika niki dendrochronologii i przygo-
projektów międzyprzedmioto- racko-Artystycznym „Jestem drze- wie przygotowali prace w ramach Noińska-Swiniarska, nauczycielka tują prezentacje na temat drzew
wych – tłumaczy pomysłodawczyni wem”. Zadaniem uczestników było konkursu artystycznego. przyrody, biologii i geografii. – Fi- w herbach staropolskich.
i koordynatorka akcji, polonistka napisanie opowiadania lub utworu - Zadaniem uczniów było stwo- nalnie udało się wyhodować trzy Projekt w Szkole Podstawowej
Justyna Gonciarz. – Tym razem poetyckiego, który następnie oceni- rzenie pracy plastycznej przed- rośliny. Zostaną one posadzone na w Sicienku realizowały nauczyciel-
tematem naszych działań stały się ło szkolne jury. stawiającej drzewo lub drzewa, terenie przy szkole. ki: Monika Noińska-Swiniarska,
drzewa widziane oczami przyrod- Oceniając prace, komisja wzięła inspirowanej fragmentem „Pana Młodzież klas IV-VII oraz II Anna Karolczyk, Danuta Pałczyń-
nika, historyka, twórców literatury pod uwagę m.in. bogactwo języka Tadeusza” Adama Mickiewicza i III gimnazjum aktywnie działała ska, Małgorzata Karkowska i Mal-
i sztuki. i środków stylistycznych, a także – tłumaczy koordynatorka. – Po- także podczas zbiórki makulatury. wina Trząsalska.
Poza Bydgoszcz . 24 listopada 2017
14 KULTURA

Moje „dymne” sposoby

Dziś wszystko jest „zajebiste”: facet, jabłko, pończochy. A ja nawet nie
wiem, co to znaczy – mówi Anna Dymna. O czystości języka polskiego
i (nad)używaniu wulgaryzmów z aktorką i założycielką Fundacji „Mimo
Wszystko” rozmawia Robert Kamiński

Czy kobieta z klasą może zakląć? walę po łbie, nikogo nie obrażam. to za biedny człowiek musi być. człowieka zabić albo uratować. Sło- wystawę z napisem: „Tu są zajebiste
Kobieta z klasą wie, gdzie i kiedy Nie tędy droga. Nie można kopać wem „mama” można wyrazić mi- rajstopy”. I wtedy zrozumiałam, że
może to zrobić. Kląć można wtedy, się z koniem. On ma podkowy. Nie Ale chyba już pani wyrosła z przej- łość lub nienawiść. na stałe weszło ono w nasze życie.
kiedy nikogo się tym nie urazi. Kie- mogę więc stosować tych samych mowania się takimi wpisami?
dy nikogo to nie zaboli. Ja przy mo- metod co koń. Ja się nigdy nimi nie przejmowa- Jakie jest najbrzydsze przekleństwo,
jej mamie nie powiedziałam nigdy łam. Tylko zastanawiam się, dla- jakie pani zna? Oburza ono panią?
brzydkiego słowa. Strasznie by się I zawsze panuje pani nad emocja- czego ci ludzie to robią. A robią Nie znam najbrzydszego. Ja się tym Mnie nic nie oburza. Jest po pro-
zawstydziła. I byłaby smutna. mi? to, bo są samotni, zakompleksieni, nie interesuję. Ale myślę, że każde stu nieładne. Można przecież użyć
Uważam, że jak się działa na polu bo zazdroszczą. Największą agresję jest brzydkie, za którym kryje się w to miejsce wielu innych. Akurat
Czyli nie widzi pani w tym niczego społecznym czy politycznym, to budzi to, jak ktoś robi coś dobrego. nienawiść. To nie zależy od brzmie- to konkretne zubaża nasz język.
zdrożnego? emocje należałoby powściągać. Wtedy w niego się wali, bo ludzie nia czy znaczenia słowa, ale od in- Dziś już wszystko jest zajebiste:
Czasem używamy brzydkich słów, One wszystko zabijają. Jeżeli chcę mają widocznie wyrzuty sumienia, tencji mówiącego. facet, jabłko, program, pończochy.
bo taki uprawiamy zawód. Bywa, się z kimś dogadać, jeśli o coś wal- że sami tego nie robią. I się mylą,
że są to słowa klucze. Coś otwierają czę, to wiem, że powinnam używać bo są tak samo przecież potrzebni. A ja nawet nie wiem, co to znaczy.
Czy słowo „zajebiste”, które dziś już
albo obalają. Bardzo często się ich rzeczowych argumentów. Być spo- Wystarczyłoby takiego kogoś o coś chyba nawet nie jest wulgaryzmem, Samo brzmienie mi się nie podoba.
używa, żeby przekazać jakąś uwagę. kojna, życzliwa. Szczególnie dla poprosić, a on z radością by to panią drażni? Jest wiele innych, znacznie bardziej
Wiem, bo pracowałam z Kazimie- swoich przeciwników. Uważam też, zrobił. I by się zmienił. Nie wolno Nie lubię tego słowa. Kiedyś, ład- soczystych. Lepszych. Niech mi
rzem Kutzem, który zamiast owijać że tak powinna wyglądać polityka. dawać się ponosić tym złym emo- nych parę lat temu, zobaczyłam pan wierzy (śmiech).
w bawełnę – używał jednego ostre- cjom. To ta samonakręcająca się
go słowa, po którym wszystko było Czyli według dzisiejszych standar- spirala nienawiści, o której mówił
jasne. Ale będę się upierać, że jak dów nie jest pani zwierzęciem zbyt Józef Tischner.
się ma klasę, to człowiek nigdy nie medialnym?
zaklnie wtedy, kiedy nie powinien. Media uważają, że nie ma czegoś Czy Bardini, Łomnicki, Zapasie-
takiego jak klasa, łagodność, życzli- wicz potrafili zakląć pięknie?
Mogłaby pani przekleństwem ko- wość. Że to nudy. Ale jak się usłyszy Ależ oczywiście. Teraz gram taki
goś złapać za gardło? Na przykład na przykład „zdradzieckie mordy”, epizod u Janusza Majewskiego, po-
urzędnika, który utrudnia? to wałkuje się to potem miesiącami. stać, która klnie bez przerwy. Tylko
Nigdy. Ja w ogóle z ludźmi nie wal- że ja, pracując nad rolą, szukałam,
czę. Ja ich oswajam. Bo jestem sła- Czy dotyka panią hejt? co pod każdym brzydkim słowem
ba. Jeśli ktoś pisze na mój temat świń- się mieści. Jaka emocja.
stwa, to prowokuje i czeka, bym od-
A kiedy przychodzi stanąć twarzą powiedziała tym samym. I gdybym Zdaje się jednak, że nie wszyscy
w twarz z głupotą? miała to zrobić, musiałabym wejść mają świadomość, że wulgaryzm
Powiedziałabym panu, ale pan je- na to pole gówna, w którym się uto- może być sztuką?
steś dziennikarz, więc panu nie po- pię, bo nie umiem tam pływać. Dla- Znam ludzi, którzy nie używając
wiem (śmiech). Jak się coś załatwia, tego trzeba wziąć oddech, uspokoić brzydkich słów, mówią okropnie.
to trzeba uśmiechem, życzliwością. się, wszystko przemyśleć. Zawsze Dlatego że posługując się pięknymi
Czasem można wprawdzie dostać biorę pod uwagę zdanie oponenta. słowami, sieją nienawiść. Ale znam
za to w pysk – wtedy trzeba odstą- Co mogło go doprowadzić do tego, też takich, którzy klną w dobrej
pić. Siłą nic się wskóra. Poza tym są że tak pisze? Jeśli czytam na swój wierze. Pamiętam taki monolog Je-
ludzie ode mnie silniejsi i spraw- temat: „Założyła sobie fundację, bo rofiejewa, który składał się wyłącz-
niejsi w tej walce, więc muszę mieć jest gruba, nie ma czego grać i tak nie z przekleństw. I była to czysta
swoje własne, „dymne” sposoby. zarabia szmal” – to mi strasznie poezja. Zależy, jak się ich używa.
I ja je mam. Na pewno nikogo nie tych ludzi żal. Tak sobie myślę, co Każdym jednym słowem można
Poza Bydgoszcz . 24 listopada 2017
SPORT 15

Liderów dwóch
Spójnia Białe Błota i LKS Dąbrowa Chełmińska
zakończyły rundę jesienną na pierwszej pozycji
Karol Żebrowski | fot. Łukasz Piecyk (archiwum)
Za nami pierwsza część sezonu Szwankowała zdecydowanie nasza
w bydgoskiej B-klasie. Sprawdza- skuteczność. Dopiero w ostatnim
my, dla kogo jesień okazała się spotkaniu, które wygraliśmy 17:1,
szczęśliwa, a który zespół postara pokazaliśmy prawdziwy potencjał
się w przyszłym roku wypaść zde- drużyny. Liczę, że podobnie będą
cydowanie lepiej niż dotychczas. wyglądać mecze na wiosnę. Wtedy
będę spokojny o cel, jaki sobie zało-
W sezonie 2017/2018 rozgryw- żyliśmy, czyli awans do A-klasy.
ki bydgoskiej B-klasy odbywają W tej samej grupie rywalizują
się w pięciu grupach. Największa również trzy kluby z gminy Koro-
z nich, grupa I, liczy sobie 13 zespo- nowo – Łokietek Wierzchucin Kró-
łów, zaś w skład pozostałych wcho- lewski, Victoria Mąkowarsko oraz
dzi po 11 drużyn, nie licząc grupy Sokół Nowy Dwór.
III, w której rywalizuje 12 klubów. - Chociaż zajmujemy szóste
Analizę statystyczną pod kątem miejsce, to uważam, że mamy po-
drużyn z naszego regionu rozpocz- tencjał, aby grać o czołowe lokaty –
niemy właśnie od grupy I, gdzie twierdzi Tomasz Madurajski, trener
z dorobkiem 30 punktów przoduje Łokietka Wierzchucin Królewski. Czterdzieści bramek strzelonych przez piłkarzy Łokietka Wierzchucin Królewski dało drużynie do-
zespół LKS Dąbrowa Chełmiń- – Wyglądamy dobrze w ofensywie, piero szóstą pozycję na koniec rundy jesiennej.
ska. Niestety sytuacja LKS-u może ale niestety kuleje nasza obrona. Sokoła Nowy Dwór. – Brakowało Ostatnim zespołem reprezentu- wiec Spójni. – Bardzo ważne będą
jeszcze w tym roku ulec zmianie. Nie pomagały też liczne kontuzje, nam sportowego szczęścia. Każde jącym nasz region w B-klasowych dla nas trzy pierwsze mecze ligowe,
Wszystko z powodu zaległego które dotykały naszych zawodni- ze spotkań ostatecznie przegrywa- rozgrywkach jest Spójnia Białe Bło- kiedy zmierzymy się z zespołami
spotkania pomiędzy wiceliderem ków. Na wiosnę spróbujemy popra- liśmy na tzw. styk. Mamy młody ta. Cytując byłego piłkarza, a ostat-
Fuksem Wielowicz, który traci do wić miejsce w tabeli, lecz na walkę znajdującymi się w tabeli tuż za
skład i może brakuje nam trochę nio komentatora piłkarskiego To- nami. Jeżeli uda nam się podtrzy-
klubu z gminy Dąbrowa Chełmiń- o czołówkę jest już chyba trochę za doświadczenia. Wierzę, że wiosna masza Hajtę, można stwierdzić, że
ska dwa punkty, a ostatnim w tabeli późno. mać zwycięską passę, to jestem
będzie zupełnie inna. podopieczni trenera Patrycjusza
Taxusem Komierowo. Jeżeli Fuks Pozostałe drużyny, czyli Victoria spokojny o wynik na koniec sezo-
W grupie III bydgoskiej B-klasy Migawy są prawdziwą „truskaw-
rozstrzygnie ten mecz na swoją ko- i Sokół, zajmują miejsca w drugiej mamy swoich dwóch przedstawi- ką na torcie”. Spójnia przewodzi nu. Aby tak się jednak stało, musi-
rzyść, obejmie prowadzenie w ligo- części tabeli. Victoria plasuje się na cieli. Olimpia Wtelno obecnie zaj- bydgoskiej grupie IV z kompletem my się dobrze przygotować, dlatego
wym zestawieniu. dziewiątej pozycji, zaś Sokół jest je- muje czwarte miejsce w tabeli z do- zwycięstw i niesamowitym bilan- już teraz wróciliśmy do treningów,
- Nie jesteśmy zbytnio zadowo- denasty. robkiem 21 punktów, tracąc 9 oczek sem bramkowym 58-11. a do końca roku planujemy roze-
leni z rundy jesiennej – przyznaje - Rezultat na półmetku jest zde- do lidera, zaś Akademia Futbolu - To była bardzo dobra jesień, granie sparingów z czwartoligo-
szczerze prezes LKS-u Dąbrowy cydowanie poniżej naszych oczeki- Brzoza jest ósma z 15 punktami na ale myślami jesteśmy już przy run- wymi Polonią Bydgoszcz i Cuiavią
Chełmińskiej Dawid Baranowski. – wań – mówi Adam Zieliński, prezes koncie. dzie wiosennej – mówi szkolenio- Inowrocław.

Niespodzianka na start To jeszcze nie koniec
Wieści o sukcesie speedrowe- gami spisali się rewelacyjnie i zo-
Za nami pierwsza kolejka Koronowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej rzystów ULKS-u Mustanga Żo- stali wicemistrzami świata.
Karol Żebrowski | fot. Łukasz Piecyk łędowo płyną do nas z dalekiej - Nie rozmawiałem jeszcze
Australii. To właśnie tam Paweł z chłopakami, ale przypuszczam,
towarzyszyły nam aż do końca, tak Cegielski i Maciej Stefański zdo- że mały niedosyt jest w gronie se-
jak było to w przypadku dziewiątej byli wraz z kolegami srebrne me- niorów, którzy bronili mistrzow-
edycji – mówi organizator. – Wtedy dale Mistrzostw Świata. skiego tytułu, a rywalizację o złoto
dopiero w ostatniej kolejce Kom- z gospodarzami przegrali tylko
pleks-Bud skorzystał z niepowo- Od 15 listopada w Kraju Kan- o jeden punkt - mówi Mariusz De-
dzenia drużyny PitBull i wskoczył gurów rywalizują najlepsi spe- tlaf. – Zabrakło im trochę szczę-
na fotel lidera rozgrywek, a w efek- edrowerzyści świata, walcząc ścia. Myślę, że z czasem o tym
cie zwyciężył w całej lidze. o najcenniejsze krążki tej dys- zapomną. Przecież srebrny medal
Obrońcy tytułu przystąpili rów- cypliny sportowej. Nie zabrakło Mistrzostw Świata to ogromny
nież do dziesiątej edycji KLHPN, tam także reprezentantów Polski, sukces.
jednak tym razem nie mieli po- a wśród nich dwóch zawodników Zarówno Paweł, jak i Maciek
wodów do zadowolenia. Druży-
na przegrała w pierwszej kolejce ULKS-u Mustanga Żołędowo. przebywają jeszcze w Australii
z debiutantami z drużyny Magbud - Obecność Pawła i Maćka i pozostaną tam aż do początku
5:4. Pozostałe wyniki premierowej w kadrze to wielki powód do grudnia. Obaj zawodnicy dalej
kolejki ułożyły się następująco: dumy dla nas wszystkich – uwa- walczą na torze w Salisbury, ale
PitBull – FC Placuszki 4:2; Met- ża Mariusz Detlaf, prezes klubu teraz robią to w kategorii indywi-
kor – Studio Mardo 2:8; Akomp – z gminy Osielsko. – Dla Maćka jest dualnej. Prezes ULKS-u Mustanga
Do dziesiątej już edycji zmagań ny – informuje Jerzy Jasionowicz Victoria Mąkowarsko 3:4; Tygrysy to debiut na tak dużej imprezie, Żołędowo gorąco wierzy, że to nie
przystąpiło jedenaście zespołów. z MGOSiR-u Koronowo. – Debiu- Sienno – RH+ 2:8. zaś Paweł miał już okazję uczest- koniec dobrych wiadomości, jeżeli
Czy podobnie jak rok temu osta- tujące ekipy to Metkor, Magbud, Takie rezultaty sprawiły, że niczyć w Mistrzostwach Świata chodzi o przedstawicieli jego klu-
tecznego zwycięzcę rozgrywek Karmex oraz FC Placuszki. Po rocz- obecnie na czele tabeli stoją dwa w roku 2011, a nawet przywiózł bu.
poznamy dopiero po ostatniej ko- nej przerwie do gry wrócił zespół zespoły – RH+ i Studio Mardo. z organizowanego wtedy w USA - Myślę, że jeszcze co najmniej
lejce? RH+. Początkowo w rozgrywkach W najbliższą sobotę 25 listopada turnieju brązowy medal w katego- jeden medal więcej przyjedzie
miało uczestniczyć 12 zespołów, ale ten stan rzeczy może ulec zmianie, rii drużynowej. z chłopakami – uważa Mariusz
Rywalizacja organizowana z rywalizacji w ostatniej chwili wy- gdyż właśnie wtedy w hali sporto- Zmagania medalowe na torze Detlaf. – Nie podejmę się jednak
przez Miejsko-Gminny Ośrodek cofał się Zakład Karny. wo-widowiskowej MGOSiR-u przy w Salisbury również rozpoczęły się oceny, z jakiego będzie kruszcu.
Sportu i Rekreacji od lat cieszy się Drużyny będą rywalizowały ul. Wąskotorowej zostanie rozegra-
na druga kolejka gier. Pierwsze spo-
od batalii zespołowych. 18 listopa- Chłopaki zrobili już bardzo dużo,
niesłabnącym zainteresowaniem. w systemie „każdy z każdym”, bez da odbyły się finały DMŚ zarówno ale znam ich i wiem, że zawsze
W związku z jubileuszem rozgry- spotkań rewanżowych. W związ- tkanie rozpocznie się już o godz. 15.
wek rozpoczęte w tym roku zma- ku z nieparzystą liczbą zespołów Drużyna Akomp podejmie jednego w kategorii seniorskiej, w której mierzą najwyżej.
gania zapowiadają się szczególnie w każdej z kolejek jedna z drużyn z obecnych liderów rozgrywek - ze- nasz kraj reprezentował Paweł Ce- Trzymajmy więc kciuki, aby
ciekawie. będzie zmuszona pauzować. Fina- spół Studio Mardo. Aktualne wyni- gielski, jak i w juniorskiej, gdzie słowa włodarza ULKS-u Mustan-
- Na parkiecie zobaczymy ze- łowe rozstrzygnięcia są zaplanowa- ki, tabelę ligową oraz klasyfikację jechał Maciej Stefański. W obu ga Żołędowo okazały się prorocze.
społy, które grały w rozgrywkach ne na początek lutego. strzelców można śledzić na stronie przypadkach zawodnicy Mustan-
w zeszłej edycji, oraz nowe druży- - Fajnie byłoby, gdyby emocje internetowej klhpn.futbolowo.pl. ga wraz z biało-czerwonymi kole- (KŻ)
Poza Bydgoszcz . 24 listopada 2017

Related Interests