You are on page 1of 7

nPOTOL\IKEIO nEIPAIA

L\IAL\IKALIA nEPIOYl:IAKON L\IA<POPON

APl8MOr AnO<PArEOL
i/8JtJ ... ./2017
...... ········'7·
TO MONOMEAEl: nPOTOL\IKEIO nEtPAIA

X:

ArroTEAouµEVO arr6 Tll AIKOO'T~ rEwpyfa Koraonµou, npwTOOIKrt, T'lV
orrofa 6p10'E TO Tp1µEA£<; ruµf3ouA10 AIEU9UVO''l<; TOU npwTOOIKEfOU nE1para, Kai
arr6 Trl rpaµµar£a Oupavfa rKf~a.

ruveopfaae 011µ6ma OTO aKpoarnp16 TOU arn; 6 0Krwf3pfou 2017 yra va
01KaoE1 n1v urr69eori µera~u:

Tau avaKOTfTOVTO<;: rEwpyfou - n11µ11rpfou KOYAIA, KOTOlKOU Mooxarou
ArnKn<;, 006<; rrpanwou MaKpuy1avv11 22, A<PM 017725076, o orrofo<;
rrapaora811KE 01a rri<; rrA11pE~ouo1a<; 01K11Y6pou TOU Kwvoravrfva<; l:rarKou.
Tri<; Ka9'rt<; 11 avaKorrn: Avwvuµ11<; TparrEs1Kn<; Erarpefa<; µe rr1v
Errwvuµfa «A/\<PA TPAnEZA AE» Kai rov 01aKp1r1K6 -rfTAo «ALPHA BANK», rrou
EopEUEI orriv ASnva, 006<; l:raofou 40, 6rrw<; EKrrpoowrrEfra1 v6µ1µa, 11 orrofa
rrapaora911K£ Old TOU rrAripe~OUO'IOU OIKllYOPOU Tll<; L\riµrirpfou KaAron.
0 avaKOTfTWV ~llTEl va yfVEI 0£Krn '1 arr6 1-6-2017 (ap18µ. Kame. OIKOyp.
5970/2895/2017) OVOK01Tn TOU, '1 OlTOfa 1Tp00010pfOTrtKE VO OUsrtTrt9Ef KaTO TrtV
avacpep6µEvrt crrriv apxn rri<; rrapoucra<; 01Kamµo Kar ypacpTllKE crTO mvaK10.
Kara Tll ousnn1ori Tll<; urr69EOrt<; 01 TTAllPE~OUCTIOI OIKllYOPOI TWV OtaofKWV
~~rricrav va yfvouv OEKTd 6cra avacptpovrar ara rrpaKTtKd Kai crr1<; tyypacpE<;
TTpOTclOEI<; TTOU KOTE9ecrav.
ACl>OY MEJ\ETHLE TH .LllKOrPACl>IA
LKECl>THKE LYMCl>ONA ME TO NOMO
ME TrJV urr6 Kpiori avaKorrfj, o avaK6rrrwv sl"JTEi, yra rouc;
avacpEp6µEvouc; o'aurfjv A6youc;, Tl"JV aKupwori: a) rric; urr'ap19µ. 152/2017
01arayfjc; rrAripwµfjc; TOU LllKOOTfj TOU LllKOOTl"Jpiou TOUTOU, TTOU EK0691"JKE µEra
arr6 airriori rric; Ka9'ric; Kat acpopa arrairriori rric; TEAEUraiac; y1a XPEWOTIK6
KaraAomo arr6 ouµf3aori avo1xrou ETT1XE1priµar1Kou oavEiou, rrou ouvfjcpSl"J
µEra~u mu avaK6rrrovroc; we; oavE10Afjrrrri Kat rric; Eµrrop1Kfjc; TparrEsac; w~

oavEforp1ac; (Ka80A1K6c; 01aooxoc; rric; orroiac; arrornAEi - A6yw ouyxwvEuoric;
µE arropp6<pl"JOl"J - l"J KaS'ric; l"J avaKorrfi rparrEsa), (3) mu urr'ap19µ. 156/2017
rrpwrou EKTEAEorou arroypacpou aurfjc; Kat y) rric; rrapa rr6oac; aurfjc; arr6 23-
5-2017 Emrayfjc; rrpoc; rrAripwµfj, µE Tl"JV orroia ETTITclOOETat va Karaf3aAEI OTl")V
KaS'ric; rparrEsa y1a rriv rraparravw atria ro ouvoA1K6 rroo6 rwv 159.372,29
EUpW TTAEOV TOKWV Kat E~OOWV. T£Ao~, Sl"JTEi VO KOTaOIK008Ei I") Ka8' l")c; OTl")V
Karaf3oAfi TWV OIKOOTIKWV TOU E~6owv.

EK TOU TTEplEX()µtvou Tl"JS avaKOrrfjc; Kai TWV atTl")µarwv Tl")c;, rrpoKUTTTEI
CTI OTO urr6 KpiOI") OIK6ypacpo ucpfoiarar OWpEUOl"J acpEv6c; rric; avaKOTTfjc; TOU
ap8pou 632 rrap. 1' KnoA.Ll K~~a rric; rrpoof3aAA6µEvric; 01arayfic; rrAripwµ~c;
Kat acpEr£pou rric; avaKorrfjc; mu ap8pou 933 KnoA.Ll, Kara rric; Errio1Kric;
Emrayfjc; rrAripwµfjc;, ri orroia (owpEuori) Eivat rrapaOEKTfj Kar'ap8pa 218 rrap.
1 Kat 632 rrap. 6 KnoA.Ll (6rrwc; IOXUEI µEra Tl"JV OVTIKaraoraofi TOU arr6 TO
ap8po TETOpTO TOU ap8pou 1 .TOU V. 4335/2015, TTOU IOXUEI EV TTpOKElµEVW
cruµcpwva µE Tl"JV rrapaypa<po 2 TOU ap8pou EVOTOU TOU we; OVW v6µou).
nEpatrtpw, 01 avaKorrtc; aurtc;, 01 orroiEc; aoKfi81"JKav voµ6rurra Kat
Eµrrp68Eoµa (ap8pa 632 rrap. 2 Ka1 934 rrap. 1 rrEp. a' KnoA.Ll), acpou acpEv6c;
l"J avaKorrr6µEVl"J 01arayfi rrAripwµfjc; µE Tl"JV arr6 23-5-2017 Emrayfi rrpoc;
rrAripwµfj ETTI0081"JKE OTOV avaKOTTTOVTa one; 25-5-2017 (f3A urr'ap18µ.
1484/25-5-2017 EK8EOl"J ETTioooric; rric; OIKOOTIKfjc; ETTlµEAfjrp1ac; TOU E<pETEiou
Aerivwv BaarA1Kfjc; Kouvrsou), Kat ro urr6 Kpiori 01K6ypacpo Karar£81"JKE orri
rpaµµaTEia TOU LllKOOTl"Jpiou TOUTOU Tl"JV 1-6-2017 Kat ETTI0081"JKE OTl"JV Ka8'1"Jc;
rparrEsa one; 8-6-2017 (f3A urr'ap18µ. 6601 B/8-6-2017 £K8EOl"J Errioooric; mu
OIKOOTIKOU ETTlµEAl")Tfj TOU E<pETEiOU A81"JVWV rEwpyiou Kwor6rrouAou),
acpEr£pou OEV arrooEiX81"JKE 6r1 µEra Tl"JV avwrtpw Emray~ rrpoc; EKTEAEOl"J £y1vE
aAAri rrpa~ri avayKaonKfjc; EKTEAEol"Jc;, rrapaoEKTa E1oayovrat y1a va

~· (wj<
{ .;

2° q>OJ\Ao Tr)~ urr'ap18µ. fd.i.1.. ..
./2017 arr6cpacrr]~ TOU MovoµEAOU~ npWTOOIKEfou nE1paia
(~IOOIKOO'fa nEplOUO'IOKWV ~Jaq>opWV).

O'Usf1Tfl80UV EVWTTIOV TOU LilKOO'Tflpfou OUTOU, TO OTTOfO EiVat Ka8' UAflV Kat
Kara r6rrov apµ6010 (apSpa 632 rrap. 1, 933 rrap. 1 Kat 3, 584 KnoALi), Kara
TflV EIOIK~ OIOOIKOO'ia TWV TTEplOUO'IOKWV OlacpopWV TWV ap8pwv 614 ETT. TOU
KnoALi (ap9pa 632 rrap. 2 EO. f3' Kat 937 rrap. 3 KnoALi.). Erroµtvw<;, rrptrrE1
01 tvotKE<; avaKorrt<;, Kara TO µ£po<; µE TO orroio orwKErat 11 aKupwcr11 Tfl<;
Otaray~<; rrA11pwµ~<; Kat Tfl<; KaTW9t OUT~<; ETTITay~<;. va yfvouv OEKTE<; KOTQ TO
TUTTIKO TOU<; µ£po<; Kat va EPEUVf180UV TTEpatTEpW W<; rrpo<; TO v6µw KOi oucrfa
~amµo TWV A6ywv TOU<;, TflV arr6ppllj.lfl TWV OTTOlWV sflTEf fl Ka8'f1<;. AVTI8ETW<;,
Kara TO µ£po<; OUT~<;, TTOU sflTElTal fl OKUpWO'fl TOU arroypacpou. TOU
£KTEAEcr8tvTO<; rfrAou, ruyxavEt arropp1rrr£a w<; arrapaoEKTfl, Ka86crov 'l
£Koocr11 arroypacpou oEv arrorEAEf rrpas11 Tfl<; EKTEAEcrrtK~<; 01ao1Kacria<; (w<;
TTpWTfl rrpasfl OUT~<; AoyisETat 'l ETTlOOO'fl ETTITOY~<; rrpo<; EKTEAEO'fl) Kat OEV
ouvarat va rrpocrf3Afl9Ei µE TflV avaKorr~ TOU apSpou 933 KnoALi, µE TflV orrofa
rrpocr~?AAovrat µ6vov rrpasEt<; EKTEAEOfl<;.
'LTflV rrap. 3 TOU ap9pou 1 TOU v. 128/1975 opisETal 6n «Emf3aAAETat
arr6 ro tro<; 1976 Etcrcpopa, J3apuvoucra ra rracr11<; cpucrEw<; Ev EAAao1
AEITOUpyouvra TTIO'TWTIKO topuµara, TTEp1Aaµf3avoµtv11<; Kat Tfl<; TparrEsa<;,
um:p TOU EV Tfl rrapaypacpw I rou rrap6vro<; Aoyap1acrµou, avEpxoµEVfl Et<;
TTOO'OO'TOV EVa (1) TOI<; XIAfot<; ETflO'fW<; ETTi TOU µ6vov ETflO'lOU Ulj.IOU<; TWV EVTO<;
EKacrrou 11µEpoAoy1aKou trou<; µ11v1aiwv urroAoirrwv rwv xop11youµ£vwv urr'
aurwv TTOO'fl<; <pUO'EW<; OOVEiwv ~ TTIO'TWO'EWV, TTEptAaµf3avoµ£vwv TWV
TTIO'TWO'EWV rrpo<; rparrEsa<;, W<; Kat rrpo<; TO Liriµ6mov, rrA11v TWV EVTOKWV
ypaµµariwv. H Etcrcpopa aur~ ocpEiAETat rr£pav rwv ouvaµE1 Tfl<; arr6 19
Mapriou 1962 µErasu rwv TparrEswv cruµf3acrEw<; w<; aur~ Erporrorro1~811 Kat
O'UVErrA11pw811 µErayEVEO'TEPW<;, cruµcpwv118EIO'WV EIO'<pOpWV». LTflV rrap. 1 TOU
fo1ou apSpou, EsaAAou, crr11v orroia avacp£povra1 ra rrpo11youµEva,
rrpoJ3A£TTETat avo1yµa KOIVOU Aoyap1acrµou O'TflV TparrEsa, y1a ETTIO'Tpocp~

01acpopwv r6Kwv crE Esaywy1K£<; ETT1XE1p~crE1<;. rr11v iota rrapaypacpo
avacp£pETat aK6µ11 6n o Aoyap1acrµ6<; aur6<; 011µ1oupy~8flKE µE cruµf3acr11
µemsu TWV T parrEsWV OTI<; 19 Mapriou 1962 Kat apy6rEpa O'TI<; 30 .1.1969 Kat
EyKpiSflKE µE r1<; arrocpacrE1<; 1265/1962 Kat 1520/1969, avricrro1xa Tfl<;
Noµ1oµm1K~c; Emrporr~c;. 01 orrofEc; EyKpf81lKav arr6 TO urroupy1K6 ouµ~ou,.\10.
ME ~doll ra rraparravw, rrpoKUTTTEI 6r1 ll rraparravw E1ocpopa oEv arrorEAEf
cp6po, rrpoµ~8E1a ~ E~OOO TWV rpaTTEsWV, ETOI WOTE va Efvm ouvaTF] ll.
µETOKUAIO~ Tile; OTOuc; OOVEIOA~TTTEc;, aAAa rrpooaU~llOll ouµ~aTIK~c; µETa~u

TWV rpaTTEsWV UTTOXPEWOllc; A6yw TWV rrpoavacpEp6µEVWV ouµ~aOEWV TTOU
KOT~pTIOOV OTlc; 19.3.1962 Kai 30.1.1969. ntpav OUTOU, OTllV Trap. 2 TOU
ap8pou 22 TOU V. 2515/1997, TTOU pu8µfsEI TllV f01a Elocpopa one; TTEplTTTWOElc;
TWV OOVElWV TTOU XOPllVOUVTal arr6 lTIOTWTIKcl 1opuµara TOU E~WTEPIKOU,

opfsETal OTI «ll Elocpopa aur~ (v. 128/1975) ElTl~aAAETal Kai ETTf TWV oavEfwv OE
opaxµtc; Kai ouvaAAayµa Km rwv 1ooouvaµou arroTEAtoµaTOc; ouµ~aoEwv

arr6 lTIOTWTIKcl 1opuµara TOU E~WTEplKOU rrpoc; cpUOIKcl ~ voµ1Ka rrp6owrra TTOU
Efvm UTTOXPECX rrpoc; UTTO~OA~ cpop0Aoy1K~c; o~J..Wollc;. LTllV TTEPlTTTWOll aur~

urroxpEoc; rrpoc; arr6oooll Tile; E1ocpopac; Elvm o oavE1000TOuµEvoc;>>. 0
01axwp10µ6c; TOU v6µou Elvm EuAoyoc; OTllV TTEplrrrwoll aur~ 016r1 ra
morwr1Ka 1opuµam TOu E~wrEp1Kou 5Ev oEoµEuovrm arr6 r1c;
rrpoavacpEp6µEvEc; ouµ~aOElc; µEm~u TWV rpaTTEsWV, TTOU aTTOTEAEoav Tll
~clOll Tile; pu8µfoEW~. ATT6 TO ouvoAo TWV rraparravw OICXTcl~EWV TTpOKUTTTEI
6r1 ll · E1ocpopa aur~. TOu v. 128/1975 ~apuvE1 m Ka8E EIOouc; morwr1Ka
1opuµam, rrou AE1TOupyouv or~v EAAaoa, Km oE Kaµla TTEplrrrwoll rouc;
OCXVEIOA~lTTEc; TTEAclTEc; aUTWV. 'EvavTI TOU OIKalOUXOU Tile; EIOcpopac; (TpaTTEsa
EAAaooc;) urroxpEoc; y1a TllV Kam~oA~ Efvm TO TTIOTWTIKO fopuµa Kai ox1 0
OCXVEIOOOTOUµEvoc;. Km ~E~ala Efvm ouvm~ 'l Ola ouµ~aOEWc; avaAlllVll EK
µtpouc; rpfTOU rrpoowrrou Tile; OXETIK~c; UTTOXPEWOEWc; (361, 471 ETT. AK),
6µwc;, OEV µrropEf va ylVEI A6yoc; y1a avaoox~ xptouc; OTllV TTEPlTTTWOll aur~.

acpou arrmTEfTal ouµ~aOll µEm~u TOU OOVEIOT~ (TpaTTEsa EAJ..aooc;) Kai TOU
rpfTOU, aAAa µ6vo y1a arrA~ UlTOOXEOll EAEU8EpWOEWc; (478 AK). H ouµ~aOll
aur~. 6µwc;, Efvm CXITIWOll~. OE avrf8EOll µE Tll owpEUTIK~ ~ Tll OTEPllTIK~
avaoox~ xptouc;, OE Ka8E TTEplTTTWOll OE UTTOKEITal OE EAEVXO µtow TWV
VEVIKWV PllTPWV TOU AK, 1ofwc; TWV ap8pwv 174 Kai 281 AK. 'Erm, OTllV
TTEplTTTWOll Tile; ElOcpopac; TOU v. 128/1975 ll ouµcpwvra EAEU8EpWOEWc; ElVal
aKUPll av OEV rrpo~AETTETal arr6 Tll ouµ~aoll a1Tla (causa) Emo6oEwc;
(acyurirendi, credenti) we; rrpoc; Tll ouyKEKp1µ£vll rrapox~ (~A. narravrwvlou,
rEv1K£c; apxtc;, 1983, oEA. 280 Km µE aAAll amoAoyla we; rrpoc; Tll 8EµEAlwoll
TOU rrapavoµou, E~aµ 124/2007 APM 2009.1190, EcpA8 5253/2003 EEµrr.Ll

!~~ ~
~}l . ~
I ~~I
. .;,:?!/'·~~ cpOMo rr1~ urr'ap18µ. !f8~.'l!.. ../2017 arr6cpacrri~ rou MovoµEi\oO~ npwroo1KEiou nE1paia
__.2f::":// .
., (AIOOIKOcrfa nEplOUOIOKWV Ll1acpopwv).

~.(

2003.643, EcpAS 1431/2004 EEµrr.1 2004/591, MovnpwrA1yfou 20/2015
.111µoo"feuori NOMOL, MovnpwrnErp 97/2014 APM 2014.958, MovnpwrPES
480/2012 .111µoofEuo11 NOMOL, MovnpwrAS 5272/2011 APM 2012.410).
LTrlV rrpoKEfµEV'l rrEpfrrrwori, µE rov rrpwro A6yo rri<; urr6 Kpfcrri
OVOKOTT~<;. 0 QVQKOTTTWV aµcp1oj311r£f TO UtµO<; T'l<; QTTQIT~OEW<;, TO orroio
urroxpEWVETOI µE rriv rrpooj3aAA6µEV'l 01aray~ rrAripwµ~<; Kar Tl"JV Karw81
OUT~<; ETTITOY~<; va Karaj3aAEI OTl")V Ka8'11<; I"} QVQKOTT~, OE ouvouaoµ6 µE T'lV
tyypacpri arr60El~'l Tl"J<; OTTOIT~OEW<;, IOXUPls6µEVO<; OTI rrapav6µw<;
µeraKUAfErar o'aur6v 11 Elocpopa TOU v. 128/1975 arr6 rriv Ka8'11<;, µE
QTTOTEAEoµa T'lV UTTOP~'l aKup6r11ra<; W<; rrpo<; aur6 KOi Kara OUVETTEIQ T'l µ11
tyypacpri arr60El~'l TOU rrooou y1a TO orroio £K068'1KE 11 01aray~ rrAripwµ~<;.

acpou ra oxEnKa rrooa Evowµarwvovrar OTO Aoyap1aoµ6. O A6yo<; aur6<; rri<;
avaKOlJ'~<; Efvar apKOUVTW<; op1oµtvo<; KOi v6µ1µ0<;, OTl"JPl~6µEVO<; OTI<;
·.1/t:~

01ara~EI<; TTOU avacptp811Kav OTI<; voµIKE<; OKE4JEI<; TTOU TE81"JKOV rraparravw,
Ka9~~KQI OTI<; 01ara~EI<; TWV apSpwv 626 rrap. 3 KOi 628 rrap. 1a' KnoA.1, KOi
TTpETTEI va EpEuvnSEi TTEpam:pw W<; rrpo<; Tl"JV OUOIQOTIK~ f3acrrµ6rrira TOU.
' ,.l~

Arr6 6Aa TO tyypacpa, TTOU v6µ1µa rrpooayouv KOi ETTIKOAOUVTQI 01
01ao1Ko1, ra orrofa Aaµj3avovra1 urr64111 EiTE rrpo<; aµEo'l arr60E1~11 EfTE y1a rri
ouvaywy~ OIKaOTIKWV TEKµr]pfwv, y1a Karro1a arr6 TO orroia yiVETOI 101afTEP'l
Or]µEfwori KaTWTEpW xwpf<; rravrw<; va rrapaAEiTT£Tal Kavtva Kara T'lV
EKTiµriori T'l<; ouoia<; T'l<; urr68EO'l<;. Ka8w<; KOi arr6 Tl"JV EV VEVEI arroOEIKTIK~

01ao1Kaofa, arroOE1Kvuovra1, Kara rriv Kpiori TOU .11Kaor11pfou, ra aK6Aou9a
rrpayµar1Ka rrEp1orar1Ka: .1uvaµE1 Tl"J<; urr'ap18. 9991800300177222/12-4-2017
cruµj3aori<; avOIXTOU ETTIXEIP'lµaTIKOU OaVEiou «EASY ANOIXTO», TTOU
cruv~cpsri µEra~u rri<; arroppocpouµEV'l<; arr6 rriv Ka8'11<; ri avaKorr~ rparrEsrK~<;
ETOlpEia<; µE Tl"JV ETTWVUµia «EMnOPIKH TPAnEZA THL EAM.10L AE» W<;
oavEiorp1a<; Km TOu EOW avaK6rrrovTO<; w<; ocpE1Mr11, xopriy~Sl"JKE o' aur6v
OOVEIO rrocrou 85.000 EUpW. na Tl"JV E~UTTllPETl"JO'l Tl"J<; avw cruµj3acr11<;
rrip~911KE apx1Kd o urr' ap18µ. 9991800300177222 Aoyap1aoµ6<; Kai Kar6mv 01
urr' ap18µ. 989001857651382 Kai 9890018583592 Aoyap1acrµof. MErd TO
KAEicrrµo TWV W<; avw Aoyap1acrµwv KOi T'l yvwcrrorrof11cr11 TOU KaraAoirrou
'h

OTOV O<pE1Mn1, A6yw µ11 Karaf3oA~c; r11c; O<pEIA~c;. EK06911KE, Kar6mv arr~a£wc;

r11c; Ka8'11c; Kar Evavriov rou avaK6TTTOVTOc;, 11 urr'ap18µ. 152/27-4-2017 01aray~
rrArlPwµ~c; TOU A1Kaor~ TOU .Ll1Kaor11pfou TOUTOU, µE r11v orroia o TEAEUraioc;
urroxpEW811KE va Karaf36AE1 or11v Ka8'11c; TO rroo6 rwv 159.372,29 wpw rr,\tov
TOKWV KOi E~6owv. AKoAou8wc;, 11 rpaTTEsa TOU ETTEOWOE or1c; 25-5-2017
aKplf3Ec; ETTIKUpWµEVO avriypacpo arr6 TO TTpWTO EKTEAEOT6 arr6ypacpo r11c; avw
01aray~c; rrA11pwµ~c; µE r11v Karw81 aur~c; arr6 23-5-2017 Emmy~ rrpoc;
rrA11pwµ~, µE r11v orroia TOV ETTEraooE va r11c; Karaf3aAE1 TO rraparravw rroo6,
rrAtov r6Kwv Kar E~6owv. Arr6 r11v EmoK6rr11011 r11c; avwrtpw ouµf3aoEwc; oE
· ouvouaoµ6 µE ra urr6Aoma tyypacpa, rrpoKUTTTEI 6r1 OTOV 6po 12.5 r11c;
ETTiOIK11c; ouµf3aoEwc; TTEPIEXETal 11 ETT1f3apuvo11 TOU ocpE1Afa11 µE r11v EIO<popa
rou v6µou 128/1975. ntpav r11c; EU8Eiac; avri8Eo11c; oTO v6µo we; rrpoc; r11v
Emf3oA~ r11c; E1ocpopac;, arr6 TO KEiµEvo r11c; ouµf3ao11c; rriorwo11c; oEv
rrpoKurrrE1 ania Emo6oEwc;, Kara ra ava<pEp6µEva or11 µEisova OKElJJ11, xwpic;
Kaµia amoAoyia we; rrpoc; r11 µEraKuA1011 r11c; E1ocpopac;. Ta rraparravw
rrpayµar1Ka TTEp1oranKa OEV aµcp1of311rEi our£ 11 Ka8'11c;, ouvay6µEv11c; we; rrpoc;
rouTO. oµoAoyiac; r11c; (ap8po 226 KnoA.Ll). Erroµtvwc;, we; rrpoc; TO rroo6 r11c;
arrafr11011c; rwv 159.372,29, y1a ro orroio EK56811KE 11 01aray~ rrA11pwµ~c;. OEV
TTPOKUTTTEI . TO ouvoAo r11c; O<pEIA~c;. A6yw r11c; aKup6r11rac; TWV
ouµTTEp1Aaµf3avoµEVWV OTOV Aoyap1aoµ6 TTOOWV r11c; EIO<popac; TOU v6µou
128/1975. H aKup6r11ra TWV ETTlµEpouc; TTOOWV ETTl1pEasEI r11v OTTOOEIKTIKOTl1Ta
µE tyypacpa, aAAa Kar ro EKKa8ap1oµtvo TOU ouv6Aou n1c; arran~oEwc;, acpou
ora rrpo0Koµ1s6µEva avriypacpa K1v~0Ewv Aoyap1aoµwv oEv Eivar ouvar6c; o
01axwp10µ6c; TWV ETTlµEpouc; TTOOWV, acpEv6c; A6yw TOU Eioouc; r11c; Eyypacp~c;.

a<pETEpou A6yw r11c; Evowµarwo11c; OTO Aoyap1aoµ6 rwv rroowv r11c; E1ocpopac;
KOi TWV rrpoµ118EIWV r11c; Ka8'11c; om rrooa TWV TOKWV, µE rrapaTTEpa OUVETTEIO
r11v aouvaµia rrpooo1op1oµou TOU rrpayµaTIKOU TTOOOU r11c; O<pEIA~c; KOi
avrioT01xa r11c; arrair11011c; r11c; Ka8'11c;. Erroµtvwc;, acpou o OXETIK6c; A6yoc;
avaKOTT~c; arro0Eix811KE we; f3ao1µoc; Kai arr6 OUOIOOTIK~ aTTOlJJl1, 11 avaKOTT~
rou ap9pou 632 rrap. 1 rrpETTEI va yivEI OEKT~ Kar va aKupw9Ei 11 urr'ap18µ.
152/2017 01aray~ rrA11pwµ~c; TOU AIKOOT~ TOU A1Kaor11piou TOUTOU,
rrapEAKoµtv11c; r11c; E~Erao11c; TOU OEUTEpou - ETTIKOUplKWc; rrpof3aAA6µEVOU -
A6you r11c;, 0 orroioc; KOTaTEiVEI OTO 1010 OTTOTEAEoµa. nEparrEpW, OEooµ£vou
avaKorr~c; Kara r11c; 01aray~c; rrA11pwµ~c; arrorEAEi

~-----
(
.17 '

4° <pUAAO Tr]~ UTT'ap18µ . . t8£g_.. ./2017 arr6cpaori~ TOU MovoµEAOU~ npwrOOIKEfou nE1paid
(lllOOIKaO'fa nEplOUO'IOKWV Ll1a~opc.i.Jv).

cruyxp6vwc; Kar A6yo avaKmr~c; Kara rr1c; mr6 23-.5-2017 Emray~c; rrpoc;
m\ripwµ~, rrou Eivar ypaµµtvri rrapa rr6oac; avr1ypacpou a' arroypacpou
EKrEAEaTOu rric; avwrtpw 01aray~c; rrAripwµ~c;. ea rrpElTEI Kar aur~ ri avaKOTT~

(rou ap8pou 933 KnoALi) va yivE1 oEKr~ we; f3aaiµri Kar arr6 ouo1aanK~ arro4n1
Kar va aKupw8Ei ri rrpoavacpEp6µEVl"J Emray~ rrpoc; rrAripwµ~, rrapEAKouaric;
Kai Eow y1a rriv io1a ania rric; 01EpEuvriaric; rric; f3aaiµ6rrirac; TOU oEurEpou -
ETT1Koup1Kwc; rrpof3aAA6µEvou - A6you rric;. T£Aoc;, ra 01Kaar1Ka t~ooa µEra~u

rwv 01aoiKWV lTpElTEI va auµlJJl")<plOTOUV A6yw TOU OTI l"J Epµl")VEia TWV Kav6vwv
01Kaiou, rrou Ecpapµ6arriKav, ~rav 101airEpa ouaxEp~c; (179 KnoALi).
rlA TOYr AOrovr AYTOYr
Ll1KasEI Kar'avr1µ0Aia TWV 01aoiKWV.
LitxErar rriv avaKorr~ rou ap8pou 632 rrap. 1 KnoALi .
.,.AKUpWVEI Tl"JV urr'ap18µ. 152/2017 Ll1aray~ nAripwµ~c; TOU LllKaar~ TOU
':•b:·

Li1Kaarripiou TOUTOU .
. ArroppirrrE1 avaKorr~ TOU ap8pou 933 KnoALi Kara TOU urr'ap18µ.
156/2017 rrpwrou EKre:Ae:aTOu arroypacpou rric; urr'ap18µ. 152/2017 Li1aray~c;

nAl")pWµ~c; TOU LllKaar~ TOU LllKOOTfJpiou TOUTOU.
LitxEra1 rriv avaKorr~ TOU ap8pou 933 KnoALi Kara rric; arr6 23-5-2017
Emray~c; rrpoc; rrAripwµ~, rrou r£81")KE Karw arr6 TO aKp1f3£c; avriypacpo rou urr'
ap18µ. 156/2017 rrpwTOu e:KrEAe:arou arroypacpou rric; urr' ap18µ. 152/2017
01aray~c; rrAripwµ~c; TOU Ll1Kaar~ TOU Ll1Kaarripiou TOUTOU.
AKUpWVEI Tl"JV arr6 23-5-2017 Emray~ rrpoc; rrAripwµ~, lTOU TE81")KE
Karw arr6 TO aKp1f3£c; avriypacpo TOU urr'ap18µ. 156/2017 lTPWTOU EKrEAEaTOU
arroypacpou rric; urr' ap18µ. 152/2017 01aray~c; rrAripwµ~c; rou Li1Kaar~ TOU
Li1Kaarripiou rouTOu.
ruµ41ri<pisEI rri OIKaarlK~ oarravri µe:ra~u TWV oiaoiKWV.
Kpi8fJKE, arrocpaofaTfJKE KOi Ol")µOalEUTl"JKE ae: EKTaKTl"J oriµ6aia
",
ouvEup1aari aTO
, , TOU, orov
aKpoarrip10 ne:rpara, arrc; .&?./'.:..................
//- 1017 xwp1c;, rriv
rrapoucria rwv 01aofKWV KalH.QY rrAripe:~ouaiwv OIKl"JVOPWV TOUc;.
~w >"·<:! \.. '.
H LilKArTJ1f~.~ H rPAMMATEAr

' <~~~~·;;\ '.~':'.;:,: