You are on page 1of 4

6/2/2017 Stilizovanjeteksta,slikaitabela|Tehnologijahrane

TEHNOLOGIJA HRANE (HTTP://WWW.TEHNOLOGIJAHRANE.COM)

Enciklopedija (http://www.tehnologijahrane.com/enciklopedija) Pisanje strunog teksta (http://www.tehnologijahrane.com/kategorija/enciklopedija/pisanje-


strucnog-teksta)

Stilizovanje teksta, slika i tabela


(http://www.tehnologijahrane.com/enciklopedija/stilizovanje-
teksta-slika-tabela)
13-06-2009

Autor: dipl. ing. Zdravko umi

U sledeem kratkom uputstvu bie objanjeno kako se formatira tekst, slike i tabele, organizuju naslovi i automatski pravi sadraj teksta.

Paragraf
Tekst se pie u fontu New Times Roman i veliine fonta 12 pts. Paragraf treba da bude formatiran sa Justify.

Paragra se ne razdvajaju i prvi red teksta se uvlai. Izuzetno, paragra se mogu razdvojiti ako se kree sa nekom manjom tematskom
celinom, a koja ne zahteva novi podnaslov.

Pravilno:
Postoji veliki broj sorti paprika koje se razlikuju po boji, obliku, veliini, aromi, stepenu ljutine itd. Plod paprika se prvenstveno konzumira
kao svee povre, ili osuen kao zain, ali je opseg primene veoma irok (prehrambena, farmaceutska, kozmetika industrija).

Znaajno mesto u proizvodnji ima industrijska paprika, namenjena proizvodnji mlevene zainske paprike koja se dobija suenjem i
mlevenjem posebnih sorti crvene paprike.

Boja mlevene zainske paprike je njeno osnovno merilo kvaliteta. Moe se sagledati sa tri razliita aspekta: kao povrinska boja,
ekstrahovana boja i prol karotenoida (kvalitativni i kvantitativni sastav). Povrinska boja je merilo vizuelnog opaanja boje od strane
posmatraa, dok je ekstrahovana boja merilo ukupnog sadraja pigmenata i vaan je pokazatelj kvaliteta.

Nepravilno:
Postoji veliki broj sorti paprika koje se razlikuju po boji, obliku, veliini, aromi, stepenu ljutine itd. Plod paprika se prvenstveno konzumira
kao svee povre, ili osuen kao zain, ali je opseg primene veoma irok (prehrambena, farmaceutska, kozmetika industrija).

Znaajno mesto u proizvodnji ima industrijska paprika, namenjena proizvodnji mlevene zainske paprike koja se dobija suenjem i
mlevenjem posebnih sorti crvene paprike.

Boja mlevene zainske paprike je njeno osnovno merilo kvaliteta. Moe se sagledati sa tri razliita aspekta: kao povrinska boja,
ekstrahovana boja i prol karotenoida (kvalitativni i kvantitativni sastav). Povrinska boja je merilo vizuelnog opaanja boje od strane
posmatraa, dok je ekstrahovana boja merilo ukupnog sadraja pigmenata i vaan je pokazatelj kvaliteta.

Tabele
Neka od osnovnih pravila za prikazivanje tabela su:
1. Tabela treba biti u sredini stranice.
2. Naziv tabele pie se iznad tabele i centrira se. Od tabele se odvaja za 6 pts (desni klik paragraf Spacing: after 6 pts)
3. Svaka tabela i grakon moraju imati izvor ako nisu autorsko delo osobe koja pie rad. Pravila navoenja literature prikazana su u poglavlju
Navod literature u strunom tekstu.

http://www.tehnologijahrane.com/enciklopedija/stilizovanjetekstaslikatabela 1/4
6/2/2017 Stilizovanjeteksta,slikaitabela|Tehnologijahrane

4. U tabelama i grakonima se obavezno unosi oznaka za mernu jedinicu ija se vrednost prikazuje.
5. Sve vrednosti jedne promenljive koje se unose u tabelu moraju biti zaokruene na istu decimalu.
6. Tabela ne sme da bude preseena (jedan deo tabele na jednoj, a drugi na drugoj strani), osim u sluaju kada je tabela vea od stranice.
7. Tekstualni podaci u tabelama i grakonima moraju biti napisani na istom fontu kao i osnovni tekst i veliine fonta 11pt (New Times Roman
ili Arial).
8. Tabela mora imati zaglavlje (kao u priloenoj tabeli: Povre, Temperatura, Vlanost, Vreme skladitenja)
9. Tabela mora biti pomenuta u tekstu.

Primer

Tabela 5. Uslovi skladitenja za pojedine vrste povra (Wim, 2002)

Povre Temperatura (oC) Vlanost (%) Vreme skladitenja

beli luk 0 70 6-8 meseci

patlidan 8-12 90-95 1-2 nedelje

brokoli 0-1 95-100 1-2 nedelje

kupus 0-1 95-100 3 meseca

argarepa 0-1 95-100 4-8 meseci

karol 0-1 95-100 2-4 nedelje

celer 0-1 95-100 1-3 meseca

krastavac 8-11 90-95 1-2 nedelje

praziluk 0-1 95-100 1-3 meseca

crni luk -1-0 70-80 6-8 meseci

graak 0-1 95-100 1-3 nedelje

krompir 4-5 90-95 4-9 meseci

spana 0-1 95-100 1-2 nedelje

paradajz 12-15 90 1 nedelja

Slike
1. Naziv slike pie se ispod slike i centrira se. Od slike se odvaja za 6 pts (desni klik paragraf Spacing: before 6 pts)
2. Slika se mora pomenuti u tekstu.
3. Svaka slika mora imati izvor ako nije Vae autorsko delo.

Primer pominjanja slike u tekstu:


Etarska ulja su izdvojena destilacijom vodenom parom u toku tri sata na temperaturi kljuanja smee. Koritena je aparatura po
Clevengeru (slika 3).

(http://www.tehnologijahrane.com/wp-content/uploads/2009/06/aparatura-za-odredivanje-sadrzaja-etarskog-ulja.jpg)

Slika 3. Aparatura za odreivanje sadraja etarskog ulja: 1 balon za destilaciju, 2 nastavak za destilaciju

http://www.tehnologijahrane.com/enciklopedija/stilizovanjetekstaslikatabela 2/4
6/2/2017 Stilizovanjeteksta,slikaitabela|Tehnologijahrane

Nabrajanja
1. Mogu se koristiti istovremeno i brojevi i crtice ako imamo podnabrajanje.
2. Pri nabrajanju posle dvotake se ne pie veliko slovo. Na kraju teze se stavlja zapeta ili taka zapeta; na kraju nabrajanja se stavlja
taka.

Pravilno
Zajedno sa proteinima i lipidima, ugljeni hidrati se ubrajaju u osnovne nutrijente-hranjive materije, koje su neophodne za normalan
rast, razvoj i funkcionisanje organizma. U organizmu oveka ugljeni hidrati i lipidi predstavljaju glavni izvor energije. Oksidacijom 1g
ugljenih hidrata u organizmu oslobaa se 0,017 MJ (4,1kcal).

Ugljeni hidrati se dele na:


monosaharide,
oligisaharide,
polisaharide i
glikozide.
ili
Ukupna DV se mogu podeliti u dve frakcije od kojih je jedna rastvorljiva u vodi na temperaturi od 100C i pri pH 6-7, a druga je u vodi
nerastvorljiva (Meuser, 2001).
DV se mogu podeliti i na tri grupe (www.wikipedia.com):
1) rastvorljiva DV (pektini, gume, mucillages, i neke hemiceluloze),
2) nerastvorljiva DV (celuloza, hemiceluloza, lignin),
3) rezistentni skrob.

Automatsko pravljenje sadraja


Oznaiti naslov i kliknuti na opciju Heading u glavnom meniju.
Naslov prvog reda Heading 1
Naslov drugog reda Heading 2
Naslov treeg reda Heading 3
Naslov etvrtog reda Heading 4
Kada ovo uradimo sadraj teksta se automatski formira biranjem opcije References Table of content.
.
Obavezno jo pogledati: Navod literature u strunom tekstu (http://www.tehnologijahrane.com/literatura/pisanje-strucnog-teksta/navod-
literature-strucnom-tekstu), Pravopis i stil pisanja strunog teksta (http://www.tehnologijahrane.com/literatura/pisanje-strucnog-
teksta/pravopis-stil-pisanja-strucnog-teksta), Sadraj semiraskog rada (http://www.tehnologijahrane.com/literatura/pisanje-strucnog-
teksta/sadraj-semiraskog-rada)

Nove teme na forumu


Pravlenje domaceg jabokovog sorceta (http://www.tehnologijahrane.com/forum/tema/pravlenje-domaceg-jabokovog-sorceta)

cevape (http://www.tehnologijahrane.com/forum/tema/cevape/#post-47032)

http://www.tehnologijahrane.com/enciklopedija/stilizovanjetekstaslikatabela 3/4
6/2/2017 Stilizovanjeteksta,slikaitabela|Tehnologijahrane

Rakije, whisky i likeri (http://www.tehnologijahrane.com/forum/tema/rakije-whisky-i-likeri/#post-47031)

Iz Rusije u Srbiju vraeno 13,6 tona junetine (http://www.tehnologijahrane.com/forum/tema/iz-rusije-u-srbiju-vraceno-136-tona-junetine)

Tehnologija okolade (http://www.tehnologijahrane.com/forum/tema/tehnologija-cokolade/#post-47011)

Pretraite
Enciklopedija (http://www.tehnologijahrane.com/enciklopedija)

Knjige (http://www.tehnologijahrane.com/literatura)

Propisi (http://www.tehnologijahrane.com/pravilnici)

Forum (http://www.tehnologijahrane.com/forum)

Biograje (http://www.tehnologijahrane.com/?page_id=4066) Poaljite svoj CV ()

Seminar: Inspekcijski nadzor (http://www.tehnologijahrane.com/seminari/seminar-novi-inspekcijski-nadzor-u-prehrambenoj-industriji)


NoviSad,02.06.2017.

Seminar: Deklarisanje prehrambenih proizvoda (http://www.tehnologijahrane.com/seminari/kurs-za-deklarisanje)


NoviSad,03.06.2017.

Seminar: IPARD fond (http://www.tehnologijahrane.com/seminari/seminar-ipard-fond-konkurisanje-za-bespovratna-sredstva-za-poljoprivredu)


NoviSad,06.06.2017.

REGISTRUJTE SE

Pratite vesti, literaturu, pravilnike, seminare i forum prehrambene industrije (trenutno lanova: 33.276 ).

REGISTRACIJA

2008-2017 Tehnologija hrane (http://www.tehnologijahrane.com) Magazin ()Kontakt ()

http://www.tehnologijahrane.com/enciklopedija/stilizovanjetekstaslikatabela 4/4