You are on page 1of 4

48-2017(11) 03-07-17 18:51 Page 1

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 65 26 2017 API. Y. 48 (3365)


, ,
F \ \. \
,
, ,
, ,
. , r -
, \
.
, ,
r \,
\. \ , -
r , -
. \ -
, , -
.
r . \
,
. r
:
;. \ .
r -
. r
,
, ,
,
48-2017(11) 03-07-17 18:51 Page 2

O AOTOO TH KYPIAKH (\E. 1-7)


^H
\A, s g K
w , a d , a -
, F, c -
. lE d , g d
x K, , x e d c ,
d , d a , d . ^Ed b a
e X.

\ ,
\. ^ r
. r
-
,
\ , .
,
,
, ,
^. , -
. ^ , , r
.
, , -
, , -
, . r
.
, -
.
^,
\ : \,
. ^ r , r
^ . ,
. ^
\ ,
. r , , ,
, , , , ,

190
48-2017(11) 03-07-17 18:51 Page 3

M \A
\A, K,
, , -
, ,
. E
, r ,
. E K, , , ,
r \ . \A\
X.
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA).

, , ,
, ,
-
, , , ,
. , ,
\ .
^ ,
\ . -
,
^
, .
,
.
, \
, ,
, -
.
-
, r .
; -
; -
; ^-
, ,
. \!
\. \..

191
48-2017(11) 03-07-17 18:51 Page 4

26 2017:
\ ( .). . .
( 1807).
oH: . ^E: \A: \. 1-7 E: . 18-27.
H EOMENH KYPIAKH: 3 , .
\A: \. 8-19 E: . 35-43.

\ \


- - - \
- \ - -
- - ( - - \ - )
\ , ,
\.
:
^

(962-
952 ..), -
(922 ..) , \-
\, \ -
(852 ..).
, ,
, q -
, ,
. -
r (
), -

. ; ,
, ^
.

.NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

192