You are on page 1of 6

LIST NA ADWENT

Mio jest twrcza a do


nieskoczonoci Dlatego te
w Eucharystii znajduje si wszystko.
LIST NA ADWENT
Do wszystkich czonkw Rodziny Wincentyskiej
Mio jest twrcza a Drogie Siostry, drodzy Bracia,
do nieskoczonoci Niech aska i pokj Jezusa bd zawsze z nami!
Dlatego te
W licie z okazji Uroczystoci naszego Zaoyciela, 27
w Eucharystii znajduje si wrzenia 2016 r., zachcaem do refleksji o w. Wincentym a Pau-
wszystko. lo jako mistyku miosierdzia. Zaczlimy si wwczas zastana-
wia, co sprawio, e sta si on mistykiem Miosierdzia.
W licie na Adwent z 2016 r., rozwaalimy z kolei Wcie-
lenie jako jeden z filarw jego duchowoci, a w licie na Wielki
Post 2017, pogbilimy drugi filar duchowoci naszego Zaoy-
ciela, ktrym jest Trjca wita. W tegorocznym licie na Ad-
Rzym, 28 listopada 2017 went, bdziemy rozwa-a trzeci filar teje duchowoci, Eucha-
rysti.
We fragmencie dotyczcym fundamentw naszej ducho-
woci, w ktrym jest mowa o Wcieleniu i Trjcy witej, w. Win-
centy sugeruje, e to w Eucharystii znajduje si wszy-stko. Pisze:
Do najlepszego uczczenia tych tajemnic [Trjcy witej i
Wcielenia], nie ma doskonal-szego rodka jak naleny kult
i dobre korzystanie z Najwitszej Eucharystii, czy to jako
Sakramentu, czy te jako Ofiary, gdy mieci ona w sobie
tre wszystkich innych tajemnic wiary, a dusze godnie
komunikujcych i w naleyty sposb celebrujcych sama
przez si uwica i w kocu do chway wiecznej prowadzi,
powikszajc w ten sposb najbardziej chwa Boga w Trj-
cy Jedynego i Sowa Wcielonego. Dlatego bdziemy sobie
uwaa za rzecz najcenniejsz oddawanie nalenej czci
temu Najwi-tszemu Sakramentowi i Najwitszej Ofierze
i owszem, z serdeczn troskliwoci stara si bdziemy, aby
tej tajemnicy wszyscy podobn cze i hod skadali. Bdzie-
my si usilnie starali to spenia, nie dopuszczajc w miar
monoci zwaszcza do tego, by odnonie tego Sakramentu
nie czyniono, ani nie mwiono nic, co by uwaczao jego
czci i pilnie pouczajc innych, w co powinni wierzy o tak
wielkiej tajemnicy i w jaki sposb oddawa jej cze1.
W Eucharystii moecie znale oraz rozwaa, medyto-
wa, kontemplowa, adorowa i niejako osobicie zapozna si ze
wszystkimi etapami ycia Jezusa, poczwszy od Wcielenia:
Jezus w onie Maryi,
Jezus w bku,
Jezus jako dziecko w Nazarecie ze swymi Rodzicami,
Maryj i Jzefem,

1 Reguy Wsplne Zgromadzenia Misji, Rozdz. X, art. 3.


Jezus w czasie swej trzyletniej misji, gdy gosi Dobr Nowin,
Mka i mie Jezusa na krzyu,
Zmartwychwstanie Jezusa,
Wniebowstpienie Jezusa,
Trjca wita.
Do tej intuicji, e w Eucharystii znajduje si wszystko, dochodz inne, profetyczne
i inspirujce sowa, pochodzce z najgbszego dowiadczenia yciowego: mio jest twrcza a do niesko-
czonoci. To jedna z jego najbardziej znanych wypowiedzi. Wincenty uy tych wyjtkowych sw w odniesieniu
do Eucharystii, prbujc wyjani, czym ona jest, jakie s jej skutki i co w niej znajdujemy. Jezus wynalaz ten
konkretny rodek, by zawsze by z nami, zawsze nam towarzyszy i pozosta z nami przez wszystkie dni a
do skoczenia wiata. Jego mio, twrcza a do nieskoczonoci, nie przestaje nas dzisiaj zaskakiwa, tu
i teraz!
Poza tym, biorc pod uwag to, e mio jest twrcza a do nieskoczonoci, Bg pozwoli si przybi do
haniebnego drzewa krzya, by pozyska dusze i serca tych, od ktrych oczekuje mioci, nie wspominajc o
innych i niezliczonych sposobach, jakimi w tym celu posugiwa si podczas swego pobytu wrd nas, a take
przewidujc, e Jego nieobecno mogaby spowodowa zapomnienie lub ochodzenie w naszych sercach,
zechcia zapobiec tej przeszkodzie, ustanawiajc Najwitszy Sakrament. Jest w nim obecny rzeczywicie
i substancjalnie tak jak w Niebie. Co wicej, widzc, e jeli zechce si uniy i ogooci jeszcze bardziej,
ni to uczyni w swoim Wcieleniu i e jeli bdzie mg sta si jeszcze bardziej do nas podobny lub przy-
najmniej bardziej nas upodobni do siebie, sprawi, eby ten czcigodny Sakrament suy nam za pokarm
i napj. Chcia, by w ten sposb ta jedno i to upodobnienie, jakie dokonuje si midzy natur a sub-
stancj, mogy duchowo dokonywa si w kadym czowieku. Chcia, by tak byo, dlatego, e mio chce
i moe uczyni wszystko. A obawiajc si, e ludzie nie zrozumiej dobrze tego niesychanego misterium
i tej sztuki mioci, i e mog zaniedbywa przystpowania do tego Sakramentu, zobowiza ich do tego
pod grob kary wiecznej: Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, non habebitis vitam (Jeeli nie
bdziecie spoywali Ciaa Syna Czowieczego, nie bdziecie mieli ycia w sobie; por. J 6,53)2.
Jeeli w Eucharystii znajduje si wszystko, to znaczy, e wanie tam Jezus mwi do
nas tu i teraz, od chwili przebywania w onie swej Matki. Mwi do nas tu i teraz ze b-
ka jako nowonarodzony. Mwi do nas tu i teraz jako dziecko w Nazarecie. Mwi do nas tu
i teraz jako Ten, ktry zosta posany przez Ojca i ktry czyni dobro wszdzie, ktr-
dy przechodzi. Mwi do nas tu i teraz w swojej Mce i mierci na krzyu. Mwi do nas tu
i teraz w swoim Zmartwychwstaniu. Mwi do nas tu i teraz w swoim Wniebowstpieniu. Mwi do nas tu
i teraz jako jedna z trzech Osb Trjcy witej. Rzeczywisto tu i teraz kadej istoty ludzkiej, od poczcia
a do mierci, jest zawsze obecna w tu i teraz Eucharystii, podobnie jak tu i teraz Eucharystii jest obecne w
tu i teraz kadej istoty ludzkiej.
Kiedy Jezus ustanawia Najwitszy Sakrament, powiedzia do Apostow: Desiderio desideravi hoc pas-
cha manducare vobiscum, czyli: Gorco pragnem spoy t Pasch z wami. Ot, skoro Syn Boy, ktry w
Najwitszej Eucharystii oddaje nam siebie, wyrazi tak gorce pragnienie: desiderio desideravi, to czy nie
jest rzecz suszn, aby dusza, ktra chce Go przyj i dla ktrej jest On najwyszym Dobrem, pragna tego
z caego serca? Bdcie pewne, moje Crki, e to, co Jezus powiedzia swoim Apostoom, mwi do kadej z nas.
Musicie wic oywia swoje pragnienie, mylc sobie w sercu: Kime jestem, e Ty, mj Panie, pragniesz do
mnie przyj? Ja take z caego serca pragn spotka si z Tob, mj Boe, bo jeste moim najwyszym Dobrem
i Ostatecznym Celem. Zmary biskup Genewy [Franciszek Salezy] mwi, e zawsze tak odprawia Msz
w., jakby miaa by jego Wiatykiem. Jest to, moje drogie Crki, doskonaa praktyka i gorco j zalecam3.
Drogie Siostry, drodzy Bracia, czas Adwentu daje nam wspania okazj, by pogbi i umocni ten
trzeci filar naszej duchowoci wincentyskiej, Eucharysti, t mio twrcz a do nieskoczonoci, to miej-
sce, gdzie odnajdujemy wszystko. W tym celu, proponuj podj nastpujce praktyki, aby oywi, odnowi
2 Coste XI, 146; Konf. 102, Wskazania dla umierajcego Brata, 1645.
3 Coste IX, 336; Konf. 31, O Komunii w., 18 sierpnia 1647.
lub pogbi miejsce Eucharystii w naszym yciu:
1) Przed celebracj Mszy w., powimy czas, aby w ciszy przygotowa si na towarzy-szenie Jezusowi w
drodze na Kalwari, w Drodze Krzyowej, w drodze ku Jego mierci i Zmartwychwstaniu.
2) Po celebracji Mszy w., powimy czas, aby w ciszy podzikowa Jezusowi, e niezliczon ilo razy
moemy by wiadkami Jego Ofiary, mierci i Zmartwych-wstania oraz e moemy w nich uczestni-
czy.
3) Raz w tygodniu, powimy we wsplnocie co najmniej p godziny na adoracj przed Najwitszym
Sakramentem albo wemy udzia w adoracji na terenie parafii lub tam, gdzie jest ona przewidziana.
4) Za kadym razem, gdy wychodzimy z domu, aby si gdzie uda, zatrzymajmy si
w domowej kaplicy lub te przechodzc obok jakiego kocioa, wejdmy na chwil, by prosi Jezusa
obecnego w tabernakulum, aby nam towarzyszy tam, gdzie si udaje-my, w posudze, ktr mamy
wywiadczy, w obowizku, ktry pragniemy speni.
po nawiedzeniu Najwitszego Sakramentu i po ofiarowaniu Bogu pracy, ktr maj do wykonania,
poprosz Go o ask powiedzenia ubogim chorym tego, czego On pra-gnie, aby zostao im powiedziane
dla ich zbawienia4.
5) Za kadym razem, gdy skd wracamy, zatrzymajmy si w domowej kaplicy albo
w kociele, by podzikowa Jezusowi za wszystkie Jego bogosawiestwa.
Naley take zachowa inne chwalebne zwyczaje Zgromadzenia; s one nastpujce: przed wyjciem z
domu i po powrocie wstpi do kocioa i odda pokon Chrystusowi utajonemu w Najwitszym Sakra-
mencie5.
6) W cigu dnia, nawiedmy cho na krtko Jezusa w tabernakulum, aby na nowo napeni si pokojem,
skupi si, otrzyma jaki znak lub odpowied na pytania lub wtpliwoci, ktre w danym momencie
nurtuj nasz umys.
kiedy kto mwi co niewaciwego, co z przykroci syszymy, nie naley nic odpo-wiada, ale wznie
serce swoje do Boga i prosi Go o ask zniesienia tego z mioci dla Niego i i przed Najwitszy Sakra-
ment, by wypowiedzie swoje ble Panu...6
Poprosiem naszego konfratra, Emerica Amyot dInville, misjonarza z Madagaskaru, aby podzieli si z
nami osobist refleksj na temat Eucharystii. Niech jego myli zainspiruj Wasz kontemplacj.
w. Wincenty przywizywa szczegln wag do Eucharystii, zarwno w yciu ducho-
-wym swych duchowych synw i crek, jak i w goszeniu misji. Take dzisiaj powin-
na ona nadal zajmowa centralne miejsce w naszym yciu. Pozwlcie, e podziel si
z Wami pewnymi spostrzeeniami, ktre wydaj mi si by szczeglnie wane dla naszego ycia ducho-
wego i apostolskiego dzisiaj.
Pierwsza refleksja jest skierowana w sposb szczeglny do Ksiy. Chciabym podkre-li wany, a czasami
zaniedbywany fakt: gdy jako szafarze Eucharystii sprawujemy Msz w., z racji naszego kapastwa su-
ebnego stanowimy jedno z Chrystusem: dzia-ajc w imieniu i w osobie Chrystusa Gowy, wchodzimy w
ja jedynego arcykapana, Jezusa. Uyczamy Mu naszego gosu, naszych doni i serca, aby wypowiadajc
w pierwszej osobie sowa samego Jezusa To jest Moje Ciao To jest Moja Krew, to On dokona
przemiany chleba w swoje Ciao i wina w swoj Krew. W ten sposb, rodzi si midzy nami, Ksimi
i Chrystusem wiksza zayo, ktrej trzeba nam kosztowa kadego dnia i dziki ktrej nasza tosa-
mo kapaska nabywa gbszego znaczenia.
My wszyscy, ksia, bracia, siostry i osoby wieckie majce ducha wincentyskie-
go, na mocy chrztu jestemy wiernymi Chrystusa, uywajc wyraenia Soboru. Rw-
4 Coste XIII, 766; Dok. 186, O przygotowaniu chorych z Htel-Dieu do spowiedzi generalnej (1636).
5 Reguy Wsplne Zgromadzenia Misji, rozdz. X, art. 20.
6 Coste X, 185; Konf. 74, O zamiowaniu cierpie fizycznych i moralnych (Reguy Wsplne, art. 6), 23 lipca
1656.
nie z racji wsplnego kapastwa wiernych, ktre dzielimy ze sob, wszyscy powinni-
my bez adnej rnicy ofiarowa Ojcu swoje wasne ycie i tych, ktrzy nas otaczaj,
w zjednoczeniu z Ofiar eucharystyczn Chrystusa. Podczas Mszy w., w momen-
cie ofiarowania lub nawet podczas podniesienia, powimy czas, by zczy nasze y-
cie i ycie wiata oraz Kocioa z Ofiar Jezusa, ktr skada swemu Ojcu, by Mu od-
da chwa oraz aby otrzyma od Niego aski i bogosawiestwo. W ten sposb nasza Msza
w wyjtkowy sposb napenia si niejako naszym czowieczestwem ofiarowanym Bogu Ojcu przez
Chrystusa.
Jako wierni, wszyscy bez wyjtku przyjmujemy Komuni w., ktra jest punktem kul-
minacyjnym Mszy w. Sowa Jezusa z Ewangelii wg w. Jana, Kto spoywa Moje Cia-
o i Krew Moj pije, trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6,56), powinny karmi i nada-
wa kierunek naszemu dzikczynieniu po Komunii w., aby sta si on momentem ciszy
i skupienia, przeniknitym miosn bliskoci z Chrystusem, o ktrym Jan mwi we
wstpie do opisu Wieczerzy paschalnej: umiowawszy swoich na wiecie, do ko-
ca ich umiowa (13,1b). Chrystus, ktry do koca nas umiowa w swej Mce, jak
i w Eucharystii, ktra jest jej pamitk, oczekuje naszej mioci w odpowiedzi na Jego mio. Czas po
Komunii w. jest momentem, kiedy moemy Mu to wyrazi w naszej cichej i arliwej modlitwie. Nasza
Komunia bdzie tyle warta, ile warte bdzie nasze dzikczynienie.
Wreszcie, po Mszy w., dalecy od myli poegnania si z Jezusem i pozostawienia Go w ci-
szy tabernakulum, wychodzimy razem z Nim, trwajc w Nim, a On w nas, aby prze-
ywa z Nim i w Nim nasz dzie wypeniony spotkaniami, radociami, troskami
i obowizkami. Wyruszamy z Jezusem do tych, z ktrymi mieszkamy i ktrzy s nam powierzeni. Jako
Wincentianie, wyruszmy, by ewangelizowa Ubogich, suy im co do ciaa i co do duszy, gosi im
Sowo ycia i podejmowa dziaania na rzecz ich rozwoju, za przykadem Chrystusa, Ewangelizatora
Ubogich i w zjednoczeniu z Nim.
Kto trwa we Mnie, a Ja w Nim, ten przynosi owoc obfity (J 15,5). Taki jest cel Eucha-rystii i tajemnica
duchowej podnoci naszego ycia i dziaalnoci apostolskiej.

Niech refleksja, medytacja, kontemplacja, adoracja i osobiste spotkanie z Jezusem podczas Eucharystii i
w Najwitszym Sakramencie twrczej mioci Jezusa a do niesko-czonoci, w ktrej znajdujemy wszystko
pomog nam przygotowa si do zbliajcych si wit Boego Narodzenia, podobnie jak do yciowej misji,
do ktrej jestemy powoani.

Wasz Brat w w. Wincentym,

Toma Mavri, cm
Przeoony Generalny

You might also like