LASTET

MED RISIKO
Om norske rederier og behovet for policy
på menneskerettigheter og Vest-Sahara.

Rapport, November 2017
Innhold

Sammendrag s. 04

1.0 Vest-Sahara – Afrikas siste koloni s. 06

2.0 Metodologi s. 08

3.0 Bakgrunn s. 10

3.1 Norske rederier i Vest-Sahara

3.2 Menneskerettighetsutfordringer i shippingindustrien

3.3 Hva er en menneskerettighetspolicy?

3.4 Hvorfor skal rederier bry seg om okkupasjon?

4.0 Tause selskaper, ujevne svar s. 14

5.0 Anbefalinger s. 17
Skrevet av: Diego Alexander Vaula Foss
Oslo, 28.november 2017
Rapporten er skrevet med støtte fra Norad.
ISBN: 978-82-999726-1-1
Design: Marika Andersen www.vest-sahara.no
Foto: WSRW.org, Støttekomiteen for Vest- www.instagram.com/westernsahara
Sahara (s.6), Bård Ove Myhr (s.9), Saharawi www.twitter.com/vestsahara
Campaign Against the Plunder (s.15a). www.facebook.com/skVestSahara
Sammendrag Best score får rederiene EGD Shipholding,
Seven Seas Carriers og LT Ugland.

1. mai 2017 ble det greskeide tørrlastskipet Denne rapporten søker å finne ut hvilke ret-
«NM Cherry Blossom» anholdt idet det ank- ningslinjer norske tørrlastrederier har på plass
ret opp utenfor Port Elizabeth, Sør-Afrika, for å sikre at deres aktiviteter ikke bryter med
for å bunkre forsyninger1. Skipet var på vei menneskerettighetene generelt, med spesielt
til New Zealand med 55.000 tonn fosfatstein, fokus på retningslinjer for å hindre at man blir
en last med en markedsverdi på omtrent 5.2 involvert i slike transporter.
millioner amerikanske dollar2. Fosfatet var
utvunnet i Vest-Sahara, som okkuperes av Rederiforbundet anmoder sine medlemmer om
Marokko. ikke å ta del i transporter fra Vest-Sahara. Men
hva så med norske eiere av tørrlastfartøyer som
Etter at en sørafrikansk domstol først an- ikke er medlem av Rederiforbundet?
erkjente at saken skulle behandles i deres
rettssystem3 endte det hele med at det statlige Ved flere anledninger de siste årene har man
marokkanske selskapet OCP, som eksporterte sett at norske skip som eies av rederier utenfor
fosfatsteinen, ikke ønsket å følge prosessen forbundet deltar i slike transporter. Hvor sann-
videre4. De anerkjente med dette at lasten var synlig er det at dette kan skje igjen?
tapt. Ikke bare påførte det eksportøren og Denne rapporten konfronterer samtlige nor-
importøren betydelige kostnader ved å ta del i ske rederier som eier fartøy med kapasitet til å
folkerettsbruddet, også rederiet og befrakteren frakte fosfatstein fra Vest-Sahara – og som ikke
sitter igjen med kjempetap. Ved utgivelsen av er medlem av Rederiforbundet. Informasjonen
denne rapporten har skipet vært anholdt i 210 er innhentet gjennom direkte dialog med sel-
dager. skaper og fra informasjon som selskapene har
gitt offentlig.
Vest-Saharas frigjøringsbevegelse, som hadde
startet prosessen, sitter igjen med en rettslig, Rapporten viser en svært ujevn policy på
politisk og økonomisk seier. menneskerettigheter og Vest-Sahara. Av de 17
Anholdelsen av «NM Cherry Blossom» illus- identifiserte og kontaktede rederiene har kun Rapporten er den første i rekken av årlige rap- X
trerer en rekke spørsmål om hvem som har tre fått godkjent. Disse har sannsynliggjort porter som Støttekomiteen for Vest-Sahara vil
Fartøyet «Molly Manx» er operert av det norskeide Isle of Man-regis-
det økonomiske og juridiske ansvaret når en at de har tatt temaene alvorlig. Fire rederier utgi om temaene norsk shipping, mennesker-
trerte rederiet LT Ugland. 12. august 2016 anløp skipet New Zealand
okkupasjonsmakt handler med varer som de har fått «utilfredsstillende» ved at de overlater ettigheter og handel i okkuperte områder. Nye med fosfat fra Vest-Sahara. Rederiet oppklarer godt at de «for fremtiden
ikke rettmessig eier. Saken er relevant for alle ansvaret for fartøyenes oppdrag til deres forret- rapporter vil følge i 2018 og 2019, og selskap- vil holde Vest-Sahara utenom de områdene vi ønsker å laste i».
selskap som eier og opererer fartøy som kan ningspartnere. De resterende ti har fått «ikke ene som ikke har svart på våre henvendelser for
brukes til å frakte varer fra de okkuperte om- godkjent», enten ved at de ikke svarer eller ved den foreliggende rapporten vil bli utfordret på
rådene i Vest-Sahara. at de forsvarer kontroversielle transporter. nytt i disse.

4 5
1.0 Vest-Sahara –
Afrikas siste koloni

Under Berlin-konferansen i 1884 delte euro-
peiske stormakter det afrikanske kontinentet
X mellom seg. Territoriet som i dag er kjent som
EGD i Bergen. Rederiet EGD Vest-Sahara tilfalt Spania, og forble en koloni
Shipholding AS i Bergen op- under Spania fram til 1975. I 1960 var Vest-Sa-
pklarer at de har både menne- hara ett av en rekke områder FN anerkjente
skerettighetspolicy og en tyde-
som kolonier med rett til selvbestemmelse,
lig Vest-Sahara-posisjon: «vår
policy for egne skip er å ikke
og Spania ble fem år senere pålagt å starte en
benytte dem i Vest-Sahara», avkoloniseringsprosess5. Spania ignorerte dette
understreker rederiet. ansvaret, og lot territoriet bli delvis okkupert
av nabolandet Marokko. Okkupasjonen førte
til at over halvparten av det saharawiske folk
flyktet til Algerie. Over 40 år senere bor de
fortsatt i flyktningleirer dypt inne i Sahara, og
utnyttelsen av ressursene fra deres land kom-
mer ikke saharawiene til gode. Det som skulle
vært en prosess mot selvstendighet ble dermed
en videreføring av anneksjonen av territoriet,
og Vest-Sahara kalles i dag ofte for Afrikas siste
koloni.

Marokkos okkupasjon er ikke anerkjent av
noen stater i verden, og en lang rekke FN-res- ett over territoriet8. Videre fant domstolen at
X olusjoner anerkjenner saharawienes rett til argumenter som at handel ville være til gode
Spar Shipping, søsterselskapet
selvbestemmelse. Den Internasjonale domsto- for lokalbefolkningen ikke er gyldige så lenge
til butikkjeden Spar Kjøp, har i len i Haag konkluderte i 1975 at Marokko og saharawiene selv ikke har gitt sitt samtykke til
2015 og 2017 transportert fosfat Mauritanias krav på territoriet var grunnløse6. handelen.
fra Vest-Sahara, til en verdi på FNs rettslige kontor har slått fast at enhver
rundt 100 millioner kroner. Til utnyttelse av Vest-Saharas ressurser som skjer På tross av dette kunne en rapport fra Western
sammenlikning yter norske my-
uten saharawienes samtykke er i strid med Sahara Resource Watch avsløre at fosfatstein til
ndigheter humanitær bistand på
rundt 5 millioner kroner årlig til
folkeretten7. I desember 2016 besluttet også en verdi av 213 millioner dollar ble fraktet ut av
eierne av fosfatet, som er forvist EUs øverste domstol at handelsavtaler unionen Vest-Sahara i 20169. Blant selskapene som har
til flyktningleirer i Algerie. Spar har inngått med Marokko ikke gjelder varer fra bidratt til Marokkos folkerettsstridige plyn-
Shipping forsvarer handelen. Vest-Sahara ettersom Marokko ikke har råder- dring i 2017 finner vi norske Spar Shipping.

6 7
X
Også andre rederier enn tørrlastskip er involvert
i transporter fra Vest-Sahara. Den norske kjemi-

2.0 Metodologi kalietankeren Key Bay, chartret av Sea Tank AS
fra Bergen, og eid av Gezina fra Farsund, skapte
store overskrifter i Europa da den fraktet fiskeolje
fra Vest-Sahara til EU rett etter at EU-domstolen
hadde dømt at EU-Marokkos handelsavtale ikke
gjelder Vest-Sahara. Her liger Key Bay i havnen
i Las Palmas, og fartøyet er akkurat bordet av
spansk politi.

Denne rapporten studerer retningslinjene til Norske rederier har vært tungt delaktige i alle Rederier som har plassert ansvaret for far-
norske rederier som eier tørrlastskip som har disse bransjene. tøyenes transporter på operatørene av far-
kapasitet til å brukes til frakt av fosfatstein. tøyene, er klassifisert som «utilstrekkelig
Rapporten tar kun for seg norske rederier som Alle selskaper som er nevnt i denne rappor- tilnærming». Selskaper som ikke har svart
står utenfor Rederiforbundet, og som dermed ten har vært kontaktet av Støttekomiteen på henvendelsen og ikke har noen offentlig
ikke mottar veiledning om samfunnsansvar fra for Vest-Sahara i løpet av 2017. I tillegg til tilgjengelig informasjon om deres mennesker-
forbundet. informasjon gitt gjennom denne kontakten ettighetspolicy har automatisk blitt plassert i
baseres funnene i rapporten på kommentarer kategorien «dårlig».
Med norsk eierskap menes skip som enten seil- fra rederiene i norske medier. Den komplette
er under norsk flagg, er gruppeeid av et norsk listen over selskaper som er nevnt i rapporten
selskap, er hjemmehørende i Norge eller har finnes i kapittel 4. Det kan ikke utelukkes at det
norske hovedeiere. Rapporten inkluderer kun er selskaper som burde ha vært med i denne
selskap som eier bulkskip for tørrlast som er undersøkelsen, som ikke har blitt inkludert
større enn 20.000 dødvekttonn. Den inneholder fordi detaljene rundt eierskap i mange tilfeller
tentativt samtlige norske selskap som eier slike er uoversiktlige og krever grundigere research.
fartøy og som ikke er medlem av Rederiforbun- Det er også en svakhet i undersøkelsen at flere
det. Vi har identifisert til sammen 62 «norske» av de kontaktede selskapene ikke har svart, og
bulkskip kontrollert av disse selskapene. at det derfor ikke er mulig å gi en rettferdig
analyse av deres retningslinjer for ansvarlig
Den nedre grensen for fartøystørrelse er satt næringsvirksomhet. Disse rederiene skal kon-
fordi det kun er slike skip som benyttes for å taktes på ny ved utviklingen av samme rapport
frakte fosfatstein til Marokkos kunder inter- i 2018 og 2019.
nasjonalt. Rapporten inkluderer dermed ikke
rederier som eier fartøy som kan benyttes til å Rangeringen av selskaper er basert på svar
utforske olje- eller gassforekomster i territori- selskapene selv har gitt om deres strategier for
et, og den inkluderer ikke mindre bulkfartøy menneskerettigheter, okkupasjon og Vest-Saha-
for tørrlast som kan transportere andre varer ra spesielt.
som for eksempel sand og salt. Den inkluderer
heller ikke kjemikalietankere som kan trans- Selskapene rangeres på tre nivåer fra godt til
portere fiskeolje eller ordinære lasteskip som dårlig. Selskaper som henviser til at de følger
transporterer fisk. Alle disse varene eksporteres FNs prinsipper for menneskerettigheter og
i dag fra Vest-Sahara, og inntektene fra ekspor- næringsliv, og som viser til at de har fattet tiltak
ten bidrar til å opprettholde Marokkos okku- for å forhindre transporter fra Vest-Sahara, er
pasjon av territoriet. klassifisert å ha en «god tilnærming».

8 9
3.0 Bakgrunn

3.1. Norske rederier i Vest-Sahara områder har vært svært varierende. Enkelte, miljø og må derfor foregå i regulerte former. som et eksempel til etterfølgelse av den ledende
Norges Rederiforbund informerer på sine som Seven Seas Carriers, har skjerpet sine ret- På grunn av shippingindustriens internasjonale organisasjonen Human Rights at Sea24. Som
nettsider om Utenriksdepartementets fraråding ningslinjer og innført en spesifikk klausul for å struktur utnyttes smutthull i lokale og regionale en relativ stormakt i internasjonal shipping er
til norske selskaper om å unngå kommersiell unngå at deres skip brukes til å eksportere varer lovverk, og på denne måten kan skip som skulle det viktig at norske rederier fortsetter å være
aktivitet i Vest-Sahara10. Det opplyses også her fra det okkuperte Vest-Sahara15. Andre rederier vært håndtert forsvarlig i vestlige land bli frak- ledende innen alle aspekter som angår shipping
om at selskaper som likevel opererer i territori- har derimot valgt å se bort fra UDs og Reder- tet til land i Asia hvor svakere regulering gjør og menneskerettigheter.
et utsetter seg for en betydelig omdømmerisiko. iforbundets fraråding. Konfrontert med at et at prosessen utgjør en fare for så vel arbeidere
Rederiforbundet anmoder derfor medlemmene av hans skip var involvert i frakt av fosfat fra som miljø. Her har også norske rederier fortsatt 3.3. Hva er en menneskerettighetspolicy?
å følge norsk UDs fraråding på dette området. Vest-Sahara svarte for eksempel administreren- en vei å gå. Bellona avslørte i mars 2017 at I takt med at forståelsen av selskapers sam-
de direktør i Spar Shipping, at «UD fraråder antallet norskeide skip som ble sendt til ulovlig funnsansvar har forandret seg, og at stadig flere
De siste årene har likevel flere norske rederier handelen, men hvis dette var totalt forkastelig opphugging økte i 201618, og det norske rederi- selskaper anerkjenner at deres samfunnsansvar
vært innblandet i kommersiell virksomhet i ville det da ikke vært gjort ulovlig?»16. et Atlantica Shipping ble i fjor vinter avslørt for begynner med hvordan selskapet selv driver,
Vest-Sahara. Selskapene Gezina fra Farsund11 å ha sendt skipet «City of Tokyo» til potensielt har det også utviklet seg et behov for at selskap-
og Sea Tank Chartering fra Bergen har begge 3.2. Menneskerettighetsutfordringer i ship- miljøskadelig og kontroversiell opphugging i ene etablerer retningslinjer som sikrer at virk-
vært involvert i frakt av fiskeolje fra de ok- pingindustrien Bangladesh19. Denne praksisen er i strid med somheten ikke bidrar til brudd på mennesker-
kuperte områdene12, og rederiet Myklebust- Shippingindustrien er blant verdens største Rederiforbundets retningslinjer. Rederifor- ettigheter. Det er disse retningslinjene vi forstår
haug var involvert i transporter av sand fra og viktigste industrier, og står ifølge bransjens bundet uttaler på sine nettsider at de ønsker at som en menneskerettighetspolicy. FNs Global
de okkuperte områdene i 201613. I tillegg har egen interesseorganisasjon for 90 % av trans- «resirkulering av skip skal skje på en forsvarlig Compact fremhever at en menneskerettighet-
Spar Shipping så sent som i 2015 og 2017 vært porten av varer som fraktes internasjonalt17. måte uten stor risiko for liv, helse og miljø»20. spolicy bør innebære både en forpliktelse om å
involvert i frakt av fosfatstein med opprinnelse Shipping er en milliardindustri med titusenvis respektere menneskerettigheter, retningslinjer
i Vest-Sahara14. Felles for alle disse selskapene av skip og millioner av arbeidere over hele Shippingens mobile og internasjonale natur for arbeiderrettigheter samt retningslinjer for
er at ingen av dem er medlemmer av Rederi- verden. En så stor industri har et særskilt gjør det også utfordrende å regulere at alle andre deler av menneskerettighetsarbeid som
forbundet og derfor heller ikke mottar Rederi- ansvar for å ta arbeid med menneskerettigheter aktører respekterer menneskerettighetene og kan knyttes til bransjen eller selskapets virk-
forbundets kyndige råd. De må likevel, som alle seriøst. ILOs konvensjoner om arbeiderrettigheter21. somhet25. Det mest anerkjente internasjonale
norske selskaper, ta stilling til Utenriksdeparte- Som en konsekvens settes arbeideres rett til rammeverket er FNs retningslinjer for næring-
mentets fraråding. Å bryte med en frarådning Som alle andre industrier har shipping brans- å organisere seg under press, og arbeidere sliv og menneskerettigheter, også kjent som
fører ikke med seg sanksjoner. Derimot kan det, jespesifikke utfordringer knyttet til mennesker- utsettes for uverdige og farlige arbeidsforhold, Ruggie-prinsippene. To av hovedprinsippene
som Rederiforbundet påpeker, utgjøre en risiko ettigheter, og to områder utmerker seg spesielt: manglende arbeidsvern og i noen tilfeller i dette rammeverket er selskapers plikt til å
for selskapets omdømme. Det siste halvåret har Arbeiderrettigheter og miljøutfordringer. Av slaveri22. De siste årene har det vært et spesielt respektere menneskerettigheter og selskapers
også den finansielle og juridiske risikoen ved å miljøutfordringer trekkes ofte opphugging av fokus på fiskeindustrien i Øst-Asia23, men plikt til å sikre rettferdig kompensasjon dersom
bli involvert i handel med saharawiske varer økt. skip frem som et eksempel på et område hvor utfordringene knyttet til arbeiderrettigheter er skaden allerede har skjedd26. Utenriksdeparte-
shippingindustrien må forbedre seg. Opphug- relevante for de fleste grenene av shipping-in- mentet har utviklet en egen handlingsplan for
Selskapenes egne reaksjoner på avsløringer om ging av skip er en nødvendig prosess, men den dustrien. Norsk shippingindustris innstilling til hvordan norske selskaper kan implementere
at deres skip har fraktet varer fra okkuperte er også potensielt farlig for både mennesker og respekt for menneskerettigheter har blitt omtalt FN-prinsippene27.

10 11
De tre søylene i FNs
veiledende prinsipper for

MENNESKERETTIGHETER

3.4. Hvorfor skal rederier bry seg om okkupasjon? Spørsmålet er så hvilken rettslig konsekvens å bli tilknyttet uetisk adferd er stadig økende,
Det er en rekke grunner til at rederier, og det har for et selskap at noe er i strid med og som det blant annet har vist seg i olje- og
BESKYTTE
selskaper for øvrig, bør innta en aktiv hold- folkeretten. Utviklingen det siste året har vært gassnæringen medfører omdømmerisiko også
Stat — plikt til å beskytte ning mot å bli involvert i handel med varer fra at EU-domstolen og den sørafrikanske dom- en finansiell risiko30. Investorer regner i økende
okkuperte områder. I tillegg til den åpenbare stolen har trukket folkerettslige prinsipper inn grad inn omdømmerisiko når de vurderer
etiske utfordringen ved slik adferd er det verdt i tolkningen av lovlighet under EU-retten og hvilke selskaper som er verdt å investere i31.
å vurdere den finansielle, juridiske og omdøm- sørafrikansk rett. Dette illustrerer at FN- og Investorer anerkjenner også i tiltakende grad
memessige risikoen knyttet til slik handel. EU-sanksjoner ikke er tilstrekkelig å ta i be- at selskaper som ikke driver bærekraftig utgjør
traktning når et rederi etablerer hvor fartøyene en økonomisk risiko for porteføljen, noe som
De etiske utfordringene ved å bli involvert i kan anløpe. Man må også se på øvrig folkerett. blant annet er reflektert i det norske Oljefond-
handel med varer fra okkupert land virker ets økende bruk av risikobaserte nedsalg de sist
åpenbare. Folkeretten er tydelig på at ethvert De siste tiårene har forståelsen av selskapers årene32. Dette er tilfeller hvor fondet selger seg
folk har rett til selv å bestemme over eget land samfunnsansvar utviklet seg gradvis, og det ut av et selskap fordi de anser at den finansielle
og ressurser, en rett som er tydelig formulert i finnes i dag flere internasjonale rammeverk risikoen ved å investere i selskaper som ikke
FNs erklæring om uavhengighet for koloniland som beskriver hvilket ansvar selskaper har for driver bærekraftig er så stor at det vil gå utover
RESPEKT og -folk28. Enhver stat som okkuperer et annet å respektere menneskerettighetene. I tillegg til selskapets lønnsomhet.
land og handler med deres ressurser bryter FNs retningslinjer for næringsliv og mennesk-
Selskap — ansvar for folkeretten ettersom man da fratar folkets erettigheter beskriver også FNs Global Com- For shippingindustrien er det en økende risiko
å respektere rett til å selv bestemme over egne ressurser. I pact og OECDs retningslinjer for multinasjon- for juridiske og økonomiske utfordringer
dagligdagse termer kan vi omtale dette som ale selskaper hvilket samfunnsansvar selskaper tilknyttet handel med varer fra det okkuperte
tyveri. Enhver som blir involvert i handel med har. OECD-rammeverket krever blant annet at Vest-Sahara. Etter anholdelsen av «NM Cherry
varer fra okkupert land bedriver dermed i selskaper forplikter seg til å «respektere menne- Blossom» er det registrert en markant nedgang i
praksis heleri. skerettighetene, hvilket betyr at de bør unngå å eksport av fosfatstein fra Vest-Sahara. Dette kan
krenke andres menneskerettigheter og bør hånd- tyde på at shippingselskaper internasjonalt har
Når et rederi skal spesifisere hva slags farvann tere negative konsekvenser de er innblandet i på anerkjent risikoen det Wkan innebære å frakte
man kan la sine fartøy seile i, er det vanlig å menneskerettighetsområdet» og at de utfører fosfatstein fra territoriet, og at man frykter flere
se til sanksjonslistene til FN og EU. Imidlertid aktsomhetsvurderinger for å hindre at man lignende rettsprosesser. For norske rederier
har verken FN eller EU vedtatt sanksjoner på havner i posisjoner der man handler på tvers av bør saken føre til at man gjør grundige risiko-
Vest-Sahara. Introduksjonen av en sanksjon fra menneskerettighetene29. vurderinger av hvilket ansvar man har dersom
FN eller EU forutsetter at forslaget ikke mot- ens egne skip skulle havne i en slik situasjon, og
RETTE OPP settes av henholdsvis en vetomakt i Sikkerhets- De etiske forpliktelsene som selskaper har for gjennomgår hvilke tiltak man kan har på plass
rådet eller av en av de innflytelsesrike EU-sta- å respektere menneskerettigheter er altså klart for å unngå å bli involvert i slike situasjoner.
Ofre — rett til erstatnings- tene. Handel med et territorium kan altså være formulert i internasjonale rammeverk, men det
mekanismer folkerettsstridig selv om det ikke er i strid med er også i selskapenes egeninteresse å vise sam-
sanksjoner vedtatt av FNs Sikkerhetsråd. funnsansvar. Faren for omdømmerisiko ved

12 13
4.0 Tause selskaper,
ujevne svar
X
Det marokkanske statsfosfat-
selskapet OCP har etablert et
datterselskap i India, Paradip,
som nå importerer fosfat fra
Denne rapporten undersøker om norske reder- påpeker at Vest-Sahara er ett av flere land som
Vest-Sahara. Her protesterer
ier har innført retningslinjer eller rutiner som er unntatt fra avtaler som inngås når deres skip saharawiske flyktninger mot
vil forhindre eventuelle transporter som bidrar leies ut. den ulovlige eksporten av deres
til menneskerettighetsbrudd eller Vest-Saha- fosfat. Spar Shipping fra Bergen
ra-transporter i framtiden. Seven Seas Carriers var i 2008 involvert i trans- deltar i transportene.
port av fosfatstein fra territoriet da et av deres
Av selskapene som ble kontaktet er det ute- utleide skip ble brukt til å frakte fosfat til en
lukkende tre som har deltatt i transporter fra verdi av 30 millioner kroner til Colombia33. Sel-
Vest-Sahara: Seven Seas Carriers, LT Ugland og skapet tok lærdom av erfaringen, og har nå en
Spar Shipping. Dette kjenner Støttekomiteen egen klausul som utelukker Vest-Sahara fra alle
gjennom daglig overvåkning av skipstrafikken avtaler hvor deres skip blir leid ut34. Rederiet
i Vest-Saharas farvann. De øvrige rederiene har ikke svart på Støttekomiteens henvendelser.
omtalt har ikke hatt kjente transporter de siste
årene. Også det norskeide rederiet LT. Ugland, som X
er registrert på Isle of Man, har tatt grep etter Det greske bulkskipet «NM
Alle kjente norske rederier som eier fartøy over at et av deres skip ble involvert i handel med Cherry Blossom» ble 1. mai
20.000 dødvekttonn og som ikke er medlem av fosfat fra Vest-Sahara. De oppga da at de «for 2017 anholdt i Sør-Afrika for å
Rederiforbundet ble kontaktet. Rederiene som fremtiden vil holde Vest-Sahara utenom de inneholde fosfat fra Vest-Saha-
ra. November 2017 var fartøyet
er kontaktet kontrollerer 62 slike fartøy. områdene vi ønsker å laste i» og at de ikke kom
fortsatt anholdt.
til å ta flere oppdrag i området før situasjonen i
området var avklart35.

God tilnærming Ikke tilfredsstillende tilnærming
EGD Shipholding AS oppgir at de har en Hesnes Holding plasserer ansvaret på oper-
menneskerettighetspolicy som baserer seg på atøren. «Skipene opereres kommersielt av Saga
Utenriksdepartementets handlingsplan for op- Welco AS. Saga Welco AS er medlem av Norges
pfølging av FNs veiledende prinsipper. I tillegg Rederiforbund, og vi forholder oss til dette»,
har de en tydelig politikk på Vest-Sahara. svarer Hesnes til Støttekomiteen. Selskapet
svarer ikke på spørsmål om menneskerettighet- X
«Vest-Sahara er ett av flere land som er eksklud- spolicy. Det er ikke kjent hva slags forventnin- Saharawier fra de okkuperte
ert under ‘trading exclusions’», forsikrer EGD. ger, om noen, Hesnes har stilt til Saga Welco områdene demonstrerer mot
Selskapet skriver også at «vår policy for egne for oppfølging av menneskerettigheter eller den viktigste importøren inter-
skip er å ikke benytte dem i Vest-Sahara», og Vest-Sahara-transporter. nasjonalt, kanadiske Agrium.

14 15
Arendal Dampskibsselskab understreker at de
ikke tillater at fartøyene bryter internasjonale
any countries/areas prohibited by government
of vessel’s flag or vessel’s underwriters banned 5.0 Anbefalinger
sanksjoner og lover, og plasserer ellers ansvaret by UN as well as countries which will result in
på operatøren. «ADS’ skip bemannes og driftes blacklisting’.»
av OSM Maritime Group (www.osm.no). OSM
er medlem av Norges Rederiforbund og følger Dårlig tilnærming
så vidt vi vet Rederiforbundets anbefalinger», Følgende rederier har unnlatt å besvare hen-
skriver selskapet til Støttekomiteen. Støtte- vendelsene fra Støttekomiteen:
komiteen spurte i epost om det vil være akt-
uelt å formalisere en forventning om at OSM Uttalelser fra så vel FN som EUs øverste dom-
unnlater å anvende fartøyene i Vest-Sahara, slik Atlantica Shipping stol er krystallklare på at Vest-Sahara ikke er en
at man kan forhindre folkerettsstridig bruk av Bergen Capital Management del av Marokko, og at ingen handel med varer
fartøyene i framtiden i territoriet. Vi venter på Global Skipsholding 2 AS fra Vest-Sahara kan foregå uten at det saharaw-
svar. Kristian Jebsens Rederi iske folk har gitt sitt samtykke gjennom deres
Nordic Shipping rettmessige representanter. Vår klare anbefaling
Golden Ocean skriver at de «følger og hånd- Ness Risan & Partners til norske rederier er derfor at de følger UD og
hever prinsippene som er skissert i FNs verden- Offshore Merchant Partners Rederiforbundets fraråding om å delta i hande-
serklæring om menneskerettigheter» og at de Stove Shipping len med varer fra Vest-Sahara.
ved utleie av skip benytter seg av «standard- Wenaasgruppen
klausuler som dekker at last skal være lovlig, i For å sikre at frarådingen følges må norske red-
lovlig handel, og i henhold til UN/US/EU-re- erier ha klare retningslinjer eller klausuler som
gler regulering og sanksjoner». Den mest unike tilnærmingen har Spar Ship- hindrer deres skip i å bli brukt i transport av
ping, som insisterer på å videreføre transporter varer fra Vest-Sahara. Disse retningslinjene må
R-bulkers AS omtales i rapporter fra eiersel- fra Vest-Sahara. Selskapet ble først konfrontert også gjelde for skip som leies videre til andre
skapet Maritime Opportunities som eier av de med at deres skip ble brukt til å frakte fosfat selskaper. På denne måten kan norske rederier
to tørrlastfartøyene Emerald Strait og Endeav- fra Vest-Sahara av Bergens Tidende den 27. sikre at deres skip ikke blir involvert i plyndrin-
our Strait36. R-bulkers henviser til svar fra det juli 2015. Den gang uttalte selskapets adminis- gen av Afrikas siste koloni.
tilknyttede selskapet Cleaves Shipbroking, som trerende direktør at de ville ta «interne runder
noterer til Støttekomiteen at de: på Vest-Sahara for å evaluere hvor vi står»37. Til
tross for dette har ikke selskapet endret praksis,
«skipseiende selskap der vi har formidlet finan- og var senest i mars 2017 involvert i transport
siering og investorer driftes av store profesjonelle av fosfatstein fra de okkuperte områdene38.
rederier og eller ship-management selskap. For Selskapet har fraktet ut fosfatstein fra Vest-Sa-
å bidra til å utbedre deres kunnskapsmangel hara tilsvarende en dobbelt så stor verdi som all
så kan vi opplyse at alle avtaler om banklån norsk humanitær hjelp til territoriets flyktnin-
og forsikringsavtaler for skip har klausuler om ger gjennom alle tider. Det er disse flyktnin-
‘trading restriksjoner’ som må oppfylles. Disse gene som eier fosfatet Marokko eksporterer fra
inneholder krav om etterlevelse av konvensjoner de okkuperte områdene. Spar Shipping svarer
og derved også seilingsforbud til FN sanksjonerte ikke på spørsmål om menneskerettighetspolicy.
områder. Således inneholder befraktningsavtaler
alltid klausuler om en rekke “trading exclusions”.
En typisk formulering i en slik omfattende
klausul kan være: ‘All war and warlike zones and

16 17
Marokko

Vest-Sahara

X
Kart over Afrika
18 19
Kilder
1
WSRW.org, 03.05.2017, “Plunder vessel Addressed to the President of the Se- 22.06.2017, «Spar Kjøp-søster eneste 21
Bloor, M., Pentsov, D., Levi, M., & GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf ment 2016»: https://www.nbim.no/
detained in South Africa on way to curity Council. New York” https://doc- som deltar i plyndring av Vest-Sahara Horlick-Jones, T., 2004, Problems of contentassets/2c3377d07c5a4c4fbd-
New Zealand”: http://www.wsrw.org/ uments-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ fosfat»: http://www.vest-sahara.no/ Global Governance of Seafarers’ Health 27
Utenriksdepartementet, 13.10.2015, 442b345e7cfd67/statens-pensjons-
a246x3844 GEN/N02/249/87/PDF/N0224987. a1x2574 & Safety. Seafarers International Research «Nasjonal handlingsplan for næringsliv fond-utland---ansvarlig-forvalt-
pdf?OpenElement Center, 1-31. og menneskerettigheter»: https://www. ning-2016.pdf
2
New Zealand Herald, 15.07.2017, 15
Bergens Tidende, 28.07.2015, «-De regjeringen.no/no/aktuelt/plan_mr/
“Political rift halts $7m of NZ-bound 8
Court of Justice of the European Union, gjør nok ikke dette en gang til»: https:// 22
Human Rights at Sea, 13.10.2016, id2457726/ 33
Bergens Tidende, 30.05.2008, «Krass
phosphate”: http://www.nzherald.co.nz/ 21.12.2016, “Judgment in Case C-104/16 www.bt.no/nyheter/lokalt/i/KP8y7/-- “Tragedy in the Marine Commons: The kritikk mot Bergensrederi»: https://
business/news/article.cfm?c_id=3&ob- P”: https://curia.europa.eu/jcms/up- De-gjor-nok-ikke-dette-en-gang-til Intertwined Exploitation of Ocean Eco- 28
Forente Nasjoner, 1960, «Declaration www.nrk.no/hordaland/krass-kri-
jectid=11890625 load/docs/application/pdf/2016-12/ systems and Fisheries Workers”: https:// on the Granting of Independence to tikk-mot-bergensrederi-1.5839216
cp160146en.pdf 16
Bergens Tidende, 27.02.2015, «Ber- humanrightsatsea-news.org/2016/10/13/ Colonial Countries and Peoples”: http://
3
WSRW.org, 13.07.2017, Western Sahara gensk skip frakter fosfat fra Vest-Sahara submission-to-un-special-rapporteur- www.un.org/en/decolonization/declara- 34
Bergens Tidende, 28.07.2015, «De gjør
has won its conflict cargo case in South 9
Western Sahara Resource Watch, 2017, tross advarsler fra UD»: https://www. on-human-rights-and-the-environment/ tion.shtml nok ikke dette en gang til»: https://www.
Africa, http://www.wsrw.org/a105x3971 Carriers of Conflict. Oslo: Western Saha- bt.no/nyheter/lokalt/i/5LBpb/Bergensk- bt.no/nyheter/lokalt/i/KP8y7/--De-gjor-
ra Resource Watch skip-frakter-fosfat-i-Vest-Sahara-tross- 23
The Guardian, 11.06.2014, «Revealed: 29
OECD, 2011, «OECDs retningslinjer nok-ikke-dette-en-gang-til
4
OCP, 13.07.2017, “OCP Group Refuses advarsler-fra-UD Asian slave labour producing prawns for flernasjonale selskaper: Anbefalinger
to Participate in South Africa Trial that 10
Norges Rederiforbund, 2014, «Sanks- for supermarkets in US, UK”: https:// for ansvarlig næringsliv innenfor en 35
Finansavisen, 20.06.2017, «Rederier
Undermines UN Resolution Process joner»: https://www.rederi.no/om-oss/ 17
International Chamber of Shipping, www.theguardian.com/global-de- global ramme»: https://www.regjeringen. sier nei til fosfatlaster»
& International Law”: http://www. fagomrader/naringspolitikk/internas- 2017, «Shipping and World Trade»: velopment/2014/jun/10/supermar- no/globalassets/upload/UD/Vedlegg/
ocpgroup.ma/media/corporate-news/ jonal-politikk/sanksjoner/ http://www.ics-shipping.org/ship- ket-prawns-thailand-produced-slave-la- Handelspolitikk/OECD/Kontaktpunk- 36
Maritime Opportunities, oktober 2017,
ocp-group-refuses-participate-south-af- ping-facts/shipping-and-world-trade bour tet/OECD_Retningslinjer_NO.pdf Investorrapport: http://vest-sahara.no/
rica-trial-undermines-un-resolu- 11
Finansavisen, 10.09.2016, «Henter files/dated/2017-10-15/maritimeoppor-
tion-proce fiskeolje i okkupert område»: https:// 18
Bellona, 10.02.2017, «Kraftig økning 24
Human Rights at Sea, 06.06.2017, 30
David Spence, 2011, “Corporate tunities_cleaves_rapport_okt2016.pdf
finansavisen.no/news/3792/242/ i antall norske skip hugget opp på “Lloyds List OP-ED: Putting human Social Responsibility in the Oil and
5
Forente Nasjoner, 16.12.1965, “General Henter-fiskeolje-i-okkupert-om- asiatiske strender i 2016»: http://bellona. rights on the agenda”: https://www. Gas Industry: The Importance of 37
Bergens Tidende, 27.07.2015, «Ber-
Assembly Resolution 2072: Question r%C3%A5de no/nyheter/skipsfart/skipsopphug- humanrightsatsea.org/putting-human- Reputational risk”: https://repos- gensk skip frakter fosfat fra Vest-Sahara
of Ifni and Spanish Sahara”: https:// ging/2017-02-kraftig-okning-i-antall- rights-on-the-agenda/ itories.lib.utexas.edu/bitstream/ tross advarsler fra UD»: https://www.
documents-dds-ny.un.org/doc/RES- 12
Bergens Tidende, 20.01.2017, “Ber- norske-skip-hugget-opp-pa-asiatiske- handle/2152/40348/2011_01_01_Cor- bt.no/nyheter/lokalt/i/5LBpb/Bergensk-
OLUTION/GEN/NR0/218/35/IMG/ gensrederi anklaget for ulovlig transport strender-i-2016 25
FNs høykommissær for mennesker- porate%20_Social_Responsibility. skip-frakter-fosfat-i-Vest-Sahara-tross-
NR021835.pdf?OpenElement i Vest-Sahara”: https://www.bt.no/ny- ettigheter, 2011, «A guide for business: pdf?sequence=2 advarsler-fra-UD
heter/lokalt/i/Q4KB4/Bergensrederi-an- 19
E24, 20.03.2017 «Norsk rederi sa How to develop a human rights policy»:
6
International Court of Justice, klaget-for-ulovlig-transport-i-Vest-Sa- skipet skulle repareres – ble hugget i http://www.ohchr.org/Documents/ 31
Gordon L. Clark & Tessa Hebb, 2005, 38
Støttekomiteen for Vest-Sahara,
15.10.1975, “Western Sahara- Advi- hara Bangladesh»: http://e24.no/naering- Publications/DevelopHumanRightsPol- «Why should they care? The role of 18.03.2017, «Spar-gruppen fra Bergen
sory Opinion of October 16 1975”: sliv/shipping/norsk-rederi-sa-skipet- icy_en.pdf institutional investors in the market for med ny skitten transport fra Vest-Saha-
http://www.icj-cij.org/files/case-relat- 13
Sysla Maritim, 29.11.2016, “Aus- skulle-repareres-ble-hugget-i-bang- corporate global responsibility”: https:// ra»: http://www.vest-sahara.no/a1x2557
ed/61/6197.pdf trheim-rederi får kritikk for handel med ladesh/23942029 26
FNs høykommissær for mennesker- pdfs.semanticscholar.org/7c23/5ed33bb-
Vest-Sahara”: https://sysla.no/maritim/ ettigheter, 2011, «Guiding principles on 8299d3eeeddcd1f4b62e43d5cbaef.pdfa
7
United Nations Legal Council, austrheim-rederi-far-kritikk-for-handel- 20
Rederiforbundet, 2014, «resirkulering business and human rights: Implement-
29.01.2002, “Letter dated 29 January med-vest-sahara/ av skip»: https://www.rederi.no/om-oss/ ing the United Nations “Protect, Respect 32
Norges Bank Investment Manage-
2002 from the Under-Secretary-General fagomrader/samfunnsansvar/resirkuler- and Remedy” framework: http://www. ment, 2017, «Ansvarlig forvaltning,
for Legal Affiars, the Legal Counsel, 14
Støttekomiteen for Vest-Sahara, ing-av-skip/ ohchr.org/Documents/Publications/ Norges Bank Investment Manage-

20 21
ISBN: 978-82-999726-1-1