You are on page 1of 2

Unit Wt.

Slab = 3.75 kN/m2


Beam = 2.5 kN/m
Column = 2.25 kN/m
Short wall Long wall assumption Center to center assumtion
Roof DL LL Roof DL LL
Slab 255.234375 Slab 240
Beam 118.125 Beam 120
Column 24.3 Column 35.4375

SF SF
Slab 255.234375 51.046875 Slab 240 48
Beam 118.125 Beam 120
Column 59.7375 Column 70.875

FF FF
Slab 255.234375 51.046875 Slab 240 48
Beam 118.125 Beam 120
Column 59.7375 Column 70.875

Total 1263.85313 102.09375 Total 1257.188 96


Total 1365.94688 Total 1353.188

SAP
Roof DL LL
Slab 240 475.875
Beam 165
Column 70.875

SF 523.875
Slab 240 48
Beam 165
Column 70.875

FF 523.875
Slab 240 48
Beam 165
Column 70.875

Total 1427.625 96
Total 1523.625
Calculation by SAP
Slab Beam Column
Size 4x4 m2 0.25x0.55 m2 0.3x0.3 m2
Length 4 m 10.5 m
No. 12 36 9
Wt. 720 kN 495 kN 212.625 kN
Live Wt. 96
Total = 1523.625 kN

From SAP 1523.625 kN Vb = 91.4175

Storey Weight Height W*(H)^2


3 475.875 10.5 52465.22 0.621 56.770 56.770 18.92333 18.923
2 523.875 7 25669.88 0.304 27.791 84.561 9.263667 28.187
1 523.875 3.5 6417.469 0.076 6.948 91.509 2.316 30.503
1523.625 84552.56 1.001