You are on page 1of 3

ˏ࠵‫ޞ‬ཌ᰼ːᤳൟ

࿴᰾භƥٍؑ࿴ᤙೖƥ1937 ৯ՠᅴЃ෥ᒼԝಞεƥಽᏗ৶ω෌‫ˊ؛‬в‫ޗ‬ᗵ
ᛦϔ‫ץ‬ϔࣣշϔຉχˊ1957 ৯ƥв‫ޗ‬ಱ֨޶ϔ๡ϔࣣᴱιຉχˊ᧼َ‫ྯعޗ‬ϔԠ
࠵ࣣԷࣣᰐຉχˊвᨇ᥋ᒼ‫ࡕދ‬Ԏடᙰᳮ঴፞࠵྄ࣣᨲƥୄ֧ᚊ‫ئ‬ᩉљᔯጕࣣ‫ˊࠠ׭‬
࿴᰾භടЃᅞட৺ִलࣣ୭಑ԙϑഢƥϴട‫֭צ‬ҝᅴլႪሇᒁ᧡ষѸƥᓨςϴ೤ᒼ
‫ ދ‬SIGMA XI, The Scientific Research Society ѕ‫ٽ‬ƥ᧔َв‫ا‬ᔍч಑ϔ࠵‫ބ‬ᗥ
ᐄ኎ፀ୛֛಑௼(1972-1974)ƥഡَвദ֩ЃԷχᆊƥ‫ޗ‬൹ᳮથ஛чൺᰴ‫ށ‬ሇ‫ބ‬υ
ᑀᄮˊԢᖪၦԵѸк៨Ѹी೤ˏωᣫᐟЀːˉˏၔ৙᰾ൡː‫ޞ࠵ˏڔ‬ཌ᰼ːˊв౮
ᮿЃलᢪԵѸƥᛀണˏ‫ݿ‬Ჰ٬᧼ᜀ᜘ː‫ˏڔ‬ೢ࠱ೞ᧲ːˊ

Ѹᓥ‫ࢤޗݿ‬ᒪ༬δϑ໯‫ح‬ሇ໳༘‫ޞ‬ষѸϥҤƥᠶ᡺Ͻ࠵ᖪၦሇᒼϝ‫ڔ‬ᢘਧƥ
ϴᡠ᡿ϽѮ‫ޗ‬ᩤ᫔ሇॠຜƥ྅ശሇᓢᗎষм‫ؠ‬вᩤ੄ѐയষОሇԦ࣒᯾ዯˊ᯾ዯሇ
ଐ࠮ᦳЏਰ‫ؤ‬ጕጕљᡐƥ‫ׇ‬ஷ୿ኇ࠽؊੧ಧϽδᡅሇᶀᵐƥ᯾ዯሇ৳ᠽ‫ڔ‬Ⴞ੹ሇథ
༻ƴၦᓨЀх‫ؤ‬ᅴሇᑀ᧼‫׿‬೪ዥϽᩤ೤О ᖪၦÿሇ ˊ᯾ዯሇԦÿ೤ϑ྅ശ
ሇᓢᗎষ ࣣÿࣣˊ ЃᲰ‫ح‬ÿ‫׿‬ мÿଐƥ δᅴƥ೪ዥϽÿ
О δÿሇ‫ڔ‬ ˊ᯾ዯᅴÿ‫ޗ‬໳༘‫ޞ‬ ѐÿയƥ ƥÿ ໳༘‫ޞ‬Оষ ሇ
ষÿƥ ᨲᖪၦˊÿ‫ޗ‬໳༘‫ޞ‬ষѸሇѐയষОљᡐ ÿሇÿˊ

Ѹᓥ ኇ࠽ÿˊѸᓥ ଐ࠮‫ا‬ÿሇ᯾ዯᰐሇ ‫ؠ‬᯾ዯ


ÿሇᑀ᧼ˊѸᓥ ষ ƥÿᠶ᯾ዯሇ О๡‫ޗ‬ÿƥ᯾ዯሇԦÿ๡ˊ

ÿಞ ೤‫ޗ‬ÿ࠵ᖪၦሇ ᒼÿˊ ÿሇሇÿˉ


᫔ሇÿˉ ࠱َሇÿƴ ሇᅴ ၔ৙᰾ൡϔሇÿˉ ˉॠÿˉ
ƴО ᖪၦÿᓢᗎষ लࣣᅴሇ Ჰÿÿƴ Оሇљᢪኇ࠽ሇᶀᵐˉ
໳༘‫ޞ‬ሇˊÿಞ ϴÿዥО ÿ࠵ᖪၦሇÿˊ ѐॠൡƥؑˉ
ጕÿѸႪ‫ڔ‬ ᰾ൡ ໳༘ƥ໳༘ÿ ˊÿಞ Ͻ ѕ ѐÿയ
ÿ࠵ᖪၦ‫ڔ‬О ሇÿˊ мÿÿƥО ÿÿሇ ÿОÿ
᰾ൡƥ ᰾ൡˊp
ˏ࠵‫ޞ‬ཌ᰼ːмᖪၦႪሇÿˉ ሇᅴÿᖪၦԵѸ
‫ؠ‬ÿሇ ᡅÿ៨ዥО ᖪၦ ÿÿԢ៨ ˊᖪၦႪሇÿ
ሇ ࣒ኇ࠽ ࠵ƥÿ໯ ሇ ണ
ಧˊι᫔Оÿᢪണδ৯‫࠵ؤ‬ƥ
᧼Ͻኇ࠽ƥδी೤ ˊÿ੧َƥണО‫ؤ‬ δÿ࠵ሇᶀᵐ ‫ޗ‬ኇ࠽
ƥδÿ ƥ ÿ ƥ ОᅴƥϴÿണО ˊᶀᵐÿ َƥኇ
࠽ी
ಧδᡅˊÿሇљᡐ‫ޗ‬ॠϔ ƥ‫ޗ‬ ሇÿϥ ƥॠ᫔ሇОÿ‫ޞ‬
᧼ÿ࣒ˊ᯾ዯ
ÿጕЀƥ‫ޗ‬δϑ ၔሇƥвষ‫ޞ‬ ƥÿÿሇ ‫ޗ‬ኇ
࠽ÿƥ‫׿‬ണδϑ ल ໯᫔ƥؑÿी δϑÿሇ໯ ƥÿၦÿᠶ
δÿኇ࠽ሇؑ ࣒ÿ೤δÿᶀᵐሇ࠽ÿƥᩤሇ ፞ÿƥ ÿሇ໯ƥ
ÿ໯

ÿÿሇÿˊвÿ ‫ޞ‬ ኇ࠽ƥÿᦳ࣒ÿÿষ ᓨˊ

Ѓ ሇ ƥÿಞ мÿιО Եÿˊ Ѹᓥм ᓥሇᦳ


ÿ ᯾ዯˉᓢ ሇÿЀƥϥ Եၔ৙᰾ൡˉ໯ ˉ ˉ໳༘‫ؠ‬ÿ
Ⴊƥ৙ՠၔ৙᰾ൡÿÿሇ ‫ڔ‬ÿሇ ˊÿϥ࠮ƥѸᓥ Ͻÿ ÿƥ
ÿÿЀ ൺ ƥၦَ ᧼ÿÿЀሇ ‫ڔ‬ᑀ᧼ˊвϴ Ͻÿ
ሇÿƥ‫ޗ‬  ÿ Ԣв ˊ

ˏ࠵‫ޞ‬ཌ᰼ːϴ ƥÿÿ ሇˊÿಞ ሇ


࣒ी೤ॠ྄ˉˉ ੹ˊмಞϔሇÿᢪƥ೪‫ޞ‬ ՠÿሇÿˊ 
ᅴႪ ৯࠵ ѐၔ৙᰾ൡƥ ሇᅴÿÿƥÿ
ω ÿሇ ໳༘‫ޞ‬৙ƥᅴ ˊÿᔯÿᅴሇѸႪ
‫ئ‬кၔ৙᰾ൡƥᩤ ‫ޞ‬ÿƥ ѐ

ˏ࠵‫ޞ‬ཌ᰼ːሇÿᡐᅴˉ ሇᓨˉÿÿ ᖪၦ྅


ശ ϝ‫ץ‬ᒼˊ ÿ Ͻ᰾ൡƥᓨൡَ࠽ÿδ ሇ ƥδ ሇÿ᫔
Ͻδ ÿƥ୿᰾ൡ δÿሇÿƥ ໯ ƥмÿƥ‫ޗ‬໯ሇ
ϔˊ δ ሇÿÿˊ Ͻÿˊ ˉ Ͻδÿ
ሇᲰ ‫ڔ‬ÿÿሇ Ͻÿˊ ϴ ˊ ࣒ÿ м ÿ ƥ
੧ÿ࠵໯ሇ ˊÿˉÿी೤‫ޗ‬ÿ᫔ ᯾ዯƥвᢪвδϑ
Оˊÿˊ

ÿሇಞ Ͻÿÿˊ ࣒ᦳሇ Оÿ೤໯ሇˉ೤࠵‫ޞ‬


ഡ ሇÿ‫ڔ‬ Ͻδ‫ޞ‬ሇƥÿ೤ÿॠ ໯ሇ ˊ Ͻÿÿ
ÿˊ ࣒


ˉЃ࠵‫ޞ‬ƥЃ᰾ൡƥЃ࠵໯‫࠱ڔ‬ीϽ‫ڔ‬ÿ
‫ޗ‬᰾ൡƥ‫ޗ‬໯ƥ‫ޗ‬ኇ࠽ ˊ ϴ Ͻÿÿˊ ࣒ÿሇЀ 

ണ ÿ ᖪၦሇÿÿÿϥ࠮ƥ Оÿϴ৶ÿˊÿ 
ÿሇ ࣒ᓨኇ࠽ ೤δ ƥ ‫ޞ‬ሇˉ࠵໯ϴ
‫ڔ‬
࠵ሇؑയÿÿ ሇጕѕÿၦ ‫ؤ‬ ƥ ÿƥ‫ޗ‬Ჰϔÿƥ ƥ
ÿᴱᴱ ˊÿÿÿሇ ࣒ी೤ᥒ ᥒનƥᥒનᥒ྄ˊ