You are on page 1of 6

OBRAZAC BR.

3/a

IZVETAJ O PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA NA KONKURS ZA


IZBOR U ZVANJE I NA RADNO MESTO SARADNIKA
PRIRODNO-MATEMATIKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

I PODACI O KONKURSU, KOMISIJI I KANDIDATIMA


1. Datum i mesto objavljivanja konkursa: 20. 1. 2004. u listu Oglasne novine Oglasnik
Zavoda za trite rada Republike Srbije ,,Poslovi.
2. Broj saradnika sa naznakom zvanja (asistent-pripravnik, asistent) i naziv nastavnog
predmeta za koji se raspisuje konkurs: jedan asistent-pripravnik za naunu oblast
Informatika, ua nauna oblast Raunarske nauke.
3. Sastav komisije sa naznakom imena i prezimena svakog lana, zvanja, naziva
nastavnog predmeta za koji je izabran u zvanje, datum izbora u zvanje, naune
oblasti kojoj pripada nastavni predmet i naziv fakulteta:
a. dr Zoran Budimac, vanredni profesor, Operativni sistemi i Informatika,
12.10.1999., Raunarstvo, Prirodno-matematiki fakultet, Novi Sad, predsednik.
b. dr Mirjana Ivanovi, redovni profesor, Konstrukcija kompajlera i Programski
jezici, 29.4.2002., Raunarstvo, Prirodno-matematiki fakultet, Novi Sad, lan.
c. dr Dragoslav Herceg, redovni profesor, Metode reavanja operatorskih
jednaina i Numerika analiza, 25.5.1989, Numerika analiza, Prirodno-
matematiki fakultet, Novi Sad, lan.
d. dr Duan Toi, redovni profesor, Osnovi programiranja, Programski jezici i
Metodika nastave raunarstva, 2.12.2003., Raunarstvo, Matematiki fakultet,
Beograd, lan.
4. Prijavljeni kandidati: Zorica Kozarev i Ivan Pribela.

II BOIGRAFSKI PODACI O KANDIDATIMA Zorica Kozarev


1. Ime, srednje slovo i prezime: Zorica B. Kozarev
2. Zvanje: Diplomirani inenjer informatike.
3. Datum i mesto roenja, adresa: 31.07.1979. Novi Sad. Adresa: Nepoznata.
4. Sadanje zaposlenje, profesionalni status, ustanova ili preduzee: NE.
5. Godina upisa i zavretka osnovnih studija: 1998 - 2003.
6. Studijska grupa, fakultet, univerzitet: Informatika, Tehniki fakultet ,,Mihajlo Pupin
Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu.
7. Uspeh na osnovnim studijama: 8,56.
8. Ocene iz nastavnih predmeta relevantnih za izbor: Nepoznato.
9. Naslov i ocena diplomskog rada ili diplomskog ispita: Projektovanje Fazi kontrolera,
ocena 9.
10. Studijska grupa, fakultet, univerzitet i uspeh na specijalistikim, odnosno
magistarskim studijama: NE.
11. Godina upisa i zavretka specijalistikih, odnosno magistarskih studija: NE.
12. Naslov specijalistikog rada, odnosno magistarske teze: NE.
13. Mesto i trajanje specijalizacija i studijskih boravaka u inostranstvu: NE.
14. Znanje svetskih jezika: Engleski (aktivno).
15. Profesionalna orjentacija: NE.
III KRETANJE U PROFESIONALNOM RADU
1. Ustanova, fakultet, univerzitet ili firma, trajanje zaposlenja i zvanje (navesti sva):
NE

IV LANSTVO U STRUNIM I NAUNIM ASOCIJACIJAMA


NE

V NASTAVNI RAD
a) Prethodni nastavni rad (pre izbora u zvanje asistenta):
NE

b) Sadanji nastavni rad (za reizbor u zvanje asistenta):


NE

c) Nagrade i priznanja univerziteta, pedagokih i naunih asocijacija:


NE

d) Druga didaktika sredstva (prirunici, skripte i sl., naslov, autor, godina izdanja,
izdava):
NE.

VI NAUNI RAD
1. Naune knjige (originalni naslov, autori, godina izdanja i izdava): NE.
2. Monografije, posebna poglavlja u naunim knjigama (naslov, autori, godina izdanja
i izdava): NE.
3. Reference meunarodnog nivoa (publikacije u meunarodnim asopisima,
meunarodne izlobe i umetniki nastupi): NE.
4. Reference nacionalnog nivoa u drugim dravama (publikacije u stranim
nacionalnim asopisima, samostalne ili kolektivne izlobe, umetniki ili sportski
nastupi na bilateralnom nivou): NE.
5. Reference nacionalnog nivoa (publikacije u domaim asopisima, samostalne ili
kolektivne domae izlobe i umetniki ili sportski nastupi u zemlji): NE.
6. Saoptenja na meunarodnim naunim skupovima: NE.
7. Saoptenja na domaim naunim skupovima: NE.
8. Radovi u kojima je kandidat jedini autor i prvi koautor: NE.
9. Indeks kompetentnosti: 0.

VII STRUNI RAD (prihvaeni ili realizovani projekti, patenti, zakonski tekstovi i
dr.)
NE

VIII PRIZNANJA, NAGRADE I ODLIKOVANJA ZA PROFESIONALNI


RAD
NE

IX ANALIZA RADA KANDIDATA (na jednoj stranici kucanog teksta odnosno do


1 strane kucanog teksta ako se prijavio samo jedan kandidat)
Komisija ne poznaje kandidata niti lino niti ga je upoznala u toku studija. Stoga je komisija
miljenje i utisak o kandidatu stekla samo na osnovu ture dokumentacije koja je podneta na
konkurs a koja je ve izraena u takama II VIII.
X Miljenje o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje i na radno mesto svakog
kandidata pojedinano do strane kucanog teksta, sa naznakom zvanja za
koje je konkurs raspisan.

Na osnovu prethodno iznetog komisija smatra da kandidat Zorica Kozarev


ispunjava uslove za izbor u zvanje i na radno mesto asistenta-pripravnika za
naunu oblast Informatika, ua nauna oblast Raunarske nauke.
II BOIGRAFSKI PODACI O KANDIDATIMA Ivan Pribela
1. Ime, srednje slovo i prezime: Ivan Z. Pribela
2. Zvanje: Diplomirani informatiar.
3. Datum i mesto roenja, adresa: 24.10.1980. Novi Sad. Adresa: Trg
Pobede 4/11, Vrac.
4. Sadanje zaposlenje, profesionalni status, ustanova ili preduzee:
istraiva-pripravnik, Prirodno-matematiki fakultet, Novi Sad.
5. Godina upisa i zavretka osnovnih studija: 1999 - 2003.
6. Studijska grupa, fakultet, univerzitet: Informatika, Prirodno-matematiki
fakultet, Novi Sad.
7. Uspeh na osnovnim studijama: 9,90
8. Ocene iz nastavnih predmeta relevantnih za izbor: 10,00
9. Naslov i ocena diplomskog rada ili diplomskog ispita: Realizacija
Pascal- kompajlera u programskom jeziku Java, ocena 10.
10. Studijska grupa, fakultet, univerzitet i uspeh na specijalistikim,
odnosno magistarskim studijama: magistarske studije Raunarske
nauke, Prirodno-matematiki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
11. Godina upisa i zavretka specijalistikih, odnosno magistarskih
studija: upis 2003.
12. Naslov specijalistikog rada, odnosno magistarske teze: NE.
13. Mesto i trajanje specijalizacija i studijskih boravaka u inostranstvu:
NE.
14. Znanje svetskih jezika: Engleski.
15. Profesionalna orjentacija: Raunarstvo, Konstrukcija kompajlera,
Programski jezici, Operativni sistemi i Vetaka inteligencija.

III KRETANJE U PROFESIONALNOM RADU


2. Ustanova, fakultet, univerzitet ili firma, trajanje zaposlenja i zvanje (navesti sva):
Kao postdiplomac izvodi vebe na Departmanu za matematiku i informatiku, po
odluci vea Departmana, od 20.12.2003.
Stipendista je i ukljuen u rad na projektu Ministarstva za Nauku, Tehnologiju i
Razvoj.

IV LANSTVO U STRUNIM I NAUNIM ASOCIJACIJAMA


NE
V NASTAVNI RAD
a) Prethodni nastavni rad (pre izbora u zvanje asistenta):
1. Pedagoko iskustvo pre izbora u zvanje asistenta: DA.
2. Angaovanost u odravanju vebi i seminara (na kom predmetu, fakultetu,
univerzitetu): vebe Operativni sistemi i Strukture podataka i algoritmi, Prirodno-
matematiki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
3. Broj asova nedeljno (vebi i seminara): vebe Operativni sistemi I (0+2+0) i
6x(0+0+1), Strukture podataka i algoritmi II (0+1+0), ukupno 9 asova nedeljno.
4. Savladan Program didaktiko-metodikog usavravanja asistenta i nastavnika (ili
poloeni didaktiko-metodiki predmeti tokom osnovnih studija): Ispit Metodika sa
elementima didaktike na osnovnim studijama, ocena 10.

b) Sadanji nastavni rad (za reizbor u zvanje asistenta):


1. Reizbornost u zvanje asistenta (od, do, broj): NE.
2. Odravanje nastave pod mentorstvom (obim angaovanja u asovima/semestru,
na predmetu, sa fondom asova): NE
3. Naziv predmeta, godina studija i broj asova praktine i seminarske nastave na
osnovnim, specijalistikim i magistarskim studijama: Operativni sistemi I, trea
godina studija, broj asova (0+2+0) i 6x(0+0+1), Strukture podataka i algoritmi II,
druga godina studija, broj asova (0+1+0), ukupno 9 asova nedeljno.
4. Uvoenje novih metoda u nastavnom procesu: NE.
5. Rukovoenje mentorstvo u radu sa studentima (seminarski, struni radovi i
sl.): NE.

c) Nagrade i priznanja univerziteta, pedagokih i naunih asocijacija:


Univerzitetske i fakultetske nagrade za izuzetan postignut uspeh na prvoj, drugoj, treoj i etvrtoj
godini osnovnih studija, kao i tokom celokupnih studija.
Univerzitetska nagrada Aleksandar Saa Popovi za najbolji diplomski rad iz oblasti informatike
u 2003. godini.

d) Druga didaktika sredstva (prirunici, skripte i sl., naslov, autor, godina izdanja,
izdava): NE.

VI NAUNI RAD
10. Naune knjige (originalni naslov, autori, godina izdanja i izdava): NE.
11. Monografije, posebna poglavlja u naunim knjigama (naslov, autori, godina izdanja
i izdava): NE.
12. Reference meunarodnog nivoa (publikacije u meunarodnim asopisima,
meunarodne izlobe i umetniki nastupi): NE.
13. Reference nacionalnog nivoa u drugim dravama (publikacije u stranim
nacionalnim asopisima, samostalne ili kolektivne izlobe, umetniki ili sportski
nastupi na bilateralnom nivou): NE.
14. Reference nacionalnog nivoa (publikacije u domaim asopisima, samostalne ili
kolektivne domae izlobe i umetniki ili sportski nastupi u zemlji): NE.
15. Saoptenja na meunarodnim naunim skupovima: NE.
16. Saoptenja na domaim naunim skupovima: NE.
17. Radovi u kojima je kandidat jedini autor i prvi koautor: NE.
18. Indeks kompetentnosti: 0.
VII STRUNI RAD (prihvaeni ili realizovani projekti, patenti, zakonski tekstovi i
dr.)
NE

VIII PRIZNANJA, NAGRADE I ODLIKOVANJA ZA PROFESIONALNI


RAD
NE

IX ANALIZA RADA KANDIDATA (na jednoj stranici kucanog teksta odnosno do


1 strane kucanog teksta ako se prijavio samo jedan kandidat)
Kandidat Ivan Pribela je bio najbolji student informatike Prirodno-matematikog fakulteta u
svojoj generaciji. Jo tokom studiranja se isticao velikim praktinim iskustvom u radu na
raunarima kao i originalnim idejama pri reavanju zadataka. Ve od prve godine studija uoili
smo da je izuzetno talentovan za informatiku, kvalitetan, sistematian i uredan. Sposobnost za
sistematian i kvalitetan rad, umee odvajanja bitnog od uobiajenog, kao i izuzetnu vetinu
prezentiranja materije je naroito pokazao tokom izrade diplomskog rada. Diplomski rad je
odbranio sa najviom ocenom u rekordnom roku (ubrzo posle poloenog poslednjeg ispita na
osnovnim studijama) i iste godine upisao magistarske studije. Vee departmana za Matematiku i
Informatiku je u decembru donelo odluku da Ivan Pribela, kao student magistarskih studija, moe
drati nastavu studentima na osnovnim studijama, tako da kandidat od druge polovine decembra
dri vebe iz predmeta Operativni sistemi i Strukture podataka i algoritmi. Kandidat je, takoe od
decembra, stipendista Ministarstva za Nauku Tehnologiju i Razvoj i ukljuen je u rad na
projektu ,,Development of (intelligent) techniques based on software agents for application in
information retrieval and workflow, Departmana za matematiku i informatiku. Tokom kratkog
angaovanja je pokazao da poseduje kvalitete i za obavljanje nastave i adekvatan nain
prezentacije materije studentima. Aktivan je uesnik naune grupe ,,Seminar o programskim
jezicima, operativnim i distribuiranim sistemima na kojoj je odrao nekoliko predavanja iz
savremenih tema raunarstva, i ukljuen u rad na meunarodnom projektu ,,Joint Course on
Software Engineering and Distributed Reverse Engineering, na kojem aktivno uestvuje ve dve
godine. Na taj nain poinje aktivno da se ukljuuje i u nauni rad.

X Miljenje o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje i na radno mesto svakog


kandidata pojedinano do strane kucanog teksta, sa naznakom zvanja za
koje je konkurs raspisan.
Na osnovu prethodno iznetog, kao i na osnovu poznavanja kandidata, komisija smatra da
kandidat Ivan Pribela ispunjava uslove za izbor u zvanje i na radno mesto asistenta-pripravnika za
naunu oblast Informatika, ua nauna oblast Raunarske nauke.
XI Zakljuak komisije
Na osnovu prethodno iznetih podataka o kandidatima i na osnovu dostavljene dokumentacije i
poznavanja kandidata, komisija predlae da se Ivan Pribela izabere u zvanje i na radno mesto
asistenta-pripravnika za naunu oblast Informatika, ua nauna oblast Raunarske nauke iz
sledeih najvanijih razloga:
1. Ima bolji prosek (Zorica Kozarev: 8,56; Ivan Pribela: 9,90)
2. Krae je studirao (Zorica Kozarev: 1998-2003; Ivan Pribela: 1999-2003)
3. Nagraivan je u toku studija (Nagrada ,,Aleksandar Saa Popovi, Izuzetna nagrada za
postignut uspeh u kolskoj 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 i 2002/2003 godini,
Nagrada za postignut uspeh u toku studija)
4. Ima bolju ocenu diplomskog rada (Zorica Kozarev: 9; Ivan Pribela: 10)

Novi Sad, KOMISIJA:


3. 3. 2004.

1.____________________________________
dr Zoran Budimac, vanredni profesor,
Prirodno-matematiki fakultet,
Univerzitet u Novom Sadu, predsednik

2.____________________________________
dr Mirjana Ivanovi, redovni profesor,
Prirodno-matematiki fakultet,
Univerzitet u Novom Sadu, lan

3.____________________________________
dr Dragoslav Herceg, redovni profesor,
Prirodno-matematiki fakultet,
Univerzitet u Novom Sadu, lan

4.____________________________________
dr Duan Toi, redovni profesor,
Prirodno-matematiki fakultet,
Univerzitet u Beogradu, lan