You are on page 1of 1

INICIO

fy Ingrese fluencia acero


Fc Ingrese res del conc
Mu Ingrese momento ult
h Ingrese altura de viga
b Ingrese base viga
r Ingrese r estimado
e Margen de error

d h - r

a d/5

=
0.85

xa a
a

=
( )


= 100%

NO
ea < e

SI

As

FIN