You are on page 1of 12

DVMS Co.

, Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam
Số: 2504072015-QT/TECH-MAR

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERSPIRE EMAIL MARKETER
( Tài liệu kỹ thuật )

Nhật ký thay đổi
A – Added, M – Modified, D – Deleted
Ngày Người thực hiện A,M,D (*) Detail Version Phê duyệt

Hướng dẫn dùng email marketing trong
04/07/2015 MAR-TEAM 1.0
Interspire Email Marketer

Mục lục

1. Đăng nhập ............................................................................................................................ 2

2. Tạo danh sách email ............................................................................................................ 2

3. Thêm email vào danh sách .................................................................................................. 3

4. Thêm nhiều email vào danh sách ........................................................................................ 4

5. Tạo chiến dịch gửi email...................................................................................................... 6
Xem trước chiến dịch gửi ..................................................................................................................... 8
Gửi email.............................................................................................................................................. 9
Xem lịch sử, thống kê gửi................................................................................................................... 11

THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ ........................................................................................... 12
DVMS Co., Ltd ................................................................................................................................. 12

1 © DVMS
DVMS Co., Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam

1. Đăng nhập

2. Tạo danh sách email

2 © DVMS
DVMS Co., Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam

Đặt tên danh sách → click Save

3. Thêm email vào danh sách
- Click vào Add a Contact

3 © DVMS
DVMS Co., Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam

4. Thêm nhiều email vào danh sách
- Dùng Notepad hoặc Notepad++ => Copy email từ Excel hoặc word và dán vào Notepad, Đảm
bảo mỗi email ở 1 dòng và không có khoảng trống, không có các ký tự khác như dấu phẩy (,) , dấu
hai chấm (:) hoặc dấu chấm phẩy (;)

4 © DVMS
DVMS Co., Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam

 Click Save → đặt tên file (ví dụ: danhsachdemo)

 Click vào Import Contacts from a File

5 © DVMS
DVMS Co., Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam

 Chọn danh sách email (Contact list) và Click Next >>

 Click Browse chọn file mà lúc trước bạn vừa lưu danh sách email ra: ( danhsachdemo.txt) =>
click Next>>
 Chọn ứng với (Maps to) Email address, Click Next>>

 Click Start Importing

 Đợi đến khi quá trình import kết thúc.

5. Tạo chiến dịch gửi email
- Click vào Chiến dịch email→ tạo một chiến dịch email → đặt tên chiến dịch email và chọn mẫu
email có sẵn (nếu muốn) → click Tiếp tục.

6 © DVMS
DVMS Co., Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam

 Đặt tiêu đề email bạn muốn gởi, chỉnh sửa lại nội dung bên dưới.

7 © DVMS
DVMS Co., Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam

Xem trước chiến dịch gửi
- Để chắc chắn khi gởi chiến dịch email, khách hàng sẽ đọc đúng hình thức và nội dung email bạn
mong muốn: Bạn kéo xuống dưới điền email của bạn vào vào send Preview to this Email và lick
vào Xem chiến dịch Email của bạn => Bạn tiến hành check mail bạn vừa gởi để xem thử trước nội
dung.

 Sau khi mọi thứ đã ổn, bạn click vào: Lưu và thoát.

8 © DVMS
DVMS Co., Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam

Gửi email
 Click vào Chiến dịch email -> Gởi một chiến dịch email -> chọn danh sách email muốn gởi click:
Tiếp tục>>

 Chọn Chiến dịch email muốn gởi, Sửa lại thông tin người gởi, email người gởi, email muốn nhận
trả lời sau đó nhấn: Tiếp tục>>.

9 © DVMS
DVMS Co., Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam

 Click vào Schedule My Email Campaign để gởi email, Hệ thống được tự động thiết lập email của
bạn sẽ được gởi sau 1 phút.

10 © DVMS
DVMS Co., Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam

Xem lịch sử, thống kê gửi
- Sau khi Schedule xong bạn lick vào Chiến dịch email → Xem lịch các email được gởi, thỉnh
thoảng bạn nhấn phím F5 hoặc refesh lại để xem quá trình gởi email của bạn.

 Click vào Thống kê -> Thống kê chiến dịch email, chọn: Chiến dịch email và lick vào Xem.

11 © DVMS
DVMS Co., Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCMc, Viet Nam

CHÚC THÀNH CÔNG!

THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ

DVMS Co., Ltd
Head Office: 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Ha Noi Branch: Floor 9, 169 Nguyen Ngoc Vu Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Viet Nam
Hai Phong Branch: Hai Phong city, Viet Nam
Tel: +842836028937 | +842835531145 - Fax: +842835531145
Email: sale@dvms.vn
Nơi nhận:

+ Lưu CRM

+ Gửi khách hàng

+ Đăng lên kênh truyền thông

12 © DVMS