You are on page 1of 5

( (

Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 « Подання фінансової
звітності »

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 10 01
КЗ ЛОР "Навчально-реабі іііаційний центр
Установа "Левеня"___________________________________і а ЄДРПОУ 20833854

Територія Франківский район м. Львова___________ і а КОАТУУ 4610136900
Орі аиізаціпно-правова форма
господарювання Комунальна орі анїзація (установа, заіуіад) за КОПФГ 430

Орган державного управління _____________________________________________ за КОДУ

_
Вид економічної діяльності за КВЕД

Одиниця виміру: гри.

Періодичність: квартальна, річна.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

та ІП квартал 2017 рокд

УПРАВЛІННЯІ
< (
2 Продовження додатка 2
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
г _. - ^ - ■■■■ ■
Форма № 2-дс
За аналогічний період
Стаття Код рядка За звіз шій період
попереднього року
1 2 3 4
доходи
Доходи від обмінних операцій
Бюджетні асигнування 2010 11 378 578 -

Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 13 700 -

Доходи від продажу активів 2030 200 -

Фінансові доходи 2040 - -

Інші доходи від обмінних операцій 2050 - -

Усього доходів від обмінних операцій 2080 11 392 478 -

Доходи від необмінних операцій
Податкові надходження 2090 - -

Неподаткові надходження 2100 - -

Трансферти 2110 - І

Надходження до державних цільових фондів 2120 - -

Інші доходи від необмінних операцій 2130 20 544 -

Усього доходів від необмінних онераній 2170 20 544 -

Усього доходів 2200 11 413 022 -

ВИТРАТИ
Витрати за обмінними операціями
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 11 644 616 У іУ
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 13 700 -

Витрати а продажу активів 2230 - -

Фінансові витрати 2240 - -

I

і
Іі е0 ?о
•C D
Інші витрати за обмінними операціями

V -
2250 -

Усього витрат за обмінними операціями 2290 11 659 652 -

Він раз и за необмінними операціями
Трансферти 2300 _ -

Інші витрати за необмінними операціями 2310 І_. ____________________ _________________ __________________________________________
-

Усього виграти за необмінніїмії операціями 2340 -

Усього в і г і раї 2380 11 659 652 -

Профітіг/дефіїцм за звізшій період 2390 ~ -246 630 !

. УПРАВЛІННЯ я г
І ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКО! СЛУЖБИ
| УКРАЇНИ У ФРАКИЇВСЬКОМУ РАЙОН!
М. ЛЬВОВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

J
з Продовження додатка 2

II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

За аналогічний період
На ймеі іуванті і іоказни ка Код рядка За звітний період
попереднього року
І 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420 - _

Оборона 2430 - -

Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -

Економічна діяльність 2450 - *

Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -

Житлово-комунальне господарство 2470 -
*
Охорона здоров'я 2480 - -

Духовний та фізичний розвиток 2490 - -

Освіта 2500 11 659 652
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 -

УПРАВЛІННЯ - ,
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКО! СЛУЖБИ
(

4 Продовження додатка 2
НІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
1 Загальний фонд Спеціальний фонд
і1

план за и. іан за
різниця різниця
Код план за звітний фактична план за фактична
З В І ГНИ Й
Стаття (графа 5 (графа 9
рядка звітний період 3 сума звітний період 3 сума
мінус мінус
період урахування виконання період урахування вііконання
графа 4) графа 8)
VI змін VI змін

*

1 2 3' 4 5 6 7 8 9 10
доходи
По іа і ко ві 11 а і\о, іженн я 2540 _ _ _ _ _ _ _ _

Неподаткові надходження 2550 _ . _ _
35 000 139 640 113 672 -25 968
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2551 _ _ _ - _ _ _

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
господарської діяльності 2552
Інші неподаткові надходження 2553 г-'-— - -•-
Власні надходження бюджетних установ 2554 _ . _
35 000 139 640 113 672 -25 968
Бюджетні асигнування 2555 13 126 516 13 088 011 11 378 578 . . -1 709 433 _ _ • ІГ I _

Доходи від операцій з капіталом 2560 _ _ _ _ . і
і ~----- —■------ 1
Офіційні трансферти 2570 _ _ _ _
-
Надходження державних цідьових фондів 2580 — - - - .....-—н
_ _ _ _ _

Надходження Фонду соціального захисту інвалідів 2581 _ _ І ,

Надходження Пенсійного фонду України 2582 ♦ _ _ _ _

Надходження Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття 2583
і Надходження Фонду соціального страхування України 2584 .
і і _

ІІнші надходження 2585 - - . - -
[Усього доходів 2600 ____ І З 126 5 1 6 13 0 3 8 0 1 1 : 11 3 7 8 5 7 8 -1 709 433 35 00р 1--- — 4-30-64^ -25 968
ВИТРАІИ [пТ^Шггп'1'^ 1
. ... ґл иелі ГЛУЖБИ
‘Оплата праці і нарахування на заробітн\ плату 2610 10 646 896 10 608 491 9 357 539 -1 250 952 ДЕРЖАВНОЇ К
-•
ІДНКІВСЬКОМ' / РАЙОШ/ -
‘ УКРАЇНИ УФ1
'Б Л А С ^
М. ЛЬВОВА, ЛЬВІВСЬКОЇ 0
( <

Проло вже н ня додат ка 2

Використання товарів і послуг 2620 2 479 620 2 479 370! 2 015 623! -463 747 35 000 60 412 33 444 -26 968
Обслуговування боргових зобов'язань 2630 _ _ _ . _

Поточні трансферти 2640 _ _ - . _ -

Соціальне забезпечення 2650 _ _ . _ _ - _

Інші поточні видатки 2660 _ 150 42 -108 _ -

Нерозподілені видатки 2670 _ _ _ _ - _ _

Придбання основного капіталу 2680 _ _ _ _ 79 228 79 228 _

Капітальні трансферти 2690 _ _ _ _ _ - -

Внутрі шне кредит) ва ння 2700 _ _ - _ _ . . _

Зовнішнє кредитування 2710 _ _ . . _ _ . _

Усього ви і раї 2780 13 126 5 1 6 13 0 8 8 011 11 3 7 3 2 04 -1 7 1 4 8 0 7 35 00 0 139 6 4 0 11 2 6 7 2 -26 9 6 8

Профіті і/дефіцит за звітний період 2790 - - 5 374 5 374 - 1 000 1 000

*
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Код За аналогічний період
Стаття За зійтний період
рядка попередньою року
1 2 3 4
Витрати на оплат) праці 2820 7 694 282
[ ........ ■ ■
Відрах) вання на соціальні заходи 2830 1 663 257 с /
Матеріальні витрати 2840 2 191 894 -

!Амортизація 2850 108 879
Інші витрати 2860 1 340
„ ,-гг: п
1Всього 2890 И35Э652 -

Керівні і к (и осадов адС..,,.., . т^\д
ш В. Ремаже в с ька

I одовнин нухга.мердемецііідісі, па
якого покладено виконання (ійЬ&ТЦЖІв
Ъ
'
бухгалтерської ^ ///

УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБ
УКРАЇНИ У Ф Р А Н К С ЬК О М У РАЙОНІ
М. ЛЬВОВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ