The Caribbean Public Procurement

(Law & Practice) Conference 2010
OCTOBER 11-12 | HYATT REGENCY, TRINIDAD | www.cppc2010.org
Leveraging Strategic Procurement to Achieve Best Value,
Effective Governance and Responsible Development
At the Frontier of Public Procurement
2 3 CPPC 2010 - At the Frontier of Public Procurement
WORKSHOPS
CPPC 2010 training workshops delivered by the faculty of the
Caribbean Procurement Institute with accredited course content
from the Osgoode Hall Law School, Toronto, Canada, Public
Procurement Certificate Programme. Planned workshops cover
the following topics:
· Coverhahce, Elhícs ahd Accouhlabíííly
· Fubííc Frocuremehl Reíorm ahd Recíohaí Trade
· Fubííc Cohslruclíoh ahd lhíraslruclure
· Fubííc Frívale Farlhershíps (FFFs)
· Frocuremehl ahd Ehvírohmehl
· Oíí & Cas lhduslry Cohlracls
· Deíehce Frocuremehl
Participants will receive materials for all workshops in Conference Packages.
WHAT YOU WILL LEARN IN THE WORKSHOPS
· The coverhíhc príhcípíes ahd commoh lhemes íor pro·aclíve procuremehl
· Key praclícaí slralecíes lo ehsure wíhhíhc cohdílíohs íh your procuremehl ahd suppíy chaíh
management function
· Empoweríhc lhe proíecl mahacemehl leam: Checkíísl oí dos ahd doh'ls
· How lo íocus oh crílícaí proíecl delaíís
· Maíor píays írom maíor proíecls: íearhíhc írom successíuí íeadíhc edce muílí·mííííoh doííar
proíecls
· Besl praclíces íor mahacíhc rísk, ehhahcíhc ííexíbíííly ahd acceíeralíhc límeírames íh lhe
procurement process
· Frecísíoh draílíhc: whal you shouíd be doíhc (ahd whal you shouíd hol be doíhc)
· Avoídíhc draílíhc pílíaíís, ahd crealíhc documehls lhal wílhslahd lhe lurbuíehce oí lhe lehderíhc
process
· Crílícaí behchmarks lhal shouíd be assessed wheh revíewíhc procuremehl documehlalíoh
· Wheh (ahd how) you shouíd be usíhc íaírhess advísors: boísleríhc lhe procuremehl process
· Remedíes ahd díspule resoíulíoh
· Mahacíhc lhe íhherehl íecaí rísks íh cohlracl mahacemehl
· Avoídíhc pubííc purchasíhc paraíysís: líps íor survívíhc lhe red·lape revoíulíoh
Great, real world examples illustrative of
the principles through ample case law.
CPPC 2008 delegate
WHY CPPC?
The CFFC ís lhe ohíy Caríbbeah íorum where íhlerhalíohaí experls cah share lhe íalesl íhsíchls ahd
developments in this rapidly changing field. Focusing on both the macro and micro perspectives the CPPC
ís a comprehehsíve, ohe oí kíhd, lwo·day evehl, examíhíhc Fubííc Frocuremehl Law ahd Coverhahce
íssues. ll ís a musl·allehd íor poíícy makers, sehíor pubííc oííícíaís, CEOs ahd sehíor corporale execulíves,
íawyers ahd proíessíohaís seekíhc lhe íhsíchls heeded lo survíve lhe íasl·paced, hích·rísk, rapídíy
evolving world of government and private sector procurement. Its format combines dynamic conference
presehlalíohs wílh íhlehsíve lraíhíhc compohehls, íacííílaled by íhlerhalíohaí experls. Throuch specíííc
workshop activities practical approaches are shared on how countries, organizations and professionals
cah uhderlake reíorm íh lhe crílícaí areas oí procuremehl ahd coverhahce, mahacíhc compíex díspules
ahd mílícalíhc proíecl ahd corruplíoh rísks.
CPPC 2010
The íhaucuraí CFFC 2008 allracled over 170 pubííc ahd prívale seclor íeaders, execulíves, proíessíohaís
ahd academícs írom across lhe Caríbbeah, Norlh Ameríca ahd Europe. CFFC 2010 wííí buííd oh lhís
creal khowíedce·exchahce ahd helworkíhc opporluhíly. Thís year's íocus ís íeveracíhc slralecíc pubííc
procurement policies to achieve best value, good governance and responsible national development.
CFFC 2010 wííí bríhc locelher some oí lhe woríd's mosl íhhovalíve ahd respecled lhíhkers ahd experls íh
the field of procurement policy, management and law. They include policymakers, academics, business
execulíves ahd proíessíohaís. The dyhamíc cohíerehce íormal wííí cover lhe íalesl deveíopmehls íh
muílí·halíohaí procuremehl poíícy, examíhe successíuí lechhíques ahd looís íor slralecíc procuremehl,
ahd probe sophíslícaled procuremehl modeís÷such as pubííc/prívale parlhershíps. lhduslry·specíííc
workshops ehsure lhal deíecales oblaíh reíevahl slralecíes íor lheír respeclíve díscípííhes. CFFC 2010's
Coes Creeh íhílíalíve provídes ah eco·íríehdíy cohíerehce ahd demohslrales ah appííed respohsíbíe
purchasing policy.
CONFERENCE TOPICS
· lhlerhalíohaí ahd recíohaí cohvehlíohs ahd írameworks íor harmohísalíoh oí pubííc procuremehl ahd
ahlí·corruplíoh poíícy
· The CARlFORUM · EC Ecohomíc Farlhershíp Arrahcemehl (EFA) pubííc procuremehl cohdílíohs ahd
lhe draíl CARlCOM Framework íor Recíohaí lhlecralíoh oí Fubííc Frocuremehl Foíícy (FRlF)
· Assessmehl ahd comparísoh oí díííerehl pubííc seclor procuremehl reíorm modeís wílh specíííc
reíerehce lo lhe CARlCOM, lhe Frocuremehl Ombudsmah syslem íh Cahada ahd lhe Cohlraclor
Ceheraí syslems íh Jamaíca ahd Beííze
· Lalesl deveíopmehls íh lhe Law oí Compelílíve Bíddíhc · recehl Commohweaílh íudcmehls reíerehcíhc
Cohlracl A, Judícíaí Revíew oí Coverhmehl Frocuremehl ahd Freedom oí lhíormalíoh requesls
· lhduslry specíííc slralecíes íor successíuí cohlraclíhc oh maíor proíecls: Cohslruclíoh, Oíí ahd Cas, lT
ahd Deíehce seclors
· Fubííc Frívale Farlhershíps · lhhovalíoh, Rísk ahd New Cohlracluaí Modeís
· Eííeclíve e·coverhmehl slralecíes íor pubííc seclor ííhahcíaí mahacemehl reíorm
· Frocuremehl ahd lhe Ehvírohmehl · 8lralecíc Frocuremehl íor ehvírohmehlaí suslaíhabíííly
· Coverhahce, Elhícs ahd Accouhlabíííly íh Fubííc Frocuremehl
Quite an eye opener! Provided tools that
can be applied to procurement.
CPPC 2008 delegate
4 5 CPPC 2010 - At the Frontier of Public Procurement
Shahid Minto
Former (ahd íírsl) Frocuremehl Ombudsmah oí Cahada, he ís a charlered
accouhlahl wílh a masler's decree íh poíílícaí scíehce ahd a proíessíohaí
decree íh íaw. 8hahíd was lhe Assíslahl Audílor Ceheraí belweeh 1989
ahd 2005. He has aímosl 30 years oí experíehce íh lhe oversíchl ahd
mahacemehl oí cívíííah ahd mííílary procuremehl, ííxed ahd reaí properly
assets, financial management, privatization of government operations,
foreign operations, transportation programs and the operation of Crown
Corporations.
Dr. Derrick McKoy
Former Cohlraclor Ceheraí oí Jamaíca ahd presehlíy 8ehíor Leclurer,
Facuíly oí Law, Uhíversíly oí lhe Wesl lhdíes. Hoíder oí a FhD íh Busíhess
Admíhíslralíoh specíaíísíhc íh New Fubííc Mahacemehl, ah LLM íh
lhlerhalíohaí ahd Comparalíve Law, ah MBA ahd LLB, Derríck served aíso as
Commíssíoher, Faír Tradíhc Commíssíoh, Jamaíca ahd he has served oh lhe
Díscípííhary Commíllee oí lhe Ceheraí Lecaí Couhcíí, ís ah adíuhcl oí severaí
distinguished universities, and has published in various areas of the Law.
CPPC 2010 FACULTY
Roberto Hernandez Garcia
Mahacíhc parlher oí COMAD, 8C (Corporacíóh Mexícaha de Asesores eh
Derecho, 8C), Roberlo ís a Mexícah allorhey specíaíísíhc íh Coverhmehl
procuremehl ahd Cohslruclíoh. Co·více chaír oí lhe lBA lhlerhalíohaí
Cohslruclíoh Froíecls Commíllee, Roberlo represehls lhe lBA íor lhe revísíoh
oí lhe Modeí Frocuremehl Law. He ís aíso lhe íouhder/chaír oí lhe coverhmehl
procuremehl commíllee oí lhe Mexícah Bar Assocíalíoh ahd íormer chaír oí lhe
lBA Coverhmehl Frocuremehl 8ubcommíllee. He ís chaír oí lhe ahlícorruplíoh
commíllee oí lCC Mexíco ahd was appoíhled íh 2009 by lhe Mexícah Míhíslry
oí Fubííc Fuhclíoh as 'Wílhess oí 8ocíely' íh order lo promole lrahsparehcy ahd
legality in the government procurement procedures.
Nicholas Dennys QC
Head oí Alkíh Chambers, UK's íeadíhc íhlerhalíohaí cohslruclíoh,
íhíraslruclure & ehercy íawyers ahd Edílors oí lhe Hudsohs lexl oh
Construction Law. Nicholas is a leading specialist in construction, civil
engineering, international arbitration, professional negligence and
information technology together with related areas such as insurance,
sale of goods, insolvency, transport and energy. He has been involved in
díspules íhvoívíhc íoreích íaw íhcíudíhc íh lhdía, U8A (New York, Texas,
Caíííorhía), Hohc Kohc, Kuwaíl, 8íhcapore, 8paíh, 8oulh Aíríca ahd
Cíbraílar. Níchoías has aíso beeh recochísed by lhe íecaí dírecloríes,
Chambers and Partners Guide to the Legal Profession UK, Global and Asia as
well as The Legal 500.
Margaret Rose
8he has ah LLB (Hohs), LEC, ahd ís Execulíve Díreclor oí lhe Caríbbeah
Frocuremehl lhslílule, ahd Fríhcípaí ahd 8ehíor Farlher al Rose & Co,
Allorheys al Law where her parlícuíar areas oí praclíce íhcíude crímíhaí,
ahlí·corruplíoh, coverhahce ahd procuremehl íaw, cohslruclíoh ahd
íhíraslruclure proíecl ííhahce ahd mahacemehl. Marcarel presehlíy serves
oh lhe Advísory Board oí lhe lhlerhalíohaí Fubííc Frocuremehl Cohíerehce
(lFFC) Body, lhe Ahlí·Corruplíoh Commíllee oí lhe Woríd Federalíoh oí
Ehcíheeríhc Orcs (WFEO) ahd as Facuíly oh lhe Oscoode Haíí Law 8chooí,
Canada Public Procurement Certificate Programme.
Dr. Stephen Woolcock
BA Mech Ehc, MA Europeah Coverhmehlaí 8ludíes, FhD L8E. Fauí Hehrí
8paak Feííow, Harvard, 8lepheh ís Frocramme Díreclor íor lhe Maslers íh
lhlerhalíohaí Foíílícaí Ecohomy al lhe Lohdoh 8chooí oí Ecohomícs where
he heads lheír lhlerhalíohaí Trade Foíícy Uhíl ahd ís ah Assocíale Research
Feííow al lhe Comparalíve Recíohaí lhlecralíoh 8ludíes Frocramme oí lhe
UN Uhíversíly. He ís aíso cohsuílahl ahd advísor lo a humber oí íhlerhalíohaí
orcahísalíohs íhcíudíhc lhe EU ahd halíohaí coverhmehls ahd has severaí
pubíícalíohs íh lhe area oí lhlerhalíohaí Foíílícaí Ecohomy ahd Trade.
Paul Emanuelli
A Cahadíah Fubííc Frocuremehl Lawyer ahd Course Díreclor oí lhe
Public Procurement Law Programmes at Osgoode Hall Law School, Paul
founded the Procurement Office, Toronto Canada which provides training,
consultancy and legal advice in all aspects of the procurement cycle. He
ís lhe aulhor oí severaí pubííc procuremehl lexls íhcíudíhc Coverhmehl
Frocuremehl ahd Frecísíoh Draílíhc ahd díslríbules a íree quarleríy
eíeclrohíc hewsíeller, lhe Nalíohaí Tehderíhc Law Updale. He ís Co·Chaír oí
lhe Coverhmehl oí Ohlarío's Commercíaí Lawyers Croup ahd a Díreclor oh
lhe Academíc Board oí lhe Caríbbeah Frocuremehl lhslílule.
Norman Girvan
Normah ís Froíessoríaí Research Feííow al lhe UWl Craduale lhslílule oí
lhlerhalíohaí Reíalíohs íh Tríhídad ahd Tobaco. lh 2010 he became lhe
UN 8ecrelary Ceheraí's Fersohaí Represehlalíve oh lhe Cuyaha·Vehezueía
Border Cohlroversy. ahd ís a member oí lhe Uhíled Nalíohs Commíllee
oh Deveíopmehl Foíícy. He has beeh 8ecrelary Ceheraí oí lhe Assocíalíoh
oí Caríbbeah 8lales, Froíessor oí Deveíopmehl 8ludíes ahd Díreclor
oí lhe 8ír Arlhur Lewís lhslílule oí 8ocíaí ahd Ecohomíc 8ludíes al lhe
Uhíversíly oí lhe Wesl lhdíes, ahd head oí lhe Nalíohaí Fíahhíhc Acehcy oí
lhe Coverhmehl oí Jamaíca. He hoíds FhD íh Ecohomícs írom lhe Lohdoh
8chooí oí Ecohomícs.
6 7 CPPC 2010 - At the Frontier of Public Procurement
Diana Magnus
Mahacer, Markelíhc ahd Commuhícalíohs oí Frocuremehl 8ervíces al
lhe Uhíversíly oí Torohlo, Díaha has dríveh lrahsíormalíoh by íeadíhc lhe
desích, deveíopmehl ahd execulíoh oí cuslomer cehlríc slralecíes. Díaha
has had successful careers in art direction, design, communications and
architecture. She is an architecture graduate.
Christopher R. Yukins
Assocíale Froíessor oí Coverhmehl Cohlracls Law, Co·Díreclor oí lhe
Coverhmehl Frocuremehl Law Frocram oí lhe Uhíled 8lales ahd Member
oí lhe Fubííc Cohlracl Law 8eclíoh oí lhe Amerícah Bar Assocíalíoh,
Christopher serves on the steering committee to the International
Frocuremehl Commíllee oí lhe ABA lhlerhalíohaí Law 8eclíoh. Chríslopher
ís pubííshed oíleh ahd ruhs a popuíar coííoquíum seríes oh procuremehl
reíorm al The Ceorce Washíhcloh Uhíversíly Law 8chooí.
Charles Holden
Charíes ís Execulíve Díreclor lhlerhalíohaí Federalíoh oí Furchasíhc ahd
8uppíy Mahacemehl (lFF8M) whích raíses lhe perceplíoh oí lhe proíessíoh,
introducing standards of good practice around the world. He is former
commercíaí díreclor íor lhe maíor UK chíídreh's charíly, Barhardo's ahd CEO
oí lhe UK purchasíhc ahd suppíy mahacemehl assocíalíoh, ClF8.
Andrew Goddard QC
Ahdrew specíaíízes íh lhe íaw oí commercíaí obíícalíohs parlícuíaríy íh
lhe cohlexl oí maíor cohslruclíoh ahd ehcíheeríhc, íhíraslruclure, ehercy
ahd lT proíecls. He has cohsíderabíe experíehce íh maíor proíecls íh bolh
developed and developing economies, including in particular Public Private
Farlhershíp cohlraclíhc modeís, ahd has acled as Couhseí ahd as Arbílralor
in numerous international disputes, including Investor/State disputes.
Eddy Jin
Díreclor, Frocuremehl 8ervíces al lhe Uhíversíly oí Torohlo, Eddy ís
archílecl oí lhe Uhíversíly's award wíhhíhc e·procuremehl syslem, U8hop,
the biggest and most ambitious online shopping system of any Canadian
uhíversíly. He ís a íouhdíhc member oí lhe Ohlarío Educalíoh Coííaboralíve
Markelpíace, a hol·íor·proííl corporalíoh íuhded by lhe Ohlarío Coverhmehl
lo buííd ah eMarkelpíace ahd slralecíc sourcíhc servíces lo lhe províhce's
educalíoh seclor. Eddy ís a zooíocy craduale.
Michela Wrong
A poíílícaí íourhaíísl, aulhor ahd commehlalor íor maíor hewspapers ahd
macazíhes, wílh a decree íh Fhííosophy ahd 8ocíaí 8cíehces ahd a Dípíoma
íh Jourhaíísm, she has worked as a íoreích correspohdehl íor Reulers, lhe
BBC ahd lhe Fíhahcíaí Tímes, ahd a íree· íahce íourhaíísl íh war·lorh Aírícah
halíohs 2000 ÷ lh lhe Foolsleps oí Mr. Kurlz FEN príze íor hoh·ííclíoh 2005
÷ l Dídh'l Do ll For You 2009 ÷ ll's Our Turh lo Eal Ohe oí The Ecohomísls
¨besl books oí 2009¨ ahd shorlíísled íor lhe Orweíí Fríze.
Dr. Gustavo Piga
Hís decrees íhcíude a FhD, MFhíí Ecohomícs ahd MA. Cuslavo ís íuíí
Froíessor al lhe Uhíversíly oí Rome Tor Vercala, llaíy where he leaches
Mícro ahd Macroecohomícs íh lhe Facuíly oí Ecohomícs ahd ís Head
Díreclor oí lhe Maslers íh Frocuremehl Mahacemehl. He ís 8ehíor
Frocuremehl Experl wílh lhe Woríd Bahk ahd llaííah Trade lhslílule,
Washíhcloh DC, ahd hoíder oí severaí íhlerhalíohaí cohsuílahcíes. He
has authored many books and publications including the Handbook of
Frocuremehl ahd lhe Ecohomícs oí Frocuremehl.
8 9 CPPC 2010 - At the Frontier of Public Procurement
Within the top three courses
I have ever attended.
CPPC 2008 delegate
3) Pre Conference Boot Camp
Dale: 8uhday Oclober 10 Tíme: 8.30am·4.30pm
Vehue: Hyall Recehcy, Tríhídad Cosl: U88695
lí you wahl lo ehsure your ohííhe ahd olher queslíohs are ahswered ahd íor ah eveh more íhlehsíve
drill down into select topics, attend this session led by leading public procurement lawyer and
aulhor Fauí Emahueííí, ahd Marcarel Rose, Execulíve Díreclor oí lhe Caríbbeah Frocuremehl
lhslílule. Bool Camp wííí íealure accredíled course cohlehl írom lhe Oscoode Haíí Law 8chooí,
Toronto, Canada, Certificate Programme in Public Procurement and will afford professionals the
opportunity to learn the nuts and bolts and latest strategies to manage procurement formats.
Hyatt Hotel
Aíí CFFC 2010 deíecales beheííl írom preíerehlíaí rales al lhe Hyall Recehcy íor recíslralíohs ahd
hotel bookings made before September 10th, 2010.
Caribbean Association of Procurement Professionals (CAPP)
Fírsl Ahhuaí Ceheraí Meelíhc ahd Bíehhíaí CAFF FORUM 2010
Dale: 8uhday Oclober 10 Tíme: 5pm·7pm
Vehue: Hyall Recehcy, Tríhídad Cosl: Free lo aíí recíslered CAFF provísíohaí members
Light refreshments will be served.
Lead íacííílalor: Charíes Hoídeh, Díreclor Ceheraí, lFF8M
Cuesl speaker: Mícheía Wrohc, Aulhor oí Its Our Turn to Eat: The Story of a Kenyan Whistle - Blower (2009)
CAFF Members are ehlílíed lo a 10³ díscouhl oh above CFC, C8C ahd Fre·Cohíerehce Bool Camp
cosls. Members musl have beeh recíslered as al March 31, 2010.
HOW TO JOIN CAPP?
CFFC 2008 was lhe calaíysl íor lhe íormalíoh oí lhe Caríbbeah Assocíalíoh oí lhe Frocuremehl
Froíessíohaís (CAFF) whích was íauhched íh March 2008 wílh 80 provísíohaí members. Over lhe íasl
two years membership has grown to over 200 provisional members.
Al lhe CAFF Forum al CFFC 2010 a píalíorm ís províded íor members lo come locelher lo helwork,
share knowledge and build consensus on issues related to the profession of procurement. It
presehls a uhíque opporluhíly lo slímuíale lhe reíormalíve díscourse ahd lo ehhahce CARlCOM
capacity and consensus building in the critical areas of public procurement and governance. It also
íoslers lhe cohlíhued deveíopmehl oí lhe CAFF íh ah eííorl lo buííd proíessíohaí capacíly ahd a
¨cuíluraííy reíevahl¨ body oí khowíedce íh lhís key area crílícaí lo our recíoh's suslaíhabíe crowlh ahd
development.
To íearh how lo íoíh CAFF ahd recísler íor lhe CAFF Forum 2010 píease cohlacl lhe CFFC 8ecrelaríal
Emaíí: íhío@cppc2010.orc Teí: -1 868 624 4997
To Recísler ahd íor íurlher delaíís oh CFFC 2010 cohlacl:
CPPC Secretariat
Caribbean Procurement Institute
120 Abercromby Street
Port of Spain, Trinidad, W.I.
1-868-624-4997 (o)
1-868-623-9455 (f)
E-mail: info@cppc20110.org
WHO SHOULD ATTEND?
· Míhíslers, Leaders, Frocuremehl ahd Trade Foíícy Makers
· Fermahehl 8ecrelaríes ahd 8ehíor Fubííc 8ervahls
· Díreclors ahd Mahacers oí 8lale·Owhed Ehlerpríses ahd slalulory bodíes
· Deveíopmehl specíaíísls ahd ecohomísls
· lh·house ahd Exlerhaí Couhseí advísíhc íh pubííc seclor cohlraclíhc
· Frocuremehl, Locíslícs ahd 8uppíy Chaíh Mahacemehl Froíessíohaís
· Fíhahce ahd Audíl Froíessíohaís
· Cohslruclíoh Froíessíohaís
· Deveíopers, Cohlraclors, 8uppííers
REGISTRATION
The excílíhc hew CFFC íormal íhcíudes ah Ask A Oueslíoh secmehl, Fre Cohíerehce Bool Camp
ahd hew seíecl lílíes ahd reíerehce maleríaí as parl oí lhe cohíerehce packace. We've cohe Creeh
lhís year ahd are íhlroducíhc our 8ave Mohey Whííe 8avíhc lhe Ehvírohmehl Fíah wílh allraclíve
díscouhls íor parlícípahls oplíhc íor our Creeh Fremíum Cohíerehce (CFC) Fack.
1) Green Premium Conference (GPC) Pack - Best Value!
· International Public Procurement: A Guide to Best Practice lexl, edíled by Roberlo Herhahdez
Carcía (specíaí eco·íríehdíy repríhl ordered íor CFFC 2010 oh 100³ recycíabíe maleríaís)
· Its Our Turn to Eat: The Story of a Kenyan Whistle-Blower (2009) by Mícheía Wrohc
(Olher seíecl lexls ahd pubííc procuremehl resource maleríaí províded oh memory slíck. Ahy
additional printed materials including the agenda, marketing flyers and brochures from sponsors
províded oh 100³ recycíabíe maleríaís.)
CO8T: Earíy Bírd Rale: U881,795 píus 15³ VAT
Recuíar Rale: U881,895 píus 15³ VAT
2) Green Standard Conference (GSC) Pack
Printed conference papers and binders on recyclable stock in addition to the materials on the
memory stick.
CO8T: Earíy Bírd Rale: U881,895 píus 15³ VAT
Recuíar Rale: U881,995 píus 15³ VAT
Fre·cohíerehce recíslralíoh ahd coííeclíoh oí cohíerehce packs írom 8am·5pm, 8uhday Oclober
10 al lhe Hyall Recehcy, Tríhídad.
Relevant to global changes.
CPPC 2008 delegate
CPPC 2010 SUPPORTING ORGANISATIONS & SPONSORS
Program Changes
We wííí make every eííorl lo presehl lhe procram as adverlísed, bul íl may be hecessary lo chahce lhe dale, íocalíoh, speakers or cohlehl wílh
ííllíe or ho holíce. lh lhe evehl oí procram cahceííalíoh, Caríbbeah Frocuremehl lhslílule's ííabíííly ís íímíled lo reímbursemehl oí paíd íees.
Registration Cancellation & Substitution
8ubslílulíohs oí recíslrahls are permílled al ahy líme. lí you are uhabíe lo ííhd a subslílule a íuíí reíuhd (íess 850U8 admíhíslralíoh íee) ís
avaííabíe íí a cahceííalíoh requesl ís receíved íh wrílíhc 14 days príor lo lhe procram dale. No olher reíuhd ís avaííabíe.
Conference Cancellation
We reserve lhe ríchl lo cahceí lhe maíh cohíerehce ahd/or ahy pre·cohíerehce moduíe or compohehl íí íl ís uhder subscríbed or íor ahy reasoh.
In the event of cancellation we will endeavor to give delegates two weeks notice and the fee will be refunded in full.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful