KONSEP CERAMAH

CIRI-CIRI CERAMAH YANG BAIK

STRATEGI BERCERAMAH

FORMAT PENYEDIAAN CERAMAH

ALAT BANTU MENGAJAR

TRANSPERENSI KEBAIKANNYA :

LANGKAH-LANGKAH :

KEBAIKKANNYA :

LANGKAH-LANGKAH :

MIKROFON

PEMBESAR SUARA

VIDEO

TEKS

CERAMAH

TRANSFORMASI

PENDIDIKAN

TUMPUAN

KEPADA

PENDIDIKAN PRASEKOLAH.

Assalamualaikum

warahmatullahi

wabarakatuh

dan

salam

sejahtera.

Yang

Berbahagia Dr. Maznah Bt Abdul Samad, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan. Yang Berusaha Tuan Haji Zainuddin Bin Muhammad, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan. Ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, guru-guru pelatih yang saya hormati sekalian. Alhamdullillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W. T. kerana dengan izin dan kurniaNya, kita dapat berhimpun dalam satu majlis yang indah ini. Sesungguhnya, ceramah pada pagi ini merupakan satu lagi inisiatif kerajaan dalam merealisasikan Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan iaitu Sub NKRA Prasekolah.Saya berasa gembira dalam tempoh empat bulan pertama sahaja, dua daripada empat sub NKRA Pendidikan telah berjaya dilancarkan. Ini menunjukkan komitmen Kerajaan dalam mengkotakan apa yang telah dirancang dalam Program Transformasi Kerajaan, dengan penekanan kepada Gagasan 1 Malaysia, Rakyat didahulukan dan Pencapaian diutamakan.

Pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan yang penting dalam perkembangan dan pembangunan seseorang kanak-kanak. Sekiranya seorang kanak-kanak mendapat pendidikan asas yang berkualiti, maka diyakini kanak-kanak tersebut akan terus berjaya dalam pendidikan yang akan dilalui pada peringkat yang lebih tinggi. Menyedari kepentingan di peringkat awal kanak-kanak, maka Prasekolah telah dijadikan salah satu sub NKRA dalam bidang pendidikan. Harus diingat, walau pun Malaysia telah berjaya mencapai kadar enrolmen prasekolah yang boleh dibanggakan berdasarkan laporan UNESCO 2008 : International Pre-school Enrolment Rate, iaitu berada dikedudukkan ketujuh diperingkat antarabangsa namun didapati taburan lokasi kanak-kanak yang mengikuti kelas prasekolah ini masih tidak seimbang, contohnya di kawasan miskin bandar mahupun di kawasan pedalaman, masih terdapat kanak-kanak yang belum mendapat pendidikan prasekolah. Dalam sub NKRA ini, sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kadar enrolmen kanak-kanak prasekolah yang berumur 4+ dan 5+ tahun kepada 87 peratus menjelang tahun 2012 dengan memberi tumpuan kepada kawasan-kawasan miskin bandar, luar bandar dan pedalaman.

Tuan-tuan dan puan-puan, Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, terdapat empat agensi utama yang menjalankan pendidikan prasekolah iaitu Kementerian Pelajaran sendiri, pihak KEMAS di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah serta Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah Jabatan Perdana Menteri, serta pihak swasta. Dari segi statistik didapati sehingga kini, KPM telah menyediakan sebanyak 7511 kelas prasekolah, KEMAS sebanyak 8,525, JPNIN 1643 dan prasekolah swasta yang berdaftar sebanyak 6378 Ini menunjukkan bahawa terdapat peningkatan sebanyak lebih kurang 2.9 peratus (69.9%) daripada kadar enrolmen pada tahun 2009 iaitu 67 peratus. Saya berbangga dengan peningkatan kadar ini, namun pada masa yang sama kita tidak boleh hanya berbangga dengan kuantiti, oleh itu dalam inisiatif NKRA Pendidikan, KPM telah menegaskan semua agensi yang melaksanakan pendidikan prasekolah perlulah memberikan pendidikan prasekolah yang berkualiti,

kerana kita tidak mahu masa depan kanak-kanak ini terjejas sekiranya pendidikan prasekolah hanyalah dikatakan prasekolah makan sahaja...pergi sekolah untuk makan, dan apabila melangkah ke Tahun 1, ...A, B, C pun masih belum kenal. Dalam Sub NKRA Prasekolah, sebanyak tujuh strategi telahpun dirancang bagi memastikan kualiti pendidikan prasekolah dapat ditingkatkan, bukan saja untuk prasekolah KPM, tetapi juga prasekolah yang dilaksanakan oleh agensi-agensi lain. Antaranya strategi utama yang telah diperkenalkan adalah penggunaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).Dalam kurikulum ini, penekanan diberikan kepada Bahasa Malaysia dan juga Bahasa Inggeris.

Para hadirin sekalian, Saya yakin dengan kualiti guru-guru prasekolah KPM disini yang terdiri daripada guru-guru siswazah terlatih, namun di luar sana masih terdapat ramai guru prasekolah yang tidak mendapat latihan yang sewajarnya. Maka di bawah NKRA ini, pihak KPM memberi latihan kepada guru-guru prasekolah sama ada agensi Kerajaan yang lain maupun swasta serta mencadangkan kelayakan minima guru prasekolah pada masa akan datang supaya setara dengan kelayakan guru prasekolah KPM.

Tuan-tuan dan Puan-puan, Pihak kementerian telah pun berjaya menyediakan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan, dengan satu klik saja, boleh akses kepada maklumat prasekolah semua agensi kerajaan dan swasta di seluruh negara. Syabas kepada semua pihak yang sama-sma telah membangunkan sistem ini, walaupun, masih dalam peringkat ujian rintis tapi ini merupakan satu inovasi dalam pendidikan prasekolah.Data yang tepat ini membolehkan kita merancang strategi yang lebih berkesan terutamanya perancangan peluasan prasekolah kerana didapati

prasekolah masih diperlukan di kawasan luar bandar, pedalaman dan tidak ketinggalan kawasan miskin bandar. Selain itu, saya juga difahamkan bahawa satu Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan juga akan ditubuhkan bagi memantau dan menyelaras semua dasar dan pelaksanaan prasekolah Kerajaan dan Swasta yang dipengerusikan sendiri oleh Ketua Pengarah Pelajaran dan dianggotai oleh Ketua Pengarah KEMAS dan JPNIN serta pihak swasta. Kalau selama ini, prasekolah KPM, KEMAS dan JPNIN bergerak secara bersendirian, tetapi dengan adanya jawatankuasa diselaraskan. ini, maka semua dasar-dasar berkaitan prasekolah dapat

Para hadirin sekalian, Peluasan akses kepada pendidikan berkualiti tidak seharusnya diletakkan di atas pihak kerajaan sahaja. Strategi seterusnya, meningkatkan perkongsian pintar kerajaan dan pihak swasta dalam pembangunan pendidikan pada semua peringkat daripada prasekolah sehinggalah ke peringkat menengah.Strategi ini selaras dengan Model Ekonomi Baru yang inginkan penglibatan pihak swasta untuk menerajui pertumbuhan ekonomi negara. Dengan cara ini, akses kepada pendidikan khususnya pendidikan prasekolah dapat diperluaskan. Dalam usaha meningkatkan perkongsian pintar kerajaan dan swasta supaya lebih banyak pendidikan prasekolah ditubuhkan, beberapa pendekatan baru telah diwujudkan, antaranya mempercepatkan tempoh kelulusan daripada agensi-agensi seperti Pihak Berkuasa Tempatan, Jabatan Kesihatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk penubuhan prasekolah swasta daripada 40 hari kepada 7 hari sahaja. Dengan mempermudahkan proses ini, harapan kerajaan lebih banyak lagi pihak swasta akan menubuhkan prasekolah khususnya di kawasan berkeperluan tinggiTuan-tuan dan puan-puan, Satu inisiatif baru yang Kerajaan perkenalkan sebagai galakan kepada penubuhan prasekolah oleh pihak swasta adalah pemberian geran permulaan dalam

bentuk kewangan kepada pengusaha prasekolah yang mula beroperasi pada tahun ini serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Geran permulaan ini diharap akan membantu pengusaha baru prasekolah membuka lebih banyak prasekolah terutamanya di kawasan-kawasan miskin bandar dan luar bandar yang mana kawasan – kawasan ini tidak dicapai oleh pihak kerajaan. Tidak ada jalan mudah untuk mencapai kejayaan. Kita mahu melihat agar anak didik warga Malaysia akan terbela tak kira dari apa golongan sosio ekonomi. Kerajaan akan sentiasa membantu namun pihak yang bertanggungjawab hendaklah sentiasa berusaha untuk memajukan dirinya. Kepada penerima geran, anggaplah pemberian geran permulaan merupakan satu tanggungjawab memberikan yang terbaik kepada anak didik anda warga Malaysia.Berikanlah peluang kepada mereka yang kurang berkemampuan untuk belajar dengan kualiti terbaik dengan yuran yang berkemampuan. Akhir sekali, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada seluruh warga IPG Kampus Sultan Mizan yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dasar-dasar baru kerajaan seiring dengan perkembangan terkini dalam dunia pendidikan hari ini. Saya amat menghargai sokongan dan kerjasama seluruh warga IPG Kampus Sultan Mizan dalam menjayakan wawasan dan gagasan kerajaan untuk meningkatakan kecemerlangan dan mutu pendidikan negara. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa ke hadrat Allah s.w.t. agar sentiasa diberikan kekuatan untuk menjunjung amanah perjuangan memartabatkan pendidikan negara. Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful