You are on page 1of 1

LEMBAR PENGESAHAN

PROPOSAL KERJA PRAKTIK


PT. PERTAMINA (PERSERO) RU III PLAJU
PALEMBANG

Pemohon 1, Pemohon 2,

Dedek Aguspina Muhammad Sadikin


NPM0615 4041 01573 NPM0615 4041 1919
Pemohon 3, Pemohon 4,

Nurul Hidayati Zhelin Restiana


NPM0615 4041 1585 NPM0615 4041 1592

Palembang,17 November 2017

Menyetujui,
Pembimbing Akademik Ketua Program Studi
DIV Teknik Energi

Letty Trisnaliani, S.T, M.T. Ir. Arizal Aswan, M.T.


NIP. 197804032012122002 NIP. 195804241993031001

Mengetahui,
KetuaJurusanTeknik Kimia

AdiSyakdani, S.T., M.T.


NIP. 196904111992031001