12.

Aprovizionarea presupune a) Comenzile sa conțină produse care îndeplinesc specificațiile corespunzătoare; b) Să plăteasca prețuri corespunzătoare; c) Comanda să conțină cantitățile de produse și termene de aprovizionare corespunzătoare; d) Actualizarea informațiilor legate de furnizor astfel încăt comanda să conțină date reale; e) Produsele comandate să se obțină în timp util; f) Înregistrarea comenzilor aprobate complet și corect; g) Prevenirea lansării comenzilor neaprobate. Identificați și enumerați riscurile posibile ce pot sa apară și definiți proceduri de control intern care pot diminua apariția riscurilor respective.
RISCURI POSIBILE a) specificațiile să fie necorespunzătoare PROCEDURI DE CONTROL INTERN

Revizuirea specificațiilor existente de către personalul tehnic. Monitorizarea problemelor de producție legate de specificațiile materialelor folosite. Specificațiile trebuie să cuprindă date ale perioadei curente ,comenzi rapide, stoc corespunzător, prețul materialului. Comunicarea specificațiilor de producție departamentului de aprovizionare. Revizuirea corespunzătoare și aprobarea contractelor și comenzilor. Obținerea de oferte competitive pentru fiecare aprovizionare periodică. Volumul producției aprovizionată să fie determinată prin analiza indicatorului de utilizare a unor materiale similare Revizuirea corespunzătoare a comenzilor de aprovizionare. Monitorizarea variantelor de preț, amănunțit. Menținerea unor date corecte în evidența stocurilor. Corelarea programării producției cu informațiile legate de stoc și cerințele legate de termenele de livrare din comenzi Revizuirea corespunzatoare a comenzilor de aprovizionare Folosirea previziunii Emiterea de copii ale comenzilor emise personalului corespunzător. Prenumerotarea comenzilor Verificarea periodică a intrarilor în sistem. 1

b) informații incomplete legate de preț

c) informație indisponibilă sau incorectă legată

de nivelul stocului sau nivelul producției

d) informațiile dintro comandă sunt neclare Comenzile nu sunt introduse în sistem în timp util

sunt riscuri legate de natura operatiilor tratate. Aceste sunt purtatoare de riscuri semnificative atunci cand descoperirea lor nu este facuta la timp si deci este necesar ca auditorul sa le cunoasca din timp pentru a-si organiza controalele din timp. Receptia presupune: a) Asigurarea ca se primesc numai materiale comandate. c) Asigurarea ca toate materialele receptionate si transmise la alte departamente sunt corect inregistrate. ca de exemplu la inventare fizice. f) Returnarea prompte a materialelor necorespunzatoare. d) Protejarea materialelor primate. evaluare la sfarsitul exercitiului. stoc si dispozitiile de achizitie sunt consecvente. i) Conditii de munca sigure si depozitarea corespunzatoare a materialelor periculoase. b) Asigurarea ca se primesc numai materiale de calitatea specificata in ordinele de achizitii. 2 . Datele punctuale prezentate din contabilitate sunt purtatoare de riscuri particulare. Riscurile posibile ce pot sa apara. Conturile anuale reflecta operatiile tratate de catre intreprindere. Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. e) Asigurarea ca informatiile privitoare la facturile de cumparare. Datele punctuale sunt complementare celor repetitive dar sunt puse in evidenta la intervale de timp mai mult sau mai putin regulate. g) Documentarea completa si corecta a tuturor transferurilor catre deposit si de la deposit.Investigarea intrărilor de date e) Informație indisponibilă sau incorectă a produselor comandate și neprimite Specificarea modului de transport și a datei de livrare în comanda de aprovizionare Prenumerotarea comenzilor de aprovizionare Corelarea informației producției recepționate și informațiile legate de comenzi date Urmărirea comenzilor neonorate de furnizor Prenumerotarea și înregistrarea corectă a comenzilor Proceduri de aprobare a comenzilor Desemnarea de personal autorizat care să aprobe comenzile Menținerea unei securități a comenzilor de aprovizionare f) Comenzile date pot fi pierdute c) Proceduri inadecvate de prevenire a utilizării neautorizate 14. h) Existenta cererilor de transfer in productie si onorarea acestora la timp.

de receptie pentru a se putea compara din punct de vedere cantitativ si valoric materialele primite cu cele comandate Verificarea facturilor primite cu ordinele de achizitie Inspectarea materialelor primite pentru a se constata ca indeplinesc cerintele de calitate dorite Monitorizarea permanenta a eventualelor probleme de productie aparute ca urmare a prelucrarii unor materiale a caror calitate este sub standard Existenta unor proceduri de testare a materialelor primite Specificatiile cuprinse in ordinele de achizitie nu sunt clare Riscul netestarii materialelor primite cu specificatii ce se regasesc in ordinele de achizitii.: la fiecare aprovizionare) a facturii de cumparare cu ordinele de achizitie si stocul. Transmiterea ordinelor de achizitie depart.supraevaluare a stocului Protejare fizica inadecvata a bunurilor primite Proceduri de implemenare a acestordocumente la cele doua nivele Prenumerotare a acestor documente Reconciliere periodica a celor două documente cu ordinele de achizitie si facturile primite Numirea unor persoane autorizate pentru aceste nivele Asigurarea protectei materialelor primite Luarea la cunostiinta a coditiilor de stocare pentru fiecare categorie de materiale Reconcilierea periodica(ex. Prenumerotarea acestor documente. verificarea la primire in depozit a documentatiei cu materialele primite. Risc de neintocmire a acestor documente De pierdere a acestor documente Diferente intre evidenta receptionerului si a gestionarului Risc de supraincarcare cu responsabilitati a unui singur angajat. Mentinerea si controlul periodic asupra procedurilor de testare a materialelor primite. Risc de inregistrare distorsionata a informatiilor Verificare inadecvata sau neefectuata la timp a materialelor primite Risc de neinregistrare sau inregistrare incorecta si sau incompleta Risc de pierdere a documentatiei de transfer 3 . toate materialele ce se transfera sa fieinsotite de o asemenea documentatie.RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN Informatiile legate de ordinele de cumparare sunt indisponibile departamentului de receptie. Existenta documentatiilor de transfer. Risc de sub.

ca activitate cu conținut problematic complex prin intermediul tehnicilor și modalităților specifice. la nivelul unei entitati. REZOLVARE: Vânzarea. Vânzarea produselor se poate face: -pe bază de contract comercial încheiat anticipat la cererea clientului -pe bază de comandă anticipată fermă. Nerespectarea unor astfel de conditii Crearea si respectarea unor proceduri de protectie a muncii in conformitatea cu legislatia in vigoare Existenta unor proceduri precise legate de pastrarea materialelor periculoase . trecerea acesteia în consumul final în cel mai scurt timp posibil. presupune: a) Implementarea strategiilor de marketing. contribuind astfel la valorificarea întregului potențial tehnico-productiv de care dispune firma în permanenta misiune de a oferi cumpărătorului marfă de calitate. Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. urmată sau nu de onorarea imediată a acesteia 4 . are drept scop fructificarea cu maximum de eficiență a rezultatelor producției. c) Predarea in timp util a comenzilor de la clienti departamentului care se ocupa cu prelucrarea lor. 15.Investigarea numerelor lipsa Numararea periodica a materialelor si compararea acestora cu necesarul normal ce ar trebui sa existe in depozit la un anumit moment dat Transferul materialelor in productie doar pe baza Inexistenta sau folosirea inadecvata a unor cereri de tranfer aprobate procedurilor de transfer in productie a Prenumerotarea acestor documente materialelor Risc de pierdere a acestor cereri de transfer Verificare in cadrul dep. Activitatea de vinzare . la termenele și în condițiile solicitate și nu în ultimul rînd asigură un cîștig real cel puțin pe măsura eforturilor. de productie ca toate materialele receptionate sunt in conforitate cu Existenta de materiale transferate fara acte cererile de transfer. b) Atingerea sau depasirea vinzarilor intr-o maniera eficienta.

RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN De a vinde îndoielnici bunuri clienţilor Verificarea clientului prin cerere de referinţe Client din partea băncii sau a colaboratorilor cunoscuti. Întreprinderea producătoare trebuie să-și programeze un raport corespunzător între volumul producției de fabricat în timp și nivelul stocurilor de produse finite care urmează a fi asigurat pentru realizarea unei desfaceri continue și evitarea rupturilor de stoc. caracteristicile și potențialul de cumpărare ale clienților. a celei de informare a viitorilor utilizatori despre caracteristicile produselor. a prețurilor și a reducerilor (dacă sunt acordate de persoana autorizată) De a trimite bunuri care nu sunt Bunurile trimise trebuie să aibă conforme cu comanda comenzi semnate de persoane autorizate De a trimite bunuri neconforme din Examinarea bunurilor din punct de punct de vedere cantitativ și vedere cantitativ. Verificarea permanentă a soldului clienților și stabilirea unui sold maxim De a vinde bunuri pentru preţuri care nu sunt autorizate şi a acorda reduceri care nu sunt în concordanţă cu procedurile societăţii. a condițiilor de execuție și de desfacere etc. Verificarea notei de comanda (dacă are nr. modalitățile practicate de producător-furnizor pentru desfacerea produselor sale . dar previzibilă.-la cecere neprogramată. Livrările câtre diferiți clienți se pot face fie din stocurile de produse finite. documentului care atestă livrarea 5 . un rol definitoriu în extinderea vânzărilor în economia de piață revine acțiunii de promovare. căile de distribuție utilizate. sfera de utilitate.de înregistrare și este făcută de persoana autorizată). Indiferent de calea prin care se asigură vânzarea produselor. Calea prin care se vând produsele este în funcție de natura produselor. din magazinele și depozitele proprii sau ale rețelei comerciale publice. fie din producția curentă. calitativ și al calitativ al comenzii comenzii De a realiza vânzări fără a pune la Completarea fișei de magazie zi situaţia stocurilor De a accepta comenzi fără a avea Verificarea nivelului stocurilor prin stocuri disponibile asigurarea unui stoc minim stabilit De a face livrări de bunuri care nu Verificarea semnăturii de primire de sunt “recunoscute”de către clienţi câtre client a facturii sau a din punct de vedere calitativ.

cantitativ şi al comenzii (avizul de însoțire a mărfii) De a avea clienţi îndoielnici fără a Verificarea scadențarului înregistra un provizion clienți și urmărirea debitelor restante de îndoielnici Plăți efectuate înregistrate care nu sunt Verificarea înregistrării respectiv a facturilor emise soldurilor recuperării la clienții plăților. 16. inclusiv măsuri de sancționare pentru . RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN Lipsa de planificare pentru fiecare activitate și urmărirea respectării ei Norme de comunicare între departamentele de dezvoltare și marketing prin care se stabilesc foarte clar oportunitatea și necesitatea utilizării de resurse ale firmei pentru dezvoltarea de noi tehnologii Proceduri de analiză pentru a măsura capacitatea de finanțare a acestor dezvoltări. c) Asigurarea ca dezvoltarea tehnologiilor este in spiritual sustinerii licentelor sau patentelor existente. d) Repartizarea resurselor pentru cele mai eficiente proiecte. b) Mentinerea unui nivel inalt al cunoasterii legate de dezvoltarea actuala a tehnologiilor care ar putea afecta entitatea. Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. Activitatea de dezvoltare a tehnologiei in cadrul unei entitati presupune: a) Identificarea tehnologiilor existente sau dezvoltarea unei noi tehnologii in vederea satisfacerii cererii reclamate de studiile de marketing. inclusiv calcule comparative Inexistența unor proceduri/note interne de stabilire a necesităților reale ale departamentului de marketing pentru a solicita dezvoltarea de tehnologii compatibile cu rezultatele dorite Ineficiența/incapacitatea/lipsa de experiență/lipsa de pregătire profesională continuă pentru asimilirea noilor tehnologii a personalului care desfășoară aceste activități de dezvoltare a 6 Măsuri de urmărire a respectării planificărilor propuse și totodată planuri de rezervă în cazul în care aceste planificări nu se respectă.

7 .tehnologiei sau subdimensionarea acestor departamente Inexistența/ineficiența procedurilor de urmărire a rezultatelor activităților de dezvoltare a tehnologiiilor în corelație cu costurile generate de acestea Utilizarea unor resurse prea mari pentru capacitatea firmei de a materializa aceste tehnologii în activitatea sa economică cei responsabili Proceduri de instruire a personalului implicat prin perfecționare profesională continuă în funcție de proiectele în care sunt implicați Dezvoltarea de metode pentru măsurarea rezultatelor acestor tehnologii în urma implementării lor în producție.