E

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2017.12.04 21:04:24
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
55869
Location: Athens, Ethniko
Typografio

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4232

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ ζ) των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155
Α'/30.07.2014) και της παραγράφου 5 του άρθρου 46
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175 Α'/8.08.2013),
1 Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της η) της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017
οικονομίας του διαμοιρασμού. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός
2 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο ΝΠΔΔ 2. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/
«ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» Ιεράπετρας για το έτος 2018. 28.1.2013 (ΦΕΚ 130 και 372 Β') κοινής απόφασης του
3 Τροποποίηση της με ΑΠ οικ. 51879/1137/Π12/ 5/ Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβί-
00094/Ε/ν.3299/2004/25.09.2017 απόφασης Πε- βαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής
ριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί ολοκλήρωσης Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο-
της επένδυσης και πιστοποίησης έναρξης της πα- νομικών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
ραγωγικής λειτουργίας του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙ- της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
ΡΙΣΜΟΥ ΑΚΡΑΣΙΟΥ» ως προς την επωνυμία του. όπως ισχύουν.
4 Υπερωρίες προσωπικού για το 1o εξάμηνο του 3. Την αριθ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016)
έτους 2018. πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διο-
ρισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως
Αριθμ. ΠΟΛ :1187 (1) ισχύουν.
4. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-07-2017 (2743 Β')
Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
οικονομίας του διαμοιρασμού. σίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι-
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ οδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ της Φορολογικής Διοίκησης».
5. Την ανάγκη ρύθμισης και φορολογικής μεταχείρισης
Έχοντας υπόψη: των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων στο πλαίσιο της
1. Τις διατάξεις: οικονομίας του διαμοιρασμού, όπως έχει ήδη αναπτυ-
α) της παραγράφου 10 του άρθρου 111 του ν. 4446/ χθεί στη χώρα έως σήμερα.
2016 (ΦΕΚ 240 Α'/22-12-2016), όπως ισχύουν μετά την 6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
τροποποίησή τους με το άρθρο 84 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
74 Α/19.05.2017), λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
β) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη- (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α'/ 27.05.2016)
και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρ- Άρθρο 1
θρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν, Ορισμοί
γ) των άρθρων 21, 39, 39Α και της παραγράφου 4 του 1. Ως «Βραχυχρόνια Μίσθωση» στο πλαίσιο της «οικο-
άρθρου 40 του ν. 4172/2013, νομίας του διαμοιρασμού» ορίζεται η μίσθωση «Ακινή-
δ) του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, του» που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών
ε) του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ.356/1974), όπως ισχύει, για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους
στ) της παρ. 1 του άρθρου 8 & της παρ. 1 του άρθρου και εμπεριέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 6
10 του ν. 4174/2013 (170 Α'), όπως ισχύει, της παρούσας.
55870 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4232/04.12.2017

2. Ως «Οικονομία του Διαμοιρασμού» ορίζεται κάθε α) ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς,
μοντέλο όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν β) ο εκκαθαριστής κληρονομιάς,
μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή γ) ο εκτελεστής διαθήκης,
υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες. δ) ο σύνδικος πτώχευσης,
3. Ως «Ψηφιακές Πλατφόρμες» ορίζονται οι ηλεκτρο- ε) ο προσωρινός διαχειριστής,
νικές, διμερείς ή πολυμερείς αγορές, όπου δύο ή πε- στ) ο μεσεγγυούχος,
ρισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω του ζ) ο επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαρα-
διαδικτύου με τη μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατ- στάτης ή γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά πε-
φόρμας, προκειμένου να διευκολυνθεί μια συναλλαγή ρίπτωση.
μεταξύ τους. Ειδικά για την περίπτωση της «Βραχυχρό- Εξαιρούνται της υποχρέωσης εγγραφής στο «Μητρώο
νιας Μίσθωσης», «Ψηφιακές Πλατφόρμες» νοούνται όσες Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» οι «Διαχειριστές»
παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία για την σύναψη της που διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), σύμφω-
μίσθωσης ηλεκτρονικά και δεν περιορίζονται στην προ- να με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014
βολή του «Ακινήτου». και της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013,
4. Ως «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» έχουν όμως την υποχρέωση να αναγράφουν, σε εμφανές
ορίζεται το μητρώο που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή σημείο, τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στο οποίο ο «Διαχειριστής κατά την ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατ-
Ακινήτου» λαμβάνει αριθμό εγγραφής ανά εκμισθουμε- φόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
νο «Ακίνητο», με σκοπό την εκπλήρωση των οριζόμενων Προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή δηλώσε-
στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016 (Α'167) ως ισχύει. Τα ων βραχυχρόνιας διαμονής των προσώπων της παρα-
στοιχεία που εγγράφει σε αυτό λαμβάνονται υπόψη για γράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013, τα εν λόγω
τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος ανά δικαι- πρόσωπα θα πρέπει να καταχωρούν τα στοιχεία του ακι-
ούχο εισοδήματος που αποκτάται από τη βραχυχρόνια νήτου στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»
μίσθωση «Ακινήτου» της οικονομίας του διαμοιρασμού χωρίς να τους χορηγείται αριθμός μητρώου ακινήτου
του αρ. 39Α του ν. 4172/2013. βραχυχρόνιας διαμονής.
5. Ως «Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθω- Σε περίπτωση που ο «Διαχειριστής» εκμισθώνει δια-
σης», στο εξής «Διαχειριστής», ορίζεται το φυσικό ή κριτά στην πλατφόρμα περισσότερους του ενός χώρους
νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που στο ίδιο ακίνητο, θα πρέπει να αποκτά ξεχωριστό αριθμό
πραγματοποιεί ανά «Ακίνητο», έναντι της φορολογικής μητρώου για κάθε έναν από αυτούς.
διοίκησης: Υπογραμμίζεται ότι για κάθε ένα ακίνητο ορίζεται ένας
α) την εγγραφή στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας μόνο «Διαχειριστής».
Διαμονής», 6. Ως «Δικαιούχος Εισοδήματος» νοείται το φυσικό ή
β) την ανάρτηση του «Ακινήτου» βραχυχρόνιας μί- νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που
σθωσης στις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας του είναι υπόχρεα σε φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τις δι-
διαμοιρασμού καθώς και σε κάθε μέσο προβολής με ατάξεις του Κ.Φ.Ε. Ο «Διαχειριστής» εγγράφει τα στοιχεία
υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού εγγραφής του στο των Δικαιούχων Εισοδήματος στο «Μητρώο Ακινήτων
ως άνω «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», Βραχυχρόνιας Διαμονής», ανά αριθμό εγγραφής «Ακι-
γ) την υποβολή της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμο- νήτου», με το αντίστοιχο ποσοστό εισοδήματος βάσει
νής» ανά μισθωτή, έννομης σχέσης.
δ) την καταχώρηση στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυ- «Δικαιούχος Εισοδήματος» βραχυχρόνιας μίσθωσης
χρόνιας Διαμονής» στοιχείων (συνδικαιούχοι εισοδήμα- είναι σε κάθε περίπτωση ο «Διαχειριστής» καθώς και οι
τος, ποσοστά κ.α.) απαραίτητων για τον προσδιορισμό λοιποί συνδικαιούχοι εισοδήματος που έχει εγγράψει.
του ετήσιου εισοδήματος του αρ. 39Α του ν. 4172/2013, Ο τρίτος «Διαχειριστής», εφόσον λειτουργεί με μια εκ
ανά δικαιούχο εισοδήματος, των ιδιοτήτων που ορίζονται στην παράγραφο 5 του
ε) τη δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να είναι δικαιούχος ει-
και Δανείων (ΤΠΔ) του ποσού που αναλογεί σε αγνώ- σοδήματος.
στους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο «Διαχει- 7. Ως «Ακίνητο» ορίζεται:
ριστής», δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή α) το διαμέρισμα,
του «Ακινήτου» στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών
Διαμονής». Ο «Διαχειριστής» έχει την υποχρέωση να κα- οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κα-
ταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) τάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας,
το ως άνω πόσο έως την ημερομηνία οριστικοποίησης γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και
της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας λειτουργική αυτοτέλεια,
Διαμονής», με σχετική μνεία στο γραμμάτιο σύστασης δ) τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών.
χρηματικής παρακαταθήκης. Τα «Ακίνητα» που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθω-
Ο «Διαχειριστής» βραχυχρόνιας μίσθωσης δύναται ση δύναται να είναι ενιαίοι χώροι, ή να μισθώνονται τμη-
να είναι είτε κύριος του «Ακινήτου» ή επικαρπωτής ή ματικά.
υπεκμισθωτής ή τρίτος. Ως «Διαχειριστής» τρίτος είναι 8. Ως «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» ορίζεται η
αποκλειστικά οι κάτωθι περιπτώσεις: δήλωση για τις αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες
Τεύχος Β’ 4232/04.12.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 55871

βραχυχρόνιας μίσθωσης που ο «Διαχειριστής» συνά- στο υπολειπόμενο ποσοστό, φορολογείται στον ίδιο,
πτει μέσω ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας του εφόσον για το ποσοστό αυτό δεν έχει ακολουθηθεί η
διαμοιρασμού και που υποχρεούται να υποβάλλει σε διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση ε' της παρα-
ηλεκτρονική εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο- γράφου 5 του άρθρου 1 της παρούσας. Σε περίπτωση
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με σκοπό τον ετήσιο προσδιο- εμφάνισης του δικαιούχου εισοδήματος και είσπραξης
ρισμό του εισοδήματος του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε. Ο του ποσού από το Τ.Π.Δ., ο δικαιούχος υποχρεούται σε
«Διαχειριστής» που υποβάλλει «Δήλωση Βραχυχρόνιας υποβολή δήλωσης για το εισόδημα που εισέπραξε.
Διαμονής» απαλλάσσεται της υποχρέωσης υποβολής Ο «Διαχειριστής» έχει την υποχρέωση να καταχωρήσει
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνη- όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και να οριστικοποιή-
της Περιουσίας (ΠΟΛ.1013/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., όπως σει το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» το
ισχύει). αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εφαρμο-
Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τα πρόσωπα της γής για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισο-
παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013. δήματος έκαστου φορολογικού έτους με δυνατότητα
εμπρόθεσμης τροποποίησής του μέχρι την καταληκτική
Άρθρο 2 ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης φορολογίας
Διαδικασία Εγγραφής και Οριστικοποίησης στο εισοδήματος. Στην περίπτωση μη οριστικοποίησης από
Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής τον ίδιο μέχρι την ως άνω προθεσμία, τα δεδομένα που
Η Διαδικασία Εγγραφής και Οριστικοποίησης στο «Μη- έχουν καταχωρηθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρό-
τρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» γίνεται ηλε- νιας Διαμονής» θεωρούνται οριστικά. Όταν υπάρχουν
κτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.aade.gr περισσότεροι του ενός δικαιούχοι εισοδήματος, με την
από κάθε «Διαχειριστή» με τους προσωπικούς κωδικούς οριστικοποίηση του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας
πρόσβασης που διαθέτει στο TAXISnet. Διαμονής» γίνεται γνωστοποίηση στους λοιπούς δικαιού-
Τα δεδομένα που καταχωρούνται στο «Μητρώο Ακινή- χους εισοδήματος μέσω τυποποιημένου ηλεκτρονικού
των Βραχυχρόνιας Διαμονής» επέχουν θέση υπεύθυνης μηνύματος που αναρτάται στην προσωποποιημένη πλη-
δήλωσης του αρ.8 ν. 1599/1986. Σε περίπτωση ελέγχου, ροφόρησή τους στο TAXISnet.
ο «Διαχειριστής» οφείλει να προσκομίσει όλα τα απαραί- Ο αριθμός εγγραφής «Ακινήτου» παύει να ισχύει όταν ο
τητα νομιμοποιητικά έγγραφα -στοιχεία που αποδεικνύ- «Διαχειριστής» διακόπτει την ιδιότητά του ως «Διαχειρι-
ουν την ορθότητα των στοιχείων που έχει καταχωρήσει. στής» ή όταν σταματήσει η διαδικασία της βραχυχρόνιας
Μετά την απόκτηση αριθμού εγγραφής, ο «Διαχειριστής» μίσθωσης του «Ακινήτου», όπως αυτή ορίζεται παραπά-
δύναται να προβαίνει σε μεταβολές, έως και την ημερο- νω. Στην περίπτωση αυτή ο «Διαχειριστής» υποχρεούται
μηνία οριστικοποίησης του «Μητρώου Ακινήτων Βρα- να οριστικοποιήσει το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας
χυχρόνιας Διαμονής», προκειμένου είτε να διορθώνει Διαμονής».
λανθασμένες καταχωρήσεις είτε να τροποποιεί στοιχεία Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι εισοδήματος από
λόγω αλλαγής των πραγματικών περιστατικών, χωρίς να βραχυχρόνια μίσθωση «Ακινήτων» (άρθ. 39Α του
αλλάζει ο αριθμός εγγραφής «Ακινήτου». ν. 4172/2013) είναι αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσω-
Ο «Διαχειριστής», στην περίπτωση που είναι και ιδι- πα ή νομικές οντότητες που δε διαθέτουν ταχυδρομι-
οκτήτης, προκειμένου να λάβει αριθμό εγγραφής στο κή διεύθυνση στην Ελλάδα, για την εγγραφή τους στο
«Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», απαιτεί- Φορολογικό Μητρώο (απόδοση Α.Φ.Μ.) υποχρεούνται
ται να έχει επιβεβαιωθεί ο Α.Τ.ΑΚ. που αναγράφει με τα να ορίσουν φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κα-
στοιχεία που τηρούνται στα υποσυστήματα (Ο.Π.Σ. Πε- τοικία στην Ελλάδα, με τη διαδικασία που ορίζεται στην
ριουσιολόγιο) της ΔΗΛΕΔ και να αντιστοιχεί σε εμπράγ- ΠΟΛ 1283/2013 (3367 Β') απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.
ματα δικαιώματα πλην της ψιλής κυριότητας, ενώ στην
περίπτωση που είναι υπεκμισθωτής θα πρέπει να έχει Άρθρο 3
επιβεβαιωθεί και ο αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχεία Μητρώου Ακινήτων
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που έχει συ- Βραχυχρόνιας Διαμονής
νάψει με τουλάχιστον έναν ιδιοκτήτη του ακινήτου που Τα πεδία που απαιτείται να συμπληρώνονται από τον
προτίθεται να εγγράψει. Τα υπόλοιπα στοιχεία (λοιποί «Διαχειριστή» στο Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας δι-
δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.λπ.) δύναται να τα αμονής είναι τα ακόλουθα:
καταχωρήσει κατά την διαδικασία οριστικοποίησης του • Στοιχεία «Διαχειριστή» (προσυμπληρωμένα κατά την
«Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», έως και είσοδο στην εφαρμογή), στοιχεία επικοινωνίας
την ημερομηνία έναρξης των δηλώσεων φορολογίας • Στοιχεία δικαιούχων εισοδήματος
εισοδήματος έκαστου φορολογικού έτους, προκειμέ- • Στοιχεία «Ακινήτου»
νου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα ανά • Σημειώσεις
δικαιούχο εισοδήματος. Σε περίπτωση που κατά την Ο μοναδικός αριθμός εγγραφής στο «Μητρώο Ακινή-
ημερομηνία οριστικοποίησης του «Μητρώου Ακινήτων των Βραχυχρόνιας Διαμονής» χορηγείται μηχανογραφι-
Βραχυχρόνιας Διαμονής» δεν έχουν καταχωρηθεί από κά, μετά την καταχώρηση τουλάχιστον του Α.Τ.ΑΚ. του
τον «Διαχειριστή» ποσοστά δικαιούχων εισοδήματος ή «Ακινήτου» και στην περίπτωση υπεκμίσθωσης και του
και ποσοστά αγνώστων ιδιοκτητών, ώστε να συμπληρώ- αριθμού Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθω-
νεται το 100% του εισοδήματος, το ποσό που αντιστοιχεί σης Ακίνητης Περιουσίας.
55872 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4232/04.12.2017

Άρθρο 4 της επομένης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα αναχώ-
Διαδικασία Ελέγχου -Όργανα Ελέγχου - Κυρώσεις ρησης του μισθωτή από το «Ακίνητο».
του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής Σε περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης
Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης δύνανται να και όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται κατα-
εντοπίζουν τους «Διαχειριστές» που δεν έχουν τηρήσει βολή ποσού μισθώματος από το μισθωτή, υποβάλλεται
τις προϋποθέσεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 όπως αρχική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι την 12η
ισχύει, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από ίδιες ώρα βραδινή της επομένης εργάσιμης ημέρας από την
ή τρίτες πηγές, με κάθε πρόσφορο μέσο, ή και με μικτά ακύρωση.
συνεργεία ελέγχου που μπορεί να αποτελούνται από Ως ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων θεωρείται η
υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Τουρισμού. ημερομηνία καταχώρησης αυτών στο σύστημα, με αυτό-
Επιπλέον μπορεί να ζητείται η συνδρομή της Οικονομι- ματη απόδοση στον υπόχρεο «Διαχειριστή» μοναδικού
κής Αστυνομίας. αριθμού καταχώρησης.
Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις:
Άρθρο 6
α. Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βρα-
Στοιχεία Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής
χυχρόνιας Διαμονής».
β. Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο Τα στοιχεία που καταχωρούνται στη «Δήλωση Βρα-
«Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην χυχρόνιας Διαμονής» ανά βραχυχρόνια μίσθωση είναι
ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες τουλάχιστον, ο αριθμός εγγραφής στο «Μητρώο Ακινή-
καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής. των Βραχυχρόνιας Διαμονής», το συνολικό συμφωνη-
γ. Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού θέν μίσθωμα ή το συνολικό ποσό βάσει της πολιτικής
Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) στην ανάρτηση του «Ακι- ακύρωσης, η επωνυμία έκαστης ψηφιακής πλατφόρμας,
νήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε τα στοιχεία του μισθωτή, η έναρξη - λήξη της μίσθω-
άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους σης και ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος. Ειδικά
οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μη- για τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του
τρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», ν. 4179/2013, καταχωρείται επιπλέον ο αριθμός Ειδικού
επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους Σήματος Λειτουργίας.
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στους «Διαχειριστές». Το Άρθρο 7
πρόστιμο αποτελεί δημόσιο έσοδο, επιβάλλεται και ει-
Διαδικασία Ελέγχου -Όργανα Ελέγχου -
σπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από
Κυρώσεις της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής
την Α.Α.Δ.Ε. και καταχωρείται στον Κ.Α.Ε 3739.
Από τη διαπίστωση της παράβασης ο «Διαχειριστής» Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης δύνανται να
υποχρεούται εντός (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημε- εντοπίζουν τους «Διαχειριστές» που δεν έχουν τηρήσει
ρών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφω- τις προϋποθέσεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 όπως
σης. ισχύει, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από ίδιες
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται εκ νέου διάπραξη ή τρίτες πηγές, με κάθε πρόσφορο μέσο, ή και με μικτά
της ίδιας παράβασης εντός ενός έτους από την έκδοση συνεργεία ελέγχου που μπορεί να αποτελούνται από
της πράξης επιβολής του προστίμου και εφόσον έχει υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Τουρισμού.
παρέλθει το δεκαπενθήμερο του προηγούμενου εδα- Επιπλέον μπορεί να ζητείται η συνδρομή της Οικονομι-
φίου που προβλέπεται ως προθεσμία για την ολοκλή- κής Αστυνομίας.
ρωση των ενεργειών συμμόρφωσης του «Διαχειριστή», Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις κατ' άρθρο
το σύμφωνα με το παρόν άρθρο πρόστιμο επιβάλλεται 111 του ν. 4446/2016 όπως ισχύει, υποχρεώσεις, επι-
στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας βάλλονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ίδιου
παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος. άρθρου και νόμου πρόστιμα. Ειδικότερα:
Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς
Άρθρο 5 «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» επιβάλλεται στον
Διαδικασία Υποβολής Δήλωσης «Διαχειριστή» πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώ-
Βραχυχρόνιας Διαμονής ματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα
Η Διαδικασία υποβολής «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος.
Διαμονής» γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυα- Σε περίπτωση εκπρόθεσμης «Δήλωσης Βραχυχρόνιας
κού τόπου www.aade.gr από τον «Διαχειριστή» με τους Διαμονής» επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο
προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει στο ύψους εκατό (100) ευρώ, το οποίο καταχωρείται στον
TAXISnet. Κ.Α.Ε. 3739.
Σε περίπτωση τροποποίησης της διάρκειας διαμονής
ή της συμφωνηθείσας αξίας συνολικού συμφωνηθέντος Άρθρο 8
μισθώματος ή ακύρωσης της διαμονής ή καταχώρησης Υποχρέωση Υποβολής Δήλωσης Πληροφορια-
λανθασμένων στοιχείων ή άλλης αιτίας, υποβάλλεται κών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας
τροποποιητική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής». Ο κύριος του «Ακινήτου» ή ο επικαρπωτής εφόσον
Οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» (αρχικές, τρο- αναθέτουν σε υπεκμισθωτή ή ο υπεκμισθωτής εφόσον
ποποιητικές) υποβάλλονται μέχρι την 12η ώρα βραδινή αναθέτει σε άλλο υπεκμισθωτή τη διαχείριση «Ακινή-
Τεύχος Β’ 4232/04.12.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 55873

του» με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση, έχει υποχρέ- Αριθ. 15546 (2)
ωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, στην οποία καταχω- εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο
ρεί τα στοιχεία του «Διαχειριστή». Η ως άνω Δήλωση ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» Ιεράπετρας για το έτος
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιου- 2018.
σίας προηγείται της εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων
Βραχυχρόνιας Διαμονής». Σε περίπτωση μη υποβολής Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
αυτής, θεωρείται ο ίδιος «Διαχειριστής» του «Ακινήτου». ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας «Ακινήτου», όταν «Δι- Έχοντας υπόψη:
αχειριστής» βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι ένας εκ των 1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010,
συνιδιοκτητών, οι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται στην «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθω- ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
σης Ακίνητης Περιουσίας. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010, «Ορ-
Ο κύριος του «Ακινήτου» ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκ- γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
μισθωτής εφόσον εκμισθώνει «Ακίνητο» με δικαίωμα 3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2
υπεκμίσθωσης, πλην των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο του ν. 4336/2015, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, εξακολουθεί του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
να έχει την υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Πληρο- Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για
φοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ισχύουν.
Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται με την κατα- 4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και του άρθρου 28Α του
χώρηση των αντίστοιχων ανά κατηγορία υποχρεωτικών ν. 4325/2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κατα-
πληροφοριακών στοιχείων σύμφωνα με τα οριζόμενα πολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
στην ΠΟΛ. 1013/2014 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε ση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το
και ισχύει. τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.
5. Την αριθμ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
Άρθρο 9 γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διο-
Λοιπές ρυθμίσεις ρισμού της Κοζυράκη Μαρίας ως Συντονίστριας Απο-
Μέσω της υλοποίησης του «Μητρώου Ακινήτων Βρα- κεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
χυχρόνιας Διαμονής» και της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας 6. Το υπ'αριθ. 3001/10-11-2017 έγγραφο του ΝΠΔΔ
Διαμονής» τίθενται οι προϋποθέσεις τόσο για τον προσ- «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» Ιεράπετρας με τα συνημμένα αυτού,
διορισμό ανά φορολογικό έτος του συνολικά αποκτη- αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.
θέντος εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση στο 7. Την υπ'αριθ. 2993/09-11-2017 βεβαίωση της Δ/νσης
πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού όπως ρητά Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας, με την
ορίζεται στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016 όπως ισχύει, οποία βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ
μετά την αφαίρεση του πιθανού ποσού υπεκμίσθωσης, «ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ» Ιεράπετρας οικονομικού έτους 2018
ανά αριθμό εγγραφής «Ακινήτου», «Δικαιούχο Εισοδή- έχει προβλεφθεί πίστωση για την πληρωμή των εκτός
ματος» και «Ψηφιακής Πλατφόρμας», όσο και της δυνα- έδρας οδοιπορικών εξόδων των υπηρετούντων υπαλ-
τότητας διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων κατά τα λήλων στο ως άνω ΝΠΔΔ στον Κ.Α. 02.15.6422 ποσού
οριζόμενα στα άρθρα 4 και 7 της παρούσας απόφασης. 1000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ'
Άρθρο 10 έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρε-
Έναρξη ισχύος τούντων στο ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» Ιεράπετρας, ως
κατωτέρω:
Η παρούσα απόφαση ισχύει για βραχυχρόνιες μισθώ- A/A ΚΛΑΔΟΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟ-
σεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού που ΜΕΝΕΣ
συνάπτονται από την 1.1.2018 και μετά. Ειδικά για το ΗΜΕΡΕΣ
φορολογικό έτος 2017, τα εισοδήματα από τη βραχυχρό- ΕΚΤΟΣ
νια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας διαμοιρασμού, θα ΕΔΡΑΣ
δηλωθούν διακριτά και συγκεντρωτικά στα έντυπα των ΚΑΤ' ΕΤΟΣ
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους. 1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 10
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. 2 TE ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 10
3 TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017 4 TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 10
Ο Διοικητής 5 ΔΕ Β. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 10

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 6 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ) 10
55874 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4232/04.12.2017

7 TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ) 10 Αριθ. 3736 (4)
8 TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΙΔΑΧ) 10 Υπερωρίες προσωπικού για το 1o εξάμηνο του
έτους 2018.
9 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ) 10
10 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΙΔΟΧ) 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ
11 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΔΟΧ) 10
(Συνεδρίαση 8η/16.11.2017)
12 TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΙΔΟΧ) 10
Έχοντας υπόψη:
13 TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΙΔΟΧ) 10 1. Το ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος 2018. Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 258/8.12.2014),
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α
Κυβερνήσεως. 83/11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» και ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
Ηράκλειο, 23 Νοεμβρίου 2017 ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» και ισχύει.
Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης
2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ 3. Τον ν. 3733/2009 (ΦΕΚ Α 7/28.1.2009) "Κύρωση της
Ι Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού
(3) Ινστιτούτου Παστέρ".
Τροποποίηση της με ΑΠ οικ. 51879/1137/Π12/ 4. Την υπ' αριθμ. 176976/5.11.2015 κοινή απόφαση
5/00094/Ε/Ν.3299/04/ 25.09.2017 απόφασης Πε- του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί ολοκλήρωσης του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού
της επένδυσης και πιστοποίησης έναρξης της πα- Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
ραγωγικής λειτουργίας του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙ- 833/19.11.2015) με θέμα: "Ορισμός μελών και συγκρό-
ΡΙΣΜΟΥ ΑΚΡΑΣΙΟΥ» ως προς την επωνυμία του. τηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστι-
τούτου Παστέρ".
Με την με ΑΠ. 60310/1294/Π12/5/00094/Ε/ν. 3299/
5. Την υπ' αριθμ. 78508/17.05.2016 κοινή απόφαση
04/24.11.2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Βορεί-
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ου Αιγαίου εγκρίθηκε η τροποποίηση της με Α.Π οικ.
του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού
51879/1137/ Π12/5/00094/Ε/ν.3299/04/25.09.2017 από-
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
φασης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου που αφορά
252/19.05.2016) με θέμα: «Αποδοχή παραίτησης μελών
στην ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου
της παραγωγικής λειτουργίας του νομικού προσώπου Παστέρ (Ε.Ι. Παστέρ) και ορισμός μελών αυτού σε αντι-
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ», ως προς την κατάσταση των παραιτηθέντων».
επωνυμία του από «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΚΡΑ- 6. Την υπ' αριθμ. 5602/12.1.2017 κοινή απόφαση του
ΣΙΟΥ» σε «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του
ΑΚΡΑΣΙΟΥ». Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Παι-
• Επιβάλλεται κύρωση παρακράτησης επιχορήγησης δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: « Αποδοχή
ποσού τριακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού
(330,81€) λόγω μη ενημέρωσης της Υπηρεσίας για την Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι.Πα-
αλλαγή της επωνυμίας εντός του οριζόμενου στην παρ. στέρ) και ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους σε
4 άρθρου 21 ν. 4399/2016, χρονικού διαστήματος. αντικατάσταση του παραιτηθέντος».
• Το υπόλοιπο προς εκταμίευση ποσό διαμορφώνεται 7. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/13.7.2010) "Ενίσχυση
σε 66.161,92€ - 330,81€ = 65.831,11€. της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
• Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις της με ΑΠ. πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
οικ. 51879/1137/Π12/5/00094/Ε/ν.3299/04/25.09.2017 κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια",
απόφασης ολοκλήρωσης. όπως ισχύει.
• Σύμφωνα με την ΑΠ οικ. 45473/1059/ 6.9.2016 /ΦΕΚ 8. Την απόφαση της 1ης συνεδριάσεως (7.12.2015) του
2921/Β/2016 απόφαση «Σύσταση της Περιφερειακής Γνω- Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Π., κατά την οποία το Δ.Σ.
μοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συγκροτήθηκε σε Σώμα.
σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 και καθορι- 9. Την υπ' αριθμ. 1508/4.5.2017 απόφαση της 4ης
σμός του τρόπου λειτουργίας της» δεν απαιτείται γνω- (έκτακτης) Συνεδριάσεως του Δ.Σ.,με την οποία το Δ.Σ.
μοδότηση από την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την τρο- ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα.
ποποίηση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης. 10. Την υπ’ αριθμ. 3474/30.10.2017 εισήγηση των Προ-
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ϊσταμένων Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικών.
Κυβερνήσεως. 11. Το Α2 θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της
8ης/16.11.2017 Συνεδριάσεως του Δ.Σ.
Η Περιφερειάρχης Ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την υπερωριακή
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ εργασία προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου και
Τεύχος Β’ 4232/04.12.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 55875

ορισμένου χρόνου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, Αιτιολόγηση
για το 1o εξάμηνο του έτους 2018, ως εξής: α) φύλαξη των κτιριακών και μηχανολογικών εγκατα-
Για 20 ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 4 ιδιωτι- στάσεων του Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ, λόγω της φύσης του αντικειμέ-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου υπαλλήλους 1135 ώρες, νου και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του.
συνολικής δαπάνης ύψους 7.462,45 ευρώ. β) υποστήριξη λειτουργίας του Αμφιθεάτρου για εκ-
Συγκεκριμένα: παιδευτικούς σκοπούς, διενέργεια συνεδρίων/σεμινα-
ρίων/εκδηλώσεων.
Σύνολο γ) συνεχή λειτουργία του Διαγνωστικού Τμήματος και
Περιγραφή
ωρών των εργαστηρίων αναφοράς κατά την εκδήλωση κρίσε-
για εννέα (9) ιδιωτικού δικαίου αορίστου 460 ων επιδημίας ή πανδημίας τόσο για την εργαστηριακή
χρόνου κλάδων ΔΕ/ΠΕ Διοικητικού και ή επιδημιολογική επιτήρηση των επιδημιών όσο και για
Οικονομικού την επείγουσα ανίχνευση των ιών σε κλινικά δείγματα
για ένα (1) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 25 ασθενών νοσοκομείων.
χρόνου κλάδου TE Διοικητικών Γραμματέων δ) υποστήριξη των λοιπών εκπαιδευτικών, επιστημο-
για έναν (1) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό- 30 νικών δραστηριοτήτων και δράσεων προώθησης και
νου κλάδου ΔΕ Φύλακα ανάπτυξης του Ινστιτούτου.
για έξι (6) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό- 270 Το κόστος της εν λόγω δαπάνης δύναται να καλυφθεί
νου κλάδων YE/ΔΕ Τεχνικών από ίδια έσοδα, το πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» (κωδ.
για δύο (2) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 160 λογ. 92.25.0000), καθώς και από έσοδα από συμβόλαια
χρόνου κλάδων ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής με τρίτους, οικονομικού έτους 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
για τρεις (3) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό- 60
νου κλάδων YE/ΔΕ Καθαριστριών Κυβερνήσεως.
για έναν (1) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό- 120
νου κλάδου ΔΕ Τεχνικός Εργαστηρίου Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017
για έναν (1) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 120 Η Πρόεδρος Δ.Σ.
χρόνου κλάδου ΠΕ Τεχνικός Εργαστηρίου Φ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
55876 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4232/04.12.2017

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστοσελίδα: www.et.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) webmaster.et@et.gr
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02042320412170008*