You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Silevran, Jednoroec:
LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA JEDNOROCA:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE JEDNOROEC SZ WW US S WT W I A CP
OD: SPECJALNE Pocztkowa 9 4 0 4 4 3 6 3 8
PRESTI DRUYNY: +30 PUNKTW Maksymalna 9 4 0 4 4 3 6 3 8
PODSTAWKA: 40 X 40 MM BRO/PANCERZ: Silevran posiada zdolno bro naturalna z cech ora PRECYZYJNE
UDERZENIE. Jednoroec nigdy nie moe uywa ora i pancerzy.
Gdyby pomin pojedynczy, czsto spiralnie skrcony ale zawsze prosty rg zwany
ZASADY SPECJALNE:
alikornem, ktry wyrasta z czoa, Jednoroca mona by uzna za biaego, piknego,
DUY CEL, LENY DUCH, ODPORNO NA MAGI (3), POMIOT KNIEI,
silnie zbudowanego parzystokopytnego konia, z brodat, nieco kozi gow.
POTWR, PRZEPASTNE TRZEWIA, STRACH, WIELKOLUD, WIERZCHOWIEC,
Skojarzenie to trafne, aczkolwiek dalekie od prawdy. Jednoroce s magicznymi
ZASADZKA, ZWIERZ.
stworzeniami, ktre wraz z innymi istotami zamieszkujcymi Athel Loren
ALIKORN: Model Jednoroca moe zamiast zwykych atakw, uy w walce wrcz
wsptworz wiadomo kniei. Ko rogu Jednoroca postrzegana jest w wielu
swego rogu. Jednoroec moe wykona jeden atak rogiem o SILE 5. Atak taki trafia
czciach Bretonni jako bezcenna i wielu walecznych rycerzy stracio ycie w
automatycznie, a ze wzgldu na magiczne waciwoci rogu Jednoroca ofiary nie
szaleczym pocigu w gb Athel Loren. Rycerze niezmiennie goni Jednoroca
mog skorzysta z Ochrony Pancerza oraz z cechy ora PARUJCY. Rg Jednoroca
przez wiele mil, a ten zdaje si cay czas pozostawa w zasigu ich rki. I gdy wanie
uyty przeciwko istotom NIEUMARYM, ETERYCZNYM, LENYM DUCHOM oraz
dzielny wojownik myli, e udao mu si dopa swej zdobyczy, Jednoroec znika,
DEMONOM i OPTANYM zyskuje cech ora DRUZGOCZCY.
dziwnym zbiegiem okolicznoci w pobliu rojw mciwego Lenego Licha, czy te
RCZY: Jednoroec moe pokonywa bez adnych kar do ruchu przeszkody mierzce
czujnych, bezlitosnych Stranikw cieek.
nie wicej ni 2.
Jednoroce pozostaj stworzeniami magicznymi, ktre sam sw obecnoci
TRAFIENIE Z UDERZENIA: Jednoroce to potne i wytrzymae wierzchowce
rani inne istoty stworzone z mocy Wiatrw Magii, tudzie przywoane za pomoc
bojowe, ktre mog spowodowa powane szkody podczas uderzenia w szeregi
magii. Znana jest powszechnie ich samolubna natura, ktra sprawia, e Jednoroce
wroga. Jeli w dowolnej turze Pegaz szaruje na przeciwnika, to zadaje kademu
nie odczuwaj zwizkw z adnymi innymi stworzeniami nawet jeli dziel z nimi
wrogiemu modelowi z ktrym styka si podstawk jedno automatyczne trafienie
wsplne pochodzenie. Wydaje si, e jeli Jednoroce cokolwiek czuj do innych
wynikajce z impetu szary. Trafienie rozstrzyga si w oparciu o podstawow
istot to jest to lito, i nie dane im byo urodzi si Jednorocem. Co ciekawe,
warto wspczynnika SIA. Trafienie z impetu szary zadawane jest na samym
Jednoroce zdaj si darzy sympati tych, ktrzy wadaj Magi, zupenie jakby smak
pocztku walki, zanim ktrykolwiek z modeli zdy zaatakowa. Atak taki trafia
Wiatrw Magii odurza je i uzalenia. Przyciga je szczeglnie pierwiastek eski i
automatycznie, a ofiara nie moe skorzysta z cechy ora PARUJCY.
cign do adeptek magii niczym my do ognia. Wikszo magw akceptuje ten stan
Jeeli Pegaz uderzy w inn MACHIN WOJENN, POTWORA lub model
rzeczy i traktuje go jako form oswojenia, tudzie wasn wol Jednoroca i
dosiadajcy POTWORA, to trafienia z uderzenia rozpatrywane s przeciwko
wykorzystuje stworzenia w charakterze doskonaych i wytrwaych wierzchowcw.
MACHINIE WOJENNEJ lub POTWOROWI, a nigdy przeciwko postaci. Jednake
Bdne byoby jednak zaoenie, e zwierz poddaje si woli jedca - po prostu
KAWALERZYSTA ma prawo zaatakowa posta w zwyky sposb.
przez jaki podaj t sam ciek. Co wicej, niezwyka natura Jednoroca obdarza
UKRYWANIE SI: Bohater Specjalny do mistrzostwa opanowaa sztuk ukrywania si.
te stworzenia swego rodzaju ochron przed zaklciami.
Dopki Jednoroec pozostaje w odlegoci do 1 od dowolnego elementu terenu
UWAGI: Silevran, Jednoroec moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny: Rycerze wiejskiego, przeciwnik musi wykona udany test I aby zaszarowa lub ostrzela,
Graala oraz Leni Elfowie z Athel Loren i Elfowie Wysokiego Rodu z Ulthuanu. Aby take magicznymi pociskami, model bohatera (cho Posta Dramatu nadal odczuwa
zatrudni Posta Dramatu sucy w szeregach kompanii DOWDCA musi posiada skutki zakl obszarowych oraz takich, ktre nie wymagaj by rzucajcy zaklcie
Ikon Pani z Jeziora lub Gwiezdny Pancerz (zobacz ROZDZIA XV: EKWIPUNEK). mag widzia cel).
OD: Po zakoczeniu fazy eksploracji naley wykona rzut K6, ktrego wynik
okreli warto wynagrodzenia o ktre upomni si Jednoroec. Wynik 1-3
oznacza, e Silevran odpowiedzia na zew Athel Loren i wraca w gb kniei - naley
usun Posta Dramatu z KARTY DRUYNY. Wynik 4-5 oznacza, e Jednoroec
zada odu w postaci K6 upw! (zobacz ROZDZIA XIIII: KAMPANIA).
Natomiast rezultat 6 oznacza, e Bohater specjalny zaaferowany ostatnimi
wydarzeniami zapomina o odzie.

Chocia powiada si, e jednoroce yj w wielu lasach Starego


wiata, jedynie Lene Elfki z Athel Loren ruszaj na ich grzbietach do
bitwy. Nie wiadomo, w jaki sposb dziewice z Athel Loren zdobyy
swoje wierzchowce, chocia wszyscy wiadkowie ich wyczynw
bitewnych potwierdzaj, e jed bez uzdy, wdzida i sioda. Tym
niemniej, nawet pord Lenych Elfw zaledwie jedna lub dwie
dziewice z kadego pokolenia mog poszczyci si tym, e dosiady
jednoroca. Odporno jednorocw na magi jest wyjtkowa, do tego
stopnia, e nawet arcymagowie maj problem z rzucaniem na nie
wszelkich zakl, poza najpotniejszymi. Te stworzenia dziel si
swoj odpornoci nawet z tymi nielicznymi, ktrym pozwalaj si
dosi. Uczeni powszechnie uwaaj, e rdem tej potnej
zdolnoci jest rg.
W istocie wiele ju napisano o rogu jednoroca. Jeliby uwierzy
choby w poow tych opowieci, rg taki potrafi zatrzyma
krwawienie, odegna sugi Chaosu, zwikszy potencj, leczy choroby
i umierza wzdcia. Podejrzewam, e rg ten moe w istocie zapewni
w pewnym stopniu ochron przed magi Dhar, ale reszta to tylko
pobone yczenia. To zreszt nie powstrzymao myliwych, ktrzy ze
wszystkich si starali si wybi ca populacj jednorocw, usiujc
zdobywa ich rogi na sprzeda atwowiernym. Jeli kiedykolwiek
bdziecie chcieli kupi taki rg, wiedzcie, e wikszo rogw jakie
znajdziecie na rynkach Imperium, pochodzi od kozy, a nie od
jednoroca. Prawdziwy rg jednoroca jest fosforyzujcy, lekko lnic
nawet w rodku dnia. Z osobistego dowiadczenia mog was
zapewni, e jeli kiedykolwiek dotkniecie prawdziwego rogu,
poczujecie, e w pewien sposb wzilicie udzia w witokradztwie.
Nie jest to przeycie, jakiego yczybym komukolwiek.
- Aponimius Rone, arcymag Kolegium wiata

1|Strona