You are on page 1of 1

BHINEKA TUNGGAL IKA

F = Do L = B. Sitompul
4/4 Maestoso S = A. Thalib


44
t t t y u 1 2 3 2 1 1 1 1 2 3 4 5
Bhin ne ka tung gal i ka lam bang ne ga ra
5
6 5 4 3 4 5 3 2 1 3 2 5 4 3 4 5
ki ta re pu blik In do ne sia Be ri bu pu
93 2 1 1 6 5 4/ 3 2 2 2 2 3 3 4/ 4/
lau nya ber ju ta rak yat nya na mun sa tu ci ta
13
5 5 5 5 6 2 5 5 4 3 2 1 u 1 2
nya Bhi ne ka tung gal i ka i krar ki ta ber
173 2 1 2 3 4 3 2 3 4 5 4 3 1 1 1 1 2 3 4
sa ma ki ta bi na se la ma per sa tu an
213 1 4 4 4 4 5 6 1 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 3
bang sa ke sa tu an ji wa In do ne sia ba
25


2 1
ha gia