You are on page 1of 4

EIPHNOalKEIO AE>HNON

ANAKOnEI

Ap18oc; OTTO<paOEW<; 2 'fO g /2017

TO EIPHNO~IKEIO AGHNON

L:uyKpo1~811KE aTTo 111v E1p11vooiKl1 KwvoravTivo MTToi;1ovt>..ou, Tl1V oTToia op10


11 npoEOpoc; TOU Tp1EA00c; Iu[3ouAiou ~IE09uvo11c; TOU E1p11voOIKEiou A811vwv KOi Tl1
lpoon'.o IEwpyia MTToOpou.
LUVEOpiaoE 0110010 OTO OKpOOT~p10 TOU one; 21 I:tTTTt~piou 2017 y1a va 01-
KaOEI Tl1V UTT09E011 Era~O:

T11c; avaK6TTroucrac;, AAE~avopac; ~OYBIKA rou L:wT11piou, KaToiKou BOpwva


ATTIK~<;, oooc; Ap0[3[3ou ap. 70 E A<f.>M 008169870, 11 OTTOia TTapaoTa811KE 010 Tl1<;
TTAl'JPE~ouoioc; 01K11yopou Tl1<; KwvoravTivac; L:1a1Kou.
Ka0' ric; '1 avaKoTTri, r11<; Avwvu11<; TpaTTE/;IK~<; Era1pEia<; E Tl1V ETTwvuia
TPAnEZA nEIPAIOL: A.E." TTOU EOpEUEI OTl']V A9~va, 000<; Ap1K~<; ap. 4 KOi EK-
TTpOOWTTEiTOI vo10, 11 OTTOio TTOpOOT0911KE Ola TOU TTAl1PE~ouoiou OIK11YOPOU Tl1<;
M1xo~>.. A8ovaoiou.
H OVOKOTTTOUOO E Tl1V EVWTTIOV TOU ~IKOOTl1piou OUTDO UTT' ap18ov KametoE-
w<; 4865/12-11-2014 OVOKOTT~ Tl']<;, i;~Tl10E ooa TTEp1txovra1 OE OUT~.
H UTT09E011, KOTa Tl1V op108Eioo W<; avw OIKaOlo, EK<pwv~811KE OTTO TO OIKEiO
K9Ea KOTa Tl1 OElpa Eyypo<p~<; Tl']<; OE OUTO, ETTOKOA008110 ou~rir11011 OTTW<; avaqit-
PETOI OTO TTPOKTIKa KOi TO ~IKOOTrip10 oqioO
MAET110E Tl'J 01Koypoqiia
LKE<pTl1KE oOqiwvo E TO N6o
H UTTO Kpio11 OVOKOTTri, Tl1V OTTOia 11 OVOKOTTTOUOO ~l']TQ Tl1V OKOpwo11 Tl1<; UTT'
ap16ov 23.433/2014 01orayri<; TTA11pw~c; TOU ~IKOOTrl TOU ~IKOOTl1PiOU aurou y10
rouc; avo<pp6vou<; oro 01Koypoqio A.6youc;, opooiw<; (632 TTap. 1 rou K.no>...~,

OTTW<; iOXUE TTPIV Tl1V E<papoyri TOU voou 4335/2015, aqiou 11 OVOKOTTrl OOK~811KE

TTplV Tl1V 1-1-2016 - ap9po 1, EVOTO, ap18. 2 TOU V. 4335/2015), EIOOyETOI EVWTTIOV
aurou TOU OIKOOTl1PiOU, EKOIK0~6Vl1 OUTETToyyt>..rwc; Kara Tl']V TTpOO~KOUOO EIOIKri
(TTpooapooi':VI'] ova>..oywc;) OIOOIKOOio TWV TTIOTWTIKWV TiTAWV (632 TTOp. 2, 937
TTOp. 3, 643, 591 TTOp. 1 EO. o' KOi TTOp. 2 Kno>..~. OTTW<; ioxuov TTPIV Tl']V E<papovri
TOU v6ou 4335/2015), rrap6TI EIO~X811 E Tl<; OIQTO~EI<; TWV 1Kpoi51mpopwv, QOK~811-
K v61a Kar Errp68oa KOT' ap8po 632 rrap. 1 Kar rrp!':rrE1 va EpUVr]8i rrEparT!':-
pw.
Kmd Tr] 616m~11 Tou dp8pou 2 rrap. 6 rnu v.2251/1994 "npoomoia KmavaAw-
TWv'', 6rrwc; IOXUEI ETd Tr]V ava8Ewp110~ TOU E TO v. 3587/2007, iTOU QiTOTEAEi EV-
owdTWOl"J OTO E8VIK6 OiKarO Tr]<; Ooriyiac; 93/13/EOK TOU L:u!3ouAiou Tr]<; 5-4-1993
OXETIKcl E Tl<; KOTOXPl"JOTIKE<; p~Tp<; ou!3dOEWV TTOU OUVclTTTOVTOI E TOU<; KQTQVQ-
Awn'.<; KOi OTl"JV rrpomaaia TOU OTTOiou urrdyovm1 KOi 01 Tparr<1KE<; UTTl"JPEOiE<;, 6x1
6vo CUTE<; iTOU arr6 Tl"] cpucrri TOU<; QTTU8UVOVTOI OE IOIWTE<; iTAclT<; y1a Tr]V E~UTTr]
ptT11011 TTpOOWTTIKWV TOU<; avayKWV, aAAd Kar QUTE<; iTOU arrU8UVOVTOI 0 ITayyA-
aTiE<; (OAAn 13 /2015), 01 yVIKOi 6po1 TWV ouvaAAaywv (rOL:), 011Aai5~ 01 6po1 TTOU
txouv OIOTUiTw8i EK TWV iTPOTEpwv y1a EAAOVTIKE<; ou13dcr1<;, arrayopUOVTQI Kar
Eiva1 dKupo1, av txouv w<; arron'.AE:oa Tl"J oriavT1K~ 61aTdpa~ri Tr]<; 1oopporriai; rwv
OIKOl~J:!clTWV KQI UiTOXPWOEWV TWV cru!3aAAotvwv OE !3dpoi; TOU KamvaAwT~.
nptrrE1 6, oucpwva E Tl"JV apx~ Tr]<; 61acpavE1ai; va rrapouaia<ouv m i51Ka1wma Kar
ni; UTTOXPEWOEI<; TWV EpWV KaTd Tp6rro oprotvo, op86 Kar aacp~. nEparrtpw, ll
cru13aTrK~ EmKuA1011 rric; aucpwva E ni; 61ard~1i; TOU dp8pou 1 rrap. 1 Kai 3 v.
128/1975, Em!3A118ioa<; Elacpopdi; 1<; !3dpoi; TWV rrdarii; cpUaEW<; TTIOTWTIKWV IOpud-
TWV, TTOU AEITOUpyouv OTl"JV EAAdi'ia UTTEP KOIVOU Aoyap1aoou, QVPXOEVI"] oucpwva
E TO dp8po 19 N.3152/2003, arr6 1.6.2003, mo rrooooT6 0,6% ETr]olwc; ETTi rou
toou ETl"]aiou UljJOU<; TWV EVT6<; EKclOTOU l"jEpoAoy1aKOU ETOU<; riv1aiwv urroAoirrwv,
Twv xopriyoutvwv arr6 aura rraaric; cpuoEwi; oavEiwv ~ moTwcrEwv, El<; !3dpoi; TOu
morouxou, 6av10A~rrr11 KArr, OTO !3a86 rrou TO rrooooT6 auT~<; EiX rrpocri51op10TEi
OTI"] ou13aori Kai EiXE yiVEI avacpopd y1a Tr] xptwo~ Tr]<;, WOT va iTAr]pOUVTOI 01 arrar-
T~OEI<; 61acpdvE1ac; Kar EVl"]EpWOr]<;, OEV OVTiKEITQI OTO dp8po 1 iTOp. 3 TOU N
128/1975 OUT OE dAAov arrayopEur1K6 Kav6va i'irKaiou (An 430/2005 EAALlvri
20051802, EcpA8 1558/2007 EALl 2007/902). Owi;, o Kar' cpapoy~ Twv 61md~wv

TWV dp8pwv 8 iTEp. 6 TOU N 1083/1980 KOi Tr]<; OiTO<pdaEW<; 289/1980 Tl"]<; No1oaT1-
K~<; Emrporr~<; Kara TO rrpo"icrxuoav voo8T1K6 Ka8Eorwi; Kar rwv ap8pwv 12 TOU v.
2601/1998, 30 TOU v. 2789/2000, 42 TOU v. 2912/2001, 39 TOU v.3259/2004 161aiTEpoi;
rp6rro<; OVOTOKraou TWV OiTQIT~OEWV TWV rparrE<wv, acpopa TOV EiTITpEiTTO OVaTOKl-
06 K08UOTEpouEVWV TOKWV KOi 6vov, acpou, 6rrwc; iTpOKUiTTEI arr6 Tl<; iOIE<; 61ard-
~EI<;, iTOU 8Earr1souv E~alpEOr] KOi rrpEiTEI va Epr]VEUOVTQI OTEVcl, OE Kaia iTEpiTTTW-

-2-
() .. o ..,u""o
,w "'" T~<; un ' apL8 ov zf C ;s? / 20 1 7 ano..,aoEw<;rnu
' ....................
(avaKOTCE<;)
"'' Eip~vouLKELOU
< ' AS ~vwv
'

01') OEV ETTITpETTETOI OVOTOK106<; TTpOl')8EIWV KOi E~6owv, K08E OE OVTf8ETI') ou13oori
Eivm U8w<; ovri8ETr) OTI<; rroporrc'tvw OIOTO~EI<; KOi OE K08E TTEpfTTTWOJ'l EAEYXETOI
ow Twv 010Tc't~Ewv 174, 178, 179 AK (Ecp/\o 124/2007, MnPGEoooA 1989/2016,
MnpAPT 169/2013 MnpnE1p 2824/2013, E1p8EOOOA 2692/2013, TNn NOMOL),
ME TOV TTPWTO A6yo Tl')<; OVOKOTT~<;. 6rrw<; EKTlOTUI TO OIK6ypocp6 TJ'l<;, 11 OVOKO-
TTTOUOO 1oxupi<'.;TOI CTI I') OTTOiTJ'lOll TJ'l<; Ko8' ll<; TTOU TTPOEKUlJJE OTTO oul3oori xop~yri
oric; oovEiou OE yEvv~8f'lKE rrort, Ecp6oov txE1 urr0Aoy101Ei E 13aori rropc'tvoouc; Kai,
OUVETTW<;, OKUpOU<; 6pou<; TJ'l<; oul3oori<; TTiOTWOJ'l<;, ETO~U TWV orrofwv rropavoo
ovoTOK106 rri<; E1ocpopc't<; TOu v. 128/1975, yEyov6<; rrou Ko8101a rriv orroirriori TJ'l<;
Ko8' I')<; ri v61ri, o1313airi Kai OVEKK08ap1orri KOi TJ'l OIOTOV~ rrAripw~<; TTOU Tf'lV
EvoworwvE1 oKupwro, we; EKoo8ioo y10. ri 13ll3airi Kai ri EKK08op10vri orroirri-
ori. 0 A6yoc; our6<; rric; ovoKorr~<; rrpo13aAAna1 rropoOEKTa KOi Eiva1 op10voc; Km
v610<;, Ko8w<; orripil;ETdl OTI<; avw OIOTO~EI<; Kai OUTE<; TWV ap8pwv 294 AK Kai 2
TTOp, 7 TTEp. 10' TOU v. 2251/1994 Kai rrpETTEI VO E~ETOOTEi TTEpalTEPW W<; rrpo<; Tf'lV
OUOIOOTIK~ 13om6TJ'lTO TOU.
Arr6 6Ao TO voiw<; rrpo0Ko1<'.;6EVO E ETTiKAl')Of'l OTTO TOU<; OIOOiKOU<; OTTOOEl-
KTIKO tcra Kai ori arr6 6Aa avE~a1ptrw<; ra tyypacpa arrooc:ixSriKav ra aK6Aou9a
rrpoyar1Kci rrEp1crrar1Kci: lwvaE1 rric; ov0Korrr6Ev11c; E. op186 23.433/2014 01aro-
V~<; rrAripw~c; TOU LllKOOT~ TOU lllKOOTJ'lPiOU OUTDO, ll orroio EK068f'lKE KOTOTTIV OIT~
OEW<; TJ'l<; Ka9' ll<; ll OVOKOTr~, ll OVOKOTTTOUOQ ETTITOOOETOI OTJ'lV KOT013oA~ rrocroO
3.682, 16 EUpw, TTOU TTPOEKUlJ!E OTTO TJ'l AEITOUpyia TJ'l<; E op186 0010-20141-
00000007467 crul3acrri<; rropox~c; KoTOvaAwr1Kou oovEiou rrapa rric; Ka8' ric; rrpo<;
rriv avoK6TTTOucro. H avwrpw m01006rp1a rparrc:c;a rrpoxwpricrE OTO KAEimo TOU
avwrpw Aoyap1aoou Kai OTJ'lV KaTOyyc:Aio TJ'l<; OXETIK~<; ou13aoric; TTIOTWOEW<; Tf'lV
1-4-2014, E Tf'lV ETTiooori OTJ'lV OVOKOTTTOUOQ TJ'l<; arr6 5-3-2014 E~WOIKI')<; o~Aworic;.

Arr6 TO ouvouao6 Tl')c; avw oul36owc; E m arroarraooTO rwv Errop1Kwv 13113Ai-


wv rrou n':9f'lKOV UTTOlJJll TOU OIKOOT~ y1a Tf'lV OTTOOEl~ll Tll<; OTTOIT~OEWc; arr6 TJ'l ou-
13acrri OOVEiou, rrpoKUTTTEI OTI OTJ'lV ErriOIKJ'l o013aori TrEplEXETOI OTOV 6po 3.2 ll Eml3ci-
puvori rric; TTIOTOUXOU Tf'lV EIOq>opa TOU v. 128/1975 Kai OTI ll Ka8' ll<; KEq>OAOIOTTOl-
OUOE Tf'lV EIOcpopci TOU v. 128/1975 K08 cpopc't rrou XPEWVE TO KOU<; rraoric; cpUOEW<; KOi
OVQTOKl<'.;E TO rrooci TJ'l<;, acpoO OTO Kci8 cpopa rrpoKUTTTOV urr6Aomo KEq>dAmo urroA6-
y1t;E T6Kouc; TTEPIEXOVTE\; KOi TTOOO EIOq>opc't<; TOU v. 128/1975, OTO VEO OE TTPOKUTTTOV

-3-
EKOCHOTE Kcpdl\mo UTTOAOYl~E VEOU<;; TOKOU<;; TTEPIEXOVTEc; KOi EIOcpopd. 0 TTapdvooc;
aur6<;; KTOKICJ6c; KOi OVOTOKlcr6c; TWV TTOOWV n1c; 1CJcpopd<;; yiVETal E H]V EVOWd-
TWCJ~ rric; CJTO ETTITOKIO UTTOAOVICJou TWV TTdcrric; cpucrwc; TOKWV. ETToi:vwc;, we; TTpoc;
TO TTOCJ6 Tl"Jc; OTTaiTl"JCTl"Jc; y1a TO OTToio KD691"JKE l"J Dlaray~ TTAl"Jpw~<;;, DEV TTPOKUTTTEI
mr6 ra OTTOOTTdcrara TWV ETTOPIKWV [3q3Aiwv Tl"J<;; Ka9' l"J<;; rpdTTE~ac; TTOU TTpOCJKoi-
CJTl"JKOV, TO CJUVOAO Tl"J<;; ocpEIA~c;, A.6yw Tl"J<;; OKUpOTl"JTa<;; TWV CJUTTp1l\af3avoi:'.vwv
CJTO l\oyap1acr6 TTocrwv Tl"Jc; 1crcpopdc; rou v. 128/1975 KOi TOU avaTOK1CJou aurwv. H
aKUpOTl"JTa DE TWV ETTlEpouc; TTOCJWV ETTl"JPEO~EI Tl"JV OTTODEIKTIKOTl"JTO tyypacpa,
al\l\d KOi TO KKa8ap1CJtvo rou CJuv6l\ou Tl"J<;; aTTa1T~CJW<;;, acpou CJTO aTT6crTTaCJa TWV
ETTOPIKWV f31f3Aiwv TTOU TTPOCJKoicrTl"JKOV OTTO Tl"JV Ka9' l"J<;; DEV EiVOI Duvar6c; 0 D1axw-
p1cr6c; TWV mi:pouc; TTOCJWV, acpv6c; l\6yw TOU EiDouc; Tl"J<;; e:yypacp~c;, acpETtpou
l\6yw rric; vCJwdrwori<;; crTOv l\oyap1aCJ6 rwv TToowv rric; 1CJcpopdc; CJra TTocrd rwv
TOKWV, E TTapaTTtpa CJUVETTEIO Tl"JV aiSuvaia TTpocro1op1crou TOU TTpayaTIKOU TTO-
CJOU Tl"J<;; ocpe:1l\~c; KOi avTiCJro1xa Tl"Jc; arraiTl"JCJl"Jc; Tl"J<;; Ka9' ric; (An 1356/2012, Ecp/\a
124/2007, nnprpe:f3 212017, MnpTp1K38/2017, MnpXav 187/2017, Mnpee:cr
15912/2015 TNn NOMO~). ETTotvw<;;, TTPETTEI va yivE1 OKT~ ri avaKoTT~ we; TTpo<;;
rov dvw l\6yo Tl"J<;;, w<;; f3dmri Kai Kar' ouCJiav KOi va aKupw9i ri avaKoTTr6EVl"J
01aray~ TTAl"Jpw~<;;, va mf3l\ri9e:i 5 ri i51KaCJTIK~ DaTTdvri rric; avaK6TTrouoa<;;, Kmd ro
v610 aiTl"Jd Tl"J<;; 1<;; f3dpoc; rric; Ka9' ric; ri avaKoTT~ (176 Kai 191 TTap. 2 K.nol\.li).
ria TOU<;; l\6youc; OUTOU<;;
-lilKCx~EI avnwl\ia TWV 01aoiKWV KOi Kard Tl"J OIOOIKOCJia TWV TTICJTWTIKWV TiTAWV,
6TTwc; iCJXUE TTp1v Tl"JV e:cpapoy~ rou v6ou 4335/2015.
-lixe:ra1 rriv avaKoTT~.

-AKUpWVEI Tl"JV UTT' ap186v 23.433/2014 01aray~ TTAl"JPW~c; TOU lilKOCJT~ TOU li1-
KOCJT1"Jpiou OUTOU.
-Emf3dAAEI 1<;; f3dpo<;; Tl"Jc; Ka9' ric; l"J avaKOTT~ Tl"J OIKOCJTIK~ OOTTOVl"J rric; avaK6-
TTTOUCJa<;; Kai Tl"JV opi~EI CJ OIOKOCJla TTEV~vra (250,00) EUpW.
-Kpi91"JKE, aTTocpaCJiCJTl"JKE KOi Dl"]OCJ1U91"JKE CJ ori6ma EKTOKTl"J cruve:opiacrri OTO
aKpoar~p10 rou li1KaCJTl"Jpiou, CJT1c;090Krwf3piou 2017.

H rpaan:ac;

O~IOVEAOU
Rrr.
re:wpyia Mnoupou

-4-