PAULA HORAN

GYÓGYÍTÓ KEZEK
Il REIKI

HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ

Tartalom; egy zék

Bevezetés A Reiki általános leírása A Reiki története Miben különbözik a Reiki más gyógyító eljárásoktól? A Reiki-kezelés hatásai Az öt Reiki-alapelv A behangolások Az első fokozat A 21 napos tisztulási folyamat A második fokozat A Reikivel együtt Használatos egyéb módszerek a) Az energiablokkok megszüntetése b) Színek és hangok alkalmazása c) Kristályok d) A csakrák egyensúlyba hozása e) Fókuszolás A Reiki alkalmazása más gyógyító módszerekkel Csoportos kezelések Gyerekek, növények, állatok, élelmiszerek és egyebek kezelése Az energiacsere fontossága Sajátos rendellenességek kezelése Testpszichológia - hol és hogyan tárolódnak az érzelmek a testben A Reiki helye a megvilágosodásban Összegzés Ajánlott könyvek

13 17 19 25 29 35 47 51 57 61 65 65 68 69 74 79 83 89 91 95 99 105 121 123 125

KÖ SZÖNETN YILVÁNÍTÁS

23 évvel ezelőtt kezdtem el életképes öngyó­ gyító módszereket keresni, s ez a könyv ennek a jelenleg is tartó folyamatnak a része. Az ún. „grand mai" epilepszia, a különféle ciszták és tumorok gyógyítása során szerzett tapasztala­ taim tanítottak meg arra, hogy a léleknek ha­ talma van az anyagon és a látható világon túli más finomabb részecskéken is. S bár maga­ sabb énünk mindig legjobb tanítónk, mindig találkozunk utunkon olyanokkal, akik tudá­ sukkal és tapasztalataikkal segítenek tájé­ kozódni, s ezáltal gazdagabbá tesznek ben­ nünket. Nagyon sok kiváló tanítómesterrel áldott meg a sors, sajnos nem sorolhatom fel itt mindannyiukat, de szeretném megköszönni azt a szeretetet és támogatást, amit a „University for Humanistic Studies" („A Humanisz­ tikus Tanulmányok Egyeteme") és a San Diegóban levő „Institute of Psycho-Structural Balancing" („A Pszichikai Egyensúly Megte­ remtésének Intézete") biztosított számomra. Különleges elismeréssel tartozom azok­ nak az itt következő embereknek, akiknek bi­ zonyos eszméit tartalmazza könyvem: Paavo Airola, Vicki és Randall Baer, Ken Dychtwald, Eugene Ferson, Bara Fischer, Leonard Orr, Joyce Nelson, John Randolph Price,

Sondra Ray, Ida Rolf, William Tiller és Marcel Vogel. Szeretnék köszönetet mondani Reikimesteremnek, Kate Nani-nék San Diegóban, és azoknak, akikkel együtt készültünk a har­ madik fokozat megszerzésére, mivel segítsé­ gemre voltak abban, hogy a Reiki energiákat terjesszük e világban: Don Riches London­ ban, Glen Oftrees New Yorkban, Narl Mayo Phoenixben, Kari Everding Frankfurtban, Brigitte Zeigler Münchenben, Barbara Szepan Seigsdorfban és Dwayne JaQuenex az oregoni Portlandben. Külön köszönet illeti Nari Mayót, mivel megengedte, hogy felhasználjam költeményeit és ábráit; apámat, mivel a könyv írásához csen­ des helyet biztosított számomra, s európai pró­ bálkozásaimhoz megfelelő alapot; és nagyonnagyon köszönöm Dwayne JaQuenex számító­ gépes munkáját, a szakértőre valló grafikai munkát és alapos szerkesztői munkáját, amely­ nek híján e könyv bizonyára döcögősebb lenne. Végül szeretném elismerésemet kifejezni minden tanítványomnak, mert bátorítottak ebben a munkában, és köszönöm Neked, az Olvasónak, hogy kitartóan haladsz személyes átalakulásod útján. Paula Horan

7

ELŐSZÓ

Az általam olvasott könyvek közül ez a könyv az, ami a Reiki legmélyebb megértéséről tanúskodik és azt leginkább közérthetővé teszi. Hitem szerint azért van ez így, mert Paula Horan, a pszichológiai tudományok doktora egy jól képzett holisztikus gyógyító nézőpontjából közelíti meg művének tárgyát, olyan személyként, akit mélyen foglalkoztat saját szellemi fejlődése, s aki maga is Reiki-mester. Ez a háttér és tudatszint teszi lehetővé számara azt is, hogy a különböző Reiki-iskolák esetleges ellentmondásain felülemelkedve a Reiki örök érvényű alapelveit dicsőítse. Miközben a szerző felfedi, milyen m ó don hat a Reiki az anyagi, a finomszerkezetű és a kauzális testre, az olvasó számára világossá válik, milyen fontosnak tartja a Reiki kapcsolódását a gyógyítás és a spirituális fejlődés minden egyéb formájához. Mindazon tapasztalatok alapján, melyeket holisztikus orvosként, Reiki-mesterként, az Életfa Szemináriumok igazgatójaként, az Egyesült Államok első Kundalini-klinikájának egyik vezetőjeként és a „Spiritual Nutrition and the Rainb o w D i e t " („Spirituális táplálékaink és a »Szivárványdiéta«") című könyv szerzőjeként szereztem, szeretném igazolni megállapításainak helyességét. A szerző is osztja azt a könyvemben leírt alapelvet, mely szerint összetevőink egy része szilárdabb energiákból áll, melyeket fizikai testnek szoktunk nevezni, más részét pedig kevésbé tömör energiák alkotják, melyeket finom szerkezetű energiamezőnek (FSZE) neveztem el. Ezek a finom szerkezetű energiamezők egy része a fénysebességnél gyorsabb mozgásban van, de ugyanakkor van lassabb része is, ezáltal is tükrözi az emberi

létállapot sokféle dimenzióját. Ezek a finom szerkezetű energiamezők (kis, kúp alakú energiaörvényeket, csakrákat alkotva) biztosítják a fénysebességnél gyorsabb kozmikus energiák bejutását az emberi testbe. Az ember teste maga a fénysebesség dimenziójánál lassabb, és az emocionális, mentális és fizikai test szerkezetét és funkcióját biztosító energiaszintként is m ű ködik. Ha ezek a finom szerkezetű mezők anyagi szinten energiával telítettek, akkor jól mu­ ködnek. A szinteken befelé hatva jól működő DNS/RNS-rendszert hoznak létre, mely aztán biztosítja az enzimháztartás, a protein-szintézis és a sejtműködés zavartalanságát. Ha olajo­ zott a sejtosztódás és a sejtek működése, akkor a mirigyek, a szervek és a szövetek is jól működnek és egészségesek vagyunk, Ha viszont a finom szerkezetű mezők veszítenek energiájukból, s emocionális, mentális vagy spirituális stressz vagy az életmódbeli egyensúlyzavar következtében összezavarodnak, akkor rosszul közvetítenek energiát a fizikai működésekhez és megbetegszünk. A finom szerkezetű energiamezőkben ez az energiavesztési vagy széthullási folyamat valója- ^ ban az öregedés folyamata, vagy a termodinamika második törvénye szerint ez az entrópia növekedését jelenti. Az a folyamat pedig, amelyben az energiaszint növekszik és ezáltal szervezettebbé válnak a finom szerkezetű mezó'k, a fiatalodás folyamata és a gyógyulásé. A termodinamika második törvénye szerint ez az entrópia visszafordítása. A Reiki a kozmosz életerőit közvetlenül a finom szerkezetű energiamezőkbe juttatja, s így energiával tölti fel s ezáltal újra is szervezi e mezőket. Másképp fogalmazva: a Reiki az öregedési folyamat 9

visszafordítása által fordítja vissza az entrópia növekedését. Közvetlen ráhatással éri el ezt (és közvetetten is), azáltal, hogy újra egyen­ súlyba hozza a finom szerkezetű mezőket és a csokrokat. Amikor a finom szerkezetű mezők és a csakrák nem működnek összhangban, akkor akadályozzák azt, hogy a kozmoszból az éltető erő beérkezzen, beépüljön az ember rendszerébe. Ám ha fennáll az összhang, sza­ badon áramlik az energia. Ez aztán azt ered­ ményezi, hogy visszafordul az entrópia s ezál­ tal elkezdődik a gyógyulási folyamat az emo­ cionális, mentális és spirituális szinteken. En­ nek az egyszerű gondolatnak a megértése na­ gyon megkönnyíti az olvasó számára, hogy megértse Paula könyvének elmélyültségét. Kiemelném Paulának azt a véleményét, hogy a Reiki elsajátítása nem igényel hosszú hónapokig tartó tanulmányokat vagy intellek­ tuális elmélyülést sem, bár néhányunk számá­ ra ez utóbbi mindig élvezetet jelent. A Reiki szépsége annak egyszerűségében rejlik. A Reiki a gyógyulási folyamat igazi demokra­ tizálását jelenti. Ez a könyv és Paula Horan tanfolyamai a harmadik világ országaiban ré­ szei e demokratizálási folyamatnak. A Reiki isteni kegyelem mindenki számára, aki nyitott annak befogadására. Ez a könyv kiemeli egy másik dolog fon­ tosságát is. Mégpedig azt, hogy a Reiki min­ denkinek segít a spirituális fejlődésben. A tanít­ ványokkal kapcsolatos észrevételeim itt is alá­ támasztják Paula megfigyeléseit. A Reiki-beavatások után, úgy tűnik, ugrásszerűen fel­ gyorsul a spirituális fejlődés. A beavatásokat követően újra és újra emocionális és spirituálsi áttörések tanúja lehetek. Gyakran élnek át az emberek spontán örömmámort is a beavatás után, s ez az öröm velük is marad, amennyi­ ben folyamatosan alkalmazzák a Reikit ön­ gyógyításra. Fontosnak tartom, hogy a szerző külön hangsúlyozza a 21 napos gyógyulási ciklust, mert így erre az időszakra még jobban odafigyelhetünk, s a tanítványok számára is érthetőbb, ami történik. 10

Ha magunkévá tesszük azt a koncepciót, melyet tudományosan bizonyítottam a „Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet" („Spirituális táplálékaink és a »Szivárványdiéta«") című könyvemben, mely szerint mi, emberek valójában olyan emberi kristályok­ ból állunk, melyeket rezgő, tömör és folyé­ kony kristályok alkotnak, akkor Paula meglá­ tásait értelmezhetjük a vibrációk szintjén is. A disszonáns gondolatok és a negatív gondo­ latok és érzelmek kristályaink szerkezetében alacsonyabb rezgésszámúak; de a Reiki segít­ ségével e rezgésszámok lehetőségeink maximu­ máig növelhetők. ~E rezgés azután olyannyira erőssé válik, hogy a kikristályosodott, tömö­ rebb gondolatformációk már nem képesek to­ vább fenntartani disszonáns helyüket, szét­ szakadoznak és kiszabadulnak anyagi tes­ tünkből és auránkból. Ha meg tudjuk tenni azt, hogy pusztán megfigyeljük, majd elen­ gedjük őket, akkor kilépnek rendszerünkből. Megfigyeltem azt is, hogy ugyanez a folyamat játszódik le azoknál is, akik meditálnak. S ha már ezek a disszonanciák kiűzettek rendsze­ rünkből, akkor rezonánsabbá válik a rendszer egész kristályszerkezete és szabadabb moz­ gást tesz lehetővé a kozmikus életerő számára. Minél szabadabban mozognak a testben en­ nek az életerőnek az energiái, annál könnyeb­ bé válik a kundalini, azaz a spirituális átválto­ zásokat létrehozó energia számára, hogy m ű ­ ködni kezdjen. S ha már felébredt a kundalini, még gyorsabban szűnnek meg az emocionális és mentális blokkok. A Reiki tehát nem csak a gyógyulás és gyógyítás képességének demokrati­ zálásátjelenti, hanem lehetővé teszi a nem medi­ tálok számára is a spirituális átalakulást. Az az örömteli kreativitás és a Reikinek az a mély szeretete, mely Paula egész könyvé­ ből sugárzik, könnyűvé teszi számunkra a Reiki alkalmazását sokféle, gyógyítással kap­ csolatos és egyéb élethelyzetben is. Meglepő lehet például, hogy egy Reiki-kezelés meny­ nyire felgyorsíthatja a böjt alatti méregtelení­ tést, vagy kipróbálhatjuk, segít-e lerobbant

IJ

műszaki eszközeinken. Tényleg segít! Egy­ szer például egyik európai utunk során Svájc­ ban, Genfben feleségem beszorult a fürdő­ szobába. Beragadt a zár. Valaki a csoportból elment a gondnokért. Várakozás közben megreikiztem a zárat. Pár perc múlva a zár kinyit­ hatóvá vált és ő kiszabadult a fürdőszoba „karmaiból". Böjttel összekötött lelkigyakor­ lataim során a csoportos Reiki és a kristályok­ kal való gyógyítás olyan formáját alkalmaz­ zuk, amely, úgy tűnik, meggyorsítja a méreg­ telenítő folyamatot és minimálissá teszi annak káros mellékhatásait. Ennek oka abban áll, hogy a méregtelenítés képessége, amint azt a toxémia-szakértő dr. Tildén is kimutatta, nagyban függ a test vitalitásától. Ha az életerő vitalitása nagyobb, akkor a test jobban el tud­ ja látni a méregtelenítő funkciókat. A Reikikezelések növelik a vitalitást és ezáltal fokoz­ zák a test méregtelenítő képességét is.

Ez a könyv olyan lenyűgöző és mély­ reható betekintést ad a Reiki mélyebb fo­ lyamataiba, mely a tapasztalt Reiki-mester és a laikus olvasó számára egyaránt hasz­ nos. Mivel Paula gyógyítóként sokrétű ta­ pasztalatokkal rendelkezik és alaposan is­ meri a gyógyulás során zajló folyamatokat, mindez képessé teszi arra, hogy egy olyan egységes nézőpont felé irányítson minket, ahonnan betekinthetünk a Reiki működésé­ be és ugyanakkor felfedezhetjük a gyógyu­ lás néhány általános érvényű alapelvét is. És mivel a Reiki a kegyelem egy formája, mindazok számára, akik alkalmazzák, ez a könyv is a kegyelem egyik megjelenési for­ mája mindazok számára, akik olvassák. Gábriel Cousens, orvostudományok doktora, Reiki-mester

az

11

BEVEZETÉS

Napjainkban szerte a világon az emberek egy­ re komolyabban igénylik belső énjük gyógyí­ tását, azt, hogy egységesebbé, teljesebbé vál­ hassanak, röviden, hogy elérhessék a Megvi­ lágosodottság, az emberi teljesség állapotát. Kétezer évvel ezelőtt az emberek víz általi beavatást nyertek, amint azt a pusztaságban kiáltó János is példázza nekünk, aki vízzel keresztelte meg az emberiséget. A víz általi beavatás célja az volt, hogy megtisztítsa és rege­ nerálja testünket -fizikai és állati természetün­ ket-, hogy ezután megfelelőképpen fogadhassuk a „magasabb rezgésszáma" tanításokat. Ez a beavatás erőteljes hatást gyakorolt az emberi­ ségre. Filozófiánk az ótestamentumi „szemet szemért, fogat fogért" nézőpont helyett az újtestamentum által hirdetett „tartsd oda a másik orcádat is" hozzáállásra változott, ahogy azt nemrégiben Gandhi és Martin Lu­ ther King mozgalmai demonstrálták. De a régi szokásoktól nehéz megszaba­ dulni, és bár sok pozitív változás következett be, bolygónk sok részén ma is háború dúl, a javak elosztása teljesen kiegyensúlyozatlan, és a dolgok jelenlegi állapotára a környezetünkre fittyet hányó, nemtörődöm pusztítás a legin­ kább jellemző. Teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy sem a politika, sem a vallás nem tud meg­ oldással szolgálni. Csak az emberiség tudatában bekövetkező óriási mértékű változás lehet a gyógyír. Bár a víz általi beavatás elég gyorsan segített előrehaladásunkban és újabb lehetősé­ geket tárt fel előttünk, még mindig nagyon nagy szükségünk van egy igazán mélyreható megtisztulásra gondolkodásunkban. Most, húsz évszázad elteltével, a tűz álta­ li beavatás részesei vagyunk. Az emberiség

folyamatosan éli át a tűz általi keresztségét, az emberi gondolkodás megtisztulását a Szere­ tettől lángoló tudás által. Ez a tudás megsze­ rezhető tudatos erőfeszítéssel, vagy ha meg­ szegjük törvényeit, maga a természet ad ne­ künk leckét erdőtüzekkel, vegyi anyagok kigyulladásával, nukleáris katasztrófákkal stb. Idézzük csak fel, mennyi tűzkatasztrófa for­ dult elő az elmúlt néhány évben! Ez a tűz általi beavatás valójában felké­ szülés a Szellem által végzett következő beava­ tásra. A hermetikus tudományok szerint az em­ ber nem ismeri fel a Szellem létét, egészen ad­ dig, míg testét nem tisztítja meg a víz, gondol­ kodását pedig a tűz. Másképpen fogalmazva: senki emberfia nem szabadulhat ki a félelem és tudatlanság kötelékeiből és válhat teljesen tuda­ tos lénnyé, amíg testét nem regenerálta az Életenergia segítségével, s gondolkodását nem tisztí­ totta meg az Igazság és a Szeretet. A Megvilágosodottság állapotát létreho­ zó tisztuláshoz sok út vezet. Tulajdonképpen az út annyiféle, ahány ember él bolygónkon. Számomra testem betegségei, különösen epi­ lepsziám és melldaganataim mutattak szeren­ csésen irányt az úton, mivel hozzásegítettek ahhoz, hogy elkötelezzem magam a teljesség felé tartó utazás mellett, és ráirányították fi­ gyelmemet a különféle gyógyító módszerek tanulmányozására. Ennek eredményeképpen felfedeztem a szellem hatalmát az anyag felett és táplálékunk döntő fontosságát. T a n u l m á ­ nyaim során megvizsgáltam és elsajátítottam többféle testi/lelki terápiát, s ezek vezettek el aztán a Mexikóban és Brazíliában történő fantasztikus pszichikai gyógyításokkal kap­ csolatos kutatásaimhoz. 13

I
Ezután találkoztam a Reikivel. Sehol má­ sutt nem találtam ennél egyszerűbb és egy­ szersmind mélyrehatóbb módszert, mely azáltal, hogy segít a test/lélek/szellem hár­ masságát gyógyítani, s így elérni a teljesség és kiegyensúlyozottság állapotát, az embert vé­ gül is a Megvilágosodottság élményével aján­ dékozza meg. Ez a könyv elsősorban a Reikiről szól, szándékom szerint sokat jelenthet a beava­ tatlan laikusoknak és gyakorlott reikiseknek is. A szigorúan a Reikiről szóló anyag közé rengeteg olyan információ van besűrítve, amelyet a gyógyítással kapcsolatos kutatá­ saim során szereztem. Továbbá, pszicholó­ gus mivoltomnak köszönhetően, megadok a test lélektanával kapcsolatos olyan infor­ mációkat is, amelyek segíthetnek a Reikit gyakorlóknak megérteni a betegség állapo­ tának kauzális szintjeit, melyek a test meg­ határozott területeihez kötődnek, ahol épp energiablokkok találhatók. Közlöm azoknak a könyveknek a listáját is, amelyeket fon­ tosnak tartok a gyógyítással kapcsolatos t o ­ vábbi kutatásokhoz. Ezt a könyvet ajánlom összes Reiki-tanítványómnak, szerte a világon, akik megajándé­ koztak azzal a kiváltsággal, hogy segíthettem „finombehangolásukban", hogy a Megvilágo­ sodottsághoz vezető következő lépést megte­ hessék. Őszinte hálával tartozom mindannyió­ toknak, mivel további kiváltságként a behangolás folyamata közben közvetlenül találkoz­ hattam magasabb énetekkel. Ti mindannyian segítettetek újra megerősíteni bennem azt az igazságot, hogy a Kozmikus Szellemben mindannyian egyek vagyunk. Őszintén remé­ lem, e könyv hozzásegít ahhoz, hogy Te is megéld ezt az igazságot. Az is célom ezzel a könyvvel, hogy inspiráljam a tudatosság felé való továbbhaladásodat, s útközben emlékez­ tesselek olyan dolgokra, melyekről esetleg időről időre elfeledkezel. Kívánok Neked Szeretetet, Fényt továb a Megvilágosodás út­ ján. Paula Horan

14

Lelkem igazsága csöndes, csak nekem fontos ő. És mivel az én igazságaim nem feltétlenül azonosak a tiédekkel így csöndben is marad, mígnem a csöndben egymásra lelnek igazságaink, és mi nevethetünk, látva, hogy egymást tükrözik csupán.
Nari

ELSŐ FEJEZET

A

Reiki

általános

leírása

A „Reiki" japán szó, jelentése: az egyetemes életerő energiája. Az alapszót két összetevőjé­ re bontva - „Rei" és „ki" - a japán abc e jeleinek definíciója szerint a „Rei" kozmikus, transzcendens szellemiség, misztikus erő és eszencia. A „ki" a létfontosságú életerő ener­ giája, mely a kínai akupunktúrában használa­ tos „chi"-hez, a hívő keresztények Fényéhez és az orosz kutatók „bioplazmikus energiájá­ hoz" hasonlatos. Mindannyiunknak van Reiki-energiája (Egyetemes Életerő Energia), ez születési jo­ gunk. Ami a Reikit más gyógyító módszerek­ től megkülönbözteti, az az a behangolási fo­ lyamat (beavatásként is ismeretes), mellyel a tanítvány a különféle Reiki-tanfolyamok egyegy szintjén találkozik. Bárki megteheti azt, hogy kezét egy másik személyre helyezi, és gyógyulási folyamatának felgyorsítását segíti mágneses energia átadásával. Ám egy olyan személy, aki megkapta a Reiki-behangolásokat, a fizikai és éterikus test magasabb rezgés­ szintre történő finomabb behangolásának egy nagyon ősi módszerét élte át. Megnyitották bizonyos energiaközpontjait (más néven csakráit), hogy ezáltal nagyobb mennyiségű egye­ temes életerő-energiát tudjon magán átára­ moltatni és azt megfelelő rezgésszinten tartsa. A Reikit soha nem adja az ember, azt mindig csatornán hívja le. Például: ha egy ke­

zelés alatt a testedre helyezem a kezem, akkor te fogod lehívni a megfelelő energiamennyisé­ get és testednek éppen arra a részére, ahol arra szükség van. Ebben a folyamatban én soha nem merülök ki, mivel én is kezelést kapok, miközben „adom" a kezelést. Az ener­ gia koronacsakrámon belép, és a felső ener­ giaközpontokon áthalad szívemhez és napfonatomhoz. A fennmaradó rész halad ezután tovább karomon és kezemen át a te testedbe, így tehát soha nem merülök ki ebben a folya­ matban, mivel bizonyos energiamennyiség el­ raktározódik bennem. De ugyanakkor te még­ sem veszel át semmit az én problémáimból (ne­ gatív energiámból vagy energiablokkjaim­ ból), mivel a Reiki testemben egy, a behangolások által megnyitott, megtisztított csatornán át halad. Kétségtelenül a Reiki egyik legnagyobb előnye az, hogy teret ad az önkezelésre. Ha már be van hangolva egy személy, akkor csak arra a szándékra van szüksége, hogy reikizni akarja magát, vagy valaki mást, és az energia abban a pillanatban lehívódik. Az önkezelés különösen hatásos módszer a teljes relaxációhoz és a stressztől való meg­ szabaduláshoz. Felerősíti a testben lévő élet­ erő-energiát, mely aztán segít egyensúlyba hozni az anyagi és az éterikus testeket. Saját magunk kezelése segít abban is, hogy elen-

I

gedjük visszatartott emóciónkat és feloldjuk az energiablokkokat. A Reiki nem vallás, nincsenek doktrínái vagy külön hitvallása, világnézete. Valójában nagyon ősi tudomány ez, mely évszázadokig rejtve volt, míg dr. Usui újra fel nem fedezte ezt a réges-régi módszert a tibeti szutrák között elrejtve. Stanfordi kutatók rendkívül érzé­ keny műszereket alkalmazva, melyek a testbe belépő energiák áramlását hivatottak mérni, úgy tapasztalták, hogy a Reiki-energia a gyó­ gyító testébe annak feje tetején (vagy koronacsakráján) lép be és kezein át lép ki. Ez az energia északról érkezik, de az egyenlítőtől délre déli irányból jön. A már aktiválódott Reiki-energia pedig az óramutató járásával ellentétes irányban, spirálisan mozog, nagyon hasonlóan a D N S dupla spiráljához. A kezekből kiáradó energia mennyisé­ ge határozottan növekszik a kezelés alatt. Dr. Bara Fischer, Santa Fé-beli orvos (New Mexico), ismert kutató, kifejlesztett egy rendkívül ügyes módszert arra, hogy a Kirlián-íotök segítségével mérhesse az életener­ giát, és bemérte a szerzőt egy távollévő beteg­ nek való kezelés elküldése előtt, illetve aköz­ ben. Az a fotó, amelyet a távollévő gyógyítása közben készített, a sugárzás jelentős megnö­ vekedését tanúsítja, összevetve a kezelés előtt készített fotón látható, sokkal kisebb kiáram­ lással.

Az adatok nagyon világosan mutatják, hogy valóban létezik egy valamiféle plazma­ áramlás - a test rendszeréből energia szabadul fel -, amikor az energiablokkok megszűnnek. Minden kezelés eredménye más és más, mivel a végeredményt döntő módon a páciens hatá­ rozza meg. Minden egyes ember éppen a számá­ ra elegendő mennyiségű életerőt veszi át, annyit, amennyire szüksége van ahhoz, hogy felszaba­ dítsa, aktivizálja, vagy átalakítsa fizikai és éterikus testjeinek energiáit. A Reiki nem csupán a test kémiai szerkezetében hoz létre változáso­ kat, miközben segíti a szervek regenerálódását és a szövetek és csontok újraépülését, hanem segít abban is, hogy a mentális szint kiegyensú­ lyozottá váljon. A Reiki nem hitrendszer, tehát a páciensnek nincs szüksége mentális felkészí­ tésre vagy bármiféle irányításra, elegendő, ha csak vágyik arra, hogy megkapja és elfogadja az energiát. Másrészt, mivel itt nem hiedelem­ rendszerről van szó, elegendő a Reikit gyakorló részéről, ha világossá válik szándéka, hogy ke­ zelést akar adni, s az energia rögtön aktivizá­ lódni fog, ha megfelelő módon alkalmazzák. A Reiki tudatosságunk növelésének cso­ dálatos eszköze, épp a megfelelő kulcs a meg­ világosodás eléréséhez. Mint az életben a leg­ több dolgot, a Reikit is át kell élnünk először ahhoz, hogy igazán értékelni tudjuk. Kívánom, hogy a Reikivel való találkozá­ sod igazán örömteli legyen!

18

A Meiji-korszak közepén Japánban, mely az 1800-as évek közepének felel meg nálunk, dr. Mikao Usui egy kis keresztény egyetem dékánja volt Kyotóban. Ez az időszak Japán történelmének nagyon izgalmas periódusa volt, és a társadalom minden részében nagy változások folytak. A japánok épphogy csak megnyitották újra kapuikat a „barbárok" előtt, és nagyon gyorsan alkalmazni kezdték az ipari forradalom új vívmányait. Vasutat építettek, sőt, még az amerikai baseball is kezdett meghonosodni. A diplomaták megérkezésével egy időben visszatértek a keresztény misszionáriusok és elhintették a kereszténység magvait a már eddig is meglehetősen eklektikus hitéletű Japánban (pl. nagyon sok japán a sinto vallás szerinti esküvői ceremóniát tart, de buddhista módon temetik el). Ám dr. Usui igaz kereszténnyé vált, pappá szentelték, majd egy keresztény papnevelde dékánja lett. Egy napon néhány diákjával vitatkozott, s valamelyikük megkérdezte tőle, hiszi-e a Bibliát szó szerint. Amikor igennel válaszolt, tanítványai emlékeztették Krisztus csodás gyógyításaira. Aztán idézték Krisztus szavait: „ T i is így tesztek majd, ahogyan én tettem s még ennél nagyobb dolgokat is véghezvisztek majd." S ha ez így van - mondták -, akkor miért nincsenek most gyógyítók ezrei a világon, akik Krisztushoz hasonlóan gyógyíta-

nak? Ezenkívül Krisztus azt is mondja az apostoloknak, hogy gyógyítsák meg a betegeket és támasszák fel a holtakat. Ha ez igaz, akkor kérünk, tanítsd meg nekünk a módszereket - mondták a tanítványok. Usui teljesen megdöbbent. A japán hagyományok szerint dékáni tisztje kötelezte arra, hogy kérdéseikre mindig választ adjon. Még azon a napon lemondott hát tisztségéről és elhatározta, hogy megkeresi a választ erre a titokzatos dologra, Mivel mesterei leginkább amerikai misszionáriusok voltak és Amerikában az emberek többsége keresztény, úgy döntött, hogy tanulmányait a chicagói egyetem teológiai tanszékén kezdi. Hosszas tanulmányok után, m e lyek során fő kérdésére választ nem talált, úgy határozott, másutt folytatja a keresést, Úgy gondolta, hogy mivel Buddha is csodás gyógyításokat végzett, visszatér Japánba, hátha rátalál valamilyen „ ú j " információra az anyagi test azonnali csodás gyógyításához, Még ha Krisztus gyógyításairól el is veszett minden adat, talán Buddha gyógyításairól talál majd részleteket a japán Lótusz Szutrákban. Visszatértekor Usui néhány buddhista kolostorban kezdett kutatni. De valahányszor csak megkérdezte egy kolostor vezetőjét: „Van-e bármilyen feljegyzés Buddha csodás gyógyításairól?", mindig ugyanazt a választ kapta, nevezetesen, hogy a Lélek gyógyítása 19

az igazán fontos feladat. De Usui kitartóan keresett tovább s eljutott egy Zen-kolostorba, s ez volt az első hely, ahol további kutatásra ösztönözték. A kolostor idős vezetője egyetér­ tett vele abban, hogy bizonyára lehetséges a test gyógyítása, hiszen Buddha is így tett, de évszázadokon át a Lélek gyógyítása kötötte le az emberek figyelmét. Kijelentette: „Bármi, ami egyszer már megtörtént, újra megtehető. Talán itt kellene maradnod és itt folytatnod a keresést" - mondta az apát, Usuit nagyon fellelkesítette az apát és a japán nyelven írt szutrák hosszas tanulmányozásába kezdett. S mikor így nem jutott előre, a kínai nyelven írt szutrák tanulmányozásába mélyedt és vé­ gigolvasta az összes fellelhető kínai szutrát. Némi információt sikerült összeszednie ily módon, s ezután elhatározta, hogy a tibeti szutrák tanulmányozásába kezd. Ehhez ter­ mészetesen meg kellett tanulnia szanszkritul, amit örömmel meg is tett. Minden valószínű­ ség szerint röviddel ezután utazott ÉszakIndiába, a Himalájába. A múlt században olyan tibeti kéziratokat találtak, amelyek Szt. Isa utazásait rögzítik, akiről néhány tudós úgy tartja, maga Jézus volt valójában. N e m ismeretes, hogy vajon Usui ezeket a tekercse­ ket találta-e meg, vagy valamilyen más, régi kéziratot a csodás gyógyításokról. Csak annyit tudunk, hogy miután befejezte a tibeli Lótusz Szutrák tanulmányozását, Usui úgy érezte, hogy megtalálta az intellektuális válaszokat Krisztus csodás gyógyításaira. Ezután a cse­ lekvéshez szükséges erőre volt szüksége. Usui, miután rájött, hogy megtalálta a gyógyítás kulcsát, visszament barátjához, az apáthoz, hogy tanácsát kérje, mi módon is érheti el, hogy megkapja a cselekvéshez a fel­ hatalmazást és erőt. Mindketten meditációba kezdtek és végül arra a következtetésre jutot­ tak, hogy dr. Usuinak fel kell mennie a Kyotótól 17 mérföldre lévő Kuri Yama hegyre, s ott kell elvégeznie egy 21 napos böjtöt meditá­ ciókkal, hasonlatos módon az amerikai indián látomáskeresőkhöz.

Röviddel ezután Usui elkezdte zarándok­ útját a hegy csúcsára. Ott egy keletre néző helyre érkezett és összegyűjtött 21 követ, egy kupacba rakta őket, hogy így majd számon tudja tartani a napokat. 20 napig tartó böjt után elérkezett a 2 1 . nap hajnalát megelőző óra. Mivel éppen újhold ideje volt, teljes volt a sötétség és tapogatózva nyúlt az utolsó kő felé. Egészen eddig semmi különös dolog nem történt. Imát mondott, hogy választ kapjon kérdésére. Látta, amint egy kis reszkető fény megjelenik az égen. A fény nagyon gyorsan kezdett mozogni Usui felé. Amint közeledett, egyre nagyobbá vált. Usui megijedt. Kísértést érzett, hogy felálljon és elfusson. De végül rájött, hogy ez csak valamiféle jel lehet. Már oly régóta és oly keményen próbálkozott, hogy egyszerűen nem adhatta fel! Felkészült a legrosszabbra és egy pillanat alatt a fény nekiütődött testének, homloka közepén. Usui azt gondolta, ez a halál. Szeme előtt milliónyi szivárványszínű buborék kezdett el táncolni. Hamarosan izzó, fehér buborékokká változ­ tak, s mindegyiknek a belsejében egy arany­ színű, háromdimenziós szanszkrit jel ragyo­ gott. Egyenként tűntek fel, elég lassan ahhoz, hogy felismerje a jeleket. Végül, mikor befeje­ zettnek érezte a dolgot, Usui hálával telt el. Mintha transzállapotból ébredt volna, megle­ petten látta, hogy hétágra süt a nap. Izgatott volt, s hogy élményét mielőbb megoszthassa az apáttal, rohanva indult lefelé a hegyről. Csodálkozott, hogy milyen erősnek és megfiatalodottnak érzi magát az épp befeje­ zett hosszú böjt ellenére. S ez csak az első „csoda" volt. D r . Usui Japán egyik nyomortelepén gyógyította a betegeket. A fiatalokat és m u n ­ kaképeseket elküldte dolgozni, segített nekik újra beilleszkedni az életbe. Hét év múlva látta, hogy akiken segített, azok közül sokan visszatértek a nyomortelepre, olyan állapot­ ban, amilyenben annak idején találta őket. Megkérdezte őket, miért tértek vissza a tábor­ ba. Azt válaszolták, hogy jobban tetszik nekik 21

a könnyebb, felelősséget nélkülöző élet. Usui ráébredt, hogy csak a testüket gyógyította meg, de nem tanította meg őket megbecsülni az életet és a megélhetés új útját. Elhagyta a nyomortelepet és olyanokat kezdett el tanítani, akik szerettek volna többet tudni. Megtanította őket önmaguk gyógyítá­ sára és átadta nekik a Reiki alapelveit. Egyik tanítványa, Churijo Hayashi, mélyen elköte­ lezte magát a Reikinek. Röviddel halála előtt, a századforduló táján, Usui megbízta őt, az egyik legodaadóbb tanítót, dr. Chujiro Hayash.it, a nyugdíjas tengerésztisztet azzal, hogy vigye tovább a Reiki hagyományait. Dr. Ha­ yashi alapította meg az első Reiki-klinikát T o ­ kióban. 1935-ben Hayashi klinikáján feltűnt egy fiatal japán-amerikai nő, aki Hawaiiról szár­ mazott. Különféle szervi rendellenességei voltak. Ráadásul amellett, hogy nagyon beteg volt és meglehetősen energiahiányos állapot­ ban is találták, férje néhány évvel azelőtti ha­ lálát követő súlyos depressziója miatt. É p p egy súlyos műtét előtt állt, amikor megláto­ gatta Japánba visszatért szüleit. Ekkor hallot­ ta meg halott férje hangját, aki nyomatékosan kérte, ne vesse magát alá a műtétnek. Miután megbeszélte a műtéttel kapcsolatos fenntartá­ sait orvosával, az azt javasolta neki, hogy p r ó ­ bálja meg a Reiki-klinikát. így gyógyult meg. Takata asszonyra érthető módon nagy hatással volt a Reikivel való találkozás és elha­ tározta, hogy megtanulja maga is. Ám a Reiki kizárólagos férfifennhatóság alatt állt, nőknek tilos volt elsajátítani azt. Takata tipikus ke­ ményfejű „Gaijin" külföldi lévén, nem adta fel egykönnyen. Kitartása végül eredményre vezetett és elsajátíthatta az első és a második fokozat módszereit is. Takata később vissza­ tért az Egyesült Államokba és gyógyítani kez­ dett. 1938-ban dr. Hayashi és lánya meg­

látogatta. Takatát röviddel ezután Reikimesterré avatták és Hayashiék visszatértek Japánba. Dr. Hayashi tisztánlátó volt. Megérezte, hogy közeleg az USA-val való háború és el­ kezdett felkészülni rá. Takata asszony érezte, hogy nagy szükség van rá és úgy határozott, visszatér Japánba. Dr. Hayashi nyomban fi­ gyelmeztette a közelgő veszélyre. Előre tudta a háború eredményét. T u d t a , hogy Japánt legyőzik és hogy nagyon sokan halnak majd meg. Figyelmeztette Takata asszonyt, milyen előkészületeket kell majd tennie, hogy meg­ óvja a Reikit. S mivel nem akart részese lenni az elkövetkező háború borzalmainak, felké­ szült a létformaváltásra. A harmincas évek végén egy napon, teljes ünnepi díszben, bará­ tai körében Hayashi tudatosan elhagyta tes­ tét. Takata asszony segédkezett temetési szertartásánál, majd hamarosan visszatért Hawaiira, ahol sikerült megmenekülnie a bebörtönzéstől, mely a japán-amerikaiak sorsa lett a második világháborúban. Ráadásul ez a rendkívüli kurázsival bíró kis hölgy folytatta a Reiki terjesztését a háborút követő McCarr/ry-korszakban is, amely Amerika történeté­ nek egyik legkonzervatívabb gondolkodású korszaka volt. Az 1970-es években Takata asszony más Reiki-mestereket is képzett, s 1980 decembe­ rében bekövetkezett halálakor már 21 képzett Reiki-mester volt. Ma több, mint 200 Reikimester működik szerte a világon. M i n t Reiki-mesternek, nekem is az a cé­ lom, hogy segítsek tanítványaimnak abban, hogy „finoman behangolják" anyagi és éterikus testük rezgésszintjét, mely aztán segíti majd tudatállapotuk továbbfejlődését. És mi­ nél többen vállalunk felelősséget azért, hogy tudatállapotunkat fejlesszük, a Föld annál ma­ gasabb szintű rezgésekre hangolódik át.

Minden dologban minden igazság benne van, Megértésüket nem siettetik és nem késleltetik, A sebész szülőfogói nem kellenek nekik, A jelentéktelen éppoly nagy nekem, mint bármi más, Mi az, mi egy értintésnél több vagy kevesebb? Sosem győz meg logika és prédikáció, Az éji nyirok lelkemben mélyebbre száll, Csak az van, ami minden férfi és nő számára igaz, Csak az van, amit senki sem tagad.
(Dobos Walt Mária Whitman fordítása)

A Reiki titka egyszerűségében rejlik. Míg más terápiák elsajátításához hosszú hónapokra vagy évekre van szükség, a Reikit meg lehet tanulni egy hétvégén. A Reiki igazán zavarba hozza azokat az embereket, akik számára az intellektus jelenti a fő tanulási eszközt és beállítódásuk szerint a tanulás időigényes feladat. E különbség oka valójában a behangolási folyamat, s emiatt soroljuk a Reikit az energiaterápiák közé. A Reiki tulajdonképpen egy megerősödési folyamat, és ilyesmivel a nyugati kultúrákban a felvilágosodás kora óta nemigen találkoztunk. A legtöbb ápolónő, orvos, masszázsterápiával foglalkozó ember, vagyis azok, akik számára igazán megszokott dolog az emberi test megérintése, a behangolási folyamat után azonnal észlelik, hogy milyen nagy mértékben nő meg az átáramló energia mennyisége, vagy a melegérzés kezükben (miközben pácienseiket kezelik). így az emberi testtel kapcsolatban, tapasztalt emberek azonnali visszajelzést kapnak arról a változásról, melyet a behangolás okoz, még ha figyelmen kívül hagyjuk is a behangolás alatt megtapasztalt élmények igazoló erejét. Másoknak, akik kevesebb tapasztalattal rendelkeznek vagy kevésbé érzékenyek, több időre és gyakorlásra van szükségük ahhoz, hogy megtanulják észlelni a változásokat. Általaban a legtöbb ember rögtön változást észlel,

csupán a túl sok előítélettel rendelkező embereknek kell újra megtanulniuk, hogyan figyeljenek saját, testükre, ugyanis a sikeres kezeléshez szükséges ez a figyelem. Tanítványaimnak áltálában bőségesen adok időt arra, hogy a keze­ léseket gyakorolják, s ez elegendő is ahhoz, hogy ez az igazoló visszacsatolás megtörténjen, s megtapasztalják, mennyi különféle dolgot érzékel a „gyógyító", még ha a gyakorlás elején ezek nem is teljesen különíthetők el egymástól. Ezenkívül külön gyakorlatsort végzünk el testérzékelésük fejlesztésére, Ezt a hirtelen hőnövekedést magam is megtapasztaltam, amikor évekkel ezelőtt masszázs-terapeutaként dolgoztam egy luxushajón, s a Reiki-kezelés megkezdése után öt perccel sokkal több hőenergiát érzékeltem, mint az azt megelőző tíz teljes testmasszázst követően! Természetesen ez nagy hatással volt rám. M á r előzőleg nagyon sokféle maszszázstechnikát sajátítottam el, elsősorban a mélyszöveti munka érdekelt, a Reiki tehát nagyon meglepett. Úgy voltam „programozva", hogy nagyon meg kell dolgozni ahhoz, hogy igazán döntő változásokat érhessünk el a test és lélek szerkezetében. Egészen meglepett, amikor egyik kliensem, akit masszírozni szoktam, s a hagyományos masszázs mellett elkezdtem megismertetni a Reikivel is, megkérdezte, mi az az érdekes energia, amit adok 25

Energia-munka REIKI Bioenergetika Akupresszúra Biomagnetikus jóga

Formához kötött mozgási terápiák Küzdő sportok sport jóga euritmia

Meditáció és a tudati formálás más módszerei Zen Relaxációs technikák Silva-féle agykontroll / Jóga

Tevékenységorientált terápiák Sámánisztikus rituálé Pszichodráma Gestalt-terápia Tűzönjárás

TERÁPIA A TEST ÉS A LÉLEK SZÁMÁRA

Képorientált terápiák Álomanalízis Kreatív vizualizáció Biofeedback

Szabad mozgási terápiás Improvizáció Many whitehouse illetve Isadora Duncan módszerei alapján Testi munka Svéd masszázs Rolfing Gyógyító érintés Terápiás masszázs

Katartikus terápiák Rebirthing Őskiáltás Reinkarnáció-terápia

a kezelések mellett. S aztán élénk álmokról, régi fájdalmak megszűnéséről, illetve - m ű ­ vészbarátaim részéről - ihletettebb periódu­ sokról érkeztek beszámolók. Ezzel a lenyűgözően hatásos energia­ munkával kapcsolatosan már érdekes különb­ ségek is szemembe ötlöttek: általában, ha egy terapeuta éppen masszíroz valakit, főleg, ami­ kor a szövetek mélyéről szabadít fel energiá­ kat, nagyon fontos, hogy térdei ne legyenek összezárva és kicsit be legyenek hajlítva, mintha T a i Chi-pozitúrában állnánk. Ez azért van így, mert a terapeuta földelővezetékként működik a páciens számára. Például: ha azt igyekszem elérni, hogy egy nagy feszültség­ csomótól megszabadulj, ami a nyakadban vagy a válladon van, akkor - miközben légzé­ sedet irányítom és te tudatosan elengeded a tejsavat az izomból - a felszabaduló negatív energia átáramlik kezembe; egészen addig folytatódik ez, míg kezem a csomón van, majd karomba és lábamon át a földbe. Ha csak egyszer is mereven tartom vagy összezárom eközben térdeimet, akkor az energia ugyan­ úgy lefut kezemen és karomon térdemig, de ott hirtelen U-alakban visszafordul, és vissza­ tér testemnek arra a pontjára, mely a tiéddel épp kontaktusban van. Mindez persze első hallásra igen ezote­ r i k u s n a k tűnik, ha eddig még nem foglalkoz­ tál a testedben lévő energiaáramlással, de épp csak néhány figyelmetlen pillanat és máris megtapasztalod, mennyire igaz mindez. T e l ­ jesen meglepődtem, amikor rájöttem, hogy a Reikinél ez egyáltalán nem fontos vagy prob­ lematikus dolog. Ahogy az első fejezetben ezt már említettem, a Reikit a gyógyító a tanít­ vány nyitott csatornáján keresztül hívja le. A tanítvány soha nem a gyógyítótól vesz át energiát, hiszen az energia mindig „kívül­ ről jön", kivéve azt a plusz-energiaadagot, amely a napfonatban összegyűjthető és tá­ rolható - ami még egy lehetőséget jelent. Másrészt a kezelt személy egy tiszta csa­ tornán át jut az energiához, és így semmit

nem vesz át a gyógyító vagy a kezelő sze­ mélyes energiájából. Eddig a Reiki néhány olyan fizikai meg­ különböztető jegyét taglaltam, amelyek ki­ emelik ezt a módszert a gyógyítás művészeté­ nek egyéb formái közül. Most pedig néhány olyan meglátásomat szeretném lejegyezni, me­ lyeket előzetes pszichológiai képzettségem miatt tartok fontosnak a Reikivel kapcsolatban. Az energiaátadás más formáinál, mint pl. a magne­ tikus vagy mentális gyógyításnál, a kezelést végzőnek folyamatosan az energiaküldésre kell koncentrálnia, a páciens sem vonhatja el a fi­ gyelmét erről. A Reiki esetében azonban, mi­ helyt kialakul a kezelés szándéka és a kezek az adott testre kerülnek, az energia máris magától áramlik, nincs szükség a kezelést végző személy feszült figyelmére. Ezért aztán, ha a páciens valamilyen oknál fogva elkezdi valamelyik ré­ gi emlékét vagy érzését feldolgozni, és szüksé­ gét érzi annak, hogy ezt megossza velünk, akkor lefolytatható úgy is a kezelés, hogy köz­ ben beszélgetünk vele. Bár ez így eredménye­ sen működhet, én mégis arra kérem tanítvá­ nyaimat, hogy ők maguk ne kezdeményezze­ nek beszélgetést, mert legtöbbször a páciens ezt a feldolgozást a szavakon túlmutató világ­ ban kezdi meg, és a beszélgetés így megzavar­ hatja ezt a fontos folyamatot. Itt, úgy érzem, meg kell említenem egy olyan dolgot, amely a terapeuta szempontjából igen fontos lehet. Régebbi pszichológusi praxisom során gyak­ ran előfordult, hogy egyes emberek újra és újra visszatértek ugyanarra az alapvető prob­ lémára, bár néha más formában. Gyakran úgy tűnt nekem, hogy minél többet foglalkoztak verbálisan azzal a dologgal, az annál „mé­ lyebbre ivódott" az agyukban. S ez aztán csak növelte a problémát ahelyett, hogy sikerült volna megszabadulnia tőle. Természetesen egy jó pszichológus vagy tanácsadó elég kép­ zett ahhoz, hogy a negatív eszméket pozití­ vakká változtassa és segíteni tudjon a páciens­ nek megszabadulni a problémától. De a Reiki esetében ez a verbális elengedés nagyrészt 27

szükségtelen. A kezelés alatt és közvetlenül azt követően, és különösen a 21 napos tisztu­ lási időszak alatt, mely a beavatásokat követi, az emberekben rengeteg emóció tör a felszín­ re. Néha konkrét élményekhez kötődnek ezek, de gyakran csak a megfelelő érzelem szabadul fel, nem terheli az adott történethez való intellektuális kötődés, amely hosszabb távon csak mélyebbre véshetné az adott emó­ ciót - akadályozhatná, hogy test és lélek meg­ szabaduljon a tehertől. Tanítványaimnak általában azt javaslom, hogy vegyék tudomásul ezeket a néha váratla­ nul feltörő érzéseket és mondjanak nekik kö­ szönetet azért, hogy világosan jelezték létüket - aztán engedjék el őket. Ha nem fojtjuk el, hanem tudatosan felismerjük őket, akkor, úgy tűnik, igen gyorsan eltűnnek. Van még egy fontos dolog, amire az em­ bereket néha emlékeztetnünk kell, mégpedig az, hogy mennyire fontos, hogy elengedjük érzel­ meinket. Gyakorta tapasztaltam azt, hogy va­ laki, aki hosszú ideig tartó depresszión esett át, végül is egy olyan stádiumba jut, ahol állandóan dühös megnyilvánulásai vannak. És mivel a düh a depressziónál magasabb rezgésű energia, ez a személy lehet, hogy egy­ szerűen élvezni kezdi dühkitöréseit anélkül, hogy megpróbálná túlhaladni ezt a szintet. A düh rendkívül csábító lehet, mivel az ezt körülvevő dráma rendkívüli mértékben ser­ kenti az egót. A dühöt valójában az az érzés váltja ki, hogy nem tudjuk irányítani a dolgo­

kat. Annak az eredménye, hogy nem vagyunk képesek tudomásul venni mindazt, amit létre­ hoztunk életünkben és felelősséget sem tu­ dunk vállalni mindezért. Rendkívül fontos megértenünk, hogy csak azt kapjuk vissza, amit valamikor adtunk - az ok és okozat isteni tör­ vényéről van szó. Az élet téged tükröz csupán. Mondj köszönetet mindazért, ami utadba kerül és engedd el, ha nem kell, hogy folytatódjon. A teremtő te vagy ! A Reiki egyik kulcsa való­ jában az, hogy rájössz, mennyire fontos, hogy felvállald a teljes felelősséget életed alakítá­ sáért. A Reikivel való kapcsolatod nem ér véget az első fokozat elvégzése után. Minden­ kinek fel kell vállalnia a felelősséget, hogy folytatja önmaga kezelését. Lényegében Te vagy saját mestered. Te határozod meg fejlő­ dése sebességét, azáltal, hogy mennyire vagy saját fejlődésedért elkötelezve. De megéri a fáradságot, pusztán az öröm miatt is! Az eddigiekből kiviláglik a Reiki néhány páratlan, egyedülálló előnye. A többi terápiá­ hoz hasonlatos módon célja az, hogy segítse az egyes embert abban, hogy az megtalálja teste, lel­ ke és szelleme harmóniáját és egyensúlyát. A Reiki valójában saját magadnak adott ajándék -hiszen, ha részt veszel egy Reiki-tanfolyamon, akkor valamilyen szinten elismered, hogy: „Kész vagyok magamat erőssé tenni." Születé­ sedtől fogva jogodban áll társteremtővé válni. S aztán ez az erő egy még nagyobb felelősség kiváltságát hozza majd meg, s még inkább egy­ nek érzed majd magad Földünk családjával.

28

NEGYEDIK FEJEZET

A

Reiki-kezelés

hatásai

A Reiki minden egyes emberre egyéni hatást fejt ki. Minden kezelés hatását a kezelt sze­ mély - nem mindig világosan látható - szük­ ségletei határozzák meg. De vannak olyan ha­ tások, melyek a kezelések legtöbbjére nézve közösek, s ezeket az előző oldalon található táblázatban sorolom fel. A Reiki-kezelés formája minden egyes kezelést végzőnél más egy kicsit, de a kezelés középpontjában mindig egyrészt a test bár­ mely problémás vagy fájdalmas része, más­ részt pedig a hormonrendszer áll (1. a fejezet végén lévő ábrát). Takata asszony egy olyan alapvető kezelésmintát tanított, mely sorra vette a nagyon fontos mirigyeket, hiszen ezek szabályozzák aztán a hormonok termelődését a testben. A hagyományos gyógyászat szerint ezeket a mirigyeket az idegsejtek stimulálják. A test az idegrendszerrel az agy közvetítésével kommunikál, s az agy ösztönzi eztán a miri­ gyeket a homeosztázishoz szükséges hormo­ nok termelésére. Az éteri szinten a hét fő csakra mindegyike megfelel egy belső elválasztású mirigynek (vesd össze a fejezet végén lévő belső elválasztású mirigyek helyét a tize­ dik fejezetben ábrázolt csakrarendszerrel). így a belső elválasztású mirigyek rendszere energiaátalakítóként működik az éteri ener­ giaközpontok, csakrák számára és szintúgy, a csakrák energiaátalakítók vissza, a fizikai test

felé, a belső elválasztású mirigyek közvetíté­ sével. Minden szint valamilyen módon össze­ kapcsolódik. E különböző rendszerek kapcsolódásai­ nak további megvilágítására dr. William A. Tiller, kutató, a Stanfordi Egyetem Materiá­ lis Tudományok tanszékének professzora egy új elméleti modellt dolgozott ki az ember m ű ­ ködésére vonatkozóan. Ez idáig az orvostudo­ mánnyal, biológiával, mezőgazdasággal fog­ lalkozó szakemberek többsége megegyezett abban, hogy az élő organizmusok a következő reakciók egymásutánjában működnek: funk­ ció szerkezet <-> kémia «-» elektromágneses energiák, s így ezzel ezek egymásra hatására csak bizonyos szinteken adtak magyaráza­ tot. A hiányosságok okaként általában a ve­ gyi anyagok kiegyensúlyozatlanságából ere­ dő szerkezeti tökéletlenségeket adták meg, s a „javító" mechanizmus a vegyi anyagok­ hoz való környezeti alkalmazkodás volt (1. gyógyszerek az ember, műtrágya a mező­ gazdaság esetében). Ám az a dilemma vetődik fel, hogy maga a szervezet (a test vagy a nö­ vény) és az azt fenyegető lények is alkalmaz­ kodnak az új vegyi anyaghoz, arra egyre kevés­ bé lesznek érzékenyek, s így folyamatosan nö­ velni kell annak mennyiségét. így nő az a menynyiség, melyet a szervezet a nem természetes vegyi anyagokból tartalmaz és hat a működés 29

más szintjeire is, nemcsak arra, amit szándé­ kunkban állt „javítani", s ez gyakran igen káros eredményeket hoz létre. Láthatjuk mindezek rettenetes hatását a mezőgazdaság­ ban, gondoljunk csak arra, mennyi szüretelő halt már meg a túladagolt permetszerektől. Vagy ugyanez a folyamat eredményezi a gyógyszerek túladagolásából, vagy együttes szedéséből eredő szenvedéseket. Szerencsére napjainkban már sok orvos tudatában van e súlyos problémának és megelőző módszereket választ inkább a keleti gyógyászat eszköztárá­ ból. A működési skála elektromágneses ener­ giaszintjéről pedig ismeretes a röntgensuga­ rak gyakori ártalmas hatása. Dr. Tiller megkérdőjelezi az első egyen­ let helyességét. Az anyagi és nem anyagi ter­ mészetű energiagyógyászat lehetséges célját a kiegyensúlyozatlanságok kezelésében látja. A csontkovácsok közvetlen fizikai manipulá­ cióikkal nagyon sikeresen kezelik az emberi szervezet működési zavarait. S Tiller úgy lát­ ja, hogy ha mindehhez hozzávesszük az el­ múlt kétszáz év során megfigyelt nem fizikai hatások sokféle típusát, akkor ez is az első egyenlet naivitását igazolja. Tiller azt javasol­ ja, hogy ezt a régi elméleti modellt úgy kell átdolgozni, hogy a lényeget több dimenzió­ ban tudja leírni. Az első egyenlet helyett az itt következőt javasolja:

funkció <-» szerkezet <-> k é m i a <->• p o z i t í v t é r - i d ő energiák (az a n y a g i test) <-+ n e g a ­ tív t é r - i d ő energiák (az éteri test) <-> G o n d o l k o d á s <-> Lélek az Isteni.

A pozitív tér-idő energia kifejezést használja az anyagi test leírására és a negatív tér-idő energia kifejezést az éteri test jellemzésére, ezáltal utal ezek rokon, illetve kettős termé­ szetére; s megadja megfelelő tömegük és energiaállapotuk algebrai jelét is. E kibővített modell bizonyos részeinek összekapcsolódá­

sát illusztrálandó Tiller kiemeli a hipnózisban történő lélek/szerkezet összekapcsolódást, az Aikido, a Zen és a Jóga lélek(szerkezet) műkö­ déskapcsolatát, a pszichiátria segítségével ta­ nulmányozható lélek/vegyi anyag és vegyi anyag/lélek összefüggést, és sok egyéb hason­ ló összefonódást is ezeken kívül. Tiller kije­ lenti : „Az eddig említettekből természetes m ó ­ don következik egy, a gyógyítással kapcsola­ tos olyan nézőpont, mely szerint: kóros elvál­ tozások több szinten is kialakulhatnak, és mindegyik szint gyógyítására szükség van ah­ hoz, hogy visszaállíthassuk a rendszer eredeti harmóniájának állapotát. A kezdeti elváltozás a Gondolkodás szintjén alakul ki, és ennek hatásai burjánzanak a negatív tér-idő és a p o ­ zitív tér-idő szintjére tovább." Tiller ezután azzal a javaslattal folytatja, hogy szerinte a legjobb gyógyítási metódus az, ha abban segítjük az egyént, hogy az elváltozást az oksági szinten szüntesse meg, és ezáltal hoz­ zon létre javulást, hogy visszatér a „helyes gon­ dolkozáshoz." Állítása szerint az ezt követő legjobb gyógyítási mód az, ha a negatív tér­ idő szint szerkezetében hozunk létre pozitív változást (az éteri test). Az ezután következő legjobb módszer pedig az, ha a pozitív tér-idő (anyagi test) szerkezetében eszközlünk javu­ lást, s ez a mai orvostudomány gyakorlata is. M i n t ahogy azt már előzőleg is állítottuk, a Reikivel foglalkozók mindig is felismerték az éteri és az anyagi test összekapcsolódását a csakrák és mirigyek közvetítésével. Ezenkívül a Reiki második fokozatának megszerzésekor a tanítvány további tudnivalókhoz jut azzal kapcsolatban, hogy miként segítheti a beteg­ ség mentális szinten foglalkozni a pácienst, ha a kiváltó okot már megtalálta. A reikisek szá­ mára teljesen nyilvánvaló az, amit Tiller is említett, vagyis, hogy a betegség kiváltó oka a gondolkodásban rejlik. Én még egy lépéssel továbbvinném ezt, és azt gondolom, hogy az ok abban rejlik, hogy a gondolkodás nincs szinkronban az ember spirituális vagy isteni 31

32

természetével. így a Reiki energiája természe­ tes módon együttesen hat az anyagi, az éte­ ri és a gondolkodással kapcsolatos szinteken. Arra ösztönzöm tanítványaimat, hogy al­ kalmazzák Louise L. Hay sok-sok megerősí­ tést tartalmazó könyvét, melynek címe „Heal Your Body", mely külön-külön foglalkozik az egyén egyes betegségeivel. (A könyv magya­ rul még nem jelent meg. Kivonatos változata

megtalálható az „Éld az életed" c. kötet 15. fejezetében.) Ezek a megerősítések segítik a beteget, hogy újraprogramozza gondolkodá­ sát, amely aztán segít az ok megszüntetésé­ ben. S ahogy azt már említettem korábban is, a Reiki segíti az egyénnek megszüntetni az energiablokkokat és felszabadítani az ezekben tárolt érzelmeket, s ez a folyamat szintén elő­ segíti a betegség okától való megszabadulást.

Dr. Usui röviddel azután, hogy úgy döntött, elhagyja Kyoto koldusnegyedét, kifejlesztette a Reiki öt alapelvét. Az emberi természet né­ hány nagyon fontos aspektusa ekkor vált vilá­ gossá számára. Usui annak reményében kezdte gyógyítani a koldusokat, hogy lehetőséget adjon nekik arra, hogy újra beilleszkedhessenek a tár­ sadalomba. Aztán amikor néhányan közülük megpróbálkoztak ezzel, de nem bírták elviselni a mindennapi élet felelősségének terheit, Usui rájött, mennyire fontos az, hogy a személy maga is részt vegyen a saját életét gyógyító folyamat­ ban. Arra van szükség, hogy amikor a személy szükséget szenved, ő maga kérje a változást vagy gyógyulást, csak így következhet be nagy változás az életében. S ha mások segítségére is szüksége van, akkor energiacserének is létre kell jönnie. Azáltal, hogy csak megajándékoz­ ta őket a gyógyulással, sokukban tovább erő­ sítette a koldulás mintáját. Úgy látta, hogy az embereknek szükségük van arra, hogy adhassa­ nak valamit azért, amit kapnak, hogy fennma­ radjon az egyensúly érzete. Usui tehát felfedezett két nagyon fontos tényezőt: az egyik az, hogy az embernek kérnie kell a gyógyulást. (Nem az a gyógyító dolga, hogy ott próbáljon segíteni, ahol nincs szük­ ség a gyógyulásra.) A másik fontos tényező az, hogy energiacsere kell hogy létrejöjjön, hi­ szen a gyógyító odaszánta idejét a másik em­

bernek. (Nem helyes, ha valaki úgy érzi, tar­ tozik a másiknak szolgálataiért, így a páciens az elkötelezettségtől megszabadíthatja magát azáltal, ha az energia különböző formáit meg­ osztja a gyógyítóval.) D r . Usui megtanulta azt is, hogy nem függhet gyógyításai eredményétől. Elképzel­ hető, hogy néhány koldusnak igenis ott kellett leélnie életét a koldusnegyedben, hogy a szá­ mukra előírt leckét megtanulják: Kik vagyunk mi, hogy eldöntsük, mi a helyes és a helytelen? S ugyanez vonatkozik a betegségekre is - az emberek talán azért „teremtik m e g " betegsé­ geiket tudat alatt, hogy ezek segítsék őket bizonyos dolgok megtanulásában, vagy akár a halálhoz is őket. S ha egy tehetséges gyógyító „túl korai gyógyulást" idéz elő, akkor lehet, hogy visszavonhatatlanul beavatkozik e sze­ mély előírt sorsába. Usui számára egyre inkább világossá vált, hogy páratlan tehetségét nem azért kapta, hogy „meggyógyítsa a világot", hanem hogy megmu­ tassa az embereknek, hogyan segíthetnek saját gyógyulásukban. Ekkor jött rá arra, hogy az embereknek milyen nagy szükségük van arra, hogy további tudatosodásukhoz megfelelő útmu­ tatót kapjanak, s ezek segítsék őket ahhoz, hogy nagyobb felelősséget tudjanak vállalni saját éle­ tük irányításában. S ezután megértette azt is, hogy miért van az, hogy az összes fontosabb 35

vallás a Lélek gyógyítására összpontosít, hi­ szen úgy tűnik, a betegség oka a gondolkodás és a lélek közti repedésben bújik meg. Ahhoz, hogy valaki élethelyzetén változtatni tudjon, elsősorban a hozzáállásán kell hogy változtas­ son, gondolkodásmódján és elvárásain. Ha való­ jában minden a gondolkodástól függ, mint azt a hermetikus tudományok első premisszája is állítja, akkor az, amit gondolkodásunkkal ki­ vetítünk, fogja meghatározni, ami anyagi szinten megvalósul majd számunkra. Ha csak szeretettel és hálával teli gondolatokat sugár­ zunk kifelé, akkor ezáltal szeretettel és bőség­ gel teli életet teremtünk. D r . Usui számára mindezek az eszmék a koldusnegyedben töltött évek tapasztalatai­ nak segítségével váltak világossá. Nagyon sok

ember kereste fel, és sokakat látott ezek közül régi életmódjához visszatérni. Usui úgy határozott, olyan embereket keres, akik tényleg meg akarják változtatni saját magukat. Megvilágosodott számára Krisz­ tus szavainak jelentése: „ N e szórj gyön­ gyöt a disznók elé". Az ember nem pazarolhatja drága idejét és energiáját olyanokra, akiket mindez egyál­ talán n e m ' érdekel, vagy nem készültek fel ezek fogadására. Az az öt alapelv, melyeket Usui tanított, természetes módon sugárzik kifelé abból a személyből, aki önmagával har­ móniában van. De ugyanakkor, ha e személy megpróbál ezen elvek szerint élni, ez segíte­ ni fogja őt abban, hogy e harmóniára rátalál­ jon: az vagy, amit gondolsz.

bőség.külső kifejeződési formáit keresem, javaim és jólétem forrásait. Az ilyen tévedéseket hiányokon és korlátozottságokon át haladva kell kijavítanom, egészen addig, míg rá nem jövök, hogy nem teszek semmit. S ekkor a mi mindannyiunkban rejlő Kegyelmen keresztül az örömteli bőség külső megnyilvánulásai létrekelnek minden erőfeszítés nélkül." Nari

„Emberként

a

36

A R E I K I ÖT A L A P E L V E A K Ö V E T K E Z Ő :

Csak ma, a hála érzése fog eltölteni!
Hálával eltelve élni bőségben való életet jelent. Ha folyamatosan a hála érzésével eltöltve élünk, nem csak azért érezve köszönetet, amit már megkaptunk, hanem azért is, amit tudunk, és bízunk benne, hogy mindezzel el leszünk látva a jövőben is, akkor egyszer csak mágnes­ ként kezdjük magunkhoz vonzani a bőséget. A bőség természetes létállapotunk. Csak hiányra programozott faji tudatunkkal (vagy a kollektív tudattalannal) való kapcsolatunk és saját személyes programjaink tartanak vissza mindazon dolgok elfogadásától, amelyek jár­ nak nekünk. Az ősi időkben a fő filozófiai és vallási rendszerek egyik alapeszméje éppen az volt, hogy jut mindenből mindenkinek. Taní­ tásaik szerint: ha az ember megértette önmagát, akkor megértette Istent, s azáltal, hogy az ember önmagában egyre mélyebre hatolt, képessé vált a félelmet szeretetté, a tudatlanságot bölcsességgé, a hiányt pedig bőséggé változtatni. Az 1945-ben felfedezett Nag Hammadi-szövegekben, me­ lyek az új testamentumnál régebbi evangéliu­ mokat tartalmaznak, Fülöp idézi Jézus mondá­ sát: „... amit látsz, azzá fogsz válni magad is." Másképp fogalmazva: ha figyelmed közép­ pontjában az áll, ami éppen hiányzik neked, akkor továbbra is a hiánytól fogsz szenvedni. Ám akkor, ha folyamatosan észleled a téged körülvevő bőséget, és állandóan eltölt emiatt a hála érzete, bőség lesz az osztályrészed, s ez folyton növekedni fog. Semmiből nem szenve­ dünk hiányt ezen a planétán, elosztási rendsze­ rünk alakult fonákul, éppen a hiányról táplált illúzióink következtében, s természetesen az ember mohósága miatt, ami megint csak a hiánytól való félelem következménye, s mindez fenntartja számunkra a hiány folyamatos álla­ potát. Hálával elteltve élni annyit is jelent, hogy tudjuk, létünk mélyén mind egyek vagyunk, a külön-lét csak illúzió. Egy másik fontos köz­ reműködő tényező az, hogy képesnek kell len­ nünk a minket jogosan megillető bőség elfogadá­ sára. Ha tudat alatt „érdemtelennek" tartod magad az Univerzum javainak és gazdaságá­ nak elfogadására, akkor folyamatosan gátolod a bőség feléd tartó áradását. Sokan szenved­ nek napjainkban az Abszolúttól való különvá­ lás tudatállapotától - ez az Abszolút testesít meg minden létezőt. Az Abszolúttól való el­ különültség következtében fellépő bűntudat azokat az embereket is régóta távol tartja az őket megillető sikertől és gazdagságtól, akik úgy tűnik, az Egyetemes Harmónia törvé­ nyeit követik és eszerint élnek. Ennek oka mindig az egyénben keresendő. Legtöbbször vagy még nem fejlődtek ki, vagy eltömődöttek azok a csatornák, melye­ ken általában a bőség és harmónia beléjük áramlik. Ilyenkor az Egyetemes Életerőt kell felhasználni, hogy e csatornákat természetes állapotukba visszaalakítsuk. S ha ez létrejön, elérkezik a siker és a gazdagság is. Az Abszo­ lút birodalmában minden egyes cselekedet, minden egyes ok tökéletes eredményt hoz lét­ re, s ez teljes sikert jelent. Annak, hogy a legtöbb ember ezt nem éri el, pusztán csak az az oka, hogy nincsenek ráhangolódva erre, vagy túlságosan zártak ehhez. A hermetikus tudományok tanításai sze37

rint van egy egészen egyszerű módszer arra, hogy a környezetedben lévő életerőre ráhan­ golódj: ez az úgynevezett csillaggyakorlat, melyet úgy végezhetsz el, hogy 3-5 percig terpeszeben állsz, kiterjesztett karokkal, a bal tenyered felfelé, a jobb pedig lefelé néz. A kö­ rülötted lévő mágneses áramlás bal tenyere­ den lép be testedbe, ahonnan szívedbe áram­ lik, majd napfonatodba, s ily módon feltölti egész testedet, a felesleges energia pedig jobb kezeden át távozik testedből. Ha reggel vég­ zed el azt a gyakorlatot, feltöltődsz energiával. Este viszont megnyugtató érzéseket kelt mindez. Javasoljuk, hogy azok, akik megkap­ ták a Reiki-behangolásokat, végezzenek önkezeléseket, s ezáltal ugyanennek az energiá­ nak a többszöröséhez juthatnak ilyenkor. Ha már kapcsolatba léptél az Egyetemes Életenergiával és egész testedben érzed annak áramlását, akkor teljes figyelmedet fordítsd ar­ ra, hogy sikeresnek, eredményesnek és gaz­ dagnak érzed magad életed minden területén. Ekkor az Életenergia benső éned csatornáit ki­

tágítja és megnyitja őket a beáramló Egyete­ mes Életenergiának, amely aztán mágneses erejével megteremti a kapcsolatot közted és az általad kívánt dolgok között. A következő lé­ pésben céljaid eléréséhez alkotó módon kell erőfeszítéseket tenned. Pusztán pozitív meg­ erősítésekkel nem tudsz sikert és gazdagságot elérni. A megerősítéseket ahhoz, hogy műkö­ désbe lépjenek, fel kell hogy erősítse az Élet­ energia, az Univerzum alapvető energiája. Az ebből következő vonzerő, melyet az életerő mágneses áramlása hoz létre, alkotó tevékeny­ ségeddel együtt fogja a bőséget életedbe von­ zani, így azért némi fegyelemre is szükség van a régi minták megváltoztatásához és a megfele­ lő áramlás kialakításához. Ha erőfeszítést te­ szel arra, hogy tudatodat mindig visszairá­ nyítsd a hála érzéséhez, ez már önmagában is mágnesként vonzza a Bőséget hozzád. Önkezeléseid pedig segítenek majd megszabadul­ ni régi tudatalatti mintáidtól, melyek gátolhat­ ják a bőség áramlását. Kezdj el tehát bőségben élni, és épp csak M A , töltsön el a hála érzete!

A válasz félig már meg is van, ha hajlandóak vagyunk odafigyelni. Nari

38

Csak ma,

felhagyok az aggódással!
ban rendelkezésére álló tudásának, vagy böl­ csességének megfelelően. Mindannyian egy bizonyos programozottság termékei vagyunk, és hajlunk arra, hogy ennek megfelelően cse­ lekedjünk. Ha sajnálod, hogy a múltban vala­ mit éppen úgy tettél, jusson eszedbe, hogy akkori képességeidnek megfelelően cseleked­ tél ; ezután mondj köszönetet az ebből tanul­ takért és haladj tovább. Ugyanakkor vésd eszedbe azt, hogy minden igazságtalanság, melyet ellened mások elkövettek, az ő adott programozásuk eredménye volt. Csak jót kí­ vánhatunk nekik és remélhetjük, hogy tanul­ tak akkori cselekedeteikből. A jövő miatt aggódni szintén hasztalan.

Az aggódás azt jelenti, hogy elfelejtkezem ar­ ról, hogy mindennek isteni vagy egyetemes célja van. Ha igazán összhangban vagyunk Maga­ sabb Énünk irányításával, és mindennap leg­ jobb képességünk szerint élünk, akkor tud­ hatjuk, hogy megtettünk minden tőlünk tel­ hetőt, s a többi már az Egyetemes Életerőtől függ. Az aggódás olyan gondolkodási minta, amely abból ered, hogy az „Én vagyok" tu­ datállapottól (vagy Egyetemes Teljességtől) elkülönítve érzem magam. Teljességgel hasz­ talan a múlt miatt aggódni - hiszen tudnunk kell azt, hogy mindenki (minket is beleértve) minden élethelyzetben a tőle telhető legjobb módon cselekszik, az abban az adott pillanat­

Van egy kedvenc mondásom, mely ma is meghatározza életemet: „A legjobbat várd el az élettől, és ha valami olyat kapsz, ami­ re nem számítottál, akkor tudjad (bízz a b ­ ban), hogy jelenlegi helyzetedben ez a leg­ jobb számodra." Még ha a történtek na­ gyon negatívnak is tűnnek akkor éppen, csak olyan helyzet ez is, melyből tanulnod kell. Valamilyen módon segítettél létrehoz­ ni ezt a helyzetet, ha tudat alatt is, de azért, hogy tanulj belőle. így erezz hálát, hogy véget ért, és megint szabad vagy; az­

tán menj tovább. Vesd alá magad Maga­ sabb Éned irányításának, és próbálj meg nem beavatkozni életed Egyetemes időbeosztásá­ ba. T u d d , hogy ha tökéletesen az áramlatok­ kal haladsz, akkor az események is ezzel egyidejűek. Mindaddig, míg a rád eső részt el­ végzed, minden egyébről gondoskodnak majd. Az aggódás a logikának és ésszerűség­ nek ellentmondó gondolatmintákból ered, és még jobban korlátozza és elkülöníti tudatálla­ potodat. MA vesd alá magad Magasabb Éned terveinek és szabadulj meg az aggódástól.

40

Csak ma, nem leszek dühös!
A düh valójában teljesen felesleges érzelem. A düh is, mint a legtöbb nem megfelelő reak­ cióként jelentkező érzelem, abból a bűntudat­ ból ered, melyet azért érzünk, mert elválasz­ tottuk magunkat az Egyetemes tudatállapot­ tól. Dühöngeni annyit tesz, mint irányításra vágyni, és éppen abból ered, hogy ügy érezzük, kicsúsztak kezünkből a dolgok, vagyis hogy nem vagyunk szinkronban isteni vagy egyetemes életcélunkkal. Sok ember megengedi egója számára, hogy az irányítsa élete menetét, s közben szándékosan nem vesz tudomást arról a belső vezetőről, aki a természetes és harmo­ nikus élet felé irányítaná. S miközben hagy­ juk, hogy egónkat nem megfelelő vágyak és elvárások kerítsék hatalmába, ki nem mondott szomorúságunk szenvedő áldozatai vagyunk. Amikor elvárásaink fölénk kerekednek és dühösek leszünk, mert valaki nem felelt meg szükségleteinknek vagy elvárásainknak, akkor hajlamosak vagyunk elfelejtkezni ar­ ról, hogy azok, akiket környezetünkbe von­ zunk, tükörképeink csupán. M i n d e n álta­ lunk gondolt gondolat okká válik, és oko­ zata bármikor visszaüthet ránk, esetleg épp, amikor legkevésbé számítunk rá. Iga­ zából minden helyzet tükör, ok és okozat olyan közvetlen tükröződése, melyet épp te hoztál létre. Azok, akik úgy tűnik, „kiborí­ tanak", vagy gyenge pontjaidra tapintanak, valójában nem igazi okozói haragodnak. Nekik is tanulniuk kell mindebből. Éppen azért vonzzátok egymást, mert egyformán szükségetek van bizonyos dolgok megtanulá­ sára. Carlos Castañeda nagyon jól megfogalmazta mindezt, amikor elismerését fejezte ki mindazoknak a „kicsinyes zsarnokoknak", akikkel összetűzött élete során, mert hiszen épp ők segítenek egónk gyenge pontjait felfe­ dezni. Ha megfigyeljük, hogyan reagálunk má­ sokra, akkor megtalálhatjuk, milyen régi be­ idegződések működnek még mindig pszichénk­ ben, és hozzákezdhetünk e negatív minták meg­ változtatásához, így, ha valaki épp dühbe gurít, próbáld leállítani ezt az érzést, ahogy Gurdjieff javasolja, hogy minél tudatosabban fi­ gyelhess arra, mi játszódik le benned, és idő­ vel uralkodni tudsz majd érzéseiden. Légy hálás ezért a lehetőségért is, hogy felfedezhet­ ted gyenge pontjaidat, hiszen ez csak hasz­ nodra válik majd. Végül hangsúlyoznom kell, hogy a düh miatt nem kell bűntudatot érezned. Oly sok generáción át volt belénk programozva ez, hogy ugyancsak nehéz nem „bepörögni", ha a többiek dühe ránk támad. Ráadásul régóta engedtük, hogy elvárásaink irányítsanak ben­ nünket, és hogy személyes sértésnek vegyük, ha a dolgok nem úgy mennek, ahogy szeret­ nénk. Az ebből következő sértettség okozza aztán, hogy dühösen kirobbanjunk. Miköz­ ben megkíséreljük „újraprogramozni régi dü­ hös viselkedésmintáinkat", meg kell enged­ nünk magunknak, hogy érzelmeink kiszaba­ duljanak, nem szabad visszafojtani dühünket. Inkább azzal próbálkozzunk, hogy lecsende­ sítsük reakciónkat, és elmondjuk, milyen ér­ zést kelt bennünk a másik ember negatív kije­ lentése. Ha a másik továbbra is ordít, bölcs dolog otthagyni és azáltal visszanyerni ön­ uralmunkat, hogy nem reagálunk már erre. Bármely hasonló epizód elején, a legjobb nem reagálni, hanem szeretetet sugározni magunk­ ból. Nehéz dühöngeni, ha az ember mosolyog közben. Mosolyodat lehet, hogy viszonozza majd a másik. 41

Végül a düh nagyon diszharmonikus energia, mely a testben betegséget hoz létre. Rendkívül hasznos lenne megtanulnunk, hogyan tu-

dunk alkotóan bánni ezzel az energiával s hogy tudjuk átalakítani. Csak ma, ne légy dühös - töltsön el a hála érzete!

„Mi

vagyunk

sárkányaink Nari

teremtői."

42

4

Csak ma,

becsülettel

végzem

dolgomatl

Életünk harmonikus áramlásának létrehozá­ sához különösen fontos, hogy őszinték le­ gyünk önmagunkhoz. A magammal szembeni őszinteség azt is jelenti, hogy a dolgokat olya­ noknak látom, amilyenek azok a valóságban. Sokan élünk a fantázia világában amikor a valósággal kellene szembenézni. Ha tagadjuk, milyen a valóság igazi arca, s aztán mégis arra kényszerülünk hogy szembenézzünk vele, ko­ moly lelki törést is szenvedhetünk. Mai vilá­ gunkban néha nehéz az igazsággal szembesül­ ni, de ha a dolgok mélyére tekintünk és meg­ vizsgáljuk saját viselkedésünket és az életünk­ ben szerepet játszó emberek és helyzetek miértjét, végül együttérzés alakul majd ki bennünk mindenkivel szemben. Igaz módon élni annyit jelent, mint össz­ hangban élni Magasabb Éned céljaival. Igazul élni ugyanakkor a lehető legegyszerűbb dolog a világon. Az igazság világosságot gyújt ben­ nünk. Ha őszintén szembesülünk életünkkel,

világosabban fogjuk látni, mit kell megtanul­ nunk ebben az életünkben és kevésbé fog ne­ hezünkre esni véghez is vinni ezt. Illúziók között élni ennél sokkal komplikáltabb dolog. A tagadás központi szerephez jut ilyenkor, és a hamisságok hálója hamarosan olyan szoro­ san körülfon minket, hogy „megvédjen" az igazságtól, hogy egyre nehezebbé válik meg­ találnunk a kiutat ebből az útvesztőből. Ha saját magadhoz őszinte vagy, akkor ezt az őszinteséget kivetíted a többiek felé is. így már könnyebbé válik „úgy tenned mások­ kal, ahogy szeretnéd, hogy ők bánjanak ve­ led". Ha becsülettel végzed dolgodat, akkor Magasabb Énedhez is őszinte vagy. Az önma­ gad és mások iránt érzett szereteted tovább erősíti ezt az őszinteséget, mely aztán hozzá­ segít ahhoz, hogy harmóniát teremthess éle­ tedben. Tehát élj igaz módon, a szeretettel megerősítve, és csak MA végezd a dolgod becsülettel!

43

5

Csak ma, szeretni és tisztelni fogok mindent, ami él!
Valójában mi, mindannyian, ugyanonnan jö­ vünk. Az is világos, hogy az élet minden meg­ jelenési formája kölcsönös függőségben áll egymással. Erre a tényre felhívták figyelmün­ ket azok a pusztító változások, melyek az utóbbi időkben zajlottak le bolygónkon (s m e ­ lyeket az Ember környezetének finom ökoló­ giai egyensúlyával szembeni érzéketlensége okozott). Túlélésünk érdekében kezdünk rá­ jönni, hogy le kell mondanunk énközpontúságunkról s arról, hogy le akarjuk igázni a ter­ mészetet, és meg kell tanulnunk szeretni és tisztelni az élet minden megjelenési formáját. A fizikai kutatások eredményeképpen ma már tudjuk, hogy mindannyian ugyanabból a forrásból származó energiaegyüttesek va­ gyunk. Valójában teljesen tömör anyag nem létezik, csak különféle sűrűségű rezgések van­ nak. Az anyag minden formája más és más szinten rezeg, és mégis mindegyik összekötte­ tésben áll az összes többi anyaggal, hiszen nincsen közöttük semmiféle szilárd elválasztó korlát. így tehát, ha elfogadjuk önmagunk sokféleségét, ez hatást gyakorol a többiekre is. S ugyanígy, amikor elfogadjuk a többieket, ezen elfogadás tükröződését érezzük saját ma­ gunkban is. E folyamat eredményeképpen bármely pozitív energia, irányuljon az akár másokra, akár saját magunkra, segít az egész planéta gyógyításában. A teljességnek min­ den személy, állat, növény és ásvány is része. Ha szeretünk és tisztelünk mindent és min­ denkit, az azt is jelenti hogy tiszteljük magun­ kat és közös Föld-anyánkat.

44

A Reiki alapelvei

Csak ma, Csak ma,

a hála

érzése fog eltölteni! az aggódással!

felhagyok nem

Csak ma, Csak Csak ma, ma,

leszek dühös! végzem dolgomat! ami él!

becsülettel

szeretni és

tisztelni fogok mindent,

HATODIK FEJEZET

A

behangolások

A behangolások képezik a Usui-féle termé­ szetes gyógymód lényegét. A Reiki japán szó az Egyetemes Életerőt Adó Energia megjelö­ lésére, ezzel az energiával születésünktől fog­ va mindannyian rendelkezünk. Bárki ráteheti kezét egy másik személyre és így adhat neki mágneses életerő energiát. Ami Usui rendsze­ rét különlegessé teszi, az az a behangolási folyamat, melyet úgy írhatunk le, mint olyan beavatási szertartásokat, melyek során egy Reiki-mester egy nagyon ősi tibeti módszer se­ gítségével energiát ad át felfokozott befogadásra képes állapotban lévő tanítványának. Ez az energia olyan módon működik, hogy a tanít­ vány feje tetején létrehoz egy nyitott csatornát a beáramló kozmikus energia számára, melyet az a kezelések közben használhat a jövőben. Ezenkívül megnöveli a test rezgésszámát, s ez elindít egy 21 napos tisztulási folyamatot, mely amiatt következik be, hogy az adott személy energiái gyorsabban kezdenek működni és emiatt megszűnnek az energiablokkok, és szin­ te „levedli" magáról a negatív működési min­ tákat. A behangolások nagyon precíz folyama­ tok és csak olyan Reiki-mester által végezhe­ tők el, aki elsajátította dr. Usui módszerét. Két fő Reiki-iskola működik. Phyllis Lei Furumoto vezeti az egyiket, aki Takata asszony unokája, s az iskola neve „Reiki Szövetség"

(„Reiki Alliance"). E csoport tagjai néhányan a közül a 22 Reiki-mester közül valók, akiket maga Takata asszony képzett ki. A másik szervezet vezetője dr. Barbara Weber Ray, elnevezése pedig „Amerikai Nemzetközi Rei­ ki Szervezet" (American International Reiki Association = A.I.R.A.) Mindkét iskolából kikerülő Reiki-mesterek tökéletesen képzet­ tek ahhoz, hogy behangolásokat végezhesse­ nek, csak olyat kell találnod, akivel úgy érzed, egy hullámhosszon vagy. Vannak néhányan olyanok is, mint pl. jómagam, akik önkéntele­ nül is mindkét iskola tanítványainak mond­ hatják magukat. Példának okáért az én Reikimesterem az első és második fokozatot az A.I.R.A.-nál szerezte meg, a harmadikat pe­ dig egy olyan Reiki-mesternél, aki a Reiki Szövetséghez kapcsolódik. Sok Reiki-mester tart bevezető előadásokat a különböző váro­ sokban. Bölcsen teszed, ha részt veszel né­ hány ilyen előadáson, hogy megtalálhasd a neked leginkább megfelelő tanárt. Mindegyi­ kük megfelelően képzett feladatának ellátásá­ hoz, de, mint bármely egyéb tanár esetében, nekik is lehetnek egyedi preferenciáik, úgy­ hogy jó, ha olyan valakit találsz, akivel jó kapcsolatot tudsz teremteni, vagy akivel úgy érzed, azonos hullámhosszon vagy. Van egy fontos dolog, amire mindig fel­ hívom tanítványaim figyelmét, mégpedig az, 47

hogy a behangolások hatása mindenkinél más és más, attól függően, hogy rezgéseid szintje éppen milyen, amikor az első behangolást megkapod. Másképpen fogalmazva: ha már jó ideje dolgozol azon, hogy tudatosabbá válj, és elértél egy magasabb rezgésszintet, akkor a behangolások következtében egy „hétmérföldes" lépést tehetsz előre, egy még maga­ sabb szint felé. Egy olyan valaki számára, aki most kezd tudatállapotának megváltoztatásán dolgozni, mindez szintén „hétmérföldes" lé­ pést jelenthet, de energiájának változása nem lesz olyan szembeszökő. S ami a Reikiben a legcsodálatosabb, az az, hogy még a behango­ lások okozta „hétmérföldes" lépés után is to­ vább növelheted rezgéseid szintjét és gyógyí­ tási és gyógyulási képességeidet, amennyiben naponta kezeled magad és amikor csak lehet, kezelsz másokat is. Az első fokozat behangolása a fizikai test megnyitására összpontosít, hogy az minél na­ gyobb mennyiségű életerő-energiát legyen képes felvenni (vagy átáramoltatni magán). Az első fokozat négy behangolása a test felső részén lévő négy energiaközpont - melyeket csakrákként is ismerünk - rezgésszámát növe­ li. Az első beavatás, behangolja a szívet és a csecsemőmirigyet és közben hat a szívcsakrára éteri szinten is. A második behangolás a pajzsmirigyre hat és segít éteri szinten meg­ nyitni a torok-csakrát, mely tulajdonképpeni kommunikációs központunk. A harmadik be­ avatás hat a harmadik szemre, mely a hipofí­ zis megfelelője (magasabb tudatállapotaink és intuícióink központja egyben) és a hipotalamuszra, mely a testre jellemző közérzetet és annak hőmérsékletét szabja meg. A negyedik beavatás még jobban megnyitja a szív-csakrát, mely összekapcsol minket spirituális tu­ datállapotunkkal, és hat ennek anyagi megfe­ lelőjére, a tobozmirigyre. Ez az utolsó behan­ golás azzal válik teljessé, hogy lepecsételik a csatornát, hogy így fenntarthasd ezt a megnö­ vekedett képességedet a Reiki-energia továb­ bítására életed hátralévő részében. Ezért na­

gyon fontos, hogy megkapjad mind a négy behangolást, mert csak így tudod Reikicsatornádat nyitva tartani egész életedben. Ha egyszer már ráhangoltak a Reiki energiá­ jára, ez nem szűnik meg soha. Még ha néhány éven át nem is használod, abban a pillanat­ ban, hogy úgy döntesz, szükséged van rá, máris rendelkezésedre áll. A második fokozat behangolásai rezgés­ szinted növelésében „hétmérföldes" lépést je­ lentenek, legalább négyszer akkorát, mint amit az első behangolás után megtapasztaltál. Innentől kezdve alkalmazhatod a második fo­ kozat során elsajátított három szimbólumot, melyek segítségével tőled távol lévőket is ke­ zelhetsz. A második fokozat az éteri test kiiga­ zítására összpontosít, nem az anyagi testre, mely az első fokozat célja volt. Ezenkívül nagy hatással van a harmadik szemre, vagy hatodik csakrára, s ezáltal gyakorta jelentősen javulnak a tanítvány intuíciós képességei. N e m sokkal a második behangolást követően, és különösen a 21 napos tisztulási folyamat alatt, az emberek gyakran érzik azt, hogy nagy mennyiségű energia van gyökércsakrájuk kör­ nyékén, mivel túlélési és szexuális központ­ jaik stimulálva vannak, s ez megnöveli azt az energiát, melyet a hinduk Kundalininek ne­ veznek. Gyakran mutatok tanítványaimnak olyan módszereket, melyekkel ennek az ener­ giának egy részét átalakíthatják, arra például, hogy még érzékenyebb állapotba hozzák intui­ tív és spirituális központjaikat. A harmadik fokozat behangolási eljárása a tulajdonképpeni mesterré avatás. Ez a be­ hangolás is újfent növeli a rezgésszintet, akti­ vizálja a Mester-szimbólumot, hogy az aztán alkalmazható legyen arra, hogy másokat se­ gítsen önmaguk megerősítésében. S itt egy nagyon fontos ponthoz érkeztünk, mivel lé­ nyeges tényező az, hogy az emberek tudatá­ ban legyenek, ők döntenek úgy, hogy meg­ kapják a behangolást. A Reiki-mesternek nincs isteni hatalma tanítványai felett. A Reiki-mester egész egyszerűen csak olyasvalaki,

aki úgy döntött, nagyobb felelősséget vállal élete alakulásáért azáltal, hogy elismeri, igenis ő saját sorsának irányítója, „meste­ re". M i n t az Abszolútum társteremtője, nyíltan elismeri az általa létrehozott dolgok következményeit. Mivel felvállalja ezt a fe­ lelősséget, a Reiki-mestert felhatalmazzák arra, hogy egy különleges, „ősi tibeti m ó d ­ szert" használhasson s ezzel segíthesse, hogy mások is megerősíthessék magukat. A Reiki behangolási folyamata azért kivéte­ les, mert képessé tesz arra, hogy ráérezz igazi mivoltod lényegére. Igazi lényünket általában

olyankor érzékeljük, ha valamilyen felfoko­ zott tudatállapotban vagyunk. A Reiki meg­ adja nekünk a kezdő lökést ahhoz, hogy érzé­ keljük tudatosan ezt, és napi önkezeléseink segítenek továbbnövelni ezt a tudatosságot. Ha úgy döntesz, végigcsinálod a Reikibehangolásokat, akkor előre örömmel készül­ hetsz arra, hogy egyre tudatosabban érzéke­ led majd a világot, a tisztulási folyamat során pedig sok régi beidegződéstől szabadulhatsz meg. Ha a behangolások útjára lépsz, akkor nagy lépést teszel előre afelé, hogy életed alaku­ lásáért felvállald a felelősséget.

49

f . n i •.-.V.-.T . . . . . .

.i

7 . . •— - -v — * f~

A s^él a végtelen sóhajtása Szívemen, testemen, lelkemen át Adja megújító lélegzetét Nari

Az első fokozat tanfolyamán részt vevők egyik első kérdése általában az, hogy miért is vannak ezek a fokozatok a Reikinél. Usui korában tanítványai együtt utaztak vele, s így lassan, fokozatosan nyerték el a beavatás különböző fokozatait, míg végül maguk is mesterekké válhattak. Korunkban a behangolások fokozatokra való felosztása könnyebbé teszi, hogy elkülönítsük egymástól az energia növekedésének különböző stádiumait. Hasznos, ha minden tanítvány számára elegendő időt adunk ahhoz, hogy alkalmazkodhasson az elért magasabb rezgésszinthez, és elsajátítsa ennek a szintnek a használatát, mielőtt továbblép a következő fokozathoz. Az első fokozat tanfolyamán a tanítvány a Reiki-energiára való állandó ráhangolást kap a négy behangolás segítségével. Ezek a behangolások segítik a befogadó rezgésszintjét úgy átalakítani, hogy több energia áramolhasson át testén. Alakítások történnek az éteri testen is eközben párhuzamosan. A Reiki rendkívül egyszerű módszernek bizonyul, ha a felhasználására kerül sor. Elsajátításához nem szükséges intellektuális erőfeszítés, akár gyerekek is megtanulhatják a szokásos kétnapos kurzus alatt. Az első fokozat tanfolyama általában négy négyórás szakaszra tagozódik. Először a Reiki történetéről és hátteréről kap tájékoztatást a résztvevő, és

megmutatják neki az önkezelés alapvető kéz­ helyzeteit is. Ezután kapja meg az első két behangolást, majd mindenki elkezdi saját magát kezelni. Az emberek általában ilyenkor érzékelik a különbséget behangolás előtti állapotuktól, mivel vagy melegebbnek érzékelik testüket, vagy bizsergést és lüktetést éreznek, s mindezt először kezükben érzik, A második alkalommal először olyan gyakorlatokat végeznek, melyekkel a kinesztetikus érzékenység fejleszthető, ezután pedig a mások kezeléséhez szükséges kézpozíciókat sajátítják el. A fennmaradó időt csoportos kezeléssel töltik. A diákok ekkor kezdik el megérezni, hogy mindenki mennyire más energiát vonz magához. Mindenki lehetőséget kap arra is, hogy a csoport együtt kezelje őt. A harmadik találkozás kezdetén a tanítványok megkapják az első fokozat hátralévő két behangolását. Később megbeszélik, milyen érzéseik vagy tapasztalataik vannak a behangolásokkal kapcsolatban. Újra arra ösztönzöm őket ilyenkor, hogy az elkövetkező 21 napról vezessenek feljegyzéseket (1. 5. fejezet), mivel célszerű rögzíteni az egyes változásokat, már csak azért is, hogy később újra elolvasva ezeket, biztosabbak lehessünk abban, hogy a Reiki valóban elősegítette tisztulásunkat és gyógyulásunkat. Arra is ösztönzöm tanítványaimat, hogy lefekvés előtt min51

den este végezzenek egy önellenőrző gyakor­ latot. Mai világunkban különösen fontossá vált, hogy mindenki felelősséget vállaljon azért, hogy egyre tudatosabbá váljon. Sokan nincsenek tisztában azzal a tény­ nyel, hogy mindannyian a nap 24 órájában va­ lamiféle hipnotikus állapotban vagy transzban vagyunk. A hipnózis maga csak eszköz, mely az elmét egy dologra segíti összpontosítani. Hipnotikus állapotban sokan átélik azt, hogy időlegesen elveszítik periferikus látásukat. így szó szerint „egynézőpontúak" lesznek. Ébren töltött időnk nagy részében belső programozott­ ságunk mintegy „hipnotizál" minket. T e r m é ­ szetesen látókörünk a normál éber állapotban szélesebb, mint a valódi hipnózis alatt, de mégis folyton régi viselkedésmintákra össz­ pontosítunk. Itt egy gyakori példa erre: napi munkánk végzése során már ismert számunkra munkatársaink személyisége és hajlamosak vagyunk arra, hogy megszokott témáink le­ gyenek az egyes emberekkel folytatott beszél­ getésekben. Egyszerűen csak az adott helyzet­ re állítjuk rá agyunkat és egy régi, már bevált forgatókönyv valamelyik változatát játsszuk le. így legtöbbünk, időnk legnagyobb részé­ ben, valójában nem megéljük életünket, ha­ nem régi mintáinkhoz folyamodunk újra és új­ ra. Amikor Krisztus azt mondotta: „ . . . olya­ nokká váljatok, mint a kicsiny gyermekek", ar­ ra gondolhatott, hogy életünkre mindennap újdonságként kellene tekinteni. Újra meg kell tanulnunk, hogyan élhetjük át azt, ami valójá­ ban történik életünkben, anélkül, hogy előíté­ leteink és bevett viselkedésmintáink irányíta­ nának minket, melyek gyakorta okozzák azt, hogy félreértelmezzük adott élethelyzetünket. Kicsiny gyermekké válni minden felnőtt szá­ mára nagy kihívást jelent. Nagy adag tudatos erőfeszítésre és önfegyelemre van szükségünk ah­ hoz, hogy kiszabaduljunk régi sablonjainkból. Hajlandónak kell lennünk arra, hogy minden­ nap áttekintsük cselekedeteinket és megvizs­ gáljuk, mi az, amit jobban is tehettünk volna. Milyen régi szokásainktól kell megszabadul­ 52

nunk? Arra is rá fogsz jönni, hogy néhány vi­ selkedésminta, pl. a jó modor meglehetősen pozitív dolgok. De ezekhez is hozzátehetünk annyit, hogy tudatossá tesszük őket s ezáltal még eredményesebbekké fognak válni. Más szavakkal: ha köszönsz valakinek az utcán, ne csak puszta szokásból motyogd üdvözlésedet. Nézz a szemébe és teremts vele kapcsolatot. Ettől érezni fogod, hogy élsz, és segíted, hogy a másik is így érezzen. Ha egy zsúfolt utcán igyekszel előre, tudatosan küldj szeretetet a körülötted levőknek - meglátod, micsoda kü­ lönbség ez! Ha tudatos erőfeszítést teszel arra, hogy „felébredj", a körülötted lévőkbe is átszi­ várog maj d ez. A hála hulláma árad át raj tad, és ha gyakorolod a tudatos létezést, akkor egyre kevésbé jelent majd erőfeszítést mindez. Ha az áramlást folyamatosan fenn akarod tartani, nagyon hasznos, ha esténként önérté­ kelést végzel. Gondold végig az egész nap eseményeit és vizsgáld meg, hogyan viselked­ tél a különböző emberekkel és az adódott helyzetekben! Mi az, amit megfelelően tettél és mi az, amin változtatnod kellett volna? Mire emlékszel legtisztábban ? Úgy fogod ta­ lálni, hogy azok az emlékképeid, melyekre legtisztábban emlékszel, mindig olyankor ke­ letkeztek, amikor különösen tudatos vagy éber állapotban voltál. E gyakorlat elvégzése segít, hogy világosabban lásd saját viselkedé­ sedet. Kis gyakorlással „látod majd magad, miközben figyeled magad". A gyakorlás hoz­ zásegít ahhoz is, hogy idejében észrevedd, mikor folyamodsz régi, nem megfelelő visel­ kedésmódhoz egy új helyzetben. Nagyon helyénvaló, ha ezen önmagadat felidéző gyakorlat közben Reiki-kezelést adsz magadnak. Ez is segít, hogy még több, már nem megfelelő viselkedésmintától megszaba­ dulj és gondolkodásod újra kiegyensúlyozott legyen. Átélheted azt is, hogy a felszínre tör­ nek régen eltemetett emócióid és lassan kez­ desz megszabadulni tőlük, mivel sok viselke­ désmintánk eredete éppen ezekhez a régi emóciókhoz kötődik.

Az első fokozat tanfolyamán van még egy fontos dolog, amit megbeszélek a tanítvá­ nyokkal, mégpedig az, hogyan is foglalkoz­ zunk azokkal, akik éppen kritikus időszakot élnek át gyógyulásuk közben. Legelőször is, valahányszor csak egy új személy kezeléséhez kezdesz, mindig bizonyosodj meg afelől, hogy legalább három egymást követő kezelést fel­ vállal, s ha lehet, ez három egymást követő napon történjen. Gyakran előfordul ugyanis az, hogy az energia csak egy kb. háromnapos „késéssel" vándorol át az anyagi testből az éteri testbe, vagy onnan vissza. Ez idő alatt tehát az az ideális, ha folyamatosak a kezelé­ sek. E folyamat eredményeképpen az akut betegségekben szenvedők a kezelések első két vagy három napján nagyobb fájdalmat fognak érezni, mivel akkumulálódik a gyógyító ener­ gia. A fájdalom aztán eltűnik a harmadik na­ pon. Jó, ha figyelmeztetjük a pácienst tehát arra, hogy betegsége először fel fog erősödni, de ez csak átmeneti jelenség. Ha a páciens krónikus betegségben szen­ ved, problémája már igen régóta tart (ilyen pl. az ízületi gyulladás), akkor rendszerint azt fogod tapasztalni, hogy a Reiki szinte azonna­ li megkönnyebbülést okoz. S ha tovább folyik a krónikus betegség kezelése, akkor folyama­ tosan történik a javulás egészen hosszú időn át. Az ilyen esetekben, ha van egyáltalán vál­ ságos szakasz a gyógyulás során, akkor ez álta­ lában a kezelés megkezdése után néhány hét­ tel következik be. Ez amiatt van így, mert azok a toxikus anyagok, melyek a betegség létrehozásáért is felelősek, lassan ürülnek ki a szervezetből, s végül már csak egyetlen „erő­ dítményben" tartják magukat a testben. S úgy tűnik, hogy épp ezeket az anyagokat, vagyis a probléma utolsó maradványait a legnehe­ zebb kiűzni a testből. S néha, ha a páciens ehhez a szakaszhoz érkezik (e periódust fizikai méregtelenítésnek is nevezzük), sokkal inten­ zívebbnek fogja érezni betegsége szimptómáit, mint bármikor azelőtt. Ekkor feltétlenül biztosítani kell őt afelől, hogy ezek a szimptó-

mák a toxikus anyagok végső kiürülése miatt jelentkeznek. Ilyenkor adjunk pluszkezelése­ ket, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot. Azt javaslom azonban, hogy a krónikus betegsé­ gekben szenvedőket ne figyelmeztessük előre a szimptómák felerősödésére, mert lehet, hogy éppen ezáltal ösztönözzük őket arra, hogy ez bekövetkezzen, s ha nem szólunk, esetleg semmilyen kritikus dolog nem történt volna. De ha mégis fellép a kritikus szakasz, akkor már tudni fogod, miről is van szó, és megnyugtathatod őket, hogy teljesen helyén­ való a dolog és segíthetsz eloszlatni félelmei­ ket. De itt is megismétlem, hogy akut beteg­ ségek esetén jó, ha a pácienst előre figyelmez­ tetjük, hogy a gyorsan zajló folyamatok követ­ keztében esetleg átélik majd a fizikai méregte­ lenítés negatív hatásait is, mivel ez igen gya­ kori jelenség. Ha az akut beteg krízise komoly, akkor ösztönözzük a pácienst arra, hogy keressen fel egy orvost. Kezeléseid ilyenkor csak gyorsít­ ják a gyógyulás folyamatát, mivel a személy csak azokat az energiákat veszi át, melyek gyors gyógyulását segítik elő. Ha krónikus betegségről van szó, akkor a páciens minden valószínűség szerint már járt orvosnál. Ilyen­ kor kezeléseid segítik, hogy megszabaduljon azoktól a méreganyagoktól, melyek hosszú idő alatt halmozódtak fel szervezetében. Nincs megszabott időtartama annak, hogy egy-egy akut vagy krónikus betegség a Reiki segítségével mennyi idő alatt gyógyít­ ható. Minden egyes személy másképp reagál a kezelésekre. Valójában mindenki önmagát gyógyítja. A Reiki-csatornák pusztán eszkö­ zök, melyeken a páciens lehívja magának azo­ kat az energiákat, melyekre szüksége van ah­ hoz, hogy egyensúlyt teremtsen élete minden területén. N e m helyes, ha túlságosan kötő­ dünk munkánk eredményéhez, vagy ha ítél­ kezünk ezzel kapcsolatban, mivel minden egyes személy pontosan annyi energiát vesz át, amennyire neki van szüksége, és a gyógyí­ tás eredményei nem mindig szemmel látha53

tóak. És ne tévesszük soha szem elöl, hogy a betegségnek mindig vannak jó kihatásai is, és az is lehet, hogy valaki még nem áll készen arra, hogy meggyógyuljon a fizikai szinten. Mikor a negyedik alkalommal találko­ zunk a tanfolyam során, először mindenki legalább egyórás teljes Reiki-kezelést ad part­ nerének, majd egyórás kezelést kap tőle. Ha a tanuló valakinek az egész testét vé­ gigkezeli, akkor lehetősége nyílik arra, hogy megfigyelhesse, milyen hőmérsékletbeli kü­ lönbségeket érzékel a test különböző részein. Mindenkinek másra van szüksége, tehát en­ nek megfelelően más és más energiamennyi­ séget vesz fel teste különböző részein. Ilyen­ kor a Reikit tanuló megtanulhatja, hogy job­ ban odafigyeljen azokra a részekre, melyek több energiát szippantanak be. S hogy a fo­ lyamatot teljessé tegyük, tovább folytatjuk a csoportos kezeléseket, míg csak sorra nem került mindenki. Ezután már csak egyetlen

kérdezz-felelek találkozó van hátra. Ezt köve­ tően kiosztjuk az első fokozat elvégzését tanú­ sító bizonyítványokat, és mindenkit arra ösz­ tönzünk, hogy továbbra is szervezzenek cso­ portos találkozókat, hogy kezelhessék egy­ mást. Minden egyes csoport, akiket tanítot­ tam, csodálatos élményt jelentett számomra, mert valamilyen módon mindenki különle­ ges, és mindenki magával hozza a csoportba ezt az egyedi energiát. Ez idő alatt sokan olyan sokat fejlődnek, és olyan jó közösség alakul ki a tanfolyam alatt, hogy gyakran igen nehéz véget vetni a csoportos együttlétnek a hétvége befejeztével. Az a pozitív visszajelzés, amelyben mindannyian részesülünk és ener­ giáink jelentős növekedése komoly segítséget jelent ahhoz, ráébredjünk, kik is vagyunk va­ lójában és tisztelettel is adózzunk ennek a lénynek. Ha megérett az idő arra, hogy egy ilyen elsőfokozat-tanfolyam részese légy, biz­ tosan megérzed majd ezt.

Szél vagyok, tenger és vitorla Én vagyok a hajó és minden égi széllökés Átölelő, félénk, csüggedő kékség Az erő riad, én vagyok. Elül a szél. Vitorlám a kikötőben nyugszik el. Minden én vagyok. Mind, ami Isteni, magában az emberben.

NYOLCADIK FEJEZET

A

21

napos

tisztulási

folyamat

A tanítvány minden egyes fokozat behangolásai után egy 21 napos tisztulási folyamatot fog átélni. A fizikai és az éteri test megemelkedett rezgésszintje következtében a régi sűrű nega­ tív energiák kénytelenek a „felszínre" emel­ kedni, és elhagyni a testet. Mint ahogy azt már fizikai tanulmányainkból tudjuk, valójá­ ban teljesen tömör anyag nem létezik. M i n ­ den energiából áll, s így minden rezeg. Még a sziklák és az ásványok is energiából vannak, csak rezgésszámuk alacsonyabb. S éppígy, azok a negatív blokkok és emocionális minták, melyeket fizikai és éteri testünkben raktáro­ zunk, alacsonyabb rezgésszámúak, mint azok a gondolathullámok vagy energiahalmazokj melyeket szeretetteli és pozitív gondolataink­ kal hozunk létre. így aztán, ha bármely spiri­ tuális tudományág tanulmányozását választ­ juk, és kitartóan folytatjuk is azt, eközben fokozatosan növekszik rezgésszámunk, s egy­ szer csak észrevesszük, mennyivel könyebb a pozitív áramlást fenntartani; olyasmi ez, mint a folyamatosan növekvő hólabda, amikor h ó ­ embert készítünk. Ha Reiki-behangolásban részesülünk, a rezgésszám hirtelen felerősödése gyorsan be­ indítja a szervezetünkben lévő tömör negatív energiák kioldását, melyek már nem képesek együtt rezonálni a behangolások által keltett finomabb rezgésekkel. S mivel rezgésszinted

ilyen gyorsan megváltozik, létrejön egy olyan reakció, mely engedi kiszabadulni e régóta elraktározott érzelmeket és emlékeket, amire a további fejlődéshez feltétlenül szükség is van. Bár ez a változás gyors, időbe telik, míg a behangolások hatni kezdenek. Körülbelül három napig tart, míg az energia átáramlik mind a hét fő csakrán. És bár a szívközpont és a koronacsakra között nyílik meg a Reikicsatorna, ugyanolyan fontosak a test alsó ré­ szén található csakrák is, és ezek rezgésszáma is a felsőkéihez igazodik: Találkozhatsz e tisztulási folyamat né­ hány külső jelével is mindennapi életedben: lehet, hogy furcsákat álmodsz, „különös érzé­ seid" lehetnek, átélhetsz érzelmi változásokat, vagy fizikaiakat - mint pl. a méregtelenedés -, vagy felhagysz egy régi szokásoddal, vagy nem ízlik már kedvenc ételed. Ez persze csak néhány a sok lehetséges szimptóma közül, melyeket fizikai és éteri testjeid különféle szintjein megtapasztalhatsz. Lehet, hogy né­ hány először kellemetlen ezek közül, mivel negatív energiák szabadulnak fel, de ha „igen"-t mondasz ezekre az élményekre, elfo­ gadod őket és nem tulajdonítasz túl nagy je­ lentőséget nekik, akkor mindegyik eltűnik gond nélkül. Gyakran tanácsolom diákjaimnak azt, hogy vezessenek naplót az éppen zajló váltó-

zásokról. Hasznos például az is, ha megerősí­ ted magadban: „Reggel, ha felébredek, emlé­ kezni fogok arra, mit álmodtam", és magad mellé teszed a naplót, hogy reggel kéznél le­ gyen. Ha ezt egy hétig folytatod így, észreve­ szed majd, hogy jelentősen többre emlékszel álmaidból, mint azelőtt. Álmaink csodálatos eszközként segítenek minket abban, hogy tu­ datalattinkkal összhangba kerüljünk. S bár első látásra értelmetlennek és zavarosnak tű­ nik némelyik, kis kitartással ezekben is felfe­ dezhetünk valamiféle ismétlődést, vagy értel­

met. Ilyenkor jó, ha szokásoddá válik, hogy elalvás előtt Reikivel kezeled magad, és ébre­ dés után is, minden reggel (miután álmodat lejegyezted, természetesen). Ha az első tisztulá­ si folyamat végeztével továbbra is kezeled ma­ gad, akkor a növekedési folyamatot is elősegí­ ted és energiáid tovább finomodnak. S amint egyre több nemkívánatos érzéstől és gondolat­ tól megszabadulsz, elkezded majd érezni, hogy a hála érzete természetes módon áramlik be életedbe, mely aztán még nagyobb bőséget hoz létre annak minden területén.

58

A második fokozat megadja a résztvevő számára azt a lehetőséget, hogy ráhangolódhasson a Reiki-energia még magasabb szintjeire. A második fokozat behangolásai a résztvevőt azokhoz az erőteljes szimbólumokhoz is hozzáhangolják, melyeket ezen a szinten a távollévők gyógyítására használnak és nagyobb hatásfokúvá teszik a mentális/emocionális gyógyítást is. És mivel a második fokozat elvégzése során egy újabb energiaszint aktivizálódik (megnő az anyagi és az éteri test rezgésszintje is), újra bekövetkezik a 21 napos tisztulási folyamat, amely egészen hasonló ahhoz, amit az első fokozat idején megéltél, hiszen tested és különböző energiaközpontjaid újra egy még finomabb rezgésszintre hangolódnak át. E fokozat elvégzése közben további módszereket is elsajátíthatsz, melyek saját növekedésédet és továbbfejlődésedet segítik elő. Az első fokozat behangolásai elsősorban az anyagi test energiaszintjének emelésére összpontosítanak, hogy az képessé váljon az intenzívebb gyógyító energia közvetítésére is, míg a második fokozat esetében a behangolások az éteri testre hatnak közvetlenül (nevezik bioplazmatestnek is), és főként annak az intuíciós központnak a fejlődését ösztönzik, mely az agyalapi mirigynél (hipofízis) található. A hermetikus tudományok szerint a hipofízis az emberi test telepatías szerve. A hinduk

Siva Szemének nevezik, Nyugaton pedig az úgynevezett harmadik szemmel azonos. A hipofízis rendkívül kifinomult és érzékeny szervünk, és gondolatrezgések küldésére és érzékelésere szolgál. Úgy tűnik, hogy a második fokozat behangolásai után az ebből a központból kiáradó gondolathullámok, melyek gömbhullámok formájában terjednek tovább és általában gyorsan szét is foszlanak, most megerősödnek és sokkal könnyebben fókuszálhatók egy pontra, akár befelé, akár kifelé irányulnak. így tehát, idővel, a második fokozatot elvégzők számára sokkal könnyebbé válik az, hogy intuíciójuk segítségével jussanak információhoz. Korunkban az intuíció fejlesztése rendkívül fontossá vált, hiszen Magasabb Énünkkel intuíciónk áll legszorosabb kapcsolatban, És ha Magasabb Énünk hangjára folyamatosan figyelünk és hallgatunk is arra, akkor megfigyelhetjük majd, hogy a számunkra ki­ jelölt úton haladunk és a körülöttünk lévőkkel is harmonikus kapcsolatban állunk. Életünk egy kellemes ritmust vesz fel, és minden tevékenységünk összhangba kerül egymással. Ez a Magasabb Én valójában mindentudó, mivel tér és idő néni korlátozza, és működéséhez nincs szüksége az értelem vagy a logika mankójára. Intuíciónk is mindentudó, mert magába foglalja az okot és okozatot, múltat, jelent és jövőt. Ha 61

úgy döntünk, hogy intuíciónkat követjük, egy idő múlva rájövünk, hogy eredményeink egyre jobbak, még ha intellektusunk következtetései látszólag ellent is mondanak ennek. S hogy intuíciónk képességeit még tovább növelhessük, meg kell tanulnunk különbséget tenni azok között, a vágyaink között, melyeket az emberek többségére jellemző tudatállapot ültetett elménkbe, és azok között melyeket saját Magasabb Énünk ösztönöz. A kettő megkülönböztetésének az a legegyszerűbb módja, hogy összevetjük a nem hozzánk illő vágyak és Magasabb Énünk vágyai követkéztében jelentkező érzéseinket. Ha valakiben az intuíció hangja szólal meg, akkor ez mindig a béke és harmónia érzését kelti benne, még egy látszólag diszharmonikus helyzetben is, míg a nem megfelelő vágyak valamiféle nyugtalanságot okoznak. Jobban tesszük hát, ha a béke és bölcsesség szavára hallgatunk, mely a harmónia érzésével ajándékoz meg bennünket, mint ha a nem helyénvaló vágyak agreszszív lármájának engedelmeskedünk, mely végső soron mindig kielégületlenséghez vezet. Minél jobban odafigyelsz intuíciódra, az annál gyorsabban fejlődik. Kis gyakorlással egészen könnyűvé válik Magasabb Éned útmutatásait követni, és ezáltal nő az életbe vetett bizalmad és bö esess éged is. A második fokozat e hatodik érzék fejlesztéséhez nagyon erőteljes hajtóerő, és intuíciód még fejlettebbé válik, ha folyamatosan kezeled magad a Reikiszimbólumok segítségével. A második fokozatú tanfolyamon három olyan szimbólum használatát sajátítod el, m e lyek segítik, hogy úgy összpontosíthasd elmédet, hogy idő és tér korlátain túlra is küldhess Reiki-energiát. Ezek a szimbólumok megnyitják a Reiki erejéhez vezető kapukat azok számára, akik megkapták a második fokozat behangolásait. Semmi mágikus nincs e szimbólumokban. Pusztán gyűjtőlencseként m ű ködnek a Reikit gyakorló számára, hogy így segítsék a Reiki távolba küldését és még erősebbé tegyék a mentális/emocionális gyógyí-

tást. A szimbólumok eredete olyan egyetemes ősi törvényekre vezethető vissza, melyek a gondolat által működtetett energiaátvitelt szabályozzák. Mivel legtöbb gondolatunk működése az egy pontból kilőtt fénysugarak­ hoz hasonlatos, terjedésük közben eredeti erejük nagy részét elveszítik - azokhoz a hullámokhoz hasonló módon, melyeket a csendes tó vizébe dobott kavics kelt. Tehát ezzel épp ellentétes módon, ha egy gondolatot nagy távolságra küldünk, annak igen koncentráltnak, „egyhegyű"-nek kell lennie. Ezt a Reiki-szimbólumok használatával érhetjük el, melyeket dr. Usui fedezett fel, s melyek rögtön képessé teszik a második fokozat résztvevőjét arra, hogy téren és időn kívül „küldjön" energiát, Bizonyos értelemben helytelen szóhasználat, ha azt mondjuk: „küldjük" az energiát, Még a második fokozaton is, az energiát a gyógyított vonzza magához, és nem a „gyógyító" küldi azt. A szimbólumokkal a kezelést végző valójában egy olyan „hidat" képez önmaga és a gyógyított között, melyen aztán az lehívhatja a szükséges energiát, A második fokozat tanfolyama általában egy hétvégén, vagy három estén zajlik. Az első este bemutatják a szimbólumokat, elmondják a szükséges intellektuális információ legnagyobb részét, és megtörténnek az aktuális behangolások. A második este az idő legnagyobb részében a szimbólumok használatának elsajátítása folyik és megtanulnak egy olyan különleges módszert is, amely nagymértékben elősegíti a mentális szint gyógyulását. A harmadik estén főleg a távollévők gyógyítására összpontosítanak. Megvitatják a szimbólumok használatának szokásos módozatait, és arra ösztönzik a hallgatót, hogy fedezzen fel további lehetőségeket is. A mentális/emocionális gyógyítás módszere segít, hogy megszabadulhassunk a múltbeli tapasztalataink következtében kialakult negatív programozottságunktól. Életünk során gyakran reagálunk negatív módon bizonyos körülményekre. S ha újra hasonló hely-

zettel kerülünk szembe, ahelyett, hogy telje­ sen nyitottan csak erre a dologra figyelnénk, általában egy már megszokott „mintává" vált módon reagálunk, még ha ez az adott helyzet­ ben egyáltalán nem is felel meg. „Negatív" ta­ pasztalataink tudat alatt szintén programoz­ nak minket. Néha úgy találjuk, hogy minden gondolkodás nélkül, azonnal reagálunk bizo­ nyos helyzetekre. Ha az egyik Reiki-szimbólumot megfelelő módon alkalmazzuk ilyen­ kor, akkor az segít, hogy megszabaduljunk ezektől az idejétmúlt, sablonos válaszoktól. A fizikai test betegségeit leggyakrabban az idézi elő, hogy gondolkodásunk és lelkünk nincs összhangban egymással. Néhány betegség ilyen jellegű okába betekintést nyerhetünk, ha fellapozzuk Louise L. Hay „Heal Your Body" c. könyvét*, vagy itt továbblapozva a 16. fejezetben is találunk hasonlót, ahol is sorra vesszük, hogy a test bizonyos részei ilyen jellegű emóciókat tárolnak általában, és így ennek megfelelően milyen betegség jöhet létre. Ezeket az információkat a mentális gyó­ gyítással együtt használjuk fel. Ez végső soron

hozzásegíti majd azt, aki a kezelést kapja, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljön saját Magasabb Énjével. A második fokozat hallga­ tói ezt a módszert természetesen önmagukon is alkalmazhatják; ez hozzásegíti őket intuitív képességeik fejlesztéséhez, miközben megsza­ badulnak a régi, sablonszerű beidegződések­ től is. A Reiki második fokozatának elvégzése sokféle folyamatot indít el és jelentős fejlődést okoz. A hallgató fel kell hogy készüljön arra, hogy sokféle szinten változást fog átélni életé­ ben. Ezek a változások a hallgató megerősö­ dését eredményezik végül. Ehhez a megerő­ södéshez nagyobb felelősségérzet is társul, melynek jutalma a gyógyítás képességének növekedése lesz. A második fokozat megadja annak lehetőségét, hogy egy magasabb szin­ ten megint tudatosabbá váljunk. Egy ilyen második fokozat elvégzése azt is jelenti, hogy a hallgató ráébred saját Magasabb Énjének további dimenzióira. Intuíciójának hangja tisztán kivehetővé válik, és mindezek eredmé­ nyeképpen még teljesebbnek érzi magát, és eltölti a béke és harmónia érzése.

* (Louise L. Hay-nek ez a könyve még nem jelent meg magyarul, de kivonatos változatát megtalálhatjuk „Éld az életed" című könyve 15. fejezetében. A fordító megjegyzése.) 63

Azok az emberi lények, akik az Intuíció Isteni Sugarát tovább erősítik magukban, Bölcsességről tesznek majd tan ú bizonyságo t, hatágú csillaggá változnak, a bölcsesség csillagaivá, és elhozzák nekünk az Új Nap Hajnalát, a Béke, Harmónia és Erő Napját. Eugene Fersen

Az itt következő módszerek nem kapcsolódnak közvetlenül a Reikihez. A második fokozat elvégzése után sokan intuíciójukkal nagyon tisztán érthető üzeneteket érzékelnek, melyek irányt mutatnak számukra saját gyógyítási módszerük kialakítását illetően. Takata asszony is számos olyan procedúrát alkalmazott kezelései során, melyeket nem Usuitól tanult. Mindannyiunk képességei

a)

Az

energiablokkok

különbözőek, vannak csak ránk jellemző tehetségeink, és nyugodtan kísérletezhetünk újabb gyógyítási módszerekkel, hogy bővítsük repertoárunkat. S mivel a gyógyítónak az energiaáramoltatás közben nem kell erre folyamatosan összpontosítania, eközben is lehetősége van arra, hogy gondolatait másra összpontosítsa, Bár a Reiki önmagában is teljes gyógymód, kísérletezhetsz azzal is, hogy a Reiki-kezeléseket az itt következő módszerek valamelyikével kombinálod.

megszüntetése

Miközben kezelést végzel, néha észreveheted, hogy a test egy adott pontja nagyon kevés vagy egyáltalán semennyi energiát sem vesz fel, sőt lehet, hogy teljesen hidegnek érzed, ha ott megérinted. Ha biztos vagy benne, hogy kezednek az átáramló energia miatt melegnek kell lennie, és a páciens teste nem csak ehhez képest hideg ezen a helyen, és így megbizo­ nyosodsz afelől, hogy energiablokkot észlel­ tél, akkor felhasználhatod az itt következő módszert a blokk megszüntetésére: miután már legalább öt vagy tíz percig hidegnek érez­ ted a testnek ezt a részét és nem érzékelted, hogy az felvett volna bármennyi energiát, in­ tuíciód megsúgja, hogy energiablokkot észlel­ tél. Hogy meggyorsítsd a blokk megszűnését,

összelapátolhatod kezeddel ott az energiát, s a bőr felületén szorosan gyúrd össze egy kis labdává, bal kezeddel fog meg és emeld távo­ labbra a testtől, jobb kezeddel pedig tégy a bőrhöz közel egy elvágó mozdulatot, hogy az energiát leválasszad a testről, aztán emeld jobb kezed a bal mellé, miközben abból fehér fényt árasztasz a bal köré és engedd eltávozni az energiát. Ha kezedet visszateszed a testre ilyenkor, általában azonnal érzékeled, hogy határozottan erősödik az energiaáramlás, mi­ vel a test megszabadult valamitől és most már szabadon befogadhatja a Reikit. E folyamattal kapcsolatban fontos meg­ jegyeznem, hogy lehetséges teljesen csak „lel­ ki szemeid előtt", vagyis gondolatban elvé65

gezni az egészet. Másképp fogalmazva: elő­ fordulhat, hogy a páciens személyisége vagy hiedelemrendszere olyan, hogy valamiféle ba­ bonás dolognak tűnik, ha a fent leírt módon mozgatod kezeid. De természetesen előfor­ dulhat olyan eset is, hogy bizonyos emberek­ nek hasznára válik, ha látják is, hogy kiveszed onnan az energiát, s így aztán igazolódik szá­ mukra, hogy valami negatív dolgot eltüntet­ tünk onnan. S itt Albert Schweitzert idézem: „A boszorkány sikerének titka ugyanaz, mint minden orvosi gyógyításé: minden pá­ ciensnek belül megvan a maga orvosa. De az emberek nem ismerik fel ezt az igazságot, s ezért jönnek el hozzánk. Akkor vagyunk a legsikeresebbek, ha ennek a belső orvosnak megadjuk a lehetőséget, hogy működni kezd­ hessen." így tehát a gyógyító dolga az is, hogy megtalálja, mi az, ami a páciens hiedelem­ rendszerébe illesztve a leggyorsabban bein­ dítja annak gyógyulási folyamatát. Ezt a fent említett technikát egy mexikói spirituális gyógyítótól tanultam, amikor ott tanulmányoztam a parapszichológiai gyógyí­ tó módszereket. Akkoriban azt is megfigyel­ tem, hogy az emberek tudat alatt érzékelik ezeknek a blokkoknak a létezését. És ha drá­ mai módon megjelenítjük ezeknek a blokkok­ nak az eltávolítását, akkor ez néha segít a kezelt személy tudatos gondolkodását is meg­ győzni arról, hogy itt valóban fontos változás történt, és ez is gyorsítani fogja a gyógyulási folyamatot. A személy a folyamat közben gyakran érzékel energiamozgást vagy hőmér­ sékletben változást. A Reiki önmagában al­ kalmazva is rendkívül erőteljes, és idővel fo­ kozatosan megszüntet minden ilyen jellegű blokkot, de a fentihez hasonló procedúrák alkalmazása jelentősen meggyorsíthatja ezt a folyamatot. Ezek az energiablokkok nagyon sokféle­ képpen jöhetnek létre. Legtöbbször olyan el­ raktározott érzelmek maradványai, amelyek nem fejeződhettek ki, semmilyen formában.

A 16. fejezetben részletesen tárgyalom majd ezeknek az emocionális blokkoknak a külön­ féle okait, s különösen azt, hogy milyen típu­ sú emóciók a test melyik pontján tárolódnak. Az energiablokkok másik fontos okát a nega­ tív gondolatok adják, melyek, úgy tűnik, ön­ álló életre kelnek, ha a személy túlságosan sokat foglalkozik velük, saját energiájuk lesz. Ezek aztán nagy tömegben rátapadhatnak a testre. A teozófiával foglalkozók ezeket a gon­ dolatformációkat, melyek önálló életre keltek, elementáloknak nevezik. Az átlagember általában nincs tudatában annak, hogy gondolataink valóban erővel bír­ nak. Minden egyes gondolatunk bekerül abba a halmazba, amely a Föld éteri vagy energia­ testét alkotja, s ezért aztán rendkívül fontos, hogy mindannyian tudatosan gondolkodó egyénekké váljunk. Azok a gondolataink, me­ lyek éppen csak átsuhannak agyunkon, általá­ ban nem kapnak saját életerőt és hamarosan szét is foszlanak. Ám ha valaki egy időperió­ dusban túl sokat foglalkozik egy negatív gon­ dolattal, akkor ezeknek a gondolatoknak az ereje valóságosan létező „kis lényeket" teremt (ezeket nevezik elementáloknak), melyek az­ tán segítenek állandósítani ezeket a gondo­ latokat. Az elementálokban rejlő életerő kiváló példái a családok vagy nemzetek között régóta tartó viszálykodások. Másrészt az újra és újra elismételt pozitív gondolatok is önálló életre kelnek és állandósítják magukat. Nagyon fon­ tos, hogy az emberek megértsék ezt a jelensé­ get, mert jelenleg, amikor igen erőteljes szere­ tetenergia érkezik a Földre, hogy gyógyulást teremtsen, nagyon sokan élnek át megvilágo­ sodáshoz hasonló élményeket, s ezek erősen hatnak intuíciós képességeikre is. Néhányan látni kezdik ezeket az elementálokat is, és esetleg azt hiszik, ez az őrület jele, mivel az ilyen jelenségekre nincs más fellelhető ma­ gyarázat számukra. Néhány országban, mint pl. Brazília vagy Anglia, ahol az emberek az átlagnál nyitottabbak ezekre a jelenségekre,

sok az olyan jellegű szervezet, akik hasonló jelenségekkel foglalkoznak és felvilágosíthat­ ják az embereket. Erre igen nagy szükség van, mert gyakran előfordul az, hogy azok az em­ berek, akiknek „látomásaik vannak", zárt in­ tézetbe kerülnek, és skizofrénnek bélyegzik őket, pedig valójában képzetlen médiumok. A nyugati társadalmak nagy részében az emberekben nagy félelmek élnek mindenféle pszichikai képességekkel kapcsolatban. Ez fő­ leg az évszázadokon át tartó boszorkánype­ reknek köszönhető, melyek már mélyen be­ ivódtak a kollektív tudattalanba, és amelyek során emberek millióit kínozták és égették meg, s mindez persze oda vezetett, hogy az emberek inkább lemondtak intuíciójuk hasz­ nálatáról, és inkább a logikai és racionális gondolkodás felé fordultak; e gondolkodás­ mód pedig Descartes és más hozzá hasonló gondolkodók uralma alatt érte el tetőpontját. A mi világunkban már egyértelműen a logika és a ráció irányítja gondolkodásunkat, de egy­ re inkább világossá válik, hogy ezek összes problémáinkat nem oldhatják meg. Ma azt láthatjuk, hogy az intellektuális gondolkodás az elme egyik eszközeként végre helyére kerül, és az intellektus és az intuíció egymást segítve irányítja gondolkodásunkat. A legsikeresebb üzletemberekké is azok vál­ nak, akik a rációk és a logika mellett intuíció­ jukat is követik, ahogy erről gyakran olvasha­ tunk az üzletemberek számára írott könyvek­ ben is. S amint egyre nagyobb területeket hódítunk meg az intuíció birodalmában, sorra visszahódítjuk néhány nagyon ősi képessé­ günket, melyek annak idején teljesen hétköz­ napi dolognak számítottak. Mindenki egyfor­ mán rendelkezik például a telepátia képessé­ gevei. Fény derült arra például, hogy az álla­ toknak is vannak ilyen képességeik: valójában az állatok képekben gondolkodnak, amint az kiderült akkor, amikor bizonyos médiumok beteg állatok gondolataiba pillantottak bele, hogy így segítsék az állatorvost a diagnózis megtalálásában. S ha az állatoknak ilyen ké­

pességeik vannak, akkor miért ne rendelkezne ezekkel az ember is ? Egyre több és több tanít­ ványom fejleszti intuíciós képességeit, külö­ nösen a Reiki második fokozatának elvégzése után. Mindenkinek rá kell jönnie, hogy ezek a képességeink teljesen természetesek és I s ­ tentől valók! Ha az emberek negatív formában tapasz­ talják meg ezeket a pszichikai képességeket, akkor az okot először saját magukon belül kell megkeresniük. Ha valakit folyton „szörnyek" támadnak meg, akkor általában saját negatív gondolatai vagy elementáljai ezek a „ször­ nyek". Ha ezeket látjuk, úgy szabadulhatunk meg tőlük, hogy látjuk, amint megsemmisül­ nek és energiájukat így át tudjuk alakítani. Valójában a rossz nem létezik, csak tudatlansá­ gunk miatt gondoljuk, hogy van. Még az olyas­ mi is, mint a „megszállottság", csak akkor, ha az illető tudat alatt azt hiszi, hogy valaki más­ nak hatalma lehet rajta. És bárki, aki valaki más felett hatalmat akar, tudatlansága miatt tesz így, mivel ez okként visszahat majd rá is. Évszázadokon keresztül hatalmunk nagy ré­ széről lemondtunk a kormányok vagy a vallá­ sok javára. Valójában ma már ezeknek az in­ tézményeknek van hatalma rajtunk. Legfőbb ideje, hogy visszavegyük a felelősséget, hiszen nálunk a helye. Tudatosan kell kormányt és vallást választanunk, nem úgy, ahogy szü­ leink tették, hogy vakon követték nagyszü­ leink választását. Ez a vakon követés ugyan­ azokat az emocionális blokkokat és tagadáso­ kat tartja életben minden egymást követő ge­ nerációban. Le kell tépnünk magunkról a t u ­ datlanság és a tömeghipnózis láncait, mégpe­ dig úgy, hogy megszüntetjük a testünkben mindenütt kialakult blokkot, mely annak kö­ vetkeztében jött létre, hogy megtagadtuk, kik is vagyunk valójában - mindannyian az egye­ temes életesszencia társteremtői vagyunk. Valójában a fény küldöttei vagyunk, és minél inkább felismerjük ezt, annál jobban nő kol­ lektív rezgésszintünk. Lényegében minden akörül forog, hogy tudatosan rá kell ébred67

ned, kik is vagyunk valójában. A Reiki azáltal segítheti elő ezt a folyamatot, hogy újra beára­ moltatja az energiát a testbe azokra a területek­ re, ahol már hosszú ideje tagadtuk az élet­ erő-energia tápláló és gyógyító hatását, és ott újra egyensúlyt teremt. Szánd rá az időt, hogy odafigyelsz testedre, és megérzed, mely terü­ leteken alakulhattak ki blokkok. A napi kezelé­ sek, különösen, ha közben a második fokozat mentális gyógyítási módszerét alkalmazod, se­ gítenek majd abban, hogy megszabadulj a túl­ haladott viselkedésformáktól. Tapasztalhatod azt, hogy régóta visszatartott érzelmeid buk­ kannak fel, és lehet, hogy nagyon érdekes ál­ maid lesznek. S ha már ráérzel arra, hogy mi is hozhatta létre ezt a blokkot, vagy a tagadást,

azáltal, hogy a megfelelő területet az annak rendszerint megfelelő érzelemmel összeveted (1. 16. fejezet), akkor hozzákezdhetsz ahhoz, hogy olyan megerősítéseket alakíts ki, amelyek folyamatosan törölnek majd mindenféle nega­ tív gondolatot. Louise L. Hay „Heal Your Body" c. könyvében az egyéni betegségfajták­ nak megfelelő megerősítések kitűnő listáját ta­ lálod, ezenkívül Bodo Baginski és Shalila Sharamond „Reiki - Universal Life Energy" (= „A Reiki - Az Egyetemes Életenergia") cí­ mű könyvében van egy kiváló fejezet, amely a fizikai megbetegedések ezoterikus okait vizs­ gálja. Azután ezeket az eszközöket és sajátintuíciódat felhasználva kialakíthatod önmagad gyógyításának legmegfelelőbb formáját.

b)

Színek és hangok alkalmazása
be. E módszer lényege az, hogy a páciensre ti­ zenkét különböző színárnyalat valamelyikét sugározzuk, a tünettől függően. Az itt követ­ kező lista megadja az egyes színek tulajdonsá­ gait és a testre gyakorolt hatásukat: Piros: energiával tölti fel az idegrend­ szert és ösztönzi az érzékszervek működését. Segíti a fertőzéses megbetegedések gyógyítá­ sában, a röntgensugarak káros hatásának megszüntetésében és az ultraibolya fénytől származó égési sérülések kezelésében. Narancsszín: segít a tüdő és a légcsövek megerősítésében. Ösztönzi a csecsemőmirigy és a gyomor működését. Megszünteti a gör­ csöket és segíti a csontok épülését. Sárga: ösztönzi a nyirokrendszert, a mozgató és érzőidegeket, az emésztést- és nö­ veli a hormonok termelését. Citromsárga: táplálja a testet és az agyat, segít megtisztítani a tüdőt, ösztönzi az egész test gyógyulását.

A színek erőteljes gyógyító hatásáról nagyon sok könyv jelent már meg. (Például Barbara Ann Brennan Gyógyító kezek című könyvében olvashatunk róla. Megjelent 1992-ben a H u n ga-Print Kiadónál.) A kaliforniai San D i e góban dr. Joyce Nelson elvégzett egy kutatási programot, melynek során a különböző színű fények emberekre gyakorolt hatását vizsgálta. A kísérlet során a kísérleti alanyok reakcióit egy poligráf képernyőjén figyelték, és meg­ vizsgálták a különböző színű fényekre adott galvanikus bőrreakcióikat is. Amikor ibolya­ szín fényt láttak az alanyok, néhánynak csök­ kent a pulzusszáma. S a színskála másik végén, amikor vörös fény gyulladt ki, néhány férfinak hirtelen megnőtt a pulzusszáma - ez a nőkre kevésbé volt jellemző. Kutatásai során az or­ vosnő rátalált a színek sok gyógyító hatására is. Ezeket az eredményeket és a különböző kristá­ lyokkal kapcsolatos tudását együttesen fel­ használva vezeti természetes gyógymódokról szóló tanfolyamait. A N e w Mexicó-i Santa Fében dr. Bora Fischer olyan szemináriumo­ kat tart, melyek hallgatóit a színterápia Dárius Dinshah-féle módszerének rejtelmeibe vezeti 68

Zöld: egyensúlyba hozza a fizikai testet és az agyvelőt, ösztönzi az agyalapi mirigyet és fertőtlenítőszerként működik. Türkiz: az akut problémkat gyógyítja és segíti az égési sebek gyógyulását. Kék : nyugtatóként hat, csökkenti a lázat, enyhíti a gyulladásokat, megszünteti a bőrön a viszketést és a túlérzékenységet. A tobozmi­ rigyet is ösztönzi. Indigókék : nyugtató. Ösztönzi a mellék­ pajzsmirigyet, összehúzza a tályogokat, kelé­ seket és daganatokat, és az emócióra csillapító hatással bír. Ibolyaszín: serkenti a lép és a fehérvér­ sejtek működését, segít a lázcsillapításban, és elernyeszti az izmokat. Bíborszínű: Csökkenti a testhőmérsékle­ tet, lassítja a szívverések ütemét és a vérnyo­ mást is csökkenti. Vesenyugtatóként is hat, és csökkenti a tüdővérzést. Bíborvörös („magenta"): kiegyensúlyoz­ za az érzelmeket, tökéletes egyensúlyi állapot­

ba hozza a vérnyomást, és ösztönzi a vesét és a mellékvesét. Skarlátvörös: ösztönzi a vesét és mellék­ vesét, az érzelmeket és a nemi szerveket, és emeli a vérnyomást. Diákjaimat arra buzdítom, hogy folya­ matosan kutassák a színek jótékony hatását, nemcsak gyógyítás közben, hanem napi ru­ házkodásukban is. Néha, amikor egy Rebirthinggel kombinált Reiki-kezelést végzek, arra ösztönzöm a pácienst, hogy azt a színt viselje, mely annak a csakrának vagy energiaközpont­ nak felel meg, ahonnan az elzárt emóciókat fel kell szabadítanunk. Ezeken kívül ebben az érzelmeket felszabadító munkában rendkívül hasznosnak találtam Jon Monroe audiocolorkazettáit. Jon felvételein az a tizenkétféle hang vagy hangnem hallható, amelyek megfe­ lelnek a Darias Dinshah-féle vibrációs szín­ skála egy-egy színének. Hiszen az egyes szí­ nek rezgésszáma pontosan megfelel egy-egy zenei hang rezgésszámának. Tovább segíti gyógyítói munkánkat, ha az érzelmeket fel­ szabadító kezelésen azon csakra színének megfelelő hangot játsszuk, ahol az adott érze­ lem felhalmozódott.

c)

Kristályok
hasznosítani a kristályok szerkezetével össze­ függő technológiákat: a napenergia hasznosí­ tása, a kommunikáció és az információtárolás. A kristályok egyik olyan tulajdonsága, melyet mostanában széles körben alkalmaznak, az a bizonyos „piezoelektromos hatás", mely ak­ kor jön létre, ha a kristályokat mechanikus erőhatásnak teszik ki, és azok ennek eredmé­ nyeképpen jelentős elektromos feszültséget gerjesztenek. Más szavakkal: ha mechaniku­ san összenyomják a kvarckristályt, akkor az elektronokat kezd el kibocsátani. És a folya­ mat fordítva is működik: ha elektromosságot 69

Az elmúlt években a kvarckristályok a gyógyí­ tó természetes energiáit felerősítő és összpon­ tosító eszközökként rendkívüli népszerűségre tettek szert. Miközben meglépjük azt a bizo­ nyos „hétmérföldes" lépést az ember tudato­ sodása felé, fény derül néhány olyan titokra, mely az atlantiszi civilizáció kristályokkal gyógyító módszereivel kapcsolatos. A kristá­ lyok gyógyhatásaival összefüggő sok egyéni kutatás mellett a tudomány hagyományosabb ágai is felfedezték a kristályszerkezet igen erő­ teljes tulajdonságait. Az elmúlt néhány évben a tudomány a következő területeken kezdte

vezetnek egy kristályba, akkor az mechanikai erőt termel. Ez a mechanikai erő egészen pon­ tosan ismétlődve termelődik, ez teszi az idő­ mérésre annyira alkalmassá a kvarckristá­ lyokat. Bolygónk nagyon sok területén fellelhe­ tők a kristályok, és az elmúlt néhány év során a tudomány kifejlesztett egy olyan technoló­ giát, melynek segítségével azok mestersége­ sen is előállíthatók. A kristály egy olyan geo­ metrikusán formált, egybeolvadt ásványi anyag, amelynek molekulái vagy atomjai is­ métlődő mintákat alkotnak, s ez adja külső megjelenési formájának szimmetriáját. Az a rendkívüli precizitás, amellyel egy kristály geometriai vagy matematikai rendje rendel­ kezik, nagyon hasznos eszközzé teszi a prog­ ramozásban is. A kristályok gyógyító eszköz­ ként való alkalmazásának még egy titka abban a tulajdonságukban rejlik, hogy képesek egy speciális energiaállomány létrehozására és fenntartására, és arra is, hogy információt közvetítsenek a lét különböző finomabb szint­ jei vagy síkjai között. A negyedik fejezetben megvizsgáltuk a test különböző rendszereinek kölcsönös öszszefüggéseit, és a Reiki-energia rendkívüli hasznosságát, hiszen az képes mindezen rend­ szerekre hatást gyakorolni. Míg a Reiki ener­ giája egyszerre hatol át az éteri és a fizikai testen és eljut azokra a mentális szintekre is, ahol a betegség oka rejtőzik, a kristályok, úgy tűnik, elsősorban a finomabb energiaszerke­ zetű testekre hatnak. Mint ahogy azt már elő­ zőleg említettük, a tisztánlátók gyakran ész­ lelnek bomlasztó elemeket az éteri testben, és ezek érzékeny műszerekkel mérhetők is, még mielőtt a fizikai szinten betegségként mani­ fesztálódnának. És itt jelentkezik a kristályok legjobb alkalmazási lehetősége, mivel segítsé­ gükkel felerősíthetjük és közvetlenül az éteri test blokkolt területeire irányíthatjuk az ener­ giát. Ha a betegség már az anyag szintjén is kialakult, a kristályok akkor is segítenek, azál­ tal, hogy az éteri testben pozitív változásokat 70

idéznek elő, s ezek a pozitív változások megje­ lennek majd az anyag szintjén is később. így a kristályok rendkívül hasznos eszközeink ah­ hoz, hogy a finomabb szerkezetű energiák szintjén megszüntessük az energiablokkokat és negatív gondolatformációkat, de abban már nem tudnak segíteni, hogy azt a régóta gyökeret vert mentális vagy emocionális min­ tát kiemeljék, mely a betegség eredeti okozó­ ja. Mindezen információkból azt a következ­ tetést vonhatjuk le tehát, hogy a kristályok hasznos eszközeink energiánk felerősítésére és összpontosítására, de nem tudják megakadá­ lyozni, hogy a kezelt személy újra létrehozza azt a negatív gondolatsort, mely a betegség ki­ alakulásáért felelős. A Reiki azonban erőteljesen hat a beteg­ ség kauzális szintjén is. A kristályok pedig sokféle módon alkalmazhatók a Reikivel együtt a további gyógyulás biztosítására. A második fokozat során elsajátítható a távol­ lét gyógyításának teljes módszere, de próbál­ hat hasonlót az is, aki csak az első fokozatot végezte el: vegyen egy kristályt, és egy ideig markában tartva, töltse fel azt Reiki-energiával, s így mintegy programozni tudja azt. Ez­ után kölcsön lehet adni vagy odaajándékozni valakinek, akinek gyógyító erőre van szüksé­ ge, és a kristállyal kezelheti magát vagy egy­ szerűen csak viselheti azt. Feltölthetjük a kristályokat valamilyen gyógyító gondolattal is, és azután, a kristályt kezünkben tartva, elküldhetjük valakinek ezt a gondolatot, mi­ közben vizualizáljuk, hogy az illető meg is kapta ezt az energiát. Mivel a kristályok mág­ neses elektromos frekvenciaszinteken (finom szerkezetű energiák) működnek, felerősítik a küldő gondolkodásra ható energiáit és ugyan­ akkor el is szállítják a megfelelő személyhez. A második fokozatot elvégzők beprogramoz­ hatják a kristályba azt a speciális, mentális gyógyító módszert is, amelyet már elsajátítot­ tak, hogy tovább erősítsék ezt az energiát, és így komoly hatást érhessenek el a kauzális szinten. Ennek a folyamatnak az alkalmazása

még magasabb szintű rezgéseket ébreszt a kristályban és így még aktívabbá teszi azt. A kristályok feltöltése és aktivizálása között jelentős különbség van, mint ahogy erre Randall és Vicki Baer, a kristályok alkalmazásá­ ról szóló számos könyv szerzői is rámutatnak. A kristályok feltöltése valójában a kris­ tály vibrációs töltését újítja meg, az aktivizá­ lás viszont növeli feltölthetőségének mértékét is. Saját tapasztalataim is azt igazolják, hogy az első fokozaton a Reiki feltölti a kristályt, a második fokozat Reikije viszont valójában még aktívabbá teszi a kristályt, azáltal, hogy megnöveli feltölthetőségének mértékét is. Még egy nagyon érdekes tényre szeret­ ném itt felhívni a figyelmet, ami segíti az élőlények és a kvarckristályok közötti csodála­ tos rezonancia mélyebb megértését, mégpe­ dig arra, hogy az emberi lények valójában élő kristályok. Kutatásaik eredményeképpen a biológusok napjainkban kezdik felismerni azt, hogy az emberi testben lévő néhány szubsz­ tancia és membrán a folyékony kristályokhoz hasonló módon működik. Marcel Vogel, az IBM-nél 26 éve alkalmazásban lévő jeles ku­ tató, felfedezte, hogy ha nagyon pontosan be­ levág egy kvarckristályba, akkor az ezáltal pontosan olyan rezgésszámúvá válik, mint amilyen a víz frekvenciája. És mivel az emberi test jórészt vízből áll, egyáltalán nem megle­ pő, hogy annyira jól tudunk együtt rezonálni egy kvarckristállyal, ha azt gyógyításra hasz­ náljuk. 1988 augusztusában abban a csodálatos élményben volt részem, hogy találkozhattam dr. Igor Szmirnovval és feleségével, Irenával, akik akkoriban vándoroltak ki a Szovjetunió­ ból. Mindketten évek óta a vízben szülés­ sel kapcsolatos kutatásokkal foglalkoztak, és dr. Szmirnov feltalált egy olyan különleges kristályt, melynek segítségével a szüléskor al­ kalmazott vizet előre beprogramozta delfinek és bálnák hangjával. A csecsemők rögtön szü­ letésük után egy különleges úszásprogram résztvevőivé válnak ebben a vízben. Úgy tű­

nik, intuíciós képességeik nagymértékben fej­ lődnek e program eredményeképpen. Néhány hét múlva a bébik képesek arra, hogy oldaluk­ ra fordulva, a víz felszínén lebegve aludjanak. A babák születésük után hat hónappal már felállnak, és egy kísérlet során, amikor is egy üvegtartályban lebegtek, teljesen sötétben meg tudták találni anyjukat, a tartály bármely oldalán állt is az. Ezeknek a gyerekeknek a tüneményes képességei és fantasztikus érzé­ kenységük rávilágít néhány fontos kapcsoló­ dási pontra, mely a kristályok, a víz és az emberek programozhatósága között áll fenn.

A megfelelő kristály kiválasztása
A megfelelő kristály kiválasztásánál az a leg­ fontosabb tényező, hogy olyat találj, ami a Te energiameződdel (auráddal) együtt rezeg, az­ zal összhangban van. A kristályoknak is, akár­ csak az embereknek, saját, csak rájuk jellemző rezgésük van. A választásnál fontos tényező a kristály színe, alakja, típusa és persze az is, hogy milyen célra akarod használni. Intuíciód adja a legjobb útmutatást, és az, ha próbálod érzékelni azt a finom szerkezetű energiát, mely a kristályból árad. Dr. Joyce Nelson, a „Crystal Gypsies' Guide to the Metaphysical Properties of Color" („Cigánykalauz" a kristá­ lyokhoz és a színek metafizkájához) c. könyv szerzője, aki a színekkel és a drágakövekkel való gyógyítás jeles szakértője, a következő gyakorlatot ajánlja ahhoz, hogy fejleszthesd e finom energiákat érzékelő képességeidet: Első lépés: fürgén dörzsöld össze tenye­ reidet kb. egy percig. Második lépés: lassan távolítsd el egy­ mástól kezeidet (tenyereid egymás felé nézze­ nek), kb. húsz centiméter legyen köztük, s aztán lassan megint közelítsd őket egymás­ hoz, míg majdnem összeérnek. Egészen sokáig folytasd ezt így, és közben figyeld, hogy érzel-e bizsergést, hőváltozást, vagy bármilyen 71

más finom változást a kezeid között lévő ener­ gia állapotában. Ha már érzékennyé váltál ezekre a finom változásokra, akkor kezeidet helyezd egy csoport kristály fölé, és figyeld meg az ott jelen lévő energiákat.

maga a Reiki is nagyon hatásos eszköz a kris­ tályok feltöltéséhez. Ezt a feltöltést bárki el­ végezheti, aki Reikivel foglalkozik, mégpedig úgy, hogy a kristályt két kezébe fogja, s köz­ ben a feltöltés szándékára gondol, és ezután arra a célra összpontosít, amelyre alkalmazni kívánja a kristályt.

A

kristályok

tisztítása A kristályok aktivizálása

Okos dolog megtisztítani a kristályt, akár vá­ sároltad, akár ajándékba kaptad azt, mivel a kvarckristályok nagyon hajlamosak arra, hogy mindenféle rezgést elnyeljenek, ami a köze­ lükben megjelenik. Elnyelik és tárolják azok­ nak az embereknek az energiáját és gondolat­ mintáit, akik a kezükben tartották őket, vagy közeli kapcsolatban álltak velük. A naponta viselt vagy használatos kristályokat rendsze­ resen kell tisztítani (legalább hetente egy­ szer). Ritkábban szükséges azok tisztítása, amelyek harmonikus környezetben vannak. Jó módszerek a kristályok tisztítására a követ­ kezők: áztassuk sós vizes oldatban legalább 24 órán át; helyezzük száraz tengeri sóba, és fedjük is le azzal legalább 24 órára; tisztítsuk meg folyó vízzel; és tisztíthatjuk úgy is, hogy mindegyik lapjára ráfújunk külön-külön, mi­ közben vizualizáljuk azt, hogy tisztává válik a kristály.

A

kristályok

feltöltése

Ahogy azt már korábban is említettem, egy kristály aktivizálása azt jelenti, hogy megnö­ veljük annak energiát felvevő képességét, s így az nagyobb töltés felvételére válik képes­ sé. Randall és Vicki Bear a „ T h e Crystal Connection" („Kapcsolat a kristályokkal") cí­ mű könyvükben azt javasolják, hogy a kris­ tályt tegyük ki nagyon magas és nagyon ala­ csony hőhatásnak, hogy ezt az aktivizálódást beindítsuk. Ám ezeknek a hőmérséklet-válto­ zásoknak eléggé fokozatosaknak kell lenniük ahhoz, hogy megakadályozzuk a kristály megrepedését. Említik azt is, hogy a kristályokat alávethetjük olyan szélsőséges időjárási jelen­ ségeknek, mint például mennydörgéssel és villámlással kísért vihar és hóviharok, de al­ kalmazhatunk erre a célra Tesla-transzformá­ tortekercseket, elektrosztatikus generátorokat vagy bonyolultabb kristályos fémszerkezete­ ket is. A második fokozat Reikijét szintén felhasználhatjuk a kristályok felvevőképessé­ gének növelésére.

A kristályok vibrációs töltésének megújításá­ ra többféle módszer használatos. Belehelyez­ hetjük a kristályt egy, a kristályok szerkezetét utánzó rácsszerkezet közepébe vagy egy pira­ misszerkezet alá, néhány órára. Színes zselék­ kel is körülvehetjük a kristályt vagy színes fénysugarakat irányíthatunk rá, hogy ily m ó ­ don töltsük fel a különböző színek rezgései­ vel. Az is segíthet az újratöltésben, ha a kris­ tályokat a földre helyezzük, egy olyan pontra, amely különösen nagy energiával bír, vagy ahol kicsi a geomagnetikus nyomás. Végül 72

A

kristályok

programozása

Napjainkban a tudomány kristálytechnoló­ giát alkalmaz a számítógépes adattárolásra, de tulajdonképpen bárki megtanulhatja azt, hogy hogyan programozhatja a kvarckristá­ lyokat különféle célokra. A programozás lé­ nyegében olyan folyamat, melynek során kü­ lönleges energiát és gondolatmintákat táro­ lunk a kristályban. A kristályok programozá-

sának itt következő két módját dr. Joyce Nel­ son könyvéből vettük át („Crystal Gypsies Guide t o : Crystals").

Gyógyításra

programozás

Beprogramozhatod kristályodat bizonyos egészségi problémák megoldására. Lásd ma­ gad előtt azt, hogy az illető személy egészségi problémája (vagy bármilyen más problémája) lassan megoldódik, érezd, amint a gyógyító energia beáramlik a kristályba és vizualizáld

a teljesen gyógyult állapotot. Lehetőleg nagy részletességgel lásd mindezt! E programozási folyamatot követően adhatsz egy olyan keze­ lést az illetőnek, melynek során a kristályt teste fölé tartod és onnan elméddel a kívánt pontra irányítod az energiát. Lásd, amint az energia átáramlik belőled a kristályba, majd onnan a személy testébe! Oda is ajándékozha­ tod vagy kölcsönadhatod a kristályt ennek a személynek, hogy kezelhesse vele saját magát, vagy egyszerűen csak hordja magával. N é ­ hány kezelés után tanácsos megtisztítani és újraprogramozni a kristályt.

73

Színekkel

való

programozás
ban, abból a célból, hogy onnan a későbbiek­ ben az bizonyos tárgyakba vagy emberekbe sugározzon tovább, szándékainknak megfele­ lően. Fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy nagy felelősségérzettel kell rendelkeznie mindenkinek, aki kristályokkal akar dolgozni, mert bár azok kiválóan használhatók arra, hogy más emberek elméjével kommunikál­ junk, magasabb céljuk mégiscsak az - ahogy arra Marcel Vogel is rámutatott -, hogy a fájdalom és szenvedés megszüntetése által az emberiséget szolgálják. Bárki olyan számára, aki ismeri Atlantisz történetét - akár történel­ mi tényként, akár mítoszként tekint arra -, ez a történet azt példázza, hogy rendkívül óvatos­ nak kell lennünk, és fokozottan kell egyénileg és kollektíven is felelősséget vállalnunk a nap­ jainkra kifejlesztett magas szintű technikáért. A programozott kristályok igen hatásos esz­ közként szolgálhatják az individuumokat saját maguk fejlesztésében. S ha mindezt a Reikivel együtt tesszük, akkor lehetőségeink éppoly korlátlanok, mint az emberi elme maga.

Minden színnek van egy bizonyos rezgése, melyet számos különböző célra felhasználha­ tunk. A színek alkalmazhatók arra, hogy vál­ tozásokat hozzanak létre a személyiségben, az emóciókban, az elme különböző állapotaiban és fizikai rendellenességekben is. A kívánt változásnak megfelelő színt a fent leírt módon programozd a kristályba. Hogy pontosan mi­ lyen színeket használj, arról további tudniva­ lókat találsz a következő könyvben: „Crystal Gypsies' Guide to the Metaphysical Proper­ ties of Color". A programozási folyamatot még erőteljesebbé tehetjük, ha a kristály köré színes zselét helyezünk, és ezt valamilyen fényforrás elé tesszük (napfény, világítótest vagy lámpa stb.). A kristályok olyan semleges tárgyak, me­ lyek energiát bocsátanak ki, és programjaikat összefüggő módon és nagyon sűrített formá­ ban adják tovább és fel is erősítik azt. Ahogy fentebb említettük, a programozás olyan fo­ lyamat, melynek során bizonyos energiát vagy gondolatmintákat tárolunk a kristály­

d) A

csákrák egyensúlyba hozása
áll, és beburkolja az anyagi testet. A kettőt energiáramlások kötik össze. Az éteri test a környe­ zetből finomabb energiákat szív magába, és eze­ ket a csakrákon át a belső elválasztású mirigyek közvetítésével juttatja az anyagi testbe. A belső elválasztású mirigyek rendszere felelős a hor­ monok egyensúlyáért a testben, a hormonok pedig nagymértékben befolyásolják az illető személy hangulatát és érzéseit. így, ahogy az a fentiekből logikusan következik, ha a csak­ rák rendszere nincs egyensúlyi helyzetben, akkor annak megfelelője, a belső elválasztású mirigyrendszer is kiegyensúlyozatlan lesz. S ha a belső elválasztású mirigyek rendszeré­ ben jön létre először valamilyen zavartakkor ez zavart okoz a csakrarendszerben is, mivel

A negyedik fejezetben már tárgyaltuk, milyen közvetlen kapcsolatban áll a belső elválasztású mirigyek rendszere a hét fő csakrával. S említet­ tük azt is, hogy a természetes gyógymódok kö­ zött az Usui-féle rendszer (Reiki) mindig is fel­ ismerte, hogy az éteri és a fizikai test a csakrák és a belső elválasztású mirigyek közvetítésével kapcsolódnak egymáshoz. A csakra szanszkrit szó, jelentése „kerék". Az elnevezés teljesen he­ lyénvaló, hiszen azok, akik rendelkeznek a tisz­ tánlátás képességével, a csakrákat spirálisan mozgó fénylemezörvények együtteseként látják. Az éteri vagy energiatestben a csakrák elhelyez­ kedése pontosan megfelel a belső elválasztású mirigyek helyének a fizikai testben. Az éteri test valójában rendkívül finom rezgésű energiából 74

a kettő között folyamatos az energiacsere. A Reikit mindkét rendszer egyszerre veszi fel, ezért a Reiki-energia kiváló eszköz arra, hogy egyszerre hozzuk egyensúlyban a csakrákat és a mirigyek rendszerét. És mivel a Reiki-kezelést végző általában megérzi, hol szív magába a test több energiát, igazán nem kell sokat találgatnunk, hol vannak egyensúlyi zavarok e rendszerekben. A mellékelt táblázaton világosan látható, hogy a csakrák nem csak a belső elválasztású

mirigyekre hatnak, hanem a körülöttük lévő szervekre és az idegrendszer bizonyos részei­ re is. S emellett minden egyes csakrának van egy meghatározott funkciója, mely bizonyos emóciótípusoknak vagy érzelmi tényezőknek felel meg az ember fejlődése során. A táblá­ zatban felsorolunk néhányat az egyes csakráknak megfeleltetett funkciók közül. S ha az egyik csakra egyensúlya felborult, akkor az egyénben az ennek megfeleltetett funkció is bizonyos mértékig zavart szenved.

75

A

csákrák rendszere

7. K o r o n a c s a k r a ( S a h a s r a r a ) Endokrin mirigy: tobozmirigy Testi szervek: agy felső része, jobb szem Funkció: összeköt spirituális énünkkel 6. H a r m a d i k s z e m - c s a k r a (Ajna) Endokrin rendszer: agyalapi mirigy (hipofízis) Testi szervek: vegetatív idegrendszer (hipotalamusz) Funkció: intuíciós központ, az akarat lakhelye, tisztánlátás ( = clairvoyance) 5. Torokcsakra ( V i s h u d d h a ) Endokrin rendszer: pajzsmirigy Testi szervek: torok, tüdő Funkció: kommunikáció, önkifejezés, tisztánhallás (= clairaudience) 4. S z í v c s a k r a ( A n a h a t a ) Endokrin rendszer: csecsemőmirigy Testi szervek: szív, tüdő, máj, vérkeringés Funkció: szeretet, együttérzés Elem: levegő 3. N a p f o n a t c s a k r a ( M a n i p u r a ) Endokrin rendszer: mellékvesék Testi szervek: gyomor, máj, epehólyag, emésztőrendszer Eleme: tűz 2. K e r e s z t c s o n t i v a g y l é p c s a k r a ( S v a d h i s h t h a n a ) Endokrin rendszer: ivarmirigyek Testi szervek: nemzőszervek Funkció: a szexualitás központja, érző- (emocionális) központ Elem: víz 1. Gyökércsakra ( M u l a d h a r a ) Endokrin rendszer: mellékvese Testi szervek: vesék, hólyag, gerinc Funkció: túlélési problémák, fizikai vitalitás, a Kundalini lakhelye, kreatív kifejezés, bőséggel kapcsolatos dolgok Elem: föld

Minden egyes csakra egyformán fontos. Ezt nagyon fontos észben tartanunk, mert sokan hajlamosak arra, hogy csak a felső csakrák fejlesztésére koncentráljanak, mert ezek „spirituálisabb" funkcióval rendelkeznek. Ám a dolog lényege éppen az, hogy minden a szel­ lem megnyilvánulási formája, és ha bármelyik csakra kizökken egyensúlyi helyzetéből, ak­ kor az egész egyensúlya is felborul. Az alacso­ nyabban elhelyezkedő csakrák inkább földi energiákra vannak ráhangolva, ahogy az nyil­ vánvaló egyes földelemekhez való kapcsola­ tukból is, és a felsőbb csakrák az energia éte­ ribb, kozmikusabb formáihoz kapcsolódnak. A szív, mely a test középpontjában helyezkedik el, e két energiafajta találkozási pontja. Ez az a hely, ahol a két polaritás, az anyag és a szellem találkozik és a szeretetben kifejeződést nyer. És mivel a szív a levegő elemének meg­ felelője is, ilyen értelemben is ég és Föld talál­ kozási helye. Korunkban nagy figyelmet kell fordítanunk a négy alsó csakra fejlesztésére, mert ezek segítenek minket jobban kötődni Föld-anyánkhoz, és ezáltal bolygónk gyógyí­ tásának szükségességéről sem felejtkezhetünk el. Soha sem szabad elfelejtenünk, hogy az anyag (föld), a női/anyai polaritás pontosan annyi elismerésre és szeretetre tart igényt, mint az (ég), a férfi/apai polaritás! Nagyon helyénvaló a teljes Reiki-kezeléseket arra a célra alkalmazni, hogy újra egyen­ súlyba hozzuk a csakrákat és ezáltal a gyógyu­ lást minden szinten elősegíthessük. De ha en­ nél rövidebb időt tudsz szánni minderre, ak­ kor hatásosak az itt következő metódusok is: Kezelés álló helyzetben: állj a kezelt sze­ mély egyik oldalára, s egyik kezedet helyezd 10-15 cm-re hasa alsó része elé, a másikat pedig ugyanilyen távolságra keresztcsontja mögé, ahol a gyökércsakra található. Tartsd ebben a helyzetben kezeidet, míg meg nem érzed az energianövekedés és -csökkenés hul­ lámzásszerű változását. Ezután indulj felfelé a csakrákon, s mindegyiknél időzz 2-3 percig, míg a koronacsakráig nem érsz. Helyezd ke78

zeidet a fej fölé, de a kutacsot hagyd szaba­ don. Néhány perc elteltével indulj kezeiddel lefelé a csakrákon, egészen a gyökércsakráig, miközben egységbe rendezed az energiákat és lezárod a központokat. Az égi és földi energiák kiegyensúlyozá­ sa: a kezelendő személy feküdjön hanyatt, egyik kezedet tedd fejének az asztalhoz legkö­ zelebb eső részéhez, a másikat pedig a gyökér­ csakra fölé (a szeméremcsont fölött). Várj, míg nem érzel valamiféle pulzálást, bizsergető érzést vagy meleget, aztán vidd egyik kezedet a szemöldök fölé (harmadikszem-csakra) és a másikat a hasa fölé (a köldök alatt három ujj­ nyival). Megint csak várj, míg mindkét ke­ zedben nem érzel hasonlókat, vagy intuíciód nem súgja meg, hogy már egyensúlyban van­ nak kezeid. Ezután helyezd egyik kezedet gyengéden a személy torkára és pajzsmirigye fölé (a légcsőre ne gyakorolj nyomást eköz­ ben), és a másikat a napfonatára. Várd meg, míg újra egyensúlyt érzel, és végül mindkét kezedet tedd a szívcsakra fölé. Ha úgy érzed, itt is végeztél, lassan és finoman vedd el kezei­ det a testről, míg figyeled az auramező érzé­ kenységét is. A test energiáinak ilyen egyensúlyba ho­ zása közben sohase feledkezz meg intuitív su­ gallataidról! Bátran összekapcsolhatod bár­ melyik csakrát bármelyik másik csakrával, minthogy mindenkiben másutt vannak ki­ egyensúlyozatlanságok, tehát másféle segít­ ségre is van szükségük. A Reiki második foko­ zatán elsajátított szimbólumokat is alkalmaz­ hatod ebben a folyamatban, ahol azt megfele­ lőnek érzed. A csakrák egyensúlyba hozása végső so­ ron egyensúlyt teremt a test mindegyik rend­ szerében; ezért aztán igen helyénvaló, ha a Reiki-kezelések közben ezekre az energiaköz­ pontokra összpontosítunk. A fizikai testben a belső elválasztású mirigyekre szintén jóté­ kony hatással van ez, és a test rezgésszintjé­ nek növekedése elősegíti a tudatállapot fejlő­ dését is.

e)

Fókuszálás
mely segíti, hogy tudatukat a harába, vagy­ is testük érzőközpontjába összpontosítsák. Ha összpontosítunk a harában vagy a chiközpontban, ahogy a kínaiak az emocioná­ lis/szexuális csakrát (lépcsakra) nevezik, ak­ kor az ezzel ellentétes polaritású csakra, mely a harmadik szemnél található, szintén ki­ egyensúlyozottá válik és nyitott lesz. S ezáltal, hogy megengedjük az intellektusnak, hogy szó szerint „félreálljon", és figyelmünk kö­ zéppontját (tudatunk fókuszát) a hascsakrába helyezzük, kapcsolatot tudunk teremteni va­ lódi érzéseinkkel. S ha már a harában fóku­ száltak vagyunk, természetes módon megnyí­ lunk a harmadikszem-csakrában elhelyezkedő intuíciós képességeink irányában is. Egészen egyszerű a teendő: megkérem diákjaimat, hogy kényelmes helyzetben ülje­ nek, vagy lótuszülésben a padlóra, és kicsit előredőlve, vagy egy székre (szintén kicsit előredőlve, hogy a gerinc teljesen kiegyensú­ lyozott és laza legyen), úgy, hogy fülük a vál­ luk fölött, válluk pedig csípőjük fölött legyen. Ezután levezetem a következő vizualizációs gyakorlatot (ezt felveheted magnóra is, hogy aztán lejátszhasd magadnak): „Először vegyél néhány mély lélegzetet, lassan és hosszan kitartva. A szádon át léle­ gezz be, és az orrodon lélegezz ki. Jó. Foly­ tasd ezt a légzést, szépen, lassan és mélyen. Most kezdj el vizualizálni egy gyönyörű, aranyszínben izzó labdát a fejed fölött. Ez a gömb tudatállapotod izzó gömbje. Lélegezz továbbra is ugyanúgy. Lásd, hogy lélegzeted megnöveli tudatod izzó gömbjét. Valahány­ szor csak kilégzést végzel, tudatod csodálatos, aranyszínben csillogó fénye kifelé árad. Léle­ gezz továbbra is lassan és mélyen. Még egy­ szer lélegezz mélyet tudatod izzó aranygömb­ jébe. Kilégzéskor lássad, amint ez az izzó aranygömb finoman lefelé lebeg, bemegy fej­ tetődön, és lassan egybeolvad koronacsakrád szép, bíborszínben izzó gömbjével. Végy még 79

Mai világunkban, melyre a nyugati kultúra do­ minanciája a leginkább jellemző, sokan intel­ lektusunkkal azonosítjuk magunkat, hiszen ezt tartjuk gondolkodásunk fő meghatározójának. A tizenhetedik század, vagyis Descartes kora óta, amikor is a logika és a racionális gondolko­ dás a háttérbe szorította az intuíció alkalmazá­ sát, hajlamosak vagyunk arra, hogy az intellek­ tust a személyiség fő meghatározójának tekint­ sük. Évszázadokon át, több mint egymillió nő és férfi halt máglyahalált, s így majdnem telje­ sen elpusztult az az ősi kultúra, melyet az ún. „wicca" ( = bölcs) emberek képviseltek, akik a kereszténység előtti világ gyógyítói és varázslói voltak. Az intuíció és más lelki képességek sem­ mibevétele valójában a „sötét" középkorban kezdődött, amikor az ilyen képességek ellen azért hoztak különböző vallási szankciókat, hogy ezáltal is növekedjen hatalmuk a tömeg fölött. Az uralkodó osztály szellemi emberei így a valláspolitikát tették fegyverükké. Az intel­ lektus foglalta el a központi helyet, s napjaink­ ban már az egyházat is beárnyékolják az oktatás megszentelt csarnokai. Manapság az egyház helyett már az egyetemek befolyása a döntő a tömegek gondolkodására és a kultúrára. Az in­ tellektus fejlődése tetőpontjához ért, és világos­ sá vált, hogy az intellektus egyedül nem tud megoldást találni az emberiség jelenlegi óriási problémáinak mindegyikére. S hogy könnyeb­ ben megbirkózhassunk az előttünk álló számos feladattal, az intellektust is helyére kell ten­ nünk, hiszen az eszköz csupán, nem azonos az­ zal, akik vagyunk valójában. A következő lépés­ ben pedig látens intuíciós képességeinket kell újra kifejlesztenünk. A Reiki első és második fokozatának behangolásai hozzásegítenek ahhoz, hogy intuí­ ciónk tudása megnyíljon előttünk. További önkezeléseink pedig folyamatosan fejlesztik e régóta szunnyadó képességünket. Reiki-tanfolyamaim során megtanítok diákjaimnak egy nagyon egyszerű eljárást,

egy mély lélegzetet, s irányítsd spirituális tu­ datállapotod fényének most már arany-bíbor­ színben izzó gömbjébe azt. Figyeld, amint az minden lélegzeted után növekszik, megtelik melegséggel és fénnyel, amikor pedig kilégzel, lássad, hogy ez a fény szikrázik és áramlik kifelé, s tudatod csodálatos fényét közvetíti a körülötted lévőknek. Irányítsd továbbra is lassú és mély lélegzeteidet az arany-bíbor­ színben izzó gömbbe. Lásd újra, amint az minden lélegzeteddel egyre nagyobb lesz, s aztán, kilégzéskor, lásd a csodálatosan szikrá­ zó fényt, amint az izzik és sugárzik kifelé. Továbbra is lélegezz lassan és mélyen. Lassan lélegezz b e . . . S most, ahogy elkezded a kilég­ zést, lásd, amint az aranyszínben izzó gömb finoman elválik spirituális tudatod bíborszínű központjától és lassan lebeg lefelé a szemöldö­ köd mögé, harmadik szemedbe, intuíciód cso­ dás indigószínben izzó központjába. Figyeld, amint az aranyosan izzó gömb elegyül intuitív tudásod csodásan izzó gömbjével és eggyé válik vele. Lélegezz tovább... Küldj még egy mély lélegzetet a most aranyos indigószínben izzó gömbbe, töltsd meg lélegzeted melegével és fényével, és aztán, kilégzéskor, lásd, hogy az arany-indigó fény csodája áthatja a körü­ lötted lévő levegőt. Végy egy szép, lassú és mély lélegzetet az arany-bíborban izzó gömb­ be. Erezd, hogy lélegzeted megtölti az intuitív tudatod fényével, s aztán kifelé szikrázik és sugárzik a téged körülvevő környezetre. Léle­ gezz tovább. Végy még egyszer lassú és mély levegőt az arany-indigó színben izzó csakrába. Kilégzéskor lásd, hogy az aranygömb fi­ noman kezd leválni az indigószínben izzó gömbről és lassan leereszkedik torkodba, an­ nak nagyon szép világoskék-türkizszínben iz­ zó csakrájába. Lásd, hogy e kettő eggyé válik, s a lélegzet energiája feltölti kommunikációs központodat, és mikor kilégzel, küldd e köz­ pontodból a fényt és szeretetet a körülötted lévők felé. Lélegezz továbbra is lassan és m é ­ lyen. Belégzéskor lásd, hogy légzésed ener­ giája és fénye megtölti az aranyos türkizszín80

ben játszó gömböt. Kilégzéskor lásd, hogy az arany-türkiz fény kifelé árad onnan a körülöt­ ted lévőkre. Most irányíts még egy lassú és mély lélegzetet a türkíz-aranyszínű izzó gömbbe. Kilégzéskor lásd, hogy az arany­ gömb újra leválik, és lassan és finoman lebeg lefelé a szívközpontba, szíved csodálatos sma­ ragdszínben izzó központjába. Lásd, hogy az aranygömb összeolvad a csodás smaragdzöld gömbbel, s szereteted tudatállapotával tölti meg szívedet. Folytasd a belégzést. Érezd, hogy lélegzeted a szeretet fényével és energiá­ jával tölti meg szívedet, s aztán lassan, ahogy elkezdesz kilélegezni, lásd, hogy a smaragd­ aranyszínű fény kifelé szikráztatja és sugároz­ za szereteted energiáját minden körülötted lévőre. Lásd, hogy egyre nagyobb hullámok­ ban terjed, szinte átmossa a bolygót, s megtöl­ ti azt szeretettel, és aztán, amikor ismét belégzel, érezd, hogy légzéseddel visszatér hozzád, szereteted energiája megtölt, és növeli szív­ központod smaragd-aranyszínű izzó fényét. Végy még egy hosszú és mély lélegzetet ebbe a smaragd-aranyszínben izzó gömbbe, újra töltsd meg a szeretet fényével, és amikor ki­ légzel, lásd, hogy tudatod aranyszínben izzó gömbje elkezd leválni onnan, és lassan lebeg lefelé napfonatodba - erőd és bölcsességed középpontjába. Lásd, amint az aranyfény be­ leolvad és eggyé válik azzal a ragyogó, sárgán izzó gömbbel, mely a napfonatnál van, rögtön a mellkas alatt. Továbbra is lélegezz szépen, lassan és mélyen. Lásd, hogy lélegzeted böl­ csességed és erőd központjának energiájával egyre növeli a most aranysárgán izzó gömböt és megtölti azt a szeretet erejével. Kilégzéskor lásd, hogy szikrázik a fény, és erejének hullá­ mait a körülötted lévők felé küldi. Végy még egy mély lélegzetet, újra töltsd fel az arany­ sárga központot lélegzeted erejével, kilégzés­ kor pedig érezd, hogy erőd és bölcsességed fénye és melege kifelé sugárzik belőled és mindenkit eltölt a szeretet erejével. Végy még egy lassú és mély lélegzetet az aranysárga csakrába, s aztán, kilégzéskor, lásd, hogy az

aranygömb lassan kezd leválni és finoman le­ felé lebeg a gyönyörű narancsszínű csakrába, mely három ujjnyival a köldök alatt van, s megtölti ezt a „ki"- vagy „chi"-központot tu­ datod aranyszínű fényével. Valahányszor csak levegőt veszel, érezd, hogy hasadat megtölti emocionális/szexuális csakrád arany-narancs­ színű meleg fénye, és kilégzéskor érezd, hogy a szeretet érzései csodás arany-narancs fényü­ ket a körülötted lévőkre ragyogtatják. T o ­ vábbra is lélegezz lassan és mélyen, töltsd meg hasadat a szeretet érzéseivel, és újra küldjed az arany-narancsszínű fényt kifelé, a körülötted állókra. Továbbra is hasadba irá­ nyítsd lélegzeted, töltsd meg azt szereteted tudatállapotával, érezd az arany-narancsszínű fény meleg izzását, amint tudatod központod­ ban megpihen. Érezd a békét és nyugalmat. Folytasd a légzést. Még egyszer lélegezz mé­ lyet a harába irányítva, és kilégzéskor lásd, hogy az aranyszínű fény elkezd kicsusszanni onnan és újra lefelé lebeg, keresztcsontod vé­ géhez, a piros gyökércsakrába. S amint a kettő összeolvad és eggyé válik, érezd, hogy a cso­ dálatos arany-piros forrósága megtölti az egész medencét a szeretet és bőség fényével. Kilégzéskor érezd, hogy az arany-piros fény a szeretet tudatállapotával tölti meg a meden­ cét s a bőség energiájával átformálja a csakra összes túléléssel kapcsolatos problémáját. K i ­ légzéskor lásd, hogy a csodálatos arany-piros fény felragyog, és a körülötted levőkre árad, s a te bőségedet a fényhullámok segítségével küldi kifelé, s aztán, mikor belélegzel, érezd, hogy ez a fény visszatér és újra eltölt a túl­ csorduló bőség érzése. Csak lélegezz tovább. Minden egyes lélegzetvételkor érezd, hogy a bőség és gazdagság betölti egész testedet, a gyökércsakrából indul és onnan kisugározva folyamatosan tölti fel testedet. Kilégzéskor lásd, hogy a bőség fénye és szeretete áramlik belőled kifelé. A következő kilégzéskor lásd, hogy az aranyszínben izzó gömb finoman el-, válik a piros gyökércsakrától és lassan felfelé lebeg, vissza a harába, érzéseid csodálatos na­

rancsszínben izzó központjába. Kilégzéskor lásd, hogy a narancs és az arany fény eggyé válik. Végy továbbra is hosszú, mély lélegze­ teket, s irányítsd központodba, érezd a nyu­ galmat és a tökéletes békét. Amint belélegzed a levegőt, az arany-narancsszínű fény szere­ tettel tölti meg egész lényedet. Kilégzéskor érezd, hogy minden zavaró emóciód eltűnik. Minden belégzéssel egyre biztosabbnak és fókuszáltabbnak érzed magad, lélegzeted szere­ tetenergiája elárasztja hasadat. A következő kilégzésnél lásd, hogy a narancs-aranyszínű fény, melyet szereteted energiája hoz létre, áramlik kifelé, kifogyhatatlanul bőséges ez a szeretet, és aztán, a belégzéssel, a szere­ tet és bőség ugyanilyen hullámai áramlanak vissza hozzád. Elmélkedj egy ideig e köz­ pontodat elárasztó békében és nyugalom­ ban, s gondolkozz el azon, hogy ez meny­ nyire nyitottá tesz, mennyire egynek érzed magad a körülötted lévőkkel és környeze­ teddel. M i u t á n teljesen ellazultál ebben a nyugodt központban, lassan kezdd el ki­ nyitni szemedet és érzékeld újra a körülöt­ ted lévő dolgokat." A fenti gyakorlatot azzal a céllal dolgoz­ tam ki, hogy segítselek abban, hogy kifejlőd­ jön benned a fókuszáltság érzése. Miközben folyamatosan haladsz végig a csakrákon, néha ellenállást erezhetsz bizonyos csakráknál, tu­ datállapotod mozgása gátolt lehet. Ha e folya­ mat végzése közben bárhol úgy érzed, hogy blokk van, akkor úgy segítheted elő az eltö­ mődött terület átszakadását, ha néhányszor hirtelen és erőteljesen kilégzel. S ha már kifej­ lesztetted magadban a fókuszáltság érzését, és hagyni tudod, hogy intellektusod félreálljon, jelentősen lerövidítheted ezt a gyakorlatot, és két vagy három kilégzéssel másodperceken belül tudatod fókuszát a hasadba helyezheted, és ugyanakkor alfa állapotba is kerülhetsz, s ezáltal élvezheted a fókuszáló gyakorlat mind­ két jótékony hatását. Lélekgyógyászokkal és spirituális gyó­ gyítókkal nagyon sok kísérletet végeztek már, 81

s ezek eredményei azt mutatták, hogy a sike­ res gyógyítók alfa-állapotban végzik munká­ jukat, melyet a gyógyított személy is átvesz a gyógyítás alatt. Egy érdekes kísérletet gyak­ ran ajánlok diákjaimnak ennek kipróbálására: próbáljanak meg egy zsúfolt áruházba vagy ABC-áruházba besétálni, mely lármás és be­ szélgetéstől hangos, és szánjanak rá néhány pillanatot, hogy mélyen fókuszálttá váljanak. Megdöbbentő, hogy a körülötted lévő terület milyen gyorsan békéssé és nyugodttá válik, és a beszélgetés zaja is csöndes morajjá halkul. Fontos megjegyeznünk, hogy ha ez előfor­ dul, akkor nem te vagy hatással az embe­ rekre, hanem egyszerűen csak automatiku­ san szetterjed az alfa-állapot a körülötted lévőkre. Másképp fogalmazva: ha én alfa­ állapotban vagyok, akkor ezt az energiát természetes csatornaként sugárzóm a köz­

vetlen közelemben lévőkre. Ez hasonló ah­ hoz az eljáráshoz, amit tizenévesként alkal­ maztam, amikor le akartam gyűrni epilep­ sziás rohamaimat. Ráhangolódtam valaki más nyugodt agyhullámaira és ezáltal véd­ tem meg aurámat attól, hogy a roham tel­ jesen elhatalmasodjon rajtam. Úgy tűnik, hogy a nyugodt, békés energiahullámok el tudják nyomni az energia statikusabb vagy diszharmonikusabb formáit. Egy nyugodtabb életmód kialakításához és fenntartásához biztos módszer, ha naponta rászánjuk az időt egy ilyen fókuszálás elvégzé­ sére. Ez aztán nem csak azt segíti elő, hogy te emocionálisan kiegyensúlyozott és egészséges legyél, hanem a körülötted lévők energiame­ zőit is áthatja majd anélkül, hogy bármilyen erőfeszítést tennénk, és megajándékozza őket is ezzel a gyógyító energiával.

82

TIZENEGYEDIK FEJEZET

A Reiki együttes alkalmazása más gyógyító módszerekkel

A Reiki sok különféle terápiával jól kombinál­ ható. Az előző fejezetben tárgyaltunk néhány olyan módszert és eszközt, melyek a Reikikezeléshez hozzákapcsolva alkalmazhatók. Különösen hatásos a Reiki testmasszázzsal való együttes alkalmazása. Szerte a világon sok masszázsterapeuta kombinálja a Reikikezeléseket különféle masszázstechnikákkal: ilyen a svédmasszázs, a keringésmasszázs, sportmasszázs, a Shiatsu, az akupresszúra, a Jin Shin-módszer és a „Trigger"- ( = kioldópont)-masszázs, hogy csak néhányat említsek. A testen végzett munka más formáinak hatá­ sát is felerősíti a Reiki, mint pl. a „Rolfing", az érzelmeket felszabadító pontmasszázs és az ún. polaritásos módszer. Jómagam a Reikit a következőképpen kombinálom a testen vég­ zett munkával: Kezdéskor a páciens arccal felfelé feküd­ jön. Egy néhány perces nyakmasszázs után masszírozd át a teljes fejbőrt és az arc mélyiz­ mait. Ezt követően végezz Reiki-kezelést minden fejpozícióban, és kezeld végig a teljes endokrin vagy csakrarendszert, figyelve arra, hol van több energiára szükség. A test elülső részének kezelését a térd és a lábfej reikizésével fejezd be. A térdek kezelése különösen fontos, mivel itt tárolódik a halálfélelem, a régi én vagy ego halálától való félelem és a változástól való félelem is (1. a 16. fejezetben).

Mostanában mindannyian nagy változásokat élünk át, így ezen a területen természetesen nagy mennyiségű energiára van szükség. A lábfejen pedig olyan pontok találhatók, m e ­ lyek kapcsolódnak a teljes testhez, s emiatt nagyon célszerű itt befejezni a test első részé­ nek kezelését. Térj vissza a vállakhoz és kend be olajjal a páciens testét. Most térj rá a test elülső részének masszírozására. Ha megmaszszíroztad a páciens törzsét, lábát és lábfejét, akkor kérd meg, hogy forduljon hasra, és ola­ jozd be talpát és lába hátsó részét, majd hátát is. Ha itt is végeztél a masszázzsal, akkor vé­ gezd el a test hátsó részének teljes Reiki-kezelését, s ezt követően adj egy energiákat ki­ egyensúlyozó kezelést a gerincre. A fent leírt módozat természetesen csak egy variáció a masszázs és a Reiki kombinálá­ sára. Ha intuíciód jelzéseit követed, akkor megtapasztalhatod, hogy a különböző m ó d ­ szerek kombinálásának lehetőségei kifogyha­ tatlanok. Nagyon fontos a Reiki és az allopatikus gyógyászat együttes alkalmazása is. Az orvo­ sok, amikor például a daganatokat próbálják meg kitapintani, alkalmazhatják a Reikit arra, hogy figyeljék, hol szív a test magába különö­ sen sok energiát, s ezenközben gyógyító ener­ giát közvetíthetnek pácienseiknek. A csontok helyreillesztésének folyamatánál is alkalmaz83

ható a Reiki, hogy a fájdalmat csökkentsük, és felgyorsítsuk a gyógyulás folyamatát. Alkal­ mazhatják a gyermekorvosok is kis pácienseik kezelésekor. Egyre több és több orvos érdek­ lődik a Reiki iránt, mivel egyre többen fede­ zik fel, hogy milyen kifogyhatatlanok a Reiki alkalmazási lehetőségei a hagyományos gyó­ gyászattal kombináltan is. A Reiki ugyanak­ kor felerősíti más gyógyászati eljárások hatá­ sát. Dolores Krieger lenyűgöző munkája és az ún. „Gyógyító Érintés "-módszer nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kézrátételes gyó­ gyítást egyre jobban elismerik orvosi körök­ ben is. A Reiki által mozgósított nagy menynyiségű energia a kézrátételes gyógyítást is más dimenzióba helyezte. A Reiki sok nővér­ re és ápolónőre is nagy hatást gyakorol, akik olyan alternatív gyógymódokat kerestek, mely közelebbi kapcsolatba hozza őket pá­ cienseikkel, és ugyanakkor elősegítik azok re­ generálódását is. Az ilyenfajta finom érintés s a Reiki energiája meg is nyugtatja a betegeket. A Reiki felerősíti a természetgyógyászati módszerek, az ayurvédikus orvoslás és a h o ­ meopátiás kezelések hatását is. A gyógyszerek Reiki vei való feltöltése is erőteljesen hat a gyógyulási folyamatra, felgyorsítja azt. A Reikivel együttesen alkalmazott böjt is rendkívül hatásos gyógyító módozat. A böjtterápia évszázadok óta az egyik leg­ hatásosabb eszköz rendkívül sokféle betegség­ re, mint például az ízületi gyulladás (kösz­ vény), asztma, bőrbetegségek, magas vérnyo­ más, vese- és májbetegségek. Az ember leg­ több betegségét önmaga idézi elő, azzal, hogy túl sokat eszik, ételei egészségtelenek és alig mozog valamit. Az önmérgezés biztos módja a letargia és a túl bőséges étkezés. S ha csökken a mirigyek tevékenysége és lassul az anyagcse­ re, és a test szöveteiben és sejtjeiben egyre hal­ mozódnak a toxikus anyagok, s emiatt egyre kevésbé hatásos a kiválasztás, akkor bekövet­ kezik a betegség. Például a reumajellegű ízüle­ ti gyulladás annak következménye, hogy az ízületekben és a finomszövetekben felhalmo­ 84

zódnak a húgysavkristályok és különféle ásvá­ nyi anyagok. A stresszállapotok és a magas vérnyomás pedig úgy jönnek létre, hogy az ar­ tériákban, és a vért szállító kis hajszálerekben felhalmozódnak az anyagcsere hulladékai és ezek akadályozzák a vér áramlását. A böjt na­ gyon hatásos módon tisztítja ki mindezeket a salakanyagokat a test rendszeréből. A böjt harmadik napján kezdődik el az autolízis, vagyis az önbomlasztás. Miután a test már 72 órája nem jutott élelemhez, elkezdi emészteni saját salakanyagait. Elsőnek mindig a testben tárolt, de felesleges toxinok emész­ tődnek fel, mint pl. a ciszták, tumorok és a szükségtelen ásványi anyagok. Ezt követi a fe­ lesleges zsírszövet megemésztése. A harmadik nap után megszűnik a böjt minden esetleges kellemetlen mellékhatása, mint pl. az éhségér­ zet, szédülés vagy gyengeség. Skandináviában az orvosok pácienseik gyógyításához a termé­ szetes biológiai utat alkalmazzák, böjtöt írnak elő, mely lehet hétnapos, de tarthat akár hat­ van napig is, és eredményeik igazán megle­ pőek. Ha a böjt elkezdéséhez túl gyenge, vagy túlságosan beteg a páciens, akkor egészséges étkezésre fogják, hogy felerősödjön, és csak később kezdik a böjtöltetést. Sokféle böjt létezik. Van olyan, amikor csak tiszta vizet ihat az ember, más böjtöknél fogyaszthat gyümölcsleveket és zöldséglevest. Van olyan is, amelyik citromlé, jávorfakéregszirup és cayenne-i bors vizes oldatát ajánlja. Minden böjtnél kulcsfontosságú, hogy csak friss gyümölcsöt és zöldséget használjunk fel. Ahhoz, hogy a nyers, élő enzimek jótékony hatása igazán érvényesülhessen, a legjobb, ha gyümölcscentrifugával közvetlenül fogyasztás előtt készítjük el a szükséges ivólevet. Az egyik legnépszerűbb rákkúrát a húszas-harmincas években fejlesztette ki Max Gerson, s azon az elven alapul, hogy a nyers, élő ételek megtisz­ títják a testet és természetes módon felerősítik annak immunrendszerét. Albert Schweitzer is lelkes híve volt a Gerson-fé\e terápiának, hiszen feleségét is ez segítette a gyógyuláshoz.

Böjt alatt nemcsak az a fontos, hogy sok folyadékot igyon az ember, hanem több beöntést is kell végezni naponta, hogy ezáltal is megtisztítsuk a beleket a toxikus anyagoktól. Háromnapos böjt után már nem mindig ter­ melődik elegendő bélsár ahhoz, hogy a belek perisztaltikus mozgását biztosítsa, ám a toxi­ kus anyagok továbbra is gyűlnek a belekben, és ezért fontos, hogy az önmérgezés elkerülé­ se érdekében átmosd magadat. Azt javaslom, hogy akik böjtölni szeretnének, s először tesz­ nek próbát, előbb beszéljék ezt meg egy h o ­ lisztikus szemléletű orvossal. Ajánlok néhány könyvet is e mű végén, melyek részletes böjt­ terveket tartalmaznak, útmutatást arra vonat­ kozólag, hogy hogyan fejezzük be a böjtöt és más idevágó hasznos tudnivalókat. A böjt közben alkalmazott Reiki-kezelések nagyon hatásosak, mert segítenek az első há­ rom nap kellemetlen tüneteinek enyhítésé­ ben. A Reiki ugyanakkor növeli a testben lévő életerő energiáját is, mely aztán erősíti az im­ munrendszert és gyorsítja a kiválasztás folya­ matát. Azok számára, akik a holisztikus szem­ léletű biológiai kúrák hívei, a Reiki-kezelésekkel kombinált böjt nagyon jó megoldást jelent. Míg a böjt a fizikai test megtisztításának hatásos eszköze, hiszen évek alatt felhalmozó­ dott toxikus anyagoktól szabadít meg minket, addig olyan időszakok is előfordulhatnak éle­ tünkben, amikor régóta beidegződött negatív emocionális mintáinktól akarunk megszaba­ dulni, hogy ezáltal is pozitívabbá válhasson életszemléletünk. Az emocionális test gyógyí­ tása éppoly fontos, mint a fizikai testé. Miköz­ ben a stressz és feszültség felhalmozódik a testben és hosszú évek alatt alakítja a test formáját is (1. 16. fejezet), ez idő alatt ennek megfelelően változik a személyiség is. Hajla­ mosak vagyunk arra, hogy szokásunkká válja­ nak bizonyos negatív reagálásmódok, ha ál­ landó emocionális stressznek vagyunk kité­ ve. Hogy könnyebben megszabadulhassunk ezektől a negatív mintáktól, melyek egészen

születésünkig visszavezethetők, e célra tizen­ öt éve hatásosan alkalmaznak egy „Rebirthing"-nek nevezett módszert („Tudatos Lég­ zés" néven is ismeretes). A módszer eredeti változatát Leonard Orr kezdte el kifejleszteni a 70-es évek elején. A kezeléssorozatot testhő­ mérsékletre melegített pezsgőfürdőben vég­ zik, hogy ezáltal is emlékeztessen a környezet az anyaméhre. A légzés ellazult és egyenletes ritmusú, a belégzések és kilégzések közt nincs szünet, folyamatosan, láncszerűen követik egy­ mást. A légzés a tüdőre vagy a mellkasra és nem a rekeszizomra összpontosítva történik, és a kilégzés az orron vagy a szájon át is tör­ ténhet. A légzés elsődleges célja az, hogy az energiát végigmozgassa a testen. A rebirthing végzése közben az emberek általában bizsergést és vibrálást érzékelnek egész testükben. Sokaknak megmerevedik a kezük, mivel rég­ óta felgyülemlett feszültségek szabadulnak fel és a testen áthaladó energia néhol ellenállásba ütközik. Ez általában annak a jele, hogy vala­ milyen nagyon szomorú érzés kezd előjönni, és ezt kell majd elengedni. Ezek a tünetek gyorsan alakulnak ki, és ugyanilyen gyorsan el is tűnnek, ha tovább folytatódik ez a speciá­ lis légzés. Jelentős gyógyulás következik be, mivel a rebirthing-terapeuta segítségével minden negatív gondolatformáció pozitívvá válik. T ö b b ilyen alkalomra szükség van ah­ hoz, hogy átéld, amit Orr a Légzés Felszaba­ dulásának nevez. Ez akkor következik be, amikor újra megtapasztalod első lélegzetvéte­ ledet. Ezáltal begyógyul az a sérülés, melyet a születés a légzésmintában okozott, s ez jelentős javulást jelent, hiszen lassan kezd majd eltűnni az a szokásod, hogy helytelenül lélegzel. A tudatos légzés egy másik fontos ered­ ménye az, hogy ennek következtében sokan hajlamosak újra átélni elmúlt életeikből bizo­ nyos dolgokat. Fontosnak tartom megjegyez­ ni itt, hogy attól függetlenül, hogy volt-e elő­ ző életünk vagy sem, ilyen emlékképeink igenis léteznek. Sokféle magyarázat adható erre, de itt csak az a fontos, hogy ezek a „történetek" 85

nagyon nagy segítséget adnak az embereknek ahhoz, hogy régóta eltemetett érzelmeiktől megszabaduljanak és fény derülhessen arra, hogy jelenlegi életükben miért reagálnak néha annyira oda nem illően bizonyos szituációkra. Mostani életünk sok problémája kapcso­ lódik múltbeli életeink valamilyen képzetei­ hez, vagy érzéseihez. S ha a maguk teljességé­ ben újra átéled ezeket az élményeket, akkor az ezeknek megfelelő problémák el fognak tűnni jelenlegi életedből. Példának okáért, ha jelen­ legi partnerkapcsolatoddal vannak problé­ máid, akkor a tudatos légzést alkalmazó reg­ resszió során nagyon valószínű, hogy olyan jeleneteket élsz át és olyan képzeteket látsz, amelyek hasonló szituációkkal kapcsolatosak voltak valamelyik előző életedben. Ekkor ké­ pessé válsz arra, hogy elengedd és átalakítsd ezeket az élményeket. És más színben fogod látni jelenlegi problémádat is, mivel lassan megérted, hogy mostani viselkedésmintáid valamilyen elmúlt életbéli szituációhoz kap­ csolódnak. Első alkalommal egy ilyen rebirthing te­ rápián azt a célt tűztem ki magam elé, hogy megpróbálom újra átélni életem első két évét. Valami oknál fogva ugyanis ezt megelőzően több hipnotikus regresszió során sem sikerült kétéves koromnál régebbre visszamennem. Azt reméltem, újra átélem születésemet és talán csecsemőkoromat is. De teljesen várat­ lan dolog történt. A regresszió Hiroshimába vitt vissza, s újra átéltem, amint egyik elmúlt életemben felrobbant az atombomba a máso­ dik világháború végén. Nagyon sokkoló volt ez, és nagyon sok érzelmem szabadult fel. S ennek eredményeképpen jobban megértet­ tem, hogy ebben az életemben bizonyos dol­ gokhoz miért pont ilyen a hozzáállásom, és hogy miért hoztam létre bizonyos specifikus betegségeket testemben. Azt is megértettem, hogy azt a tapasztalatot is magam választot­ tam, hogy abban az életemben megtanulhas­ sak bizonyos dolgokat. Az, hogy újra átéltem akkori halálomat, és az a tudás, amit abban az 86

időszakban szereztem, képessé tett arra, hogy a jelent nagy-nagy bizalommal és a jövőbe vetett hittel szemlélhessem. Az én tapasztala­ taim a rebirthing-gel kapcsolatban nagyon pozitívak, mivel hozzásegítettek ahhoz, hogy megszabaduljak régóta őrzött és nagyon mé­ lyen eltemetett érzelmektől, s ezáltal felszaba­ dították pszichémet, hogy új, a régebbieknél sokkal pozitívabb létmódokat élhessek meg. Nagy hasznomra vált az is, hogy rájöhettem, mi motiválja igazából bizonyos szituációkra való reagálásomat. A rebirthing nagyon hatásos gyógymód, s ha a Reikivel kombinálva alkalmazzuk sok pozitív változást idézhetünk elő. E hathatós kombináció kiváló példája a következő törté­ net : Egyik külföldi utam során felkeresett egy fiatalember, akinek komoly problémát jelen­ tett, hogy dadog. Megkérdezte kezelném-e. Először arra akartam biztatni jöjjön el a Reiki-tanfolyamra és megtanulhatja kezelni saját magát. De belső vezetőm mégis arra biztatott, hogy személyesen kezeljem. így időt szakítottam egy találkára. Amikor meg­ érkezett, a fejpozíciókkal kezdtem a kezelést. Mikor torokcsakrájához értem hirtelen gör­ csei keletkeztek és elkezdtek erősen remegni kezei és karjai. Óriási energiák szabadultak fel testéből. Intuícióm azt súgta, alkalmazzam a tudatos légzést. S amint elkezdett ritmikusan lélegezni, felgyorsultak mozgásai és olyan re­ akciók keletkeztek, melyek néha bioenergetikai gyakorlatokat végzőknél fordulnak elő. Később, miután e folyamat végére értünk, emlékezett egy olyan elmúlt életbéli esemény­ re, mely szorosan kapcsolódott jelenlegi dadogásához. A kezelés végére dadogása jelen­ tős mértékben csökkent. Bár még mindig da­ dogott kicsit, nagy megkönnyebbülést érzett és pszichéje is megvilágosodott. Azt javasol­ tam, hogy végezzen el bizonyos alkotó vizualizációs gyakorlatokat és megerősítéseket, hogy végleg búcsút mondhasson dadogásának. Amikor néhány nappal később találkoz­ tam vele, beszéde már sokkal folyékonyabb

volt. Mivel hajlandónak mutatkozott arra, hogy gyógyítsa saját magát; a Reiki rebirthinggel kombinálva hozzásegíthette ezt a fia­ talembert, hogy jelentős változásokat hozzon létre életében. Mindenki, aki ugyanilyen haj­ landóságot mutat a növekedésre és élete meg­ változtatására, azt fogja tapasztalni, hogy a

Reiki és a rebirthing nagyon megfelelő eszkö­ zök erre, egymással kombinálva is. Sok egyéb gyógymód alkalmazható még a Reiki vei együtt. Azt javaslom, azzal kombináld, amihez legjobb értesz, és hagyd, hogy a Reiki segítő energiái hozzájárulhassanak ahhoz, hogy kialakítsd saját speciális gyógymódodat.

A sírás vihara megtisztítja a csalódás tavát. Nari

87

nagyon nagy segítséget adnak az embereknek ahhoz, hogy régóta eltemetett érzelmeiktől megszabaduljanak és fény derülhessen arra, hogy jelenlegi életükben miért reagálnak néha annyira oda nem illően bizonyos szituációkra. Mostani életünk sok problémája kapcso­ lódik múltbeli életeink valamilyen képzetei­ hez, vagy érzéseihez. S ha a maguk teljességé­ ben újra átéled ezeket az élményeket, akkor az ezeknek megfelelő problémák el fognak tűnni jelenlegi életedből. Példának okáért, ha jelen­ legi partnerkapcsolatoddal vannak problé­ máid, akkor a tudatos légzést alkalmazó reg­ resszió során nagyon valószínű, hogy olyan jeleneteket élsz át és olyan képzeteket látsz, amelyek hasonló szituációkkal kapcsolatosak voltak valamelyik előző életedben. Ekkor ké­ pessé válsz arra, hogy elengedd és átalakítsd ezeket az élményeket. És más színben fogod látni jelenlegi problémádat is, mivel lassan megérted, hogy mostani viselkedésmintáid valamilyen elmúlt életbéli szituációhoz kap­ csolódnak. Első alkalommal egy ilyen rebirthing te­ rápián azt a célt tűztem ki magam elé, hogy megpróbálom újra átélni életem első két évét. Valami oknál fogva ugyanis ezt megelőzően több hipnotikus regresszió során sem sikerült kétéves koromnál régebbre visszamennem. Azt reméltem, újra átélem születésemet és talán csecsemőkoromat is. De teljesen várat­ lan dolog történt. A regresszió Hiroshimába vitt vissza, s újra átéltem, amint egyik elmúlt életemben felrobbant az atombomba a máso­ dik világháború végén. Nagyon sokkoló volt ez, és nagyon sok érzelmem szabadult fel. S ennek eredményeképpen jobban megértet­ tem, hogy ebben az életemben bizonyos dol­ gokhoz miért pont ilyen a hozzáállásom, és hogy miért hoztam létre bizonyos specifikus betegségeket testemben. Azt is megértettem, hogy azt a tapasztalatot is magam választot­ tam, hogy abban az életemben megtanulhas­ sak bizonyos dolgokat. Az, hogy újra átéltem akkori halálomat, és az a tudás, amit abban az

időszakban szereztem, képessé tett arra, hogy a jelent nagy-nagy bizalommal és a jövőbe vetett hittel szemlélhessem. Az én tapasztala­ taim a rebirthing-gel kapcsolatban nagyon pozitívak, mivel hozzásegítettek ahhoz, hogy megszabaduljak régóta őrzött és nagyon mé­ lyen eltemetett érzelmektől, s ezáltal felszaba­ dították pszichémet, hogy új, a régebbieknél sokkal pozitívabb létmódokat élhessek meg. Nagy hasznomra vált az is, hogy rájöhettem, mi motiválja igazából bizonyos szituációkra való reagálásomat. A rebirthing nagyon hatásos gyógymód, s ha a Reikivel kombinálva alkalmazzuk sok pozitív változást idézhetünk elő. E hathatós kombináció kiváló példája a következő törté­ net : Egyik külföldi utam során felkeresett egy fiatalember, akinek komoly problémát jelen­ tett, hogy dadog. Megkérdezte kezelném-e. Először arra akartam biztatni jöjjön el a Reiki-tanfolyamra és megtanulhatja kezelni saját magát. De belső vezetőm mégis arra biztatott, hogy személyesen kezeljem. így időt szakítottam egy találkára. Amikor meg­ érkezett, a fejpozíciókkal kezdtem a kezelést. Mikor torokcsakrájához értem hirtelen gör­ csei keletkeztek és elkezdtek erősen remegni kezei és karjai. Óriási energiák szabadultak fel testéből. Intuícióm azt súgta, alkalmazzam a tudatos légzést. S amint elkezdett ritmikusan lélegezni, felgyorsultak mozgásai és olyan re­ akciók keletkeztek, melyek néha bioenergetikai gyakorlatokat végzőknél fordulnak elő. Később, miután e folyamat végére értünk, emlékezett egy olyan elmúlt életbéli esemény­ re, mely szorosan kapcsolódott jelenlegi dadogásához. A kezelés végére dadogása jelen­ tős mértékben csökkent. Bár még mindig da­ dogott kicsit, nagy megkönnyebbülést érzett és pszichéje is megvilágosodott. Azt javasol­ tam, hogy végezzen el bizonyos alkotó vizualizációs gyakorlatokat és megerősítéseket, hogy végleg búcsút mondhasson dadogásának. Amikor néhány nappal később találkoz­ tam vele, beszéde már sokkal folyékonyabb

volt. Mivel hajlandónak mutatkozott arra, hogy gyógyítsa saját magát; a Reiki rebirthinggel kombinálva hozzásegíthette ezt a fia­ talembert, hogy jelentős változásokat hozzon létre életében. Mindenki, aki ugyanilyen haj­ landóságot mutat a növekedésre és élete meg­ változtatására, azt fogja tapasztalni, hogy a

Reiki és a rebirthing nagyon megfelelő eszkö­ zök erre, egymással kombinálva is. Sok egyéb gyógymód alkalmazható még a Reikivel együtt. Azt javaslom, azzal kombináld, amihez legjobb értesz, és hagyd, hogy a Reiki segítő energiái hozzájárulhassanak ahhoz, hogy kialakítsd saját speciális gyógymódodat.

A sírás vihara megtisztítja a csalódás tavát. Nari

87

TIZENKETTEDIK FEJEZET

Csoportos

gyógyítás

A csoportban történő gyógyítás csodálatos módja annak, hogy a Reiki energiáját bará­ tainkkal megosszuk. Én biztatni szoktam a tanítványaimat, hogy ezzel a céllal szervezze­ nek összejöveteleket. A csoportban történő kezelések általában rövidebbek, mint a szoká­ sos egyfős kezelések, mivel egyszerre többen kezelik a testet. Egészen élvezetes az az él­ mény, amikor tíz-tizenkét kezet érzel a teste­ den. Az energia is felerősítődik annak ered­ ményeképpen, hogy ilyen sok csatornából áramlik beléd egyszerre. Az első fokozatú Reiki-tanfolyam során hat széket rakok mindegyik masszázsasztal köré (ez lehet egy megfelelő méretű, puha borítású asztal is). Egy szék van a fejnél, egy a lábnál. A többi szék az asztal két oldalán található. Egyvalaki felfekszik az asztalra, a többi hat pedig az asztal körüli helyeket fog­ lalja el. Az asztalfőnél lévő ember lesz a „ve­ zető" és ő figyeli az órát. Amikor az asztalfő­ nél lévő ember változtatja kézhelyzetét, a töb­ biek is mind pozíciót váltanak. Én nagyon rövid kezelésekkel szoktam kezdeni. Minden résztvevő megkapja a lehetőséget, hogy az asztalra feküdjön, és átéljen egy tízperces ke­ zelést (öt percet teste elülső, öt percet teste hátsó részén). Az asztal körül ülő (vagy ha úgy kényelmesebb, álló) minden egyes ember há­ rom kézpozícióban végez kezelést a test

mindkét oldalán a tíz perc alatt. Minden kéz­ helyzet-változtatást a fejnél lévő személy koordinál. Mikor az asztalon fekvő ember ke­ zelésével végeztek, egyfajta „körforgás" tör­ ténik. Az asztalfőnél lévő ember fekszik az asztalra, és a többiek az óramutató járásával ellentétes irányban egy székkel arrébb ülnek, így mindenki lehetőséget kap arra, hogy a test különböző részein dolgozzon, valamint, hogy tapasztalatot szerezzen különböző testtípu­ sokkal is. Mivel csak másfél percet töltünk minden pozícióban, a hallgatóknak olyan ér­ zésük lehet, hogy bizonyos területek esetleg nem kaptak elegendő energiát - hogy a test még mindig szívott be energiát, mikor eljött az ideje, hogy pozíciót váltsanak (a következő nap, mikor egy teljes egyórás kezelést adnak partnerüknek és kapnak tőle, érzékelhetik majd azokat a hőérzésváltozásokat, melyek a teljes test kezelésekor jelentkeznek. A gyors kezelések képessé teszik a hallgatókat, hogy kinesztetikus testérzékelésüket kifejlesszék. Ezenkívül, a különböző befogadóktól nyert visszajelzések igazolják mindegyik Reiki gyógyító számára, hogy kezük pontosan ott melegedett fel, ahol nagyobb energiára volt szükség. Ha a hallgatók már kifejlesztették kinesz­ tetikus testérzékelésüket, hosszabb csoportos kezeléseket javaslok, három-öt percet töltve

minden egyes helyzetben, vagy ennél is töb­ bet, ha jólesik vagy ha szükséges. A csoportban történő kezelések nagyon hatékony eszközök az olyan betegségekkel bajlódó emberek kezelésében, mint pl. az A I D S vagy a rák. A New Mexicó-i Santa Fében a Reiki Szövetség megalapította a La Casa de Coranzon-t („A Szív Háza") 1987ben, AIDS-es betegek kezelésére. Napi kéthárom csoportos vagy egyéni kezelést adnak, hogy segítsék a betegek stabilizálódását. A Reiki-gyógyítók szerte a világon kezdemé­ nyezhetik különféle hálózat létrehozását AIDS-es és rákos betegek kezelésére. A kézrátételes kezelések a kórházakban lennének a leginkább jótékony hatásúak, ha megengedik, és a második fokozat elvégzése után távolból történő kezelést is lehet végezni. A második fokozaton a csoportos kezelé­ seket többre is lehet használni, mint pusztán egyének kezelésére. Csoportos kezeléseket le­ het küldeni a háború sújtotta országokba a béke elősegítésére, egy természeti katasztrófát elszenvedett terület gyógyítására, vagy gyó­ gyító energiát küldhetünk az ózonrétegnek, vagy szeretetteli életenergiát ajánlhatunk bár­

milyen helyzetnek, ami ezt igényli. S itt meg­ ismétlem: mivel a Reiki-energiát lehívják és nem küldik, csak a szükséges energiát fogja lehívni minden egyes egyén vagy helyzet. A Reiki kiváló eszköz arra, hogy segítsünk meggyógyítani a Földet, aminek olyannyira szüksége van most a figyelmünkre. Mivel a bolygó túláradó bőséggel lát el minket, az, hogy időt szakítunk arra, hogy kezelést küld­ jünk neki, az energiacsere kiváló formája és a hála csodálatos kifejezése. Akár egyéneknek, akár a bolygó adott területeinek vagy a teljes bolygónak adunk csoportos kezeléseket, az ennek eredményeképpen bekövetkező gyó­ gyulás közvetlenül érint mindannyiunkat, mivel ahhoz, hogy bármelyikünk teljes em­ berré váljon, mindenkinek teljessé kell válnia. Ez fordítva is igaz: hogy mi mindannyian teljessé váljunk, minden egyes egyénnek tel­ jessé kell válnia. Amíg a keleti országok, mint Japán, az első premisszára figyeltek, mert az a csoportra összpontosít, a Nyugat a második premisszára összpontosított és így az egyén fejlesztése került előtérbe. A maga módján mindkét út helyes. A Reiki-kezelések egyen­ súlyt teremthetnek a kettő között.

90

TIZENHARMADIK FEJEZET

Gyermekek, élelmiszerek

növények, és egyebek

állatok, kezelése

A terhes asszonyok élvezik a Reiki-kezeléseket, mivel azok segítenek nekik a terhesség okozta olyan kisebb-nagyobb panaszok eny­ hítésében, mint a reggeli hányinger az első három hónapban, vagy később a hát alsó ré­ szének fájdalmai. A Reiki segít a fellépő érzel­ mi hullámzások csillapításában is, melyet ilyenkor a nők szervezetében termelődő nagy mennyiségű hormon okoz. Maguk a magza­ tok is érezhetően élvezik a Reikit. A nővérem terhessége során úgy tűnt, a kezelések a gyer­ mekét is feltöltik energiával, lábaival rugdos­ ni kezdett és kis könyökei kinyomódtak. Ezenkívül a gyermek gyakrabban változtatott helyzetet a kezelések alatt, amíg még elegendő hely volt ahhoz, hogy mozoghasson. Nővére­ met egész szülése alatt Reikivel kezeltük, és közvetlenül a születése után az unokahúgo­ mat is. Azok a reikisek, akik kertészettel is fog­ lalkoznak, jól tudják, mennyire hasznos a n ö ­ vényeknek, ha kezelik őket. Az ültetés előtt kezelt magokból egészségesebb növények n ő ­ nek, mint a nem kezeitekből. Tartsd a mago­ kat a tenyereid között, és kezeld őket addig, amíg vesznek fel energiát. A földben lévő ki­ csírázott magokat úgy kezelheted, hogy köz­ vetlenül fölöttük tartod a kezed. A vetemé­ nyeskertednek adott rendszeres kezelés segít, hogy bőségesen teremjenek életerős, egészsé­

ges növények. A virágok és bokrok is nagyon hálásak, ha Reikivel kezelik őket. A növé­ nyeknek több virágjuk lesz és a bokrok növe­ kedése is meggyorsul. A vágott virágok to­ vább kibírják, ha Reikivel erősítik őket, és a szobanövények is kedvezően reagálnak a ke­ zelésre. Sokat írtak már a növények titkos életé­ ről. Tudományos kísérleteket végeztek, hogy kimutassák, hogyan reagálnak a növények ér­ zelmeinkre és a zenére. Arra is rájöttek, hogy ha beszélünk egy növényhez, az segít abban, hogy egészséges egyedeket neveljünk. Az észak-skóciai Findhorn-közösség nagy sikere világszerte ismert. Egy nagyon kietlen, szél­ járta tengerparti részen egy csoportnyi ember sikeresen változtatott termékeny paradicsom­ kertté egy egyébként gyengén táplált földet. A természet bevonásával sikeresen ráhango­ lódtak környezetükre és legyőzték az egyéb­ ként leküzdhetetlen nehézségeket, és most bőségesen termő pazar növényeket termesz­ tenek. Findhorn és más, az ő példájuk alapján fejlődő közösségek példája azt mutatja, hogy a természet elemi erőivel kommunikálva lehe­ tetlennek tűnő feladatokat is végrehajthatunk bolygónkon. A Reiki második fokozatát végzettek gondolhatnak arra, hogy bizonyos növények elemi részeinek kezelést küldjenek, hogy se91

gítsék azokat munkájukban a Földön. Az em­ berek és a természet együttműködése az egész ökológiai rendszer megfiatalodásához vezet. Az állatok a Reiki-energia hálás fogadói, és legtöbbször nagyon nyugodtak és ellazul­ tak a kezelés alatt. Ritkán találkozhatsz olyan állattal is, aki nem fogadja el az energiát, és ezt tiszteletben kell tartani. Az átlagos állatra azonban ugyanolyan jótékony hatással van, mint az emberre. Az a tény, hogy állatokat is sikeresen kezelnek Reiki-energiával, azt bizo­ nyítja, hogy a hiedelemrendszer nagyon kis szerepet játszik a kezelés végeredményében, bár ha mélyen hiszünk bármiféle gyógyítás­ ban, az csakugyan segít. Az állatok anatómiája nagyon hasonlít az emberéhez, ezért, ha egy állat egy adott szer­ vét akarod kezelni, annak elhelyezkedését meglehetősen könnyen megítélheted azon szerv saját testedben való elhelyezkedése alapján. Emellett, akár csak az emberek keze­ lése során, különös figyelmet kell fordítani azon területekre, amelyek nagyobb energiákat vesznek fel. A belső el választású (endokrin) mirigyrendszer teljes kezelése szintén aján­ lott, amennyiben lehetséges. Ha egy állat nagyon nyugtalan, vagy ve­ szélyesnek látszik a kézrátétellel való kezelés, hasznos távolból történő kezelést alkalmazni kezelés előtt. Az állat megnyugtatására jó módszer, ha simogatjuk. Azután hallgathatsz intuíciódra, hogy hová rakd a kezeidet. M i n ­ dent összevetve a Reikit nagyon praktikus eszköznek fogod találni háziállataid egészsé­ gének megőrzésében. A Reikit különféle tárgyak energiával való feltöltésére is lehet használni. A kristá­ lyokat már említettem. A drágakövek és ék­ szerek is feltölthetők, egy csomó más dologgal együtt. Azt kell észben tartanunk, hogy min­ den anyag rezgés, eltérő sűrűségi szinteken hogy a fizikai síkon minden az egyetemes élet­ erő-energiából jött létre a fejlődés különböző fázisaiban. Mivel minden anyag rezgés, a Reiki mindenen képes áthatolni, s ebben nagyban 92

hasonlít tested éterikus alapanyagához, ami áthatol a környezeteden. Reiki energiával egy különleges környezetet is ki lehet tisztítani, mint egy szállodai szobát, hogy eltávolítsunk bármilyen negatív éterikus anyagot. Világiasabb szinten, autókat és hajókat is lehet kezelni. Ezek a tárgyak általában hajlamosak arra, hogy felvegyék tulajdono­ suk éterikus energiáját, és hangulataink ha­ tással legyenek rájuk. Tapasztaltad már, hogy mikor negatív vagy „lefelé t a r t ó " cik­ lusban vagy, a kocsid hajlamos lerobbanni, vagy kiszakítasz egy vitorlát? A hajósok különösen tudják, hajójuk mennyire hajla­ mos arra, hogy valódi egyéniséget vegyen fel. A gépek tükreinként működnek, mivel energiáink hosszú időn keresztül hatnak rá­ juk. A mi animusunk animáivá vagy animánk animusaivá válnak. Mikor ez a kettő nincs összhangban, Reiki-kezelésre van szükség, mert az segíthet neked, hogy elke­ rüld a nemkívánatos lerobbanásokat és a gépekkel járó más kellemetlen eseteket. Végül meg kell említeni, hogy az élelmi­ szert is fel lehet javítani Reiki-kezeléssel. A világ legtöbb országában az emberek nagy mennyiségű főtt vagy „halott" ételt esznek. Csak Amerikában az átlagember 7 5 % főtt ételt eszik, és mindössze 25 % nyerset. Azok­ ban az országokban, ahol a legmagasabb a száz éven felüliek száma, mint Oroszország­ ban vagy Bulgáriában, az indiai Hunzák kö­ zött és a maja kultúrák egy részében, az embe­ rek körülbelül 73 % nyers ételt esznek és csak 27% főttet. A nyers étel élő enzimeket tartal­ maz, melyek a testet fiatalon és egészségesen tartják, és megakadályozzák azt a sejtpusztu­ lást, ami az emberek többségének gyors öre­ gedést okoz. A nyers ételekből álló étrend az egészségmegőrzés fontos tényezője. Mikor olyan helyzetekben vagy, ami nem teszi lehe­ tővé, hogy megfelelő mennyiségű nyers, élő táplálékhoz juss, feljavíthatod főtt ételedet a Reiki egyetemes életerő-energiájával. Kezelni tudod ételedet úgy, hogy egyszerűen a tányér

fölé tartod kezed, és utána kezeled hasadat is, hogy segítsd az emésztés folyamatát. Amint ebben a fejezetben láttuk, minden anyag az Egyetemes Életerő Energiából van megalkotva a rezgés különböző szintjein. A Reiki, ami ezen energia irányított és felerő­

sített formája, nem csak élő, légző életformá­ ciók energiával való feltöltésére használható, de „szilárd" anyagokhoz is. Arra bátorítalak, hogy engedd szabadon fantáziádat és hasz­ náld megérzéseidet a végtelen lehetőségek fel­ derítése közben.

93

Kyoto koldusnegyedében szerzett tapasztala­ tai során dr. Usui első kézből tanulta meg, mennyire fontos szerepe van az energiáért kapott térítésnek, amit a gyógyító feláldozott idejéért kap cserébe. Mikor először kapta meg a csodálatos gyógyítások véghezviteléhez szükséges erőt, amit oly sokáig keresett, első gondolata az volt, hogy igaz keresztény mód­ jára a koldusnegyedbe költözik, és a szegénye­ ket szolgálja majd. Az volt a szándéka, hogy segít meggyógyítani a koldusokat, hogy meg­ bízható állampolgárokká váljanak, és képesek legyenek arra, hogy önmaguk fenntartásáért munkát vállaljanak. Egy idő után azt tapasz­ talta, hogy sokan visszatértek, miután bele­ kóstoltak a koldusnegyeden kívüli életbe, és úgy döntöttek, hogy nem akarják vállalni azt a felelősséget, amivel a saját magukkal való törődés jár. Más szavakkal: nem nagyon be­ csülték meg munkáját. Azzal, hogy egysze­ rűen csak ajándékképpen gyógyította őket, sokukban csak tovább erősítette a koldus­ életforma mintáját. Az embereknek arra van szükségük, hogy fizethessenek azért, amit kapnak, hogy igazán megbecsüljék azt. Amint azt az ötödik fejezetben már tár­ gyaltuk, Usui így jött rá két nagyon fontos tényezőre: az egyik, hogy a páciensnek kérnie kell a gyógyítást (egyik gyógyítónak sem fel­ adata, hogy megpróbáljon ott is segíteni, ahol

nincs szükség gyógyításra); a másik, hogy a gyógyítónak valamiféle energiatérítést kell kapnia idejéért cserébe (nem jó dolog, ha hagyjuk, hogy valaki adósnak érezze magát a kapott szolgáltatásért. A kezelt személy azál­ tal, hogy sokféle formában megosztja az ener­ giáját a gyógyítóval, megszabadulhat az elkö­ telezettség érzésétől). Az energia ellenértékének nem feltétlenül pénz formájában kell jelentkeznie. Lehet ez valamiféle áru vagy munka is. Ha az egy vagy több kezelést igénylő személy családtag vagy nagyon közeli barát, normál esetben is mindig történik valamiféle energiacsere, ezért itt ter­ mészetesen nincs szükség külön fizetésre. Nemcsak a kezelések során szükséges, hogy valamiféle energiacsere létrejöjjön, ha­ nem a Reiki-tanfolyamokon is. Olyan hallga­ tókat keresek, akik készek arra, hogy Reikienergiát vegyenek fel, és hajlandóak meg is dolgozni azért. Fontos, hogy a tanítvány mél­ tányolja a Reikit és kész legyen a Reikiből származó előnyök elfogadására. Az elvi ala­ pok ugyanazok, mint amelyekre dr. Usui rá­ jött a koldusnegyedben töltött évei után. Sok embert látott jönni és menni, és sok olyat látott, aki visszatért régi életviteléhez. Usui úgy döntött, hogy megkeresi azokat az embe­ reket, akik valóban meg akartak változni. Vi­ lágossá vált számára Krisztus maximája, hogy 95

„... ne dobjunk gyöngyöt a disznók elé". Az embernek nem szabad értékes idejét és ener­ giáját arra vesztegetni, hogy információit vagy energiáját olyanokkal ossza meg, akiket az nem érdekel, vagy nincsenek felkészülve annak fogadására. Az energiáért való térítés aspektusa a ti­ zed fogalmával függ össze. Én jó ötletnek tar­ tom, hogy adakozzunk abból, aminek bővé­ ben vagyunk, és megosszuk a Reiki-energiát azokkal, akik anyagilag nálunk rosszabb hely­ zetben vannak. A tizedfizetést mélyen átérzett szeretetből tegyük, és ne kötelességérzetből, egyébként hatása nem lesz elég mély. Miköz­ ben én ezt azzal teszem, hogy a tengerentúlon tanítok, T e , mint egyén, azzal járulhatsz mindehhez hozzá, hogy időt szánsz rá és a távolból kezelsz különböző szituációkat, amint azt a csoportban történő kezelések tár­ gyalásánál a 12. fejezetben említettem. Ennek egyik példája, ha magatehetetlen emberek­ nek, például egy kómában lévő személynek küldesz kezelést. Bár ők nem tudják kérni ezt a kezelést, csak annyit fognak belőle elfogad­ ni, amennyire szükségük van, mivel a Reiki lehívott és nem adott energia. Ezenkívül azál­ tal, hogy Reikit küldünk a Föld háború vagy katasztrófa sújtotta területeire, segíthetünk egy pozitívabb szeretetenergia létrehozásá­ ban, ami végül az egész bolygót elárasztja majd. Egy másik fontos kérdés, amit gyakran feltesznek, hogy hogyan válik valaki profi Reiki-gyógyítóvá? A válasz minden ország­ ban más. Amerikában az orvosoknak, nővé­ reknek, masszázsterápiával foglalkozóknak, fizikoterapeutáknak, csontkovácsoknak, akupunktúrás orvosoknak, természetgyógyá­ szoknak, homeopata- és ayurvédikus-orvosoknak mind van engedélyük arra, hogy meg­ érintsék a testet és így elegyíteni tudják a Reikit saját gyógymódjukkal. Sok pszicholó­ gus is használ Reikit a saját eljárása mellett azon technikák hatalmas érzelmi gyógyító ereje miatt, amit a második fokozatnál mutat­ 96

tam be. Azok, akik nem tartoznak a fent emlí­ tett csoportokba, de úgy érzik, hogy nagyon vozza őket ez a terület, az Egyesült Államok­ ban egy lelkipásztori jogosítás megszerzésével kaphatják meg a jogot arra, hogy spirituális gyógyítást végezhessenek és adományokat kérhessenek azért. Szabványos díjat nem le­ het kiróni, de javasolhatsz valamilyen ado­ mányt. Nyugat-Németországban ilyen eljárás sajnos nincs. Vagy kell szerezned egy Heil Praktiker-(gyógyítói) engedélyt, vagy olyan kártyákat használhatsz, ami a Reikit mint re­ laxációs technikát hirdeti, de a terápia szót nem használhatod. Az már a te dolgod, hogy megtaláld az erre vonatkozó törvényeket azon a területen, ahol élsz. Ami az energiáért adott térítést illeti, a Reiki-kezelés díját nagyjából azonosnak kell venni az adott területen egyórás masszázste­ rápiáért fizetett díjjal. Fontos, hogy soha ne állíts fel diagnózist, hacsak nem vagy orvos. Ha úgy érzed, hogy valami nincs rendjén, javasolhatod a páciensnek, hogy menjen el képzett orvoshoz a pontos diagnózis felállítá­ sa érdekében. Másrészt soha ne írj fel gyógy­ szert, és ne javasold azt se, hogy valaki hagy­ ja abba valamilyen gyógyszer szedését. Felhív­ hatod a páciens figyelmét arra, hogy a gyógysze­ reken kívül vannak más lehetőségek is. Bár a Reiki első premisszáinak egyike az, hogy a páciensnek kell kérnie a kezelést, nem szabad azt kötelességednek is érezned, ha épp nem érzel rá hajlandóságot. Nagyon fontos, hogy tudatára ébredj annak, hogy néha az em­ berek másodlagos hasznot húznak betegségük­ ből. Bár tudatos szinten lehet, hogy kérik a gyógyítást, vagy magyarán mondva szinte „szaj­ kózzák", hogy alig várják, hogy meggyógyítsák őket, elképzelhető, hogy nem igazán akarják a gyógyítást. Például egy házastárs vagy egy gye­ rek, aki sokszor nem kap elegendő figyelmet a társától vagy a szüleitől, úgy találhatja, hogy nehéz feladni mindazt a figyelmességet, amit a betegsége alatt megkap. Ha kezelsz valakit egy ideig, és megérzéseid azt súgják, hogy a páciens

kezd túlságosan függővé válni, de te tudod, hogy igazából arra van szüksége, hogy ő vegye át a teljes felelősséget saját gyógyításáért, ezért hát meg kell tenned a megfelelő lépéseket, hogy elengedd őt. Az ilyen kapcsolatmegszakításnak egyik, a páciens számára gyengéd módja az, ha azt mondod neki, hogy belső vezetőd azt taná­ csolta, hogy ő (a páciens) már teljes mértékben képes saját magát meggyógyítani, és Te jelenleg már nem tudsz többet tenni. Javasolhatod, hogy vegyen részt egy Reiki-tanfolyamon és tanulja meg kezelni saját magát, vagy adhatsz neki egy alkotó vizualizációt vagy olyan megerősítést, aminek hasznát veheti majd. Valóban fontos tudnunk, mikor jött el az ideje, hogy elereszszünk egy pácienst. Hiszen a kezelések alatt és

azon túl is, a páciens felelősségteljes, teljesen tudatos egyénné való fejlődését akarjuk elő­ segíteni. Amint láttuk, az energiacsere elrendezé­ se a gyógyító eljárás fontos része. Ez felszaba­ dítja az embereket a lekötelezettség érzésének terhe alól, és segít nekik abban is, hogy úgy érezhessék, ők is hozzájárulnak a végered­ ményhez. A térítés a páciens jövedelméhez viszonyított legyen, és nem szükségszerűen pénzben kell kifejeződnie. Az adás és kapás aktusa valójában a Reiki egyik fontos előnye. Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, harmonikus világban élhessünk, természetes módon kell viszonyulnunk az adáshoz és az elfogadáshoz is. Erről szól az egész energiacsere.

97

TIZENÖTÖDIK FEJEZET

Sajátos

rendellenességek kezelése

Amikor különféle rendellenességeket keze­ lünk, két fő irányvonalat kell követnünk, mi­ vel a legtöbb kór két fő kategóriába esik: vagy az akut, vagy a krónikus betegségek közé. Az akut problémák definíciójuk szerint rövid ideig tartanak, és általában eltérő módon reagálnak a Reiki-kezelésre, mint a króni­ kus problémák, amelyek hosszabb ideig állnak fenn. A két probléma közötti fő el­ térés az, hogy az akut eseteknél azonnali krízis következik be, amit más néven testi kemikalizációnak is neveznek, míg a kró­ nikus esetekben ez a gyógyulási krízis sok­ kal később vagy egyáltalán nem következik be a gyógyítás folyamán. Ha egy krónikus betegségben, például ízületi gyulladásban szenvedő páciens elkezd egy több kezelésből álló Reiki-kúrát, a fájda­ lom általában gyorsan meg szokott szűnni az első néhány kezelés során. Ha a kúra néhány héten át tart, a fájdalom és duzzanat általában folyamatosan tűnik el, míg a betegség el nem éri azt a pontot, ahol a testi kemikalizáció megindul. Ez az a pont, ahol a páciens vissza­ esést érzékelhet, és még fájdalmasabbnak érzi a betegség tüneteit, mint a kezelés elkezdése előtt. Ez annak a jele, hogy elérted a toxinok beépülésének végső szintjét, ahol a betegség utolsó maradványai rejtőznek. Amint a Reikienergia érintkezésbe kerül a toxinok ezen vég­

ső rétegével, a reakció egy gyufa meggyújtásá­ ra hasonlít. A hirtelen keletkező intenzív láng azonnal elégeti a gyufa fejét. A Reiki erőteljes energiája, ehhez hasonlóan, mikor a betegség utolsó rejtekhelyéhez ér, megtisztítja azt az életerő-energia erős áramával. A testi kemikalizáció egy kellemetlen, de kedvező tünet. Ennél a pontnál fontos, hogy elmagyarázzuk a folyamatot a páciensnek, és növeljük a kezelések számát, amíg a gyógyulá­ si krízis el nem múlik. Meg kell jegyezni, hogy esetenként ilyen krízis egyáltalán nem jelentkezik, és a tünet csak szép lassan elenyé­ szik, amint a toxinrétegek lassacskán eltűn­ nek. Ezért krónikus eseteknél az a megfelelő eljárás, ha előzetesen nem említjük a testi kemikalizáció lehetségességét, mivel lehet, hogy soha nem fog észlelhető formában je­ lentkezni, így hát jobb várni, és ha jelentke­ zik, akkor meggyőzheted a pácienst arról, hogy ez jó jel. Más szóval: kerüld a tünetek szükségtelen előrejelzését a páciensnek, ne­ hogy önkéntelenül is elősegítsd ezzel a krízist. Az akut esetek teljesen más jellegűek. Általában a betegnek fájdalmai vannak, mivel a betegség viszonylag új keletű. Remélhetőleg a páciens már volt orvosnál, és a te feladatod csak az, hogy felgyorsítsd a gyógyulás folya­ matát. Ha nem így lenne, és az ügy komoly, általában jó ötlet a pácienst képzett orvoshoz 99

küldeni. Mikor akut problémát kezelünk, a Reiki-kezelések kezdetben gyakran felerősítik a fájdalmat, mert a problémás területre hirte­ len odaszívott nagy mennyiségű gyógyító energia nyomás érzését hozza létre. Ez a tünet általában két-három nap alatt el szokott m ú l ­ ni, és a probléma enyhülése általában nagyon gyors. Az akut tünetek így szoktak reagálni a gyógyítás sok más módszerére is. Pár évvel ezelőtt, mikor önkéntes voltam egy mexikói spirituális gyógyító klinikáján, egy fiatalasszonyt hoztak be pár nappal szülés után. Mivel ő és férje nagyon szegények vol­ tak, és nem tudták megengedni maguknak a kórházi kezelést vagy hogy bábát fizessenek, a gyermek otthon született meg. Később a nő elfertőződött, valószínűleg valami magzati anyag maradványától. A helyi kórházak ismét visszautasították, és a férje hozta el a kliniká­ ra, nagy fájdalmak közepette. Miután egy ke­ zelést kapott, a gyógyító említette neki, hogy a következő pár napban lehet, hogy kicsit na­ gyobb fájdalmai lesznek, de nemsokára job­ ban érzi majd magát, úgy a harmadik nap környékén. Később figyeltem meg azt, hogy úgy látszik, van egy háromnapos időszak az éteri test kezelése után, mire végül hatása jelentkezik a fizikai testen. A legtöbb spirituá­ lis vagy pszichikai gyógyítási módszer így működik. A Reikinél nincs ilyen „késleltetési idő", mivel az a kezelés során mind a fizikai, mind az éteri testre összpontosít. Mivel a pá­ ciens veszi fel az energiát, ő határozza meg a szükséges kezelés időtartamát is. Bármikor, ha akut betegséget kezelsz, bölcs dolog tájékoztatni a pácienst arról, hogy lehet, hogy az első pár nap alatt még több kényelmet­ lenséget tapasztalhat, mielőtt a tünetek kezdenek megszűnni. A krónikus problémák kezelésétől eltérően, amelyeknél vagy előfordul a gyógyu­ lási krízis, vagy nem, az akut esetek, úgy lát­ szik, a gyógyítás kezdeti szakaszában még erősebb tüneteket produkálnak. Ezért bölcs dolog a pácienst megfelelő informálással felkészíteni az ilyen esetek szokásos hatásaira. 100

Néha egyes kezelt személyek, akik azelőtt semmiféle betegségtől nem szenvedtek, fájda­ lomról vagy kellemetlenségekről számolnak be. Az emberek testében néha a betegségek vagy rendellenességek úgy jönnek létre, hogy ők abszolút semmit nem tudnak azokról. A Reiki-kezelések meggyorsíthatják azon a területen a gyógyulást, amit a páciens fájda­ lomként vagy kellemetlenségként élhet meg. Első tapasztalatomat ezzel kapcsolatban ak­ kor szereztem, miután épphogy megkaptam a Reiki első fokozatát. Egy nagyon közeli barát­ nőm látogatott meg a tengerentúlról, és kora reggel Reiki-kezelést adtam neki. A másik aznap este dolgozni mentem, kaptam egy hí­ vást a helyi kórház sürgős esetekre fenntartott osztályáról. A barátnőm erős fájdalmakat ér­ zett, és megkérte egy ismerősömet, hogy vi­ gye be a kórházba. Először tévesen méhfertőzést diganosztizáltak nála, de később kiderült, hogy vesekövei vannak. A Reiki-kezelés nyil­ vánvalóan felgyorsította a gyógyulási folya­ matokat azzal, hogy áthajtotta a köveket a veséken. Barátnőm ekkor tapasztalta először, hogy van egyáltalán ilyen baja. Ilyen esetek­ ben is fontos észben tartani, hogy a Reiki felvett és nem adott energia. Bár sajnáltam a barátnőmet a fájdalmai miatt, de tudtam azt, hogy teste azt az energiamennyiséget vette fel, amire neki épp szüksége volt. Az egész incidens később segített neki abban, hogy fe­ lülvizsgálja étrendjét és egészséges változtatá­ sokat hozzon létre az életében. Ebből és ha­ sonló esetekből lehet látni, hogy a Reiki való­ ban felgyorsítja a test gyógyulási folyamatait. A másik szemléltető eset, amit szeretek a hall­ gatóimnak elmondani, a bőr elfertőzött, vá­ gott sebének példája. Amint a fehérvérsejtek a fertőzés helyére sietnek és felfalják a behato­ ló baktériumokat, az összes gyógyító tevé­ kenységből származó nyomásérzés fájdalom­ érzéssé alakul. Ezért a kellemetlen fizikai tüne­ tek gyakran csak annak jelei, hogy a test megfe­ lelően működik a gyógyulási folyamat összes szükséges feladatának teljesítése során.

Amikor különféle rendellenességeket ke­ zelünk, fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy a Reiki képes áthatolni bármilyen szilárd anyagon, például szöveten, fán, acélon. A Reiki képes áthatolni a gipszen is, mikor egy törött csontot kezelünk. Ajánlatos a köz­ vetlen kezeléssel addig várni, amíg a csontot megfelelően a helyére nem rakták. Ha olyan személyt kezelsz, akinek kellemetlen, ha vala­ ki testét megérinti, úgy is tudsz neki Reikit adni, hogy kezeidet kevéssel a teste fölött tar­ tod. A Reiki-kezelések nagyon ajánlatosak azok számára, akik műtét előtt állnak. A leg­ jobb, ha közvetlenül csak az operáció előtt és után kezeljük őket, mivel a Reiki meggyorsít­ hatja az érzéstelenítés hatását a testben, és annak túl korai megszűnéséhez vezethet. Mrs. Takata tanított nekünk egy egysze­ rű kéztartássort, ami az endokrin (belső elválasztású) mirigy rendszert követi le. Gyakran alkalmazott még néhányat a saját kézpozíciói­ ból, miután én és a többiek végeztünk. Hasz­ nálhatod ezeket saját magad vagy mások keze­ lése során is: kezdd azzal, hogy a szemekre helyezed kezeidet. Ez a pozíció fedje le a hom­ loküregeket is. A második pozíció a halánté­ kot fedi le, a következő a füleket és a negyedik a nyakszirtlebenyeket a koponyaalapnál. Az ötödik pozícióhoz tedd az egyik kezed a két nyakszirtlebeny fölé, a másikat a homlokra. Ez a pozíció jó fejfájás, stressz és más belső feszültségek enyhítésére. A következő hely a torok, amint lefedhetünk úgy, hogy egyik ol­ dalára egyik, másikra a másik kezünket rak­ juk, vagy amit én jobban kedvelek, egyik ke­ zet a nyak felső része mögé rakjuk, másikat óvatosan elölről rakjuk a torok felső részéhez (lefedve ezzel az állkapocs alatt, a légcső mindkét oldalán a nyirokmirigyeket). A hete­ dik pozíció fedi a pajzsmirigyet és a csecsemő­ mirigyet, amit a szív- és a napfonat követ (és a mellékvesék). Ennél a pontnál én szeretem kiegészíteni Mrs. Takata módszerét azzal, hogy beleveszem a májat - alig valamivel a mellkas jobb oldalának alsó része alatt -, a

tüdő felső részét (egy-egy kéz mindkét tüdőn) és a lép-hasnyálmirigy területet a májjal el­ lentétes oldalon. Ezután visszatérek az alapsé­ mához a haránál (a japánok hite szerint ez a lélek lakóhelye a testben - A ford.) vagy chipontnál, háromujjnyira a köldök alatt. A kö­ vetkező hely nőknél a petefészek (valamivel a szeméremcsont fölött), vagy férfiaknál vala­ mivel a herék fölött, mindkét combtőnél. Az­ tán a térdek kezelése következik, mivel azok tárolják a változásoktól való félelmeinket, és az ego halálától való félelmünket is. Végül a test elülső részének kezelését a talpaknál fe­ jezzük be. A test hátsó részén dolgozz a vállaktól lefelé a keresztcsontig és a gerinc ki­ egyensúlyozásával fejezd be. Ezenkívül a test más területeit is bele lehet venni a kezelésbe. A legjobb, ha a meg­ érzéseidre hallgatsz (hogy azok vezessenek rá, mi a helyes). Ha valamilyen különös rendelle­ nességről van szó, mint mondjuk cukorbeteg­ ség, akkor azokat a belső szerveket kell kezel­ ned, amiket az a betegség érint, ami ez eset­ ben a hasnyálmirigy. Ha a szívvel vannak gondok, természetesen a szívre fogsz össz­ pontosítani. Ezenkívül jó, ha legalább har­ minc percet foglalkozol naponta a test olyan speciális betegségek által érintett területeivel, mint rákos eseteknél a rosszindulatú daganat helye. Próbálj meg sok időt fordítani a belső elválasztású mirigyek rendszerére és helyezz különös hangsúlyt a csecsemőmirigyre, ami tudjuk, hogy nagyon nagy hatással van az immunrendszerre. Még egyszer mondom, hogy megérzéseid kell hogy irányítsanak, és hagyd a kezedet azokon a területeken, amik még vesznek fel energiát, ameddig csak lehet­ séges. Különféle jelekből jöhetsz rá, hogy ide­ je pozíciót váltanod. Láthatod vagy érezhe­ ted, hogy a páciens megkönnyebbülten, m é ­ lyen felsóhajt, érezheted, hogy csökken ke­ zeid hőmérséklete, vagy azt is, hogy a lüktetés vagy bizsergés alábbhagy. Tulajdonképpen tökéletesen elegendő egy olyan megérzés is, hogy ideje pozíciót váltani. Az egy-egy terüle101

ten töltött átlagos időtartam körülbelül há­ rom-öt perc, de ezt szükség szerint meg lehet hosszabbítani. Végül, egy személy kezelése során, füg­ getlenül attól, érzelmileg mennyire kötődsz hozzá, tilos bármiféle módon kötődnöd gyó­ gyításod eredményéhez. Az volt az egyik legnehezebb lecke, amit gyógyítóként megtanultam, hogy mindenkire ráhagyjam, hogy eldöntse, meg akar-e gyógyul­ ni, vagy beteg akar maradni, élni akar-e, vagy meghalni. Pár évvel ezelőtt, mikor anyám rákos lett, úgy tűnt, hogy az első kezelés, amit küldtem neki, nagyon gyorsan segíti gyógyulását az első műtét után. N e m sokkal azután azt vá­ lasztotta, hogy megpróbálja a kemoterápiát, makrobiotikus diétával és Gerson-terápiával együtt. Lankadatlanul küldtem a -kezeléseket Kaliforniából Németországba. Mivel nagy beleélő képességem van, és sok ember tüne­ teit érzem a testemben, mindig meg tudtam mondani, mikor van kemoterápiás kezelés alatt. Gyengéden megpróbáltam rábeszélni, hogy kerülje az erős kemikáliákat, mivel lát­ tam más barátaimat, akiket kemoterápiával gyógyítottak ki a rákból, s később a kezelés mellékhatásaitól haltak meg. Mikor azonban láttam, hogy elhatározása szilárd, teljes mér­ tékben támogattam őt, mert úgy éreztem, minden pozitív energiára szüksége van, amit csak meg tud kapni. Pár hónappal később, mikor egy utazást terveztem, hogy megláto­ gassak néhány brazil pszichosebészt, felhív­ tam őt, és biztattam, hogy jöjjön velem. Ő ezt ismét udvariasan elutasította, mivel épp egy újfajta kemoterápiát készült kipróbálni DélNémetországban. M i n t kiderült, meghalt, miközben én Brazíliában voltam. Ott lépett érintkezésbe velem, és a második fokozatú Reiki segítségével képes voltam átsegíteni a haldoklás folyamatán hatezer mérföld távol­ ságból. Sosem fogom elfelejteni azt az idősza­ kot. Az volt életem egyik legspirituálisabb élménye. Az anyám elvesztése felett érzett

szomorúsággal és bánattal telve ébredtem rá arra, nagyon erős megerőltetések segítségé­ vel, hogy valójában ő sohasem halt meg, s ennek erőteljes bizonyítékait tapasztaltam. Egyszerűen egy másik létformába költözött. Azt akartam, hogy jöjjön velünk és csatlakoz­ zon brazíliai utazásunkhoz, és valójában ez is történt. Egy pár hétig asztrális testében ma­ radt, amíg az egész család össze tudott jönni az Egyesült Államokban és mindenki ki tudta fejezni gyászát, és aztán jó utat kívántunk neki további utazásához. Nagyon spirituális jellegű élmény a hal­ doklása során kezelni valakit Reikivel. N a ­ gyon kiváltságosnak éreztem magam, hogy anyámmal lehettem egy ilyen fontos átalaku­ lás közben. Az egyetlen ezzel összehasonlít­ ható élményem a nővérem első gyermekének születésén való részvétel volt, mivel mind a születés, mind a halál átmenet csupán. A sze­ retetenergia, ami mindkét élményhez annyira hozzátartozik, annyira túláradó, hogy a sza­ vak meg sem próbálhatják kifejezni a valós érzéseket. A legfontosabb tényező mindkettőnél az, hogy olyankor a teljesen tökéletes személlyel foglalkozol, a szó valódi értelmében. A csecse­ mők teljes és tökéletes lényként születnek, és a haldoklás során az összes régi salak lehullik, feltárva az átmeneti állapotban lévő személy igazi szépségét. — Az igazat megvallva, minden általunk kezelt személy egy tökéletes és teljes lény, és a „rendellenesség", amit látunk, csak egy illúzió, ami arra vár, hogy a megfelelő időben lehámozzák, mikor a betegség lec­ kéjét az illető megtanulta. M i , gyógyítók, pusztán azért vagyunk, hogy támogassunk és bátorítsunk másokat ezen tiszteletet pa­ rancsoló folyamat során. Gyógyítónak lenni csakugyan nagy kiváltság, mivel mi megpil­ lanthatjuk az álarc mögött minden ember igaz tökéletességét. Az a dolgunk, hogy se­ gítsük őket abban, hogy ők is meglássák ugyanezt a tökéletességet; s a Reiki egy cso­ dálatos segítőeszköz ezen cél eléréséhez.

TIZENHATODIK FEJEZET

Testpszichológia - hol és hogyan tárolódnak az érzelmek a testben ?

A legtöbb ember, mikor a lélektan tanulmá­ nyozására gondol, az agyat tartja a szellemi tevékenység központjának. Valójában az agy az a fizikai szerv, ami megjegyzi és tárolja a gondolatokat és emlékeket, nagyon hasonlóan egy számítógéphez. A gondolkodás maga azonban valójában az éteri (bioplazmikus) testen keresztül működik, és lenyomatokat hagy a fizikai szerkezetben mindenütt. Talán már hallottad a következő szállóigét: „Az vagy, amit megeszel". De azt is ki lehetne jelenteni: „Az vagy, amit gondolsz". Más sza­ vakkal : az az anyag, amit beviszünk a testünk­ be, segít fizikai struktúránk kialakításában, és ugyanezzel a logikával kijelenthetjük, hogy az általunk kivetített gondolatok és a testünkön átfutó érzelmi reakciók is hatással vannak an­ nak alakjára és szövetszerkezetére. így tehát a test a gondolkodás tükröződése és viszont; ha a test egy bizonyos módon fejlődik, a gon­ dolkodásban ez tükröződni fog. A test szöve­ tei valójában a rajtuk átáramló érzelmek és gondolatok milyenségéhez igazítják saját mé­ retüket és szövetszerkezetüket. A pozitív energia segít abban, hogy a testet rugalmasan és hajlékonyan tartsuk, míg a visszafojtott cselekedetek és elnyomott vágyak következté­

ben energiablokkok jöhetnek létre az éteri, majd a fizikai testben is. Az áramlásában meg­ gátolt energia a szövetek merevségéhez vezet. Ez a merevség aztán összegyűlik és segít egy „testpáncél" kialakításában. Ezt a szakkifeje­ zést Wilhelm Reich azon fölös szövetek meg­ nevezésére használta, amelyek azért jönnek létre, hogy egy pszichológiai „védőréteget" hozzanak létre. A masszázsterápiával foglal­ kozók naponta érzékelik ezt klienseik testében a trapéz alakú izmok feszültségében - ezen a helyen szó szerint a világ terheinek súlyát hordjuk a vállunkon -, és bizonyos más terü­ leteken, saját testpszichológiánktól függően. Minden egyes testrésznek megvan a ma­ ga története, az azon testrész gondolkodásban betöltött speciális funkciójának megfelelően. A következő két ábra bemutatja a test adott területein tárolt különböző érzelemtípusokat. Figyeld meg, hogy meghatározott kapcsolat van a csakrák, vagyis a hét fő energiaközpont és a test megfelelő területén tárolt érzelemtí­ pusok között. Éppúgy, ahogy a belső el válasz­ tású mirigyek rendszere közvetlenül megfelel a csakráknak vagy energiaközpontoknak, a Mentális és Emociánális testek között is szo­ ros kapcsolat van.

105

ORR A szívvel van kapcsolatban (a színe és a formája) • érzékelés és szaglás, szexuális válaszadás, • önmagunk elismerése SZÁJ Túléléssel kapcsolatos dolgok • ahogy a táplálékot felvesszük • biztonság • új eszmék befogadásának képessége HOMLOK Az intellektualitás kifejeződése NYAK A gondolatok és az érzelmek találkozási helye • merevség a ki nem mondott dolgok miatt KAROK ÉS KEZEK A szívközpont meghosszabbításai • a szeretetet és az érzelmeket fejezik ki SOLAR PLEXUS V. NAPFONAT (REKESZIZOM) Az erővel kapcsolatos dolgok • az érzelmek fölötti uralommal kapcsolatos dolgok • a bölcs erő központja NEMI SZERVEK A Kundalinit tartalmazó gyökércsakrával van kapcsolatban • túléléssel kapcsolatos dolgok • az élettől való félelem TÉRDEK A haláltól való félelem • régi énünk halálától való félelem • változásoktól való félelem ARC A személyiség különféle „álarcait" mutatja • megmutatja, hogyan „nézünk szembe" a világgal 106

SZEMEK Megmutatják, hogyan látjuk mi a világot • a rövidlátók zárkózottabbak • a távollátók kevésbé befelé fordulók • a lélek ablakai SZEMÖLDÖK Intuíciós központ • az érzelmek kifejezése FÜLEK Hallóképességünk • a test minden részéhez vannak rajta akupunktúrás pontok ÁLLKAPOCS Ha feszült, az az érzelmi vagy szóbeli kommunikáció gátoltságát jelzi • a kifejezéstől való félelem vagy a kifejezés könnyedsége MELLKAS A kapcsolatainkhoz kapcsolódó dolgok • szívvel és szeretettel kapcsolatos érzelmek • légzés és keringés HAS Az érzelmek lakóhelye • legmélyebb érzéseinket tárolja • a szexualitás központja • emésztőrendszer COMB Személyes erő • a saját képességekben való bizalom • az erő elégtelenségétől való félelem LÁBAK (BOKÁTÓL LEFELÉ) Megmutatják, mennyire kapcsolódunk a földhöz • céljaink eléréséhez kapcsolódnak • a befejezéstől való félelem

KEZEK Adás és elfogadás • valósághoz való ragaszkodás • a célok elérése • a tettektől való félelem ALKAR A célok elérésének eszköze • félelem az alsóbbrendűségtől KÖNYÖK Összekapcsolja a felkarok erejét az alkarok tevékenységével A HÁT FELSŐ RÉSZE (FŐLEG A LAPOCKÁK KÖZÖTT) Itt hordjuk az elraktározott dühöt A HÁT ALSÓ RÉSZE Kapcsolat a test alsó és felső mozgása között • a férfiak sok mindent tárolnak itt, mivel az érzelmeiket hasukban tárolják FARIZMOK Elnyomja az érzelmeket - nem engedi azokat szabadjára • végbélelzáródás COMBTÁVOLÍTÓ IZMOK ( C O M B BELSŐ RÉSZE) Szexuális töltéssel rendelkező dolgokat tartalmaz BOKÁK Egyensúlyt hoznak létre

KAROK A szívközpont kifejezői, a szereteté • képessé tesznek arra, hogy mozogni tudjunk és • összekapcsolnak a külvilággal FELKAR A cselekedethez szükséges erő • az elbátortalanodástól való félelem VÁLLAK Itt hordjuk a világ súlyát • a felelősségtől való félelem • a nők sok mindent tárolnak itt HÁT Itt tároljuk az összes nem tudatosult érzelmünket és a túlzott feszültségeket MEDENCE HÁTSÓ RÉSZE A Kundalini-energia székhelye • a túléléshez szükséges alapvető dolgok és tevékenységek gyökere TÉRDÍN Az önkontrollal kapcsolatos dolgok • elengedés ALSÓ LÁBSZÁR Lehetővé teszi a célok felé való haladást • a cselekvéstől való félelem

108

A

mellső és hátsó

rész felosztás

M e l l s ő r é s z : tükrünk a világ felé - a többiek felé mutatott álarcod - a mindennapi életünk érzelmeit tárolja, mint pl.: szeretet, vágy, szomorúság, öröm, aggódás stb. - a szív „fájdalma" a mellkasban tárolódik, a bordák között és a vállak belső részén. Sok érzelem tárolóhelye a has is

akár

ir%

H á t s ó r é s z : sok tudat alatti gondolatunkat és érzelmünket tároljuk itt - itt rejtegetjük azokat a dolgokat, melyekkel még nem tudunk szembenézi / boldogulni - azon érzelmeink „lerakó"-helye, melyeket nem akarunk tudomásul venni - sok félelem és düh tárolódik a lapockák között és végig a gerincizom mentén, a gerinc mindkét oldalán

110

in

112

FELSŐ TESTFELOSZTAS ALSO

W \f ****

NAGY KIS

FELSŐTEST ALTEST

(a férfiakra jellemző inkább) - túlfejlett önérvényesítési képesség, kife­ jezőkészség társaságban, extrovertáltság/ kifelé fordulás - erő és bátorság hiánya érzelmi stabilitás és támasz tekintetében - cselekvő/aktív személyiség

KIS FELSŐTEST NAGY ALTEST
(inkább a nőkre jellemző) - nehézségek a társadalmi érintkezésben, a külvilág felé való kifejezésben, az embe­ rek közötti kommunikációban, az önér­ vényesítésben és a konkrét cselekvésben - visszavonultságra, állandóságra, ottho­ nosságra és alaposságra való hajlam - passzív személyiség

FELOSZTÁSA
Végtagok - a külvilággal való kapcsolatte­ remtés eszközei - lehetővé teszik, hogy mozogjunk a térben - a test legaktívabb részei a külvilág felől nézve T ö r z s - a „test magja", az ember saját énjének központja - a külvilág felől nézve meglehetősen inak­ tív - hajlamosabb a visszatükrözésre, az ember énjére összpontosul

A szerkezet kiegyensúlyozatlanságainak korrigálására dr. Rolf kifejlesztett egy 10 órás (tíz kezelésből álló) eljárást, ami magában foglalja az izomhüvelyi rétegek mélykezelését is, hogy visszaállítsa a test egészének egyensú­ lyi helyzetét. Az évek során, ahogy techniká­ ját egyre finomította, észrevette, hogy az em­ berek nagy érzelmi megkönnyebbülést éltek át a kezelések során. Emellett tisztázódott, hogy a sok különböző típusú ember testének ugyanazon a helyén tárolja az ugyanazon tí­ pusú érzelmeket. Világossá vált az is, hogy a mindennapi élet során nem csak a negatív érzelmek segítenek merev testpáncélt létre­ hozni, hanem munkája vezette arra a felisme­ résre is, hogy az előző érzelmi állapotok által kialakított merev testtartás (vagy testpáncél) állandósítja is ezeket az érzelmeket. Tehát a gondolkodás és az érzelmek hatást gyakorol­ nak a testre és fordítva, a test szerkezete is hatást tud kifejteni a gondolkodásra és az álta­ la kialakított érzelmekre. Amint kezeléseivel eltávolította a merev testpáncélt és megszüntet­ te a helytelen testtartást, a test szerkezetében tárolt érzelmek is felszabadultak, lehetővé téve a személy részére egy új, könnyedebb létet, amit nem terheltek már az előzőleg átélt nega­ tív élmények maradványai. Rolf munkája nemcsak a fizikoterapeutákra és a masszőrökre gyakorolt nagy hatást, de tevékenysége pszichológusokat is vonzott, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy az ilyen jelle­ gű munka igazán mélyreható változásokat hozhat létre az egyén pszichikumában. M u n ­ kája nyomán számos más módszer is kifejlő­ dött az 1970-es években, ide tartozik a Psy­ cho-Structural Balancing (Pszichostruktrális/ lélekszerkezeti kiegyensúlyozás), Aston Pat­ terning (Aston-módszer) és a Heller-munka. Miközben Rolf munkájának mindenféle változata továbbfejlődött, más gyógyítók kezdték felismerni az akupresszúrás pontok óriási jelentőségét az érzelmeket felszabadító munka területén. A New Mexicó-i galisteobeli Chris Griscolm, aki az előző életekbe való

visszatérés területén kifejtett munkája révén vált ismertté, egyike azoknak az embereknek, aki újra felfedezte az akupunktúrás meridiá­ nok hasznosságát a tárolt érzelmek által oko­ zott energiablokkok eltávolításában. Valójá­ ban ez a felismerés már több ezer éves, és számos távol-keleti kultúrában alkalmazták is. Míg a kínaiak az akupunktúra energia­ meridiánjait térképezték fel és a „chi" (élet­ energia) mozgását vizsgálták, addig Indiában a jógik az éteri testet kutatták, amit a „prana" lát el energiával, a „nadi"-nak nevezett csa­ tornákon keresztül. Néhány jógagyakorlat ki­ fejezett célja a pranának a nádikon keresztül történő áramlását gátló energiablokkok „fel­ égetése". A Chua Ka, a mongol önmasszázs egy ősi és nagyon mélyreható formája az ener­ giaáramlást régóta gátló blokkok eltávolításá­ val segített a harcosoknak megszabadulni fé­ lelmeiktől, mielőtt csatába mentek. Az érzelmeket felszabadító munka kü­ lönböző formái többnyire az életerő-energia mennyiségének növelésére összpontosítanak, hogy ez a nagy nyomású energia erőteljesen áthatoljon aztán a finom test elzáródott csa­ tornáin. Amint az életerő-energia egy ener­ giablokkhoz ér, az ott keletkező ellenállás ma­ gas frekvenciájú rezgést hoz létre a testben. Ez aztán sorban (egymás után) a test minden rendszerére kihat, és segít újra létrehozni az elzáródást okozó eredeti traumát. Ekkor a személy újra átéli az azzal az eseménnyel kap­ csolatos érzéseket, szóban is megszabadul tő­ lük, vagy talán még szervi válasszal is reagál (a bioenergetikusok írják le így ezt a fizikai reakciót). A l i . fejezetben tárgyalt „Rebirthing" (Újraszületés-terápia) szintén az élet­ erő-energia növelését alkalmazza a tudatos légzés segítségével, hogy így hozza létre a blok­ kok áttöréséhez szükséges vibrációs nyomást. Az érzelmeket felszabadító munka kü­ lönböző iskoláinak közös célja, hogy az érzel­ mi energia katartikus elengedését kezdemé­ nyezze egy olyan szinten, ami túl van az intel­ lektus és a ráció működésén. Egy ilyen felsza115

|1

badítás segít egy régóta gyülemlő trauma ki­ tisztításában, és megfelel Janov „őssikoly"ának. A módszer nem feltétlenül lényeges té­ nyező ezen cél elérésénél, mivel az eredményt leginkább az határozza meg, hogy az alkalma­ zó pszichéje mennyire áll készen az ilyen energiák elengedésére. Szintén hasznos egy, a katartikusnál gyengébb érzelemfelszabadí­ tás, mikor a páciens még tudatos kontroll alatt van, és szavakba,önti érzéseit, s esetleg teste meg-megrándul vagy önkéntelen mozgásokat végez, mivel lehet, hogy ez a személy most még csak ennyire tudja elengedni ezt a dolgot. A következő tényezők fontosak ahhoz, hogy az érzelmeket felszabadító kezelés sike­ res legyen: A gyógyító legyen tapasztalt saját m ó d ­ szerével kapcsolatban, és ismernie kell a testpszichológia lényeges tudnivalóit. Ideális esetben a gyógyítónak nemcsak mások érzel­ meinek felszabadításával kapcsolatban van sok tapasztalata, hanem saját magán is végzett már jelentős számú érzelmi tisztítómunkát. Más szavakkal: azért, hogy a kapcsolat meg­ felelő legyen és a katartikus elengedéshez egy biztonságos környezet érzetét hozza létre, a bizalom és biztonság empátiás érzése kell hogy létrejöjjön a gyógyító és a páciens kö­ zött. Az empátia annak eredménye, hogy a gyógyító is átélt már hasonló személyes élmé­ nyeket s ez a sikeres kezelés nélkülözhetetlen Összetevője. Nagyon sokféle módszer segíti a hathatós érzelmi felszabadítás létrejöttéhez szükséges nagynyomású vibrációk létrehozását. Az olyan eszközök, mint a tudatos légzés, a nyo­ másérzékeny pontok a test bizonyos részein, a vizualizáció vagy pl. a bioenergetika gyakor­

latai mind-mind segítenek az energiát moz­ gásba hozni. Amint a 11. fejezetben említettem, gyak­ ran használok Reikit a Rebirthinggel együtt. E kettő mellé egy nagyon hatékony eszköz a test nyomásérzékeny pontjainak kezelése, amelyek azokon a helyeken találhatók, ahol épp az energiablokk van. Az „előző életek"-tanfolyamon, ahol fő eszközként tudatos légzést használok a vissza­ utazáshoz, általában röviden ismertetést adok a testpszichológiáról, és arra biztatom a részt­ vevőket, hogy értékeljék ki egymást. Ezután megvizsgálják egymás testét, hogy megálla­ pítsák, hol tartja vissza az adott személy a legtöbb energiát, és hogy melyik nyomásérzé­ keny pont segíthet ennek az elzáródásnak a megszüntetésében. Te is elvégezheted ugyan­ ezt. Fordíts időt egy barátod segítségével tes­ ted megvizsgálására. Próbáld meg kideríteni, mely területeken van a legtöbb elzáródás és határozd meg, mely érzelmi felszabadító pon­ tok gyakorolják a legnagyobb hatást testedre. Útmutatásként használhatod a 15. és 16. di­ agramokat. Javaslom, hogy kérd egy profi „rebirthing" - vagy masszázsterapeuta - se­ gítségét és beszéljétek meg, mik a te speciális tárolási területeid, és azt a dolgot is, ami le­ ginkább kihat most az életedre és amit jelen­ leg meg szeretnél vizsgálni. Tudatos légzés alkalmazásával segíthetsz a terapeutádnak ab­ ban, hogy megtalálja testeden a speciális nyo­ másérzékeny pontokat. Miután megismerted a rebirthing/újraszületés módszerét, elkezd­ heted azt saját magad is végezni. Az itt követ­ kező módszert is használhatod magadon vagy irányíthatod, hogy a másik hol és hogyan ke­ zeljen:

116

Érzelmeket

felszabadító

pontok

Harmadik szem temporg^mandibuláris ízület (halánték és alsó állkapocs találkozási pontja) Bordaemelő izmok Fő vállpont Bordák csatlakozása a szegycsonthoz

Napfonat Nyomás a mellkasra

Medencecsont belső része

'

ff'-

Húgyhólyag figyelmeztető pontja A közelítő izmok csatlakozási pontja

-I
í
t V .. .

fi-

j

m

-.11

Combközép

Gyomor 36. pont

Il S

Máj-kiindulópont A kezelést a lábakon kezdjed és a testen felfelé haladj

118

Tanácsos kezelni az ábrákon látható nyo­ másérzékeny pontok többségét, a lábakon kezdve és a testen lassan felfelé haladva. M i n ­ dig akkor gyakorolj finoman nyomást egy pontra, mikor a páciens belélegzik, és tartsd a nyomást vagy lazíts rajta, ha kell, a kilégzése alatt. Mikor fontos elzáródási pontokhoz érsz, megpróbálhatod egy kicsit erősebben nyom­ ni, ám ugyanakkor győződj meg arról, hogy a nyomás nem éri el azt az értéket, mikor már nem tud átjutni a leszűkült csatornán. Tartsd az energiát állandó áramlásban az elzáródás körül, és szükség szerint kezedet mozgasd előre-hátra a testen. Engedd áramolni az energiát - ne kényszerítsd. Ha bizonyos terü­ leteken nincs áramlás, összpontosíts azon te­ rület fő nyomásérzékeny pontjaira, például a láb esetén a medencére és a combokra, vagy a vállra a kar esetén. Próbáld meg elkerülni a túl sok beszédet, kivéve ha azt érzed helyénvalónak. Az értelem bekapcsolása csökkenti az eljárás hatékonysá­ gát. Próbálj meg várni addig, amíg az érzel­ mek eleresztése megtörténik, mielőtt túl sok kérdést feltennél. Mivel az energia keresztül­ megy a testen, észlelhetsz olyan tüneteket, mint rángások vagy görcsök stb. A páciens akár sírhat/kiabálhat is, mikor a torokcsakrákból távozik az energia. Hagyd, hogy az ener­ gia felvegye természetes áramlási útvonalát. Ha mély katartikus reakció jön létre és te vagy a kezelés vezetője, maradj nagyon stabilan a földön, és összpontosíts arra, hogy megvédd a pácienst a testi sérülésektől vagy a túl hoszszú légzés visszatartásától. Ezen a ponton ke­ vés vagy semmilyen segítségre sincs szükség.

Intuíciód megsúgja majd, mikor ér véget a folyamat, vagy a páciens kezd visszatérni a tudatos kommunikációhoz. Ha szükséges, olyan kérdésekkel fejezheted be az eljárást, mint például: Mit tapasztalsz?, Mit látsz?, Hogy vagy?, azért, hogy az értelmet újra akti­ vizáld. Miután az érzelmek felszabadítása be­ fejeződött, esetleg meg akarod osztani élmé­ nyedet a rebirthingedet vezető személlyel, vagy ha mint segítő dolgoztál, lehetővé kell tenned a páciens számára, hogy elkezdje fel­ dolgozni átélt élményét. Az érzelmeket felszabadító munka nagyon hatékony eszköz az energiatest megtisztítására, ámde nem segít a felszabadított érzelmeket lét­ rehozó gondolatok átprogramozásában. Hogy átírjuk a régi tudatalatti sémákat, egy 40 na­ pos program használatát javaslom, ami olyan megerősítésekből áll, amelyek közvetlenül az elengedett dologgal vagy dolgokkal foglalkoz­ nak. A tudatalatti átprogramozáshoz legalább 40 napra van szükség, ezért ajánlom a napi 15 perces, a megfelelő megerősítéseket használó meditációt. Elértük azt a pontot az időben, ahol meg kell tisztulnunk és egységes csoporttá kell vál­ nunk, hogy segíthessünk bolygónk gyógyítá­ sában. Egyénenként megtehetjük ehhez az el­ ső lépést, ha hozzálátunk önmagunk megtisz­ tításához, érzelmeink megtisztításának segít­ ségével. Idővel aztán az ennek eredménye­ képpen felerősödött vibrációs frekvenciánk a megfelelő időben visszavisz minket eredeti állapotunkba, és a fény igaz képviselői le­ szünk - egészek és teljesek, az Egyetemes Életerővel összhangban.

119

TIZENHETEDIK FEJEZET

A

Reiki helye a

megvilágosodásban

A mai nyitott szellemi légkörben, ahol az em­ berek az élet sok problémájának megoldására alternatív megoldásokat keresnek, egyre in­ kább tudatára ébredünk annak, hogy a gyó­ gyulás nem csak a fizikai szinten történik. Az gondolkodás hatalma az anyag fölött egyre magától értetődőbbé válik lesz, hiszen például emberek ezrei válnak a tűzönjárás és a nagyon hatásos spirituális gyógyítások élményének részeseivé. Ezek a körülmények lehetőséget nyújtanak az embereknek arra, hogy felébred­ jenek - hogy még tudatosabbá válhassanak, tisztában legyenek mindezzel, és hogy kezdje­ nek kitörni a szokásos gondolkodási sablo­ nokból. Lassacskán eltűnnek a régi elutasító sémák és félelmek, amelyek évszázadokon át generációról generációra öröklődtek, mivel érzékelni kezdjük a szeretet és új vibrációs frekvenciáját planétánkon, és ehhez hangol­ juk magunkat. M á r nem tudunk úgy életben maradni, hogy elszigeteljük magunkat egy­ mástól. Olyan helyzetet hoztunk létre, ahol választanunk kell; vagy együttműködünk, vagy meghalunk. Az elszigetelődés régi tudat alatti mintája elhalványodik, miközben hala­ dunk a béke és összhang újfajta kollektív t u ­ datossága felé. Nekem az az érzésem, hogy minden beteg­ séget a negatív érzelmek okoznak, az Istentől (Mindent Átható Gondolattól) való elszaka­

dás okozta bűntudat következtében - vagy egy olyan hamis ego az ok, ami boldogtalan vagy türelmetlen, mert úgy érzi, hogy az élet nem az „én malmomra hajtja a vizet". Ha valaki egy pillanatra meg tud szabadulni az önközpontú egótól, ami mindig csak a saját nótáját fújja, tudatára ébredhet annak, hogy nem vagyunk elszigetelve Istentől vagy a Mindent Átható Gondolattól (igazi énünktől vagy mások igazi énjétől); hogy a valóságban egyek vagyunk a Világegyetemmel (nem vagyunk elszigetel­ tek). Egy ilyen felismerés áramlásba hoz min­ den áldást (gyógyítást). A gyógyulás az emlé­ kezés segítségével történik. Minden öngyógyí­ tás kulcsa az arra való emlékezés, hogy kik is vagyunk valójában. Ha emlékezünk arra, hogy érzelmeink hol kerültek ki először ellenőrzésünk alól, és hagytak nyomot a fizikai testen, akkor ez egy másik fontos kulcs a kezünkben ahhoz, hogy felderítsük a ránk jellemző téves elkép­ zeléseket, amelyek szintén az elszigeteltség kezdeti érzéseire vezethetők vissza. Most egyetlen kvantumnyi ugrásra van szükség az emberiség tudatosságában ahhoz, hogy le­ győzzük az elszigeteltség e régi érzését. A Reiki nagyon hatásos eszközként segít­ het az egyénnek abban, hogy megszabaduljon az elszigeteltség érzésétől. Amint elkezdődik az első fokozat tanfolyama után a 21 napos tisztulási folyamat, sok régi érzelmi blokk 121

kezd el felszabadulni. Fejlődik intuíciónk is, segítve ezzel az egyént a saját magasabb lé­ nyére való finomabb ráhangolódásban. A test vibrációs szintjének erősítésével a Reiki minden egyes embert képessé tesz arra, hogy nagyobb energiamennyiségeket áramol­ tasson át magán, és emeli a bolygó, mint egész vibrációs szintjét is. Mivel a Reiki a megerősödés eszköze,

minden egyénnek megadja azt a lehetőséget, hogy letépje a tudatosságot takaró fátylat, ami megakadályozza az Igazság tiszta érzékelését. Miközben belső munkánkkal megkíséreljük a nagyobb tudatossági szint kifejlesztését és a Magasabb Énnel való mélyebb szintű kom­ munikációt, látni fogjuk, hogy ennek eredmé­ nyeképpen ezek a fátylak felemelkednek és manifesztálódik az emanencia állapota.

122

ÖSSZEGZÉS

A K U T : komoly, de rövid ideig tartó (beteg­ ség). Á R A M O L T A T Á S : Az emberi test csa­ tornaként való alkalmazása a M i n d e n t Átható Gondolat bármely megjelenési formájából éteri információk érzékelésére és azok továbbküldésére. (Ilyen forma lehet saját magasabb éned, spirituális ve­ zetőd. .. stb.) A S Z T R Á L T E S T : A finomtestek egyike (az aura egyik rétege), mely egy frekvenciá­ val magasabb rezgésű, mint az éteri test, szorosan kapcsolódik az érzelmekhez. A U R A : Az a láthatatlan, finom eszencia, mely az emberek és állatok testéből és más anyagokból árad kifelé. B E H A N G O L Á S O K : olyan különleges Reiki-beavatások, melyek növelik a test rezgésszintjét és a csakrákban egy speciális gyógyító csatornát nyitnak meg. B E T E G S É G : Olyan elváltozás az élő test­ ben, mely hátrányosan befolyásolja annak működését és „egész"-ségét. Az ilyen álla­ pot a személyes növekedésre és új dolgok tanulására való kihívás is egyben, újabb lehetőség az „egész"-szé válásra. , BIOENERGETIKAI GYAKORLA­ T O K : Wilhelm Reich egyik tanítványa, Alexander Lowen dolgozta ki ezeket a gya­ korlatokat. Céljuk az, hogy elektromágne­ ses energiát gerjesszenek a testben, s ennek

segítségével mozgásba hozzák és felszaba­ dítsák a blokkok energiáját. B I O P L A Z M A T I K U S T E S T : A z éteri test vagy L-mező orosz elnevezése. C S A K R Á K : Az éteri testben elhelyezkedő energiaközpontok. Szorosan kapcsolódnak a fizikai test belső elválasztású mirigy­ rendszeréhez. C S A T O R N A : Olyan személy, aki tudatát üressé teszi, hogy így engedjen átáramolni magán valamilyen más tudatállapotot. E L E M E N T Á L O K : Olyan ismétlődő gon­ dolatformációk, melyek önálló életre kel­ tek. A médiumok számára különböző alak­ ban és méretben láthatók (másmilyenek, mint a természet szellemei). E N E R G I A - B L O K K : Az éteri és a fizikai testben is jelen lévő olyan pont, ahol az energia felgyülemlett és nem tud áramlani, a testben lévő valamilyen diszharmónia kö­ vetkeztében. É T E R I T E S T : A fizikai test energetikai megfelelője vagy az úgynevezett bioplazmikus test, L-mezőként szintén ismeretes. F E L D O L G O Z Á S ( V E R B Á L I S ) : Bizo­ nyos információk vagy gyógymódok meg­ emésztése és integrálása. F I Z I K A I K E M I K A L I Z Á C I Ó : A beteg­ séget okozó toxikus anyagok végső kiüríté123

se a szervezetből. Gyakran együtt jár vala­ milyen krízisállapottal, akut és krónikus betegségek esetén is. F Ó K U S Z Á L Á S : Az ember tudatának, a „hará"-ba vagy hasi csakrába való helyezé­ se, az intellektus elengedése és eggyé válás a Mindent Átható Gondolattal. G Y Ó G Y Í T Á S : Olyan kisebb vagy na­ gyobb változás, mely segít az egészség helyreállításában. K A U Z Á L I S T É N Y E Z Ő : A betegség okával kapcsolatos - és az ok és okozat iste­ ni törvényével is. Maga a kauzális test az aura egyik rétege, mely tárolja különböző életeink összes tapasztalatát. K I R L I Á N F O T Ó Z Á S : Az orosz Szánjon Kirlian által kifejlesztett speciális eljárás az alany aurájának vagy ún. „koronakisülésé­ nek" filmre rögzítése. KRISTÁLYRÁCS-SZERKEZET: Olyan kristályokból alkotott geometriai minta, vagy azok olyan elrendezése, mely fokozza vagy kiterjeszti a gyógyítás vagy meditáció hatását. K R Ó N I K U S : Hosszú ideig fennálló (be­ tegség).

L - M E Z Ő : A Burr és Northrup által felfe­ dezett „életmező", azonos az éteri vagy bioplazmikus testtel. M I N T Á K : (régi viselkedésminták): Olyan újra és újra megjelenő, szokássá vált visel­ kedésforma, melyet gyakran az egyén bizo­ nyos vele megtörtént múltbeli eseményre való reagálása idéz elő. Ö R D Ö G Ű Z É S : Olyan embereken végzett rituálé, akikről úgy gondolják, gonosz szel­ lemek szállták meg őket, s ilyenkor e szelle­ mek kiűzésére tesznek erőfeszítést. P L A Z M A T I K U S Ö M L É S : A z energia­ blokk megszüntetésekor az energia felsza­ badulása a rendszeren át „Kundaliniroham"-ként is ismeretes. P S Z I C H I K A I G Y Ó G Y Í T Á S : Rezgések vagy energia kivetítése által végzett gyógyí­ tás, gyakran távolból történik. TOXINOK MOZGÓSÍTÁSA, MÉ­ R E G T E L E N Í T É S : Krónikus betegsé­ gek esetén a gyógyulás utolsó szakaszában történik a toxinok kiválasztása; akut eset­ ben azonnal beindul a méregtelenítés.

124

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful